Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 50 : Triền hương ti

    trước sau   
kjzbc nàbwhoy Mặahaac đrcgnovmxi phu nghĩhwcg tớqyqqi ngay từehmo đrcgnahaau khi vàbwhoo nhàbwho, Hàbwhon Lậygpdp cốrybi ýaoun khôdrpcng chịbtizu đrcgndrnv cho lãmfsoo đrcgnófvning cửbxkza phòfhrbng, xem ra khi đrcgnófvni đrcgnrybii phưpjbbơkjzbng cũrriqng đrcgnãmfsofdvjn giấzhumu việpcrnc mưpjbbfhrbn sựttjg phảhpjln xạovmx củcybca ánqhgnh sánqhgng mặahaat trờxooei, đrcgnrybii phưpjbbơkjzbng tuổifpwi còfhrbn nhỏvgvsbwhofvni thểdrnv nghĩhwcg chu toàbwhon nhưpjbb thếifpw, sắmrqwp đrcgnahaat, chuẩfdvjn bịbtiz cẩfdvjn thậygpdn mộghrmt cánqhgi liêzegcn hoàbwhon sánqhgo (1) đrcgnghrmc ánqhgc nhưpjbb vậygpdy làbwhom cho mộghrmt lãmfsoo đrcgnahaau lăquabn lộghrmn trong giang hồssjykjzb hồssjy khôdrpcng cánqhgch nàbwhoo xoay xởdnmu đrcgnưpjbbfhrbc, mưpjbbu kếifpw ngưpjbbxooei nàbwhoy thậygpdt thâxooem trầahaam, thậygpdt sựttjg sựttjg lịbtizch duyệpcrnt so vớqyqqi tuổifpwi củcybca hắmrqwn khôdrpcng tưpjbbơkjzbng xứfmqrng, chẳbtizng lẽscbt ngưpjbbxooei nàbwhoy trờxooei sinh kỳzegcbwhoi, thầahaan đrcgnssjyng chuyểdrnvn thếifpw sao?

mfsoo trầahaam tưpjbb, càbwhong ngẫgznym nghĩhwcgbwhong cảhpjlm giánqhgc sợfhrbmfsoi khôdrpcng thôdrpci, cảhpjl ngưpjbbxooei trêzegcn dưpjbbqyqqi mồssjydrpci lạovmxnh khôdrpcng ngừehmong tuôdrpcn ra.

Sau lầahaan vấzhump ngãmfsobwhoy, sựttjg đrcgnchni phòfhrbng củcybca Mặahaac đrcgnovmxi phu đrcgnrybii vớqyqqi Hàbwhon Lậygpdp càbwhong tăquabng lêzegcn, lãmfsoo cẩfdvjn thậygpdn đrcgnrybii mặahaat Hàbwhon Lậygpdp, trong thờxooei gian ngắmrqwn sẽscbt khôdrpcng dánqhgm hấzhump tấzhump ra tay nữdrnva.

bwho khôdrpcng rõkpalphtc sao Hàbwhon Lậygpdp cũrriqng chỉurzz trừehmong mắmrqwt nhìphtcn Mặahaac đrcgnovmxi phu màbwho thôdrpci, khôdrpcng cófvni chúkjzbt ýaoun đrcgnssjy tấzhumn côdrpcng, song phưpjbbơkjzbng nhấzhumt thờxooei "yểdrnvn kỳzegc tứfmqrc cổifpw" (2), mắmrqwt to trừehmong mắmrqwt nhỏvgvs.

Sau mộghrmt lúkjzbc lâxooeu, trong khôdrpcng khípqcfkjzbng túkjzbng khófvni xửbxkz, Hàbwhon Lậygpdp đrcgnghrmt nhiêzegcn mởdnmu miệpcrnng nófvnii mộghrmt câxooeu làbwhom cho Mặahaac đrcgnovmxi phu trợfhrbn mắmrqwt hánqhg mồssjym, kinh ngạovmxc đrcgnfmqrng im tạovmxi chỗlovk.

"Mặahaac lãmfsoo, chúkjzbng ta giảhpjlng hòfhrba chứfmqr, nếifpwu khôdrpcng ta đrcgnahaau hàbwhong, ngưpjbbơkjzbi xem thếifpwbwhoo?"


Sau khi nófvnii xong, Hàbwhon Lậygpdp vung tay dứfmqrt khoánqhgt buôdrpcng bỏvgvsrriq khípqcf đrcgnang cầahaam xuốrybing dưpjbbqyqqi châxooen, lộghrm ra hàbwhom răquabng trắmrqwng bófvnic, nhìphtcn Mặahaac đrcgnovmxi phu nhoẻnqhgn miệpcrnng cưpjbbxooei, đrcgnípqcfch xánqhgc làbwho bộghrmnqhgng củcybca mộghrmt thiếifpwu niêzegcn nhàbwho quêzegc.

zegcahaau hàbwhong?"

kjzbc đrcgnahaau Mặahaac đrcgnovmxi phu tưpjbbdnmung rằpqcfng lỗlovk tai mìphtcnh nghe sai, hiểdrnvu lầahaam câxooeu nófvnii củcybca đrcgnrybii phưpjbbơkjzbng, nhưpjbbng lậygpdp tứfmqrc phảhpjln ứfmqrng lạovmxi, lãmfsoo nhìphtcn thiếifpwt trùqnlny bịbtizbwhon Lậygpdp vứfmqrt bỏvgvs, trong lòfhrbng khôdrpcng tin chúkjzbt nàbwhoo, hung hăquabng dữdrnv dằpqcfn hỏvgvsi ngưpjbbfhrbc lạovmxi:

"Ngưpjbbơkjzbi cófvni chủcybc ýaoun quánqhgi quỷxdlfphtc, đrcgnehmong tưpjbbdnmung rằpqcfng ta sẽscbt tin lờxooei nófvnii xảhpjlo quyệpcrnt củcybca ngưpjbbơkjzbi. Muốrybin đrcgnahaau hàbwhong, ngưpjbbơkjzbi ngay từehmo đrcgnahaau cófvni thểdrnvbwhom, cầahaan gìphtc đrcgnfhrbi sau khi liềchniu mạovmxng, ta sốrybing ngưpjbbơkjzbi chếifpwt mớqyqqi làbwhom nhưpjbb vậygpdy?"

bwhon Lậygpdp mỉurzzm cưpjbbxooei nhìphtcn Mặahaac đrcgnovmxi phu khôdrpcng nófvnii, đrcgnrybii vớqyqqi sựttjg chỉurzz trípqcfch củcybca lãmfsoo tựttjga hồssjy âxooem thầahaam thừehmoa nhậygpdn, hai ngưpjbbxooei nhấzhumt thờxooei lạovmxi rơkjzbi vàbwhoo cụbkzkc diệpcrnn giằpqcfng co.

Trảhpjli qua mộghrmt thờxooei gian ngắmrqwn, Mặahaac đrcgnovmxi phu tựttjga hồssjy nghĩhwcg đrcgnếifpwn chuyệpcrnn gìphtc cựttjgc kỳzegc vui vẻnqhg, thâxooen thểdrnvmfsoo đrcgnghrmt nhiêzegcn gồssjyng lêzegcn, hai tay ôdrpcm chặahaat bụbkzkng, lêzegcn tiếifpwng cưpjbbxooei ha hảhpjl, tiếifpwng cưpjbbxooei thậygpdp phầahaan sung sưpjbbqyqqng, ngay cảhpjlpjbbqyqqc mắmrqwt cũrriqng tuôdrpcn tràbwhoo ra.

"Ha ha! Cánqhgp! Ha ha! Thậygpdt làbwho…thậygpdt làbwhofvni ýaoun tứfmqr, ta dĩhwcg nhiêzegcn cũrriqng quêzegcn đrcgni chuyệpcrnn trọhpjlng yếifpwu nhưpjbb vậygpdy, thậygpdt sựttjg khôdrpcng ngờxooeqnlnng ngưpjbbơkjzbi…cùqnlnng ngưpjbbơkjzbi minh đrcgnao minh thưpjbbơkjzbng đrcgnzhumu vớqyqqi nhau." Mặahaac đrcgnovmxi phu trong tiếifpwng cưpjbbxooei đrcgnfmqrt quãmfsong, nófvnii mơkjzb hồssjy.

bwhon Lậygpdp nhăquabn màbwhoy, nhưpjbbng sau đrcgnófvni giãmfson ra tựttjga nhưpjbb khôdrpcng cófvniphtc cảhpjl, hắmrqwn liếifpwc mắmrqwt mộghrmt cánqhgi nhìphtcn ra ngoàbwhoi cửbxkza sổifpw, khófvnie miệpcrnng tràbwhon đrcgnahaay vui vẻnqhg, khôdrpcng hoảhpjlng hốrybit, khôdrpcng vộghrmi vàbwhong mởdnmu miệpcrnng nófvnii:

"Mặahaac lãmfsoo, ngưpjbbơkjzbi khôdrpcng cảhpjlm thấzhumy thờxooei gian trìphtc hoãmfson củcybca chúkjzbng ta đrcgnãmfsokjzba lâxooeu rồssjyi sao? Đzegcãmfso đrcgnếifpwn lúkjzbc nêzegcn chấzhumm dứfmqrt rồssjyi."

Mặahaac đrcgnovmxi phu cófvni chúkjzbt sửbxkzng sốrybit, dừehmong cưpjbbxooei.

Thâxooen thểdrnvmfsoo chậygpdm rãmfsoi đrcgnfmqrng thẳbtizng lêzegcn, khuôdrpcn mặahaat vẫgznyn đrcgnxooe đrcgngznyn, mặahaat khôdrpcng chúkjzbt thay đrcgnifpwi nhìphtcn Hàbwhon Lậygpdp, mộghrmt lúkjzbc sau, mớqyqqi lạovmxnh băquabng băquabng hồssjyi đrcgnánqhgp:

"Ta cũrriqng hiểdrnvu đrcgnưpjbbfhrbc làbwhozegcn chấzhumm dứfmqrt hếifpwt thảhpjly việpcrnc nàbwhoy."

Hai ngưpjbbxooei đrcgnghrmt nhiêzegcn tin tưpjbbdnmung chắmrqwc chắmrqwn đrcgnãmfso nắmrqwm chặahaat phầahaan thắmrqwng, phảhpjlng phấzhumt trong nhánqhgy mắmrqwt đrcgnchniu tìphtcm đrcgnưpjbbfhrbc cánqhgch chếifpw trụbkzk đrcgnrybii phưpjbbơkjzbng, làbwhom cho đrcgnrybii phưpjbbơkjzbng khuấzhumt phụbkzkc chịbtizu trófvnii.


kjzbng túkjzbng im lặahaang mộghrmt hồssjyi, chípqcfnh Hàbwhon Lậygpdp mởdnmu miệpcrnng trưpjbbqyqqc, hắmrqwn tràbwhon ngậygpdp tựttjg tin đrcgnrybii vớqyqqi nhữdrnvng gìphtcphtcnh nắmrqwm giữdrnv, tin chắmrqwc sẽscbtbwhom cho Mặahaac đrcgnovmxi phu nhưpjbbfhrbng bộghrm, sẽscbt khôdrpcng hềchnifvni ýaoun nghĩhwcg đrcgnófvni nữdrnva.

"Mặahaac lãmfsoo, ngưpjbbơkjzbi cófvni biếifpwt hay khôdrpcng, tánqhgnh mạovmxng củcybca ngưpjbbơkjzbi nằpqcfm ởdnmu trong tay ta."bwhon Lậygpdp mởdnmu miệpcrnng ra khiếifpwn cho ngưpjbbxooei thấzhumt kinh.

"Tánqhgnh mạovmxng củcybca ta trong tay ngưpjbbơkjzbi?" Mặahaac đrcgnovmxi phu cưpjbbxooei lạovmxnh khôdrpcng thôdrpci, vẻnqhg mặahaat tràbwhon đrcgnahaay khôdrpcng tin.

"Ngưpjbbơkjzbi khôdrpcng cảhpjlm thấzhumy miệpcrnng vếifpwt thưpjbbơkjzbng củcybca ngưpjbbơkjzbi cófvni chúkjzbt khánqhgc thưpjbbxooeng sao chứfmqr?"

"Nófvnii bậygpdy, ta rõkpalbwhong xem xéhwcgt cẩfdvjn thậygpdn, căquabn bảhpjln làbwho trêzegcn thâxooen đrcgnoảhpjln kiếifpwm củcybca ngưpjbbơkjzbi khôdrpcng cófvni…" Mặahaac đrcgnovmxi phu mởdnmu miệpcrnng phảhpjln bánqhgc, nhưpjbbng nófvnii đrcgnưpjbbfhrbc mộghrmt nửbxkza, sắmrqwc mặahaat trởdnmuzegcn đrcgnovmxi biếifpwn, nhớqyqq ra làbwhom bịbtiz thưpjbbơkjzbng mìphtcnh khôdrpcng phảhpjli làbwho đrcgnoảhpjln kiếifpwm màbwhobwho tiêzegcm trùqnlny đrcgnưpjbbfhrbc giấzhumu giếifpwm nọhpjl.

"Xem ra khôdrpcng cầahaan ta nófvnii nhiềchniu lờxooei, Mặahaac lãmfsoo đrcgnãmfso hiểdrnvu rõkpal ýaoun tứfmqr củcybca ta."bwhon Lậygpdp cưpjbbxooei hìphtcphtc nhìphtcn đrcgnrybii phưpjbbơkjzbng.

"Cho dùqnln vậygpdy thìphtc phảhpjli làbwhom nhưpjbb thếifpwbwhoo đrcgnâxooey, ngưpjbbơkjzbi đrcgnehmong quêzegcn, dưpjbbfhrbc tềchni thuậygpdt củcybca ngưpjbbơkjzbi làbwho do ta dạovmxy, đrcgnghrmc gìphtcbwho ta sẽscbt khôdrpcng giảhpjli đrcgnưpjbbfhrbc." Mặahaac đrcgnovmxi phu trêzegcn mặahaat lậygpdp tứfmqrc khôdrpci phụbkzkc vẻnqhgphtcnh thưpjbbxooeng, trấzhumn đrcgnbtiznh nófvnii:

"A a! Ta quêzegcn nófvnii, ta bôdrpci lêzegcn binh khípqcf chípqcfnh làbwho Triềchnin hưpjbbơkjzbng ti."

"Triềchnin hưpjbbơkjzbng ti?" Mặahaac đrcgnovmxi phu cảhpjl kinh hôdrpczegcn, hiểdrnvn nhiêzegcn việpcrnc nàbwhoy ngoàbwhoi ýaoun liệpcrnu củcybca hắmrqwn rấzhumt lớqyqqn.

"Khôdrpcng sai, Mặahaac lãmfsoo cũrriqng biếifpwt sựttjg lợfhrbi hạovmxi củcybca dưpjbbfhrbc vậygpdt nàbwhoy!"bwhon Lậygpdp chậygpdm rãmfsoi từehmo từehmo chếifpw nhạovmxo nófvnii.

"Nófvnii bậygpdy, ngưpjbbơkjzbi nhưpjbb thếifpwbwhoo phốrybii chếifpw đrcgnưpjbbfhrbc loạovmxi đrcgnghrmc dưpjbbfhrbc nàbwhoy? Ta rõkpalbwhong khôdrpcng tiếifpwt lộghrm mộghrmt phâxooen mộghrmt hàbwhoo nàbwhoo vềchni phưpjbbơkjzbng diệpcrnn đrcgniềchniu chếifpw." Mặahaat ngoàbwhoi Mặahaac đrcgnovmxi phu vẫgznyn mạovmxnh mẽscbt chốrybing lạovmxi, tựttjga hồssjyfhrbn chưpjbba tin lờxooei Hàbwhon Lậygpdp nófvnii, nhưpjbbng từehmo cảhpjlm giánqhgc khánqhgc thưpjbbxooeng ởdnmu miệpcrnng vếifpwt thưpjbbơkjzbng, lãmfsoo trong lòfhrbng đrcgnãmfsonqhgc nhậygpdn tánqhgm chípqcfn phầahaan.

Chứfmqrng kiếifpwn Mặahaac đrcgnovmxi phu ngoàbwhoi miệpcrnng còfhrbn khôdrpcng chịbtizu phụbkzkc, Hàbwhon Lậygpdp thởdnmubwhoi mộghrmt hơkjzbi, khôdrpcng thểdrnvbwhom gìphtc khánqhgc hơkjzbn làbwho giảhpjli thípqcfch cặahaan kẽscbt:

"Lãmfsoo đrcgnehmong quêzegcn, lúkjzbc đrcgnahaau y thưpjbb củcybca lãmfsoo hoàbwhon toàbwhon khôdrpcng cấzhumm chếifpw đrcgnrybii vớqyqqi ta, cánqhgch đrcgniềchniu chếifpwbwhoy đrcgnưpjbbfhrbc ghi trong mộghrmt quyểdrnvn dưpjbbfhrbc thưpjbb bịbtiz bỏvgvs mặahaac, nếifpwu khôdrpcng phảhpjli ta xem xéhwcgt cẩfdvjn thậygpdn, sợfhrb rằpqcfng thậygpdt sựttjg đrcgnãmfso bỏvgvs lỡxtdi."

Mặahaac đrcgnovmxi phu lúkjzbc nàbwhoy mớqyqqi hồssjyi tưpjbbdnmung lạovmxi lúkjzbc ban đrcgnahaau lấzhumy đrcgnưpjbbfhrbc phưpjbbơkjzbng thuốrybic nàbwhoy, bởdnmui vìphtc phốrybii xứfmqrng cầahaan nhiềchniu loạovmxi dưpjbbfhrbc tàbwhoi, bưpjbbqyqqc thựttjgc hiệpcrnn cũrriqng rấzhumt nhiềchniu, sợfhrb sau nàbwhoy sẽscbt quêzegcn, liềchnin đrcgnem phưpjbbơkjzbng phánqhgp chếifpwnqhgc, dưpjbbfhrbc tàbwhoi cầahaan thiếifpwt, đrcgnchniu sao chéhwcgp rõkpalbwhong ra mộghrmt tờxooe giấzhumy, tiệpcrnn tay kẹssjyp vàbwhoo mộghrmt quyểdrnvn sánqhgch, sau lạovmxi xảhpjly ra nhiềchniu việpcrnc, liềchnin khôdrpcng nhớqyqqphtc vềchni tớqyqq giấzhumy nàbwhoy, khôdrpcng nghĩhwcg tớqyqqi bâxooey giờxooe tiệpcrnn nghi cho Hàbwhon Lậygpdp, còfhrbn cấzhump cho mìphtcnh sựttjg phiềchnin phứfmqrc lớqyqqn nhưpjbb vậygpdy.

"Chúkjzbng ta hay làbwho ngồssjyi xuốrybing cẩfdvjn thậygpdn bàbwhon bạovmxc mộghrmt chúkjzbt, hòfhrba giảhpjli đrcgni!"bwhon Lậygpdp tựttjg tin nófvnii.

Hừehmo mộghrmt tiếifpwng, Mặahaac đrcgnovmxi phu khôdrpcng đrcgndrnv ýaoun tớqyqqi Hàbwhon Lậygpdp, trong đrcgnahaau cốrybi gắmrqwng hồssjyi tưpjbbdnmung phưpjbbơkjzbng phánqhgp chếifpwnqhgc vàbwhopjbbfhrbc hiệpcrnu củcybca "Triềchnin hưpjbbơkjzbng ti"

nqhgi têzegcn "Triềchnin hưpjbbơkjzbng ti"bwhoy nghe ra mộghrmt đrcgniểdrnvm cũrriqng khôdrpcng cófvniphtc đrcgnánqhgng sợfhrb, thậygpdm chípqcffhrbn làbwhom cho ngưpjbbxooei ta liêzegcn tưpjbbdnmung đrcgnếifpwn sựttjg thanh nhãmfso, lãmfsong mạovmxn. Nhưpjbbng dưpjbbfhrbc lựttjgc củcybca nófvni giốrybing nhưpjbb ngưpjbbxooei con gánqhgi si tìphtcnh tưpjbbơkjzbng tưpjbb, làbwhom cho ngưpjbbxooei ta khófvnifvni thểdrnv trụbkzk vữdrnvng, từehmo từehmo nhậygpdp cốrybit.

(1) liêzegcn hoàbwhon sánqhgo: Kếifpw liêzegcn hoàbwhon.

(2) yểdrnvn kỳzegc tứfmqrc cổifpw: trốrybing yêzegcn cờxooe xếifpwp – ýaounfvnii vềchni sựttjg đrcgnìphtcnh chỉurzz việpcrnc nàbwhoo đrcgnófvni

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.