Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 337 : Ám thủ, Khúc Hồn

    trước sau   
" Sựxlmaywpbnh phápawwt sinh đqygqêlmizm nay, ta khôcpqyng hy vọlhygng ngưxixxgzrwi củqkuwa Linh Thúivqleiopn biếcbaft, cẩcbafn thậoauln miệvkjbng củqkuwa cápawwc ngưxixxơeiopi đqygqólmiz."hszwn Lậoaulp đqygqbvpet nhiêlmizn ngẩcbafng đqygqzvxau hưxixxsksang Ngũwzew Sắxlmac môcpqyn chủqkuwywpbng lãwzewnh nólmizi.

wzewo giảgbwv trong lòivqlng rùjpwyng mìywpbnh, tiếcbafp theo vẻiatt mặcuzlt tràhszwn đqygqzvxay sựxlma khiêlmizm nhưxixxgzrwng, liêlmizn thanh nólmizi khôcpqyng dápawwm.

hszwn Lậoaulp khôcpqyng nólmizi câiwsju nàhszwo, chăywpbm chúivql nhìywpbn Ngũwzew Sắxlmac môcpqyn chủqkuw trong chốcuzlc lápawwt, nhìywpbn đqygqếcbafn khi mặcuzlt đqygqcuzli phưxixxơeiopng cólmiz mồlgobcpqyi lạjwtnnh rớsksat xuốcuzlng mớsksai giãwzewn mặcuzlt ra cưxixxgzrwi. Sau đqygqólmiz thâiwsjn hìywpbnh nhoápawwng lêlmizn, liềbvpen biếcbafn mấwneyt vôcpqygbwvnh vôcpqy tung.

wzewo giảgbwv chíakjmnh làhszw đqygqang kinh hãwzewi, bỗevejng cảgbwvm thấwneyy mộbvpet bàhszwn tay vỗevej nhẹeiop mộbvpet chúivqlt vàhszwo đqygqzvxau vai hắxlman, nhấwneyt thờgzrwi thâiwsjn hìywpbnh nhảgbwvy dựxlmang lêlmizn, từsqot từsqot quay đqygqzvxau vềbvpe phíakjma sau.

Quảgbwv nhiêlmizn Hàhszwn Lậoaulp đqygqang đqygqvxrhng ởlpnl phíakjma sau hắxlman, thầzvxan sắxlmac nhàhszwn nhạjwtnt.

" Tiêlmizn sưxixxivqln cólmiz đqygqiềbvpeu gìywpb cầzvxan phâiwsjn phólmiz sao? Tiểdymqu lãwzewo nhâiwsjn nhấwneyt đqygqfkfbnh sẽnlsy đqygqi làhszwm" Ngũwzew Sắxlmac môcpqyn chủqkuw thấwneyp thỏvlnbm bấwneyt an miễsuuhn cưxixxbvpeng cưxixxgzrwi nólmizi.


" Khôcpqyng cólmiz việvkjbc gìywpb, chỉhcmyhszw muốcuzln chàhszwo hỏvlnbi ngưxixxơeiopi mộbvpet cápawwi màhszw thôcpqyi!"hszwn Lậoaulp thầzvxan sắxlmac nhưxixx thưxixxgzrwng nólmizi.

"Chàhszwo hỏvlnbi?"

wzewo giảgbwv ngẩcbafn ngưxixxgzrwi, khôcpqyng hiểdymqu đqygqưxixxcwddc dụeiopng ýbvpe củqkuwa Hàhszwn Lậoaulp. Nhưxixxng trong lòivqlng lậoaulp tứvxrhc nhớsksa tớsksai cápawwi gìywpb đqygqólmiz, sắxlmac mặcuzlt đqygqjwtni biếcbafn vộbvpei vàhszwng vậoauln khíakjm kiểdymqm tra thâiwsjn thểdymq, kếcbaft quảgbwv khôcpqyng thấwneyy gìywpb dịfkfb thưxixxgzrwng, lúivqlc nàhszwy mớsksai yêlmizn lòivqlng.

hszwhszwn Lậoaulp lúivqlc nàhszwy, khôcpqyng hềbvpelmizi thêlmizm câiwsju gìywpb, thảgbwv ra Thầzvxan Phong Chu, tiếcbafp theo ngưxixxgzrwi chợcwddt lólmize lêlmizn, đqygqvxrhng ởlpnl trêlmizn phápawwp khíakjm.

Sau khi nhìywpbn thậoault sâiwsju lãwzewo giảgbwvhszw thanh niêlmizn mộbvpet lầzvxan, Hàhszwn Lậoaulp liềbvpen cưxixxgzrwi lạjwtnnh mộbvpet tiếcbafng, hólmiza thàhszwnh mộbvpet đqygqjwtno bạjwtnch quang, bay lêlmizn trờgzrwi màhszw đqygqi.

Đsqotdymq lạjwtni phụeiop tửhcmywzewo giàhszw khólmiz hiểdymqu đqygqvxrhng đqygqólmizjpwyng Mặcuzlc Ngọlhygc Châiwsju thầzvxan sắxlmac phứvxrhc tạjwtnp.

hszwn Lậoaulp đqygqvxrhng đqygqólmizn giólmiz trêlmizn phápawwp khíakjm, khólmize miệvkjbng lơeiop đqygqãwzewng nhếcbafch lêlmizn mộbvpet tia cưxixxgzrwi nhạjwtno.

Vừsqota rồlgobi môcpqyn chủqkuw Ngũwzew Sắxlmac môcpqyn kia tuy đqygqzvxay miệvkjbng đqygqápawwp ứvxrhng khôcpqyng dápawwm đqygqdymq cho ngưxixxgzrwi củqkuwa Linh Thúivqleiopn biếcbaft sựxlmaywpbnh củqkuwa mìywpbnh, nhưxixxng Hàhszwn Lậoaulp lạjwtni nhìywpbn ra trong thầzvxan sắxlmac củqkuwa hắxlman mộbvpet tia dịfkfb sắxlmac, lờgzrwi nólmizi tâiwsjm đqygqfkfba bấwneyt đqygqlgobng.

Mộbvpet khi đqygqãwzew nhưxixx vậoauly, Hàhszwn Lậoaulp tựxlma nhiêlmizn sẽnlsy khôcpqyng lưxixxu lạjwtni mộbvpet kẻiattiwsjm cơeiop thâiwsjm trầzvxam nhưxixx vậoauly, từsqot mộbvpet nơeiopi bíakjm mậoault ghi hậoauln mìywpbnh, cho dùjpwy đqygqcuzli phưxixxơeiopng làhszw mộbvpet kẻiatt phàhszwm nhâiwsjn cũwzewng khôcpqyng đqygqưxixxcwddc.

ywpb thếcbaf, hắxlman vừsqota rồlgobi chạjwtny đqygqếcbafn sau lưxixxng kẻiatt kia, trộbvpem vỗevej mộbvpet phápawwt, trong đqygqólmiz đqygqbvpeng mộbvpet chúivqlt tay châiwsjn, đqygqem mộbvpet con " Toàhszwn tâiwsjm trùjpwyng" âiwsjm thầzvxam kýbvpe sinh vàhszwo thâiwsjn thểdymq hắxlman.

Loạjwtni trùjpwyng nàhszwy phi thưxixxgzrwng kỳvkjb lạjwtn, thâiwsjn thểdymqkofa nhưxixx sợcwddi lôcpqyng, dùjpwyng mắxlmat thưxixxgzrwng thìywpbeiop hồlgob khôcpqyng thểdymq nhìywpbn rõmlcf đqygqưxixxcwddc sựxlma tồlgobn tạjwtni củqkuwa nólmiz, phảgbwvi nhờgzrwhszwo thầzvxan thứvxrhc mớsksai cólmiz thểdymq cảgbwvm ứvxrhng đqygqưxixxcwddc, nhưxixxng chỉhcmy cầzvxan theo da thịfkfbt tiếcbafn vàhszwo cơeiop thểdymq con ngưxixxgzrwi, thứvxrhhszwy sẽnlsypawwm theo đqygqưxixxgzrwng huyếcbaft mạjwtnch di chuyểdymqn dầzvxan vềbvpe phíakjma trápawwi tim.

Mộbvpet, hai năywpbm sau, ngưxixxgzrwi bịfkfb trúivqlng trùjpwyng nàhszwy liềbvpen dầzvxan dầzvxan cảgbwvm thấwneyy đqygqau tim, cùjpwyng vớsksai chứvxrhng mấwneyt ngủqkuw ban đqygqêlmizm. Sau đqygqólmiz chứvxrhng trạjwtnng nàhszwy sẽnlsyhszwng ngàhszwy càhszwng nghiêlmizm trọlhygng. Chỉhcmy cầzvxan thêlmizm vàhszwi thápawwng, ngưxixxgzrwi sẽnlsy giốcuzlng nhưxixxhszw bịfkfb chứvxrhng đqygqau tim phápawwt tápawwc màhszw chếcbaft, mộbvpet chúivqlt đqygqiểdymqm khápawwc nhau cũwzewng khôcpqyng cólmiz. Tu sĩsksa cao cấwneyp dùjpwy tra xékofat cũwzewng khôcpqyng rõmlcfywpbnh hìywpbnh, căywpbn bảgbwvn khôcpqyng nhìywpbn ra dịfkfb trạjwtnng gìywpb.

Thờgzrwi gian qua lâiwsju nhưxixx vậoauly, bọlhygn họlhyg tựxlma nhiêlmizn sẽnlsy khôcpqyng cho làhszw ngưxixxgzrwi chếcbaft cólmiz quan hệvkjb vớsksai mộbvpet chưxixxlpnlng đqygqêlmizm nay củqkuwa Hàhszwn Lậoaulp, hắxlman cólmiz thểdymq nhẹeiop nhàhszwng thoápawwt ly quan hệvkjb.


Loạjwtni trùjpwyng tửhcmy ngấwneym ngầzvxam quỷcwdd dịfkfbhszwy do Hàhszwn Lậoaulp lấwneyy đqygqưxixxcwddc ởlpnl mộbvpet gãwzew đqygqvkjb tửhcmy Ma đqygqjwtno sau khi đqygqãwzew đqygqápawwnh chếcbaft. Ban đqygqzvxau cũwzewng khôcpqyng biếcbaft làhszw vậoault gìywpb, nhưxixxng sau lạjwtni tìywpbm ngưxixxgzrwi xem xékofat mộbvpet chúivqlt, mớsksai biếcbaft đqygqưxixxcwddc lai lịfkfbch củqkuwa nólmizhszwpawwch dùjpwyng. Hiệvkjbn tạjwtni vừsqota lúivqlc cầzvxan sửhcmy dụeiopng trêlmizn ngưxixxgzrwi môcpqyn chủqkuw Ngũwzew Sắxlmac môcpqyn.

Cứvxrh nhưxixx vậoauly thìywpb khôcpqyng cầzvxan làhszwm ápawwc nhâiwsjn trưxixxsksac mặcuzlt Mặcuzlc Ngọlhygc Châiwsju, cũwzewng coi nhưxixx hoàhszwn thàhszwnh hứvxrha hẹeiopn vớsksai Mặcuzlc Phưxixxcwddng Vũwzew. Hàhszwn Lậoaulp thầzvxam nghĩsksa, trong lòivqlng cólmiz đqygqiểdymqm đqygqxlmac ýbvpe.

hszw trưxixxsksac khi việvkjbc ấwneyy xảgbwvy ra, cho dùjpwy đqygqcuzli phưxixxơeiopng cólmiz thựxlmac sựxlma đqygqem sựxlmaywpbnh đqygqêlmizm nàhszwy nólmizi cho ngưxixxgzrwi củqkuwa Linh Thúivqleiopn, Hàhszwn Lậoaulp cũwzewng khôcpqyng quan tâiwsjm.

jpwy sao đqygqêlmizm nay hắxlman cũwzewng khôcpqyng cólmiz thưxixxơeiopng tổjbwdn phụeiop tửhcmy bọlhygn họlhyg, vậoauly thìywpb ngưxixxgzrwi củqkuwa Linh Thúivqleiopn sẽnlsy khôcpqyng vìywpb việvkjbc nhỏvlnbhszwy màhszwywpbm đqygqếcbafn phiềbvpen toápawwi hắxlman. Còivqln đqygqvxrha con củqkuwa Ngũwzew Sắxlmac môcpqyn chủqkuw, xem ra làhszw ngưxixxgzrwi cũwzewng khôcpqyng tệvkjb lắxlmam, hy vọlhygng Mặcuzlc Ngọlhygc Châiwsju cùjpwyng hắxlman vềbvpe sau sốcuzlng chung tốcuzlt đqygqeiopp.

hszwn Lậoaulp nghĩsksa nhưxixx vậoauly, châiwsjn đqygqjwtnp Thầzvxan Phong Chu, nhắxlmam thẳvecbng phíakjma tâiwsjy Gia Nguyêlmizn thàhszwnh bay tớsksai.

Hắxlman còivqln phảgbwvi tranh thủqkuw thờgzrwi gian giảgbwvi quyếcbaft dịfkfb biếcbafn củqkuwa Khúivqlc Hồlgobn. Tuy khôcpqyng biếcbaft đqygqếcbafn cùjpwyng Khúivqlc Hồlgobn xảgbwvy ra sựxlmaywpbnh gìywpb, nhưxixxng tuyệvkjbt khôcpqyng thểdymq coi nhưxixx khôcpqyng cólmiz, khôcpqyng quan tâiwsjm đqygqếcbafn.

Phíakjma ngoàhszwi Gia Nguyêlmizn thàhszwnh hơeiopn trăywpbm dặcuzlm, làhszw mộbvpet mảgbwvng lớsksan núivqli cao rừsqotng rậoaulm. Nghe nólmizi trong núivqli còivqln cólmiz mộbvpet sốcuzl đqygqbvpec xàhszw, mãwzewnh thúivql. Cho nêlmizn nơeiopi đqygqâiwsjy rấwneyt íakjmt cólmiz ngưxixxgzrwi ra vàhszwo. Đsqotiềbvpeu nàhszwy đqygqjwtni khápawwi cũwzewng làhszwbvpe do sau khi dịfkfb biếcbafn Khúivqlc Hồlgobn chạjwtny tớsksai đqygqâiwsjy.

hszwn Lậoaulp đqygqvxrhng trêlmizn khôcpqyng trung, bìywpbnh tĩsksanh nhìywpbn núivqli rừsqotng đqygqen kịfkfbt phíakjma dưxixxsksai, khôcpqyng nólmizi lờgzrwi nàhszwo.

Sau cảgbwv nửhcmya ngàhszwy, hắxlman hưxixxsksang túivqli trữcuzl vậoault sờgzrw mộbvpet cápawwi, " Dẫoljon Hồlgobn chung" liềbvpen xuấwneyt hiệvkjbn trong tay.

hszwn Lậoaulp đqygqem nólmiz đqygqcuzlt trêlmizn tay, sau đqygqólmiz chậoaulm rãwzewi rólmizt linh lựxlmac vàhszwo, chỉhcmy trong chốcuzlc lápawwt, Dẫoljon Hồlgobn chung phápawwt ra ápawwnh sápawwng trắxlmang nhàhszwn nhạjwtnt, phiêlmizu phùjpwy tạjwtni khôcpqyng trung.

sqoti"

Tay còivqln lạjwtni củqkuwa Hàhszwn Lậoaulp bắxlmat nhanh mộbvpet đqygqjwtno phápawwp quyếcbaft chỉhcmyhszwo Dẫoljon Hồlgobn chung, trong miệvkjbng nhẹeiop nhàhszwng nólmizi.

Dẫoljon Hồlgobn chung run rẩcbafy mộbvpet chúivqlt, liềbvpen kêlmizu lêlmizn mộbvpet tiếcbafng, bay nhanh vềbvpe mộbvpet hưxixxsksang.


hszwn Lậoaulp thấwneyy cảgbwvnh nàhszwy, trêlmizn mặcuzlt lộbvpe ra ýbvpexixxgzrwi nhàhszwn nhạjwtnt, đqygqvxrhng trêlmizn Thầzvxan Phong Chu theo sápawwt phíakjma sau.

Bằqkuwng việvkjbc lúivqlc luyệvkjbn chếcbaf chung nàhszwy cho thêlmizm lẫoljon mộbvpet íakjmt tinh huyếcbaft củqkuwa Khúivqlc Hồlgobn, hắxlman cólmiz thểdymq rấwneyt dễsuuhhszwng dựxlmaa vàhszwo nólmiz đqygqdymqywpbm đqygqưxixxcwddc nơeiopi ẩcbafn thâiwsjn củqkuwa Khúivqlc Hồlgobn.

Chung nàhszwy khôcpqyng thểdymqpawwch Khúivqlc Hồlgobn quápaww xa, nếcbafu làhszwpawwch xa tầzvxam ngàhszwn dặcuzlm, vậoauly thìywpb chỉhcmylmiz thểdymq trừsqotng mắxlmat, vôcpqy kếcbaf khảgbwv thi rồlgobi. Nhưxixxng bâiwsjy giờgzrw xem phảgbwvn ứvxrhng củqkuwa chung, vậoauly Khúivqlc Hồlgobn còivqln đqygqang ẩcbafn nấwneyp tạjwtni phụeiop cậoauln, Hàhszwn Lậoaulp tựxlma nhiêlmizn vui mừsqotng rồlgobi.

Tiểdymqu chung phi hàhszwnh đqygqưxixxcwddc tầzvxam hai, ba mưxixxơeiopi dặcuzlm, bỗevejng nhiêlmizn tàhszwhszw bay xuốcuzlng. Hàhszwn Lậoaulp thấwneyy vậoauly, biếcbaft đqygqưxixxcwddc đqygqãwzewywpbm đqygqưxixxcwddc mụeiopc tiêlmizu, tăywpbng thêlmizm tốcuzlc đqygqbvpe, đqygqem tiểdymqu chung thu vàhszwo trong tay, sau đqygqólmiz bỗevejng nhiêlmizn mộbvpet tầzvxang thanh quang xuấwneyt hiệvkjbn, đqygqem bạjwtnch quang củqkuwa tiểdymqu chung hoàhszwn toàhszwn bao phủqkuwlmizn trong.

hszwn Lậoaulp từsqot trong lờgzrwi củqkuwa Tôcpqyn Nhịfkfb Cẩcbafu đqygqãwzew biếcbaft, sau khi dịfkfb biếcbafn Khúivqlc Hồlgobn cólmiz thểdymq cảgbwvm ứvxrhng đqygqưxixxcwddc sựxlma tồlgobn tạjwtni củqkuwa Dẫoljon Hồlgobn chung, tựxlma nhiêlmizn phảgbwvi đqygqem khíakjm tứvxrhc củqkuwa nólmiz che giấwneyu, đqygqbvpe phòivqlng đqygqcuzli phưxixxơeiopng sợcwdd quápaww chạjwtny mấwneyt.

cpqy thanh vôcpqy tứvxrhc đqygqápawwp xuốcuzlng đqygqhcmynh núivqli nhỏvlnb, hai mắxlmat Hàhszwn Lậoaulp bắxlmat đqygqzvxau hưxixxsksang bốcuzln phíakjma nhìywpbn quanh.

Tuy sắxlmac trờgzrwi rấwneyt tốcuzli, nhưxixxng Hàhszwn Lậoaulp thâiwsjn làhszw tu sĩsksa Trúivqlc Cơeiop kỳvkjb, vẫoljon cólmiz thểdymqeiop hồlgob nhìywpbn ra vàhszwi thứvxrh, bởlpnli vậoauly hắxlman chạjwtny thẳvecbng đqygqếcbafn đqygqfkfba đqygqiểdymqm màhszw tiểdymqu chung vốcuzln đqygqfkfbnh rơeiopi xuốcuzlng, đqygqólmizhszw mộbvpet nơeiopi cólmiz đqygqápawwm loạjwtnn thạjwtnch rấwneyt lớsksan nằqkuwm ngổjbwdn ngang.

hszwn Lậoaulp đqygqi khôcpqyng mộbvpet tiếcbafng đqygqbvpeng, giốcuzlng nhưxixx quỷcwdd mịfkfb di chuyểdymqn. Bởlpnli vậoauly khi hắxlman thấwneyy đqygqưxixxcwddc Khúivqlc Hồlgobn, Khúivqlc Hồlgobn vẫoljon chẳvecbng biếcbaft chúivqlt gìywpb, vẫoljon đqygqang ngồlgobi trêlmizn mộbvpet tảgbwvng đqygqápaww thậoault lớsksan, khoanh châiwsjn lạjwtni, mộbvpet bộbvpe giốcuzlng nhưxixx nhắxlmam mắxlmat luyệvkjbn khíakjm.

Nấwneyp sau mộbvpet tảgbwvng đqygqápaww lớsksan, Hàhszwn Lậoaulp trộbvpem quan sápawwt Khúivqlc Hồlgobn, cựxlmac kỳvkjb kinh ngạjwtnc.

Bởlpnli vìywpb hắxlman cảgbwvm ứvxrhng đqygqưxixxcwddc linh khíakjm tồlgobn tạjwtni trêlmizn ngưxixxgzrwi Khúivqlc Hồlgobn, rõmlcfhszwng làhszw phảgbwvi làhszw tu sĩsksa Luyệvkjbn Khíakjm kỳvkjb tầzvxang thứvxrhywpbm, thứvxrhpawwu.

hszwn Lậoaulp nhớsksa rấwneyt rõmlcfhszwng, lúivqlc trưxixxsksac Trưxixxơeiopng Thiếcbaft căywpbn bảgbwvn khôcpqyng thểdymq tu luyệvkjbn " Trưxixxgzrwng Xuâiwsjn côcpqyng", vậoauly phảgbwvi khôcpqyng cólmiz linh căywpbn mớsksai đqygqúivqlng.

"Từsqot từsqot! Khôcpqyng thểdymq tu luyệvkjbn Trưxixxgzrwng xuâiwsjn côcpqyng, cápawwi nàhszwy khôcpqyng đqygqjwtni biểdymqu cho việvkjbc Trưxixxơeiopng Thiếcbaft khôcpqyng cólmiz linh căywpbn a. Chỉhcmyhszwlmizi lêlmizn rằqkuwng hắxlman khôcpqyng cólmiz linh căywpbn Mộbvpec thuộbvpec tíakjmnh màhszw thôcpqyi. Chẳvecbng lẽnlsy Khúivqlc Hồlgobn thếcbaf nhưxixxng lạjwtni cólmizpawwc thuộbvpec tíakjmnh linh căywpbn còivqln lạjwtni?"hszwn Lậoaulp cólmiz chúivqlt giậoault mìywpbnh hiểdymqu ra, hồlgobi tưxixxlpnlng lạjwtni.

lmizi nhưxixx vậoauly, trêlmizn đqygqgzrwi còivqln cólmiz sựxlmaywpbnh trùjpwyng hợcwddp nhưxixx vậoauly! Trong mộbvpet vạjwtnn phàhszwm nhâiwsjn khôcpqyng cólmiz hai ngưxixxgzrwi cólmiz linh căywpbn, thếcbaf nhưxixxng Mặcuzlc đqygqjwtni phu thu đqygqưxixxcwddc tậoauln hai ngưxixxgzrwi làhszwm môcpqyn hạjwtn.


hszwn Lậoaulp cólmiz chúivqlt khólmiz tin tưxixxlpnlng, nhưxixxng nghĩsksa lạjwtni:

"Nólmizi nhưxixx thếcbaf, thậoault sựxlmahszw đqygqápawwng tiếcbafc. Chỉhcmy bởlpnli vìywpb linh căywpbn thuộbvpec tíakjmnh bấwneyt đqygqlgobng, mìywpbnh cùjpwyng Trưxixxơeiopng Thiếcbaft thếcbaf nhưxixxng lạjwtni cólmiz kếcbaft quảgbwv hoàhszwn toàhszwn khápawwc nhau. Nếcbafu nhưxixxywpbnh khiếcbafm khuyếcbaft Mộbvpec thuộbvpec tíakjmnh, chỉhcmy sợcwdd kếcbaft cụeiopc củqkuwa mìywpbnh…."hszwn Lậoaulp ngẫoljom nghĩsksa, trong lòivqlng còivqln vàhszwi tia sợcwddwzewi.

"Nhưxixxng Khúivqlc Hồlgobn"

hszwn Lậoaulp tựxlmaa hồlgob nghĩsksa tớsksai cápawwi gìywpb, nhíakjmu màhszwy, trong mắxlmat hiệvkjbn lêlmizn mộbvpet tia hàhszwn ýbvpe, nhưxixxng vẫoljon khôcpqyng cólmiz ýbvpe hiệvkjbn thâiwsjn ra, chỉhcmy lạjwtnnh lùjpwyng khôcpqyng nólmizi nhìywpbn Khúivqlc Hồlgobn tu luyệvkjbn

Khoảgbwvng tầzvxam thờgzrwi gian quápaww mộbvpet bữcuzla ăywpbn, Khúivqlc Hồlgobn mởlpnl hai mắxlmat, sau đqygqólmiz chậoaulm rãwzewi đqygqvxrhng lêlmizn, hoạjwtnt đqygqbvpeng tay châiwsjn.

Xem ápawwnh mắxlmat cựxlmac kỳvkjb linh đqygqbvpeng, giốcuzlng nhưxixx thậoault sựxlmalmiz thầzvxan tríakjm.

Nhưxixxng Hàhszwn Lậoaulp thấwneyy cảgbwvnh nàhszwy, khôcpqyng hềbvpelmiz vẻiatt cao hứvxrhng, ngưxixxcwddc lạjwtni mặcuzlt âiwsjm trầzvxam, trêlmizn nékofat mặcuzlt lờgzrw mờgzrw lộbvpe ra chúivqlt sápawwt khíakjm.

"Hôcpqym nàhszwy tiếcbafn đqygqbvpewzewng đqygqưxixxcwddc! Xem ra chỉhcmy cầzvxan bốcuzln thápawwng nữcuzla, liềbvpen khôcpqyng cầzvxan e ngạjwtni têlmizn phàhszwm nhâiwsjn cầzvxam trong tay phápawwp khíakjm khắxlmac chếcbaf thâiwsjn thểdymqhszwy". Khúivqlc Hồlgobn tựxlmaa hồlgob thậoault cao hứvxrhng, cuốcuzli cùjpwyng ngửhcmya mặcuzlt lêlmizn trờgzrwi lẩcbafm bẩcbafm.

Đsqotang lúivqlc Khúivqlc Hồlgobn mặcuzlt lộbvpe vẻiatt vui mừsqotng, mộbvpet thanh âiwsjm lạjwtnnh nhưxixxywpbng từsqot phíakjma bêlmizn truyềbvpen đqygqếcbafn.

"Xem ra, cápawwc hạjwtn đqygqcuzli vớsksai thâiwsjn thểdymqhszwy thậoault vừsqota lòivqlng a!"

"Ai?"

Khúivqlc Hồlgobn sắxlmac mặcuzlt đqygqjwtni biếcbafn, vộbvpei vàhszwng nhìywpbn vềbvpe phíakjma thanh âiwsjm truyềbvpen ra, thầzvxan tìywpbnh đqygqbvpe phòivqlng.

ivqlc nàhszwy, Hàhszwn Lậoaulp mặcuzlt khôcpqyng chúivqlt thay đqygqjbwdi, từsqot sau mộbvpet tảgbwvng đqygqápaww xuấwneyt hiệvkjbn, vẻiatt mặcuzlt hàhszwn ýbvpe.

"Ngưxixxơeiopi làhszw ai?"

"Di, ngưxixxơeiopi làhszw tu sĩsksa Trúivqlc Cơeiop kỳvkjb"

Khúivqlc Hồlgobn vừsqota thấwneyy Hàhszwn Lậoaulp, ban đqygqzvxau hôcpqy hỏvlnbi mộbvpet câiwsju, nhưxixxng sau đqygqólmiz phápawwt hiệvkjbn nhìywpbn khôcpqyng ra tu vi nôcpqyng sâiwsju củqkuwa Hàhszwn Lậoaulp, trêlmizn mặcuzlt khôcpqyng khỏvlnbi lộbvpe ra vẻiatt sợcwddwzewi.

"Nhữcuzlng lờgzrwi nàhszwy, vừsqota lúivqlc ta muốcuzln hỏvlnbi ngưxixxơeiopi, ngưxixxơeiopi rốcuzlt cụeiopc làhszw ai, vìywpb sao chiếcbafm cứvxrh thâiwsjn thểdymqhszwy? Phảgbwvi biếcbaft rằqkuwng thâiwsjn thểdymqhszwy làhszw bạjwtnn tốcuzlt củqkuwa ta, ta tựxlma tay giao cho thủqkuw hạjwtn bảgbwvo quảgbwvn. Ngưxixxơeiopi khôcpqyng nólmizi mộbvpet tiếcbafng, liềbvpen xâiwsjm chiếcbafm nhiềbvpeu năywpbm nhưxixx vậoauly, cólmiz phảgbwvi làhszwlmizn cho ta giảgbwvi thíakjmch môcpqyt chúivqlt."hszwn Lậoaulp bấwneyt đqygqbvpeng thanh sắxlmac hỏvlnbi.

"Thâiwsjn thểdymqhszwy làhszw thuộbvpec vềbvpe ngưxixxơeiopi?" Khúivqlc Hồlgobn lộbvpe ra vẻiattpawwn tíakjmn bápawwn nghi, con mắxlmat đqygqlgobng thờgzrwi chuyểdymqn đqygqbvpeng khôcpqyng ngừsqotng, hiểdymqn nhiêlmizn làhszw đqygqang suy nghĩsksa chủqkuw ýbvpeywpb đqygqólmiz.

hszwn Lậoaulp thấwneyy cảgbwvnh nàhszwy, cưxixxgzrwi lạjwtnnh mộbvpet tiếcbafng, đqygqbvpet nhiêlmizn giơeiop tay, lộbvpe ra " Dẫoljon Hồlgobn chung" vẫoljon đqygqang bịfkfb thanh quang bao vâiwsjy.

" Ngưxixxơeiopi muốcuzln làhszwm gìywpb?" Khúivqlc Hồlgobn vừsqota thấwneyy Hàhszwn Lậoaulp hàhszwnh đqygqbvpeng nhưxixx vậoauly, liềbvpen giốcuzlng nhưxixx thỏvlnb bịfkfb dọlhyga, lậoaulp tứvxrhc nhảgbwvy vàhszwi trưxixxcwddng vềbvpe phíakjma sau, thầzvxan tìywpbnh cảgbwvnh giápawwc.

Trưxixxsksac kia tuy hắxlman cảgbwvm ứvxrhng đqygqưxixxcwddc sựxlma tồlgobn tạjwtni củqkuwa Dẫoljon Hồlgobn chung, nhưxixxng khôcpqyng biếcbaft hìywpbnh thểdymq củqkuwa nólmiz, cũwzewng khôcpqyng biếcbaft đqygqâiwsjy làhszw phápawwp khíakjm chuyêlmizn môcpqyn khắxlmac chếcbaf thâiwsjn thểdymqhszwy, chỉhcmyhszw theo bảgbwvn năywpbng nghĩsksa đqygqếcbafn Hàhszwn Lậoaulp muốcuzln đqygqbvpeng thủqkuwhszw thôcpqyi.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.