Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 90 : Phi kiếm?

    trước sau   
Theo cụyxwjc diệgnuwn cho thấxwvky, hápdnon tửpdno đutbzang cuồettkng bạnaqpo côtihxng kípdnoch kia, chiếlywgm ưekxzu thếlywg tuyệgnuwt đutbztbppi. Nhữudsvng khôtihxng cóvecs ai biếlywgt đutbzưekxznsmnc, ngưekxzrdczi thoạnaqpt nhìqqeun uy mãclicnh vôtihxdrxmng nàmovhy, hiệgnuwn tạnaqpi cũlqmtng đutbzang âzuirm thầnxohm kêyqdiu khổozqi khôtihxng thôtihxi.

Mặmelpc dùdrxm hắehztn mỗdzbzi mộftnbt quyềsvbcn hạnaqp xuốtbppng, đutbzsvbcu làmovhm cho kim quang nàmovhy rung chuyểozqin, làmovhm cho cảqeku kim trápdnoo chấxwvkn đutbzftnbng, tựvecsa hồettk phápdno tung tầnxohng phòtbppng hộftnb củzrrxa đutbztbppi phưekxzơtbppng chỉuavomovh chuyệgnuwn sớapjpm hay muộftnbn màmovh thôtihxi.

Nhưekxzng cóvecs ai biếlywgt đutbzưekxznsmnc, mỗdzbzi khi tay châzuirn hắehztn đutbzyxwjng chạnaqpm vàmovho kim quang, đutbzsvbcu phảqekui chịpdnou mộftnbt phảqekun lựvecsc rấxwvkt lớapjpn, nưekxzơtbppng theo lựvecsc đutbznaqpo củzrrxa hắehztn màmovh gia tăbhztng, loạnaqpi phảqekun ngưekxznsmnc nàmovhy càmovhng lúifigc càmovhng lợnsmni hạnaqpi, hai tay cung hai châzuirn củzrrxa hắehztn đutbzau đutbzapjpn phi thưekxzrdczng nghiêyqdim trọmqaang, phỏlywgng chừajzjng khi tápdnon côtihxng, sẽmelp lậgnuwp tứnsmnc sưekxzng vùdrxmyqdin.

tbppn nữudsva tầnxohng kim quang nàmovhy cũlqmtng mưekxzrdczi phầnxohn dẻpfjoo dai, bịpdno hắehztn đutbzápdnonh cho mésxyuo móvecs đutbzi, sau khi hắehztn thu tay vềsvbc, lậgnuwp tứnsmnc khôtihxi phụyxwjc lạnaqpi nguyêyqdin hìqqeunh, giốtbppng nhưekxz chưekxza bao giờrdcz bịpdno đutbzqekupdnoch. Cứnsmn tiếlywgp tụyxwjc đutbzápdnonh khôtihxng ngừajzjng nhưekxz vậgnuwy, bấxwvkt quảqekulqmtng chỉuavo chôtihxn châzuirn ởcrux đutbzóvecsmovh thôtihxi, khôtihxng cápdnoch nàmovho xâzuirm nhậgnuwp vàmovho đutbzưekxznsmnc dùdrxm chỉuavo mộftnbt chúifigt.

Cứnsmn nhưekxz vậgnuwy, hápdnon tửpdno khôtihxi ngôtihx đutbzxwvkm đutbzápdno mộftnbt hồettki lâzuiru, kim trápdnoo vẫkhymn làmovhpdnoi hìqqeunh dápdnong run rẩroehy khôtihxng ngừajzjng, cứnsmn nhưekxz sắehztp bịpdno phápdno vỡqeku đutbzếlywgn nơtbppi.

Nhưekxzng lúifigc nàmovhy, ýysrm nghĩdjqb củzrrxa mọmqaai ngưekxzrdczi đutbzãclic quay ngoắehztt mộftnbt trăbhztm tápdnom mưekxzơtbppi đutbzftnb, bọmqaan họmqaa đutbzsvbcu sápdnong tỏlywg, hápdnon tửpdnomovhy khôtihxng thểozqitihxng phápdno đutbzưekxznsmnc vòtbppng bảqekuo hộftnb, vớapjpi sứnsmnc lựvecsc củzrrxa [hắehztn nhiềsvbcu lắehztm cũlqmtng chỉuavovecs thểozqimovhm rung chuyểozqin mésxyuo móvecstbppng bảqekuo hộftnb củzrrxa đutbztbppi phưekxzơtbppng màmovh thôtihxi, cũlqmtng khôtihxng cápdnoch nàmovho hoàmovhn toàmovhn phápdno hủzrrxy đutbzưekxznsmnc nóvecs.


Bởcruxi vậgnuwy chẳwzgyng nhữudsvng Cổozqi Thiêyqdin Long bỏlywg đutbzi ýysrm đutbzpdnonh phápdnoi ngưekxzrdczi tiếlywgn lêyqdin, màmovh ngay cảqeku Chu Nho cũlqmtng trởcruxyqdin bìqqeunh tĩdjqbnh lạnaqpi.

Bấxwvkt quápdno bởcruxi vìqqeuifigc trưekxzapjpc mắehztc sai lầnxohm ngớapjp ngẩroehn quápdno, Kim quang thưekxznsmnng nhâzuirn thầnxohn sắehztc vẫkhymn cóvecs vẻpfjo xấxwvku hổozqi, ápdnonh mắehztt nhìqqeun vềsvbc phípdnoa hápdnon tửpdno trởcruxyqdin càmovhng thêyqdim ápdnoc đutbzftnbc. Nhưekxzng bởcruxi vìqqeu liêyqdin tiếlywgp bịpdno đutbztbppi phưekxzơtbppng côtihxng kípdnoch, thâzuirn hìqqeunh khôtihxng cápdnoch nàmovho đutbznsmnng vữudsvng, hắehztn trong khoảqekung thờrdczi gian nàmovhy cũlqmtng làmovhm phésxyup khôtihxng thàmovhnh. Vìqqeu vậgnuwy, lúifigc nàmovhy hắehztn đutbzìqqeunh chỉuavo thi triểozqin phápdnop quyếlywgt, màmovhdrxmng hai mắehztt nhìqqeun chằhgxrm chằhgxrm vàmovho đutbztbppi phưekxzơtbppng, trong miệgnuwng sửpdno dụyxwjng mộftnbt thứnsmn ngôtihxn ngữudsv khôtihxng ai hiểozqiu đutbzưekxznsmnc, thấxwvkp giọmqaang nguyềsvbcn rủzrrxa.

movhpdnon tửpdno đutbztbppi vớapjpi tấxwvkt cảqeku đutbziềsvbcu nàmovhy, đutbzsvbcu nhưekxz khôtihxng nghe thấxwvky, vẫkhymn đutbzyqdin cuồettkng côtihxng kípdnoch vàmovho kim trápdnoo, làmovhm mọmqaai ngưekxzrdczi đutbzsvbcu tưekxzcruxng rằhgxrng hápdnon tửpdnomovhy khôtihxng biếlywgt mệgnuwt mỏlywgi, toàmovhn thâzuirn vẫkhymn liêyqdin tụyxwjc côtihxng kípdnoch cho đutbzếlywgn khi khôtihxng còtbppn chúifigt sứnsmnc lựvecsc mớapjpi thôtihxi.

"Phàmovhnh phàmovhnh…!" Đxwvkang xuấxwvkt toàmovhn lựvecsc, đutbzftnbt nhiêyqdin sau khi xuấxwvkt ra hai quyềsvbcn mộftnbt cưekxzapjpc, hápdnon tửpdno đutbzftnbt nhiêyqdin xoay ngưekxzrdczi vềsvbc phípdnoa sau nhanh châzuirn bỏlywg chạnaqpy, thâzuirn thểozqi cao lớapjpn nhưekxz vậgnuwy, tốtbppc đutbzftnbdjqb nhiêyqdin cũlqmtng khôtihxng chậgnuwm chúifigt nàmovho.

Cửpdno đutbzftnbng củzrrxa hápdnon tửpdnomovhy, làmovhm cho mọmqaai ngưekxzrdczi đutbzang xem lấxwvky làmovhm kinh hãclici, sau đutbzóvecsmovh nhữudsvng tiếlywgng ồettkn àmovho.

Kim quang thưekxznsmnng nhâzuirn cũlqmtng sửpdnong sốtbppt, nhưekxzng lậgnuwp tứnsmnc hésxyut lêyqdin nhưekxz sấxwvkm. Hắehztn vộftnbi vàmovhng khoanh châzuirn ngồettki xuốtbppng, đutbzem cápdnoi hộftnbp đutbzen đutbzmelpt ởcrux trêyqdin đutbzùdrxmi, trong miệgnuwng bắehztt đutbznxohu nóvecsi lẩroehm bẩroehm. Hai ngóvecsn tay cũlqmtng khésxyup lạnaqpi trưekxzapjpc ngựvecsc, tạnaqpo nêyqdin mộftnbt tưekxz thếlywg kỳvecs quápdnoi, cốtbpp hếlywgt sứnsmnc rung đutbzftnbng. Xem bộftnbpdnong tậgnuwn lựvecsc rung đutbzftnbng, phảqekung phấxwvkt nhưekxz mỗdzbzi ngóvecsn tay phảqekui chịpdnou lựvecsc cảqeku ngàmovhn câzuirn.

pdnon tửpdnoifigc nàmovhy chỉuavotbppn cápdnoch Thấxwvkt huyềsvbcn môtihxn chỉuavomovhi bưekxzapjpc, mắehztt thấxwvky sẽmelp chạnaqpy vàmovho trong đutbzápdnom ngưekxzrdczi. Đxwvkftnbt nhiêyqdin phípdnoa sau truyềsvbcn đutbzếlywgn mộftnbt tiếlywgng "Khởcruxi" thậgnuwt lớapjpn, tiếlywgp theo hắehztn thấxwvky đutbzápdnom ngưekxzrdczi Vưekxzơtbppng Tuyệgnuwt Sởcruxcrux đutbztbppi diệgnuwn sắehztc mặmelpt đutbzftnbt nhiêyqdin đutbznaqpi biếlywgn, bọmqaan họmqaatbpp hồettk đutbzettkng thờrdczi hôtihx to mộftnbt tiếlywgng "Cẩroehn thậgnuwn".

pdnon tửpdno trong lòtbppng cảqeku kinh, hắehztn vộftnbi vàmovhng đutbzem thâzuirn thểozqisxyu sang bêyqdin trápdnoi, đutbzettkng thờrdczi nghiêyqding ngưekxzrdczi nhìqqeun lạnaqpi.

Chỉuavo thấxwvky mộftnbt đutbznaqpo ápdnonh sápdnong mờrdcz mờrdcz, nhanh nhưekxz đutbziệgnuwn, từajzj chỗdzbz hắehztn vừajzja đutbznsmnng đutbzang phóvecsng qua đutbzâzuiry.

pdnon tửpdno trong lòtbppng rùdrxmng mìqqeunh, nhưekxzng lậgnuwp tứnsmnc yêyqdin lòtbppng, nếlywgu trápdnonh thoápdnot mũlqmti ápdnom khípdnomovhy, bảqekun thâzuirn cóvecs thểozqidrxmng hai vịpdno đutbzettkng môtihxn sưekxz huynh tậgnuwp trung lạnaqpi mộftnbt chỗdzbz, cũlqmtng sẽmelp khôtihxng cóvecsqqeu đutbzápdnong lo nữudsva.

Hắehztn còtbppn chưekxza nghĩdjqb xong, đutbzftnbt nhiêyqdin cảqekum thấxwvky cápdnonh tay phảqekui đutbzau nhứnsmnc, hắehztn khôtihxng khỏlywgi cúifigi đutbznxohu nhìqqeun lạnaqpi, còtbppn chưekxza đutbznsmni hắehztn thấxwvky rõzfqg, lạnaqpi cóvecs nhữudsvng tiếlywgng hôtihx hoápdnon truyềsvbcn đutbzếlywgn, trong đutbzóvecsvecs cảqeku thanh âzuirm củzrrxa hai vịpdnoekxz huynh, cũlqmtng tràmovhn ngậgnuwp sựvecs lo âzuiru.

pdnon tửpdnovecs chúifigt ngẩroehn ngơtbpp, cóvecs chúifigt kinh ngạnaqpc, lúifigc nàmovhy trưekxzapjpc mắehztt nổozqi đutbzom đutbzóvecsm, mộftnbt đutbznaqpo ápdnonh sápdnong lờrdcz mờrdcz trổozqi ra trưekxzapjpc ngựvecsc hắehztn, xem lạnaqpi thìqqeuqqeunh nhưekxzmovhlqmti ápdnom khípdno vừajzja mớapjpi trápdnonh thoápdnot kia.

pdnon tửpdno vừajzja sợnsmn vừajzja giậgnuwn, muốtbppn hápdno mồettkm nóvecsi cápdnoi gìqqeu đutbzóvecs, nhưekxzng thâzuirn thểozqi lạnaqpi "Phịpdnoch" mộftnbt cápdnoi, ngãclic xuốtbppng trêyqdin mặmelpt đutbzxwvkt. Lúifigc nàmovhy hápdnon tửpdno mớapjpi phápdnot hiệgnuwn, tay phảqekui củzrrxa hắehztn khôtihxng biếlywgt từajzj khi nàmovho đutbzãclic bịpdno chặmelpt cụyxwjt, mápdnou tưekxzơtbppi đutbzang chảqekuy ròtbppng ròtbppng.


"Làmovh chuyệgnuwn gìqqeu xảqekuy ra?"pdnon tửpdnomovhy vẫkhymn mang mộftnbt bụyxwjng đutbznxohy sựvecs nghi vấxwvkn vàmovh khôtihxng cam lòtbppng, hai mắehztt tốtbppi sầnxohm, ngưekxzrdczi khôtihxng còtbppn biếlywgt gìqqeu nữudsva.

pdnon tửpdnomovhy đutbzếlywgn khi sắehztp chếlywgt cũlqmtng khôtihxng hiểozqiu rõzfqg vừajzja rồettki chuyệgnuwn gìqqeu đutbzãclic phápdnot sinh, nhưekxzng ngưekxzrdczi củzrrxa Dãclic Lang bang vàmovh Thấxwvkt huyềsvbcn môtihxn đutbznsmnng ngoàmovhi nhìqqeun lạnaqpi thìqqeu thấxwvky rấxwvkt rõzfqgmovhng.

Bọmqaan họmqaa nhìqqeun thấxwvky, sau khi Chu Nho bắehztt quyếlywgt niệgnuwm chúifig xong hésxyut mộftnbt tiếlywgng "Khởcruxi", mộftnbt đutbznaqpo ápdnonh sápdnong mờrdcz mờrdcz nho nhỏlywg từajzj trong cápdnoi hộftnbp đutbzen bay ra, sau khi bay vàmovhi vòtbppng trêyqdin đutbznxohu Chu Nho, liềsvbcn theo tay củzrrxa hắehztn đutbziềsvbcu khiểozqin màmovh phóvecsng vềsvbcekxzapjpng hápdnon tửpdno nọmqaa.

pdnon tửpdno nọmqaa mặmelpc dùdrxmtbpp trípdno đutbzem thâzuirn thểozqisxyu đutbzi, trápdnonh thoápdnot mộftnbt kípdnoch lầnxohn đutbznxohu, nhưekxzng đutbznaqpo ápdnonh sápdnong vẫkhymn bay sápdnot ngưekxzrdczi, nhẹbnqw nhàmovhng lặmelpng lẽmelpmovh chésxyum rụyxwjng cápdnonh tay xuốtbppng, theo tìqqeunh hìqqeunh cho thấxwvky luồettkng sápdnong lờrdcz mờrdczmovhy rấxwvkt sắehztc bésxyun, cho nêyqdin hápdnon tửpdnomovhy khôtihxng hềsvbc cảqekum giápdnoc đutbzưekxznsmnc chúifigt nàmovho sựvecs việgnuwc phápdnot sinh.

Tiếlywgp theo, chuyệgnuwn xảqekuy ra càmovhng làmovhm cho lòtbppng ngưekxzrdczi kinh sợnsmn. Luồettkng sápdnong lờrdcz mờrdcz sau khi bịpdno trápdnonh thoápdnot, liềsvbcn theo sựvecs dẫkhymn đutbzftnbng củzrrxa ngóvecsn tay Chu Nho, sau khi lưekxzapjpt qua khỏlywgi hápdnon tửpdno nọmqaa, đutbzftnbt nhiêyqdin nhanh chóvecsng quay ngưekxznsmnc trởcrux lạnaqpi, hưekxzapjpng vềsvbcpdnon tửpdnomovh phóvecsng tớapjpi, kếlywgt quảqekumovh hắehztn đutbzang lúifigc khôtihxng đutbzozqi ýysrmmovh phòtbppng bịpdno, dễztxlmovhng kếlywgt liễztxlu típdnonh mạnaqpng.

Tấxwvkt cảqeku mọmqaai ngưekxzrdczi đutbzsvbcu thấxwvky mộftnbt màmovhn nhưekxz vậgnuwy, đutbzsvbcu kinh sợnsmn trợnsmnn mắehztt hápdno hốtbppc mồettkm, khôtihxng hẹbnqwn màmovhdrxmng đutbzem tầnxohm mắehztt tụyxwj tậgnuwp vàmovho đutbznaqpo ápdnonh sápdnong đutbzang quay trởcrux lạnaqpi ởcrux trêyqdin đutbznxohu Chu Nho, khôtihxng ngừajzjng xoay vòtbppng vòtbppng.

"Phi kiếlywgm"pdnoi chữudsvmovhy khôtihxng tựvecs chủzrrx đutbzưekxznsmnc xuấxwvkt hiệgnuwn trong lòtbppng đutbza sốtbpp ngưekxzrdczi cóvecs mặmelpt ởcrux đutbzóvecs. Nhữudsvng ngưekxzrdczi nàmovhy mặmelpc dùdrxm khôtihxng biếlywgt cóvecs sựvecs tồettkn tạnaqpi củzrrxa ngưekxzrdczi tu tiêyqdin, nhưekxzng cápdnoc loạnaqpi truyềsvbcn kỳvecs chuyệgnuwn xưekxza đutbzsvbcu cóvecs kểozqi vềsvbc phi kiếlywgm, khôtihxng ípdnot thìqqeu nhiềsvbcu cũlqmtng đutbzãclic từajzjng nghe nóvecsi qua.

Luồettkng sápdnong lờrdcz mờrdczmovhy, so vớapjpi kiếlywgm tiêyqdin sửpdno dụyxwjng phi kiếlywgm trong truyềsvbcn thuyếlywgt cũlqmtng rấxwvkt tưekxzơtbppng tựvecs, quảqeku thựvecsc làmovh giốtbppng nhau nhưekxz đutbzúifigc.

Chẳwzgyng lẻpfjoyqdin Chu Nho nhìqqeun khôtihxng ra gìqqeumovhy, chípdnonh làmovh kiếlywgm tiêyqdin trong truyềsvbcn thuyếlywgt sao? Đxwvka sốtbpp mọmqaai ngưekxzrdczi, giờrdcz phúifigt nàmovhy ápdnonh mắehztt nhìqqeun vềsvbc phípdnoa Kim quang thưekxznsmnng nhâzuirn, tràmovhn ngậgnuwp vẻpfjopdnonh sợnsmn, dùdrxm sao chỉuavo vớapjpi danh tiếlywgng củzrrxa kiếlywgm tiêyqdin, cũlqmtng đutbzãclic dọmqaaa chếlywgt khiếlywgp khôtihxng ípdnot ngưekxzrdczi.

Kim quang thưekxznsmnng nhâzuirn lúifigc nàmovhy đutbznxohu ngẩroehng cao, kiêyqdiu căbhztng ngạnaqpo mạnaqpn, hắehztn thao túifigng luồettkng sápdnong lờrdcz mờrdcz nọmqaa bay vòtbppng vòtbppng trêyqdin đutbzuavonh đutbznxohu vẽmelpyqdin mộftnbt con mãclicng xàmovhmovhu xápdnom thậgnuwt dàmovhi, khiếlywgn cho bêyqdin Dãclic Lang bang đutbzozqi sợnsmnclici màmovh than thởcrux, còtbppn bêyqdin Thấxwvkt huyềsvbcn môtihxn thìqqeu khôtihxng cóvecs mộftnbt tiếlywgng đutbzftnbng nàmovho vang lêyqdin, chỉuavomovh mộftnbt sựvecs im lặmelpng chếlywgt chóvecsc.

Nếlywgu nhưekxzvecsi Cổozqi Thiêyqdin Long nàmovhy cóvecs sựvecs giúifigp đutbzcrux củzrrxa kiếlywgm tiêyqdin, ngưekxzrdczi củzrrxa Thấxwvkt huyềsvbcn môtihxn tấxwvkt cảqeku đutbzsvbcu bịpdno chìqqeum lấxwvkp trong sựvecsmovhng hoàmovhng tuyệgnuwt vọmqaang, đutbzxwvku chípdno tiêyqdiu đutbzi khôtihxng ípdnot. Duy chỉuavovecsqqeunh Hàmovhn Lậgnuwp, nhìqqeun thấxwvky luồettkng sápdnong lờrdcz mờrdczmovhy màmovh trong lòtbppng lạnaqpi mừajzjng nhưekxz đutbzyqdin.

Bởcruxi vìqqeu hắehztn phápdnot hiệgnuwn, Kim quang thưekxznsmnng nhâzuirn nàmovhy, khẩroehu quyếlywgt vàmovh thủzrrx thếlywg sửpdno dụyxwjng đutbzozqi đutbziềsvbcu đutbzftnbng luồettkng sápdnong lờrdcz mờrdczmovhy, so vớapjpi "Khu vậgnuwt thuậgnuwt" củzrrxa mìqqeunh hoàmovhn toàmovhn giốtbppng nhau, mặmelpc dùdrxm khôtihxng biếlywgt luồettkng sápdnong lờrdcz mờrdcz nọmqaavecs phảqekui làmovh phi kiếlywgm hay khôtihxng, nhưekxzng Khu vậgnuwt thuậgnuwt dùdrxmng đutbzozqi đutbziềsvbcu khiểozqin vậgnuwt ấxwvky, tuyệgnuwt đutbztbppi làmovh khôtihxng sai.

tihxm nay, trong đutbznxohu Hàmovhn Lậgnuwp đutbzsvbcu làmovhvecs ýysrm muốtbppn giếlywgt ngưekxzrdczi đutbzoạnaqpt bảqekuo, xem ra sựvecs hứnsmnng thúifig củzrrxa hắehztn đutbztbppi vớapjpi ngưekxzrdczi tu tiêyqdin, đutbzúifigng làmovhmovhng lúifigc càmovhng lớapjpn.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.