Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 88 : Kim quang tráo

    trước sau   
Kim quang thưzpnesystng nhâqvmnn vẻnkhf mặidwbt ngạsysto nghễrmak đjegvhlwnng ởmiih giữhumda, phíflkja sau làwykm ngưzpneauzri củzpnea Dãfbvx Lang bang.

Hắtdgsn đjegvãfbvx nhậmiihn lờauzri củzpnea Cổueuv Thiêsqhhn Long, chỉppmh cầuthin hắtdgsn cójigh thểgknz giảpgnzi quyếecedt tấyrakt cảpgnz nhữhumdng ngưzpneauzri tham gia quyếecedt đjegvyraku củzpnea Thấyrakt huyềkpgyn môhumdn, đjegvưzpneơgknzng nhiêsqhhn toàwykmn bộxozn thùywgv lao làwykm củzpnea hắtdgsn, nguyêsqhhn trưzpnepgnzc đjegvâqvmny hứhlwna làwykmgknzm ngàwykmn lưzpnesystng vàwykmng, bâqvmny giờauzr đjegvãfbvxwykmojkmm ngàwykmn lưzpnesystng vàwykmng.

Vừppmha nghĩidwb đjegvếecedn sau khi xong việrayjc cójigh thểgknz đjegvưzpnesystc nhiềkpgyu vàwykmng nhưzpne thếeced, Kim quang thưzpnesystng nhâqvmnn khôhumdng khỏsqhhi nójighng lòhgdkng, hắtdgsn khinh miệrayjt nhìpbasn đjegváojkmm ngưzpneauzri đjegvviibi diệrayjn, dwofng nhưzpne muốviibn giếecedt sạsystch tấyrakt cảpgnz nhữhumdng ngưzpneauzri trưzpnepgnzc mặidwbt.

wykmn Lậmiihp cũwykmng khôhumdng cójigh đjegvhlwnng cùywgvng mộxoznt chỗpiho vớpgnzi Lệrayj Phi Vũwykm, màwykmwykm đjegvhlwnng ởmiih phíflkja bêsqhhn kia.

Bởmiihi vìpbas Lệrayj Phi Vũwykmwykm Trưzpneơgknzng Tụgdqw Nhi đjegvang cùywgvng nhau, nójighi nhữhumdng lờauzri thâqvmnn mậmiiht củzpnea nam nữhumd. Hàwykmn Lậmiihp tựhlwn nhiêsqhhn cũwykmng khôhumdng tiệrayjn nghe, đjegvi nơgknzi kháojkmc đjegvgknz hai ngưzpneauzri cójigh đjegvưzpnesystc thếeced giớpgnzi riêsqhhng củzpnea họgdqw.

"Thậmiiht khôhumdng biếecedt hắtdgsn nghĩidwbpbas đjegvviibi vớpgnzi tiểgknzu tìpbasnh nhâqvmnn củzpnea hắtdgsn? Cójigh thểgknzmiih tạsysti cáojkmi nơgknzi ngưzpneauzri chếecedt ta sốviibng nàwykmy, vẫyisjn cójigh thểgknzjighi chuyệrayjn yêsqhhu đjegvưzpneơgknzng!"wykmn Lậmiihp cảpgnzm giáojkmc đjegvưzpnesystc trong miệrayjng, tựhlwna hồkdhb pháojkmt ra nhữhumdng lờauzri ghen tỵsyst.


Sau khi phụgdqwc hồkdhbi lạsysti tinh thầuthin, Hàwykmn Lậmiihp cùywgvng nhữhumdng ngưzpneauzri kháojkmc, cójigh chúeglot kỳgdqw quáojkmi nhìpbasn Chu Nho ởmiih đjegvviibi diệrayjn.

"Ngờauzri củzpnea Dãfbvx Lang bang bêsqhhn kia đjegvkpgyu trốviibn ởmiih phíflkja sau, chỉppmh đjegvgknz cho cáojkmi gãfbvx ăgknzn mặidwbc thôhumd tụgdqwc nàwykmy đjegváojkmnh trậmiihn đjegvuthiu, cáojkmi nàwykmy cũwykmng quáojkm sứhlwnc khójigh hiểgknzu! Chẳibdyng lẻnkhf Chu Nho nàwykmy cójigh kỳgdqwhumdng gìpbas đjegvâqvmny?"wykmn Lậmiihp tậmiihm trung nhìpbasn, trong lòhgdkng nghĩidwb nhưzpne vậmiihy.

zpneơgknzng môhumdn chủzpne hiểgknzn nhiêsqhhn cũwykmng cójigh ýkakj nghĩidwb nhưzpnewykmn Lậmiihp, hắtdgsn cũwykmng khôhumdng đjegvgknz mọgdqwi ngưzpneauzri cùywgvng lêsqhhn, màwykmwykm đjegvgknz cho mộxoznt vịojkm hộxozn pháojkmp cầuthim đjegvao đjegvi ra ngoàwykmi nghêsqhhnh chiếecedn vớpgnzi ngưzpneauzri nàwykmy, trưzpnepgnzc tiêsqhhn phảpgnzi thăgknzm dòhgdk ngưzpneauzri nàwykmy đjegvãfbvx, đjegvgknz tráojkmnh nhữhumdng tổueuvn thấyrakt ngoàwykmi ýkakj muốviibn.

Tuy nójighi phưzpneơgknzng thứhlwnc quyếecedt đjegvyraku làwykm hỗpihon chiếecedn, nhưzpneng nếecedu nhưzpne hai bêsqhhn đjegvkpgyu chỉppmh pháojkmi ra mộxoznt ngưzpneauzri giao chiếecedn, thìpbas đjegvgknz hai ngưzpneauzri đjegvyraku vớpgnzi nhau cxung khôhumdng sao. Vưzpneơgknzng môhumdn chủzpne nghĩidwbwykmwykmng làwykmm nhưzpne vậmiihy.

Kim quang thưzpnesystng nhâqvmnn nhìpbasn thấyraky phíflkja đjegváojkmm ngưzpneauzri đjegvviibi diệrayjn chỉppmhjigh mộxoznt ngưzpneauzri đjegvi vềkpgy phíflkja mìpbasnh, trong lòhgdkng hiểgknzu rõojkm ýkakj củzpnea đjegvviibi phưzpneơgknzng.

Hắtdgsn "hắtdgsc hắtdgsc" pháojkmt ra mộxoznt tràwykmng cưzpneauzri quáojkmi dịojkm, thanh âqvmnm chójighi tai, làwykmm cho mọgdqwi ngưzpneauzri nghe đjegvưzpnesystc đjegvkpgyu cảpgnzm thấyraky trong lòhgdkng cójighwykmi phầuthin khójigh chịojkmu.

sqhhn hộxozn pháojkmp đjegvưzpnesystc pháojkmi đjegvi, làwykm mộxoznt gãfbvx lựhlwnc lưzpneidwbng cỡidwb ba mưzpneơgknzi tuổueuvi, vẻnkhf mặidwbt hung hãfbvxn, tay cầuthim đjegvao ngựhlwnc phanh ra, vừppmha nhìpbasn đjegvãfbvx biếecedt làwykm đjegvao kháojkmch am hiểgknzu cậmiihn chiếecedn, hắtdgsn sau khi nghe tiếecedng cưzpneauzri quáojkmi dịojkm áojkmnh mắtdgst vẫyisjn trầuthim ổueuvn khôhumdng loạsystn, hiểgknzn nhiêsqhhn kinh nghiệrayjm ứhlwnng chiếecedn cũwykmng rấyrakt phong phúeglo.

Mắtdgst thấyraky đjegvao kháojkmch kia tớpgnzi gầuthin mìpbasnh, Kim quang thưzpnesystng nhâqvmnn ngưzpneng cưzpneauzri quáojkmi dịojkm, hắtdgsn khôhumdng hoảpgnzng hốviibt khôhumdng vộxozni vàwykmng từppmh trong lòhgdkng lấyraky ra mộxoznt láojkmywgva màwykmu vàwykmng, láojkmywgva nàwykmy kim quang lậmiihp lòhgdke, mặidwbt trêsqhhn đjegvuthiy nhữhumdng họgdqwa phùywgvwykmu vàwykmng, vừppmha thấyraky đjegvãfbvx biếecedt giáojkm trịojkm khôhumdng nhỏsqhh.

Chu Nho khôhumdng đjegvgknz ýkakj tớpgnzi đjegvếecedn đjegvao kháojkmch kia, bàwykmn tay nắtdgsm lấyraky láojkmywgva, miệrayjng bắtdgst đjegvuthiu niệrayjm chúeglo ngữhumd.

sqhhn hộxozn pháojkmp củzpnea Thấyrakt huyềkpgyn môhumdn, mặidwbc dùywgv khôhumdng biếecedt đjegvviibi phưzpneơgknzng lạsysti pháojkmt cáojkmi thầuthin kinh gìpbas, nhưzpneng hắtdgsn cójigh kinh nghiệrayjm chéiogvm giếecedt phong phúeglohumdywgvng, biếecedt đjegvưzpnesystc vôhumd luậmiihn làwykm Chu Nho nàwykmy đjegvang làwykmm cáojkmi gìpbas, tốviibt nhấyrakt đjegvppmhng cho đjegvviibi phưzpneơgknzng hoàwykmn thàwykmnh, nếecedu khôhumdng đjegvviibi vớpgnzi bảpgnzn thâqvmnn khẳibdyng đjegvojkmnh làwykm bấyrakt lợsysti.

pbas vậmiihy, hắtdgsn khôhumdng hềkpgy nghĩidwb ngợsysti, vọgdqwt thâqvmnn thểgknz vềkpgy phíflkja trưzpnepgnzc, tiếecedn lêsqhhn mấyraky bưzpnepgnzc đjegvếecedn trưzpnepgnzc mặidwbt Kim quang thưzpnesystng nhâqvmnn, hắtdgsn vung cưzpneơgknzng đjegvao trong tay, hàwykmn quang chợsystt lójighe, mộxoznt đjegvao ngay đjegvuthiu, đjegvao thếecedwykmng mãfbvxnh trầuthim trọgdqwng, nhìpbasn qua cũwykmng thấyraky khíflkj lựhlwnc rấyrakt mạsystnh.

Mắtdgst thấyraky đjegvao vừppmha đjegvếecedn tớpgnzi đjegvuthiu củzpnea Kim quang thưzpnesystng nhâqvmnn, chúeglo ngữhumdwykmng đjegvãfbvx hoàwykmn thàwykmnh, cưzpneơgknzng đjegvao vừppmha chạsystm đjegvếecedn thâqvmnn thểgknz củzpnea hắtdgsn, đjegvxoznt nhiêsqhhn đjegvmiihp mạsystnh láojkmywgva vàwykmo thâqvmnn thểgknz, nhấyrakt thờauzri áojkmnh sáojkmng vàwykmng chójighi mắtdgst từppmh trong tay hắtdgsn đjegvxoznt nhiêsqhhn pháojkmt ra.

Álcnznh sáojkmng vàwykmng nàwykmy cựhlwnc kỳgdqw chójighi mắtdgst, đjegvao kháojkmch nọgdqw hai mắtdgst cơgknz hồkdhb khôhumdng thấyraky gìpbas cảpgnz, nhưzpneng trong lòhgdkng vẫyisjn khôhumdng bốviibi rốviibi, cưzpneơgknzng đjegvao nọgdqw vẫyisjn hung hãfbvxn chéiogvm xuốviibng.


"Cảpgnzng", mộxoznt tiếecedng kia loạsysti va chạsystm vang vọgdqwng cảpgnz toàwykmn trưzpneauzrng.

Đojkmao kháojkmch nọgdqw chỉppmh cảpgnzm thấyraky hổueuv khẩibdyu đjegvau đjegvpgnzn, binh khíflkj trong tay cơgknz hồkdhb muốviibn rờauzri khỏsqhhi tay, hắtdgsn lấyraky làwykmm kinh hãfbvxi, mặidwbc dùywgv hai mắtdgst vẫyisjn khôhumdng cáojkmch nàwykmo thấyraky rõojkm, nhưzpneng cũwykmng biếecedt tìpbasnh hìpbasnh khôhumdng ổueuvn. Hắtdgsn đjegviểgknzm mũwykmi châqvmnn xuốviibng đjegvyrakt, thâqvmnn thểgknz bay ra sau mấyraky trưzpnesystng, mớpgnzi dừppmhng bưzpnepgnzc lạsysti, hoàwykmnh đjegvao tậmiihp trung chờauzr đjegvsysti.

egloc nàwykmy, hắtdgsn đjegvxoznt nhiêsqhhn nghe đjegvưzpnesystc trong ngoàwykmi cójigh rấyrakt nhiềkpgyu ngưzpneauzri pháojkmt ra tiếecedng hôhumd hoáojkmn kinh ngạsystc lẫyisjn sợsystfbvxi.

Sau khi nghe thếeced loạsysti thanh âqvmnm nhưzpne thếeced, đjegvao kháojkmch trong lòhgdkng càwykmng nójighng nảpgnzy, hắtdgsn nójighng lòhgdkng muốviibn biếecedt đjegvviibi phưzpneơgknzng rốviibt cuộxoznc xảpgnzy ra chuyệrayjn gìpbas, tạsysti sao lạsysti quỷjbbo dịojkm nhưzpne thếeced. May làwykm hai mắtdgst củzpnea hắtdgsn rốviibt cụgdqwc đjegvãfbvx khôhumdi phụgdqwc lạsysti bìpbasnh thưzpneauzrng, hắtdgsn vộxozni vàwykmng nhìpbasn lạsysti.

Chỉppmh thấyraky cáojkmch hắtdgsn vàwykmi trưzpnesystng xa, Chu Nho kia vẫyisjn đjegvhlwnng ởmiih đjegvójigh khôhumdng nhúegloc nhíflkjch, nhưzpneng cảpgnz ngưzpneauzri trêsqhhn dưzpnepgnzi lạsysti pháojkmt ra mộxoznt quầuthing áojkmnh sáojkmng vàwykmng, quầuthing áojkmnh sáojkmng vàwykmng nàwykmy giốviibng nhưzpne khôhumdi giáojkmp, đjegvem bọgdqwc Chu Nho vàwykmo bêsqhhn trong, bảpgnzo vệrayjzpnea giójigh khôhumdng lọgdqwt, xem ra mộxoznt đjegvao vừppmha rồkdhbi, chỉppmhwykm bổueuvwykmo liễrmaku kim tráojkmo kia, cũwykmng khôhumdng thậmiiht sựhlwn chéiogvm tớpgnzi Chu Nho. Kim tráojkmo nàwykmy cũwykmng khôhumdng biếecedt làwykm vậmiiht gìpbas, lạsysti chắtdgsc chắtdgsn nhưzpnewykm sắtdgst théiogvp, làwykmm cho mộxoznt đjegvao vừppmha rồkdhbi khôhumdng cójighojkmc dụgdqwng.

Vịojkm hộxozn pháojkmp nàwykmy mặidwbc dùywgv kiếecedn thứhlwnc rộxoznng rãfbvxi, nhưzpneng vẫyisjn chưzpnea bao giờauzr nghe nójighi tójighi cảpgnznh tưzpnesystng kỳgdqw quáojkmi nàwykmy, sợsyst ngâqvmny ngưzpneauzri ra.

Hắtdgsn tay cầuthim cưzpneơgknzng đjegvao, trong lòhgdkng mờauzr mịojkmt, khôhumdng biếecedt nêsqhhn tiếecedn hay làwykmsqhhn lui.

Khôhumdng chỉppmhwykm hắtdgsn, màwykm tấyrakt cảpgnz mọgdqwi ngưzpneauzri cójigh mặidwbt tạsysti đjegvâqvmny đjegvkpgyu hếecedt sứhlwnc ngạsystc nhiêsqhhn.

Phảpgnzi biếecedt rằikyvng lờauzri đjegvkdhbn cójigh liêsqhhn quan đjegvếecedn ngưzpneauzri tu tiêsqhhn, trong chốviibn giang hồkdhb ngưzpneauzri cójigh thểgknz biếecedt đjegvưzpnesystc rấyrakt làwykm íflkjt, đjegvidwbc biệrayjt làwykmgknzi vắtdgsng vẻnkhf hẻnkhfo láojkmnh nàwykmy, ngưzpneauzri biếecedt đjegvưzpnesystc càwykmng làwykm khôhumdng bao nhiêsqhhu. Bởmiihi vậmiihy đjegvviibi vớpgnzi loạsysti phùywgv chúeglowykmy, đjegvsysti bộxozn phậmiihn ngưzpneauzri ởmiih đjegvâqvmny đjegvkpgyu cảpgnzm thấyraky cựhlwnc kỳgdqw thầuthin bíflkj, cójigh loạsysti cảpgnzm giáojkmc cao thâqvmnm khójighzpneauzrng.

Trong lúegloc Cổueuv Thiêsqhhn Long âqvmnm thầuthim vui mừppmhng, màwykmwykmn Lậmiihp đjegvhlwnng ởmiih trong đjegváojkmm ngưzpneauzri Thấyrakt huyềkpgyn môhumdn, so vớpgnzi nhữhumdng ngưzpneauzri kháojkmc còhgdkn muốviibn giậmiiht mìpbasnh hơgknzn.

wykmn Lậmiihp sợsystwykm cảpgnzhgdka ngọgdqwn núegloi nàwykmy, ngoạsysti trừppmh Chu Nho, ngưzpneauzri duy nhấyrakt đjegvviibi vớpgnzi pháojkmp thuậmiiht cójigh chúeglot hiểgknzu rõojkm chíflkjnh làwykm hắtdgsn. Rấyrakt rõojkmwykmng đjegvviibi phưzpneơgknzng sửvfgp dụgdqwng mộxoznt loạsysti phùywgv chúeglo giốviibng nhưzpnewykm Đojkmojkmnh thầuthin phùywgv, hơgknzn nữhumda tựhlwna hồkdhbhgdkn muốviibn cao hơgknzn mộxoznt bậmiihc.

wykmn Lậmiihp thừppmha dịojkmp ngưzpneauzri kháojkmc khôhumdng chúeglo ýkakj, âqvmnm thầuthim niệrayjm khẩibdyu quyếecedt thiêsqhhn nhãfbvxn thuậmiiht, len léiogvn thi triểgknzn thiêsqhhn nhãfbvxn thuậmiiht, sau đjegvójigh vộxozni vàwykmng nhìpbasn vềkpgy phíflkja Chu Nho kia.

Chỉppmh thấyraky dưzpnepgnzi kim quang, trêsqhhn ngưzpneauzri Chu Nho phiêsqhhu đjegvxoznng mộxoznt chúeglot bạsystch quang nhưzpnejigh nhưzpne khôhumdng, bạsystch quang nàwykmy so vớpgnzi kim quang, thậmiiht sựhlwnwykm quáojkm nhạsystt. Nếecedu khôhumdng phảpgnzi cójigh chủzpneqvmnm tìpbasm, sợsyst rằikyvng nhấyrakt thờauzri sẽsyst khôhumdng chúeglo ýkakj đjegvếecedn.

Chu Nho nàwykmy, đjegvúeglong làwykm mộxoznt ngưzpneauzri ngưzpneauzri tu tiêsqhhn cójigh pháojkmp lựhlwnc tháojkmp hơgknzn Hàwykmn Lậmiihp, pháojkmt hiệrayjn nàwykmy làwykmm cho Hàwykmn Lậmiihp vừppmha vui lạsysti vừppmha buồkdhbn.

Vui chíflkjnh làwykm, hắtdgsn làwykm ngưzpneauzri mớpgnz bắtdgst đjegvuthiu, pháojkmp lựhlwnc đjegvkpgyu thâqvmnm hậmiihu hơgknzn đjegvviibi phưzpneơgknzng, rõojkmwykmng rằikyvng Chu Nho nàwykmy cũwykmng làwykm ngưzpneauzri tu tiêsqhhn nửvfgpa vờauzri. Buồkdhbn chíflkjnh làwykm, khôhumdng biếecedt pháojkmp thuậmiiht củzpnea đjegvviibi phưzpneơgknzng nhiềkpgyu íflkjt thếecedwykmo, pháojkmp thuậmiiht lợsysti hạsysti ra sao, khôhumdng biếecedt mìpbasnh cójighhlwnng phójigh đjegvưzpnesystc khôhumdng?

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.