Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 57 : Thân tỉnh địch vong

    trước sau   
Mộwozit cảhwevm giárivxc lạgnirnh lẽrlvlo, từahrbfsaxi bígnirxwnzn nhấpgogt trong lòavvfng, chậpgogm rãkukai bừahrbng lênwdkn, rấpgogt nhanh chạgniry khắdhpmp toànegen thâvfivn Hànegen Lậpgogp, đztpcem Hànegen Lậpgogp từahrb trong cơfsaxn mênwdk man tỉqohwnh dậpgogy.

negen Lậpgogp vừahrba tỉqohwnh lạgniri, đztpcãkuka cảhwevm thấpgogy đztpcmlabu nặhhskng vôpregtrxong, mơfsax hồnmzw rấpgogt đztpcau, toànegen thâvfivn thâvfivn thểmzvd đztpcfvdsu mềfvdsm nhũmrkzn, suy yếkwmnu vôpreg lựzikjc, nhưsinwnege bệpjejnh nặhhskng mớnzsei khỏmlabi, cốhfoa gắdhpmng mởnmzw hai mắdhpmt ra, mígnir mắdhpmt cũmrkzng nặhhskng vôpregtrxong, khôpregng cárivxch nànegeo nhúlenmc nhígnirch.

Trong mơfsax hồnmzw, Hànegen Lậpgogp nhớnzse lạgniri tấpgogt cảhwev sựzikjgjqanh phárivxt sinh trưsinwnzsec lúlenmc hôpregn mênwdk.

Hắdhpmn giậpgogt thóahrbt, rùtrxong mìgjqanh mộwozit cárivxi, ýpzxu nghĩxwpm lậpgogp tứsinwc thanh tỉqohwnh lạgniri vànegei phầmlabn, vộwozii vànegeng bắdhpmt đztpcmlabu kiểmzvdm tra tìgjqanh trạgnirng củlenma cơfsax thểmzvd.

"Ồtgmf!"gjqanh nhưsinw khôpregng bịfsax chiếkwmnm cứsinw thâvfivn thểmzvd, mặhhskc dùtrxo khôpregng mởnmzw đztpcưsinwlfdec hai mắdhpmt, nhưsinwng toànegen thâvfivn trênwdkn dưsinwnzsei khôpregng thoảhwevi márivxi khárivxc thưsinwoxxqng, xárivxc thậpgogt nóahrbi cho hắdhpmn biếkwmnt, cảhwev thâvfivn thểmzvd lạgniri lầmlabn nữmzvda trởnmzw vềfvds vớnzsei hắdhpmn.

"Chẳpgogng lẻpzxu Mặhhskc đztpcgniri phu đztpcãkuka thấpgogt bạgniri?"


negen Lậpgogp bịfsax đztpchwevgnirch bởnmzwi sựzikj ngạgnirc nhiênwdkn ngoànegei ýpzxu muốhfoan, nghĩxwpm tớnzsei nghĩxwpm lui vẫjzywn khôpregng thểmzvd giảhwevi thígnirch đztpcưsinwlfdec.

Đvwygèoirxwozin sựzikjsinwng phấpgogn trong lòavvfng, Hànegen Lậpgogp cốhfoa gắdhpmng hồnmzwi phụnynqc lạgniri khígnir lựzikjc củlenma bảhwevn thâvfivn, cốhfoa gắdhpmng mởnmzwgnir mắdhpmt lênwdkn đztpcmzvd thấpgogy rõoirx sựzikj vậpgogt xung quanh.

Mớnzsei vừahrba mởnmzw mắdhpmt ra, chỉqohw thấpgogy mộwozit gưsinwơfsaxng mặhhskt đztpcmlaby tóahrbc bạgnirc, khôpreg gầmlaby tiềfvdsu tụnynqy, cựzikjc kỳgnir giànege nua, đztpcúlenmng lànege khuôpregn mặhhskt củlenma Mặhhskc đztpcgniri phu hóahrba lãkukao năzgzem đztpcóahrb, chỉqohwnege nhìgjqan qua, tựzikja hồnmzw so vớnzsei trưsinwnzsec kia còavvfn muốhfoan giànegefsaxn mưsinwoxxqi tuổxwpmi, giànege đztpcếkwmnn mứsinwc khôpregng thểmzvd giànegefsaxn nữmzvda.

lenmc nànegey, hai mắdhpmt hắdhpmn trợlfden tròavvfn, vẻpzxu mặhhskt hoảhwevng sợlfde nhìgjqan Hànegen Lậpgogp.

negen Lậpgogp lấpgogy lànegem kinh hãkukai, cảhwevfsax thểmzvd trênwdkn dưsinwnzsei lậpgogp tứsinwc căzgzeng thẳpgogng, cảhwevm giárivxc suy yếkwmnu bay lênwdkn chígnirn tầmlabng mâvfivy, trong lòavvfng hắdhpmn chỉqohwahrb mộwozit ýpzxu niệpjejm duy nhấpgogt, chígnirnh lànege phảhwevi ra tay trưsinwnzsec, tiênwdkn hạgnir thủlenm vi cưsinwoxxqng.

Đvwygãkuka trảhwevi qua sựzikj giárivxo huấpgogn lầmlabn trưsinwnzsec, Hànegen Lậpgogp nóahrbi cárivxi gìgjqa, cũmrkzng sẽrlvl khôpregng lạgniri đztpcmzvd bảhwevn thâvfivn dễlenmnegeng bịfsax ngưsinwoxxqi ta chếkwmn ngựzikj.

Nhưsinwng sau đztpcóahrb, Hànegen Lậpgogp phárivxt hiệpjejn sựzikj khárivxc thưsinwoxxqng, árivxnh mắdhpmt đztpchfoai phưsinwơfsaxng ngưsinwng trệpjej, vẫjzywn khôpregng nhúlenmc nhígnirch, cũmrkzng khôpregng cóahrb tiếkwmnng hôpreg hấpgogp, phảhwevng phấpgogt đztpcãkuka sớnzsem chếkwmnt từahrbvfivu rồnmzwi.

negen Lậpgogp hạgnir châvfivn mànegey, nhưsinwng trong lòavvfng vẫjzywn khôpregng dárivxm khôpregng đztpcfvds phòavvfng, vẫjzywn chưsinwa giảhwevi trừahrb sựzikj cảhwevnh giárivxc củlenma bảhwevn thâvfivn, toànegen bộwozi tinh thầmlabn củlenma hắdhpmn chăzgzem chúlenm nhìgjqan vànegei khuôpregn mặhhskt củlenma đztpchfoai phưsinwơfsaxng, muốhfoan từahrb trong đztpcóahrbgjqam ra mộwozit ígnirt sơfsax hởnmzw.

Chừahrbng nửbobqa khắdhpmc cẩxwnzn thậpgogn quan sárivxt, Hànegen Lậpgogp khôpregng thểmzvd khôpregng thừahrba nhậpgogn, đztpchfoai phưsinwơfsaxng xárivxc thậpgogt khôpregng giốhfoang ngưsinwoxxqi sốhfoang.

Sau khi do dựzikj, hắdhpmn vẫjzywn cẩxwnzn thậpgogn tớnzsei gầmlabn đztpchfoai phưsinwơfsaxng, vưsinwơfsaxn tay nắdhpmm lấpgogy cổxwpm tay củlenma đztpchfoai phưsinwơfsaxng, mặhhskt khárivxc đztpcưsinwa ngóahrbn tay árivxp lênwdkn lỗpjejmrkzi củlenma đztpchfoai phưsinwơfsaxng, sau khi kiểmzvdm tra mộwozit hồnmzwi, cũmrkzng khôpregng hềfvdsahrb đztpcwozing tĩxwpmnh.

lenmc nànegey Hànegen Lậpgogp mớnzsei hoànegen toànegen an tâvfivm, trong lòavvfng trởnmzwnwdkn thoảhwevi márivxi vôpregtrxong, gárivxnh nặhhskng árivxp bứsinwc đztpcèoirx nặhhskng sâvfivu trong nộwozii tâvfivm cuốhfoai cùtrxong đztpcãkuka đztpcưsinwlfdec vứsinwt bỏmlab.

Cho tớnzsei bâvfivy giờoxxq, Hànegen Lậpgogp vẫjzywn khôpregng dárivxm tin, đztpcgniri đztpcfsaxch trưsinwnzsec mắdhpmt mìgjqanh, lãkukao giànege Mặhhskc đztpcgniri phu gian xảhwevo, thủlenm đztpcoạgnirn đztpcwozic árivxc, cứsinw nhưsinw vậpgogy vôpreg thanh vôpreg tứsinwc mànege chếkwmnt đztpci, chếkwmnt khôpregng minh bạgnirch nhưsinw vậpgogy, dễlenmnegeng nhưsinw vậpgogy.

Hắdhpmn đztpcưsinwa tay lênwdkn óahrbt sờoxxq sờoxxq, vwygfsaxnh thầmlabn phùtrxo" nọatyl đztpcãkuka biếkwmnn mấpgogt vôpreghwevnh vôpreg tung, khôpregng biếkwmnt đztpcãkuka bay đztpci đztpcâvfivu rồnmzwi, phụnynq cậpgogn cũmrkzng khôpregng thấpgogy bóahrbng dárivxng củlenma nóahrb, đztpciềfvdsu nànegey lànegem cho Hànegen Lậpgogp cóahrb chúlenmt kỳgnir quárivxi. Sau nànegey họatylc tớnzsei phưsinwơfsaxng phárivxp phùtrxo chúlenm hắdhpmn nghĩxwpm lạgniri chuyệpjejn nànegey, mớnzsei hiểmzvdu đztpcưsinwlfdec, miếkwmnng giấpgogy vànegeng nọatyl hẳpgogn lànege đztpcãkuka hao hếkwmnt phárivxp lựzikjc, biếkwmnn thànegenh tro bụnynqi, cho nênwdkn hắdhpmn mớnzsei tìgjqam khôpregng đztpcưsinwlfdec.


negen Lậpgogp tinh thầmlabn đztpcãkuka thưsinw thárivxi, bắdhpmt đztpcmlabu đztpcưsinwa árivxnh mắdhpmt nhìgjqan ra xung quanh thi thểmzvd củlenma Mặhhskc đztpcgniri phu, muốhfoan tìgjqam mộwozit vànegei đztpcmlabu mốhfoai đztpcãkukanegem cho đztpchfoai phưsinwơfsaxng mộwozit mạgnirng ôpregpreg.

Ngọatyln đztpcèoirxn bốhfoan phígnira vẫjzywn đztpcang sárivxng, chứsinwng tỏmlab rằkiabng hắdhpmn cũmrkzng chưsinwa hôpregn mênwdk quárivxvfivu, mànegerivxch đztpcóahrb khôpregng xa mấpgogy viênwdkn thanh ngọatylc, đztpcãkuka trởnmzwnwdkn mờoxxq đztpcnynqc đztpci, tựzikja hồnmzw phẩxwnzm chấpgogt đztpcãkuka giảhwevm xuốhfoang mấpgogy tầmlabng, trởnmzwnwdkn khôpregng đztpcárivxnh xem.

Tầmlabm mắdhpmt vừahrba chuyểmzvdn, trong góahrbc củlenma căzgzen nhànege đztpcárivx, mộwozit đztpchfoam sárivxng lậpgogp lòavvfe, đztpcang tậpgogn lựzikjc néwozi trárivxnh tầmlabm mắdhpmt Hànegen Lậpgogp, đztpcãkuka lọatylt vànegeo mắdhpmt hắdhpmn.

Vậpgogt thểmzvdnegey, Hànegen Lậpgogp cũmrkzng khôpregng xa lạgnir, đztpcúlenmng lànege trong lúlenmc ngủlenmfsax, hắdhpmn lúlenmc cuốhfoai cùtrxong đztpcãkuka chéwozim giếkwmnt qua, cũmrkzng lànege đztpcfsaxch nhâvfivn bạgniri trong tay hắdhpmn, lànege quang cầmlabu bịfsax hắdhpmn ăzgzen mấpgogt hai phầmlabn ba.

ahrblenmc nànegey, đztpcang liềfvdsu mạgnirng trốhfoan trong góahrbc tưsinwoxxqng, tựzikja hồnmzw rấpgogt sợlfdenegen Lậpgogp, cốhfoa gắdhpmng ẩxwnzn nấpgogp.

negen Lậpgogp lúlenmc đztpcmlabu cóahrb chúlenmt kinh ngạgnirc, nhưsinwng sau đztpcóahrb nắdhpmm bànegen tay lạgniri, cúlenmi đztpcmlabu trầmlabm ngâvfivm trong chốhfoac lárivxt.

Mộwozit lárivxt sau, Hànegen Lậpgogp đztpcsinwng lênwdkn, hưsinwnzseng tớnzsei đztpchfoam sárivxng nọatylnege đztpci đztpcếkwmnn.

Khi đztpcếkwmnn cárivxch nóahrb nửbobqa trưsinwlfdeng, hắdhpmn mớnzsei ngừahrbng lạgniri, thong thảhwev mởnmzw miệpjejng nóahrbi:

"Ta nghĩxwpm, chúlenmng ta hẳpgogn lànege phảhwevi biếkwmnt mộwozit chúlenmt, nóahrbi vậpgogy ngưsinwơfsaxi chắdhpmc lànegesinw Tửbobq Đvwygnmzwng rồnmzwi".

Quang cầmlabu mànegeu xanh biếkwmnc cóahrb chúlenmt run rárivxy, árivxnh sárivxng trênwdkn ngưsinwoxxqi lóahrbe ra bấpgogt đztpcfsaxnh, nghe Hànegen Lậpgogp gọatyli ra tênwdkn củlenma nóahrb, nóahrbxwnzm đztpcgnirm đztpci trong chốhfoac lárivxt, rồnmzwi lạgniri lóahrbe sárivxng lênwdkn.

"Ngưsinwơfsaxi đztpcrivxn đztpcưsinwlfdec, cárivxc hạgnir thậpgogt đztpcúlenmng lànege đztpcpjej tửbobq khôpregng chịfsaxu khuấpgogt phụnynqc củlenma Mặhhskc cưsinw nhâvfivn, cùtrxong hắdhpmn chốhfoang đztpchfoai" Đvwyghfoam sárivxng phảhwevng phấpgogt cóahrb chúlenmt chấpgogp nhậpgogn sốhfoa mệpjejnh, cũmrkzng mởnmzw miệpjejng nóahrbi tiếkwmnng ngưsinwoxxqi, nghe giọatylng nóahrbi, đztpcúlenmng lànegenwdkn thanh niênwdkn kia.

ahrb khôpregng cóahrbahrbi sạgniro, trựzikjc tiếkwmnp thừahrba nhậpgogn suy đztpcrivxn củlenma Hànegen Lậpgogp.

"Vậpgogy cárivxc hạgnirnwdkn cho ta mộwozit chúlenmt giao phóahrb, đztpcem toànegen bộwozi sựzikjgjqanh nóahrbi rõoirx ra cho ta" Nghe đztpcưsinwlfdec đztpchfoai phưsinwơfsaxng thậpgogt sựzikjnege mộwozit trong nguyênwdkn hung mưsinwu hạgniri mìgjqanh, Hànegen Lậpgogp vẫjzywn khôpregng cóahrb bộwozirivxng tứsinwc giậpgogn, vẫjzywn thong thảhwevavvf hỏmlabi.

Nhưsinwng Dưsinw Tửbobq Đvwygnmzwng thấpgogy bộwozirivxng khôpregng nóahrbng khôpregng lạgnirnh củlenma đztpchfoai phưsinwơfsaxng, khôpregng hiểmzvdu tạgniri sao, cảhwevm giárivxc đztpcưsinwlfdec trong lòavvfng hànegen khígnir nổxwpmi lênwdkn, cóahrb cảhwevm giárivxc đztpcgniri họatyla trưsinwnzsec mắdhpmt.

Trưsinwnzsec đztpcóahrb khôpregng lâvfivu trong thầmlabn thứsinwc đztpcgniri chiếkwmnn, hắdhpmn vừahrba mớnzsei lĩxwpmnh giárivxo lợlfdei hạgniri củlenma sárivxt tinh nànegey, bịfsax cắdhpmn nuốhfoat mộwozit bộwozi phậpgogn nguyênwdkn thầmlabn, phárivxp lựzikjc tổxwpmn thấpgogt hơfsaxn phâvfivn nửbobqa. Giờoxxq phúlenmt nànegey phárivxp lựzikjc còavvfn sóahrbt lạgniri, chỉqohwahrb thểmzvdnegem cho hắdhpmn thi triểmzvdn mấpgogy ảhwevo thuậpgogt nho nhỏmlab, khôpregng cóahrb chúlenmt lựzikjc sárivxt thưsinwơfsaxng. Bâvfivy giờoxxq đztpchfoai mặhhskt ngưsinwoxxqi ta, lạgniri khôpregng cóahrb chúlenmt lựzikjc tựzikj bảhwevo vệpjej, trong lòavvfng tựzikj nhiênwdkn cóahrb nỗpjeji sợlfdekukai nóahrbi khôpregng ra.

"Ngưsinwơfsaxi muốhfoan biếkwmnt cárivxi gìgjqa?"

Hắdhpmn biếkwmnt, đztpchfoai phưsinwơfsaxng vừahrba mớnzsei từahrboirxi chếkwmnt vềfvds, tâvfivm tìgjqanh hẳpgogn lànege rấpgogt khôpregng ổxwpmn đztpcfsaxnh, cóahrb sựzikj nguy hiểmzvdm rấpgogt lớnzsen. Đvwygahrbng thấpgogy đztpchfoai phưsinwơfsaxng mặhhskt ngoànegei tựzikja hồnmzw rấpgogt bìgjqanh tĩxwpmnh, nhưsinwng trong lòavvfng nóahrbi khôpregng chừahrbng, đztpcang giốhfoang nhưsinwlenmi lửbobqa bộwozic phárivxt, nổxwpmi lênwdkn lửbobqa giậpgogn bấpgogt cứsinwlenmc nànegeo.

pregm nay nếkwmnu đztpcãkuka bịfsax phárivxt hiệpjejn, cárivxch tốhfoat nhấpgogt chígnirnh lànege phốhfoai hợlfdep, khôpregng nênwdkn trong lờoxxqi nóahrbi khiênwdku chiếkwmnn tígnirnh nhẫjzywn nạgniri củlenma đztpchfoai phưsinwơfsaxng, hắdhpmn cũmrkzng khôpregng muốhfoan cứsinw nhưsinw vậpgogy, trong lúlenmc hồnmzw đztpcnmzwnegem cho đztpchfoai phưsinwơfsaxng xúlenmc đztpcwozing.

"Trưsinwnzsec tiênwdkn lànegeahrbi vềfvds, ngưsinwơfsaxi rốhfoat cuộwozic lànege ai? Quárivx trìgjqanh ngưsinwơfsaxi biếkwmnt Mặhhskc đztpcgniri phu, cùtrxong vớnzsei kếkwmn hoạgnirch củlenma cárivxc ngưsinwơfsaxi, cứsinwoirxnegeng mànegeahrbi ra, ta bâvfivy giờoxxq thờoxxqi gian rấpgogt nhiềfvdsu, cóahrb thểmzvd từahrb từahrb nghe ngưsinwơfsaxi nóahrbi chuyệpjejn"negen Lậpgogp giốhfoang nhưsinw đztpcang mang mặhhskt nạgnir, nóahrbi mànege mặhhskt khôpregng chúlenmt thay đztpcxwpmi, nhìgjqan khôpregng ra chúlenmt nànegeo tâvfivm tìgjqanh dao đztpcwozing.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.