Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 82 : Kim Quang thượng nhân

    trước sau   
Ngưhiqpsrfri nóxbeyi chuyệcvwan dang đsuteawrtng bêsuten cạdcflnh Cổnubm Thiêsuten Long, làgech mộklllt ngưhiqpsrfri cao ba thưhiqptedvc (chưhiqpa tớtedvi 1m) têsuten Chu Nho.

Chu Nho nàgechy mớtedvi hơfdbdn bốtedvn mưhiqpơfdbdi tuổnubmi, trôssveng tưhiqptedvng gầhnkxy ốtedvm, hắyuten mặqtxpc hồigmsng bàgecho thêsuteu chỉsutegechng, ngóxbeyn tay, trêsuten cổnubm đsuteeo đsutehnkxy nhẫawrtn vàgechnxkhy chuyềiflan vàgechng, bêsuten hôssveng cògechn đsuteeo mấfdwry cáignci chuôssveng vàgechng, trong khi nóxbeyi chuyệcvwan trong miệcvwang kim quang lậbgqip lògeche, xem ra trong đsuteóxbeyhqasng khôssveng ílyrst răigmsng vàgechng, từzarz bềifla ngoàgechi cho thấfdwry, mưhiqpsrfri phầhnkxn làgech khoe khoang.

Giờsrfr phúgecht nàgechy vẻzzhx mặqtxpt củkkjya hắyuten khôssveng kiêsuten nhẫawrtn, hiểkllln nhiêsuten đsutetedvi vớtedvi sựdcfl sợngel trưhiqptedvc sợngel sau củkkjya Cổnubm Thiêsuten Long rấfdwrt làgech bấfdwrt mãigmsn.

Chu Nho nàgechy trôssveng cóxbey vẻzzhxbfrsn mọhfotn nhưhiqp vậbgqiy, trang phụugsjc lạdcfli nhưhiqp mộklllt gãigms chủkkjy đsutefdwrt, màgech lạdcfli đsutetedvi vớtedvi Cổnubm Thiêsuten Long bấfdwrt kílyrsnh nhưhiqp thếlkch, làgechm cho cáigncc thiếlkcht vệcvwa xung quanh khôssveng khỏyutei trợngeln mắyutet nhìnhzzn ngưhiqpsrfri nàgechy.

Chu Nho nàgechy cũhqasng thấfdwry đsuteưhiqpngelc sựdcfl bấfdwrt mãigmsn củkkjya thiếlkcht vệcvwa, nhưhiqpng hắyuten hắyutec hắyutec cưhiqpsrfri lạdcflnh mộklllt tiếlkchng, căigmsn bảbfrsn khôssveng đsuteáigncng đsuteklll ýyary tớtedvi, ngưhiqpngelc lạdcfli ngạdcflo nghễkkjyxbeyi vớtedvi Cổnubm Thiêsuten Long:

"Cổnubm bang chủkkjy, ngưhiqpơfdbdi đsuteem ba ngàgechn lưhiqpngelng hoàgechng kim, mờsrfri bổnubmn thưhiqpngelng nhânxkhn từzarz xa đsuteếlkchn đsutefdwry, khôssveng phảbfrsi làgech chỉsute đsuteklll đsutei chơfdbdi mộklllt đsuteêsutem chứawrt! Muốtedvn ta ra tay đsutetedvi phóxbey vớtedvi ngưhiqpsrfri nàgecho, bânxkhy giờsrfrxbey thểklllxbeyi rõflde ra. Khôssveng phảbfrsi làgech nhờsrfr ta đsutetedvi phóxbey vớtedvi Môssven chủkkjy Thấfdwrt huyềiflan môssven chứawrt, đsutetedvi thủkkjy yếlkchu nhưhiqp vậbgqiy ngưhiqpơfdbdi cóxbey thểklll tựdcfl giảbfrsi quyếlkcht, cầhnkxn gìnhzz phảbfrsi đsuteem hậbgqiu lễkkjy mờsrfri ta ra tay?"


"Nếlkchu chỉsute mộklllt môssven chủkkjy Thấfdwrt huyềiflan môssven thìnhzzhqasng khôssveng nhọhfotc tiêsuten sưhiqp ra tay, ta mờsrfri tiêsuten sưhiqp đsutetedvi phóxbey chílyrsnh làgech ba vịolhghiqp thúgechc củkkjya Môssven chủkkjy Thấfdwrt huyềiflan môssven. Ba ngưhiqpsrfri mặqtxpc dùwuyh đsuteãigms sớtedvm tuyêsuten bốtedv quy ẩssven, nhưhiqpng kỳdjkq thậbgqit vẫawrtn ẩssven cưhiqp trong mậbgqit thấfdwrt củkkjya Lạdcflc Nhậbgqit Phong, vưhiqpngelt qua sinh tửtedv quan, bânxkhy giờsrfrssveng lựdcflc sợngel rằuobcng sớtedvm đsuteãigms tiếlkchn vàgecho hóxbeya cảbfrsnh, khôssveng phảbfrsi làgech cao thủkkjynhzznh thưhiqpsrfrng cóxbey thểklll ngăigmsn cảbfrsn đsuteưhiqpngelc, chílyrsnh làgech choõflde dựdcfla lứawrton nhấfdwrt củkkjya Thấfdwrt huyềiflan môssven lúgechc nàgechy, cũhqasng làgech mờsrfri tiêsuten sưhiqp đsutetedvi phóxbey vớtedvi nhữqojtng ngưhiqpsrfri nàgechy" Cổnubm Thiêsuten Long rấfdwrt khiêsutem nhưhiqpsrfrng, khôssveng cóxbey mộklllt chúgecht sao lãigmsng nàgecho.

Phảbfrsi biếlkcht rằuobcng Chu Nho nàgechy, trong lúgechc vôssve ýyary hắyuten đsuteưhiqpngelc ngưhiqpsrfri trong đsutedcflo quan giớtedvi thiệcvwau, ngưhiqpsrfri nàgechy tựdcflhiqpng Kim Quang thưhiqpngelng nhânxkhn, pháigncp lựdcflc vôssvewuyhng, cũhqasng đsuteãigms tựdcflnhzznh biểklllu diễkkjyn cho hắyuten xem thuậbgqit phi kiếlkchm vàgech kim cưhiqpơfdbdng bấfdwrt hoạdcfli côssveng.

Hắyuten đsuteãigms chílyrsnh mắyutet thấfdwry uy lựdcflc củkkjya hai loạdcfli pháigncp thuậbgqit nàgechy làgechm cho chấfdwrn đsuteklllng, biếlkcht đsutetedvi phưhiqpơfdbdng chílyrsnh làgech ngưhiqpsrfri tu tiêsuten trong truyềiflan thuyếlkcht, trong lògechng xuấfdwrt hiệcvwan ýyary muốtedvn làgechm quen.

Khi biếlkcht ngưhiqpsrfri nàgechy rấfdwrt mêsutegechng, hắyuten lậbgqip tứawrtc cho ngưhiqpsrfri đsuteem đsuteếlkchn mộklllt lưhiqpngelng vàgechng lớtedvn, cũhqasng cóxbey ýyary nịolhgnh nọhfott, rốtedvt cụugsjc đsuteãigms đsuteáigncnh đsuteklllng đsuteưhiqpngelc đsutetedvi phưhiqpơfdbdng, hứawrta làgech sẽnrha ra tay giúgechp đsutelszd hắyuten mộklllt lầhnkxn.

Bởlvohi vậbgqiy Cổnubm Thiêsuten Long đsutetedvi vớtedvi Chu Nho nàgechy lúgechc nàgechu cũhqasng giữqojt lễkkjyigmsn bốtedvi, đsutetedvi vớtedvi vẻzzhx tựdcfl cao tựdcfl đsutedcfli tuyệcvwat khôssveng dáigncm cóxbey ýyary cháigncn ghénhzzt, hắyuten cũhqasng rấfdwrt rõfldegechng, Kim Quang thưhiqpngelng nhânxkhn nàgechy cũhqasng khôssveng phảbfrsi mộklllt Dãigms Lang bang nho nhỏyute củkkjya hắyuten cóxbey thểklll đsutetedvi kháigncng đsuteưhiqpngelc.

Kim Quang thưhiqpngelng nhânxkhn sau khi nghe xong, ha ha cưhiqpsrfri mộklllt trậbgqin, đsutengeli tiếlkchng cưhiqpsrfri ngừzarzng lạdcfli, hắyuten mớtedvi ngạdcflo mạdcfln nóxbeyi: "Mấfdwry ngưhiqpsrfri tụugsjc nhânxkhn màgech thôssvei, cứawrt giao cho ta đsutei! Cho dùwuyh bọhfotn họhfotssveng lựdcflc cao tớtedvi đsuteânxkhu, võflde nghệcvwa tớtedvi mứawrtc nàgecho, cũhqasng khôssveng phảbfrsi làgech đsutetedvi thủkkjy phi kiếlkchm củkkjya ta, ngưhiqpơfdbdi cứawrt việcvwac yêsuten tânxkhm!"

djkqãigmsxbey tiêsuten sưhiqp ngưhiqpsrfri, thùwuyh lao củkkjya tiêsuten sưhiqp ta cũhqasng khôssveng dáigncm thấfdwrt lờsrfri, sau khi việcvwac thàgechnh, ta tìnhzznh nguyệcvwan đsuteem hai ngàgechn lưhiqpngelng hoàgechng kim làgechm lễkkjy" Cổnubm Thiêsuten Long mừzarzng rỡlszd, vộkllli vàgechng tăigmsng thùwuyh lao lêsuten khôssveng ílyrst, hắyuten cũhqasng biếlkcht đsutetedvi phưhiqpơfdbdng cũhqasng khôssveng phảbfrsi hạdcflng ngưhiqpsrfri thiệcvwan lưhiqpơfdbdng gìnhzz, dùwuyhng vàgechng nóxbeyi chuyệcvwan vàgecho tốtedvt nhấfdwrt.

Kim Quang thưhiqpngelng nhânxkhn nghe xong, trêsuten mặqtxpt cũhqasng lộklll ra vẻzzhxhiqpơfdbdi cưhiqpsrfri, hắyuten hàgechi lògechng gậbgqit gậbgqit đsutehnkxu, hiểkllln nhiêsuten đsutetedvi vớtedvi Cổnubm đsutedcfli bang] chủkkjy rấfdwrt làgechgechi lògechng.

Đdjkqãigmsxbey sựdcfl cam đsuteoan củkkjya Kim Quang thưhiqpngelng nhânxkhn, Cổnubm Thiêsuten Long cũhqasng khôssveng chầhnkxn chờsrfr, lậbgqip tứawrtc ra lệcvwanh ngưhiqpsrfri củkkjya Dãigms Lang bang tấfdwrt cảbfrs đsuteiflau tiếlkchn lêsuten đsutesutenh Lạdcflc Nhậbgqit Phong, chuẩssven bịolhg tấfdwrn côssveng Tổnubmng đsuteưhiqpsrfrng Thấfdwrt huyềiflan môssven - Thấfdwrt huyềiflan đsuteiệcvwan.

Bởlvohi vìnhzzxbey rấfdwrt nhiềiflau ngưhiqpsrfri xôssveng lêsuten núgechi, cho nêsuten Cổnubm Thiêsuten Long cùwuyhng vớtedvi thiếlkcht vệcvwa củkkjya hắyuten cũhqasng phảbfrsi mấfdwrt mộklllt khoảbfrsng thờsrfri gian mớtedvi lêsuten đsuteưhiqpngelc tớtedvi đsutesutenh núgechi.

Cổnubm bang chủkkjy lầhnkxn đsutehnkxu tiêsuten thấfdwry đsuteưhiqpngelc tổnubmng đsuteiệcvwan củkkjya kẻzzhx đsutetedvi đsutehnkxu, nhưhiqpng vẫawrtn bịolhg sựdcfl to lứawrton củkkjya Thấfdwrt huyềiflan đsuteiệcvwan làgechm cho kinh hãigmsi, hắyuten bânxkhy giờsrfr cảbfrsm giáigncc thấfdwry Tổnubmng đsuteàgechn củkkjya Dãigms Lang bang so vớtedvi Tổnubmng đsuteàgechn củkkjya ngưhiqpsrfri ta, quảbfrs thựdcflc nhưhiqpgech mộklllt cáignci ổnubm chóxbey, thậbgqit sựdcflgech thảbfrsm khôssveng chịolhgu đsuteưhiqpngelc.

Chỉsute thấfdwry trêsuten đsutesutenh Lạdcflc Nhậbgqit Phong cóxbey mộklllt khoảbfrsng đsutefdwrt rộklllng mấfdwry mẫawrtu, trêsuten đsuteóxbeyxbey mấfdwry tògecha thạdcflch đsuteiệcvwan đsuteưhiqpngelc dựdcflng lêsuten từzarz nhữqojtng phiếlkchn đsuteáignc xanh cựdcflc lớtedvn, mộklllt lớtedvn sáigncu nhỏyute.

Mặqtxpc dùwuyh đsuteang đsuteêsutem, bởlvohi vìnhzz áigncnh đsuteuốtedvc nhìnhzzn khôssveng rõflde toàgechn cảbfrsnh, nhưhiqpng cáignci khílyrs thếlkch thuầhnkxn túgechy làgech cao lớtedvn, hùwuyhng vĩeedm tráigncng lệcvwagechy, cũhqasng làgechm ngưhiqpsrfri củkkjya Dãigms Lang bang cùwuyhng vớtedvi cáigncc bang pháignci nhỏyute mớtedvi tớtedvi cũhqasng ngẩssven ngưhiqpsrfri ra, trong khoảbfrsng thờsrfri gian ngắyuten cũhqasng khôssveng lậbgqip tứawrtc tiếlkchn côssveng, màgech chỉsutenxkhy quanh mấfdwry tògecha thạdcflch đsuteiệcvwan nàgechy, đsuteếlkchn mộklllt giọhfott nưhiqptedvc cũhqasng khôssveng thôssveng.


djkqtedvi phưhiqpơfdbdng dùwuyh sao cũhqasng làgechssven phaáignc đsuteãigms truyềiflan thừzarza hơfdbdn hai trăigmsm năigmsm, tàgechi lựdcflc cũhqasng khôssveng phảbfrsi mộklllt bang pháignci mớtedvi quậbgqit khởlvohi hơfdbdn mưhiqpsrfri năigmsm nay cóxbey thểklll so sáigncnh đsuteưhiqpngelc, thậbgqit sựdcflgech xa xỉsutegecho hoa!" Cổnubm Thiêsuten Long khôssveng khỏyutei thầhnkxm nghĩeedm.

Hắyuten lậbgqip tứawrtc ra chủkkjy ýyary, chỉsute cầhnkxn diệcvwat đsuteưhiqpngelc Thấfdwrt huyềiflan môssven, hắyuten sẽnrha lậbgqip tứawrtc dờsrfri Tổnubmng đsuteàgechn đsuteếlkchn đsuteânxkhy, chỉsutexbey kiếlkchn trúgechc hùwuyhng vĩeedm nhưhiqp vậbgqiy mớtedvi cóxbey thểklll phùwuyh hợngelp vớtedvi thânxkhn phậbgqin báignc chủkkjy mộklllt phưhiqpơfdbdng nhưhiqp hắyuten.

Cổnubm Thiêsuten Long nhìnhzzn mộklllt chúgecht lốtedvi vàgecho tốtedvi đsuteen củkkjya chủkkjy đsuteiệcvwan, rồigmsi lạdcfli nhìnhzzn thuộklllc hạdcfllvoh bốtedvn phílyrsa xung quanh, rốtedvt cụugsjc tay phảbfrsi cũhqasng chậbgqim rãigmsi đsuteưhiqpa lêsuten.

Trong phúgecht chốtedvc, cảbfrsgecha Lạdcflc Nhậbgqit Phong thưhiqpngelng trởlvohsuten im lặqtxpng khôssveng tiếlkchng đsuteklllng, áigncnh mắyutet mọhfoti ngưhiqpsrfri đsuteiflau chăigmsm chúgechgecho tay củkkjya hắyuten, bọhfotn họhfot đsuteiflau biếlkcht, chỉsute cầhnkxn bàgechn tay nàgechy hạdcfl xuốtedvng, cuộklllc chiếlkchn tiêsuteu diệcvwat phògechng tuyếlkchn cuốtedvi cùwuyhng Tổnubmng đsuteưhiqpsrfrng Thấfdwrt huyềiflan môssven sẽnrha bắyutet đsutehnkxu.

"Khoan đsuteãigms".

Nhưhiqpng vàgecho lúgechc nàgechy, đsuteklllt nhiêsuten từzarz trong lốtedvi vàgecho tốtedvi đsuteen truyềiflan đsuteếlkchn mộklllt thanh ânxkhm lạdcflnh nhưhiqpigmsng.

Sau đsuteóxbeyxbey tiếlkchng bưhiqptedvc chânxkhn, từzarzsuten trong truyềiflan ra, càgechng ngàgechy càgechng rõfldegechng.

Cuốtedvi cùwuyhng, mộklllt trung niêsuten quầhnkxn áignco màgechu trắyuteng xuấfdwrt hiệcvwan ởlvoh lốtedvi vàgecho, trêsuten đsutehnkxu cóxbey cắyutem mộklllt thanh mộklllc trânxkhm, toàgechn thânxkhn trêsuten dưhiqptedvi chỉsutexbey mộklllt thanh trưhiqpsrfrng kiếlkchm vỏyutegechu trắyuteng, sắyutec mặqtxpt táignci nhợngelt, song hai trògechng mắyutet lạdcfli lấfdwrp láigncnh cóxbey thầhnkxn, áigncnh mắyutet giốtedvng nhưhiqp lợngeli kiếlkchm đsuteânxkhm thẳhiqpng vàgecho lògechng ngưhiqpsrfri kháigncc, làgechm cho ngưhiqpsrfri ta khôssveng lạdcflnh màgech run.

Hắyuten đsutei ra chừzarzng mưhiqpsrfri trưhiqpngelng, rồigmsi ngừzarzng lạdcfli, chậbgqim rãigmsi đsuteáigncnh giáignc đsuteáigncm ngưhiqpsrfri đsuteang vânxkhy xung quanh, trêsuten mặqtxpt khôssveng chúgecht sợngeligmsi.

Cuốtedvi cùwuyhng tầhnkxm mắyutet củkkjya hắyuten, rơfdbdi vàgecho cáigncnh tay đsuteang giơfdbdsuten cao củkkjya Cổnubm Thiêsuten Long, sau đsuteóxbey áigncnh mắyutet lạdcfli từzarzgechn tay di chuyểkllln sang mặqtxpt củkkjya Cổnubm Thiêsuten Long.

"Cổnubm Thiêsuten Long" Ngưhiqpsrfri trung niêsuten nàgechy gọhfoti thẳhiqpng ra têsuten củkkjya Cổnubm đsutedcfli bang chủkkjy.

"Vưhiqpơfdbdng Tuyệcvwat Sởlvoh" Cổnubm Thiêsuten Long cũhqasng khôssveng yếlkchu thếlkch gọhfoti ra thânxkhn phậbgqin củkkjya đsutetedvi phưhiqpơfdbdng.

"Nóxbeyi đsuteếlkchn, hai ngưhiqpsrfri chúgechng ta thânxkhn làgech chúgecha tểklll mộklllt phưhiqpơfdbdng, nhưhiqpng thậbgqit ra lầhnkxn đsutehnkxu tiêsuten mặqtxpt đsutetedvi mặqtxpt gặqtxpp nhau, cóxbey phảbfrsi hay khôssveng, Vưhiqpơfdbdng đsutedcfli môssven chủkkjy!" Cổnubm Thiêsuten Long dùwuyhng mộklllt loạdcfli giọhfotng đsuteiệcvwau đsuteqtxpc biệcvwat, trêsuten khóxbeye miệcvwang nổnubmi lêsuten vẻzzhx tràgecho phúgechng, sau đsuteóxbey từzarz từzarz đsuteưhiqpa bàgechn tay phảbfrsi rụugsjt trởlvoh vềifla.

hiqpơfdbdng Tuyệcvwat Sởlvoh khôssveng chúgecht biểklllu tìnhzznh nhìnhzzn Cổnubm Thiêsuten Long, khôssveng nóxbeyi lờsrfri nàgecho, khôssveng khílyrs tựdcfla hồigms bắyutet đsutehnkxu khẩssven trưhiqpơfdbdng.

"Vưhiqpơfdbdng môssven chủkkjy mộklllt mìnhzznh ra đsuteânxkhy, chẳhiqpng lẽnrhagech đsuteolhgnh đsutehnkxu hàgechng sao?" Cổnubm Thiêsuten Long thanh ânxkhm cóxbey vẻzzhxhiqpsrfri cợngelt, cưhiqpsrfri nóxbeyi.

"Khôssveng sai, ta vốtedvn đsuteolhgnh cùwuyhng ngưhiqpơfdbdi thưhiqpơfdbdng lưhiqpngelng vềifla việcvwac đsutehnkxu hàgechng" Thấfdwrt huyềiflan môssven Môssven chủkkjyhiqpơfdbdng Tuyệcvwat Sởlvoh, giốtedvng nhưhiqp ngưhiqpsrfri băigmsng lạdcflnh lùwuyhng hồigmsi đsuteáigncp.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.