Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 318 : Thanh Văn trọng hiện

    trước sau   
"Hàobvwn sưbndj đmeilkkvz quảcgob nhiêcaznn kháyngoc thưbndjsxqcng, nhanh nhưbndj vậekmty đmeilãnlkpowtlm ra sơjote hởtdsh?"bndju Tĩhjwonh khen ngợnlkpi mộluagt câhicwu rồdsrci mừjvctng rỡkooj hỏtmpei.

obvwn Lậekmtp mỉifvzm cưbndjsxqci, bỗfascng nhiêcaznn đmeilưbndja Thủespvy tinh cầzoucu trêcaznn tay tớuhrri.

"Sưbndj huynh dùekmtng Tửtmpe quang cầzoucu nàobvwy, nhìowtln vềewyo phípjvsa đmeilónlkp mộluagt chúprxzt làobvw biếfghdt."obvwn Lậekmtp dùekmtng ngónlkpn tay chỉifvz vềewyo phípjvsa mìowtlnh vừjvcta nhìowtln lúprxzc nãnlkpy nónlkpi.

bndju Tĩhjwonh nghe thấfwcuy thếfghd, liềewyon tòxbdrxbdr cầzoucm lấfwcuy pháyngop khípjvsobvwy, cẩhjwon thậekmtn nhìowtln vàobvwo Thủespvy tinh cầzoucu.

Vừjvcta nhìowtln vàobvwo hắflinn đmeilãnlkp lộluag ra vẻzhfn ngạnygpc nhiêcaznn, mộluagt láyngot sau đmeilem Thủespvy tinh cầzoucu trảcgob lạnygpi cho Hàobvwn Lậekmtp, cúprxzi đmeilzoucu trầzoucm tưbndj.

Sau đmeilónlkp ngẩhjwong đmeilzoucu lêcaznn nónlkpi vớuhrri nhữcqnbng ngưbndjsxqci kháyngoc đmeilang lo lắflinng chờsxqc đmeilnlkpi.


"Hàobvwn Sưbndj đmeilkkvznlkpi khôiqeqng sai. Linh khípjvs ba đmeilluagng ởtdsh phípjvsa đmeilónlkp kháyngoc vớuhrri cáyngoc nơjotei kháyngoc, cónlkp vẻzhfn nhưbndj yếfghdu hơjoten rấfwcut nhiềewyou. Xem ra cónlkp lẽoluiobvw do đmeilrbnbi phưbndjơjoteng vộluagi vàobvwng bàobvwy trậekmtn, nêcaznn lộluag ra mộluagt tia sơjote hởtdsh khôiqeqng nêcaznn cónlkpobvwy."bndju Tĩhjwonh nónlkpi nhữcqnbng lờsxqci nàobvwy vớuhrri vẻzhfn đmeilzoucy tựfasc tin.

zlip củespva Lưbndju sưbndj huynh làobvw…" Mộluagt vịkkvzbndj tỷonar củespva Trầzoucn Xảcgobo Thiếfghdn nhịkkvzn khôiqeqng đmeilưbndjnlkpc hỏtmpei.

"Tậekmtp trung tấfwcut cảcgob pháyngop khípjvs, đmeildsrcng loạnygpt côiqeqng kípjvsch đmeiliểswfom yếfghdu nàobvwy. Tin rằodymng khôiqeqng mấfwcut nhiềewyou pháyngop lựfascc lắflinm làobvwnlkp thểswfo pháyngo trậekmtn."bndju Tĩhjwonh khẳoluing đmeilkkvznh.

"Mộluagt khi đmeilãnlkp nhưbndj vậekmty, chúprxzng ta mau ra tay thôiqeqi." Tốrbnbng Môiqeqng nghe thấfwcuy thếfghd, lúprxzc nàobvwy khôiqeqng kiêcaznn nhẫluagn đmeilưbndjnlkpc nữcqnba vung tay phónlkpng Lam Ti kiếfghdm ra, xoay vòxbdrng quanh đmeilifvznh đmeilzoucu.

Nhữcqnbng ngưbndjsxqci kháyngoc nghe Lưbndju Tĩhjwonh nónlkpi vậekmty, trêcaznn mặcgobt đmeilewyou xuấfwcut hiệkkvzn vẻzhfn chờsxqc mong muốrbnbn thửtmpe.

bndju Tĩhjwonh cũfascng khôiqeqng hềewyo chầzoucn chờsxqcnlkpi tiếfghdp:

caltưbndjnlkpc! Ra tay đmeili, nhấfwcut đmeilkkvznh phảcgobi pháyngo vỡkooj trậekmtn pháyngop cho đmeilrbnbi phưbndjơjoteng biếfghdt tay."

Theo câhicwu nónlkpi nàobvwy, hơjoten mưbndjsxqci kiệkkvzn pháyngop khípjvsekmtng pháyngot ra hàobvwo quang chónlkpi mắflint, từjvct trêcaznn ngưbndjsxqci bọewyon họewyo bay ra, trựfascc tiếfghdp bắflinn nhanh đmeilếfghdn chỗfascjote hởtdsh.

wqgyng Yêcaznu đmeilang ởtdshcaznn ngoàobvwi chỉifvz huy đmeiláyngom giáyngoo đmeildsrc lậekmtp thàobvwnh trậekmtn thếfghdhicwy quanh, trong lòxbdrng cũfascng vôiqeqekmtng lo lắflinng.

Từjvctprxzc giáyngoo chủespv Hắflinc Sáyngot giáyngoo yêcaznu cầzoucu Tứrray đmeilnygpi huyếfghdt thịkkvz thờsxqci gian nàobvwy phảcgobi ởtdsh trong cung canh phòxbdrng nghiêcaznm mậekmtt, thìowtl mỗfasci lầzoucn thay nhau tuầzoucn tra đmeilewyou phảcgobi cónlkp hai Huyếfghdt Thịkkvz mớuhrri đmeilúprxzng.

Nhưbndjng Diệkkvzp Xàobvw vốrbnbn nêcaznn cùekmtng canh cửtmpea vớuhrri hắflinn thìowtl lạnygpi cho rằodymng mìowtlnh mớuhrri lậekmtp côiqeqng lớuhrrn, lấfwcuy cớuhrr muốrbnbn tu luyệkkvzn đmeilếfghdn Trúprxzc Cơjote trung kỳkjmc, cho nêcaznn lẻzhfnn chạnygpy vàobvwo Huyếfghdt Lao luyệkkvzn côiqeqng. Màobvw hắflinn lạnygpi khôiqeqng muốrbnbn vìowtl vậekmty màobvw đmeilflinc tộluagi vớuhrri ngưbndjsxqci ưbndju túprxz nhấfwcut trong Tứrray đmeilnygpi huyếfghdt thịkkvz, nêcaznn đmeilàobvwnh mắflint nhắflinm mắflint mởtdsh cho qua.

Nhưbndjng chỉifvzowtljote sẩhjwoy nhấfwcut thờsxqci nàobvwy màobvwhicwy giờsxqc lạnygpi cónlkpbndjsxqcng đmeilkkvznh xâhicwm nhậekmtp nhưbndj vậekmty nêcaznn ởtdsh cửtmpea chỉifvznlkp mộluagt mìowtlnh hắflinn đmeilrbnbi phónlkp.

Tuy nhiêcaznn, cũfascng may làobvw hắflinn thôiqeqng minh.


Trưbndjuhrrc tiêcaznn dùekmtng Tứrraybndjnlkpng trậekmtn vâhicwy khốrbnbn kẻzhfn đmeilkkvzch, sau đmeilónlkp pháyngoi ngưbndjsxqci chạnygpy ngay đmeilếfghdn Huyếfghdt lao vàobvw hậekmtu đmeiliệkkvzn gọewyoi ba ngưbndjsxqci kháyngoc mau đmeilếfghdn đmeilâhicwy.

Hắflinn rấfwcut rõluagobvwng, dựfasca vàobvwo mấfwcuy têcaznn giáyngoo đmeildsrc Luyệkkvzn Khípjvs kỳkjmc trưbndjuhrrc mặcgobt, khôiqeqng thểswfoobvwo làobvw đmeilrbnbi thủespv củespva kẻzhfn đmeilkkvzch cưbndjsxqcng đmeilnygpi nhưbndj vậekmty. Nhưbndjng cũfascng may Tứrraybndjnlkpng trậekmtn cónlkp thểswfohicwy khốrbnbn đmeilrbnbi phưbndjơjoteng mộluagt chúprxzt, dùekmt thếfghdobvwo thìowtlfascng cónlkp thêcaznm thờsxqci gian.

Chỉifvz cầzoucn trìowtl hoãnlkpn trong chốrbnbc láyngot thìowtl ba têcaznn kia mớuhrri kịkkvzp thờsxqci chạnygpy đmeilếfghdn.

Đcaltếfghdn lúprxzc đmeilónlkp Tứrray đmeilnygpi huyếfghdt thịkkvz liêcaznn thủespv, Băwqgyng Yêcaznu hắflinn sẽolui khôiqeqng e ngạnygpi bấfwcut cứrray kẻzhfnobvwo.

Hắflinn đmeilang nghĩhjwo đmeilếfghdn đmeilâhicwy thìowtl từjvct trong Tứrraybndjnlkpng trậekmtn truyềewyon đmeilếfghdn mộluagt tiếfghdng nổwpbk rung trờsxqci.

Theo tiếfghdng nổwpbkobvwy, từjvct trong trậekmtn cuồdsrcn cuộluagn cuốrbnbn ra sưbndjơjoteng trắflinng, bộluagyngong nhưbndj ngưbndjsxqci trong trậekmtn sẽolui lậekmtp tứrrayc thoáyngot ra.

"Tạnygpi sao lạnygpi thếfghdobvwy? Tứrraybndjnlkpng trậekmtn khôiqeqng thểswfoobvwo nhanh nhưbndj vậekmty đmeilãnlkp duy trìowtl khôiqeqng đmeilưbndjnlkpc, khẳoluing đmeilkkvznh đmeilãnlkpnlkp vấfwcun đmeilewyo."wqgyng Yêcaznu thấfwcuy cảcgobnh nàobvwy, gưbndjơjoteng mặcgobt giấfwcuu trong hàobvwn khípjvsnlkp chúprxzt xáyngom xanh.

"Băwqgyng đmeilnygpi nhâhicwn, vừjvcta rồdsrci đmeilkkvzch nhâhicwn tậekmtp kípjvsch quáyngo nhanh nêcaznn cónlkpobvwi têcaznn đmeilkkvz tửtmpe phụespv tráyngoch chủespv trìowtl trậekmtn pháyngop đmeilãnlkp bịkkvz bỏtmpeowtlnh, cho nêcaznn ngưbndjsxqci duy trìowtl Tứrraybndjnlkpng trậekmtn khôiqeqng đmeilespv, cónlkp thểswfo đmeilãnlkp bịkkvz đmeilrbnbi phưbndjơjoteng pháyngot hiệkkvzn sơjote hởtdsh." Mộluagt têcaznn đmeilkkvz tửtmpe Hắflinc Sáyngot giáyngoo ởtdsh gầzoucn đmeilónlkp nhìowtln thấfwcuy cảcgobnh nàobvwy, cẩhjwon thậekmtn giảcgobi thípjvsch mộluagt câhicwu.

wqgyng Yêcaznu nghe thấfwcuy trong lòxbdrng rấfwcut kinh sợnlkp, vừjvcta đmeilkkvznh lớuhrrn tiếfghdng mắflinng mộluagt câhicwu, thìowtl phípjvsa sau đmeilãnlkp truyềewyon đmeilếfghdn mộluagt giọewyong nónlkpi ôiqeqn hòxbdra.

"Băwqgyng Yêcaznu, đmeilãnlkp xảcgoby ra chuyệkkvzn gìowtl? Màobvw ngay cảcgob Tứrraybndjnlkpng trậekmtn cũfascng đmeilãnlkp pháyngot đmeilluagng, xem hìowtlnh dạnygpng thìowtlxbdrn khôiqeqng vâhicwy khốrbnbn đmeilưbndjnlkpc đmeilrbnbi phưbndjơjoteng nữcqnba."

Nghe thấfwcuy âhicwm thanh nàobvwy Băwqgyng Yêcaznu mớuhrri nhẹfasc nhõluagm đmeilôiqeqi chúprxzt.

"Thanh Văwqgyn, ngưbndjơjotei rốrbnbt cuộluagc cũfascng đmeilãnlkp đmeilếfghdn, thậekmtt tốrbnbt quáyngo!" Trong giọewyong nónlkpi củespva Băwqgyng Yêcaznu tràobvwn ngậekmtp vẻzhfn vui mừjvctng khôiqeqng thểswfo che dấfwcuu, tiếfghdp theo hắflinn quay đmeilzoucu lạnygpi nhìowtln.

Chỉifvz thấfwcuy cáyngoch đmeilónlkpwqgym sáyngou trưbndjnlkpng, khôiqeqng biếfghdt từjvct khi nàobvwo đmeilãnlkp xuấfwcut hiệkkvzn hai ngưbndjsxqci.


Mộluagt ngưbndjsxqci hơjoten ba mưbndjơjotei tuổwpbki, ngũfasc quan đmeiloan chípjvsnh, mặcgobt trắflinng khôiqeqng râhicwu, ngưbndjsxqci mặcgobc mộluagt bộluag đmeilnygpo bàobvwo màobvwu xanh, vẻzhfn mặcgobt trịkkvznh trọewyong nhìowtln biếfghdn đmeilluagng củespva Tứrraybndjnlkpng trậekmtn. Ngưbndjsxqci còxbdrn lạnygpi làobvw mộluagt têcaznn thâhicwn hìowtlnh cao lớuhrrn cónlkpyngoi đmeilzoucu bónlkpng lưbndjkoojng chípjvsnh làobvw Thiếfghdt La đmeilãnlkp giao thủespv vớuhrri Hàobvwn Lậekmtp.

"Kẻzhfniqeqng đmeilếfghdn làobvw ai, tiểswfou tửtmpe Diệkkvzp Xàobvw đmeilâhicwu?" Thiếfghdt La sờsxqc sờsxqcyngoi đmeilzoucu bónlkpng lưbndjkoojng củespva mìowtlnh, trêcaznn mặcgobt lộluag ra vẻzhfn cuồdsrcng bạnygpo kháyngot máyngou.

"Diệkkvzp Xàobvw đmeilang ởtdsh…"

wqgyng Yêcaznu vừjvcta chưbndja nónlkpi hếfghdt lờsxqci thìowtl mộluagt tiếfghdng nổwpbk mạnygpnh vang lêcaznn, sưbndjơjoteng mùekmt trong Tứrraybndjnlkpng trậekmtn bịkkvz nổwpbk tung, biếfghdn mấfwcut khôiqeqng còxbdrn.

Trưbndjuhrrc cửtmpea đmeiliệkkvzn vốrbnbn tràobvwn ngậekmtp sưbndjơjoteng trắflinng, giờsxqc xuấfwcut hiệkkvzn thâhicwn ảcgobnh củespva mấfwcuy ngưbndjsxqci Hàobvwn Lậekmtp.

Nhìowtln thấfwcuy rõluag sốrbnbbndjnlkpng vàobvw tu vi củespva kẻzhfnhicwm phạnygpm, vẻzhfn mặcgobt Thanh Văwqgyn hơjotei đmeilwpbki, Thiếfghdt La càobvwng giậekmtt mìowtlnh hơjoten.

"Ha ha. Mấfwcuy têcaznn tàobvw tu cáyngoc ngưbndjơjotei nghĩhjwo rằodymng cónlkp thểswfo dựfasca vàobvwo trậekmtn nàobvwy đmeilswfohicwy khốrbnbn đmeilưbndjnlkpc ngưbndjsxqci củespva Hoàobvwng Phong cốrbnbc chúprxzng ta hay sao? Quảcgob thựfascc làobvw nằodymm mơjote giữcqnba ban ngàobvwy." Tốrbnbng Môiqeqng nhìowtln thấfwcuy mìowtlnh đmeilãnlkp xuấfwcut hiệkkvzn trởtdsh lạnygpi trưbndjuhrrc Lãnlkpnh cung, khôiqeqng khỏtmpei hưbndjng phấfwcun rốrbnbng lêcaznn vàobvwi câhicwu.

"Hoàobvwng Phong cốrbnbc?"

Ba ngưbndjsxqci Thanh Văwqgyn cónlkp đmeilôiqeqi chúprxzt kinh ngạnygpc, nhưbndjng nghĩhjwo lạnygpi thìowtl thấfwcuy cũfascng bìowtlnh thưbndjsxqcng. Ngoạnygpi trừjvct Thấfwcut đmeilnygpi pháyngoi thìowtl ai cónlkp thểswfo xuấfwcut đmeilluagng nhiềewyou tu sĩhjwo Trúprxzc Cơjote kỳkjmc nhưbndj vậekmty ởtdsh trong Việkkvzt Quốrbnbc nàobvwy chứrray.

"Mấfwcuy vịkkvzowtl sao ban đmeilêcaznm xôiqeqng vàobvwo Hoàobvwng Cung, chẳoluing lẽolui khôiqeqng sợnlkpprxzc phạnygpm cấfwcum lệkkvznh sao?" Thanh Văwqgyn khôiqeqng đmeilnlkpi cho đmeiláyngom ngưbndjsxqci Lưbndju Tĩhjwonh nónlkpi tiếfghdp, liềewyon ra mặcgobt chấfwcut vấfwcun.

Hắflinn muốrbnbn dựfasca vàobvwo cấfwcum lệkkvznh củespva Thấfwcut đmeilnygpi pháyngoi đmeilswfoobvwm đmeiláyngom ngưbndjsxqci Lưbndju Tĩhjwonh kiêcaznng kịkkvz.

bndju Tĩhjwonh hừjvct lạnygpnh mộluagt tiếfghdng, mởtdsh miệkkvzng đmeilkkvznh nónlkpi thìowtl mộluagt tiếfghdng thécaznt kinh hãnlkpi từjvct phípjvsa đmeilrbnbi diệkkvzn truyềewyon đmeilếfghdn.

"Làobvw ngưbndjơjotei! Ngưbndjơjotei khôiqeqng phảcgobi ngưbndjsxqci củespva Thiêcaznn Trúprxzc giáyngoo sao? Sao lạnygpi đmeili cùekmtng dáyngom tu sĩhjwo Hoàobvwng Phong cốrbnbc chứrray?" Đcaltnygpi háyngon đmeilzoucu bónlkpng lưbndjkoojng Thiếfghdt La nhìowtln quanh, liềewyon pháyngot hiệkkvzn ra Hàobvwn Lậekmtp đmeilrrayng ởtdsh cuốrbnbi cùekmtng, khôiqeqng khỏtmpei ngạnygpc nhiêcaznn lớuhrrn tiếfghdng hỏtmpei, trong giọewyong tràobvwn ngậekmtp vẻzhfn nghi vấfwcun.


Nhữcqnbng lờsxqci nàobvwy làobvwm cho ngưbndjsxqci cảcgob hai bêcaznn đmeilewyou rùekmtng mìowtlnh, áyngonh mắflint đmeilewyou tậekmtp trung lêcaznn ngưbndjsxqci Hàobvwn Lậekmtp.

prxzc nàobvwy Thanh Văwqgyn đmeilnygpo sĩhjwo mớuhrri nhìowtln rõluag mặcgobt Hàobvwn Lậekmtp, da mặcgobt khôiqeqng khỏtmpei rung đmeilluagng mộluagt chúprxzt, trong mắflint lộluag ra vẻzhfn khôiqeqng thểswfoobvwo tin nổwpbki.

"Ta đmeilãnlkpprxzc nàobvwo nónlkpi mìowtlnh làobvw ngưbndjsxqci củespva Thiêcaznn Trúprxzc giáyngoo?"obvwn Lậekmtp lạnygpnh lùekmtng liếfghdc nhìowtln têcaznn đmeilnygpi háyngon đmeilzoucu bónlkpng lưbndjkoojng, áyngonh mắflint lậekmtp tứrrayc chuyểswfon sang Thanh Văwqgyn đmeilnygpo sĩhjwo.

Vịkkvzobvwy chípjvsnh làobvw ngưbndjsxqci ởtdsh Tháyngoi Nam hộluagi năwqgym đmeilónlkp mộluagt mựfascc mờsxqci hắflinn cùekmtng đmeili, bâhicwy giờsxqc lạnygpi xuấfwcut hiệkkvzn ởtdsh đmeilâhicwy, đmeiliềewyou nàobvwy thậekmtt làobvw nằodymm ngoàobvwi dựfasc kiếfghdn củespva Hàobvwn Lậekmtp.

Tuy nhiêcaznn cũfascng vìowtl nhưbndj vậekmty màobvw nghi vấfwcun vềewyo việkkvzc đmeilrbnbi phưbndjơjoteng năwqgym đmeilónlkp ra sứrrayc mờsxqci tu tiêcaznn giảcgob cấfwcup thấfwcup đmeildsrcng hàobvwnh, rồdsrci sau nàobvwy mìowtlnh khôiqeqng hiểswfou vìowtl sao lạnygpi bịkkvz Hoàobvwng y nhâhicwn tìowtlm theo áyngom sáyngot, đmeilewyou đmeilãnlkp đmeilưbndjnlkpc rõluagobvwng.

obvwn Lậekmtp tìowtlm ra đmeilưbndjnlkpc nguyêcaznn nhâhicwn, đmeilưbndjơjoteng nhiêcaznn rấfwcut làobvw phẫluagn nộluag, muốrbnbn giếfghdt chếfghdt têcaznn Thanh Văwqgyn đmeilnygpo sĩhjwoobvwy.

"Nónlkpi bậekmty, khôiqeqng phảcgobi ngưbndjsxqci Thiêcaznn Trúprxzc giáyngoo, sao ngưbndjơjotei biếfghdt Khôiqeqi Lỗfasci thuậekmtt?" Đcaltnygpi háyngon đmeilzoucu bónlkpng lưbndjkoojng khôiqeqng chịkkvzu bỏtmpe qua truy vấfwcun tiếfghdp.

"Hàobvwn sưbndj đmeilkkvzekmtng côiqeqng pháyngop gìowtl, cầzoucn phảcgobi nónlkpi cho ngưbndjơjotei sao chứrray? Mọewyoi ngưbndjsxqci ra tay đmeili, đmeiláyngom ngưbndjsxqci nàobvwy đmeilang cốrbnbpjvsnh kécazno dàobvwi thờsxqci gian, khôiqeqng thểswfo đmeilswfo bọewyon họewyo toạnygpi nguyệkkvzn đmeilưbndjnlkpc."bndju Tĩhjwonh trầzoucm mặcgobt, quáyngot lớuhrrn mộluagt tiếfghdng.

nlkpi xong liềewyon vung tay lêcaznn, mộluagt mảcgobnh ngâhicwn quang đmeiláyngonh thẳoluing đmeilếfghdn trưbndjuhrrc mặcgobt Băwqgyng Yêcaznu đmeilrrayng ởtdsh phípjvsa trưbndjuhrrc.

Ngưbndjsxqci củespva Hoàobvwng Phong cốrbnbc lúprxzc nàobvwy mớuhrri giậekmtt mìowtlnh hiểswfou ra, thầzoucm mắflinng đmeilrbnbi phưbndjơjoteng giảcgobo hoạnygpt, sau đmeilónlkp đmeildsrcng dạnygpng khôiqeqng hềewyo kháyngoch khípjvs phónlkpng pháyngop khípjvs ra, trậekmtn hỗfascn chiếfghdn lúprxzc nàobvwy mớuhrri bắflint đmeilzoucu.

obvwn Lậekmtp đmeilãnlkp sớuhrrm nhìowtln chòxbdrng chọewyoc Thanh Văwqgyn đmeilnygpo sĩhjwo, vìowtl vậekmty vừjvcta ra tay, hắflinn liềewyon cùekmtng vớuhrri mộluagt vịkkvzbndjơjoteng sưbndj huynh củespva Trầzoucn Xảcgobo Thiếfghdn tạnygpo thàobvwnh thếfghd giáyngop côiqeqng vâhicwy quanh Thanh Văwqgyn.

obvwn Lậekmtp khôiqeqng nónlkpi mộluagt lờsxqci, vỗfascobvwo túprxzi trữcqnb vậekmtt ởtdshcaznn hôiqeqng, lậekmtp tứrrayc hơjoten mưbndjsxqci đmeilnygpo hàobvwo quang ba màobvwu chónlkpi mắflint làobvw kim quang, ôiqeq quang, hồdsrcng quang bắflinn lêcaznn tậekmtn trờsxqci, sau khi xoay tròxbdrn trêcaznn đmeilifvznh đmeilzoucu Hàobvwn Lậekmtp liềewyon pháyngot ra tiếfghdng gầzoucm rúprxz lao thẳoluing vềewyo phípjvsa đmeilrbnbi phưbndjơjoteng.

obvwn Lậekmtp khôiqeqng cónlkp ýiqeq tứrray ôiqeqn lạnygpi chuyệkkvzn cũfasc vớuhrri đmeilrbnbi phưbndjơjoteng.

Thanh Văwqgyn vàobvwcaznn Vưbndjơjoteng sưbndj huynh ởtdshcaznn cạnygpnh vừjvcta thấfwcuy thanh thếfghd rấfwcut lớuhrrn củespva Hàobvwn Lậekmtp, khôiqeqng hẹfascn màobvwekmtng biếfghdn sắflinc.

bndjơjoteng sưbndj huynh thìowtl vui mừjvctng, trong lòxbdrng thầzoucm than Hàobvwn Lậekmtp quảcgob nhiêcaznn danh bấfwcut hưbndj truyềewyon, khôiqeqng hổwpbkobvw cao thủespv chécaznm giếfghdt rấfwcut nhiềewyou tu sĩhjwo Trúprxzc Cơjote kỳkjmc, quảcgob nhiêcaznn khôiqeqng hềewyo tầzoucm thưbndjsxqcng.

obvwcaznn Thanh Văwqgyn đmeilnygpo sĩhjwo kia thìowtl vẻzhfn mặcgobt rấfwcut thậekmtn trọewyong, trêcaznn ngưbndjsxqci lờsxqc mờsxqc xuấfwcut hiệkkvzn mộluagt tầzoucng thanh khípjvs hộluag thểswfo. Hắflinn vừjvcta thấfwcuy Hàobvwn Lậekmtp ra tay nặcgobng nềewyo liềewyon biếfghdt làobvwobvwn Lậekmtp muốrbnbn giếfghdt hắflinn, đmeilưbndjơjoteng nhiêcaznn khôiqeqng bónlkp tay chịkkvzu trónlkpi rồdsrci.

owtl thếfghd hắflinn cũfascng chẳoluing nónlkpi gìowtliqeq ípjvsch, trưbndjuhrrc khi pháyngop khípjvs đmeiláyngonh úprxzp tớuhrri liềewyon đmeilluagt nhiêcaznn vung tay lêcaznn.

wqgym pháyngop khípjvsobvwu xanh hìowtlnh tròxbdrn từjvct trêcaznn tay hắflinn bay ra, trong nháyngoy mắflint phiêcaznu phùekmt xung quanh hắflinn xếfghdp thàobvwnh hìowtlnh ngũfasc giáyngoc.

Sau đmeilónlkp thanh quang lónlkpe lêcaznn, mộluagt phiếfghdn sưbndjơjoteng mùekmtcaznnh môiqeqng màobvwu xanh xung quanh hắflinn, mộluagt vòxbdrng bảcgobo hộluagowtlnh lăwqgyng trụespv ngũfasc giáyngoc tựfasc nhiêcaznn xuấfwcut hiệkkvzn, bảcgobo vệkkvz chắflinc chắflinn cho Thanh Văwqgyn đmeilnygpo sĩhjwotdsh trong đmeilónlkp.

obvwo quang cáyngoc màobvwu pháyngot ra bốrbnbn phípjvsa, kim xoa vàobvw kim nhậekmtn củespva Hàobvwn Lậekmtp đmeildsrcng thờsxqci đmeiláyngonh vàobvwo lăwqgyng trụespvobvwu xanh, tuy pháyngot ra áyngonh sáyngong chónlkpi mắflint nhưbndjng vòxbdrng bảcgobo hộluag kỳkjmc lạnygpobvwy lạnygpi khôiqeqng bịkkvzobvwm sao.

"Hàobvwn Lậekmtp, Thanh Mộluagc châhicwn tráyngoo củespva ta ngoạnygpi trừjvct tu sĩhjwo Kếfghdt Đcaltan kỳkjmcnlkp thểswfo pháyngo ra thìowtl tu sĩhjwo Trúprxzc Cơjote kỳkjmc khôiqeqng thểswfoobvwo gâhicwy tổwpbkn thưbndjơjoteng đmeilưbndjnlkpc, ngưbndjơjotei quêcaznn đmeili ýiqeq niệkkvzm trong đmeilzoucu đmeili." Thanh Văwqgyn bỗfascng nhiêcaznn cưbndjsxqci cưbndjsxqci ra vẻzhfn cựfascc kỳkjmc quen biếfghdt vớuhrri Hàobvwn Lậekmtp.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.