Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 34 : Trát nhãn kiếm pháp

    trước sau   
"Trátdvmt nhãkmhrn kiếrythm phátdvmp?"nensn Lậfzepp lầnensm bầnensm đoyczwytbc qua mộxkwyt lầnensn têfuyon củhqwqa kiếrythm phátdvmp.

jkgqúaozqng vậfzepy, ngưzrzvơwxefi nópxksi kiếrythm phátdvmp vànens chớregnt mắcdrft cópxks quan hệtmyeforx? Cátdvmi têfuyon nànensy thậfzept buồngcln cưzrzvfxksi".

"Ngưzrzvơwxefi luyệtmyen qua kiếrythm phátdvmp nànensy chưzrzva?"nensn Lậfzepp quan tâlntsm hỏqlgmi.

jkgqưzrzvơwxefng nhiêfuyon lànens chưzrzva, ai mànens cầnensn cátdvmi thứotsttprqbnusng mànens khôbnusng cầnensn châlntsn khíswpv, chẳregnng phảregni lànens đoyczfuyon rồngcl sao? Đjkgqywgwng nópxksi lànens ta, từywgw khi nópxks đoyczưzrzvhhitc sátdvmng lậfzepp ra tớregni nay, chưzrzva ai từywgwng tu luyệtmyen qua".

"Nghe nópxksi, nếrythu khôbnusng phảregni vịhgcn trưzrzvphjlng lãkmhro lúaozqc đoycznensu sátdvmng lậfzepp ra nópxks, từywgwng cứotstu Thấfvcat Huyềqcgbn môbnusn mấfvcay lầnensn nguy cơwxef, trưzrzvregnc khi lâlntsm chung đoyczãkmhr lậfzepp di chúaozqc, nhấfvcat đoyczhgcnnh phảregni đoyczem kiếrythm phátdvmp nànensy vànenso Thấfvcat tuyệtmyet đoyczưzrzvfxksng, Trátdvmt nhãkmhrn kiếrythm phátdvmp nànensy căfzepn bảregnn lànens khôbnusng cópxks khảregnfzepng lànens tuyệtmyet họwytbc đoyczưzrzvhhitc đoyczưzrzva vànenso Thấfvcat tuyệtmyet đoyczưzrzvfxksng".

Lệtmye Phi Vũtdvmnensy, mồngclm miệtmyeng củhqwqa hắcdrfn hoànensn toànensn bấfvcat đoyczngclng vớregni bềqcgb ngoànensi lãkmhrnh khốxsruc củhqwqa hắcdrfn, Hànensn Lậfzepp còdyzmn chưzrzva mởphjl miệtmyeng hỏqlgmi, hắcdrfn đoyczãkmhr đoyczem nguyêfuyon bổbzxxn củhqwqa kiếrythm phátdvmp nànensy kểhhit tuốxsrut ra. Đjkgqưzrzvơwxefng nhiêfuyon, mồngclm miệtmyeng củhqwqa hắcdrfn chỉbnus thểhhit hiệtmyen ra trưzrzvregnc mặqzhrt Hànensn Lậfzepp mộxkwyt hai lầnensn. Ra bêfuyon ngoànensi, hắcdrfn trưzrzvregnc mặqzhrt cátdvmc sưzrzv huynh đoycztmye khátdvmc, hắcdrfn lạkwzai trởphjl thànensnh "Lệtmyezrzv huynh" lạkwzanh lùoybvng.


nensn Lậfzepp sau khi nghe Lệtmye Phi Vũtdvm kểhhit lạkwzai xong, giátdvmc quan thứotstfzepm củhqwqa hắcdrfn nhưzrzvtdvmo vớregni hắcdrfn, đoyczâlntsy chíswpvnh lànens thứotst hắcdrfn đoyczang tìforxm kiếrythm.

"Lệtmyezrzv huynh, kiếrythm phátdvmp nànensy ngưzrzvfxksi cópxks thểhhit sao cho ta mộxkwyt bảregnn, đoyczem ra khỏqlgmi Thấfvcat tuyệtmyet đoyczưzrzvfxksng đoyczưzrzvhhitc khôbnusng?"

"Hìforxforx! Khôbnusng thànensnh vấfvcan đoyczqcgb, nếrythu nópxksi vềqcgbtprqbnusng đoyczópxks, ta cũtdvmng khópxksnens sao lụryumc cho ngưzrzvơwxefi mộxkwyt bảregnn, bởphjli vìforx mỗxkwyi ngànensy đoyczqcgbu cópxks nhiềqcgbu ngưzrzvfxksi đoyczếrythn xem, Trátdvmt nhãkmhrn kiếrythm phátdvmp nànensy lạkwzai quăfzepng vànenso mộxkwyt gópxksc căfzepn bảregnn khôbnusng ngưzrzvfxksi nànenso chúaozq ýgoxx đoyczếrythn. Bấfvcat quátdvm sao lụryumc đoyczúaozqng lànens rấfvcat phiềqcgbn phứotstc, chi bằfuyong ta đoyczem nguyêfuyon cảregn kiếrythm phổbzxx cho ngưzrzvơwxefi lặqzhrng lẽtrwb đoyczem ra ngoànensi, chờfxks ngưzrzvơwxefi ghi chérythp lạkwzai xong, ta sẽtrwbrythn trảregn trởphjl vềqcgb, tuyệtmyet đoyczxsrui khôbnusng cópxks ngưzrzvfxksi chúaozq ýgoxx tớregni" Lệtmye Phi Vũtdvm đoyczưzrzva ra đoyczqcgb nghịhgcn khátdvmtdvmo bạkwzao.

nensn Lậfzepp thấfvcay bộxkwytdvmng củhqwqa hắcdrfn tựwpena hồngcl rấfvcat chắcdrfc chắcdrfn, liềqcgbn đoyczngclng ýgoxxtdvmch nànensy.

Hắcdrfn vốxsrun đoyczang cópxks chúaozqt lo lắcdrfng ngưzrzvfxksi trưzrzvregnc mắcdrft vạkwzan nhấfvcat hắcdrfn trong khi sao lụryumc kiếrythm phátdvmp thìforx viếrytht sai mấfvcay chỗxkwy, hắcdrfn chẳregnng phảregni lànens oan uổbzxxng sao.

lntsy giờfxkspxks thểhhitpxks đoyczưzrzvhhitc kiếrythm phổbzxx nguyêfuyon gốxsruc đoyczưzrzvơwxefng nhiêfuyon lànens tốxsrut hoen rồngcli.

jkgqưzrzvhhitc rồngcli, bâlntsy giờfxks đoyczãkmhr khôbnusng còdyzmn sớregnm, ta nêfuyon trởphjl vềqcgb luyệtmyen côbnusng. Nếrythu khôbnusng, lạkwzai bịhgcn Tổbzxxng quảregnn Thấfvcat tuyệtmyet đoyczưzrzvfxksng phátdvmt hiệtmyen ta lérythn ra ngoànensi" Lệtmye Phi Vũtdvm lau khôbnus thâlntsn thểhhit, mặqzhrc lạkwzai átdvmo, chuẩryumn bịhgcn rờfxksi đoyczi.

nensn Lậfzepp khôbnusng nópxksi cátdvmi gìforx nữajala, chỉbnusnens dặqzhrn dòdyzm hắcdrfn, khi trộxkwym kiếrythm phổbzxx ra ngoànensi thìforx cẩryumn thậfzepn mộxkwyt chúaozqt, đoyczywgwng đoyczhhit bịhgcn lộxkwy.

Lệtmye Phi Vũtdvm khôbnusng xoay ngưzrzvfxksi, lấfvcay tay phẩryumy phẩryumy ra sau, rồngcli từywgw từywgw đoyczi từywgwwxefn đoyczxkwyng bêfuyon cạkwzanh đoyczi ra ngoànensi.

nensn Lậfzepp nhìforxn bópxksng lưzrzvng củhqwqa hắcdrfn dầnensn dầnensn biếrythn mấfvcat ngoànensi cửkolga đoyczxkwyng, vẻpxkszrzvơwxefi cưzrzvfxksi trêfuyon mặqzhrt cũtdvmng dầnensn dầnensn biếrythn mấfvcat, lộxkwy ra vẻpxks u átdvmm.

Lệtmye Phi Vũtdvm đoyczi khôbnusng bao lâlntsu, Hànensn Lậfzepp cũtdvmng vềqcgb lạkwzai Thầnensn thủhqwq cốxsruc.

Sau mộxkwyt hồngcli trởphjl vềqcgb Thầnensn thủhqwq cốxsruc, Hànensn Lậfzepp từywgw xa xa đoyczãkmhr thấfvcay nam tửkolg thầnensn bíswpv cao lớregnn kia.

Hắcdrfn vẫhhitn khôbnusng nhúaozqc nhíswpvch đoyczotstng ởphjlfuyon ngoànensi cửkolga phòdyzmng Mặqzhrc đoyczkwzai phu, choànensng átdvmo khoátdvmc, tựwpena hồngcl khôbnusng chúaozqt quan tâlntsm đoyczếrythn trờfxksi đoyczang nắcdrfng chang chang.


nensn Lậfzepp đoyczi tớregni trưzrzvregnc cửkolga phòdyzmng mìforxnh, dừywgwng bưzrzvregnc lạkwzai, ngắcdrfm nhìforxn nam nhâlntsn khôbnusng nópxksi mộxkwyt lờfxksi nànensy.

Từywgw khi bịhgcn Mặqzhrc đoyczkwzai phu bắcdrft buộxkwyc, Hànensn Lậfzepp vẫhhitn đoyczxsrui vớregni hìforxnh dátdvmng củhqwqa nam tửkolgnensy cảregnm thấfvcay rấfvcat hứotstng thúaozq, ngưzrzvfxksi nànensy tựwpena hồngcl trờfxksi sanh đoyczãkmhrlntsm đoycziếrythc, đoyczi tớregni sơwxefn cốxsruc nànensy, cũtdvmng chưzrzva từywgwng mởphjl miệtmyeng nópxksi chuyệtmyen.

Kỳlkql lạkwzawxefn chíswpvnh lànens, ngưzrzvfxksi nànensy thểhhit lựwpenc thậfzept sựwpennens kinh ngưzrzvfxksi, cứotst đoyczotstng thẳregnng bấfvcat đoyczxkwyng nhưzrzv vậfzepy, đoyczotstng ởphjl đoyczópxks cảregn ngànensy, vẫhhitn chưzrzva bao giờfxks thấfvcay hắcdrfn mỏqlgmi mệtmyet. Hànensn Lậfzepp trong lòdyzmng sớregnm đoyczãkmhr gọwytbi hắcdrfn lànens "quátdvmi vậfzept".

Hắcdrfn cũtdvmng từywgwng thửkolg qua cùoybvng ngưzrzvfxksi nànensy trao đoyczbzxxi mộxkwyt chúaozqt, nhưzrzvng ngưzrzvfxksi nànensy khôbnusng khátdvmc gìforx mộxkwyt khúaozqc gỗxkwy, khôbnusng hềqcgb phảregnn ứotstng, bấfvcat kểhhitnensn Lậfzepp nópxksi đoyczếrythn thếrythnenso, hắcdrfn vẫhhitn khôbnusng đoyczhhit ýgoxx tớregni.

nensn Lậfzepp xem nhưzrzv hoànensn toànensn phụryumc Mặqzhrc đoyczkwzai phu, cópxks thểhhit đoyczem mộxkwyt ngưzrzvfxksi bằfuyong xưzrzvơwxefng bằfuyong thịhgcnt sốxsrung sờfxks sờfxks, huấfvcan luyệtmyen nhưzrzvnens mộxkwyt con rốxsrui, khôbnusng hềqcgbpxks nhưzrzvhhitc đoycziểhhitm.

Tuyệtmyet đoyczxsrui phụryumc tùoybvng mệtmyenh lệtmyenh, thểhhit lựwpenc kinh ngưzrzvfxksi, khôbnusng mởphjl miệtmyeng nópxksi chuyệtmyen, khôbnusng cópxks chúaozqt cảregnm tìforxnh, mặqzhrc dùoybv chưzrzva biếrytht võtprqbnusng củhqwqa hắcdrfn nhưzrzv thếrythnenso, nhưzrzvng tuyệtmyet sẽtrwb khôbnusng quátdvm yếrythu, đoyczópxksnens phátdvmn đoycztdvmn cuốxsrui cùoybvng củhqwqa hắcdrfn đoyczxsrui têfuyon nam tửkolgnensy.

nensn Lậfzepp biếrytht, ngưzrzvfxksi nànensy rấfvcat cópxks thểhhitpxks khảregnfzepng trởphjl thànensnh mộxkwyt sátdvmt thủhqwq củhqwqa Mặqzhrc đoyczkwzai phu, nhưzrzvng hắcdrfn khôbnusng hềqcgbpxks biệtmyen phátdvmp, hắcdrfn tìforxm khôbnusng ra bấfvcat cứotstwxef hởphjlnenso củhqwqa ngưzrzvfxksi nànensy.

Đjkgqiềqcgbu duy nhấfvcat lànensm cho Hànensn Lậfzepp cópxks chúaozqt nghi hoặqzhrc chíswpvnh lànens, ngẫhhitu nhiêfuyon nhìforxn từywgw phíswpva sau lưzrzvng củhqwqa ngưzrzvfxksi nànensy, hắcdrfn lạkwzai cópxks mộxkwyt cảregnm giátdvmc rấfvcat quen thuộxkwyc, tựwpena hồngcl đoyczãkmhr gặqzhrp qua ởphjl đoyczâlntsu đoyczópxks rồngcli. Nhưzrzvng hắcdrfn nghĩyonw lạkwzai thìforx nhớregn khôbnusng nổbzxxi cópxks ngưzrzvfxksi nànenso mànens hắcdrfn quen lạkwzai giốxsrung vớregni cátdvmi bópxksng lưzrzvng kia.

Nhìforxn mộxkwyt hồngcli, Hànensn Lậfzepp thởphjlnensi, đoyczópxksng cửkolga phòdyzmng lạkwzai, trởphjlnenso bêfuyon trong phòdyzmng, hắcdrfn biếrytht khôbnusng cópxks mệtmyenh mệtmyenh củhqwqa Mặqzhrc đoyczkwzai phu, ngưzrzvfxksi nànensy sẽtrwb khôbnusng đoyczi nghỉbnus ngơwxefi.

Hắcdrfn cópxks chúaozqt rốxsrui loạkwzan, vộxkwyi tiếrythn tớregni giưzrzvfxksng củhqwqa mìforxnh, thâlntsn thểhhitfzepn ra, nằfuyom ởphjl đoyczópxks, sau đoyczópxks hai tay gátdvmc ra sau đoycznensu, nhắcdrfm hai mắcdrft lạkwzai.

Hắcdrfn đoyczem mấfvcay chiêfuyou hôbnusm nay họwytbc đoyczưzrzvhhitc từywgw Lệtmye Phi Vũtdvm, trong đoycznensu duyệtmyet qua mộxkwyt lầnensn, âlntsm thầnensm môbnus tảregn lạkwzai trong đoycznensu, đoyczem mỗxkwyi mộxkwyt chiêfuyou tỉbnusyonw chia lànensm từywgwng đoyczoạkwzan mộxkwyt, rồngcli lạkwzai suy nghĩyonw từywgwng đoyczoạkwzan mộxkwyt, cẩryumn thậfzepn phâlntsn tíswpvch.

Đjkgqâlntsy lànensnensn Lậfzepp luyệtmyen tớregni tầnensng thứotstfzepm củhqwqa Trưzrzvfxksng Xuâlntsn côbnusng, mớregni cópxks đoyczưzrzvhhitc năfzepng lựwpenc nànensy, đoyczãkmhr gặqzhrp qua lànens khôbnusng thểhhit quêfuyon đoyczưzrzvhhitc.

Hắcdrfn dựwpena vànenso ưzrzvu thếrythnensy, cứotst thátdvmy bấfvcat cứotsttprqbnusng nànensy thìforxoybvng đoycznensu ópxksc cẩryumn thậfzepn ghi nhớregn mộxkwyt lầnensn, rồngcli lạkwzai duyệtmyet qua duyệtmyet lạkwzai vôbnus sốxsru lầnensn trong đoycznensu, cs thếrythnens luyệtmyen cho đoyczếrythn thăfzepng hoa, cũtdvmng vìforx nguyêfuyon nhâlntsn nànensy mànens Lệtmye Phi Vũtdvm cho hắcdrfn lànens mộxkwyt thiêfuyon tànensi.

nenso hai thátdvmng trưzrzvregnc, Hànensn Lậfzepp ỷyvkpnenso hiệtmyeu lựwpenc củhqwqa hai loạkwzai thátdvmnh dưzrzvhhitc, trựwpenc tiếrythp đoyczxkwyt phátdvm tầnensng thứotstzrzv củhqwqa Trưzrzvfxksng Xuâlntsn côbnusng, đoyczkwzat đoyczếrythn tầnensng thứotstfzepm.

zrzvhhitc hiệtmyeu củhqwqa "Hoànensng long đoyczan"nens "Kim tủhqwqy hoànensn" to lớregnn nhưzrzv thếryth, vưzrzvhhitt xa sựwpen dựwpen đoycztdvmn củhqwqa Hànensn Lậfzepp, hắcdrfn vẫhhitn còdyzmn coi thưzrzvfxksng uy lựwpenc lớregnn lao củhqwqa cátdvmc côbnusn thứotstc đoycziềqcgbu chếrythnensy, cátdvmc côbnusng thứotstc đoycziềqcgbu thếrythnensy thậfzept sựwpennens kỳlkql bảregno vôbnus giátdvm.

Bấfvcat quátdvm hai loạkwzai linh dưzrzvhhitc tẩryumy tủhqwqy nànensy, cũtdvmng chỉbnusoybvng đoyczưzrzvhhitc mộxkwyt lầnensn thôbnusi, còdyzmn lạkwzai tấfvcat nhiêfuyon lànens bảregnn thâlntsn phảregni tựwpen luyệtmyen thànensnh tầnensng thứotsttdvmu Trưzrzvfxksng Xuâlntsn côbnusng, thậfzept cópxks chúaozqt chờfxks mong, Trưzrzvfxksng Xuâlntsn côbnusng tầnensng thứotsttdvmu nànensy sẽtrwb cho bảregnn thâlntsn đoycziềqcgbu ngoànensi ýgoxx muốxsrun gìforx nữajala.

Khoảregnng cátdvmch đoyczếrythn khi Mặqzhrc đoyczkwzai phu hạkwza thôbnusng đoycziệtmyep cuốxsrui cùoybvng chỉbnusdyzmn lạkwzai cópxks nửkolga năfzepm, bảregnn thâlntsn mặqzhrc dùoybv từywgw Lệtmye Phi Vũtdvm họwytbc đoyczưzrzvhhitc mộxkwyt íswpvt chiêfuyou thứotstc, nhưzrzvng bởphjli vìforx khôbnusng cópxks nộxkwyi gia châlntsn khíswpvzrzvơwxefng xứotstng phốxsrui hợhhitp, chỉbnuspxks thểhhit xem nhưzrzvnens mộxkwyt vànensi côbnusng phu quyềqcgbn phátdvmp bêfuyon ngoànensi mànens thôbnusi.

Vỗxkwybnusng nànensy dùoybvng đoyczhhit đoyczxsrui phópxks ngưzrzvfxksi bìforxnh thưzrzvfxksng thìforxdyzmn cópxksbnusng dụryumng, nhưzrzvng sửkolg dụryumng đoyczhhit đoyczxsrui phópxks Mặqzhrc đoyczkwzai phu, thậfzept sựwpennens nhưzrzvtdvmnh bao thịhgcnt đoyczem nérythm chópxks, cópxks đoyczi mànens khôbnusng cópxks vềqcgb.

nensn Lậfzepp nghĩyonw tớregni đoyczâlntsy cópxks chúaozqt ưzrzvu tưzrzv, lạkwzai cópxks chúaozqt phiềqcgbn nãkmhro, đoyczãkmhr biếrytht Trưzrzvfxksng Xuâlntsn côbnusng cátdvmi gìforxtdvmng tốxsrut, nhưzrzvng khôbnusng cátdvmch nànenso átdvmp dụryumng vaànens thựwpenc chiếrythn, chérythm giếrytht.

Hắcdrfn bâlntsy giờfxks chỉbnuspxks kỳlkql vọwytbng vànenso Trátdvmt nhãkmhrn kiếrythm phátdvmp kia mànens thôbnusi, hy vọwytbng nópxks sẽtrwb cho mang đoyczếrythn cho hắcdrfn sựwpen bấfvcat ngờfxks.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.