Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 309 : Yêu hóa

    trước sau   
"Khôgxisng thểjlpp tiếzupxp, trốxizin mau!"

cuaeơxizing tổybyeng quảjesnn trêcckln tay Hàkcvpn Lậmswxp cốxizioxobn đybyeau, lớtsrfn tiếzupxng hôgxis, ýzeqy đybyeauyi muốxizin nhắmwwtc nhởvcuo tiểjlppu vưcuaeơxizing gia.

Hiểjlppn nhiêcckln, lờuhewi nhắmwwtc nhỏxxsw củernra hắmwwtn đybyeãannq chậmswxm mộjjmtt chúovmit.

Nghe thấwcyny vậmswxy, tiểjlppu vưcuaeơxizing gia theo bảjesnn năxizing hơxizii nghiêccklng ngưcuaeuhewi, đybyejjmtnh trávvotnh khỏxxswi mũovmii kiếzupxm xanh to lớtsrfn kia. Nhưcuaeng kiếzupxm chợumckt biếzupxn đybyeybyei, nhẹdivp nhàkcvpng sưcuaeumckt qua bắmwwtp châmswxn củernra hắmwwtn, hắmwwtc khízpet hộjjmt thâmswxn lậmswxp tứsxvec bịjjmt chéoxobm tan, khôgxisng còfwajn chúovmit távvotc dụpterng nàkcvpo.

Kếzupxt quảjesnkcvp hai bắmwwtp châmswxn bịjjmt cắmwwtt đybyesxvet lìvbusa, tiểjlppu vưcuaeơxizing gia kêccklu to mộjjmtt tiếzupxng, hôgxisn mêcckl ngay tạnzuji chỗyxre.

Vịjjmtgxisng tửelarkcvpnh vàkcvpng lávvot ngọzpetc nàkcvpy mặmxiwc dùmijxmswxm kếzupxxizin ngưcuaeuhewi nhưcuaeng từuidw nhỏxxsw đybyeếzupxn giờuhew chưcuaea bao giờuhew nếzupxm trảjesni đybyeau khổybye, đybyeưcuaeơxizing nhiêcckln khôgxisng thểjlpp chịjjmtu nổybyei đybyeau đybyetsrfn nhưcuae vậmswxy.


Mặmxiwc dùmijx vậmswxy, cảjesnnh nàkcvpy vẫjesnn khiếzupxn Hàkcvpn Lậmswxp hơxizii hoảjesnng, lúovmic đybyedgsgu còfwajn tưcuaevcuong rằuidwng vìvbusmswxu khôgxisng dùmijxng đybyeếzupxn Thanh Nguyêcckln kiếzupxm nêcckln sợumck đybyejlpp sổybyeng mấwcynt đybyexizii phưcuaeơxizing.

Đnoqaumcki sau khi hiểjlppu đybyeưcuaeumckc sao lạnzuji nhưcuae thếzupx, Hàkcvpn Lậmswxp vừuidwa giậmswxn vừuidwa buồauyin cưcuaeuhewi tófgwtm lấwcyny hắmwwtn, bay vềqirc phízpeta Môgxisng Sơxizin tứsxve hữcuaeu.

kcvpn Lậmswxp đybyenzuji thắmwwtng, tâmswxm tìvbusnh rấwcynt khoávvoti trávvot, nhưcuaeng cũovming cófgwt chúovmit buồauyin bựoukdc.

Ngay từuidw đybyedgsgu, tiểjlppu vưcuaeơxizing gia vàkcvpcuaeơxizing tổybyeng quảjesnn đybyeãannq khiếzupxn hắmwwtn cófgwt cảjesnm giávvotc nguy hiểjlppm, vậmswxy hai ngưcuaeuhewi nàkcvpy phảjesni khófgwt chơxizii mớtsrfi đybyeúovming, khôgxisng ngờuhew lạnzuji dễdivpkcvpng bịjjmt bắmwwtt nhưcuae vậmswxy. Chẳdivpng lẽmwwt linh giávvotc thầdgsgn bízpet củernra mìvbusnh đybyeãannq bắmwwtt đybyedgsgu cófgwt sai lầdgsgm rồauyii sao?

kcvpn Lậmswxp lắmwwtc đybyedgsgu, nghỉfwaj thấwcyny cófgwt đybyeiểjlppm kỳmuzb quávvoti.

ovmic nàkcvpy, phízpeta xa vẫjesnn còfwajn mấwcyny Hắmwwtc y tu sĩyjce ngơxizi ngẩuhewn đybyesxveng nhìvbusn, biếzupxt cófgwtvcuo lạnzuji đybyeâmswxy cũovming vôgxis ízpetch, sau khi liếzupxc mắmwwtt nhìvbusn nhau thìvbus bỏxxsw chạnzujy távvotn loạnzujn, trong chớtsrfp mắmwwtt đybyeãannq khôgxisng thấwcyny bófgwtng dávvotng đybyeâmswxu nữcuaea.

kcvpn Lậmswxp khôgxisng cófgwt ýzeqy đybyejjmtnh truy đybyeuổybyei. Mấwcyny kẻvygrkcvpy cũovming giốxizing nhưcuaegxisng Sơxizin tứsxve hữcuaeu, chỉfwajkcvp phầdgsgn tửelar ngoạnzuji vi, căxizin bảjesnn khôgxisng đybyeávvotng đybyejlpp đybyeuổybyei giếzupxt.

Hắmwwtn vừuidwa nghĩyjce, vừuidwa trởvcuo vềqirccckln cạnzujnh Môgxisng Sơxizin tứsxve hữcuaeu, tùmijxy ýzeqyoxobm hai gãannqmijx binh trong tay ra, thảjesnn nhiêcckln nófgwti:

"Cầdgsgm mávvotu cho chúovming, còfwajn phảjesni lấwcyny khẩuhewu cung chúovming nữcuaea."

Thanh niêcckln vàkcvpannqo Nhịjjmt trong Môgxisng Sơxizin tứsxve hữcuaeu lậmswxp tứsxvec tiếzupxp lấwcyny hai ngưcuaeuhewi, khôgxisng dávvotm cófgwt chúovmit chậmswxm trễdivp.

ovmic nàkcvpy Môgxisng Sơxizin tứsxve hữcuaeu khôgxisng chỉfwajfgwt biểjlppu hiệzeqyn kízpetnh trọzpetng đybyexizii vớtsrfi Hàkcvpn Lậmswxp màkcvpfwajn làkcvp nỗyxrei kízpetnh sợumck xuấwcynt phávvott từuidw nộjjmti tâmswxm. Vừuidwa rồauyii Hàkcvpn Lậmswxp đybyenzuji triểjlppn thầdgsgn uy đybyeãannq đybyejlpp lạnzuji ấwcynn tưcuaeumckng khôgxisng thểjlpp phai nhạnzujt trong lòfwajng bọzpetn họzpet.

"Tiềqircn bốxizii côgxisng phávvotp thậmswxt sựoukd thôgxisng huyềqircn, mấwcyny ngưcuaeuhewi vãannqn bốxizii đybyeãannq đybyeưcuaeumckc mởvcuo rộjjmtng tầdgsgm mắmwwtt!"annqo giảjesn mặmxiwt đybyeen nófgwti, giọzpetng đybyedgsgy kízpetnh trọzpetng.

"Khôgxisng cófgwtvbus, chỉfwajkcvp chúovmit tàkcvpi mọzpetn!"


kcvpn Lậmswxp thấwcyny thầdgsgn sắmwwtc kízpetnh sợumck củernra Môgxisng Sơxizin tứsxve hữcuaeu, trong lòfwajng cũovming cófgwtkcvpi phầdgsgn đybyemwwtc ýzeqy, nhưcuaeng lạnzuji ra vẻvygr khôgxisng đybyeávvotng nhắmwwtc tớtsrfi, khiếzupxn cho mấwcyny ngưcuaeuhewi nàkcvpy càkcvpng cảjesnm thấwcyny vịjjmtkcvpn tiềqircn bốxizii trởvcuocckln cao thâmswxm khófgwtcuaeuhewng.

Đnoqaúovming lúovmic nàkcvpy, mộjjmtt loạnzujt tiếzupxng nổybye "ầdgsgm ầdgsgm" vang lêcckln, khiếzupxn sắmwwtc mặmxiwt Hàkcvpn Lậmswxp hơxizii đybyeybyei.

gxisng Sơxizin tứsxve hữcuaeu vộjjmti vàkcvpng nhìvbusn lạnzuji, trong đybyeófgwt trung niêcckln nữcuae tửelar sau khi nhìvbusn rõmxiwkcvpng thìvbus mặmxiwt lộjjmt vẻvygr hoảjesnng sợumck, chỉfwaj cho Hàkcvpn Lậmswxp:

"Tiềqircn bốxizii, mau xem phávvotp khízpet củernra ngưcuaeuhewi!"

kcvpn Lậmswxp quay ngưcuaeuhewi lạnzuji nhìvbusn, chỉfwaj thấwcyny bêcckln trong "Giàkcvp Thiêcckln chung" đybyeang chụpterp lấwcyny đybyenzuji hávvotn đybyedgsgu bófgwtng lưcuaelqoang phávvott ra nhữcuaeng tiếzupxng nổybye vang trờuhewi, bêcckln ngoàkcvpi cófgwt vẻvygr sắmwwtp phávvott sinh nhữcuaeng biếzupxn hófgwta khôgxisng thểjlpp tin nổybyei.

Theo từuidwng tiếzupxng nổybye, Giàkcvp Thiêcckln chung lạnzuji đybyejjmtt nhiêcckln lồauyii lêcckln thêccklm mộjjmtt khốxizii lớtsrfn. Sau mưcuaeuhewi mấwcyny tiếzupxng nổybye, bềqirc mặmxiwt chuôgxisng trong nhávvoty mắmwwtt rúovmit cuộjjmtc đybyeãannq khôgxisng còfwajn giữcuae đybyeưcuaeumckc hìvbusnh dávvotng cũovmi.

Nhưcuaeng càkcvpng khôgxisng ổybyen chízpetnh làkcvpkcvpo quang màkcvpu vàkcvpng củernra chuôgxisng trởvcuocckln mờuhew nhạnzujt đybyei rấwcynt nhiềqircu. Đnoqanzuji hávvotn đybyedgsgu bófgwtng lưcuaelqoang ởvcuocckln trong dưcuaeuhewng nhưcuaefgwt thểjlpp phávvot chuôgxisng thoávvott ra bấwcynt cứsxveovmic nàkcvpo.

kcvpn Lậmswxp trong lòfwajng hoảjesnng sợumck.

Mặmxiwc dùmijx khôgxisng biếzupxt vìvbus sao lạnzuji xuấwcynt hiệzeqyn hiệzeqyn tưcuaeumckng khôgxisng thểjlpp tin nổybyei nàkcvpy, nhưcuaeng hiểjlppn nhiêcckln Giàkcvp Thiêcckln chung khôgxisng thểjlppmswxy khốxizin đybyeưcuaeumckc đybyexizii phưcuaeơxizing, xem ra chỉfwajfgwt thểjlpp thửelar mộjjmtt sốxizi biệzeqyn phávvotp khávvotc.

Nghĩyjce vậmswxy, Hàkcvpn Lậmswxp thu lạnzuji mấwcyny phávvotp khízpet đybyeang xoay tròfwajn trêcckln đybyefwajnh đybyedgsgu, néoxobm ra bảjesny, távvotm con khôgxisi lỗyxrei hìvbusnh thúovmi, xếzupxp thàkcvpnh hàkcvpng cùmijxng vớtsrfi bốxizin con khôgxisi lỗyxrei đybyeãannqoxobm ra lúovmic trưcuaetsrfc, chắmwwtn trưcuaetsrfc mặmxiwt Hàkcvpn Lậmswxp vàkcvpgxisng Sơxizin tứsxve hữcuaeu.

Vừuidwa làkcvpm xong mọzpeti việzeqyc, mộjjmtt tiếzupxng nổybye "ầdgsgm" vang trờuhewi truyềqircn đybyeếzupxn. Phávvotp khízpet Giàkcvp Thiêcckln chung đybyeãannq vỡlqoa tan thàkcvpnh nhiềqircu mảjesnnh, từuidwcckln trong phi ra mộjjmtt quávvoti vậmswxt giốxizing ngưcuaeuhewi màkcvp khôgxisng phảjesni ngưcuaeuhewi.

- Đnoqaâmswxy làkcvpvvoti gìvbus?

Trung niêcckln nữcuae tửelar vừuidwa nhìvbusn thấwcyny, thấwcynt thanh kêccklu lêcckln. Ba ngưcuaeuhewi còfwajn lạnzuji cũovming xanh mặmxiwt, lộjjmt ra vẻvygr khôgxisng thểjlpp tin nổybyei.


Trong mắmwwtt Hàkcvpn Lậmswxp cũovming xuấwcynt hiệzeqyn vẻvygr mặmxiwt cựoukdc kỳmuzb kinh ngạnzujc.

Đnoqanzuji hávvotn đybyedgsgu bófgwtng lưcuaelqoang đybyei ra, bấwcynt kểjlppkcvp sắmwwtc thávvoti hay ngoạnzuji hìvbusnh đybyeqircu đybyeãannq hoàkcvpn toàkcvpn bịjjmtccklu ma hófgwta.

ovmic nàkcvpy hắmwwtn cao hai trưcuaeumckng, miệzeqyng lòfwaji răxizing nanh, trêcckln đybyedgsgu mọzpetc ra hai cávvoti sừuidwng cong, phízpeta sau kéoxobo theo mộjjmtt cávvoti đybyegxisi dàkcvpi đybyedgsgy vảjesny cứsxveng rắmwwtn. Đnoqaiềqircu khiếzupxn mọzpeti ngưcuaeuhewi càkcvpng thêccklm kinh sợumck chízpetnh làkcvp: cảjesn ngưcuaeuhewi cao thấwcynp đybyeqircu cófgwtccklu văxizin màkcvpu đybyeófgwt, bảjesno phủernr nửelara thâmswxn trêcckln trầdgsgn trụpteri, phávvott ra mộjjmtt luồauying sávvott khízpet khôgxisng lờuhewi.

Từuidw khuôgxisn mặmxiwt, cófgwt thểjlpp mờuhew nhạnzujt hìvbusnh dung ra bộjjmt mặmxiwt trưcuaetsrfc kia củernra đybyenzuji hávvotn đybyedgsgu bófgwtng lưcuaelqoang.

Đnoqaôgxisi mắmwwtt hắmwwtn tràkcvpn ngậmswxp hung quang màkcvpu xanh ngọzpetc, tràkcvpn ngậmswxp giếzupxt chófgwtc, mávvotu me, khôgxisng còfwajn nửelara phầdgsgn nhâmswxn tízpetnh. Hắmwwtn lạnzujnh lẽmwwto nhìvbusn mấwcyny ngưcuaeuhewi Hàkcvpn Lậmswxp, thâmswxn mìvbusnh hơxizii phụpterc xuốxizing, đybyejjmtt nhiêcckln vọzpett đybyeếzupxn nhanh nhưcuaecckln bắmwwtn.

gxisng Sơxizin tứsxve hữcuaeu thấwcyny vậmswxy cựoukdc kỳmuzb kinh ngạnzujc vàkcvp hoảjesnng sợumck, đybyeang khôgxisng biếzupxt nêcckln làkcvpm gìvbus thìvbuscckln tai đybyeãannq truyềqircn đybyeếzupxn thanh âmswxm củernra Hàkcvpn Lậmswxp:

"Tếzupx phávvotp khízpet!"

Theo phâmswxn phófgwt củernra Hàkcvpn Lậmswxp, mưcuaeuhewi khôgxisi lỗyxrei thúovmi đybyeauying thờuhewi mởvcuo miệzeqyng, mưcuaeuhewi cộjjmtt sávvotng chợumckt phófgwtng ra, nhưcuaeoxobt đybyeávvotnh khôgxisng kịjjmtp bưcuaeng tai, ụpterp thẳdivpng vàkcvpo ngưcuaeuhewi đybyenzuji hávvotn yêccklu hófgwta đybyeang khôgxisng chúovmit đybyeqirc phòfwajng, trúovming đybyeòfwajn ngãannq ngay tạnzuji chỗyxre.

gxisng Sơxizin tứsxve hữcuaeu thấwcyny vậmswxy mừuidwng rõmxiw, liềqircn khôgxisng chầdgsgn chừuidw tung hếzupxt phávvotp khízpet ra, đybyecckln cuồauying côgxisng kízpetch đybyenzuji hávvotn đybyeang ngãannq xuốxizing đybyewcynt, hy vọzpetng cófgwt thểjlpp giảjesni quyếzupxt quávvoti vậmswxt kinh nhâmswxn nàkcvpy.

Đnoqaávvotng tiếzupxc, mộjjmtng đybyedivpp củernra họzpet chỉfwajoxobo dàkcvpi trong khoảjesnnh khắmwwtc. Mộjjmtt đybyenzujo sávvott khízpet thấwcynu trờuhewi từuidw đybyenzuji hávvotn truyềqircn đybyeếzupxn, tiếzupxp đybyeófgwt hắmwwtn nổybyei giậmswxn nhảjesny dậmswxy, mặmxiwc kệzeqyvvotc phávvotp khízpet tấwcynn côgxisng cũovming khôgxisng hềqircmswxy chúovmit tổybyen thưcuaeơxizing nàkcvpo trêcckln ngưcuaeuhewi hắmwwtn. Đnoqaiềqircu nàkcvpy khiếzupxn đybyeôgxisi mắmwwtt củernra Môgxisng Sơxizin tứsxve hữcuaeu tưcuaevcuong nhưcuae muốxizin lòfwaji cảjesn ra ngoàkcvpi.

Đnoqanzuji hávvotn yêccklu hófgwta ngửelara mặmxiwt lêcckln trờuhewi đybyecckln cuồauying théoxobt lớtsrfn, đybyejjmtt nhiêcckln hai tay nhưcuae hai bávvotnh xe đybyecckln cuồauying xoay tròfwajn. Mấwcyny phávvotp khízpetmswxy quanh hắmwwtn chỉfwaj trong khoảjesnnh khắmwwtc đybyeãannq bịjjmtcuaeuhewi ngófgwtn tay cắmwwtt návvott thàkcvpnh từuidwng mảjesnnh, biếzupxn thàkcvpnh sắmwwtt vụptern.

Khôgxisng chờuhew cho Môgxisng Sơxizin tứsxve hữcuaeu biếzupxn sắmwwtc mặmxiwt, bízpetch quang trong đybyeôgxisi mắmwwtt đybyenzuji hávvotn yêccklu hófgwta bùmijxng lêcckln, lắmwwtc mìvbusnh vàkcvpi cávvoti đybyeãannq xuấwcynt hiệzeqyn trưcuaetsrfc vòfwajng bảjesno hộjjmt củernra mấwcyny ngưcuaeuhewi Hàkcvpn Lậmswxp, lợumcki trảjesno (mófgwtng vuốxizit sắmwwtc béoxobn) hung hăxizing chụpterp xuốxizing.

"Choang" mộjjmtt tiếzupxng.


annqo giảjesn mặmxiwt đybyeen nhanh tay nhanh mắmwwtt giơxizi Bạnzujch Lâmswxn thuẫjesnn củernra Hàkcvpn Lậmswxp lêcckln, vừuidwa lúovmic chắmwwtn đybyeưcuaeumckc mộjjmtt trảjesno, nhưcuaeng cũovming đybyejlpp lạnzuji trêcckln mặmxiwt thuẫjesnn năxizim vếzupxt mófgwtng vuốxizit rấwcynt sâmswxu. Hơxizin nữcuaea sắmwwtc mặmxiwt lãannqo giảjesn trởvcuocckln cựoukdc kỳmuzbvvoti nhợumckt, hiểjlppn nhiêcckln làkcvp do phávvotp lựoukdc khôgxisng đybyeernrmswxy nêcckln.

Thấwcyny vậmswxy, đybyenzuji hávvotn cưcuaeuhewi nanh ávvotc, lợumcki trảjesno còfwajn lạnzuji cũovming nhưcuae tia chớtsrfp, chộjjmtp tớtsrfi mặmxiwt thuẫjesnn.

Nhưcuaeng sắmwwtc mặmxiwt hắmwwtn lậmswxp tứsxvec biếzupxn đybyeybyei, rụptert tay vềqirc, hai tay tạnzujo thàkcvpnh hìvbusnh chữcuae thậmswxp chắmwwtn trưcuaetsrfc ngưcuaeuhewi.

mijxng lúovmic đybyeófgwt, đybyeumckt côgxisng kízpetch thứsxve hai củernra nhữcuaeng cộjjmtt sávvotng cũovming tớtsrfi, mạnzujnh mẽmwwt đybyeávvotnh thẳdivpng lêcckln ngưcuaeuhewi hắmwwtn.

Chẳdivpng qua lúovmic nàkcvpy đybyenzuji hávvotn yêccklu hófgwta đybyeãannqfgwt phòfwajng bịjjmtcckln khôgxisng ngãannq xuốxizing đybyewcynt, chỉfwaj bịjjmtgxisng kízpetch cưcuaeuhewng đybyenzuji nàkcvpy đybyeuhewy lùmijxi ra xa vàkcvpi chụpterc trưcuaeumckng. Nhờuhew đybyeófgwtkcvpannqo giảjesn mặmxiwt đybyeen vừuidwa mớtsrfi đybyelqoa mộjjmtt chưcuaevcuong đybyeófgwt mớtsrfi cófgwt thểjlpp thởvcuo đybyeưcuaeumckc mộjjmtt hơxizii, lau mồauyigxisi lạnzujnh trêcckln trávvotn, khẩuhewn trưcuaeơxizing nófgwti vớtsrfi ba ngưcuaeuhewi còfwajn lạnzuji:

"Thếzupxgxisng củernra đybyexizii phưcuaeơxizing rấwcynt hung mãannqnh, phávvotp lựoukdc củernra mộjjmtt ngưcuaeuhewi khôgxisng thểjlpp chịjjmtu nổybyei vàkcvpi cávvoti. Mọzpeti ngưcuaeuhewi hãannqy cùmijxng hợumckp lựoukdc đybyeiềqircu khiểjlppn thuẫjesnn nàkcvpy đybyei!"

Nghe đybyenzuji ca củernra mìvbusnh nófgwti vậmswxy, mấwcyny ngưcuaeuhewi còfwajn lạnzuji trong Môgxisng Sơxizin tứsxve hữcuaeu lậmswxp tứsxvec giơxizi mộjjmtt tay đybyemxiwt lêcckln vai lãannqo giảjesn, sau đybyeófgwt chậmswxm rãannqi rófgwtt linh lựoukdc củernra cơxizi thểjlppkcvpo.

Khuôgxisn mặmxiwt củernra lãannqo giảjesn mặmxiwt đybyeen trong khoảjesnnh khắmwwtc đybyeãannq khôgxisi phụpterc lạnzuji huyếzupxt sắmwwtc

Mặmxiwc dùmijx đybyeãannqfgwta yêccklu vậmswxt nhưcuaeng tấwcynn côgxisng hai lầdgsgn liêcckln tiếzupxp vẫjesnn khôgxisng thàkcvpnh côgxisng càkcvpng cófgwt vẻvygr khiếzupxn đybyenzuji hávvotn trởvcuocckln cuồauying bạnzujo. Vừuidwa lúovmic cộjjmtt sávvotng củernra cávvotc khôgxisi lỗyxrei thúovmi biếzupxn mấwcynt, hắmwwtn liềqircn lậmswxp tứsxvec giưcuaeơxizing nanh múovmia vuốxizit xôgxisng lêcckln, nhưcuaeng lạnzuji bịjjmt Bạnzujch Lâmswxn thuẫjesnn phảjesnn kízpetch, tiếzupxp tụpterc bịjjmtvvotc cộjjmtt sávvotng đybyeuhewy trởvcuo vềqirc chỗyxreovmi.

kcvpn Lậmswxp thấwcyny cảjesnnh nàkcvpy liềqircn nhízpetu màkcvpy.

ccklu vậmswxt nàkcvpy mộjjmtt khi cófgwt thểjlpp phávvot nổybyei Giàkcvp Thiêcckln chung, thâmswxn thểjlppfgwt thểjlpp chốxizing nổybyei cộjjmtt sávvotng côgxisng kízpetch củernra khôgxisi lỗyxrei thúovmi, cófgwt thểjlpp thấwcyny đybyeưcuaeumckc cávvotc phávvotp khízpet đybyefwajnh cấwcynp bìvbusnh thưcuaeuhewng tuyệzeqyt đybyexizii khôgxisng cófgwtvvotc dụpterng gìvbus đybyexizii vớtsrfi hắmwwtn, chỉfwajfgwt thểjlpp sửelar dụpterng phùmijx bảjesno.

Nghĩyjce tớtsrfi đybyeâmswxy, Hàkcvpn Lậmswxp khôgxisng hềqirc do dựoukd quay vềqirc phízpeta Môgxisng Sơxizin tứsxve hữcuaeu phâmswxn phófgwt:

"Cávvotc ngưcuaeơxizii tạnzujm thờuhewi cùmijxng cávvotc khôgxisi lỗyxrei thúovmi chốxizing đybyelqoa mộjjmtt lúovmic, ta cầdgsgn mộjjmtt chúovmit thờuhewi gian đybyejlpp thi phávvotp!"

fgwti xong, Hàkcvpn Lậmswxp khôgxisng đybyeumcki bọzpetn họzpet đybyeávvotp ứsxveng liềqircn rúovmit từuidw trong túovmii trữcuae vậmswxt ra mộjjmtt phùmijx lụpterc màkcvpu xanh mờuhew mờuhew, hai tay trịjjmtnh trọzpetng cầdgsgm phùmijx lụpterc, khoanh châmswxn ngồauyii xuốxizing, nhắmwwtm mắmwwtt vậmswxn côgxisng.

kcvpn Lậmswxp khôgxisng hềqircfgwti tớtsrfi phùmijx bảjesno bởvcuoi vìvbus hắmwwtn biếzupxt rõmxiw, vớtsrfi thâmswxn phậmswxn távvotn tu củernra mấwcyny ngưcuaeuhewi kia, đybyea phầdgsgn đybyeqircu khôgxisng biếzupxt đybyeưcuaeumckc phùmijx bảjesno làkcvpvvoti gìvbus, màkcvp hiệzeqyn tạnzuji cũovming khôgxisng phảjesni lúovmic giảjesni thízpetch.

Hắmwwtn cứsxve dứsxvet khoávvott hàkcvpnh đybyejjmtng, căxizin bảjesnn khôgxisng đybyejlpp cho Môgxisng Sơxizin tứsxve hữcuaeu cófgwt thờuhewi gian phảjesnn đybyexizii. Bọzpetn họzpet nghe rấwcynt rõmxiwkcvpng, đybyeàkcvpnh phảjesni liếzupxc mắmwwtt nhìvbusn nhau, lãannqo giảjesn mặmxiwt đybyeen đybyeàkcvpnh phảjesni đybyeávvotp ứsxveng, tiếzupxp tụpterc kiêcckln cưcuaeuhewng chốxizing đybyelqoa.

Tiếzupxp đybyeófgwt, đybyenzuji hávvotn yêccklu hófgwta liêcckln tiếzupxp nhàkcvpo tớtsrfi tấwcynn côgxisng bảjesny, távvotm lầdgsgn, nhưcuaeng lầdgsgn nàkcvpo cũovming đybyeqircu tốxizii tăxizim mặmxiwt màkcvpy bắmwwtn ngưcuaeumckc trởvcuo vềqirc mộjjmtt cávvotch vôgxis ízpetch.

Bạnzujch Lâmswxn thuẫjesnn củernra Hàkcvpn Lậmswxp mặmxiwc dùmijx bịjjmt nhiềqircu vếzupxt trảjesno củernra đybyexizii phưcuaeơxizing, nhưcuaeng vớtsrfi sợumck phốxizii hợumckp củernra Môgxisng Sơxizin tứsxve hữcuaeu, vẫjesnn ngăxizin trởvcuo đybyeưcuaeumckc cặmxiwp lợumcki trảjesno ngọzpetc návvott vàkcvpng tan kia. Còfwajn mưcuaeuhewi khôgxisi lỗyxrei thúovmi vẫjesnn dùmijxng cộjjmtt sávvotng côgxisng kízpetch, giữcuae vữcuaeng khoảjesnng cávvotch nhấwcynt đybyejjmtnh, khôgxisng cho đybyenzuji hávvotn yêccklu hófgwta liêcckln tụpterc tấwcynn côgxisng, đybyejlpp cho Môgxisng Sơxizin tứsxve hữcuaeu cófgwtxizi hộjjmti thởvcuo dốxizic trong giâmswxy lávvott.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.