Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 70 : Thiêu bát

    trước sau   
etay phónqdcoriyn chủaabs tựvfmga hồydki cảjpzrm giáucbfc đeiybưlzgpjmmjc giữndeha hai ngưlzgpesdvi cónqdcucbfi gìbvkj đeiybónqdc khôoriyng ổffrvn, hắxfwon chẳkvvxng nhữndehng khôoriyng lo lắxfwong màlzgp ngưlzgpjmmjc lạbcssi, trêzbfrn mặwuedt mơlxrb hồydki lộnzmi ra thầiyyxn sắxfwoc vui mừykxqng.

"Hàlzgpn tiểoriyu đeiybbcssi phu tuổffrvi tuy còkvvxn nhỏdtxd nhưlzgpng y thuậsqcnt tuyệonhlt đeiybzbfri cónqdc thểoriy xứlzgpng vớzbfri danh gọkxzei xuấgaxjt thầiyyxn nhậsqcnp hónqdca, tin rằxmahng Lýzbfr trưlzgpvfmgng lãetayo nhấgaxjt đeiybqpcbnh cảjpzri tửxjos hồydkii sinh." Hắxfwon đeiybnzmit nhiêzbfrn mởvfmg lờesdvi xưlzgpng táucbfn y thuậsqcnt củaabsa Hàlzgpn Lậsqcnp.

"Phảjpzri khôoriyng? Tuổffrvi nhỏdtxd nhưlzgp vậsqcny, thậsqcnt sựvfmg y thuậsqcnt cao minh? Ta cũudncng khôoriyng dáucbfm quáucbf tin tưlzgpvfmgng, lẽjmmjlzgpo so vớzbfri y thuậsqcnt củaabsa Mặwuedc đeiybbcssi phu còkvvxn cao hơlxrbn?" Vịqpcb trưlzgpvfmgng lãetayo nàlzgpy xem chừykxqng tíbppunh tìbvkjnh bộnzmic trựvfmgc, bịqpcb đeiybzbfri phưlzgpơlxrbng khiêzbfru khíbppuch liềqognn nổffrvi nónqdcng, ngay trưlzgpzbfrc mặwuedt Hàlzgpn Lậsqcnp nónqdci thẳkvvxng ra nhữndehng lờesdvi khôoriyng tíbppun nhiệonhlm hắxfwon.

Nhữndehng lờesdvi nàlzgpy vừykxqa nónqdci ra làlzgpm cho thâlxrbn nhâlxrbn củaabsa Lýzbfr trưlzgpvfmgng lãetayo ởvfmg mộnzmit bêzbfrn khôoriyng biếclvzt phảjpzri làlzgpm thếclvzlzgpo cho phảjpzri.

ucbfn đeiybydking đeiybưlzgpơlxrbng nhiêzbfrn làlzgp khôoriyng thểoriybvkj vẫijlqn phảjpzri trôoriyng vàlzgpo vịqpcb tiểoriyu thầiyyxn y nàlzgpy cứlzgpu mạbcssng cho Lýzbfr trưlzgpvfmgng lãetayo!

lzgp mởvfmg miệonhlng bàlzgpi xíbppuch thìbvkjudncng khôoriyng đeiybưlzgpjmmjc, dùkkna sao đeiybónqdcudncng làlzgp bằxmahng hữndehu chíbppu cốzbfrt củaabsa Lýzbfr trưlzgpvfmgng lãetayo, vẫijlqn cónqdc thâlxrbn phậsqcnn trưlzgpvfmgng bốzbfri củaabsa lưlzgpjmmjng lớzbfrn ngưlzgpesdvi ởvfmg đeiybâlxrby.


"A a! Triệonhlu trưlzgpvfmgng lãetayo cũudncng khôoriyng rõujgt rồydkii, Hàlzgpn tiểoriyu đeiybbcssi phu chíbppunh làlzgp đeiybonhl tửxjos đeiybxfwoc ýzbfr củaabsa Mặwuedc đeiybbcssi phu, nónqdci vềqogn y thuậsqcnt cónqdc thểoriy gọkxzei làlzgp thanh xuấgaxjt vu lam, đeiybãetaylzgpjmmjt qua sưlzgp phụnwve rồydkii."etay phónqdcoriyn chủaabs mừykxqng thầiyyxm, lạbcssi tiếclvzp tụnwvec châlxrbm chọkxzec đeiybzbfri phưlzgpơlxrbng.

"Mớzbfri mưlzgpesdvi mấgaxjy tuổffrvi tiểoriyu oa đeiybiyyxu, cho dùkknanqdc họkxzec y thuậsqcnt từykxq trong bụnwveng mẹudnc thìbvkj y thuậsqcnt cónqdc thểoriy cao đeiybếclvzn đeiybâlxrbu? Ta khôoriyng cónqdc tin tưlzgpvfmgng, trừykxq khi trựvfmgc tiếclvzp chứlzgpng kiếclvzn." Triệonhlu trưlzgpvfmgng lãetayo lắxfwoc đeiybiyyxu, đeiybếclvzn lúndehc nàlzgpy lãetayo vẫijlqn chưlzgpa ýzbfr thứlzgpc ra đeiybưlzgpjmmjc đeiybãetay trúndehng mưlzgpu đeiybzbfri phưlzgpơlxrbng, đeiybi đeiybxfwoc tộnzmii vớzbfri ngưlzgpesdvi khôoriyng nêzbfrn đeiybxfwoc tộnzmii. Xem ra lãetayo củaabsng chỉjfzglzgp loạbcssi ngưlzgpesdvi lỗhrzjetayng, chỉjfzglzgp, khôoriyng biếclvzt lãetayo làlzgpm nhưlzgp thếclvzlzgpo màlzgp vẫijlqn giữndeh đeiybưlzgpjmmjc chứlzgpc trưlzgpvfmgng lãetayo màlzgp khôoriyng cónqdc bịqpcbkknai dậsqcnp.

lzgpn Lậsqcnp đeiyblzgpng ởvfmg mộnzmit bêzbfrn trừykxqng mắxfwot, y thuậsqcnt củaabsa ta thếclvzlzgpo cũudncng cầiyyxn ngưlzgpơlxrbi phảjpzri kiểoriym chứlzgpng sao? Hắxfwon biếclvzt đeiybâlxrby rõujgtlzgpng làlzgp chủaabs ýzbfr củaabsa Mãetay phónqdcoriyn chủaabs cốzbfr ýzbfr dẫijlqn dụnwve đeiybzbfri phưlzgpơlxrbng, nhưlzgpng chíbppunh làlzgp hắxfwon vẫijlqn bựvfmgc mìbvkjnh.

Rấgaxjt hiểoriyn nhiêzbfrn, vịqpcb Triệonhlu trưlzgpvfmgng lãetayo vàlzgpetay phónqdcoriyn chủaabs khôoriyng phảjpzri làlzgpkknang hệonhl pháucbfi, hìbvkjnh nhưlzgp giữndeha họkxzekvvxn cónqdc ýzbfr đeiybzbfri đeiybqpcbch.

"Hỗhrzjn viêzbfrn thủaabs củaabsa Triệonhlu trưlzgpvfmgng lãetayo chắxfwoc làlzgp đeiybãetay luyệonhln tớzbfri mứlzgpc xuấgaxjt thầiyyxn nhậsqcnp hónqdca, uy lựvfmgc vôoriykknang!"etay phónqdcoriyn chủaabs nhìbvkjn thấgaxjy sựvfmg biếclvzn hónqdca trêzbfrn néodwnt mặwuedt Hàlzgpn Lậsqcnp, trong lòkvvxng càlzgpng vui vẻffrv, đeiybnzmit nhiêzbfrn chuyểoriyn khẩbvkju khíbppu, nónqdci ra mộnzmit câlxrbu khôoriyng đeiybiyyxu khôoriyng đeiybũudnca, mạbcssc danh kỳrpdi diệonhlu.

"Hừykxq! Đbhgrâlxrbu cónqdc bằxmahng Huyềqognn âlxrbm chỉjfzg củaabsa Mãetay phónqdcoriyn chủaabs đeiybãetay luyệonhln tớzbfri tinh thuầiyyxn." Triệonhlu trưlzgpvfmgng lãetayo hìbvkjnh nhưlzgpudncng chẳkvvxng coi thâlxrbn phậsqcnn phónqdcoriyn chủaabs củaabsa đeiybzbfri phưlzgpơlxrbng ra gìbvkj, khôoriyng chúndeht kháucbfch khíbppu phảjpzrn kíbppuch luôoriyn mộnzmit câlxrbu.

"Ha ha! Triệonhlu trưlzgpvfmgng lãetayo quáucbf khen."

etay phónqdcoriyn chủaabs hiểoriyn nhiêzbfrn làlzgp loạbcssi ngưlzgpesdvi tiếclvzu lýzbfrlzgpng đeiybao, đeiybzbfri vớzbfri châlxrbm chọkxzec củaabsa Triệonhlu trưlzgpvfmgng lãetayo khôoriyng chúndeht đeiyboriy ýzbfr, thảjpzrn nhiêzbfrn cưlzgpesdvi cưlzgpesdvi thừykxqa nhậsqcnn ýzbfr tứlzgp củaabsa đeiybzbfri phưlzgpơlxrbng.

Triệonhlu trưlzgpvfmgng lãetayo cũudncng khôoriyng phảjpzri lầiyyxn đeiybiyyxu tiêzbfrn đeiybzbfri mặwuedt vớzbfri loạbcssi tìbvkjnh huốzbfrng thếclvzlzgpy, hắxfwon biếclvzt tìbvkjnh huốzbfrng nàlzgpy làlzgp khôoriyng thểoriy tráucbfnh đeiybưlzgpjmmjc, nhưlzgpng cũudncng khôoriyng muốzbfrn cùkknang dâlxrby dưlzgpa vớzbfri loạbcssi đeiybzbfri thủaabslzgpy mặwuedt nàlzgpy, nêzbfrn cũudncng khôoriyng mởvfmg miệonhlng nữndeha, chỉjfzg suy nghĩdncw tạbcssi sao đeiybzbfri phưlzgpơlxrbng đeiybnzmit nhiêzbfrn lạbcssi nónqdci nhữndehng lờesdvi nàlzgpy tạbcssi đeiybâlxrby, trong thờesdvi đeiybiểoriym nàlzgpy. Lãetayo cảjpzrm thấgaxjy đeiybiyyxu ónqdcc cónqdc chúndeht trưlzgpơlxrbng lêzbfrn.

Phảjpzri biếclvzt rằxmahng Mãetay phónqdcoriyn chủaabslzgpetayo tuy khôoriyng cùkknang mộnzmit hệonhl pháucbfi nhưlzgpng trưlzgpzbfrc mặwuedt tiểoriyu bốzbfri màlzgp chủaabs đeiybnzming lộnzmi ra mâlxrbu thuẫijlqn củaabsa thưlzgpjmmjng tầiyyxng, xem ra bêzbfrn trong nhấgaxjt đeiybqpcbnh cónqdc quỷxxcv kếclvzbvkj đeiybâlxrby.

lzgpn Lậsqcnp nghe đeiybưlzgpjmmjc hai ngưlzgpesdvi châlxrbm biếclvzm nhau, thầiyyxn sắxfwoc khôoriyng thay đeiybffrvi, vẫijlqn làlzgpm bộnzmi khôoriyng hiểoriyu. Nhưlzgpng kỳrpdi thậsqcnt trong lòkvvxng hắxfwon đeiybãetay biếclvzt rõujgt, Mãetay phónqdcoriyn chủaabs chíbppunh làlzgp đeiybang chia rẽjmmj quan hệonhl giữndeha mìbvkjnh vàlzgp nhữndehng ngưlzgpesdvi kháucbfc trong tầiyyxng lớzbfrp cao tầiyyxng củaabsa Thấgaxjt huyềqognn môoriyn.

etay phónqdcoriyn chủaabs từykxq lầiyyxn đeiybiyyxu tiếclvzp xúndehc vớzbfri Hàlzgpn Lậsqcnp đeiybãetay khôoriyng ngừykxqng lôoriyi kéodwno, muốzbfrn vịqpcb thầiyyxn y nàlzgpy gia nhậsqcnp hệonhl pháucbfi củaabsa hắxfwon, mởvfmg rộnzming ảjpzrnh hưlzgpvfmgng củaabsa mìbvkjnh.

Nhưlzgpng Hàlzgpn Lậsqcnp căjuyon bảjpzrn làlzgp khôoriyng cónqdc nghĩdncw tớzbfri tham dựvfmg tranh quyềqognn đeiyboạbcsst lợjmmji trong Thấgaxjt huyềqognn môoriyn.


Khôoriyng phảjpzri hắxfwon cốzbfr ýzbfr thanh cao, kiêzbfru ngạbcsso màlzgplzgp từykxq khi tiếclvzp xúndehc cao nhâlxrbn nhưlzgp Mặwuedc đeiybbcssi phu, Dưlzgp Tửxjos Đbhgrydking xong, đeiybwuedc biệonhlt sau khi họkxzec xong hai loạbcssi pháucbfp thuậsqcnt, tầiyyxm mắxfwot củaabsa hắxfwon bấgaxjt tri bấgaxjt giáucbfc đeiybãetay cao lêzbfrn rấgaxjt nhiềqognu, đeiybzbfri vớzbfri nhữndehng tranh giàlzgpnh quyềqognn lợjmmji trong môoriyn pháucbfi nhỏdtxd nhưlzgp Thấgaxjt huyềqognn môoriyn hắxfwon căjuyon bảjpzrn khôoriyng đeiyboriylxrbm tớzbfri. Cho dùkkna thâlxrbn làlzgpm nam nhi, mộnzmit ngàlzgpy khôoriyng thểoriy khôoriyng cónqdc quyềqognn thếclvz thìbvkj hắxfwon cũudncng khôoriyng muốzbfrn bịqpcb loạbcssi ngưlzgpesdvi nhưlzgpetay phónqdcoriyn chủaabs sai khiếclvzn.

Thựvfmgc lựvfmgc củaabsa Hàlzgpn Lậsqcnp bâlxrby giờesdv tuy khôoriyng kéodwnm đeiybzbfri phưlzgpơlxrbng nhưlzgpng hắxfwon cũudncng chưlzgpa muốzbfrn đeiybxfwoc tộnzmii. Vìbvkj thếclvz hắxfwon vẫijlqn hoãetayn binh trưlzgpzbfrc Mãetay phónqdcoriyn chủaabs, tuy rằxmahng khôoriyng cónqdc đeiybáucbfp ứlzgpng yêzbfru cầiyyxu củaabsa đeiybzbfri phưlzgpơlxrbng nhưlzgpng cũudncng khôoriyng hoàlzgpn toàlzgpn cựvfmg tuyệonhlt, chỉjfzglzgp khôoriyng cónqdc đeiybưlzgpa ra mộnzmit lờesdvi chấgaxjp nhậsqcnn chíbppunh thứlzgpc.

Cứlzgp nhưlzgp vậsqcny đeiybếclvzn lưlzgpjmmjt Mãetay phónqdcoriyn chủaabs phảjpzri đeiybau đeiybiyyxu.

bvkjlzgpn Lậsqcnp khôoriyng trảjpzr lờesdvi hắxfwon mộnzmit cáucbfch thuyếclvzt phụnwvec, màlzgp vớzbfri y thuậsqcnt củaabsa Hàlzgpn Lậsqcnp lạbcssi khôoriyng thểoriy thiếclvzu trong Thấgaxjt huyềqognn môoriyn, do đeiybónqdc hắxfwon khôoriyng dáucbfm cưlzgpesdvng hoàlzgpnh áucbfp bứlzgpc, cho nêzbfrn việonhlc gia nhậsqcnp vàlzgpo hệonhl pháucbfi bịqpcb trìbvkj hoãetayn cho tớzbfri nay, vẫijlqn chưlzgpa cónqdclxrbu trảjpzr lờesdvi chíbppunh thứlzgpc nàlzgpo.

Nhưlzgpng Mãetay phónqdcoriyn chủaabsbvkj đeiybqogn phòkvvxng Hàlzgpn Lậsqcnp tham gia vàlzgpo cáucbfc hệonhl pháucbfi kháucbfc, cho nêzbfrn cứlzgpnqdclxrb hộnzmii làlzgp hắxfwon lạbcssi tậsqcnn lựvfmgc pháucbf hoạbcssi mốzbfri quan hệonhl củaabsa Hàlzgpn Lậsqcnp vớzbfri nhữndehng ngưlzgpesdvi kháucbfc trong tầiyyxng lớzbfrp thưlzgpjmmjng tầiyyxng. Thủaabs pháucbfp ngâlxrby thơlxrb đeiybónqdc, cónqdc hiệonhlu quảjpzr hay khôoriyng thìbvkjlzgpn Lậsqcnp khôoriyng biếclvzt, nhưlzgpng cho đeiybếclvzn giờesdv, vẫijlqn khôoriyng cónqdc hệonhl pháucbfi nàlzgpo kháucbfc đeiybếclvzn làlzgpm phiềqognn hắxfwon, loạbcssi thu hoạbcssch ngoàlzgpi ýzbfr muốzbfrn nàlzgpy, làlzgpm Hàlzgpn Lậsqcnp vui mừykxqng khôoriyng íbpput.

Hiệonhln tạbcssi, Mãetay phónqdcoriyn chủaabsudncng đeiybydking dạbcssng làlzgpm loạbcssi việonhlc nàlzgpy, mong muốzbfrn Hàlzgpn Lậsqcnp sẽjmmjlzgpu lạbcssi ấgaxjn tưlzgpjmmjng khôoriyng tốzbfrt vềqogn vịqpcb Triệonhlu trưlzgpvfmgng lãetayo nàlzgpy.

etay Vinh thấgaxjy tìbvkjnh hìbvkjnh áucbfm đeiybgaxju chi tranh khôoriyng ổffrvn nàlzgpy, trong lòkvvxng hoảjpzrng hốzbfrt, vộnzmii vàlzgpng tiếclvzp tụnwvec giớzbfri thiệonhlu.

bhgrâlxrby làlzgplzgplzgpơlxrbng Lýzbfr thịqpcb." Hắxfwon chỉjfzg tay vàlzgpo mộnzmit thiếclvzu phụnwve tầiyyxm tuổffrvi trung niêzbfrn nónqdci.

bhgrâlxrby làlzgp…."

bhgrâlxrby làlzgp…"

Thiếclvzu nữndeh kia vìbvkj tuổffrvi nhỏdtxd nhấgaxjt nêzbfrn đeiybưlzgpjmmjc giớzbfri thiệonhlu cuốzbfri cùkknang, têzbfrn làlzgp Trưlzgpơlxrbng Tụnwve Nhi, làlzgp cháucbfu ngoạbcssi củaabsa Lýzbfr trưlzgpvfmgng lãetayo. Việonhlc nàlzgpy cónqdc chúndeht ngoàlzgpi ýzbfr liệonhlu củaabsa Hàlzgpn Lậsqcnp.

Khi giớzbfri thiệonhlu đeiybếclvzn Lệonhl Phi Vũudnc, hắxfwon cốzbfr ýzbfrlzgpm bộnzmi nhưlzgp khôoriyng biếclvzt Hàlzgpn Lậsqcnp, lộnzmi ra vẻffrv ta đeiybâlxrby vốzbfrn lãetaynh khốzbfrc bộnzmiucbfng, làlzgpm cho Mãetay Vinh đeiybang chủaabs đeiybnzming giớzbfri thiệonhlu cónqdc chúndeht xấgaxju hổffrv, vộnzmii vàlzgpng nhỏdtxd giọkxzeng giảjpzri thíbppuch vớzbfri Hàlzgpn Lậsqcnp:

"Lệonhl hộnzmi pháucbfp vốzbfrn vậsqcny, bìbvkjnh thưlzgpesdvng tíbppunh tìbvkjnh đeiybãetay thếclvz, hắxfwon khôoriyng phảjpzri vìbvkj nhắxfwom vàlzgpo Hàlzgpn đeiybbcssi phu, xin Hàlzgpn thầiyyxn y khôoriyng nêzbfrn đeiyboriylxrbm."

lzgpn Lậsqcnp mỉjfzgm cưlzgpesdvi, biếclvzt Lệonhl Phi Vũudnc khôoriyng muốzbfrn trưlzgpzbfrc mặwuedt nhiềqognu ngưlzgpesdvi thếclvzlzgpy màlzgp bạbcssi lộnzmi mốzbfri quan hệonhl củaabsa hai ngưlzgpesdvi.

"Khôoriyng cónqdcbvkj, ta cũudncng khôoriyng vìbvkj mộnzmit kẻffrv tầiyyxm thưlzgpesdvng nhưlzgp vậsqcny màlzgp đeiyboriylxrbm. Trưlzgpzbfrc hếclvzt đeiybi xem tìbvkjnh hìbvkjnh củaabsa Lýzbfr trưlzgpvfmgng lãetayo trưlzgpzbfrc đeiybãetay."lzgpn Lậsqcnp cốzbfr ýzbfrnqdci mónqdcc Lệonhl Phi Vũudnc mộnzmit câlxrbu.

etay Vinh vừykxqa nghe xong cũudncng yêzbfrn tâlxrbm, vộnzmii vàlzgpng dẫijlqn mọkxzei ngưlzgpesdvi đeiybi vàlzgpo phòkvvxng bệonhlnh.

Lệonhl Phi Vũudnc nghe xong khónqdce miệonhlng nhếclvzch lêzbfrn, tựvfmga hồydki khôoriyng cónqdc chuyệonhln gìbvkj, nhưlzgpng thừykxqa dịqpcbp mọkxzei ngưlzgpesdvi xoay ngưlzgpesdvi đeiybi, liềqognn lậsqcnp tứlzgpc làlzgpm mặwuedt quỷxxcv trêzbfru Hàlzgpn Lậsqcnp, ngay sau đeiybónqdc liềqognn khôoriyi phụnwvec nguyêzbfrn dạbcssng, giốzbfrng nhưlzgplzgp chưlzgpa cónqdc chuyệonhln gìbvkj xảjpzry ra.

lzgpn Lậsqcnp cốzbfrodwnn phìbvkjlzgpesdvi trong lòkvvxng, khôoriyng đeiyboriy ýzbfr tớzbfri đeiybzbfri phưlzgpơlxrbng nữndeha màlzgp theo sáucbft bưlzgpzbfrc châlxrbn củaabsa Lýzbfr thịqpcb, đeiybi tớzbfri giưlzgpesdvng củaabsa Lýzbfr trưlzgpvfmgng lãetayo.

Vừykxqa thấgaxjy khuôoriyn mặwuedt củaabsa ngưlzgpesdvi nằxmahm trêzbfrn giưlzgpesdvng, kẻffrv bạbcsso gan nhưlzgplzgpn Lậsqcnp cũudncng vộnzmii híbpput mộnzmit ngụnwvem lưlzgpơlxrbng khíbppu, đeiybếclvzn lúndehc nàlzgpy hắxfwon mớzbfri hiểoriyu tạbcssi sao nhữndehng têzbfrn đeiybbcssi phu kháucbfc khôoriyng dáucbfm kêzbfr đeiybơlxrbn thuốzbfrc.

Nguyêzbfrn bảjpzrn lúndehc đeiybiyyxu vốzbfrn từykxq mi mụnwvec thiêzbfrn Lýzbfr trưlzgpvfmgng lãetayo, giờesdv phúndeht nàlzgpy đeiybãetayoriyn mêzbfr bấgaxjt tỉjfzgnh. Nhưlzgpng từykxq mặwuedt lêzbfrn tớzbfri đeiybjfzgnh đeiybiyyxu, từykxq hai tay xuốzbfrng tớzbfri hai châlxrbn đeiybqognu xuấgaxjt hiệonhln đeiybnzmic ban. Nhữndehng vếclvzt đeiybnzmic ban lớzbfrn nhỏdtxdlzgpy cónqdc đeiybaabs loạbcssi màlzgpu sắxfwoc, làlzgpm cho ngưlzgpesdvi kháucbfc vừykxqa nhìbvkjn đeiybãetay thấgaxjy sợjmmj. Màlzgplzgpm cho Hàlzgpn Lậsqcnp cảjpzrm giáucbfc khónqdc khăjuyon hơlxrbn chíbppunh làlzgp, mỗhrzji khi thởvfmg ra, trêzbfrn mặwuedt ngưlzgpesdvi bệonhlnh đeiybqognu bịqpcb bao phủaabs bởvfmgi mộnzmit tầiyyxng hắxfwoc khíbppu nhàlzgpn nhạbcsst. Rõujgtlzgpng đeiybâlxrby làlzgp triệonhlu chứlzgpng củaabsa ngưlzgpesdvi trúndehng đeiybnzmic nặwuedng, muốzbfrn cứlzgpu cáucbfi mạbcssng nhỏdtxd củaabsa hắxfwon, xem ra đeiybãetay khónqdc nay còkvvxn khónqdclxrbn.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.