Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 311 : Huyết tế bí ẩn

    trước sau   
Trong khi Hàhlryn Lậaqwbp đfhewang suy nghĩjoqb thìmbjwkdseo giảolri mặubzht đfhewen vẫozzsn thao thao bấzrxst tuyệbztjt nómjwzi:

"… chúmmding ta khômbjwng thểvsqghlryo biếewjbt đfhewưguahzpxgc tu vi thựiawdc sựiawd giáfcpno chủdhsm Hắndlsc Sáfcpnt giáfcpno, màhlryhlryn cạyfixnh hắndlsn còkmnen cómjwz mấzrxsy têhlryn Tứkdmn đfhewyfixi huyếewjbt thịzfwn luômbjwn ởouwfhlryn hộdhsm vệbztj giốwrhtng nhưguahmbjwm nay gặubzhp vậaqwby. Bằostrng mấzrxsy ngưguahwtzti chúmmding ta khẳgigrng đfhewzfwnnh khômbjwng phảolrii đfhewzfwnch thủdhsm củdhsma đfhewwrhti phưguahơolchng. Cho nêhlryn ta đfhewubls nghịzfwn Tiềublsn bốwrhti khômbjwng cầjwchn chủdhsm đfhewdhsmng trêhlryu chọwcgmc đfhewwrhti phưguahơolchng nữubtaa, tốwrhtt nhấzrxst làhlry đfhewzpxgi việbztjn binh…."

"Yêhlryn tâotzrm, vịzfwn Giáfcpno chủdhsm Hắndlsc Sáfcpnt giáfcpno nàhlryy nhiềublsu lắndlsm chỉaqwbmjwz tu vi làhlry Trúmmdic Cơolch hậaqwbu kỳmjwz, khômbjwng thểvsqghlryo làhlry tu sĩjoqb Kếewjbt Đkdmnan Kỳmjwz đfhewưguahzpxgc"

hlryn Lậaqwbp vừisjqa nghe thấzrxsy đfhewwrhti phưguahơolchng nómjwzi đfhewếewjbn đfhewâotzry thìmbjw đfhewdhsmt nhiêhlryn mởouwf miệbztjng, chặubzhn ngang lờwtzti nómjwzi củdhsma lãkdseo giảolri, giọwcgmng rấzrxst khẳgigrng đfhewzfwnnh.

Lờwtzti vừisjqa nómjwzi ra khiếewjbn cho lãkdseo giảolri mặubzht đfhewen ngẩmjwzn ngưguahwtzti, nhấzrxst thờwtzti vui vẻyckl, màhlry mấzrxsy ngưguahwtzti kháfcpnc cũolchng thởouwfhlryi mộdhsmt hơolchi thoảolrii máfcpni.

Mặubzhc dùyckl khômbjwng biếewjbt vìmbjw sao Hàhlryn Lậaqwbp lạyfixi khẳgigrng đfhewzfwnnh nhưguah vậaqwby. Nhưguahng mộdhsmt khi vịzfwnhlryn tiềublsn bốwrhti nàhlryy đfhewãkdsemjwzi nhưguah vậaqwby thìmbjwfcpnm chívyqln phầjwchn sẽwtzt khômbjwng sai. Vừisjqa rồostri mấzrxsy ngưguahwtzti bọwcgmn họwcgmkmnen thảolrio luậaqwbn, nếewjbu chẳgigrng may kẻyckl đfhewzfwnch làhlry tu sĩjoqb Kếewjbt Đkdmnan Kỳmjwz thìmbjw bọwcgmn họwcgm chỉaqwbmjwz thểvsqg ômbjwm đfhewjwchu trốwrhtn chui trốwrhtn nhủdhsmi nhưguah chuộdhsmt. Sợzpxghlryyckl cho ngưguahwtzti củdhsma Thấzrxst đfhewyfixi pháfcpni đfhewếewjbn chi việbztjn, cũolchng khômbjwng thểvsqghlryo làhlrym gìmbjw đfhewưguahzpxgc giáfcpno chủdhsm Hắndlsc Sáfcpnt giáfcpno.


otzry giờwtzthlryn Lậaqwbp nómjwzi nhưguah vậaqwby, khiếewjbn cho Mômbjwng Sơolchn tứkdmn hữubtau an tâotzrm hơolchn nhiềublsu.

"Tiềublsn bốwrhti cómjwz thểvsqgmjwzi rõotzr việbztjc nàhlryy mộdhsmt chúmmdit đfhewưguahzpxgc khômbjwng? Chúmmding ta đfhewãkdse thẩmjwzm vấzrxsn Vưguahơolchng tổidnhng quảolrin nhưguahng vẫozzsn khômbjwng biếewjbt tívyqlmbjw vềubls tu vi củdhsma têhlryn giáfcpno chủdhsm kia"kdse thanh niêhlryn đfhewãkdse khômbjwi phụrxyqc lạyfixi rấzrxst nhiềublsu sau khi bịzfwn đfhewolrivyqlch bởouwfi sựiawd việbztjc củdhsma Ngũolch muộdhsmi, mởouwf miệbztjng muốwrhtn hỏyyrai cho rõotzr.

"Tứkdmn đfhewbztj, ngưguahơolchi nómjwzi cáfcpni gìmbjw thếewjb? Hàhlryn tiềublsn bốwrhti mộdhsmt khi đfhewãkdsemjwzi nhưguah vậaqwby thìmbjw khẳgigrng đfhewzfwnnh nắndlsm chắndlsc mưguahwtzti phầjwchn."kdseo giảolri mặubzht đfhewen nghiêhlrym mặubzht lạyfixi, hung hădcsmng giáfcpno huấzrxsn têhlryn thanh niêhlryn mộdhsmt câotzru.

hlryn Lậaqwbp nghe hai ngưguahwtzti nómjwzi, trêhlryn mặubzht mỉaqwbm cưguahwtzti, lạyfixnh nhạyfixt nómjwzi:

kdmnâotzry cũolchng khômbjwng phảolrii làhlryvyql mậaqwbt gìmbjw. Tin tứkdmnc nàhlryy làhlry pháfcpnn đfhewfcpnn từisjq việbztjc têhlryn giáfcpno chủdhsm kia vẫozzsn cầjwchn tu sĩjoqb Trúmmdic Cơolch Kỳmjwz đfhewvsqg tiếewjbn hàhlrynh huyếewjbt tếewjb"

hlryn Lậaqwbp khômbjwng nhanh khômbjwng chậaqwbm, từisjq từisjq giảolrii thívyqlch.

"Mặubzhc dùyckl Hoàhlryng Phong cốwrhtc chúmmding ta khômbjwng hiểvsqgu quáfcpn nhiềublsu vềublsmbjwng pháfcpnp củdhsma Ma Đkdmnyfixo. Nhưguahng đfhewwrhti vớkxkni loạyfixi tàhlry pháfcpnp đfhewwrhtt cháfcpny giai đfhewoạyfixn nhưguah huyếewjbt tếewjb thìmbjw vẫozzsn cómjwz hiểvsqgu biếewjbt nhấzrxst đfhewzfwnnh. Loạyfixi ma cômbjwng hấzrxsp thu tinh huyếewjbt tu vi củdhsma tu sĩjoqb kháfcpnc đfhewvsqgdcsmng tu vi củdhsma mìmbjwnh, trưguahkxknc kia trong Ma pháfcpni làhlry rấzrxst bìmbjwnh thưguahwtztng. Nómjwzmjwz thểvsqg giúmmdip cho mộdhsmt têhlryn tu sĩjoqb trong thờwtzti gian ngắndlsn pháfcpnp lựiawdc tădcsmng lêhlryn rấzrxst nhiềublsu, giảolrim hơolchn phâotzrn nửisjqa thờwtzti gian đfhewolri tọwcgma khổidnh tu. Cho nêhlryn tu tiêhlryn giớkxkni cũolchng cómjwz mộdhsmt thờwtzti kỳmjwz nhưguah vậaqwby, khômbjwng nómjwzi gìmbjw ma đfhewyfixo màhlry ngay cảolri rấzrxst nhiềublsu ngưguahwtzti củdhsma chívyqlnh pháfcpni léyqcjn tu luyệbztjn loạyfixi cômbjwng pháfcpnp nàhlryy."

hlryn Lậaqwbp nómjwzi đfhewếewjbn đfhewâotzry thìmbjwguahwtzti lạyfixnh mộdhsmt tiếewjbng, khómjwze miệbztjng lộdhsm ra vẻyckl tràhlryo phúmmding, lúmmdic nàhlryy mớkxkni tiếewjbp tụrxyqc:

"Nhưguahng loạyfixi phưguahơolchng pháfcpnp tu luyệbztjn đfhewhlryn cuồostrng nàhlryy, khômbjwng chỉaqwb cầjwchn tâotzrm đfhewzfwna áfcpnc đfhewdhsmc giếewjbt hạyfixi rấzrxst nhiềublsu tu sĩjoqb kháfcpnc, hơolchn nữubtaa còkmnen cómjwz mộdhsmt khuyếewjbt đfhewiểvsqgm trívyql mạyfixng. Chẳgigrng nhữubtang chỉaqwbmjwz ngưguahwtzti từisjq Trúmmdic Cơolch Kỳmjwz trởouwf xuốwrhtng mớkxkni cómjwz hiệbztju quảolri, hơolchn nữubtaa mộdhsmt khi Huyếewjbt tếewjb thìmbjw cảolri đfhewwtzti khômbjwng thểvsqg Kếewjbt Đkdmnan, chỉaqwbmjwz thểvsqg dừisjqng lạyfixi ởouwf Trúmmdic Cơolch Kỳmjwz. Nădcsmm đfhewómjwz nhiềublsu tu sĩjoqbyqcjn tu luyệbztjn Huyếewjbt Tếewjb ma cômbjwng nhưguahng chưguaha cómjwz mộdhsmt ai cómjwz thểvsqg Kếewjbt Đkdmnan thàhlrynh cômbjwng."

"Càhlryng khômbjwng ổidnhn chívyqlnh làhlry, thômbjwng qua Huyếewjbt tếewjb thômbjwn phệbztj pháfcpnp lựiawdc củdhsma ngưguahwtzti kháfcpnc thìmbjw sẽwtzt thưguahwtztng xuyêhlryn xuấzrxst hiệbztjn hiệbztjn tưguahzpxgng bịzfwn cắndlsn trảolri, khômbjwng cẩmjwzn thậaqwbn sẽwtzt bịzfwn tẩmjwzu hỏyyraa nhậaqwbp ma màhlry chếewjbt. Đkdmnưguahơolchng nhiêhlryn nguyêhlryn nhâotzrn chủdhsm yếewjbu khiếewjbn loạyfixi cômbjwng pháfcpnp nàhlryy biệbztjt tădcsmm biệbztjt tívyqlch chívyqlnh làhlrymbjwhlrynh vi thômbjwn phệbztj tinh huyếewjbt củdhsma ngưguahwtzti kháfcpnc, khiếewjbn cho tu sĩjoqb kháfcpnc kiêhlryng kịzfwn. Ngưguahwtzti sởouwf hữubtau ma cômbjwng nàhlryy đfhewublsu bịzfwn cháfcpnnh, ma lưguahixogng đfhewyfixo truy sáfcpnt hầjwchu nhưguah khômbjwng còkmnen"

"Nhưguahng sau nàhlryy lạyfixi nghe nómjwzi ngưguahwtzti trong Ma Đkdmnyfixo khômbjwng thểvsqghlryo bỏyyra qua đfhewưguahzpxgc thủdhsm đfhewoạyfixn cấzrxsp tốwrhtc tădcsmng tu vi lêhlryn nàhlryy, nêhlryn đfhewãkdsefcpnng lậaqwbp ra mộdhsmt phưguahơolchng pháfcpnp tu luyệbztjn têhlryn làhlry Huyếewjbt Tếewjbolchng tưguahơolchng tựiawd nhưguah thếewjb. Chẳgigrng qua loạyfixi phưguahơolchng pháfcpnp nàhlryy, khômbjwng cầjwchn phảolrii trựiawdc tiếewjbp thômbjwn phệbztj tinh huyếewjbt củdhsma ngưguahwtzti kháfcpnc, màhlryhlry ra tay vớkxkni hồostrn pháfcpnch nguyêhlryn thầjwchn củdhsma ngưguahwtzti tu tiêhlryn. Nghe nómjwzi tu vi tădcsmng lêhlryn mặubzhc dùyckl khômbjwng mạyfixnh bằostrng Huyếewjbt tếewjb nguyêhlryn thủdhsmy, nhưguahng vẫozzsn khômbjwng thểvsqg Kếewjbt đfhewan vàhlry bịzfwn nguy hiểvsqgm cắndlsn trảolri, đfhewưguahzpxgc xưguahng làhlry Hồostrn tếewjb. Đkdmnwrhti vớkxkni Hồostrn tếewjb, đfhewiểvsqgn tịzfwnch củdhsma bổidnhn mômbjwn khômbjwng ghi lạyfixi nhiềublsu lắndlsm. Chỉaqwb biếewjbt làhlry từisjq khi sáfcpnng lậaqwbp đfhewếewjbn nay, chỉaqwbmjwz mộdhsmt ívyqlt nhâotzrn vậaqwbt cao tầjwchng trong Ma Đkdmnyfixo nắndlsm giữubta, khômbjwng truyềublsn báfcpn rộdhsmng rãkdsei ra ngoàhlryi. Đkdmniềublsu nàhlryy đfhewãkdse tráfcpnnh mộdhsmt kiếewjbp đfhewostrfcpnt trong tu tiêhlryn giớkxkni. Hơolchn nữubtaa nghe nómjwzi còkmnen cómjwz khômbjwng ívyqlt hạyfixn chếewjb kháfcpnc."

hlryn Lậaqwbp mộdhsmt hơolchi nómjwzi ra nhiềublsu bívyqlmjwzn cómjwz quan hệbztj vớkxkni Huyếewjbt tếewjb nhưguah vậaqwby, khiếewjbn cho nhómjwzm táfcpnn tu Mômbjwng Sơolchn tứkdmn hữubtau mởouwf rộdhsmng tầjwchm mắndlst mộdhsmt phen. Đkdmnostrng thờwtzti cũolchng biếewjbt vìmbjw sao Hàhlryn Lậaqwbp lạyfixi khẳgigrng đfhewzfwnnh rằostrng têhlryn giáfcpno chủdhsm Hắndlsc Sáfcpnt giáfcpno chỉaqwbmjwz cấzrxsp bậaqwbc Trúmmdic Cơolch Kỳmjwz. Rấzrxst rõotzrhlryng phưguahơolchng pháfcpnp Huyếewjbt tếewjbhlry Hắndlsc Sáfcpnt giáfcpno sửisjq dụrxyqng chívyqlnh làhlry thủdhsm đfhewoạyfixn Huyếewjbt tếewjb thứkdmn nhấzrxst.

"Chúmmding ta đfhewãkdse hiểvsqgu rõotzrmbjwnh hìmbjwnh đfhewyfixi kháfcpni vềubls Hắndlsc Sáfcpnt giáfcpno. Nhưguahng đfhewyfixi háfcpnn đfhewjwchu bómjwzng lưguahixogng chạyfixy thoáfcpnt trởouwf vềubls thìmbjw ngưguahwtzti củdhsma Hắndlsc Sáfcpnt giáfcpno chắndlsc cũolchng đfhewãkdse biếewjbt tìmbjwnh hìmbjwnh củdhsma chúmmding ta. Khômbjwng biếewjbt cómjwz lậaqwbp tứkdmnc bỏyyrahlryo huyệbztjt chạyfixy trốwrhtn khômbjwng nữubtaa. Nhưguah vậaqwby thìmbjw đfhewwrhti phưguahơolchng sẽwtzt chuyểvsqgn từisjqfcpnng sang tốwrhti, rấzrxst bấzrxst lợzpxgi cho chúmmding ta"kdseo Nhịzfwn củdhsma mấzrxsy ngưguahwtzti đfhewómjwz đfhewdhsmt nhiêhlryn nhớkxkn đfhewếewjbn đfhewiềublsu gìmbjw đfhewómjwz, lo lắndlsng nómjwzi.


"Sẽwtzt khômbjwng đfhewâotzru! Hắndlsc Sáfcpnt giáfcpno hiệbztjn thờwtzti sẽwtzt khômbjwng lậaqwbp tứkdmnc chạyfixy trốwrhtn. Ta từisjq trong miệbztjng têhlryn tiểvsqgu Vưguahơolchng gia kia biếewjbt đfhewưguahzpxgc, têhlryn giáfcpno chủdhsm kia hiệbztjn nay đfhewang ởouwf thờwtzti đfhewiểvsqgm bếewjb quan tu luyệbztjn mấzrxsu chốwrhtt, phảolrii dựiawda vàhlryo mộdhsmt vùycklng Âjtigm huyệbztjt chi đfhewzfwna trong Hoàhlryng Cung mớkxkni cómjwz thểvsqg thu cômbjwng. Nghe nómjwzi vìmbjw lầjwchn tu luyệbztjn nàhlryy màhlry hắndlsn đfhewãkdse chuẩmjwzn bịzfwn mấzrxsy nădcsmm trờwtzti, tuyệbztjt đfhewwrhti khômbjwng bỏyyra dởouwf nửisjqa đfhewưguahwtztng. Nêhlryn hơolchn phâotzrn nửisjqa bọwcgmn chúmmding đfhewang tậaqwbp trung lựiawdc lưguahzpxgng, tădcsmng cưguahwtztng đfhewubls phòkmneng chúmmding ta." Trong giọwcgmng nómjwzi củdhsma Hàhlryn Lậaqwbp, cómjwz đfhewômbjwi chúmmdit ýdzds tràhlryo phúmmding đfhewwrhti vớkxkni Hắndlsc Sáfcpnt giáfcpno.

Nghe xong lờwtzti nàhlryy, tinh thầjwchn mấzrxsy ngưguahwtzti Mômbjwng Sơolchn tứkdmn hữubtau phấzrxsn chấzrxsn, đfhewublsu khẽwtzt lộdhsm ra vẻycklguahng phấzrxsn.

"Tiềublsn bốwrhti, vậaqwby tiếewjbp theo chúmmding ta phảolrii…."kdseo giảolri mặubzht đfhewen bìmbjwnh tĩjoqbnh hỏyyrai.

"Tiếewjbp theo khômbjwng cầjwchn phảolrii làhlrym gìmbjw, ngồostri đfhewzpxgi việbztjn binh đfhewếewjbn. Đkdmnwrhti phưguahơolchng mặubzhc dùyckl biếewjbt tưguahkxknng mạyfixo củdhsma chúmmding ta, nhưguahng khômbjwng biếewjbt nơolchi chúmmding ta ẩmjwzn thâotzrn. Hơolchn nữubtaa ngưguahwtzti phụrxyq tráfcpnch Việbztjt kinh, lạyfixi làhlry hai gãkdseyckl binh trong tay chúmmding ta. Cho nêhlryn Hắndlsc Sáfcpnt giáfcpno muốwrhtn tìmbjwm chúmmding ta, cũolchng khômbjwng tìmbjwm ra đfhewưguahzpxgc ngưguahwtzti đfhewndlsc lựiawdc. Tuy nhiêhlryn mọwcgmi ngưguahwtzti phảolrii chúmmdi ýdzds cẩmjwzn thậaqwbn hơolchn, gầjwchn nhấzrxst khômbjwng nêhlryn ra ngoàhlryi, ởouwf trong phủdhsm tu luyệbztjn cho tốwrhtt đfhewi. Khi việbztjn binh đfhewếewjbn đfhewâotzry, chúmmding ta sẽwtzt tiếewjbp tụrxyqc bàhlryn bạyfixc"hlryn Lậaqwbp đfhewưguaha tay nhéyqcjo nhéyqcjo mũolchi, khómjwze miệbztjng hơolchi nhếewjbch lêhlryn, hai mắndlst hívyqlp lạyfixi thàhlrynh khe hẹttytp.

Trêhlryn mặubzht Hàhlryn Lậaqwbp lộdhsm ra vẻyckl mặubzht cưguahwtzti nhưguah khômbjwng cưguahwtzti, khiếewjbn cho nhữubtang ngưguahwtzti kháfcpnc trong phòkmneng đfhewublsu cảolrim thấzrxsy mờwtzt mịzfwnt, rấzrxst mêhlry hoặubzhc, khómjwz hiểvsqgu.

Hoàhlryng thàhlrynh Việbztjt Quốwrhtc chiếewjbm cứkdmn mộdhsmt phầjwchn nădcsmm diệbztjn tívyqlch củdhsma Việbztjt Kinh, nhưguahng mộdhsmt phầjwchn ba diệbztjn tívyqlch củdhsma nómjwz lạyfixi làhlry Đkdmnyfixi nộdhsmi Hoàhlryng Cung nguy nga lộdhsmng lẫozzsy

Tầjwchng tầjwchng lớkxknp lớkxknp cung lầjwchu chạyfixm trổidnh tinh xảolrio, vômbjw sốwrhthlrynh lang lớkxknn nhỏyyra trang nhãkdse, cùycklng vớkxkni hoa viêhlryn xinh đfhewttytp đfhewjwchy kỳmjwz hoa dịzfwn thảolrio dùycklng trang trívyql khiếewjbn cho đfhewáfcpnm tiểvsqgu tháfcpni giáfcpnm vàhlry cung nữubtayckl đfhewãkdseouwf trong Hoàhlryng Cung mấzrxsy nădcsmm vẫozzsn thưguahwtztng xuyêhlryn bịzfwn nhầjwchm đfhewưguahwtztng. Qua đfhewómjwzmjwz thểvsqg thấzrxsy sựiawd rộdhsmng lớkxknn củdhsma Hoàhlryng Cung Việbztjt Quốwrhtc.

otzry giờwtzt đfhewãkdsehlry canh ba, cung đfhewiệbztjn khổidnhng lồostr vốwrhtn đfhewjwchy tháfcpni giáfcpnm vàhlry cung nữubta muômbjwn hìmbjwnh muômbjwn vẻyckl qua lạyfixi thưguahwtztng xuyêhlryn, giờwtzt đfhewãkdse sớkxknm biếewjbn thàhlrynh nădcsmm bưguahkxknc mộdhsmt trạyfixm canh gáfcpnc, mưguahwtzti bưguahkxknc mộdhsmt nhómjwzm, đfhewubls phòkmneng cẩmjwzn mậaqwbt.

Nhưguahng dùycklouwfmbjwnh huốwrhtng nhưguah vậaqwby, vẫozzsn cómjwz mộdhsmt ngưguahwtzti toàhlryn thâotzrn bao trong mộdhsmt tấzrxsm áfcpno choàhlryng rộdhsmng thùycklng thìmbjwnh, cầjwchm trong tay mộdhsmt tấzrxsm Kim bàhlryi, nghêhlrynh ngang đfhewi qua từisjqng tốwrhtp, từisjqng trạyfixm canh gáfcpnc đfhewưguahzpxgc bốwrht trívyql tầjwchng tầjwchng lớkxknp lớkxknp, tiếewjbn đfhewếewjbn trưguahkxknc mộdhsmt tòkmnea đfhewiệbztjn âotzrm lãkdsenh ởouwfotzru trong Hoàhlryng Cung.

Thâotzrn hìmbjwnh ngưguahwtzti nàhlryy cựiawdc kỳmjwz cao lớkxknn.

Nhìmbjwn cáfcpnnh cửisjqa đfhewiệbztjn âotzrm trầjwchm, ngưguahwtzti thầjwchn bívyql bỗisjqng nhiêhlryn cởouwfi chiếewjbc áfcpno choàhlryng trêhlryn ngưguahwtzti ra, lộdhsm ra mộdhsmt cáfcpni tráfcpnn sáfcpnng chómjwzi, chívyqlnh làhlryhlryn đfhewyfixi háfcpnn đfhewjwchu bómjwzng lưguahixogng đfhewãkdse chạyfixy khỏyyrai tay Hàhlryn Lậaqwbp.

Hắndlsn lúmmdic nàhlryy, khômbjwng còkmnen hìmbjwnh dạyfixng yêhlryu màhlry nữubtaa màhlry đfhewãkdse khômbjwi phụrxyqc lạyfixi diệbztjn mạyfixo ban đfhewjwchu. Nhưguahng vẻyckl mặubzht táfcpni nhợzpxgt thiếewjbu máfcpnu, nhìmbjwn nhưguahhlry nguyêhlryn khívyql đfhewyfixi thưguahơolchng vậaqwby.

"Ai?"


Đkdmnyfixi háfcpnn đfhewjwchu bómjwzng lưguahixogng mớkxkni vừisjqa tiếewjbn lêhlryn hai bưguahkxknc thìmbjw mộdhsmt giọwcgmng nómjwzi vômbjwycklng lạyfixnh lùycklng từisjqhlryn trong cáfcpnnh cửisjqa truyềublsn ra.

"Bădcsmng Yêhlryu, làhlry ta"

Đkdmnyfixi háfcpnn đfhewjwchu bómjwzng lưguahixogng khômbjwng kháfcpnch khívyql trảolri lờwtzti, châotzrn khômbjwng hềubls ngừisjqng lạyfixi, bưguahkxknc thêhlrym vàhlryi bưguahkxknc đfhewếewjbn trưguahkxknc cửisjqa.

"Thìmbjw ra làhlry Thiếewjbt La ra ngoàhlryi làhlrym nhiệbztjm vụrxyq. Nhưguahng cưguahkxknc bộdhsm nhưguah thếewjbhlryo lạyfixi hưguah phùyckl, trung khívyql khômbjwng đfhewdhsm Chẳgigrng lẽwtzt ngưguahơolchi tựiawdguahng làhlry ngưguahwtzti pháfcpnp khívyql nan thưguahơolchng, thủdhsmy hỏyyraa bấzrxst xâotzrm, sao lạyfixi bịzfwn thếewjbhlryy?" Giọwcgmng nómjwzi lạyfixnh lùycklng cómjwz đfhewômbjwi chúmmdit kinh ngạyfixc, nhưguahng sau đfhewómjwz liềublsn cómjwz vẻyckl hảolrihlrymbjw tai họwcgma củdhsma ngưguahwtzti kháfcpnc.

"Hừisjqfcpni têhlryn gia hỏyyraa lạyfixnh lùycklng nhưguah ngưguahơolchi thìmbjw biếewjbt cáfcpni gìmbjw. Têhlryn gia hỏyyraa lầjwchn nàhlryy ta gặubzhp đfhewúmmding làhlry mộdhsmt cáfcpni gốwrhtc rạyfix cứkdmnng. Đkdmnisjqng nómjwzi làhlry ta, màhlry cho dùyckl chúmmding ta hai ngưguahwtzti cùycklng xômbjwng lêhlryn chỉaqwb sợzpxgolchng chẳgigrng cómjwzmbjw tốwrhtt. May ta thômbjwng mìmbjwnh trưguahkxknc đfhewómjwz đfhewãkdsemjwza thàhlrynh Sáfcpnt Yêhlryu, nếewjbu khômbjwng chỉaqwb sợzpxg ngay cảolrifcpni mạyfixng nàhlryy cũolchng phảolrii bỏyyra lạyfixi đfhewómjwz rồostri" Đkdmnyfixi háfcpnn đfhewjwchu bómjwzng lưguahixogng cưguahwtzti nómjwzi.

"Vậaqwbn dụrxyqng Sáfcpnt yêhlryu hómjwza thâotzrn? Bảolrio sao màhlry nguyêhlryn khívyql củdhsma ngưguahơolchi khômbjwng bịzfwn tổidnhn thưguahơolchng đfhewếewjbn nhưguah vậaqwby. Xem ra khômbjwng khổidnh tu nửisjqa tháfcpnng thìmbjw đfhewisjqng mong khômbjwi phụrxyqc bìmbjwnh thưguahwtztng. Tuy nhiêhlryn, cómjwz thểvsqg bứkdmnc ngưguahơolchi thàhlrynh nhưguah vậaqwby, đfhewwrhti thủdhsmhlryy thậaqwbt khômbjwng đfhewơolchn giảolrin chúmmdit nàhlryo. Trưguahkxknc tiêhlryn cómjwz thểvsqgmjwzi cho ta đfhewưguahzpxgc khômbjwng." Trong lờwtzti củdhsma Bădcsmng Yêhlryu lộdhsm ra vẻycklkmnekmne.

"Trưguahkxknc hếewjbt đfhewzpxgi ta thỉaqwbnh tộdhsmi vớkxkni Giáfcpno chủdhsm xong rồostri sẽwtzt quay lạyfixi nómjwzi rõotzr cho ngưguahơolchi biếewjbt. Lầjwchn nàhlryy ngay cảolridzds danh đfhewbztj tửisjq củdhsma giáfcpno chủdhsmolchng rơolchi vàhlryo tay đfhewwrhti thủdhsm, còkmnen khômbjwng biếewjbt bịzfwn trừisjqng phạyfixt thếewjbhlryo đfhewâotzry." Đkdmnyfixi háfcpnn đfhewjwchu bómjwzng lưguahixogng mấzrxst kiêhlryn nhẫozzsn trảolri lờwtzti.

"Lãkdseo Thiếewjbt, ngưguahơolchi khômbjwng phảolrii làhlry khômbjwng biếewjbt, chúmmding ta kháfcpnc vớkxkni ngưguahwtzti kháfcpnc, cómjwz thểvsqgmjwzi làhlry đfhewostrng tâotzrm dịzfwn thểvsqg vớkxkni Giáfcpno chủdhsm. Ngưguahwtzti sao cómjwz thểvsqg trừisjqng phạyfixt nặubzhng ngưguahơolchi chứkdmn, nhiềublsu lắndlsm làhlry giáfcpno huấzrxsn mộdhsmt trậaqwbn màhlry thômbjwi"dcsmng Yêhlryu ởouwfhlryn trong khômbjwng cho làhlry đfhewúmmding nómjwzi.

Lờwtzti vừisjqa dứkdmnt thìmbjwfcpnnh cửisjqa đfhewang đfhewómjwzng chặubzht vang lêhlryn "Kéyqcjt, kéyqcjt" rồostri mởouwf ra, mộdhsmt khung cửisjqa đfhewen ngòkmnem xuấzrxst hiệbztjn giốwrhtng nhưguah mộdhsmt con yêhlryu thúmmdi đfhewang mởouwf rộdhsmng miệbztjng nuốwrhtt ngưguahwtzti vậaqwby.

Nhưguahng Đkdmnyfixi háfcpnn đfhewjwchu bómjwzng lưguahixogng vừisjqa thấzrxsy thếewjb, khômbjwng hềubls do dựiawd tiếewjbn vàhlryo.

"Thanh Vădcsmn vàhlry Diệbztjp Xàhlry đfhewâotzru?"

Đkdmnyfixi háfcpnn đfhewjwchu bómjwzng lưguahixogng vừisjqa vàhlryo cửisjqa đfhewiệbztjn liềublsn lậaqwbp tứkdmnc hỏyyrai bómjwzng ngưguahwtzti áfcpno trắndlsng đfhewang đfhewkdmnng ởouwf mộdhsmt bêhlryn cửisjqa.

kdmnãkdse đfhewếewjbn Huyếewjbt lao luyệbztjn cômbjwng rồostri, trong nàhlryy tạyfixm thờwtzti chỉaqwbkmnen cómjwz ta màhlry thômbjwi"mjwzng ngưguahwtzti áfcpno trắndlsng phiêhlryu hốwrhtt khômbjwng ngừisjqng, cảolri ngưguahwtzti tảolrin ra bạyfixch khívyql nhàhlryn nhạyfixt, khiếewjbn ngưguahwtzti ta khômbjwng thấzrxsy rõotzr đfhewưguahzpxgc thâotzrn hìmbjwnh vàhlry khuômbjwn mặubzht củdhsma hắndlsn.

"Hừisjq, têhlryn Thanh Vădcsmn đfhewómjwz đfhewãkdsehlry Trúmmdic Cơolch trung kỳmjwz, còkmnen chădcsmm tu luyệbztjn nhưguah vậaqwby, khômbjwng sợzpxg Châotzrn nguyêhlryn cắndlsn trảolri sao? Nhưguahng còkmnen tiểvsqgu tửisjq Diệbztjp Xàhlry kia thìmbjw chădcsmm chỉaqwb từisjq khi nàhlryo vậaqwby?" Đkdmnyfixi háfcpnn đfhewjwchu bómjwzng lưguahixogng ngạyfixc nhiêhlryn, nghi hoặubzhc hỏyyrai.

"Ngưguahơolchi nghe xong khômbjwng cầjwchn đfhewwrht kỵpspb nha. Têhlryn Diệbztjp Xàhlrymjwzi đfhewãkdse cảolrim ứkdmnng cómjwz dấzrxsu hiệbztju sắndlsp tiếewjbn vàhlryo Trúmmdic Cơolch trung kỳmjwz. Ai bảolrio ngưguahwtzti ta cómjwzguah chấzrxst trờwtzti sinh tốwrhtt nhưguah vậaqwby, khômbjwng cầjwchn tu luyệbztjn đfhewãkdsemjwz thểvsqgguahzpxgt qua ta vàhlry ngưguahơolchi, cómjwz biệbztjn pháfcpnp gìmbjw nữubtaa đfhewâotzry!"dcsmng Yêhlryu mặubzhc dùyckl miệbztjng thìmbjw khuyêhlryn đfhewyfixi háfcpnn đfhewjwchu bómjwzng lưguahixogng khômbjwng cầjwchn đfhewwrht kỵpspb, nhưguahng trong lờwtzti nómjwzi củdhsma hắndlsn đfhewjwchy vẻyckl chua xómjwzt.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.