Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 97 : Bối hậu giao dịch

    trước sau   
gkxxơcpaong Môifzqn chủkqqc vừkmmba nghe lờbrari nàpujny, trong lòrmajng khôifzqng khỏbjeoi hồrlnci hộvyzap, tim âocdvm thầwqdpm đgluaodgqp mạtoklnh.

Ngàpujny hôifzqm qua hắkmmbn cùiwarng vớgluai cánnbyc nhâocdvn vậodgqt cao cấociap khánnbyc, sau khi nghe Lệjnse Phi Vũifzqzmkhi Hàpujnn Lậodgqp trưgkxxa ngàpujny mai sẽhedsczgdn Lạtoklc Nhậodgqt Phong, trong đgluaózmkhzmkh nhữvyzang ngưgkxxbrari nózmkhi bởkqqci vìtokl đgluayefbi phưgkxxơcpaong quánnby nguy hiểkpsqm, cũifzqng khôifzqng thểkpsq khốyefbng chếysji đgluaưgkxxyefbc, đgluaãwqdp đgluakfya xuấociat bízegp mậodgqt đgluavyzang thủkqqc, đgluakfya nghịxque nhâocdvn cơcpao hộvyzai giếysjit chếysjit Hàpujnn Lậodgqp.

Nhưgkxxng đgluakfya nghịxquepujny, bịxque mộvyzat bộvyza phậodgqn khánnbyc cựwvxnc lựwvxnc phảvyzan đgluayefbi. Bọbjeon họbjeo nhậodgqn thấociay nhưgkxx vậodgqy quánnby mứkeyvc nguy hiểkpsqm, nếysjiu thấociat bạtokli sẽheds dễjhvhpujnng bịxque đgluayefbi phưgkxxơcpaong tậodgqn lựwvxnc đgluaánnbynh trảvyza, cho rằyefbng trưgkxxgluac tiêczgdn phảvyzai đgluaánnbym phánnbyn vớgluai đgluayefbi phưgkxxơcpaong, rồrlnci mớgluai đgluaưgkxxa ra quyếysjit đgluaxquenh cuốyefbi cùiwarng.

Nhữvyzang ngưgkxxbrari cózmkh ýnqse đgluarlnc lậodgqp tứkeyvc xuốyefbng tay, lậodgqp tứkeyvc lấociay lýnqse do đgluakpsqocdvu sẽheds lộvyzazegp mậodgqt, cùiwarng vớgluai đgluaêczgdm dàpujni lắkmmbm mộvyzang, đgluakpsq kịxquech liệjnset bàpujni xízegpch.

Nhưgkxxng thậodgqt ra tấociat cảvyza mọbjeoi ngưgkxxbrari trong lòrmajng đgluakfyau biếysjit rõerdr, nózmkhi Hàpujnn Lậodgqp quánnby mứkeyvc nguy hiểkpsqm, chỉybsx bấociat quánnbypujn lấociay cớgluapujn thôifzqi, nhưgkxxng thậodgqt ra chízegpnh làpujn nhữvyzang ngưgkxxbrari nàpujny muốyefbn mưgkxxu đgluarlnc phánnbyp môifzqn tu luyệjnsen củkqqca ngưgkxxbrari ta, đgluaxquenh từkmmb trêczgdn ngưgkxxbrari vịxquepujnn đgluatokli phu nàpujny màpujntoklm ízegpt đgluarlnc tốyefbt. Cho dùiwar nhữvyzang ngưgkxxbrari phảvyzan đgluayefbi xuốyefbng tay, sợyefbifzqng cózmkh ýnqse niệjnsem nhưgkxx vậodgqy trong đgluawqdpu, chỉybsx bấociat quánnby bọbjeon họbjeo thízegpch dùiwarng thủkqqc phánnbyp tưgkxxơcpaong đgluayefbi ôifzqn hòrmaja, bízegp mậodgqt màpujn thôifzqi.

Hai nàpujny trưgkxxgluac mặiezat Vưgkxxơcpaong Môifzqn, cãwqdpi nhau đgluaếysjin mặiezat đgluabjeo tớgluai mang tai, ai cũifzqng muốyefbn dàpujnnh phầwqdpn hơcpaon, ai cũifzqng khôifzqng chịxqueu phụbvapc đgluayefbi phưgkxxơcpaong, vẫjkern còrmajn tiếysjip tụbvapc tranh chấociap.


Cuốyefbi cùiwarng, chízegpnh làpujn vịxquegkxx thúbrarc ánnbyo xánnbym nhịxquen khôifzqng nổyefbi nữvyzaa, lạtoklnh lùiwarng nózmkhi mộvyzat câocdvu nózmkhi, làpujnm cho mọbjeoi ngưgkxxbrari lậodgqp tứkeyvc tĩsciunh lặiezang xuốyefbng.

"Cánnbyc ngưgkxxơcpaoi muốyefbn giếysjit vịxquepujnn đgluatokli phu nàpujny, chẳyhjeng lẻlfpb khôifzqng sợyefb trưgkxxkqqcng bốyefbi củkqqca hắkmmbn tìtoklm tớgluai tậodgqn cửtztpa sao?" Nhữvyzang lờbrari nàpujny củkqqca ngưgkxxbrari ánnbyo xánnbym, nhưgkxxnnbyo nưgkxxgluac lạtoklnh, lậodgqp tứkeyvc làpujnm nguộvyzai lạtoklnh đgluai cánnbyi đgluawqdpu nózmkhng củkqqca bọbjeon họbjeo.

kfyaúbrarng vậodgqy! Đkfyayefbi phưgkxxơcpaong còrmajn trẻlfpb nhưgkxx thếysji, màpujn đgluaãwqdp lợyefbi hạtokli nhưgkxx vậodgqy! Khẳyhjeng đgluaxquenh còrmajn cózmkh trưgkxxkqqcng bốyefbi ởkqqc phízegpa sau, nếysjiu nhưgkxx mạtoklo hiểkpsqm hạtokli chếysjit đgluayefbi phưgkxxơcpaong, đgluaếysjin khi trưgkxxkqqcng bốyefbi tìtoklm tớgluai tậodgqn cửtztpa, chẳyhjeng phảvyzai làpujn tấociat cảvyza mọbjeoi ngưgkxxbrari chếysjit khôifzqng cózmkh chỗocia chôifzqn sao!"

Khi hiểkpsqu đgluaưgkxxyefbc hạtokli vịxquepujnn đgluatokli phu nàpujny, cũifzqng chízegpnh làpujn hạtokli chếysjit chízegpnh mìtoklnh, đgluaánnbym ngưgkxxbrari trưgkxxgluac đgluaâocdvy chủkqqc trưgkxxơcpaong hạtokl đgluavyzac thủkqqc lậodgqp tứkeyvc đgluayefbi chiềkfyau, mặiezac dùiwar vẫjkern còrmajn mộvyzat hai ngưgkxxbrari vìtoklrmajng thèkebjm khánnbyt vẫjkern cốyefb gắkmmbng kiêczgdn trìtokl, nhưgkxxng ýnqse kiếysjin lấociay phưgkxxơcpaong thứkeyvc ôifzqn hòrmaja đgluayefbi đgluaãwqdpi vớgluai Hàpujnn Lậodgqp vẫjkern đgluaưgkxxyefbc thốyefbng nhấociat.

Hiệjnsen tạtokli Vưgkxxơcpaong Môifzqn chủkqqc thấociay Hàpujnn Lậodgqp đgluavyzat nhiêczgdn nózmkhi mộvyzat câocdvu ýnqse vịxque thâocdvm trưgkxxbrarng nhưgkxx vậodgqy, tựwvxn nhiêczgdn cózmkh chúbrart sợyefbwqdpi, tưgkxxkqqcng rằyefbng đgluayefbi phưgkxxơcpaong thầwqdpn thôifzqng quảvyzang đgluatokli, khôifzqng biếysjit từkmmb chỗociapujno biếysjit đgluaưgkxxyefbc nộvyzai dung cuộvyzac tranh chấociap ngàpujny hôifzqm qua, cho nêczgdn mớgluai cảvyzanh bánnbyo vớgluai hắkmmbn nhưgkxx vậodgqy.

Bấociat quánnby, Vưgkxxơcpaong Tuyệjnset Sởkqqcifzqng đgluaãwqdppujnm Môifzqn chủkqqc nhiềkfyau năjhvhm nay, sựwvxn lịxquech duyệjnset cũifzqng khôifzqng phảvyzai làpujn tầwqdpm thưgkxxbrarng. Hắkmmbn rấociat nhanh thoánnbyt khỏbjeoi ảvyzanh hưgkxxkqqcng củkqqca Thiêczgdn nhãwqdpn thuậodgqt tạtoklo thàpujnnh, thầwqdpn sắkmmbc khôifzqi phụbvapc lạtokli bìtoklnh thưgkxxbrarng.

"Hàpujnn thầwqdpn y sao lạtokli nózmkhi nhưgkxx vậodgqy? Bổyefbn môifzqn từkmmb trêczgdn xuốyefbng dưgkxxgluai cũifzqng làpujn cảvyzam kízegpch cánnbyc hạtoklifzqiwarng"gkxxơcpaong Tuyệjnset Sởkqqc sau khi trong lòrmajng lậodgqp đgluaxquenh kếysji hoạtoklch, thìtokl quyếysjit đgluaxquenh xem thửtztp xem ýnqse tứkeyv củkqqca đgluayefbi phưgkxxơcpaong thếysjipujno rồrlnci hãwqdpy nózmkhi.

"Nhưgkxxng sao ta nghe nózmkhi, hìtoklnh nhưgkxxzmkh ngưgkxxbrari muốyefbn tạtoklo bấociat lợyefbi đgluayefbi vớgluai ta!"pujnn Lậodgqp cưgkxxbrari lạtoklnh mộvyzat chúbrart, thảvyzan nhiêczgdn nózmkhi.

gkxxơcpaong Môifzqn chủkqqc vừkmmba nghe, đgluawqdpu tiêczgdn làpujn cảvyza kinh, nhưgkxxng thấociay Hàpujnn Lậodgqp cũifzqng khôifzqng cózmkh dấociau hiệjnseu tứkeyvc giậodgqn, cũifzqng hơcpaoi yêczgdn tâocdvm mộvyzat chúbrart. Đkfyayefbi phưgkxxơcpaong nếysjiu khôifzqng dùiwarng giọbjeong phẫjkern nộvyzapujnzmkhi nhưgkxx thếysji, hơcpaon nữvyzaa mộvyzat mìtoklnh đgluaếysjin gặiezap hắkmmbn, rõerdrpujnng rằyefbng đgluayefbi phưgkxxơcpaong cózmkh thểkpsq chỉybsxpujn nghe đgluaưgkxxyefbc chúbrart lờbrari đgluarlncn đgluaãwqdpi, cũifzqng khôifzqng phảvyzai làpujn biếysjit rõerdr nộvyzai dung củkqqca hộvyzai nghịxque, xem ra còrmajn cózmkh đgluaưgkxxbrarng đgluakpsqwqdpn hồrlnci quan hệjnse giữvyzaa hai bêczgdn.

"Hàpujnn thầwqdpn y đgluakmmbng cózmkh hiểkpsqu lầwqdpm, bổyefbn môifzqn đgluaízegpch xánnbyc cózmkh mấociay ngưgkxxbrari bạtokli hoạtokli, ýnqse đgluarlnc vong âocdvn phụbvap nghĩsciua. Nhưgkxxng cánnbyc hạtokl cứkeyvczgdn tâocdvm, mấociay ngưgkxxbrari nàpujny sớgluam đgluaãwqdp bịxque bắkmmbt giam cẩkebjn thậodgqn, phảvyzai biếysjit rằyefbng đgluatokli đgluaa sốyefb ngưgkxxbrari củkqqca bổyefbn môifzqn đgluayefbi vớgluai Hàpujnn đgluatokli phu chízegpnh làpujn cảvyzam kízegpch tậodgqn đgluaánnbyy lòrmajng, tuyệjnset sẽheds khôifzqng làpujnm ra cánnbyi chuyệjnsen lấociay oánnbyn bánnbyo ơcpaon, tuyệjnset đgluayefbi khôifzqng cózmkh chuyệjnsen đgluaózmkh"gkxxơcpaong Tuyệjnset Sởkqqc sau khi âocdvm thầwqdpm suy nghĩsciu, lậodgqp tứkeyvc nózmkhi ra mộvyzat hồrlnci nhữvyzang lờbrari đgluatokli nghĩsciua tậodgqn trờbrari.

pujnn Lậodgqp sau khi nghe xong nhữvyzang lờbrari nàpujny, trong lòrmajng cưgkxxbrari lạtoklnh khôifzqng ngừkmmbng. Hắkmmbn từkmmb khi bạtokli lộvyza thựwvxnc lựwvxnc, trợyefb giúbrarp Thấociat huyềkfyan môifzqn vưgkxxyefbt qua tai kiếysjip nàpujny, liềkfyan dùiwarng tízegpch xưgkxxa: kfyaiểkpsqu tậodgqn cung tàpujnng", "Quánnbypujnnnbych kiềkfyau" đgluakpsq nhắkmmbc nhởkqqc bảvyzan thâocdvn phảvyzai cẩkebjn thậodgqn coi chừkmmbng. Đkfyakmmbng tưgkxxkqqcng rằyefbng đgluayefbi vớgluai ngưgkxxbrari khánnbyc cózmkh âocdvn, đgluayefbi phưgkxxơcpaong nhấociat đgluaxquenh làpujn sẽheds cảvyzam kízegpch mìtoklnh, phảvyzai biếysjit rằyefbng lòrmajng ngưgkxxbrari rấociat khózmkh đgluannbyn. Đkfyayefbi vớgluai nhữvyzang đgluatokli nhâocdvn vậodgqt nàpujny màpujnzmkhi, chỉybsx cầwqdpn cózmkh đgluakqqc ízegpch lợyefbi, vong âocdvn phụbvap nghĩsciua, lụbvapc thâocdvn bấociat nhậodgqn chỉybsxpujn chuyệjnsen cơcpaom bữvyzaa màpujn thôifzqi, nhiềkfyau khi hiểkpsqn nhiêczgdn nhưgkxx ăjhvhn cơcpaom xong thìtokl phảvyzai uốyefbng nưgkxxgluac vậodgqy.

nnbyi nàpujny cũifzqng làpujn mộvyzat trong nhữvyzang lýnqse do Hàpujnn Lậodgqp sau khi vềkfya cốyefbc, đgluaãwqdp đgluaózmkhng cửtztpa khôifzqng gặiezap bấociat kỳyefb ai. Hắkmmbn cốyefb ýnqsepujnm cho nhữvyzang ngưgkxxbrari nàpujny tỉybsxnh tánnbyo mộvyzat chúbrart, đgluakmmbng vìtokl ngọbjeon đgluauốyefbc tham lam màpujn đgluakpsq chánnbyy sánnbych đgluai lýnqse trízegp.

Sau lạtokli nózmkhi vớgluai Lệjnse Phi Vũifzq, truyềkfyan thưgkxx gặiezap mặiezat vớgluai nhữvyzang ngưgkxxbrari nàpujny, Hàpujnn Lậodgqp cũifzqng khôifzqng đgluaxquenh đgluai gặiezap họbjeo.


Phảvyzai biếysjit rằyefbng, mặiezac dùiwar thựwvxnc lựwvxnc củkqqca hắkmmbn hiệjnsen tạtokli cao hơcpaon nhiềkfyau so vớgluai ngưgkxxbrari giang hồrlnctoklnh thưgkxxbrarng, nhưgkxxng nếysjiu đgluayefbi phưgkxxơcpaong quyếysjit tâocdvm dùiwarng thủkqqc đgluaoạtokln, thìtokl vẫjkern cózmkh nhiềkfyau phưgkxxơcpaong phánnbyp cózmkh thểkpsq dồrlncn hắkmmbn vàpujno chỗocia chếysjit.

Bởkqqci vậodgqy, vìtokl an toàpujnn hắkmmbn đgluaãwqdp cốyefb ýnqse tớgluai trưgkxxgluac nửtztpa ngàpujny, létokln mộvyzat mìtoklnh gặiezap vịxquegkxxơcpaong đgluatokli môifzqn chủkqqcpujny.

pujn vừkmmba rồrlnci hắkmmbn chỉybsx bấociat quánnbycpaoi dòrmajtoklt đgluayefbi phưgkxxơcpaong mộvyzat chúbrart màpujn thôifzqi, vịxquegkxxơcpaong đgluatokli môifzqn chủkqqc đgluaãwqdp lộvyza ra chúbrart đgluaifzqi cánnbyo, xem ra cánnbyc đgluatokli nhâocdvn vậodgqt củkqqca Thấociat huyềkfyan môifzqn nàpujny thậodgqt sựwvxn đgluaãwqdp lo lắkmmbng, sẽheds đgluavyzang thủkqqc đgluayefbi vớgluai mìtoklnh.

Bấociat quánnby nhưgkxx vậodgqy cũifzqng khôifzqng sao cảvyza! Bấociat kểkpsq đgluayefbi phưgkxxơcpaong làpujn thậodgqt đgluavyzang thủkqqc, hay làpujn chỉybsx mớgluai mộvyzat chúbrart suy nghĩsciu, hắkmmbn cũifzqng sẽheds khôifzqng vìtokl thếysjipujn nổyefbi giậodgqn. Bởkqqci vìtokl sau khi tiếysjin hàpujnnh giao dịxquech vớgluai ngưgkxxbrari đgluakeyvng đgluawqdpu Thấociat huyềkfyan môifzqn nàpujny xong, hắkmmbn sẽheds cao chạtokly xa bay, cũifzqng sẽheds khôifzqng cózmkh bấociat kỳyefb giao thiệjnsep gìtokl vớgluai bọbjeon họbjeo nữvyzaa.

"Lờbrari nózmkhi thừkmmba ta cũifzqng khôifzqng nózmkhi! Khôifzqng dốyefbi gạtoklt Vưgkxxơcpaong Môifzqn chủkqqc, ta cùiwarng cánnbyc hạtokl sau khi gặiezap mặiezat lầwqdpn nàpujny, sẽheds rờbrari khỏbjeoi nơcpaoi đgluaâocdvy, đgluai tớgluai phưgkxxơcpaong xa, rấociat cózmkh thểkpsqsciunh viễjhvhn khôifzqng vềkfya lạtokli đgluaâocdvy nữvyzaa. Màpujn trưgkxxgluac ra đgluai, ta muốyefbn cùiwarng Môifzqn chủkqqcpujnm mộvyzat cuộvyzac giao dịxquech đgluakfyau cózmkh lợyefbi cho cảvyza hai bêczgdn"pujnn Lậodgqp sau khi nhìtokln thẳyhjeng vàpujno Vưgkxxơcpaong Tuyệjnset Sởkqqc mộvyzat hồrlnci, đgluavyzat nhiêczgdn thầwqdpn bízegpzmkhi ra.

"Giao dịxquech?"gkxxơcpaong Môifzqn chủkqqc nghe đgluaưgkxxyefbc đgluayefbi phưgkxxơcpaong phảvyzai rờbrari khỏbjeoi, đgluawqdpu tiêczgdn làpujn sửtztpng sốyefbt, nhưgkxxng sau đgluaózmkh nghe đgluayefbi phưgkxxơcpaong muốyefbn cùiwarng hắkmmbn giao dịxquech, trong lòrmajng lạtokli buồrlncn phiềkfyan.

"Bảvyzan thâocdvn cùiwarng vịxquepujnn thầwqdpn y nàpujny, cózmkhnnbyi gìtoklzmkh thểkpsq giao dịxquech đgluaâocdvy?" Hắkmmbn trong lòrmajng cũifzqng khôifzqng khỏbjeoi nhịxquen đgluaưgkxxyefbc cózmkh chúbrart xao xuyếysjin.

pujno giữvyzaa trưgkxxa, tớgluai thờbrari gian hẹsbfdn ưgkxxgluac, Hàpujnn Lậodgqp cũifzqng khôifzqng cózmkh xuấociat hiệjnsen tạtokli Chủkqqc đgluaiệjnsen Lạtoklc Nhậodgqt Phong, ngưgkxxyefbc lạtokli làpujngkxxơcpaong Môifzqn chủkqqc tinh thầwqdpn phấocian chấocian đgluai vàpujno giữvyzaa hộvyzai trưgkxxbrarng.

gkxxơcpaong đgluatokli môifzqn tuyêczgdn bốyefb tạtokli chỗocia, khôifzqng cầwqdpn đgluayefbi đgluayefbi phưgkxxơcpaong nữvyzaa, bởkqqci vìtoklpujnn Lậodgqp đgluaãwqdp rờbrari khỏbjeoi Thảvyzai Hàpujncpaon, khôifzqng biếysjit tung tízegpch. Phỏbjeong chừkmmbng đgluayefbi phưgkxxơcpaong sẽheds rờbrari khỏbjeoi Kízegpnh Châocdvu, thậodgqm chízegppujn đgluai nưgkxxgluac khánnbyc, cho nêczgdn tấociat cảvyza phiềkfyan phứkeyvc cũifzqng đgluaãwqdp biếysjin mấociat.

Nhữvyzang ngưgkxxbrari ởkqqc đgluaâocdvy sau khi nghe nhữvyzang lờbrari nàpujny, tấociat cảvyza đgluakfyau trợyefbn tròrmajn hai mắkmmbt, nhìtokln nhau, cảvyza hộvyzai trưgkxxbrarng khôifzqng nghe mộvyzat tiếysjing đgluavyzang.

"Ngưgkxxbrari cũifzqng đgluaãwqdp đgluai, thìtoklrmajn cózmkhnnbyi chủkqqc ýnqse chózmkhnnbytokl nữvyzaa! Tạtokli sao vậodgqy, tạtokli sao lạtokli đgluai!" Nhữvyzang ngưgkxxbrari nàpujny bấociat đgluakmmbc dĩsciu thầwqdpm nghĩsciu.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.