Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 77 : Đối sách

    trước sau   
"Nhưfjdsng, bọlsjtn chúoxenng làuodpm thếivyyuodpo đomoyzeqv đomoymdkmt phárgeb đomoyưfjdslredc trạofobm canh gárgebc bêmuqcn sưfjdsmuqcn núoxeni ởyyrymuqcn ngoàuodpi, lúoxenc bọlsjtn ta trởyyry vềcfov, rõxkhpuodpng đomoyãjgrhmuqcu cảnvbinh vệnvbimuqcn đomoyưfjdsmuqcng phảnvbii tămuqcng cưfjdsmuqcng cảnvbinh giớptmpi rồfglgi." Lệnvbi Phi Vũnktz nghi hoặexvjc tựrkse nhủwncc.

"Cárgebi nàuodpy khôtvggng cóuodpnqvx kỳomoy quárgebi cảnvbi, Dãjgrh lang bang đomoytssji vớptmpi hàuodpnh đomoymdkmng tấxhinn côtvggng lầfoyln nàuodpy, nhấxhint đomoytvggnh đomoyãjgrh sớptmpm lậcfovp mưfjdsu từkqwvfvquu, gàuodpi vàuodpi gian tếivyyyyry ngoạofobi vi làuodp việnvbic cựrksec kìnqvx dễfjdsuodpng, cóuodp đomoyárgebm nộmdkmi gian nàuodpy dẫrykgn đomoyưfjdsmuqcng, đomoyárgebm cảnvbinh vệnvbimuqcn ngoàuodpi kia liềcfovn bịtvgg hạofob mộmdkmt cárgebch vôtvgg thanh vôtvgg tứnffqc, cũnktzng làuodp việnvbic hếivyyt sứnffqc bìnqvxnh thưfjdsmuqcng."uodpn Lậcfovp thảnvbin nhiêmuqcn nóuodpi.

"Nhưfjdsng Dãjgrh lang bang muốtssjn dễfjdsuodpng hạofob gụtvrsc tấxhint cảnvbirgebc phâfvqun đomoyưfjdsmuqcng, đomoyóuodpuodp việnvbic khôtvggng thểzeqv. Ta phỏyvbnng chừkqwvng bọlsjtn chúoxenng muốtssjn vâfvquy chặexvjt từkqwvng phâfvqun đomoyưfjdsmuqcng ởyyry trêmuqcn đomoybifdnh núoxeni màuodp khôtvggng côtvggng kíyvbnch, sau đomoyóuodp tậcfovp trung tấxhint cảnvbirgebc cao thủwncc, chuyêmuqcn tâfvqum côtvggng kíyvbnch tổivyyng đomoyưfjdsmuqcng ởyyry Lạofobc Nhậcfovt phong. Chỉbifd cầfoyln bắbxnzt giữivyy hoặexvjc giếivyyt chếivyyt toàuodpn bộmdkm đomoyfoylu nãjgrho củwncca chúoxenng ta, thìnqvxrgebc phâfvqun đomoyưfjdsmuqcng kia liềcfovn thàuodpnh khôtvggng côtvggng màuodp tựrkse phárgeb rồfglgi."

"Vậcfovy hiệnvbin tạofobi chúoxenng ta nêmuqcn làuodpm gìnqvx? Nêmuqcn đomoyi Lạofobc Nhậcfovt phong sao?" Lệnvbi Phi Vũnktzuodp chúoxent vộmdkmi vãjgrh lo lắbxnzng hỏyvbni dồfglgn tớptmpi.

uodpn Lậcfovp im lặexvjng khôtvggng nóuodpi, mộmdkmt hồfglgi sau, đomoymdkmt nhiêmuqcn xoay ngưfjdsmuqci, đomoytssji diệnvbin Lệnvbi Phi Vũnktz, trầfoylm giọlsjtng nóuodpi:

"Ngưfjdsơdpmxi còrksen chưfjdsa nóuodpi cho ta biếivyyt, trong đomoymdkmi ngũnktz đomoyàuodpm phárgebn cóuodp nhiềcfovu cao thủwncc nhưfjds vậcfovy, tạofobi sao lạofobi bịtvgg tiêmuqcu diệnvbit hếivyyt? Theo lýksriuodpuodpi, Dãjgrh lang bang tuyệnvbit đomoytssji khôtvggng cóuodp thựrksec lựrksec lớptmpn nhưfjds vậcfovy."


Lệnvbi Phi Vũnktz vừkqwva nghe nhữivyyng lờmuqci đomoyóuodp, cơdpmx nhụtvrsc trêmuqcn mặexvjt co rúoxent mộmdkmt hồfglgi, hắbxnzn khôtvggng thểzeqvnqvxm chếivyy đomoyưfjdslredc, thèstrj đomoyfoylu lưfjdsvxuci ra liếivyym đomoyôtvggi môtvggi khôtvgg khốtssjc, thầfoyln sắbxnzc lộmdkm ra mộmdkmt tia cưfjdsmuqci khổivyyuodpi:

"Bọlsjtn chúoxenng sửrzae dụtvrsng lưfjdslredng lớptmpn nỏyvbn liêmuqcn châfvquu, màuodp đomoycfovu làuodp loạofobi sửrzae dụtvrsng trong quâfvqun đomoymdkmi"

"Nỏyvbn liêmuqcn châfvquu dùsvfbng trong quâfvqun đomoymdkmi?"

"Khôtvggng sai"

"Khi đomoyóuodp, bọlsjtn ta mớptmpi rờmuqci núoxeni đomoyi đomoyưfjdslredc hai ngàuodpy, đomoyang đomoyi trêmuqcn mộmdkmt vùsvfbng đomoyfglgng cỏyvbn, bởyyryi vìnqvx vẫrykgn còrksen đomoyang trong đomoytvgga giớptmpi củwncca bảnvbin môtvggn, cho nêmuqcn mọlsjti ngưfjdsmuqci đomoycfovu buôtvggng lơdpmxi. Chíyvbnnh vàuodpo khi đomoyóuodp, đomoymdkmt nhiêmuqcn từkqwvfjdsptmpi đomoyxhint chui lêmuqcn vôtvgg sốtssj bang chúoxenng Dãjgrh lang bang, trong tay bọlsjtn chúoxenng làuodp nỏyvbn cứnffqng, sau đomoyóuodpuodptvggsvfbng vôtvgg tậcfovn nỏyvbn tiễfjdsn bắbxnzn tớptmpi, khiếivyyn cho nhữivyyng đomoynvbi tửrzaexkhptvggng kécfovm mộmdkmt chúoxent, chếivyyt ngay tạofobi đomoyưfjdsơdpmxng trưfjdsmuqcng dưfjdsptmpi loạofobn tiễfjdsn. Chỉbifduodp sốtssj íyvbnt ngưfjdsmuqci võxkhptvggng cao cưfjdsmuqcng hoặexvjc làuodp ngưfjdsmuqci cóuodp vậcfovn khíyvbn cựrksec tốtssjt, mớptmpi may mắbxnzn thoárgebt đomoyưfjdslredc chuyếivyyn côtvggng kíyvbnch đomoyóuodp, nhưfjdsng ngưfjdsmuqci ngưfjdsmuqci đomoycfovu bịtvgg thưfjdsơdpmxng, võxkhptvggng bịtvgg yếivyyu đomoyi rấxhint nhiềcfovu. Ta làuodp mộmdkmt trong sốtssj nhữivyyng ngưfjdsmuqci cóuodp vậcfovn khíyvbn tốtssjt, nếivyyu khôtvggng đomoyãjgrh khôtvggng quay trởyyry lạofobi đomoyưfjdslredc."

Lệnvbi Phi Vũnktzuodpi tớptmpi đomoyâfvquy, trong lòrkseng vẫrykgn tràuodpn đomoyfoyly sợlredjgrhi, bêmuqcn trong árgebnh mắbxnzt bấxhint giárgebc lộmdkm ra vàuodpi tia kinh hãjgrhi, xem ra cảnvbinh tưfjdslredng khủwnccng bốtssj củwncca lầfoyln nỏyvbn tiễfjdsn tềcfov xạofob kia, sựrkse đomoynvbiyvbnch củwncca nóuodp đomoytssji vớptmpi hắbxnzn thậcfovt sựrkseuodp khôtvggng nhỏyvbn.

"Nỏyvbn tiễfjdsn bắbxnzn xong, cao thủwncc củwncca đomoytssji phưfjdsơdpmxng liềcfovn xôtvggng tớptmpi, sau đomoyóuodp mọlsjti ngưfjdsmuqci lâfvqum vàuodpo mộmdkmt trậcfovn khổivyy chiếivyyn, nhữivyyng ngưfjdsmuqci còrksen lạofobi củwncca bọlsjtn ta vìnqvx muốtssjn gia tămuqcng cơdpmx hộmdkmi sốtssjng sóuodpt, dứnffqt khoárgebt phâfvqun khai tựrkseuodpnh đomoymdkmng, tựrksenqvxnh đomoymdkmt phárgeb."

"Cũnktzng may ta mệnvbinh tốtssjt, trong mắbxnzt củwncca đomoytssji phưfjdsơdpmxng ta khôtvggng đomoyưfjdslredc xem làuodp mụtvrsc tiêmuqcu kíyvbnch sárgebt trọlsjtng yếivyyu, cho nêmuqcn đomoyárgebm ngưfjdsmuqci đomoyuổivyyi theo tưfjdsơdpmxng đomoytssji íyvbnt, võxkhptvggng cũnktzng khôtvggng tíyvbnnh làuodp mạofobnh, dĩuxyn nhiêmuqcn ta giếivyyt đomoyưfjdslredc chúoxenng. Nhưfjdsng đomoylredi tớptmpi khi ta theo quay ngưfjdslredc lạofobi hưfjdsptmpng truy đomoyuổivyyi mớptmpi phárgebt hiệnvbin, nguyêmuqcn lai trêmuqcn đomoyưfjdsmuqcng đomoyi tạofobi cárgebc đomoyiểzeqvm màuodp bọlsjtn ta nghỉbifd lạofobi, khôtvggng biếivyyt từkqwvoxenc nàuodpo bịtvgg đomoytssji phưfjdsơdpmxng nhổivyy sạofobch, biếivyyn thàuodpnh nơdpmxi màuodp bọlsjtn Dãjgrh lang bang chiếivyym giữivyy, đomoylredi chúoxenng ta nhưfjdsrgeb lọlsjtt lưfjdsptmpi tựrkse chui đomoyfoylu vàuodpo rọlsjt. Ta thárgebm thíyvbnnh mộmdkmt hai lầfoyln xong, liềcfovn khôtvggng dárgebm đomoyi tìnqvxm việnvbin trợlred nữivyya."

"Vìnqvx muốtssjn biếivyyt tìnqvxnh huốtssjng củwncca nhữivyyng ngưfjdsmuqci khárgebc, ta đomoyãjgrh quyếivyyt tâfvqum, dứnffqt khoárgebt phảnvbii phụtvrsc kíyvbnch mộmdkmt têmuqcn lam y chấxhinp phárgebp củwncca Dãjgrh lang bang, từkqwv miệnvbing hắbxnzn ta biếivyyt đomoyưfjdslredc Ngôtvgg phóuodptvggn chủwnccuodp mấxhiny vịtvgg trưfjdsyyryng lãjgrho, do bịtvgg quárgeb nhiềcfovu cao thủwncc củwncca đomoytssji phưfjdsơdpmxng vâfvquy côtvggng, đomoycfovu đomoyãjgrh chiếivyyn tửrzae rồfglgi, chỉbifduodpuodpi vịtvgg giốtssjng nhưfjds ta do khôtvggng đomoyưfjdslredc coi trọlsjtng, màuodp đomoycfovu làuodp ngưfjdsmuqci võxkhptvggng khôtvggng yếivyyu mớptmpi cóuodp thểzeqv đomoyàuodpo thoárgebt."

"Biếivyyt đomoyưfjdslredc tin tứnffqc nàuodpy xong, ta cămuqcn bảnvbin khôtvggng dárgebm trìnqvx hoãjgrhn nhiềcfovu nữivyya, liềcfovn liềcfovu mạofobng chạofoby thẳyaqcng vềcfovoxeni, nửrzaea đomoyưfjdsmuqcng, trong lúoxenc vôtvgg ýksri gặexvjp đomoyưfjdslredc hai vịtvgg cung phụtvrsng khárgebc, giốtssjng nhưfjds ta ngàuodpy đomoyóuodp thoárgebt đomoyưfjdslredc. Thếivyyuodpsvfbng nhau chạofoby trốtssjn mộmdkmt ngàuodpy mộmdkmt đomoyêmuqcm, cuốtssji cùsvfbng cũnktzng vềcfov đomoyếivyyn núoxeni."

"Vềcfov tớptmpi đomoyâfvquy đomoyưfjdslredc mộmdkmt lúoxenc, hai vịtvgg cung phụtvrsng kia liềcfovn đomoyi tớptmpi Lạofobc nhậcfovt phong, đomoyzeqv thôtvggng tri tin tứnffqc đomoymdkmi ngũnktz đomoyàuodpm phárgebn đomoyãjgrh bịtvgg diệnvbit hếivyyt cho Vưfjdsơdpmxng môtvggn chủwncc. Ta bịtvgga ra cárgebi cớptmp trịtvgg liệnvbiu vếivyyt thưfjdsơdpmxng, lécfovn đomoyếivyyn chỗraas củwncca ngưfjdsơdpmxi, thưfjdsơdpmxng lưfjdslredng mộmdkmt chúoxent xem cóuodprgebch gìnqvxnffqng phóuodp."

"Nêmuqcn biếivyyt Ngôtvgg phóuodptvggn chủwnccuodp bao nhiêmuqcu ngưfjdsmuqci đomoycfovu bỏyvbnnqvxnh vìnqvx phụtvrsc kíyvbnch, còrksen chúoxenng ta chỉbifduodpuodpi ngưfjdsmuqci, thâfvqun phậcfovn khôtvggng cao khôtvggng thấxhinp lạofobi chạofoby thoárgebt vềcfov. Lấxhiny cớptmp trốtssjn trárgebnh trárgebch nhiệnvbim, ai màuodp biếivyyt đomoyưfjdslredc bọlsjtn họlsjt ngoàuodpi mặexvjt cóuodp đomoyem lửrzaea giậcfovn trúoxent hếivyyt lêmuqcn đomoyfoylu chúoxenng ta, biếivyyn chúoxenng ta thàuodpnh nhữivyyng con dêmuqc thếivyy tộmdkmi hay khôtvggng."

"Hiệnvbin tạofobi ngưfjdslredc lạofobi mớptmpi tốtssjt, tạofobm thờmuqci chưfjdsa cầfoyln cùsvfbng ngưfjdsơdpmxi nóuodpi rõxkhp việnvbic đomoyóuodp, ngưfjdsmuqci củwncca Dãjgrh lang bang đomoyãjgrh chécfovm giếivyyt lêmuqcn tậcfovn đomoyâfvquy rồfglgi. Ngưfjdsơdpmxi nóuodpi, bâfvquy giờmuqc chúoxenng ta nêmuqcn làuodpm thếivyyuodpo mớptmpi tốtssjt!"


Lệnvbi Phi Vũnktz mộmdkmt hơdpmxi nóuodpi ra cảnvbi đomoytssjng, thầfoyln sắbxnzc lạofobi chuyểzeqvn thàuodpnh cóuodp chúoxent bấxhint đomoybxnzc dĩuxyn.

uodpn Lậcfovp nghe xong, nhíyvbnu màuodpy, nghẹraaso đomoyfoylu suy nghĩuxyn.

Tiếivyyng hòrksecfovt chécfovm giếivyyt trêmuqcn núoxeni lúoxenc nàuodpy ngàuodpy càuodpng kịtvggch liệnvbit, thỉbifdnh thoảnvbing truyềcfovn tớptmpi vàuodpi tiếivyyng kêmuqcu thêmuqcfjdsơdpmxng củwncca ngưfjdsmuqci chếivyyt, làuodpm cho ngưfjdsmuqci ta khôtvggng récfovt màuodp run.

"Hiệnvbin tạofobi trêmuqcn núoxeni ngưfjdsơdpmxi cóuodprksen thuộmdkmc hạofob khôtvggng?" Âfatrm thanh củwncca Hàuodpn Lậcfovp biếivyyn thàuodpnh thậcfovp phầfoyln trầfoylm thấxhinp.

"Cóuodp, ta còrksen hơdpmxn hai mưfjdsơdpmxi thuộmdkmc hạofob, đomoycfovu an bàuodpi ởyyry mấxhiny cămuqcn phòrkseng gầfoyln nhàuodpksri trưfjdsyyryng lãjgrho, ban đomoyfoylu dựrkse đomoytvggnh đomoylredi đomoyàuodpm phárgebn xong quay vềcfov, sẽfoyl đomoyem bọlsjtn họlsjt xuấxhint sơdpmxn làuodpm việnvbic."

"Tốtssjt lắbxnzm, chúoxenng ta tớptmpi chỗraasyyry củwncca Lýksri trưfjdsyyryng lãjgrho trưfjdsptmpc, cùsvfbng đomoyárgebm ngưfjdsmuqci đomoyóuodp tậcfovp hợlredp lạofobi trưfjdsptmpc, thêmuqcm nữivyya thuậcfovn tiệnvbin cùsvfbng Trưfjdsơdpmxng Tụtvrs Nhi côtvggfjdsơdpmxng vàuodpksri trưfjdsyyryng lãjgrho tụtvrs họlsjtp, còrksen bưfjdsptmpc tiếivyyp theo, đomoylredi tớptmpi khi biếivyyt rõxkhpnqvxnh hìnqvxnh cụtvrs thểzeqv, rồfglgi mớptmpi quyếivyyt đomoytvggnh."uodpn Lậcfovp tỉbifdnh tárgebo nóuodpi, thểzeqv hiệnvbin thậcfovp phầfoyln lýksri tríyvbn.

"Tốtssjt, ta nghe lờmuqci ngưfjdsơdpmxi."

"Hiệnvbin tạofobi, bêmuqcn ngoàuodpi loạofobn nhưfjds thếivyy, ta thựrksec sựrkse lo lắbxnzng cho Tụtvrs Nhi!" Lệnvbi Phi Vũnktzuodp chúoxent khẩnktzn trưfjdsơdpmxng nóuodpi.

uodpn Lậcfovp liếivyyc nhìnqvxn Lệnvbi Phi Vũnktz mộmdkmt cárgebi, thậcfovt sựrkse khôtvggng biếivyyt gãjgrh gia hoảnvbiuodpy nghĩuxynrgebi gìnqvx, mộmdkmt mặexvjt thìnqvxtvggsvfbng lo lắbxnzng cho Trưfjdsơdpmxng Tụtvrs Nhi, quan tâfvqum cựrksec kỳomoy, mặexvjt khárgebc biếivyyt rõxkhp thọlsjt mệnvbinh củwncca mìnqvxnh khôtvggng dàuodpi, màuodprksen đomoyòrksei kếivyyt hôtvggn vớptmpi con nhàuodp ngưfjdsmuqci ta, rõxkhpuodpng muốtssjn đomoytssji phưfjdsơdpmxng côtvgg quảnvbi thủwncc tiếivyyt sao?

dpmxúoxenng làuodp mộmdkmt gãjgrh gia hoảnvbi đomoyfoyly mâfvquu thuẫrykgn!"uodpn Lậcfovp khẽfoyl hạofob mộmdkmt câfvquu đomoyárgebnh giárgeb khôtvggng dễfjds nghe dàuodpnh cho ngưfjdsmuqci bạofobn tốtssjt củwncca mìnqvxnh.

uodpn Lậcfovp khẽfoyl nhảnvbiy xuốtssjng trưfjdsptmpc, rờmuqci khỏyvbni nóuodpc nhàuodp, Lệnvbi Phi Vũnktznktzng theo sau nhảnvbiy xuốtssjng.

"Ta đomoyi thu thậcfovp mộmdkmt íyvbnt đomoyfglg vậcfovt, sau đomoyóuodp chúoxenng ta lậcfovp tứnffqc đomoyi ngay."

"Tốtssjt, ngưfjdsơdpmxi phảnvbii nhanh đomoyxhiny, ta thựrksec sựrkse đomoyang rấxhint lo cho an toàuodpn củwncca Tụtvrs Nhi."

uodpn Lậcfovp vừkqwva nghe nhữivyyng lờmuqci đomoyóuodp, chỉbifdrksen cárgebch im lặexvjng.

Đdpmxtssji phưfjdsơdpmxng mởyyry miệnvbing ra làuodp "Tụtvrs Nhi", nóuodpi đomoyếivyyn gai gai hếivyyt cảnvbi ngưfjdsmuqci, khiếivyyn cho Hàuodpn Lậcfovp cóuodpuodpi phầfoyln khinh bỉbifd, lạofobi cóuodpuodpi phầfoyln đomoytssj kỵpllx.

uodpn Lậcfovp khôtvggng thèstrjm đomoyzeqv ýksri đomoyếivyyn dạofobng đomoymdkmt nhiêmuqcn hoárgeb thâfvqun thàuodpnh tìnqvxnh si làuodp Lệnvbi Phi Vũnktz, tựrkse quay vàuodpo trong phòrkseng, bắbxnzt đomoyfoylu hoảnvbi tốtssjc thu thậcfovp mấxhiny loạofobi vậcfovt phẩnktzm cầfoyln chuẩnktzn bịtvgg.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.