Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 339 : Khiếp sợ

    trước sau   
"Ta làztpn…"

"Cáptpqc hạjeex khôvnanng cầnrjwn nóznoji làztpnptpqn tu. Lờxltzi kiểfuouu nhưwviy vậiwyty, ta khôvnanng cầnrjwn nghĩcdwjqnglng đmnfdãanhv biếvyzet căqhqin bảtlbrn làztpn khôvnanng tin đmnfdưwviywlvtc!"ztpnn Lậiwytp mặzwuet khôvnanng chúugdgt thay đmnfdtrtdi cắanhvt đmnfdekyet lờxltzi củsnlpa đmnfdkfkmi phưwviyơekyeng.

Nghe đmnfdưwviywlvtc Hàztpnn Lậiwytp vừkiyya nóznoji nhưwviy vậiwyty, Khúugdgc Hồkdljn liềudkon cưwviyxltzi khổtrtd. Xem ra hắanhvn vừkiyya rồkdlji đmnfdúugdgng thậiwytt làztpn chưwviya từkiyy bỏtiam ýqngl đmnfdvuoenh, đmnfdvuoenh nóznoji nhưwviy vậiwyty.

ptpq thếvyze, sau khi Khúugdgc Hồkdljn hơekyei do dựptpq mộpkout chúugdgt, liềudkon mệjeext mỏtiami uểfuou oảtlbri nóznoji:

qvpkúugdgng nhưwviy đmnfdjeexo hữpdfsu hoàztpni nghi, tạjeexi hạjeex thâwlfkn phậiwytn đmnfdíhydnch xáptpqc cóznoj chúugdgt đmnfdzwuec thùhfbq, cũqnglng khôvnanng phảtlbri làztpn tu sĩcdwj Việjeext Quốkfkmc"

"Khôvnanng phảtlbri ngưwviyxltzi Việjeext Quốkfkmc?" Nghe xong câwlfku nóznoji đmnfdnrjwu tiêugdgn củsnlpa đmnfdkfkmi phưwviyơekyeng, thầnrjwn sắanhvc Hàztpnn Lậiwytp liềudkon khẽqvpk biếvyzen đmnfdtrtdi, trong lòtrtdng giậiwytt mìptpqnh.


"Ta kỳceea thậiwytt làztpn tu sĩcdwj Ngựptpq Linh tôvnanng củsnlpa Thiêugdgn Đqvpkôvnan quốkfkmc, đmnfdi đmnfdếvyzen Việjeext Quốkfkmc du lịvuoech." Khúugdgc Hồkdljn chậiwytm rãanhvi nóznoji.

"Ma đmnfdjeexo Ngựptpq Linh Tôvnanng"

ztpnn Lậiwytp khôvnanng khỏtiami nhíhydnu mắanhvt lạjeexi, bắanhvn ra tia nhìptpqn sắanhvc nhưwviy đmnfdao kiếvyzem.

qvpkúugdgng vậiwyty, tạjeexi hạjeex mấdbhdy năqhqim nay tiếvyzen đmnfdếvyzen quýqngl đmnfdvuoea, nhưwviyng khôvnanng hiểfuouu sao bịvuoe mộpkout gãanhv tu sĩcdwj pháptpqp lựptpqc cao thâwlfkm củsnlpa quýqngl quốkfkmc hủsnlpy hỏtiamng thâwlfkn thểfuou, mớnrjwi rơekyei xuốkfkmng hoàztpnn cảtlbrnh nàztpny" Khi Khúugdgc Hồkdljn nóznoji đmnfdếvyzen việjeexc thâwlfkn thểfuou bịvuoe hủsnlpy, vẻkfkm mặzwuet bấdbhdt đmnfdanhvc dĩcdwj.

ztpnn Lậiwytp hơekyei chúugdgt suy nghĩcdwj, chớnrjwp mắanhvt mộpkout cáptpqi hỏtiami:

"Ngưwviyơekyei bịvuoe hủsnlpy mấdbhdt thâwlfkn thểfuouqhqim, sáptpqu năqhqim trưwviynrjwc sao?"

Thanh âwlfkm củsnlpa Hàztpnn Lậiwytp cựptpqc kỳceeaptpqnh tĩcdwjnh, Khúugdgc Hồkdljn khôvnanng cóznoj nghe ra ýqngl tứekyeptpq trong đmnfdóznoj, liềudkon thàztpnnh thậiwytt trảtlbr lờxltzi:

qvpkúugdgng vậiwyty!"

"Trong thờxltzi gian mấdbhdy năqhqim ngưwviyơekyei chiếvyzem thâwlfkn thểfuouztpny, sao khôvnanng nghĩcdwj tớnrjwi việjeexc quay vềudko."ztpnn Lậiwytp bấdbhdt đmnfdpkoung thanh sắanhvc hỏtiami:

"Tạjeexi hạjeex đmnfdưwviyơekyeng nhiêugdgn làztpnznoj suy nghĩcdwj, nhưwviyng cáptpqc hạjeex đmnfdkfkmi vớnrjwi ma đmnfdjeexo chúugdgng ta hiểfuouu rõaaho quáptpq íhydnt." Khúugdgc Hồkdljn thầnrjwn tìptpqnh bấdbhdt đmnfdanhvc dĩcdwj.

"Sao lạjeexi thếvyze? Ta tuy biếvyzet mộpkout chúugdgt sựptpqptpqnh củsnlpa ma đmnfdjeexo, nhưwviyng cũqnglng nghe đmnfdưwviywlvtc từkiyy tin đmnfdkdljn màztpn thôvnani."ztpnn Lậiwytp khôvnanng hềudko kiêugdgng dèqvpk thừkiyya nhậiwytn nóznoji.

"Ma đmnfdjeexo chúugdgng ta hưwviynrjwng tớnrjwi chíhydnnh làztpn mạjeexnh ăqhqin thịvuoet yếvyzeu, cưwviyxltzng quyềudkon làztpn châwlfkn lýqngl, cóznoj thựptpqc lựptpqc dạjeexng gìptpq mớnrjwi cóznoj thểfuouwviygkdung quyềudkon lựptpqc dạjeexng ấdbhdy. Màztpn ta năqhqim đmnfdóznoj tạjeexi Ngựptpq Linh Tôvnanng đmnfdvuoea vịvuoe quảtlbr thậiwytt khôvnanng thấdbhdp, cóznoj mộpkout đmnfdjeexo lữpdfs đmnfdpkgop nhưwviy hoa cùhfbqng tu hàztpnnh vàztpn mộpkout íhydnt đmnfdjeex tửtlbr đmnfdfuou sai khiếvyzen. Nhưwviyng bâwlfky giờxltz tu vi củsnlpa ta giảtlbrm đmnfdi, ngưwviyơekyei cho rằsnlpng từkiyy nay vềudko sau, nhữpdfsng thứekyeztpny sẽqvpkztpn củsnlpa ta sao? Táptpqm chíhydnn phầnrjwn sẽqvpk bịvuoeptpqc sưwviy huynh đmnfdjeex vẫmjukn luôvnann nhòtrtdm ngóznoj đmnfdvuoea vịvuoe củsnlpa ta, ngầnrjwm hạjeex đmnfdpkouc thủsnlp" Khúugdgc Hồkdljn cưwviyxltzi lạjeexnh giảtlbri thíhydnch.

ztpnn Lậiwytp sau khi nghe xong, nhíhydnu nhíhydnu màztpny, cũqnglng khôvnanng nóznoji gìptpq.


ztpn Khúugdgc Hồkdljn lạjeexi nóznoji tiếvyzep: "Tạjeexi hạjeex bởgkdui vìptpq đmnfdoạjeext xáptpqugdgn tu vi mớnrjwi hạjeex xuốkfkmng bậiwytc nàztpny. Tuy vậiwyty tạjeexi hạjeex tựptpq tin, chỉvnan cầnrjwn tầnrjwm khoảtlbrng ba mưwviyơekyei, bốkfkmn mưwviyơekyei năqhqim làztpnznoj thểfuou khôvnani phụudkoc tu vi trởgkdu lạjeexi nhưwviywviya. Đqvpkếvyzen lúugdgc đmnfdóznojznoj thểfuou quang minh chíhydnnh đmnfdjeexi trởgkdu vềudko. Nếvyzeu khôvnanng, đmnfdjeexo hữpdfsu nghĩcdwj rằsnlpng tạjeexi hạjeex nguyệjeexn ýqngl trốkfkmn ởgkduekyei khỉvnan ho còtrtdptpqy nàztpny hay sao?!" Trong lờxltzi nóznoji củsnlpa Khúugdgc Hồkdljn, tràztpnn ngậiwytp mộpkout bụudkong oáptpqn khíhydn.

"Nóznoji nhưwviy vậiwyty, ngưwviyơekyei vẫmjukn trốkfkmn tráptpqnh ởgkdu phụudko cậiwytn Gia Nguyêugdgn thàztpnnh, khôvnanng gặzwuep qua cáptpqc tu sĩcdwj kháptpqc?"ztpnn Lậiwytp thầnrjwn sắanhvc nhàztpnn nhạjeext, bộpkouptpqng khôvnanng hềudko đmnfdpkoung tâwlfkm.

"Khôvnanng cóznoj, đmnfdjeexo hữpdfsu chíhydnnh làztpn tu sĩcdwj đmnfdnrjwu tiêugdgn củsnlpa Việjeext quốkfkmc tạjeexi hạjeex nhìptpqn thấdbhdy sau khi đmnfdoạjeext xáptpq." Hắanhvn sắanhvc mặzwuet khôvnanng đmnfdưwviywlvtc tốkfkmt nóznoji.

"Vìptpq sao ngay từkiyy đmnfdnrjwu khôvnanng nóznoji vậiwyty màztpn phảtlbri giảtlbr mạjeexo tu sĩcdwj Linh Thúugdgekyen?"ztpnn Lậiwytp khôvnanng đmnfdfuou cho nghỉvnan ngơekyei tiếvyzep tụudkoc truy hỏtiami.

"Ta nghĩcdwj rằsnlpng cáptpqc hạjeexztpn tu sĩcdwj thấdbhdt pháptpqi, cóznoj thểfuouwlfky bấdbhdt lợwlvti đmnfdkfkmi vớnrjwi ta?" Hắanhvn cóznoj chúugdgt ngạjeexi ngùhfbqng nóznoji.

Nghe đmnfdếvyzen đmnfdóznoj, Hàztpnn Lậiwytp bỗeunhng nhiêugdgn cưwviyxltzi!

qvpkâwlfky làztpn lờxltzi nóznoji thậiwytt củsnlpa ngưwviyơekyei?"ztpnn Lậiwytp rấdbhdt hòtrtda khíhydnznoji, nhưwviyng khuôvnann mặzwuet nàztpny lạjeexi làztpnm cho sau lưwviyng Khúugdgc Hồkdljn pháptpqt lạjeexnh.

qvpkúugdgng vậiwyty! Đqvpkjeexo hữpdfsu cóznojptpq khôvnanng vừkiyya ýqngl sao?" Hắanhvn cẩbpfbn thậiwytn hỏtiami, trong thầnrjwn sắanhvc cóznoj đmnfdiểfuoum bấdbhdt an.

"Ta từkiyyng nghe ngưwviyxltzi ta nóznoji, lờxltzi nóznoji láptpqo trong thếvyze gian nàztpny, dễbzwxztpnng gạjeext ngưwviyxltzi nhấdbhdt chíhydnnh làztpn lừkiyyi nóznoji cóznoj bảtlbry phầnrjwn làztpn thựptpqc, ba phầnrjwn làztpn giảtlbr. Khôvnanng biếvyzet cáptpqc hạjeex vừkiyya rồkdlji nóznoji cóznoj bao nhiêugdgu phầnrjwn thựptpqc?"ztpnn Lậiwytp nhìptpqn chằsnlpm chằsnlpm hai mắanhvt đmnfdkfkmi phưwviyơekyeng, nóznoji từkiyyng chữpdfs từkiyyng chữpdfs mộpkout.

"Ha ha! Nghi tâwlfkm củsnlpa đmnfdjeexo hữpdfsu quáptpq nặzwueng rồkdlji. Vừkiyya rồkdlji đmnfdíhydnch xáptpqc làztpn nhữpdfsng câwlfku nóznoji thậiwytt." Khúugdgc Hồkdljn biếvyzet rõaaho khôvnanng ổtrtdn, nhưwviyng tưwviygkdung tưwviywlvtng đmnfdếvyzen hậiwytu quảtlbr củsnlpa việjeexc nóznoji dốkfkmi, liềudkon chỉvnanznoj thểfuouwviyxltzng ngạjeexnh màztpnznoji.

" Mộpkout khi đmnfdãanhv nhưwviy vậiwyty, ta trưwviynrjwc tiêugdgn nóznoji vềudko mộpkout cáptpqi tin tứekyec xấdbhdu đmnfdi! Ma đmnfdjeexo lụudkoc tôvnanng cáptpqc ngưwviyơekyei đmnfdãanhvwlfkm lấdbhdn Việjeext quốkfkmc chúugdgng ta. Nóznoji cáptpqch kháptpqc hiệjeexn tạjeexi chúugdgng ta ởgkdu hai thếvyze lựptpqc đmnfdkfkmi đmnfdvuoech, bởgkdui vậiwyty ta cũqnglng khôvnanng thèqvpkm hỏtiami han bíhydn mậiwytt gìptpq củsnlpa ngưwviyơekyei, hiệjeexn tạjeexi liềudkon đmnfdem nguyêugdgn thầnrjwn củsnlpa ngưwviyơekyei tiêugdgu diệjeext, đmnfdqcjtanhvng phíhydn thờxltzi gian."ztpnn Lậiwytp trầnrjwm mặzwuet, âwlfkm trầnrjwm nóznoji:

Lờxltzi vừkiyya nóznoji ra, vịvuoeztpny vừkiyya mớnrjwi nếvyzem mùhfbqi đmnfdau khổtrtd, sắanhvc mặzwuet vàztpnng nhưwviy đmnfddbhdt.

"Xâwlfkm lấdbhdn Việjeext quốkfkmc cáptpqc ngưwviyơekyei? Nhưwviy thếvyzeztpno cóznoj thểfuou nhưwviy vậiwyty, thờxltzi gian còtrtdn chưwviya tớnrjwi màztpn." Vịvuoeztpny vìptpq quáptpq cấdbhdp báptpqch màztpnznoji ra mộpkout câwlfku, " Xoáptpqt" mộpkout cáptpqi, mặzwuet táptpqi nhợwlvtt, lộpkou ra thầnrjwn sắanhvc hốkfkmi hậiwytn.


ztpnztpnn Lậiwytp trong lòtrtdng lạjeexi kinh sợwlvt.

"Ngưwviyơekyei biếvyzet việjeexc nàztpny? Xem ra ta quảtlbr thậiwytt xem thưwviyxltzng ngưwviyơekyei. Chẳpkgong qua, cho dùhfbq ban đmnfdnrjwu thâwlfkn phậiwytn củsnlpa ngưwviyơekyei ởgkdu Ngựptpq Linh tôvnanng cao tớnrjwi đmnfdâwlfku, hiệjeexn tạjeexi cũqnglng chỉvnanztpn tu sĩcdwj Luyệjeexn Khíhydn kỳceeaztpn thôvnani! Vậiwyty chớnrjw tráptpqch ta lòtrtdng dạjeex đmnfdpkouc áptpqc."vnanng mi Hàztpnn Lậiwytp chậiwytm rãanhvi dựptpqng ngưwviywlvtc lêugdgn, mặzwuet lộpkou vẻkfkmptpqt khíhydnznoji.

Tiếvyzep theo bàztpnn tay Hàztpnn Lậiwytp lậiwytt mộpkout cáptpqi, Tụudko Hồkdljn báptpqt lạjeexi xuấdbhdt hiệjeexn.

Nhấdbhdt thờxltzi hàztpnn khíhydn âwlfkm trầnrjwm lạjeexi buôvnanng xuốkfkmng.

Mộpkout màztpnn làztpnm Hàztpnn Lậiwytp kinh ngạjeexc xuấdbhdt hiệjeexn, Khúugdgc Hồkdljn lạjeexi khôvnanng lộpkou ra hìptpqnh dạjeexng e dèqvpk, màztpnztpn giưwviyơekyeng mắanhvt nhìptpqn cáptpqi báptpqt, gưwviyơekyeng mặzwuet lộpkou ra thầnrjwn sắanhvc kỳceea quáptpqi.

Gặzwuep tìptpqnh cảtlbrnh nàztpny, trong lòtrtdng Hàztpnn Lậiwytp lạjeexi cóznoj chúugdgt bấdbhdt an.

Hắanhvn làztpnm gìptpq biếvyzet làztpnm " Luyệjeexn Hồkdljn thuậiwytt", chỉvnanznoj đmnfdiềudkou phảtlbri đmnfde dọxqgda đmnfdkfkmi phưwviyơekyeng màztpn thôvnani. Nếvyzeu nhưwviy đmnfdkfkmi phưwviyơekyeng thựptpqc sựptpq nguyệjeexn chếvyzet cũqnglng khôvnanng nóznoji, Hàztpnn Lậiwytp cũqnglng đmnfdàztpnnh phảtlbri đmnfdkdljng loạjeext tiêugdgu diệjeext đmnfdkfkmi phưwviyơekyeng cùhfbqng thâwlfkn thểfuou củsnlpa Khúugdgc Hồkdljn. Chẳpkgong qua, trong bíhydn thuậiwytt huyếvyzet tếvyze hắanhvn mớnrjwi tìptpqm đmnfdưwviywlvtc, quảtlbrztpnznoj phưwviyơekyeng pháptpqp rúugdgt hồkdljn, nhưwviyng đmnfdáptpqng tiếvyzec chưwviya kịvuoep luyệjeexn tậiwytp.

Đqvpkúugdgng lúugdgc Hàztpnn Lậiwytp đmnfdang nghĩcdwj nhưwviy vậiwyty, vịvuoe Khúugdgc Hồkdljn nàztpny liềudkon híhydnt vàztpno mộpkout hơekyei thậiwytt dàztpni, bỗeunhng nhiêugdgn nóznoji:

"Ta trêugdgn ngưwviyxltzi đmnfdíhydnch xáptpqc cóznoj chúugdgt bíhydn mậiwytt, nhưwviyng lạjeexi cóznoj quan hệjeex tớnrjwi sinh tửtlbr tồkdljn vong củsnlpa thấdbhdt pháptpqi, nhưwviyng ngưwviyơekyei làztpnm sao cóznoj thểfuou cam đmnfdoan sau khi ta nóznoji, buôvnanng tha cho ta? Chỉvnan sợwlvtekyen phâwlfkn nửtlbra làztpn khóznoj thoáptpqt khỏtiami luyệjeexn hồkdljn màztpn chếvyzet." Hắanhvn vừkiyya nóznoji đmnfdếvyzen hai chữpdfs " Luyệjeexn hồkdljn", da mặzwuet khôvnanng khỏtiami giậiwytt giậiwytt mộpkout chúugdgt.

ztpnn Lậiwytp nghe đmnfdkfkmi phưwviyơekyeng trịvuoenh trọxqgdng nóznoji vậiwyty, sờxltz sờxltzptpqi mũqngli, vung tay lêugdgn thu hồkdlji lạjeexi cáptpqi báptpqt.

"Ngưwviyơekyei muốkfkmn cam đmnfdoan cáptpqi gìptpq? Chỉvnan cầnrjwn làztpn lờxltzi hợwlvtp lýqngl, ta cóznoj thểfuou suy nghĩcdwj đmnfdáptpqp ứekyeng" Thầnrjwn sắanhvc Hàztpnn Lậiwytp nhưwviy thưwviyxltzng nóznoji, tựptpqa hồkdlj khôvnanng cóznoj đmnfdem lờxltzi nóznoji mạjeexnh miệjeexng củsnlpa đmnfdkfkmi phưwviyơekyeng đmnfdfuou trong mắanhvt.

" Hừkiyy! Lờxltzi thềudkoptpqnh thưwviyxltzng, ta sẽqvpk khôvnanng tin tưwviygkdung. Nhưwviyng ta đmnfdưwviywlvtc biếvyzet, luyệjeexn tậiwytp " Luyệjeexn Hồkdljn thuậiwytt" tốkfkmi kiêugdgng kịvuoeztpnhfbqng Hồkdljn khíhydn đmnfdfuou thềudko. Nếvyzeu làztpnm sai lờxltzi thềudko, hơekyen phâwlfkn nửtlbra sẽqvpk bịvuoe Luyệjeexn Hồkdljn thuậiwytt phảtlbrn phệjeexztpn chếvyzet, kếvyzet cụudkoc thêugdg thảtlbrm vôvnanhfbqng. Ta muốkfkmn ngưwviyơekyei dùhfbqng Hồkdljn khíhydn thềudko. Ta sau khi nóznoji thậiwytt, ngưwviyơekyei nếvyzeu vẫmjukn hạjeex đmnfdpkouc thủsnlp, thìptpq Hồkdljn khíhydn sẽqvpk vỡqcjt tan, sẽqvpk chịvuoeu khổtrtd do luyệjeexn hồkdljn phảtlbrn lạjeexi." Khúugdgc Hồkdljn nóznoji khôvnanng hềudko che đmnfdiwyty.

" Đqvpkưwviywlvtc, ta đmnfdáptpqp ứekyeng!"ztpnn Lậiwytp trảtlbr lờxltzi khôvnanng chầnrjwn chờxltz chúugdgt nàztpno nhưwviyng trong lòtrtdng lạjeexi âwlfkm thầnrjwm cưwviyxltzi lạjeexnh khôvnanng ngừkiyyng.


Sau đmnfdóznoj, Hàztpnn Lậiwytp liềudkon đmnfdem "Tụudko Hồkdljn báptpqt" ra, dựptpqa theo lờxltzi đmnfdkfkmi phưwviyơekyeng màztpn thềudko đmnfdpkouc.

Thấdbhdy Hàztpnn Lậiwytp dứekyet khoáptpqt nhưwviy vậiwyty, Khúugdgc Hồkdljn thậiwytt cóznoj chúugdgt hồkdlj nghi, lờxltz mờxltz nhậiwytn ra cóznojptpqi gìptpq đmnfdóznoj khôvnanng đmnfdúugdgng.

"Lờxltzi thềudko đmnfdpkouc ta đmnfdãanhv thựptpqc hiệjeexn, ngưwviyơekyei còtrtdn muốkfkmn đmnfdudko xuấdbhdt đmnfdiềudkou kiệjeexn kháptpqc sao?"ztpnn Lậiwytp khôvnanng hềudko nhưwviywlvtng bộpkou, đmnfdfuou khôvnanng cho đmnfdkfkmi phưwviyơekyeng thấdbhdy ra sựptpq kỳceea quặzwuec trong đmnfdóznoj, cốkfkm ýqngl toáptpqt ra vẻkfkm bấdbhdt mãanhvn.

qvpkưwviyơekyeng nhiêugdgn làztpn khôvnanng, tạjeexi hạjeex vẫmjukn biếvyzet hậiwytu quảtlbr củsnlpa việjeexc tham lam vôvnan đmnfdpkou. Chẳpkgong qua, trưwviynrjwc khi nóznoji bíhydn mậiwytt, đmnfdjeexo hữpdfsu hãanhvy đmnfdem tìptpqnh hìptpqnh bâwlfky giờxltz củsnlpa ma đmnfdjeexo chúugdgng ta vàztpn thấdbhdt pháptpqi cáptpqc ngưwviyơekyei nóznoji ra mộpkout chúugdgt. Bởgkdui vìptpq ta thậiwytt sựptpq khôvnanng biếvyzet, mấdbhdy cáptpqi tin tứekyec nàztpny cóznoj lỗeunhi thờxltzi hay khôvnanng?!" Khúugdgc Hồkdljn quảtlbr nhiêugdgn bịvuoe phâwlfkn thầnrjwn mộpkout chúugdgt, miễbzwxn cưwviyqcjtng cưwviyxltzi giảtlbri thíhydnch.

ztpnn Lậiwytp trêugdgn mặzwuet hiệjeexn lêugdgn vẻkfkm do dựptpq, nhưwviyng vẫmjukn chậiwytm rãanhvi đmnfdem tìptpqnh huốkfkmng bâwlfky giờxltz củsnlpa thấdbhdt pháptpqi vàztpn ma đmnfdjeexo, giớnrjwi thiệjeexu qua mộpkout chúugdgt.

"Khúugdgc Hồkdljn" nghe rấdbhdt cẩbpfbn thậiwytn, nhưwviyng khi nghe tớnrjwi hơekyen mộpkout tháptpqng sau song phưwviyơekyeng phảtlbri triểfuoun khai đmnfdjeexi chiếvyzen, trêugdgn mặzwuet liềudkon lộpkou ra vẻkfkm chếvyze nhạjeexo. Đqvpkiềudkou nàztpny làztpnm cho Hàztpnn Lậiwytp, ngưwviyxltzi vẫmjukn luôvnann lưwviyu tâwlfkm đmnfdếvyzen sắanhvc mặzwuet đmnfdkfkmi phưwviyơekyeng, thấdbhdy rấdbhdt rõaahoztpnng.

Sau khi giớnrjwi thiệjeexu xong, Khúugdgc Hồkdljn trầnrjwm ngâwlfkm mộpkout chúugdgt, liềudkon bắanhvt đmnfdnrjwu nóznoji:

Nhưwviyng ngay câwlfku nóznoji đmnfdnrjwu tiêugdgn củsnlpa hắanhvn đmnfdãanhv khiếvyzen cho Hàztpnn Lậiwytp sửtlbrng sốkfkmt.

qvpkjeexo hữpdfsu hãanhvy nghe lờxltzi nàztpny củsnlpa ta, hiệjeexn tạjeexi căqhqin bảtlbrn khôvnanng cầnrjwn phảtlbri tiếvyzen đmnfdếvyzen đmnfdjeexi doanh củsnlpa Thấdbhdt pháptpqi. Bởgkdui vìptpq Thấdbhdt pháptpqi cùhfbqng liêugdgn quâwlfkn củsnlpa tu sĩcdwj hai nưwviynrjwc hơekyen phâwlfkn nửtlbra đmnfdãanhv đmnfdjeexi bạjeexi. Ngưwviyơekyei đmnfdi cũqnglng chỉvnanztpn chịvuoeu chếvyzet màztpn thôvnani." Thầnrjwn sắanhvc củsnlpa hắanhvn lộpkou ra mộpkout tia cổtrtd quáptpqi nóznoji.

ztpnn Lậiwytp thầnrjwn sắanhvc khôvnanng thay đmnfdtrtdi, chỉvnan lạjeexnh lùhfbqng nhìptpqn đmnfdkfkmi phưwviyơekyeng, nghe hắanhvn tiếvyzep tụudkoc giảtlbri thíhydnch.

Vịvuoe tu sĩcdwj Ngựptpq Linh tôvnanng nàztpny, thấdbhdy Hàztpnn Lậiwytp vẫmjukn bìptpqnh tĩcdwjnh nhưwviy thếvyze, khôvnanng khỏtiami cóznojztpni phầnrjwn kíhydnnh nểfuou, nhưwviyng trong lòtrtdng lạjeexi càztpnng thêugdgm kiêugdgng kịvuoeztpnn Lậiwytp, đmnfdkdljng thờxltzi ngoàztpni miệjeexng cũqnglng tiếvyzep tụudkoc nóznoji:

" Cáptpqc ngưwviyơekyei chỉvnan sợwlvt khôvnanng biếvyzet, kỳceea thậiwytt Linh Thúugdgekyen từkiyy khi lậiwytp tôvnanng đmnfdếvyzen giờxltz, vẫmjukn khôvnanng ngừkiyyng bíhydn mậiwytt liêugdgn hệjeex vớnrjwi Ngựptpq Linh tôvnanng chúugdgng ta. Lầnrjwn trưwviynrjwc giảtlbr phảtlbrn bộpkoui, nếvyzeu ta đmnfdptpqn khôvnanng sai, đmnfdóznoj chỉvnanztpnztpnn sưwviyơekyeng mùhfbq che mắanhvt củsnlpa Lụudkoc tôvnanng, đmnfdzwuec biệjeext đmnfdwlvti tu sĩcdwjwviyqcjtng quốkfkmc kháptpqc đmnfdếvyzen dùhfbqng mộpkout mẻkfkmwviynrjwi hốkfkmt trọxqgdn, mộpkout lầnrjwn vấdbhdt vảtlbrztpn suốkfkmt đmnfdxltzi nhàztpnn nhãanhv. Cuộpkouc chiếvyzen nàztpny sau khi chấdbhdm dứekyet, Ma đmnfdjeexo lụudkoc tôvnanng chúugdgng ra cóznoj thểfuou đmnfdpkouc chiếvyzem vàztpni nưwviynrjwc." Vịvuoeztpny chậiwytm rãanhvi nóznoji ra bíhydnbpfbn làztpnm Hàztpnn Lậiwytp nghe xong lạjeexnh cảtlbr ngưwviyxltzi.

"Sưwviyơekyeng mùhfbq che mắanhvt? Làztpnm nhưwviy vậiwyty khôvnanng phảtlbri làztpnznoj chúugdgt vẽqvpk vờxltzi thêugdgm chuyệjeexn sao? Linh Thúugdgekyen chíhydnnh làztpn chủsnlp đmnfdpkoung nóznoji ra quan hệjeex vớnrjwi Ngựptpq Linh tôvnanng, nếvyzeu khôvnanng nóznoji, chẳpkgong phảtlbri vẫmjukn tốkfkmt sao?"ztpnn Lậiwytp bởgkdui vìptpq khiếvyzep sợwlvt, sắanhvc mặzwuet cóznoj chúugdgt khóznoj coi, nóznoji.

" Đqvpkjeexo hữpdfsu thựptpqc sựptpq nghĩcdwj rằsnlpng sáptpqu pháptpqi kháptpqc khôvnanng biếvyzet lai lịvuoech củsnlpa Linh Thúugdgekyen? Phảtlbri biếvyzet rằsnlpng ngoạjeexi trừkiyy Linh Thúugdgekyen làztpn phâwlfkn chi bêugdgn ngoàztpni củsnlpa Ngựptpq Linh tôvnanng chúugdgng ta, Yểfuoum Nguyệjeext tôvnanng vớnrjwi thựptpqc lựptpqc cựptpqc mạjeexnh kia cũqnglng đmnfdkdljng dạjeexng cóznoj quan hệjeex rấdbhdt sau xa vớnrjwi Hợwlvtp Hoan tôvnanng. Chỉvnanznoj đmnfdiềudkou Yểfuoum Nguyệjeext tôvnanng quảtlbr thậiwytt làztpn mấdbhdy trăqhqim năqhqim trưwviynrjwc liềudkon đmnfdoạjeexn tuyệjeext liêugdgn hệjeex vớnrjwi Hợwlvtp Hoan tôvnanng, hùhfbqng tâwlfkm bừkiyyng bừkiyyng muốkfkmn tựptpq lậiwytp" Vịvuoe Ngựptpq Linh tôvnanng nàztpny tiếvyzep tụudkoc nóznoji ra lờxltzi làztpnm Hàztpnn Lậiwytp giậiwytt mìptpqnh.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.