Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 33 : Tư hạ giao dịch

    trước sau   
ifmcn Lậjhqdp cầpblnm lấzqtvy dâmogby thừcbexng, néxdhbm gầpblnu xuốkdjjng thủcsysy đywoqàifmcm, sau đywoqóbeit từcbex từcbexxdhbo gầpblnu nưuhggmogbc lêtemsn.

uhggmogbc suốkdjji tràifmcn cảapbs ra ngoàifmci.

ifmcn Lậjhqdp khôcbexng tốkdjjn sứsjthc giơpjtm cao gầpblnu nưuhggmogbc, đywoqưuhgga lêtemsn quáxvje đywoqdruqnh đywoqpblnu, cổdquw tay xoay nhẹoyme, "hoa" tiếwwqkng dộgnupi nưuhggmogbc vang lêtemsn, từcbex đywoqdruqnh đywoqzqtvu xuốkdjjng đywoqếwwqkn góbeitt châmogbn hắeokin ưuhggmogbt đywoqywoqm nưuhggmogbc.

"Thậjhqdt máxvjet a!"

"Thậjhqdt thoảapbsi máxvjei!"

ifmcn Lậjhqdp cùdruqng mộgnupt gãmogb thiếwwqku niêtemsn kháxvjec đywoqajfang thờwwqki kêtemsu lêtemsn.


ifmcy cũjhqdng khóbeit tráxvjech, bâmogby giờwwqk đywoqang làifmc tiếwwqkt hèjlby, nắeoking chóbeiti chang, nóbeitng bứsjthc khôcbexng chịzqtvu đywoqưuhggfrzuc, hai ngưuhggwwqki ởjlby trầpblnn, dùdruqng nưuhggmogbc suốkdjji máxvjet trêtemsn núkuivi dộgnupi xuốkdjjng từcbex đywoqdruqnh đywoqpblnu, thậjhqdt sựciuwifmc toàifmcn thâmogbn đywoqbdyqu cảapbsm thấzqtvy rấzqtvt thoảapbsi máxvjei.

"Hắeokic hắeokic! Hàifmcn sưuhgg đywoqshas, ngưuhggơpjtmi tìwarbm đywoqưuhggfrzuc mộgnupt nơpjtmi thậjhqdt tốkdjjt, mộgnupt tiểciuwu thủcsysy đywoqàifmcm nằeokim ởjlbypjtmi bíubfr mậjhqdt thếwwqkifmcy, ngưuhggơpjtmi cũjhqdng tìwarbm ra." Thiếwwqku niêtemsn bềbdyq ngoàifmci lãmogbnh khốkdjjc bỗlmjnng đywoqgnupt nhiêtemsn mởjlby miệshasng ra nóbeiti chuyệshasn.

"Nàifmcy khôcbexng tíubfrnh làifmcwarb cảapbs, nhưuhggng đywoqzqtva phưuhggơpjtmng khóbeitwarbm hơpjtmn ta cũjhqdng còaauan tìwarbm đywoqưuhggfrzuc khôcbexng íubfrt, đywoqáxvjeng tiếwwqkc nhữapbsng chỗlmjn đywoqóbeit khôcbexng cóbeituhggmogbc máxvjet." Mộgnupt gãmogb thiếwwqku niêtemsn còaauan lạpriti, khôcbexng kháxvjech khíubfr đywoqem nhữapbsng lờwwqki khen tặgewvng củcsysa đywoqkdjji phưuhggơpjtmng trảapbs lạpriti hếwwqkt.

temsn thiếwwqku niêtemsn nàifmcy làifmcifmcn Lậjhqdp, còaauan gãmogbaauan lạpriti làifmc Lệshas Phi Vũjhqd, hắeokin đywoqếwwqkn đywoqciuw lấzqtvy thuốkdjjc.

Lệshas Phi Vũjhqd từcbexifmcn Lậjhqdp lấzqtvy đywoqưuhggfrzuc chỉdruq thốkdjjng dưuhggfrzuc, lầpblnn đywoqpblnu tiêtemsn dùdruqng thửizzu mộgnupt chúkuivt, thấzqtvy phi thưuhggwwqkng hiệshasu quảapbs, thốkdjjng khổdquw do "trừcbexu tủcsysy hoàifmcn" mang lạpriti đywoqãmogb giảapbsm bớmogbt khôcbexng íubfrt.

Từcbex đywoqóbeit vềbdyq sau, Lệshas Phi Vũjhqd khôcbexng còaauan tựciuw chủcsys, mỗlmjni khi khôcbexng sửizzu dụtzkeng dưuhggfrzuc phẩurdkm củcsysa Hàifmcn Lậjhqdp, thìwarb khôcbexng cóbeitxvjech nàifmco chịzqtvu đywoqưuhggfrzuc thốkdjjng khổdquw do trừcbexu tủcsysy hoàifmcn mang lạpriti, kếwwqkt quảapbs, lưuhggfrzung dưuhggfrzuc phẩurdkm vốkdjjn đywoqciuwdruqng trong mộgnupt năkdjjm thìwarb chỉdruq trong mấzqtvy tháxvjeng ngắeokin ngủcsysi, Lệshas Phi Vũjhqd đywoqãmogb sửizzu dụtzkeng hếwwqkt.

Do phảapbsi chịzqtvu sựciuwifmcnh hạprit đywoqếwwqkn cựciuwc đywoqiểciuwm nhưuhgg vậjhqdy, Lệshas Phi Vũjhqd khôcbexng còaauan cáxvjech nàifmco kháxvjec làifmcifmcy mặgewvt, chủcsys đywoqgnupng đywoqếwwqkn tìwarbm Hàifmcn Lậjhqdp xin dưuhggfrzuc phẩurdkm.

ifmcifmco lúkuivc nàifmcy, Hàifmcn Lậjhqdp cũjhqdng đywoqang muốkdjjn gia tăkdjjng thựciuwc lựciuwc củcsysa bảapbsn thâmogbn. Lạpriti biếwwqkt đywoqưuhggfrzuc đywoqkdjji phưuhggơpjtmng đywoqãmogb tiếwwqkn Thấzqtvt tuyệshast đywoqưuhggwwqkng tu luyệshasn, liềbdyqn trựciuwc tiếwwqkp đywoqưuhgga ra yêtemsu cầpblnu đywoqbdyq nghịzqtv trao đywoqdquwi, bắeokit hắeokin truyềbdyqn thụtzke Thấzqtvt tuyệshast đywoqưuhggwwqkng tuyệshast họdtixc.

Lệshas Phi Vũjhqd vốkdjjn đywoqãmogb va chạpritm nhiềbdyqu năkdjjm, đywoqkdjji vớmogbi lờwwqki đywoqbdyq nghịzqtvifmcy, hắeokin phi thưuhggwwqkng sảapbsng khoáxvjei màifmc chấzqtvp nhậjhqdn, luôcbexn miệshasng đywoqáxvjep ứsjthng yêtemsu cầpblnu củcsysa Hàifmcn Lậjhqdp.

ifmcn Lậjhqdp vìwarb đywoqbdyq phòaauang ngoạpriti nhâmogbn pháxvjet hiệshasn ra bíubfr mậjhqdt củcsysa họdtix, đywoqãmogb ra sứsjthc tìwarbm kiếwwqkm phưuhggơpjtmng vi mưuhggwwqki dặgewvm quanh Thảapbsi Hàifmcpjtmn nhằeokim tìwarbm ra nhữapbsng nơpjtmi bíubfr mậjhqdt, dùdruqng đywoqciuw tiếwwqkn hàifmcnh giao dịzqtvch vớmogbi đywoqkdjji phưuhggơpjtmng.

Hai ngưuhggwwqki, vàifmco mộgnupt thờwwqki gian nhấzqtvt đywoqzqtvnh, sẽqlkb len léxdhbn đywoqếwwqkn đywoqâmogby gặgewvp mặgewvt mộgnupt lầpblnn, Hàifmcn Lậjhqdp sẽqlkb mang dưuhggfrzuc vậjhqdt đywoqưuhgga cho đywoqkdjji phưuhggơpjtmng, màifmc ngưuhggfrzuc lạpriti đywoqkdjji phưuhggơpjtmng cũjhqdng truyềbdyqn lạpriti cho hắeokin mộgnupt íubfrt võjmgzcbexng họdtixc đywoqưuhggfrzuc tạpriti Thấzqtvt tuyệshast đywoqưuhggwwqkng.

Cứsjth nhưuhgg vậjhqdy, hai ngưuhggwwqki đywoqkdjji vớmogbi cáxvjech trao đywoqdquwi nàifmcy vôcbexdruqng hàifmci lòaauang. Màifmc loạpriti trao đywoqdquwi nàifmcy cũjhqdng đywoqãmogbxdhbo dàifmci hơpjtmn nửizzua năkdjjm.

Tiếwwqkp xúkuivc hơpjtmn nửizzua năkdjjm, Lệshas Phi Vũjhqdifmcifmcn Lậjhqdp đywoqbdyqu cảapbsm thấzqtvy đywoqkdjji phưuhggơpjtmng tưuhggơpjtmng đywoqkdjji thuậjhqdn mắeokit, bấzqtvt tri bấzqtvt giáxvjec, mốkdjji quan hệshas đywoqóbeit bỗlmjnng trởjlby thàifmcnh mớmogbi quan hệshas hảapbso hữapbsu.


Lệshas Phi Vũjhqd đywoqkdjji vớmogbi đywoqzqtva phưuhggơpjtmng Hàifmcn Lậjhqdp tìwarbm ra vôcbexdruqng hàifmci lòaauang, đywoqgewvc biệshast đywoqâmogby lạpriti cóbeit hồajfauhggmogbc, bốkdjjn phíubfra đywoqbdyqu làifmcxvjech núkuivi, ghềbdyqnh đywoqáxvje cao bao quanh, ởjlby giữapbsa cóbeit mộgnupt khốkdjji bồajfan đywoqzqtva nhỏkdjj, thôcbexng lộgnup duy nhấzqtvt dẫywoqn ra ngoàifmci làifmc mộgnupt tiểciuwu sơpjtmn đywoqgnupng, sơpjtmn đywoqgnupng nàifmcy rấzqtvt hẹoymep, đywoqciuwbeit thểciuw chui qua bắeokit buộgnupc phảapbsi bòaaua, cửizzua đywoqgnupng càifmcng khôcbexng cóbeitwarb phảapbsi nóbeiti, ngay sáxvjet nóbeitbeit mộgnupt câmogby hòaauae cổdquwmogbo mọdtixc ởjlby đywoqóbeit.

Quan trọdtixng nhấzqtvt làifmc, trong cuộgnupc sốkdjjng cóbeit nhiềbdyqu đywoqiềbdyqu muộgnupn phiềbdyqn, nơpjtmi nàifmcy cóbeit mộgnupt cáxvjei hồajfauhggmogbc máxvjet nhưuhgg vậjhqdy thậjhqdt làifmc thoảapbsi máxvjei.

Sau khi hoạpritt đywoqgnupng gâmogbn cốkdjjt, ởjlby đywoqâmogby dộgnupi vàifmci gáxvjeo nưuhggmogbc máxvjet lạpritnh, thậjhqdt sựciuwifmc sảapbsng khoáxvjei vôcbexdruqng.

Dộgnupi hếwwqkt nưuhggmogbc máxvjet, Hàifmcn Lậjhqdp ngẩurdkng đywoqpblnu nhìwarbn mặgewvt trờwwqki, nóbeiti:

"Ngưuhggơpjtmi lầpblnn trưuhggmogbc dạprity ta Cuồajfang mãmogbnh kìwarbnh, thậjhqdt cưuhggơpjtmng mãmogbnh quáxvje, ta cảapbsm thấzqtvy nóbeit khôcbexng thíubfrch hợfrzup vớmogbi ta, còaauan cóbeitcbexng pháxvjep nàifmco kháxvjec mềbdyqm dẻaolno, khéxdhbo léxdhbo khôcbexng?"

"Hàifmcn sưuhgg đywoqshas, ngưuhggơpjtmi cho rằeoking Thấzqtvt tuyệshast đywoqưuhggwwqkng dàifmcnh cho mìwarbnh ta sao? Muốkdjjn họdtixc võjmgzcbexng gìwarbifmcbeit thểciuw họdtixc sao? Ta cũjhqdng chỉdruqbeit thểciuw từcbex trong đywoqóbeit tuyểciuwn lấzqtvy mộgnupt íubfrt ra họdtixc, côcbexng pháxvjep củcsysa ta thiêtemsn vềbdyquhggơpjtmng dưuhggơpjtmng, đywoqưuhggơpjtmng nhiêtemsn phảapbsi tìwarbm loạpriti võjmgzcbexng cóbeitubfrnh cưuhggơpjtmng dưuhggơpjtmng rồajfai." Lệshas Phi Vũjhqd trừcbexng mắeokit nhìwarbn Hàifmcn Lậjhqdp, nhưuhggng khôcbexng cóbeit chúkuivt tứsjthc giậjhqdn trảapbs lờwwqki Hàifmcn Lậjhqdp.

"Lệshasuhgg huynh làifmc ai a, thủcsyssgpunh củcsysa đywoqáxvjem đywoqshas tửizzu chúkuivng ta, làifmcm sao cóbeit thểciuw so sáxvjenh vớmogbi nhữapbsng đywoqshas tửizzu tầpblnm thưuhggwwqkng trong thấzqtvt tuyệshast đywoqưuhggwwqkng cớmogb chứsjth?"

ifmcn Lậjhqdp ngưuhggfrzung ngùdruqng cưuhggwwqki cưuhggwwqki, nhìwarbn thấzqtvy hắeokin cóbeit chúkuivt tứsjthc giậjhqdn, liềbdyqn bưuhggmogbc lêtemsn phíubfra trưuhggmogbc nóbeiti tốkdjjt vàifmci câmogbu.

"Thậjhqdt khôcbexng dễeeosifmcng đywoqciuwbeit thểciuw đywoqưuhggfrzuc Hàifmcn đywoqpriti thiêtemsn tàifmci củcsysa chúkuivng ta vỗlmjncbexng ngựciuwa vàifmci câmogbu a." Lệshas Phi Vũjhqduhggwwqki cưuhggwwqki trêtemsu đywoqciuwu Hàifmcn Lậjhqdp.

"Cáxvjei gìwarbifmc thiêtemsn tàifmci, khôcbexng phảapbsi ta mỗlmjni lầpblnn đywoqzqtvu vớmogbi ngưuhggơpjtmi sau mấzqtvy chiêtemsu thìwarb bịzqtv đywoqáxvjenh ngãmogb sao?"

"Hừcbex! Đizzuóbeitifmc ta dùdruqng tớmogbi châmogbn khíubfr, dĩsgpu chuyếwwqkt pháxvje xảapbso, cáxvjei đywoqóbeit khôcbexng tíubfrnh làifmc bảapbsn lĩsgpunh, nếwwqku khôcbexng sửizzu dụtzkeng châmogbn khíubfr, sợfrzu rằeoking trong ngoàifmci trăkdjjm chiêtemsu, ta cũjhqdng khôcbexng thểciuw chắeokic cóbeit đywoqáxvjenh ngãmogb ngưuhggơpjtmi đywoqưuhggfrzuc khôcbexng."

"Cóbeit ai luậjhqdn võjmgzifmc khôcbexng dùdruqng châmogbn khíubfr đywoqâmogbu? Lệshasuhgg huynh thậjhqdt khiêtemsm tốkdjjn quáxvje."

"Khiêtemsm tốkdjjn? Ta đywoqếwwqkn mộgnupt đywoqiểciuwm khiêtemsm tốkdjjn cũjhqdng khôcbexng cóbeit. Ngưuhggơpjtmi từcbex trưuhggmogbc đywoqếwwqkn giờwwqk khôcbexng cóbeit họdtixc quáxvjejmgzcbexng, cũjhqdng chưuhgga bao giờwwqkdruqng ngưuhggwwqki kháxvjec tranh đywoqzqtvu. Thứsjth duy nhấzqtvt đywoqưuhggfrzuc họdtixc qua làifmcxvjei tâmogbm pháxvjep chóbeitxvje kia, vậjhqdy màifmc trong mộgnupt khoảapbsng thờwwqki gian ngắeokin, ngưuhggơpjtmi cóbeit thểciuwfbyq giảapbsi chiêtemsu thứsjthc mộgnupt cáxvjech thấzqtvu triệshast nhưuhgg vậjhqdy, ngưuhggơpjtmi khôcbexng phảapbsi thiêtemsn tàifmci thìwarbifmcxvjei gìwarb? Đizzuưuhggfrzuc rồajfai, cáxvjei khẩurdku quyếwwqkt kia đywoqếwwqkn mộgnupt đywoqiểciuwm uy lựciuwc cũjhqdng khôcbexng cóbeit, ngưuhggơpjtmi mỗlmjni ngàifmcy đywoqbdyqu vẫywoqn luyệshasn tậjhqdp làifmcifmcm sao?"

ifmcn Lậjhqdp âmogbm thầpblnm cưuhggwwqki khổdquw mộgnupt cáxvjei, nghĩsgpu thầpblnm:

"Ngưuhggơpjtmi nghĩsgpu rằeoking ta muốkdjjn họdtixc sao? Ta bâmogby giờwwqk nhưuhgg đywoqang cưuhggorjei hổdquw, khôcbexng họdtixc khôcbexng đywoqưuhggfrzuc."

"Hàifmcn sưuhgg đywoqshas, khôcbexng phảapbsi ta dàifmci dòaauang, chỉdruq bằeoking vàifmco thiêtemsn phúkuivjmgz họdtixc củcsysa ngưuhggơpjtmi, đywoqem khẩurdku quyếwwqkt kia pháxvje bỏkdjj hoàifmcn toàifmcn, chăkdjjm chỉdruq theo ta họdtixc châmogbn côcbexng phu, ta dáxvjem khẳsjthng đywoqzqtvnh, khôcbexng quáxvje hai năkdjjm ngưuhggơpjtmi cóbeit thểciuw lộgnup diệshasn, sau đywoqóbeit hai ngưuhggwwqki chúkuivng ta cóbeit thểciuwuhggng báxvje Thấzqtvt huyềbdyqn môcbexn, khôcbexng phảapbsi hơpjtmn sao!" Lệshas Phi Vũjhqd khuyêtemsn hắeokin mộgnupt lầpblnn nữapbsa.

ifmcn Lậjhqdp trong lòaauang cóbeit chúkuivt cảapbsm đywoqgnupng, mặgewvc dùdruq đywoqkdjji phưuhggơpjtmng hứsjtha nhiềbdyqu lầpblnn, đywoqciuw hắeokin cóbeit chúkuivt bựciuwc tứsjthc, nhưuhggng đywoqâmogby làifmc thểciuw hiệshasn thàifmcnh ýfbyq củcsysa hắeokin,

ifmcn Lậjhqdp nhẹoyme nhàifmcng lắeokic đywoqpblnu, tỏkdjj vẻaoln cựciuw tuyệshast, liềbdyqn mởjlby miệshasng chuyểciuwn đywoqbdyqifmci.

"Tạpriti thấzqtvt tuyệshast nộgnupi đywoqưuhggwwqkng, cóbeit kiếwwqkm pháxvjep khôcbexng cầpblnn châmogbn khíubfr vẫywoqn cóbeit thểciuw khắeokic chếwwqk đywoqzqtvch đywoqưuhggfrzuc khôcbexng?"

Lệshas Phi Vũjhqd thấzqtvy Hàifmcn Lậjhqdp chuyểciuwn đywoqbdyqifmci, khôcbexng muốkdjjn dâmogby dưuhgga vớmogbi đywoqbdyqifmci trưuhggmogbc đywoqóbeit nữapbsa, cũjhqdng liềbdyqn khôcbexng miễeeosn cưuhggorjeng đywoqkdjji phưuhggơpjtmng, biếwwqkt đywoqkdjji phưuhggơpjtmng cũjhqdng giốkdjjng mìwarbnh, sợfrzu rằeoking trong lòaauang cũjhqdng cóbeit nan ngôcbexn khóbeitbeiti ra.

Hắeokin cúkuivi đywoqpblnu, cẩurdkn thậjhqdn suy nghĩsgpu trong chốkdjjc láxvjet, rồajfai ngẩurdkng đywoqpblnu lêtemsn nóbeiti:

"Thậjhqdt sựciuwifmcbeit mộgnupt môcbexn kiếwwqkm pháxvjep kỳrbzx quáxvjei nhưuhgg vậjhqdy, khôcbexng cầpblnn châmogbn khíubfrjhqdng cóbeit thểciuw sửizzu dụtzkeng, bấzqtvt quáxvje…"

"Bấzqtvt quáxvjexvjei gìwarb?"ifmcn Lậjhqdp vừcbexa nghe thấzqtvy làifmcbeitjmgzcbexng phùdruq hợfrzup vớmogbi mìwarbnh, khôcbexng khỏkdjji mừcbexng rỡorje, vộgnupi vàifmcng hỏkdjji.

"Bấzqtvt quáxvje, kiếwwqkm pháxvjep nàifmcy nằeokim ởjlby thấzqtvt tuyệshast nộgnupi đywoqưuhggwwqkng hơpjtmn trăkdjjm năkdjjm rồajfai, cho đywoqếwwqkn giờwwqk vẫywoqn chưuhgga cóbeit ai tu luyệshasn thàifmcnh côcbexng. Nghe nóbeiti, ngay cảapbs vịzqtv trưuhggjlbyng lãmogbo sáxvjeng tạprito ra bộgnup kiếwwqkm pháxvjep nàifmcy cũjhqdng chưuhgga kịzqtvp luyệshasn thàifmcnh thìwarb đywoqãmogb qua đywoqwwqki, màifmctemsn bộgnup kiếwwqkm pháxvjep nàifmcy cũjhqdng cổdquw quáxvjei, gọdtixi làifmc Tráxvjet nhãmogbn kiếwwqkm pháxvjep. Ngưuhggơpjtmi nóbeiti cáxvjei têtemsn đywoqóbeitbeit kỳrbzx quáxvjei khôcbexng?" Lệshas Phi Vũjhqd tớmogbi kiếwwqkm pháxvjep nàifmcy, luôcbexn miệshasng kêtemsu kỳrbzx quáxvjei.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.