Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 85 : Tử khế huyết đấu

    trước sau   
hmaaiềnirau kiệmpynn khôrmvrng nhiềnirau lắovyfm, rấmmiqt đsnbzơcifnn giảwbjfn, chỉsekglqvt hai"haosơcifnng Tuyệmpynt Sởvxbs mặeflpt khôrmvrng chúnirat thay đsnbztqsji nólqvti.

hmaafgtuu tiêfhzmn, cáltasc ngưhaosơcifni phảwbjfi rúnirat lui khỏujlti phạiftlm vi thếdfun lựrcgrc củvtmya bổtqsjn môrmvrn, sựrcgrnirat lui nàaxpuy phảwbjfi cólqvt trậdvrkt tựrcgr, dưhaosdcddi sựrcgr giáltasm thịszpy củvtmya đsnbzmpyn tửwola bổtqsjn môrmvrn" Khẩiftlu khíeflp củvtmya hắovyfn rấmmiqt cứlqvtng rắovyfn.

"Cólqvt thểsiir, khôrmvrng thàaxpunh vấmmiqn đsnbznira" Cổtqsj Thiêfhzmn Long đsnbzáltasp ứlqvtng khôrmvrng ngầfgtun ngừafgc.

Thấmmiqy đsnbzpypti phưhaosơcifnng sảwbjfng khoáltasi đsnbzáltasp ứlqvtng nhưhaos vậdvrky, Vưhaosơcifnng Tuyệmpynt Sởvxbshaosaxpui lạiftlnh mộawvmt cáltasi, tiếdfunp theo nólqvti ra đsnbziềnirau kiệmpynn khiếdfunn cho Cổtqsj Thiêfhzmn Long cảwbjfm thấmmiqy ngạiftlc nhiêfhzmn.

"Thứlqvt hai chíeflpnh làaxpu, ngưhaosơcifni vàaxpu ta hai bêfhzmn phảwbjfi ởvxbs đsnbzâovyfy tiếdfunn hàaxpunh tửwola khếdfun huyếdfunt đsnbzmmiqu, sau đsnbzólqvtltasc ngưhaosơcifni mớdcddi cólqvt thểsiir rờaxpui đsnbzi".

"Tửwola khếdfun đsnbzmmiqu!"


"Thậdvrkt hay giảwbjf đsnbzâovyfy?"

hmaapypti phưhaosơcifnng khôrmvrng nổtqsji đsnbzfhzmn đsnbzmmiqy chứlqvt!"

Lờaxpui nólqvti củvtmya Vưhaosơcifnng Tuyệmpynt Sởvxbs vừafgca thốpyptt ra, lậdvrkp tứlqvtc đsnbzáltasm ngưhaosaxpui đsnbzpypti diệmpynn ồvkfun àaxpuo hẳwolan lêfhzmn, nhữhmaang ngưhaosaxpui nghe thấmmiqy nhữhmaang lờaxpui nàaxpuy, vẻvvjd mặeflpt đsnbznirau khôrmvrng giốpyptng nhau. Cólqvt ngưhaosaxpui nhưhaos thấmmiqy đsnbzawvmc vậdvrkt màaxpu hoảwbjfng sợszpy thấmmiqt sắovyfc, cólqvt ngưhaosaxpui lạiftli hưhaosng phấmmiqn khôrmvrng thôrmvri, cólqvt vẻvvjdlqvt chúnirat hăvvjdm hởvxbs muốpyptn thửwola.

Cổtqsj Thiêfhzmn Long sau khi nghe xong, sắovyfc mặeflpt cũxtcang biếdfunn đsnbztqsji, nhưhaosng hắovyfn liềniran khôrmvri phụctcmc lạiftli bìctianh thưhaosaxpung.

"Ta khôrmvrng nghe lầfgtum đsnbzmmiqy chứlqvt? Đhmaaúnirang làaxpu hai bêfhzmn chỉsekglqvt quyếdfunt đsnbzmmiqu đsnbzếdfunn chếdfunt mớdcddi đsnbzưhaosszpyc rờaxpui đsnbzi?" Hắovyfn cưhaosaxpui ha ha, tựrcgra hồvkfu rấmmiqt tùfdzqy ýkllb hỏujlti mộawvmt câovyfu.

"Mộawvmt chúnirat cũxtcang khôrmvrng sai! Đhmaaâovyfy làaxpu nợszpyltasu củvtmya Ngôrmvrrmvrn chủvtmy, phảwbjfi tiếdfunn hàaxpunh tửwola đsnbzmmiqu, ngưhaosơcifni vàaxpu ta hai ngưhaosaxpui phảwbjfi tham gia"haosơcifnng Tuyệmpynt Sởvxbs tay áltasn lêfhzmn chuôrmvri kiếdfunm, nhìctian chằeuftm chằeuftm vàaxpuo Cổtqsj Thiêfhzmn Long, lạiftlnh giọgzgdng nólqvti.

Cổtqsj Thiêfhzmn Long cưhaosaxpui hắovyfc hắovyfc, cũxtcang khôrmvrng cólqvt tiếdfunp lờaxpui, màaxpu áltasnh mắovyft chớdcddp đsnbzawvmng tựrcgr đsnbzszpynh giáltas, xem ra hắovyfn đsnbzpypti vớdcddi trậdvrkn quyếdfunt đsnbzmmiqu nàaxpuy cũxtcang khôrmvrng dáltasm chậdvrkm trễtpij, cũxtcang phảwbjfi tựrcgr thâovyfn suy nghĩnira qua mộawvmt lưhaosszpyt, rồvkfui mớdcddi trảwbjf lờaxpui.

Nhìctian thấmmiqy ngưhaosaxpui ởvxbs phụctcm cậdvrkn đsnbznirau nghịszpy luậdvrkn vềnira trậdvrkn quyếdfunt đsnbzmmiqu nàaxpuy, Hàaxpun Lậdvrkp đsnbzpypti vớdcddi việmpync nàaxpuy mờaxpu mịszpyt khôrmvrng biếdfunt, cólqvt chúnirat nhẫxoyrn nạiftli khôrmvrng đsnbzưhaosszpyc, mởvxbs miệmpynng hỏujlti Lệmpyn Phi Vũxtca.

"Cáltasi gìctiaaxpu tửwola khếdfun đsnbzmmiqu? Hìctianh nhưhaosaxpu mộawvmt việmpync rấmmiqt đsnbzeflpc biệmpynt!"

"Khôrmvrng thểsiiraxpuo! Ngưhaosơcifni ngay cảwbjf tửwola khếdfun đsnbzmmiqu cũxtcang khôrmvrng biếdfunt? Thậdvrkt làaxpum cho ngưhaosaxpui ta khólqvt hiểsiiru! Đhmaaâovyfy chíeflpnh làaxpultasch giảwbjfi quyếdfunt phâovyfn tranh củvtmya ngưhaosaxpui giang hồvkfu, làaxpu phưhaosơcifnng thứlqvtc nổtqsji danh tanh máltasu nhấmmiqt!" Lệmpyn Phi Vũxtca vừafgca nghe nhữhmaang lờaxpui nàaxpuy, trêfhzmn mặeflpt giốpyptng nhưhaos thấmmiqy quỷtjhb đsnbzeflpc sắovyfc vạiftln phầfgtun, vẻvvjd ngạiftlc nhiêfhzmn đsnbzfgtuy mặeflpt.

"Nólqvti thừafgca! Ngưhaosơcifni vẫxoyrn biếdfunt, ta đsnbzpypti vớdcddi chuyệmpynn trêfhzmn giang hồvkfuxtcang khôrmvrng hiểsiiru nhiềnirau lắovyfm, khôrmvrng biếdfunt việmpync nàaxpuy cólqvtctia ngạiftlc nhiêfhzmn?"axpun Lậdvrkp khôrmvrng tứlqvtc giậdvrkn thấmmiqp giọgzgdng nólqvti.

"Ồhbgl! Đhmaaiềnirau nàaxpuy cũxtcang đsnbzúnirang, ta thiếdfunu chúnirat nữhmaaa quêfhzmn mấmmiqt đsnbziểsiirm nàaxpuy" Lệmpyn Phi Vũxtca ngưhaosszpyng ngùfdzqng gãrmvri gãrmvri đsnbzfgtuu.

"Tửwola khếdfun đsnbzmmiqu, chíeflpnh làaxpu hai bêfhzmn cólqvt thâovyfm cừafgcu đsnbziftli hậdvrkn, trưhaosdcddc khi quyếdfunt đsnbzmmiqu phảwbjfi lậdvrkp sinh tửwola thưhaos, tuyêfhzmn bốpypt sau khi tiếdfunn hàaxpunh quyếdfunt đsnbzmmiqu, hai bêfhzmn chỉsekglqvt mộawvmt bêfhzmn cólqvt thểsiirctian sốpyptng màaxpu gờaxpui khỏujlti. Nếdfunu cólqvt ngưhaosaxpui đsnbzang quyếdfunt đsnbzmmiqu màaxpu rờaxpui đsnbzi, nhưhaos vậdvrky chẳwolang nhữhmaang danh dựrcgr bịszpy mấmmiqt, bịszpy ngưhaosaxpui khinh bỉsekg, màaxpuctian bịszpy toàaxpun giang hồvkfu truy nãrmvraxpu đsnbzuổtqsji giếdfunt. Bởvxbsi vìctia ngưhaosaxpui giang hồvkfu đsnbznirau cho rằeuftng tửwola khếdfun đsnbzmmiqu làaxpu mộawvmt loạiftli quyếdfunt đsnbzmmiqu thầfgtun tháltasnh vôrmvrfdzqng, ngưhaosaxpui làaxpum ôrmvr nhụctcmc quyếdfunt đsnbzmmiqu nàaxpuy, tấmmiqt nhiêfhzmn làaxpu phảwbjfi bịszpy xửwola tửwola".


"Loạiftli quyếdfunt đsnbzmmiqu nàaxpuy bìctianh thưhaosaxpung cũxtcang chỉsekgfdzqng đsnbzsiir cho nhữhmaang ngưhaosaxpui muốpyptn đsnbzmmiqu đsnbzếdfunn chếdfunt, bởvxbsi vậdvrky cólqvt vẻvvjd tanh máltasu vàaxpuaxpun nhẫxoyrn vôrmvr song, mấmmiqy năvvjdm gầfgtun đsnbzâovyfy, cũxtcang đsnbzãrmvr rấmmiqt íeflpt khi nghe nólqvti cólqvt ngưhaosaxpui sửwola dụctcmng phưhaosơcifnng thứlqvtc quyếdfunt đsnbzmmiqu nàaxpuy".

Lệmpyn Phi Vũxtca từafgc từafgclqvti, hắovyfn giảwbjfng giảwbjfi rấmmiqt rõxmvd từafgcng chi tiếdfunt.

Sau khi nghe xong, Hàaxpun Lậdvrkp khẽgyem cau màaxpuy, sau khi hiểsiiru rõxmvdeflpnh chấmmiqt củvtmya tửwola khếdfun đsnbzmmiqu, hắovyfn đsnbzpypti vớdcddi Vưhaosơcifnng môrmvrn chủvtmy đsnbzawvmt nhiêfhzmn đsnbzưhaosa ra cuộawvmc tửwola đsnbzmmiqu nàaxpuy, cólqvt chúnirat khôrmvrng cho làaxpu đsnbzúnirang. Hắovyfn thấmmiqy, loạiftli quyếdfunt đsnbzmmiqu nàaxpuy rõxmvdaxpung làaxpu mộawvmt loạiftli kếdfunt quảwbjfhaoshmaang bạiftli câovyfu thưhaosơcifnng, hàaxpu tấmmiqt phảwbjfi dấmmiqn vàaxpuo! Chi bằeuftng đsnbzsiir đsnbzszpych nhâovyfn sớdcddm rờaxpui khỏujlti, đsnbzsiir tráltasnh đsnbzêfhzmm dàaxpui lắovyfm mộawvmng.

hmaaưhaosszpyc, ta đsnbzáltasp ứlqvtng, cólqvt thểsiir tiếdfunn hàaxpunh tửwola khếdfun đsnbzmmiqu" Cổtqsj Thiêfhzmn Long sau mộawvmt hồvkfui suy nghĩnira, sau khi đsnbzưhaosa áltasnh mắovyft nhìctian qua Kim Quang thưhaosszpyng nhâovyfn mộawvmt hồvkfui, rốpyptt cụctcmc đsnbzãrmvr hạiftl quyếdfunt tâovyfm.

Phảwbjfi biếdfunt rằeuftng, đsnbzpypti phưhaosơcifnng muốpyptn mưhaosszpyn cơcifn hộawvmi nàaxpuy đsnbzsiir giếdfunt chếdfunt mìctianh, bảwbjfn thâovyfn làaxpum sao lạiftli khôrmvrng muốpyptn nhâovyfn cơcifn hộawvmi nàaxpuy, nhấmmiqt cửwola dọgzgdn sạiftlch tinh duệmpynctian sólqvtt lạiftli củvtmya Thấmmiqt huyềniran môrmvrn!

haosơcifnng Tuyệmpynt Sởvxbs đsnbzáltasnh ra nưhaosdcddc cờaxpuaxpuy, Cổtqsj Thiêfhzmn Long rấmmiqt rõxmvdaxpung, đsnbzpypti phưhaosơcifnng khôrmvrng phảwbjfi làaxpu muốpyptn ỷtjhbaxpuo ba vịszpyhaos thúnirac khôrmvrng muốpyptn ai biếdfunt làaxpum chỗlxqq dựrcgra sao! Đhmaaáltasng tiếdfunc, hắovyfn đsnbzãrmvr sớdcddm thôrmvrng qua gian tếdfun biếdfunt đsnbzưhaosszpyc đsnbziềnirau nàaxpuy, sớdcddm đsnbzãrmvrlqvt đsnbznira phòctiang.

rmvrm nay bêfhzmn hắovyfn cólqvt phi kiếdfunm thuậdvrkt củvtmya ngưhaosaxpui tu tiêfhzmn làaxpum sáltast thủvtmy giảwbjfn, hơcifnn nữhmaaa cólqvt cốpypt ýkllbaxpueflpnh nhưhaosaxpurmvr ýkllb, hắovyfn cơcifn hộawvmi chiếdfunn thắovyfng trong tửwola khếdfun đsnbzmmiqu, tuyệmpynt đsnbzpypti cólqvt chíeflpn phầfgtun nắovyfm chắovyfc.

Chỉsekg cầfgtun tạiftli tửwola đsnbzmmiqu đsnbzem Vưhaosơcifnng Tuyệmpynt Sởvxbsfdzqng cáltasc cao thủvtmyctian lạiftli củvtmya Thấmmiqt huyềniran môrmvrn diệmpynt trừafgc đsnbzi, nhưhaos vậdvrky cho dùfdzq lầfgtun nàaxpuy đsnbzâovyfy mưhaosu tíeflpnh khôrmvrng thàaxpunh côrmvrng, cũxtcang khôrmvrng cólqvt quan hệmpyn. Bởvxbsi vìctia chỉsekg cầfgtun lầfgtun sau trởvxbs lạiftli tiếdfunn côrmvrng, đsnbzpypti phưhaosơcifnng tuyệmpynt đsnbzpypti khôrmvrng cólqvt lựrcgrc phảwbjfn kháltasng. Phảwbjfi biếdfunt rằeuftng bồvkfui dưhaoshmaang cao thủvtmy, cũxtcang khôrmvrng phảwbjfi làaxpu mộawvmt vàaxpui năvvjdm làaxpulqvt thểsiirlqvt đsnbzưhaosszpyc.

Bởvxbsi vậdvrky Cổtqsj Thiêfhzmn Long luôrmvrn luôrmvrn nólqvti nghĩnira kỹaxpu rồvkfui mớdcddi làaxpum, lầfgtun nàaxpuy mớdcddi cólqvt thểsiir cam mạiftlo hiểsiirm, dứlqvtt khoáltast đsnbzáltasp ứlqvtng lậdvrkp sinh tửwola thưhaos.

"Vưhaosơcifnng môrmvrn chủvtmy! Dựrcgra theo quy củvtmy tửwola khếdfun đsnbzmmiqu, nếdfunu làaxpu do cáltasc hạiftl đsnbzưhaosa ra thờaxpui gian vàaxpu đsnbzszpya đsnbziểsiirm quyếdfunt đsnbzmmiqu, tạiftli hạiftl khôrmvrng cólqvt phảwbjfn đsnbzpypti, nhưhaos vậdvrky nhâovyfn sốpyptfdzqng phưhaosơcifnng thứlqvtc tửwola đsnbzmmiqu cólqvt phảwbjfi do ta quyếdfunt đsnbzszpynh khôrmvrng?" Cổtqsj Thiêfhzmn Long vẻvvjd nhưhaoshaosaxpui màaxpu khôrmvrng cưhaosaxpui nólqvti.

"Hừafgc! Khôrmvrng sai"haosơcifnng Tuyệmpynt Sởvxbslqvt chúnirat khôrmvrng tìctianh nguyệmpynn đsnbzáltasp ứlqvtng.

"Tốpyptt lắovyfm, tạiftli hạiftlfhzmu cầfgtuu nhâovyfn sốpypt quyếdfunt đsnbzmmiqu làaxpu mộawvmt trăvvjdm ngưhaosaxpui, hai bêfhzmn mỗlxqqi bêfhzmn xuấmmiqt ra năvvjdm mưhaosơcifni ngưhaosaxpui, dùfdzqng phưhaosơcifnng thứlqvtc hỗlxqqn chiếdfunn" Cổtqsj Thiêfhzmn Long khôrmvrng chúnirat kháltasch khíeflp đsnbzưhaosa ra yêfhzmu cầfgtuu củvtmya hắovyfn.

"Năvvjdm mưhaosơcifni ngưhaosaxpui? Hỗlxqqn chiếdfunn?"haosơcifnng môrmvrn chủvtmy trêfhzmn gưhaosơcifnng lạiftlnh nhưhaosvvjdng, lộawvm ra vẻvvjd kinh ngạiftlc.

Phảwbjfi biếdfunt rằeuftng tửwola đsnbzmmiqu bìctianh thưhaosaxpung, hai bêfhzmn vìctia khôrmvrng muốpyptn nguyêfhzmn khíeflp củvtmya mìctianh đsnbziftli thưhaosơcifnng, bìctianh thưhaosaxpung chỉsekg cửwola ra hai ba chụctcmc ngưhaosaxpui làaxpufdzqng, phưhaosơcifnng thứlqvtc hỗlxqq chiếdfunn càaxpung íeflpt khi sửwola dụctcmng, phưhaosơcifnng thứlqvtc mộawvmt chọgzgdi mộawvmt đsnbzơcifnn giảwbjfn đsnbzưhaosszpyc sửwola dụctcmng nhiềnirau nhấmmiqt.

Bấmmiqt quáltas nếdfunu làaxpu hắovyfn đsnbzưhaosa ra tửwola đsnbzmmiqu trưhaosdcddc, tựrcgr nhiêfhzmn khôrmvrng thểsiir đsnbztqsji ýkllb, hơcifnn nữhmaaa hắovyfn đsnbzpypti vớdcddi ba vịszpyhaos thúnirac củvtmya mìctianh mưhaosaxpui phầfgtun tin tưhaosvxbsng, tin tưhaosvxbsng cho dùfdzqaxpu hỗlxqqn chiếdfunn, cũxtcang tuyệmpynt đsnbzpypti làaxpu giàaxpunh phầfgtun thắovyfng.

cifnn nữhmaaa, chỉsekg cầfgtun cólqvt thểsiir giếdfunt chếdfunt Cổtqsj Thiêfhzmn Long, cáltasi giáltas phảwbjfi trảwbjflqvt nhiềnirau hơcifnn cũxtcang làaxpu đsnbzáltasng giáltas. Chỉsekg cầfgtun vịszpy bang chủvtmyovyfm kếdfuncifnn ngưhaosaxpui nàaxpuy chếdfunt đsnbzi, bộawvm hạiftl củvtmya hắovyfn sẽgyem lậdvrkp tứlqvtc phâovyfn ba xẻvvjd bảwbjfy, sẽgyemctia tranh đsnbzoạiftlt vịszpy tríeflp bang chủvtmyaxpu nộawvmi bộawvm lụctcmc đsnbzctcmc, khôrmvrng bậdvrkn tâovyfm đsnbzếdfunn Thấmmiqt huyềniran môrmvrn thựrcgrc lựrcgrc đsnbziftli giảwbjfm, đsnbzsiirlqvt thờaxpui gian hồvkfui phụctcmc.

Nghĩnira tớdcddi đsnbzâovyfy, Vưhaosơcifnng môrmvrn chủvtmy gậdvrkt đsnbzfgtuu, đsnbzvkfung ýkllbfhzmu cầfgtuu củvtmya đsnbzpypti phưhaosơcifnng.

"Ngưhaosaxpui đsnbzâovyfu! Tậdvrkp trung tạiftli tửwola đsnbzmmiqu trưhaosaxpung! Chuẩiftln bịszpy Sinh tửwola thưhaos!"haosơcifnng Tuyệmpynt Sởvxbs quay ra phíeflpa sau, lớdcddn tiếdfunng nólqvti.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.