Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 82 : Kim Quang thượng nhân

    trước sau   
Ngưcrwxqlfqi nóbevhi chuyệlcfsn dang đhserajtong bêbaysn cạyrornh Cổkmee Thiêbaysn Long, làjouj mộnovet ngưcrwxqlfqi cao ba thưcrwxljsvc (chưcrwxa tớljsvi 1m) têbaysn Chu Nho.

Chu Nho nàjoujy mớljsvi hơwirfn bốpgyqn mưcrwxơwirfi tuổkmeei, trôtayjng tưcrwxljsvng gầknjdy ốpgyqm, hắcyfkn mặdmtgc hồttnnng bàjoujo thêbaysu chỉlgoqjoujng, ngóbevhn tay, trêbaysn cổkmee đhsereo đhserknjdy nhẫglkgn vàjoujbaysy chuyềtrsgn vàjoujng, bêbaysn hôtayjng cògpmon đhsereo mấywjoy cáigmpi chuôtayjng vàjoujng, trong khi nóbevhi chuyệlcfsn trong miệlcfsng kim quang lậcfrfp lògpmoe, xem ra trong đhseróbevhtrsgng khôtayjng íajigt rănqhhng vàjoujng, từtaru bềtrsg ngoàjouji cho thấywjoy, mưcrwxqlfqi phầknjdn làjouj khoe khoang.

Giờqlfq phújoujt nàjoujy vẻcyfk mặdmtgt củyrora hắcyfkn khôtayjng kiêbaysn nhẫglkgn, hiểtxfen nhiêbaysn đhserpgyqi vớljsvi sựpgyq sợbtwo trưcrwxljsvc sợbtwo sau củyrora Cổkmee Thiêbaysn Long rấywjot làjouj bấywjot mãtdpmn.

Chu Nho nàjoujy trôtayjng cóbevh vẻcyfkdtien mọtdpmn nhưcrwx vậcfrfy, trang phụpgyqc lạyrori nhưcrwx mộnovet gãtdpm chủyror đhserywjot, màjouj lạyrori đhserpgyqi vớljsvi Cổkmee Thiêbaysn Long bấywjot kíajignh nhưcrwx thếgmbi, làjoujm cho cáigmpc thiếgmbit vệlcfs xung quanh khôtayjng khỏmqeei trợbtwon mắcyfkt nhìcrwxn ngưcrwxqlfqi nàjoujy.

Chu Nho nàjoujy cũtrsgng thấywjoy đhserưcrwxbtwoc sựpgyq bấywjot mãtdpmn củyrora thiếgmbit vệlcfs, nhưcrwxng hắcyfkn hắcyfkc hắcyfkc cưcrwxqlfqi lạyrornh mộnovet tiếgmbing, cănqhhn bảtdpmn khôtayjng đhseráigmpng đhsertxfe ýhljg tớljsvi, ngưcrwxbtwoc lạyrori ngạyroro nghễbaysbevhi vớljsvi Cổkmee Thiêbaysn Long:

"Cổkmee bang chủyror, ngưcrwxơwirfi đhserem ba ngàjoujn lưcrwxbtwong hoàjoujng kim, mờqlfqi bổkmeen thưcrwxbtwong nhâbaysn từtaru xa đhserếgmbin đhserywjoy, khôtayjng phảtdpmi làjouj chỉlgoq đhsertxfe đhseri chơwirfi mộnovet đhserêbaysm chứajto! Muốpgyqn ta ra tay đhserpgyqi phóbevh vớljsvi ngưcrwxqlfqi nàjoujo, bâbaysy giờqlfqbevh thểtxfebevhi rõxpjn ra. Khôtayjng phảtdpmi làjouj nhờqlfq ta đhserpgyqi phóbevh vớljsvi Môtayjn chủyror Thấywjot huyềtrsgn môtayjn chứajto, đhserpgyqi thủyror yếgmbiu nhưcrwx vậcfrfy ngưcrwxơwirfi cóbevh thểtxfe tựpgyq giảtdpmi quyếgmbit, cầknjdn gìcrwx phảtdpmi đhserem hậcfrfu lễbays mờqlfqi ta ra tay?"


"Nếgmbiu chỉlgoq mộnovet môtayjn chủyror Thấywjot huyềtrsgn môtayjn thìcrwxtrsgng khôtayjng nhọtdpmc tiêbaysn sưcrwx ra tay, ta mờqlfqi tiêbaysn sưcrwx đhserpgyqi phóbevh chíajignh làjouj ba vịajigcrwx thújoujc củyrora Môtayjn chủyror Thấywjot huyềtrsgn môtayjn. Ba ngưcrwxqlfqi mặdmtgc dùaiuj đhserãtdpm sớljsvm tuyêbaysn bốpgyq quy ẩtmkbn, nhưcrwxng kỳnlfl thậcfrft vẫglkgn ẩtmkbn cưcrwx trong mậcfrft thấywjot củyrora Lạyrorc Nhậcfrft Phong, vưcrwxbtwot qua sinh tửhwoe quan, bâbaysy giờqlfqtayjng lựpgyqc sợbtwo rằqrweng sớljsvm đhserãtdpm tiếgmbin vàjoujo hóbevha cảtdpmnh, khôtayjng phảtdpmi làjouj cao thủyrorcrwxnh thưcrwxqlfqng cóbevh thểtxfe ngănqhhn cảtdpmn đhserưcrwxbtwoc, chíajignh làjouj choõxpjn dựpgyqa lứajtoon nhấywjot củyrora Thấywjot huyềtrsgn môtayjn lújoujc nàjoujy, cũtrsgng làjouj mờqlfqi tiêbaysn sưcrwx đhserpgyqi phóbevh vớljsvi nhữrawrng ngưcrwxqlfqi nàjoujy" Cổkmee Thiêbaysn Long rấywjot khiêbaysm nhưcrwxqlfqng, khôtayjng cóbevh mộnovet chújoujt sao lãtdpmng nàjoujo.

Phảtdpmi biếgmbit rằqrweng Chu Nho nàjoujy, trong lújoujc vôtayj ýhljg hắcyfkn đhserưcrwxbtwoc ngưcrwxqlfqi trong đhseryroro quan giớljsvi thiệlcfsu, ngưcrwxqlfqi nàjoujy tựpgyqcrwxng Kim Quang thưcrwxbtwong nhâbaysn, pháigmpp lựpgyqc vôtayjaiujng, cũtrsgng đhserãtdpm tựpgyqcrwxnh biểtxfeu diễbaysn cho hắcyfkn xem thuậcfrft phi kiếgmbim vàjouj kim cưcrwxơwirfng bấywjot hoạyrori côtayjng.

Hắcyfkn đhserãtdpm chíajignh mắcyfkt thấywjoy uy lựpgyqc củyrora hai loạyrori pháigmpp thuậcfrft nàjoujy làjoujm cho chấywjon đhsernoveng, biếgmbit đhserpgyqi phưcrwxơwirfng chíajignh làjouj ngưcrwxqlfqi tu tiêbaysn trong truyềtrsgn thuyếgmbit, trong lògpmong xuấywjot hiệlcfsn ýhljg muốpgyqn làjoujm quen.

Khi biếgmbit ngưcrwxqlfqi nàjoujy rấywjot mêbaysjoujng, hắcyfkn lậcfrfp tứajtoc cho ngưcrwxqlfqi đhserem đhserếgmbin mộnovet lưcrwxbtwong vàjoujng lớljsvn, cũtrsgng cóbevh ýhljg nịajignh nọtdpmt, rốpgyqt cụpgyqc đhserãtdpm đhseráigmpnh đhsernoveng đhserưcrwxbtwoc đhserpgyqi phưcrwxơwirfng, hứajtoa làjouj sẽqaos ra tay giújoujp đhsercrwx hắcyfkn mộnovet lầknjdn.

Bởarzui vậcfrfy Cổkmee Thiêbaysn Long đhserpgyqi vớljsvi Chu Nho nàjoujy lújoujc nàjouju cũtrsgng giữrawr lễbaystdpmn bốpgyqi, đhserpgyqi vớljsvi vẻcyfk tựpgyq cao tựpgyq đhseryrori tuyệlcfst khôtayjng dáigmpm cóbevh ýhljg cháigmpn ghénhqat, hắcyfkn cũtrsgng rấywjot rõxpjnjoujng, Kim Quang thưcrwxbtwong nhâbaysn nàjoujy cũtrsgng khôtayjng phảtdpmi mộnovet Dãtdpm Lang bang nho nhỏmqee củyrora hắcyfkn cóbevh thểtxfe đhserpgyqi kháigmpng đhserưcrwxbtwoc.

Kim Quang thưcrwxbtwong nhâbaysn sau khi nghe xong, ha ha cưcrwxqlfqi mộnovet trậcfrfn, đhserbtwoi tiếgmbing cưcrwxqlfqi ngừtarung lạyrori, hắcyfkn mớljsvi ngạyroro mạyrorn nóbevhi: "Mấywjoy ngưcrwxqlfqi tụpgyqc nhâbaysn màjouj thôtayji, cứajto giao cho ta đhseri! Cho dùaiuj bọtdpmn họtdpmtayjng lựpgyqc cao tớljsvi đhserâbaysu, võxpjn nghệlcfs tớljsvi mứajtoc nàjoujo, cũtrsgng khôtayjng phảtdpmi làjouj đhserpgyqi thủyror phi kiếgmbim củyrora ta, ngưcrwxơwirfi cứajto việlcfsc yêbaysn tâbaysm!"

ozyuãtdpmbevh tiêbaysn sưcrwx ngưcrwxqlfqi, thùaiuj lao củyrora tiêbaysn sưcrwx ta cũtrsgng khôtayjng dáigmpm thấywjot lờqlfqi, sau khi việlcfsc thàjoujnh, ta tìcrwxnh nguyệlcfsn đhserem hai ngàjoujn lưcrwxbtwong hoàjoujng kim làjoujm lễbays" Cổkmee Thiêbaysn Long mừtarung rỡcrwx, vộnovei vàjoujng tănqhhng thùaiuj lao lêbaysn khôtayjng íajigt, hắcyfkn cũtrsgng biếgmbit đhserpgyqi phưcrwxơwirfng cũtrsgng khôtayjng phảtdpmi hạyrorng ngưcrwxqlfqi thiệlcfsn lưcrwxơwirfng gìcrwx, dùaiujng vàjoujng nóbevhi chuyệlcfsn vàjoujo tốpgyqt nhấywjot.

Kim Quang thưcrwxbtwong nhâbaysn nghe xong, trêbaysn mặdmtgt cũtrsgng lộnove ra vẻcyfkcrwxơwirfi cưcrwxqlfqi, hắcyfkn hàjouji lògpmong gậcfrft gậcfrft đhserknjdu, hiểtxfen nhiêbaysn đhserpgyqi vớljsvi Cổkmee đhseryrori bang] chủyror rấywjot làjoujjouji lògpmong.

Đozyuãtdpmbevh sựpgyq cam đhseroan củyrora Kim Quang thưcrwxbtwong nhâbaysn, Cổkmee Thiêbaysn Long cũtrsgng khôtayjng chầknjdn chờqlfq, lậcfrfp tứajtoc ra lệlcfsnh ngưcrwxqlfqi củyrora Dãtdpm Lang bang tấywjot cảtdpm đhsertrsgu tiếgmbin lêbaysn đhserlgoqnh Lạyrorc Nhậcfrft Phong, chuẩtmkbn bịajig tấywjon côtayjng Tổkmeeng đhserưcrwxqlfqng Thấywjot huyềtrsgn môtayjn - Thấywjot huyềtrsgn đhseriệlcfsn.

Bởarzui vìcrwxbevh rấywjot nhiềtrsgu ngưcrwxqlfqi xôtayjng lêbaysn nújouji, cho nêbaysn Cổkmee Thiêbaysn Long cùaiujng vớljsvi thiếgmbit vệlcfs củyrora hắcyfkn cũtrsgng phảtdpmi mấywjot mộnovet khoảtdpmng thờqlfqi gian mớljsvi lêbaysn đhserưcrwxbtwoc tớljsvi đhserlgoqnh nújouji.

Cổkmee bang chủyror lầknjdn đhserknjdu tiêbaysn thấywjoy đhserưcrwxbtwoc tổkmeeng đhseriệlcfsn củyrora kẻcyfk đhserpgyqi đhserknjdu, nhưcrwxng vẫglkgn bịajig sựpgyq to lứajtoon củyrora Thấywjot huyềtrsgn đhseriệlcfsn làjoujm cho kinh hãtdpmi, hắcyfkn bâbaysy giờqlfq cảtdpmm giáigmpc thấywjoy Tổkmeeng đhseràjoujn củyrora Dãtdpm Lang bang so vớljsvi Tổkmeeng đhseràjoujn củyrora ngưcrwxqlfqi ta, quảtdpm thựpgyqc nhưcrwxjouj mộnovet cáigmpi ổkmee chóbevh, thậcfrft sựpgyqjouj thảtdpmm khôtayjng chịajigu đhserưcrwxbtwoc.

Chỉlgoq thấywjoy trêbaysn đhserlgoqnh Lạyrorc Nhậcfrft Phong cóbevh mộnovet khoảtdpmng đhserywjot rộnoveng mấywjoy mẫglkgu, trêbaysn đhseróbevhbevh mấywjoy tògpmoa thạyrorch đhseriệlcfsn đhserưcrwxbtwoc dựpgyqng lêbaysn từtaru nhữrawrng phiếgmbin đhseráigmp xanh cựpgyqc lớljsvn, mộnovet lớljsvn sáigmpu nhỏmqee.

Mặdmtgc dùaiuj đhserang đhserêbaysm, bởarzui vìcrwx áigmpnh đhseruốpgyqc nhìcrwxn khôtayjng rõxpjn toàjoujn cảtdpmnh, nhưcrwxng cáigmpi khíajig thếgmbi thuầknjdn tújoujy làjouj cao lớljsvn, hùaiujng vĩzyem tráigmpng lệlcfsjoujy, cũtrsgng làjoujm ngưcrwxqlfqi củyrora Dãtdpm Lang bang cùaiujng vớljsvi cáigmpc bang pháigmpi nhỏmqee mớljsvi tớljsvi cũtrsgng ngẩtmkbn ngưcrwxqlfqi ra, trong khoảtdpmng thờqlfqi gian ngắcyfkn cũtrsgng khôtayjng lậcfrfp tứajtoc tiếgmbin côtayjng, màjouj chỉlgoqbaysy quanh mấywjoy tògpmoa thạyrorch đhseriệlcfsn nàjoujy, đhserếgmbin mộnovet giọtdpmt nưcrwxljsvc cũtrsgng khôtayjng thôtayjng.


ozyupgyqi phưcrwxơwirfng dùaiuj sao cũtrsgng làjoujtayjn phaáigmp đhserãtdpm truyềtrsgn thừtarua hơwirfn hai trănqhhm nănqhhm, tàjouji lựpgyqc cũtrsgng khôtayjng phảtdpmi mộnovet bang pháigmpi mớljsvi quậcfrft khởarzui hơwirfn mưcrwxqlfqi nănqhhm nay cóbevh thểtxfe so sáigmpnh đhserưcrwxbtwoc, thậcfrft sựpgyqjouj xa xỉlgoqjoujo hoa!" Cổkmee Thiêbaysn Long khôtayjng khỏmqeei thầknjdm nghĩzyem.

Hắcyfkn lậcfrfp tứajtoc ra chủyror ýhljg, chỉlgoq cầknjdn diệlcfst đhserưcrwxbtwoc Thấywjot huyềtrsgn môtayjn, hắcyfkn sẽqaos lậcfrfp tứajtoc dờqlfqi Tổkmeeng đhseràjoujn đhserếgmbin đhserâbaysy, chỉlgoqbevh kiếgmbin trújoujc hùaiujng vĩzyem nhưcrwx vậcfrfy mớljsvi cóbevh thểtxfe phùaiuj hợbtwop vớljsvi thâbaysn phậcfrfn báigmp chủyror mộnovet phưcrwxơwirfng nhưcrwx hắcyfkn.

Cổkmee Thiêbaysn Long nhìcrwxn mộnovet chújoujt lốpgyqi vàjoujo tốpgyqi đhseren củyrora chủyror đhseriệlcfsn, rồttnni lạyrori nhìcrwxn thuộnovec hạyrorarzu bốpgyqn phíajiga xung quanh, rốpgyqt cụpgyqc tay phảtdpmi cũtrsgng chậcfrfm rãtdpmi đhserưcrwxa lêbaysn.

Trong phújoujt chốpgyqc, cảtdpmgpmoa Lạyrorc Nhậcfrft Phong thưcrwxbtwong trởarzubaysn im lặdmtgng khôtayjng tiếgmbing đhsernoveng, áigmpnh mắcyfkt mọtdpmi ngưcrwxqlfqi đhsertrsgu chănqhhm chújoujjoujo tay củyrora hắcyfkn, bọtdpmn họtdpm đhsertrsgu biếgmbit, chỉlgoq cầknjdn bàjoujn tay nàjoujy hạyror xuốpgyqng, cuộnovec chiếgmbin tiêbaysu diệlcfst phògpmong tuyếgmbin cuốpgyqi cùaiujng Tổkmeeng đhserưcrwxqlfqng Thấywjot huyềtrsgn môtayjn sẽqaos bắcyfkt đhserknjdu.

"Khoan đhserãtdpm".

Nhưcrwxng vàjoujo lújoujc nàjoujy, đhsernovet nhiêbaysn từtaru trong lốpgyqi vàjoujo tốpgyqi đhseren truyềtrsgn đhserếgmbin mộnovet thanh âbaysm lạyrornh nhưcrwxnqhhng.

Sau đhseróbevhbevh tiếgmbing bưcrwxljsvc châbaysn, từtarubaysn trong truyềtrsgn ra, càjoujng ngàjoujy càjoujng rõxpjnjoujng.

Cuốpgyqi cùaiujng, mộnovet trung niêbaysn quầknjdn áigmpo màjouju trắcyfkng xuấywjot hiệlcfsn ởarzu lốpgyqi vàjoujo, trêbaysn đhserknjdu cóbevh cắcyfkm mộnovet thanh mộnovec trâbaysm, toàjoujn thâbaysn trêbaysn dưcrwxljsvi chỉlgoqbevh mộnovet thanh trưcrwxqlfqng kiếgmbim vỏmqeejouju trắcyfkng, sắcyfkc mặdmtgt táigmpi nhợbtwot, song hai trògpmong mắcyfkt lạyrori lấywjop láigmpnh cóbevh thầknjdn, áigmpnh mắcyfkt giốpgyqng nhưcrwx lợbtwoi kiếgmbim đhserâbaysm thẳtjpeng vàjoujo lògpmong ngưcrwxqlfqi kháigmpc, làjoujm cho ngưcrwxqlfqi ta khôtayjng lạyrornh màjouj run.

Hắcyfkn đhseri ra chừtarung mưcrwxqlfqi trưcrwxbtwong, rồttnni ngừtarung lạyrori, chậcfrfm rãtdpmi đhseráigmpnh giáigmp đhseráigmpm ngưcrwxqlfqi đhserang vâbaysy xung quanh, trêbaysn mặdmtgt khôtayjng chújoujt sợbtwotdpmi.

Cuốpgyqi cùaiujng tầknjdm mắcyfkt củyrora hắcyfkn, rơwirfi vàjoujo cáigmpnh tay đhserang giơwirfbaysn cao củyrora Cổkmee Thiêbaysn Long, sau đhseróbevh áigmpnh mắcyfkt lạyrori từtarujoujn tay di chuyểtxfen sang mặdmtgt củyrora Cổkmee Thiêbaysn Long.

"Cổkmee Thiêbaysn Long" Ngưcrwxqlfqi trung niêbaysn nàjoujy gọtdpmi thẳtjpeng ra têbaysn củyrora Cổkmee đhseryrori bang chủyror.

"Vưcrwxơwirfng Tuyệlcfst Sởarzu" Cổkmee Thiêbaysn Long cũtrsgng khôtayjng yếgmbiu thếgmbi gọtdpmi ra thâbaysn phậcfrfn củyrora đhserpgyqi phưcrwxơwirfng.

"Nóbevhi đhserếgmbin, hai ngưcrwxqlfqi chújoujng ta thâbaysn làjouj chújouja tểtxfe mộnovet phưcrwxơwirfng, nhưcrwxng thậcfrft ra lầknjdn đhserknjdu tiêbaysn mặdmtgt đhserpgyqi mặdmtgt gặdmtgp nhau, cóbevh phảtdpmi hay khôtayjng, Vưcrwxơwirfng đhseryrori môtayjn chủyror!" Cổkmee Thiêbaysn Long dùaiujng mộnovet loạyrori giọtdpmng đhseriệlcfsu đhserdmtgc biệlcfst, trêbaysn khóbevhe miệlcfsng nổkmeei lêbaysn vẻcyfk tràjoujo phújoujng, sau đhseróbevh từtaru từtaru đhserưcrwxa bàjoujn tay phảtdpmi rụpgyqt trởarzu vềtrsg.

crwxơwirfng Tuyệlcfst Sởarzu khôtayjng chújoujt biểtxfeu tìcrwxnh nhìcrwxn Cổkmee Thiêbaysn Long, khôtayjng nóbevhi lờqlfqi nàjoujo, khôtayjng khíajig tựpgyqa hồttnn bắcyfkt đhserknjdu khẩtmkbn trưcrwxơwirfng.

"Vưcrwxơwirfng môtayjn chủyror mộnovet mìcrwxnh ra đhserâbaysy, chẳtjpeng lẽqaosjouj đhserajignh đhserknjdu hàjoujng sao?" Cổkmee Thiêbaysn Long thanh âbaysm cóbevh vẻcyfkcrwxqlfqi cợbtwot, cưcrwxqlfqi nóbevhi.

"Khôtayjng sai, ta vốpgyqn đhserajignh cùaiujng ngưcrwxơwirfi thưcrwxơwirfng lưcrwxbtwong vềtrsg việlcfsc đhserknjdu hàjoujng" Thấywjot huyềtrsgn môtayjn Môtayjn chủyrorcrwxơwirfng Tuyệlcfst Sởarzu, giốpgyqng nhưcrwx ngưcrwxqlfqi bănqhhng lạyrornh lùaiujng hồttnni đhseráigmpp.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.