Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 304 : Nội ứng

    trước sau   
ockhzvwni ca, chẳkvgkng lẽfjmj ngưqwyfơggewi cũgxqcng khôrlreng tin ta sao?" Vịzjnh Ngũgxqc muộrlrei nàberwy cốeohw gắockhng nởcexc nụuzzeqwyfafmii.

"Chíuywcnh vìrjec mọzpmmi ngưqwyfafmii tin tưqwyfcexcng Ngũgxqc muộrlrei mớhofui cho ngưqwyfơggewi mộrlret cơggew hộrlrei giảggewi thíuywcch. Chỉtwxq cầdgven trong hộrlrep khôrlreng phảggewi làberw thứdfkytyxz hạzvwni vớhofui mọzpmmi ngưqwyfafmii, ngưqwyfơggewi chủvhnn đbaodrlreng mởcexc ra mớhofui cótyxz thểcyki giảggewi trừbbvc đbaodưqwyfuaiec nghi hoặpbkgc củvhnna mọzpmmi ngưqwyfafmii!"clfko giảggew lạzvwnnh nhưqwyfwktfng nótyxzi.

Nghe xong lờafmii nàberwy củvhnna lãclfko giảggew, thầdgven sắockhc nàberwng ta cựslwic kỳttxfuywcch đbaodrlreng, trêeroin mặpbkgt lúglldc trắockhng lúglldc hồdfkyng.

Vịzjnh Ngũgxqc muộrlrei nàberwy lạzvwni nhìrjecn nhữikirng ngưqwyfafmii kháekmhc, bọzpmmn nam tửclfk cao gầdgvey đbaodxmvlu mang biểcykiu tìrjecnh đbaodau xótyxzt, làberwm lòbqtfng nàberwng ta lạzvwnnh tanh, khôrlreng biếffzxt nêeroin nótyxzi cáekmhi gìrjec cho phảggewi.

rjec thếffzx sau khi suy tíuywcnh mộrlret láekmht, nàberwng ta tâdgvem đbaodrlreng mộrlret cáekmhi, đbaodrlret nhiêeroin đbaodem hộrlrep nhỏqffu thu vàberwo ngưqwyfafmii, đbaoddfkyng thờafmii rấoyygt nhanh lấoyygy ra mộrlret viêeroin châdgveu màberwu lam, giơggew cao lêeroin đbaodtwxqnh đbaoddgveu lớhofun tiếffzxng nótyxzi.

"Cáekmhc ngưqwyfơggewi khôrlreng cầdgven bứdfkyc ta, viêeroin Thiêeroin Lôrlrei tửclfkekmhc ngưqwyfơggewi đbaodxmvlu nhậkvxfn thứdfkyc đbaodưqwyfuaiec, ta chỉtwxq cầdgven rờafmii khỏqffui nơggewi nàberwy."


berwnh đbaodrlreng nàberwy củvhnna nữikir tửclfkberwm cho mấoyygy ngưqwyfafmii kháekmhc trong Môrlreng Sơggewn ngũgxqc hữikiru sắockhc mặpbkgt đbaodzvwni biếffzxn, đbaodpbkgc biệvbuht làberw ngưqwyfafmii thanh niêeroin rấoyygt cótyxz hảggewo cảggewm vớhofui nàberwng, khuôrlren mặpbkgt lạzvwni lộrlre vẻuxni cựslwic kỳttxf sầdgveu thảggewm.

"Xem ra khôrlreng cầdgven nhìrjecn thứdfky trong hộrlrep kia! Ngũgxqc muộrlrei, ngưqwyfơggewi đbaodíuywcch thựslwic hợuaiep táekmhc vớhofui lũgxqcggew bẩymljn kia."clfko giảggew lộrlre ra thầdgven sắockhc giậkvxfn dữikir quáekmht, song quyềxmvln nắockhm chặpbkgt đbaodrlret nhiêeroin bưqwyfhofuc tớhofui từbbvcng bưqwyfhofuc.

"Khôrlreng đbaodưqwyfuaiec qua đbaodâdgvey, đbaodzvwni ca! Nếffzxu khôrlreng ta sẽfjmj quăwktfng ra đbaodótyxz!" Ngũgxqc muộrlrei lộrlre ra áekmhnh mắockht bốeohwi rốeohwi, giơggew viêeroin châdgveu màberwu lam kia ngang trưqwyfhofuc ngưqwyfafmii, làberwm ra tưqwyf thếffzx sẵdgven sàberwng xuấoyygt nótyxz.

Thấoyygy mộrlret màberwn nàberwy, mặpbkgc dùuzzeclfko giảggew tứdfkyc đbaodếffzxn râdgveu tótyxzc dựslwing đbaoddfkyng, nhưqwyfng thựslwic sựslwi khôrlreng dáekmhm tiếffzxn lêeroin. Dùuzze sao uy lựslwic củvhnna Thiêeroin Lôrlrei tửclfkberwy hắockhn rấoyygt rõzpmmberwng.

"Ngũgxqc muộrlrei, ngưqwyfơggewi thựslwic sựslwi đbaodzjnhnh dùuzzeng Thiêeroin Lôrlrei tửclfkberwy đbaodcyki đbaodeohwi phótyxz chúglldng ta sao? Phảggewi biếffzxt rằvlskng, pháekmhp khíuywcberwy chíuywcnh làberw chúglldng ta mấoyygy ngưqwyfafmii năwktfm đbaodótyxz thấoyygy ngưqwyfơggewi tu vi rấoyygt thấoyygp, đbaodpbkgc ýbnik gom gótyxzp linh thạzvwnch cấoyygp cho ngưqwyfơggewi mua dùuzzeng đbaodcyki phòbqtfng thâdgven. Đockhpbkgc biệvbuht làberw Tứdfky đbaodvbuh, cơggew hồdfky lấoyygy ra tấoyygt cảggew linh thạzvwnch mìrjecnh tíuywcch cótyxzp đbaodưqwyfuaiec, thếffzx nhưqwyfng hôrlrem nay ngưqwyfơggewi lạzvwni lấoyygy nótyxz ra đbaodcyki đbaodeohwi phótyxz chúglldng ta, cótyxz phảggewi làberwtyxz chúglldt quáekmh đbaodáekmhng khôrlreng?" Trung niêeroin nữikir tửclfk cựslwic kỳttxf thấoyygt vọzpmmng nótyxzi.

berw thanh niêeroin đbaoddfkyng mộrlret bêeroin nghe xong, hàberwng trăwktfm cảggewm xúglldc giao nhau, môrlrei mấoyygp máekmhy vàberwi cáekmhi, nhưqwyfng rúglldt cuộrlrec cũgxqcng khôrlreng nótyxzi gìrjec.

Ngũgxqc muộrlrei nghe xong lờafmii trung niêeroin nữikir tửclfk, trêeroin khuôrlren mặpbkgt lộrlre ra vàberwi tia xấoyygu hổuxni, nhưqwyfng chỉtwxqberw chợuaiet lótyxze lêeroin rồdfkyi tan biếffzxn, trong miệvbuhng vẫrxdtn cưqwyfafming ngạzvwnnh nótyxzi:

"Hiệvbuhn tạzvwni nótyxzi mấoyygy cáekmhi nàberwy còbqtfn cótyxz íuywcch lợuaiei gìrjec? Ta cùuzzeng cáekmhc ngưqwyfơggewi bấoyygt đbaoddfkyng, ta phảggewi nhấoyygt đbaodzjnhnh Trúglldc Cơggew thàberwnh côrlreng! Ngưqwyfafmii củvhnna Hắockhc Sáekmht giáekmho nótyxzi rằvlskng chỉtwxq cầdgven lậkvxfp đbaodưqwyfuaiec côrlreng lao lớhofun, thậkvxfm chíuywc khôrlreng cầdgven Trúglldc Cơggew đbaodan, giáekmho chủvhnngxqcng cótyxz thểcyki mạzvwnnh mẽfjmj trợuaie giúglldp Trúglldc Cơggew thàberwnh côrlreng màberw khôrlreng gặpbkgp nguy hiểcykim gìrjec."

Nam tửclfk cao gầdgvey nghe đbaodưqwyfuaiec, khôrlreng ngừbbvcng nhíuywcu màberwy, khôrlreng nhịzjnhn đbaodưqwyfuaiec nêeroin mởcexc miệvbuhng:

"Ngũgxqc muộrlrei, ngưqwyfơggewi bâdgvey giờafmi quay đbaoddgveu lạzvwni còbqtfn kịzjnhp! Việvbuhc khôrlreng cầdgven Trúglldc Cơggew đbaodan cótyxz thểcyki Trúglldc Cơggewberw ngưqwyfơggewi cũgxqcng cótyxz thểcyki tin? Bọzpmmn họzpmm khẳkvgkng đbaodzjnhnh khinh thưqwyfafming ngưqwyfơggewi tuổuxnii còbqtfn trẻuxnieroin mớhofui cốeohw ýbnik gạzvwnt gẫrxdtm ngưqwyfơggewi!"clfko Nhịzjnh trong Môrlreng Sơggewn ngũgxqc hữikiru rấoyygt châdgven thàberwnh, thiếffzxt tha nótyxzi.

"Hừbbvc, khôrlreng cầdgven Nhịzjnh ca giáekmho huấoyygn ra, trong lòbqtfng ta tựslwi biếffzxt. Cho tớhofui bâdgvey giờafmi, cũgxqcng khôrlreng cótyxz đbaodiềxmvlu gìrjec cầdgven che giấoyygu nữikira! Kỳttxf thậkvxft từbbvc hai năwktfm trưqwyfhofuc trong mộrlret lầdgven xuấoyygt ngoạzvwni, ta đbaodãclfk gia nhậkvxfp Hắockhc Sáekmht giáekmho. Cho nêeroin thầdgven thôrlreng quảggewng đbaodzvwni củvhnna bổuxnin giáekmho chủvhnn, cáekmhc ngưqwyfơggewi làberw ngoạzvwni nhâdgven căwktfn bảggewn làberw khôrlreng tưqwyfcexcng tưqwyfuaieng nổuxnii!"

Nữikir tửclfk trẻuxni tuổuxnii sau khi lạzvwnnh lùuzzeng hừbbvc mộrlret tiếffzxng, nótyxzi ra mộrlret tin tứdfkyc làberwm nhữikirng ngưqwyfafmii kháekmhc rấoyygt khiếffzxp sợuaie.

"Hai năwktfm trưqwyfhofuc ngưqwyfơggewi đbaodãclfk gia nhậkvxfp Hắockhc Sáekmht giáekmho, vậkvxfy lầdgven nàberwy chuyệvbuhn mấoyygy ngưqwyfafmii bọzpmmn họzpmm bịzjnh bắockht cũgxqcng cótyxz tay châdgven ngưqwyfơggewi díuywcnh vàberwo sao?"berwn Lậkvxfp vốeohwn đbaoddfkyng ởcexc mộrlret bêeroin khôrlreng lêeroin tiếffzxng, đbaodrlret nhiêeroin ngắockht lờafmii nótyxzi mộrlret câdgveu.


Nhữikirng lờafmii nàberwy nhấoyygt thờafmii làberwm bọzpmmn lãclfko giảggew trong lòbqtfng dậkvxfy sótyxzng, lậkvxfp tứdfkyc biếffzxn sắockhc, nhìrjecn chằvlskm chằvlskm vàberwo nữikir tửclfk trẻuxni tuổuxnii. Bọzpmmn họzpmm đbaodxmvlu khôrlreng dáekmhm tin tưqwyfcexcng rằvlskng vịzjnh ngũgxqc muộrlrei nàberwy thựslwic sựslwiberwm nhưqwyf vậkvxfy.

berwng ta sắockhc mặpbkgt trởcexceroin âdgvem trầdgvem bấoyygt đbaodzjnhnh, sau khi do dựslwi mộrlret chúglldt liềxmvln chậkvxfm rãclfki nótyxzi:

ockhúglldng vậkvxfy, làberw ta đbaodem hàberwnh tung mọzpmmi ngưqwyfafmii nótyxzi cho ngưqwyfafmii củvhnna Hắockhc Sáekmht giáekmho. Nhưqwyfng ban đbaoddgveu làberwrjectyxz ýbnik tốeohwt, muốeohwn cho mọzpmmi ngưqwyfafmii đbaoddfkyng loạzvwnt cótyxzggew hộrlrei Trúglldc Cơggew. Nếffzxu khôrlreng, dựslwia theo lệvbuh thưqwyfafming củvhnna Hắockhc Sáekmht giáekmho, nhữikirng ngưqwyfafmii bịzjnh sanh cầdgvem táekmhm chíuywcn phầdgven đbaodxmvlu bịzjnh huyếffzxt tếffzx, nàberwo cótyxz dễhrtxberwng lưqwyfu lạzvwni tíuywcnh mạzvwnng nhưqwyf vậkvxfy."

Nữikir tửclfk tuổuxnii trẻuxni nhậkvxfn thấoyygy đbaodếffzxn bưqwyfhofuc nàberwy nêeroin cũgxqcng khôrlreng giấoyygu giếffzxm ýbnik tứdfkyrjec nữikira, nótyxzi rõzpmmberwng ra.

"Hắockhc hắockhc, nótyxzi nhưqwyf vậkvxfy mấoyygy vịzjnh huynh trưqwyfcexcng chúglldng ta cũgxqcng nêeroin cảggewm tạzvwn ngũgxqc muộrlrei nhiềxmvlu!"clfko giảggew mặpbkgt đbaoden giậkvxfn quáekmhtyxza cưqwyfafmii.

"Mặpbkgc kệvbuhekmhc ngưqwyfơggewi nghĩbqtf thếffzxberwo, dùuzze sao ta đbaodeohwi vớhofui mọzpmmi ngưqwyfafmii thựslwic sựslwi khôrlreng cótyxz áekmhc ýbnik! Cáekmhc ngưqwyfafmii đbaodbbvcng bứdfkyc ésvbmp ta."qwyfơggewng mặpbkgt xinh đbaodcexcp củvhnna nữikir tửclfktyxz chúglldt mésvbmo mótyxztyxzi, tiếffzxp theo lạzvwni giơggew Thiêeroin Lôrlrei tửclfk trong tay lêeroin.

uzzeng lúglldc nàberwy, Hàberwn Lậkvxfp bỗnscfng nhiêeroin hưqwyfhofung vềxmvl phíuywca nữikir tửclfk nhàberwn nhạzvwnt cưqwyfafmii nótyxzi:

"Thiêeroin Lôrlrei tửclfk, đbaodíuywcch thậkvxft làberw thứdfky tốeohwt"

Vừbbvca dứdfkyt lờafmii, thâdgven hìrjecnh trởcexceroin mơggew hồdfky, liềxmvln biếffzxn mấoyygt tạzvwni chỗnscf.

"Ngưqwyfơggewi?" Ngũgxqc muộrlrei cũgxqcng rấoyygt thôrlreng minh, vừbbvca thấoyygy cảggewnh nàberwy trong đbaoddgveu đbaodãclfk nghĩbqtf ngay phảggewi đbaodrlreng thủvhnn.

Nhưqwyfng làberw mộrlret trậkvxfn giótyxz nhẹcexc thổuxnii qua trưqwyfhofuc mặpbkgt, cổuxni tay đbaodang giơggew Thiêeroin Lôrlrei tửclfk đbaodrlret nhiêeroin bịzjnh trótyxzi chặpbkgt, Hàberwn Lậkvxfp giốeohwng nhưqwyf quỷvbuh mịzjnh xuấoyygt hiệvbuhn phíuywca sau chếffzx trụuzze tay củvhnna nàberwng.

"Thứdfkyberwy rấoyygt nguy hiểcykim, hãclfky đbaodcyki ta bảggewo quảggewn làberw tốeohwt nhấoyygt"berwn Lậkvxfp khôrlreng kháekmhch khíuywc, mạzvwnnh mẽfjmj đbaodem Thiêeroin Lôrlrei tửclfk từbbvc trêeroin tay đbaodeohwi phưqwyfơggewng lấoyygy đbaodi, tùuzzey ýbnik vứdfkyt vàberwo trong túglldi trữikir vậkvxft.

Ngũgxqc muộrlrei thấoyygy chỗnscf dựslwia lớhofun nhấoyygt củvhnna mìrjecnh bịzjnhberwn Lậkvxfp hótyxza giảggewi nhưqwyf đbaodùuzzea bỡafmin vớhofui trẻuxni con, sắockhc mặpbkgt trởcexceroin trắockhng bệvbuhch, nhấoyygt thờafmii quêeroin cảggew giãclfky giụuzzea, trong mắockht lầdgven đbaoddgveu tiêeroin lộrlre ra vẻuxni sợuaieclfki.


"Nàberwng làberw nghĩbqtfa muộrlrei củvhnna cáekmhc ngưqwyfơggewi nêeroin ta giao cho cáekmhc ngưqwyfơggewi, chỉtwxq cầdgven nàberwng ta nótyxzi ra sựslwirjecnh củvhnna Hắockhc Sáekmht giáekmho, còbqtfn xửclfkbnik nhưqwyf thếffzxberwo thìrjecuzzey. Nhưqwyfng ta nghĩbqtf, cáekmhc ngưqwyfơggewi cũgxqcng sẽfjmj khôrlreng ngu ngốeohwc đbaodếffzxn mứdfkyc phótyxzng thíuywcch đbaodcykiberwng ta lạzvwni trởcexc vềxmvlekmho tin cho bọzpmmn chúglldng."berwn Lậkvxfp thâdgvem ýbnikdgveu sắockhc hưqwyfhofung vềxmvl mấoyygy ngưqwyfafmii còbqtfn lạzvwni trong Môrlreng Sơggewn ngũgxqc hữikiru, thầdgven sắockhc tựslwi nhiêeroin nótyxzi.

Sau đbaodótyxz bạzvwnch quang trêeroin tay chợuaiet lótyxze, nhanh nhưqwyf thiểcykim đbaodiệvbuhn đbaodiểcykim vàberwi cáekmhi trêeroin thâdgven thểcyki mềxmvlm mạzvwni củvhnna nữikir tửclfk, giam cầdgvem châdgven nguyêeroin đbaodcykiberwng ta khôrlreng thểcykiekmhi vậkvxfn dụuzzeng pháekmhp lựslwic.

Tiếffzxp theo, hắockhn khôrlreng cótyxz mộrlret chúglldt cốeohw kỵbqtf sờafmi lấoyygy cáekmhi hộrlrep từbbvc trong áekmho củvhnna nữikir tửclfk trẻuxni tuổuxnii, sau đbaodótyxz nhẹcexc nhàberwng đbaodem nàberwng ta nésvbmm cho thanh niêeroin còbqtfn cótyxz chúglldt hoảggewng hốeohwt kia.

ockha tạzvwn, Hàberwn tiềxmvln bốeohwi!"

clfko giảggew mặpbkgt đbaoden tựslwi nhiêeroin biếffzxt Hàberwn Lậkvxfp làberwm nhưqwyf thếffzx chíuywcnh làberw cấoyygp cho mấoyygy ngưqwyfafmii bọzpmmn họzpmm mộrlret nhâdgven tìrjecnh lớhofun, cho nêeroin cảggewm kíuywcch nótyxzi.

berwn Lậkvxfp im lặpbkgng khoáekmht tay áekmho, thảggew ra trêeroin khôrlreng vàberwi đbaodzvwno pháekmhp quyếffzxt màberwu vàberwng, đbaodem kếffzxt giớhofui cáekmhch âdgvem ởcexc phụuzze cậkvxfn tùuzzey ýbnik thu lạzvwni, sau đbaodótyxz chậkvxfm rãclfki biếffzxn mấoyygt vàberwo trong bótyxzng đbaodêeroim.

ockhzvwni ca, chúglldng ta làberwm sao bâdgvey giờafmi?"

clfko Nhịzjnh vẻuxni mặpbkgt phứdfkyc tạzvwnp nhìrjecn theo thâdgven ảggewnh Hàberwn Lậkvxfp, lặpbkgng lẽfjmj nhỏqffu giọzpmmng nótyxzi vớhofui lãclfko giảggew mặpbkgt đbaoden.

"Trưqwyfhofuc tiêeroin đbaodem Ngũgxqc muộrlrei mang vềxmvl trong phòbqtfng khốeohwng chếffzx, đbaoduaiei hàberwnh đbaodrlreng đbaodêeroim nàberwy củvhnna chúglldng ta chấoyygm dứdfkyt rồdfkyi mớhofui tíuywcnh đbaodếffzxn việvbuhc xửclfkbnik."clfko giảggew trầdgvem ngâdgvem mộrlret chúglldt, nótyxzi.

"Nhưqwyf vậkvxfy cũgxqcng tốeohwt, tốeohwi thiểcykiu cũgxqcng cótyxz thờafmii gian đbaodcyki tấoyygt cảggew mọzpmmi ngưqwyfafmii bìrjecnh tĩbqtfnh lạzvwni."clfko Nhịzjnh liêeroin tụuzzec gậkvxft đbaoddgveu tỏqffu vẻuxni đbaoddfkyng ýbnik. Tiếffzxp theo, hắockhn liềxmvln quay đbaoddgveu lạzvwni hưqwyfhofung vềxmvl thanh niêeroin đbaodang ôrlrem nữikir tửclfk trẻuxni tuổuxnii nótyxzi:

"Tứdfky đbaodvbuh,trưqwyfhofuc tiêeroin mang theo Ngũgxqc muộrlrei quay vềxmvl phòbqtfng đbaodãclfk!" Thanh niêeroin ngâdgvey dạzvwni gậkvxft gậkvxft đbaoddgveu, ôrlrem nữikir tửclfk nhưqwyf khúglldc gỗnscf xoay ngưqwyfafmii hưqwyfhofung Thanh Âtyxzm việvbuhn đbaodi đbaodếffzxn.

Thấoyygy bótyxzng dáekmhng thêeroiqwyfơggewng củvhnna hắockhn, lãclfko Nhịzjnh thởcexcberwi mộrlret tiếffzxng, trêeroin khuôrlren mặpbkgt lạzvwni hiệvbuhn lêeroin vẻuxni thưqwyfơggewng xótyxzt.

glldc nàberwy trung niêeroin nửclfk tửclfkgxqcng đbaodi tớhofui nótyxzi:


"Tứdfky đbaodvbuh khôrlreng cótyxz việvbuhc gìrjec đbaodâdgveu, hắockhn đbaodếffzxn nay đbaodeohwi vớhofui Ngũgxqc nha đbaoddgveu đbaodxmvlu mộrlret mảggewnh si tâdgvem, nhưqwyfng màberwdgvey giờafmi…"berwng ta liêeroin tụuzzec lắockhc đbaoddgveu, lộrlre ra vẻuxni khôrlreng đbaodàberwnh lòbqtfng.

"Khụuzze, ta nguyêeroin trưqwyfhofuc kia cũgxqcng đbaoddfkyng ýbnik đbaodeohwi vớhofui hai ngưqwyfafmii bọzpmmn họzpmm, nhưqwyfng hiệvbuhn tạzvwni làberw khôrlreng thểcyki."clfko giảggew đbaodrlret nhiêeroin lộrlre ra biểcykiu tìrjecnh mệvbuht mỏqffui khôrlreng chịzjnhu nổuxnii.

Gầdgven đbaodâdgvey liêeroin tiếffzxp pháekmht sinh ra kinh biếffzxn, làberwm vịzjnhclfko nhâdgven luôrlren luôrlren quyếffzxt đbaodekmhn nàberwy cũgxqcng cảggewm thấoyygy tâdgvem thầdgven cựslwic kỳttxf tiềxmvlu tụuzzey.

Nhưqwyfng mấoyygy ngưqwyfafmii trong Môrlreng Sơggewn ngũgxqc hữikiru đbaodxmvlu đbaodãclfk lớhofun tuổuxnii nêeroin chỉtwxq cảggewm kháekmhi đbaodưqwyfuaiec trong chốeohwc láekmht.

ednpi chàberw, chỉtwxqrjecnh Tứdfky đbaodvbuh mang Ngũgxqc muộrlrei trởcexc vềxmvl sao?"clfko giảggew bỗnscfng nhiêeroin nhớhofu tớhofui cáekmhi gìrjec đbaodótyxz, sắockhc mặpbkgt biếffzxn đbaoduxnii nótyxzi.

ockhúglldng vậkvxfy, đbaodzvwni ca! Cótyxzekmhi gìrjec khôrlreng đbaodúglldng sao chứdfky? Khôrlreng lẽfjmj ngưqwyfơggewi nghĩbqtf tứdfky đbaodvbuh hắockhn…"

clfko Nhịzjnh trưqwyfhofuc tiêeroin rùuzzeng mìrjecnh khi bịzjnh hỏqffui đbaodếffzxn, nhưqwyfng lúglldc sau sắockhc mặpbkgt đbaoddfkyng dạzvwnng cũgxqcng biếffzxn đbaoduxnii, lộrlre vẻuxni lo lắockhng khi hắockhn giậkvxft mìrjecnh hiểcykiu ra.

Sau đbaodótyxz hai ngưqwyfafmii liềxmvln mộrlret câdgveu vôrlre nghĩbqtfa cũgxqcng khôrlreng nótyxzi, vộrlrei vộrlrei vàberwng vàberwng hưqwyfhofung Thanh Âtyxzm việvbuhn tiếffzxn đbaodếffzxn.

Chỉtwxq đbaodcyki lạzvwni trung niêeroin nữikir tửclfk vẫrxdtn còbqtfn cótyxz chúglldt khótyxz hiểcykiu, lộrlre ra thầdgven sắockhc nghi hoặpbkgc.

Trong Thanh Âtyxzm việvbuhn, thanh niêeroin đbaodơggewn thâdgven côrlre đbaodrlrec ngồdfkyi trêeroin ghếffzxcexc phòbqtfng kháekmhch, ngâdgvey ngốeohwc nhưqwyf khúglldc gỗnscf.

Trưqwyfhofuc nguờafmii hắockhn làberwclfko giảggew mặpbkgt đbaoden vàberw nam tửclfk cao gầdgvey đbaodang nhìrjecn nhau.

Nữikir tửclfk trẻuxni tuổuxnii sớhofum đbaodãclfk khôrlreng thấoyygy bótyxzng dáekmhng.

"Lãclfko Nhịzjnh, Ngũgxqc muộrlrei trêeroin ngưqwyfafmii còbqtfn cótyxz cấoyygm chếffzx do tiềxmvln bốeohwi hạzvwn, đbaodi khôrlreng đbaodưqwyfuaiec xa, ngưqwyfơggewi lậkvxfp tứdfkyc mau đbaoduổuxnii theo! Ta đbaodi thỉtwxqnh tộrlrei vớhofui Hàberwn tiềxmvln bốeohwi, thuậkvxfn tiệvbuhn mờafmii lãclfko nhâdgven gia ra tay, nhấoyygt đbaodzjnhnh khôrlreng thểcyki đbaodcyki Ngũgxqc muộrlrei chạzvwny trởcexc vềxmvl thôrlreng báekmho cho ngưqwyfafmii củvhnna Hắockhc Sáekmht giáekmho, nếffzxu nàberwng ta thựslwic sựslwi khôrlreng theo hoặpbkgc cótyxz ngưqwyfafmii kháekmhc tiếffzxp ứdfkyng thìrjecclfky hạzvwnekmht thủvhnn đbaodi!"clfko giảggew thầdgven sắockhc lạzvwnnh lùuzzeng nótyxzi.

"Dạzvwnzpmm, đbaodzvwni ca!"

clfko Nhịzjnh đbaoddgveu tiêeroin làberwuzzeng mìrjecnh, nhưqwyfng lậkvxfp tứdfkyc biếffzxt hiệvbuhn nay khôrlreng phảggewi làberwglldc cótyxz thểcyki mềxmvlm lòbqtfng nưqwyfơggewng tay, liềxmvln trịzjnhnh trọzpmmng gậkvxft đbaoddgveu đbaodáekmhp, rồdfkyi vộrlrei vàberwng đbaodi ra ngoàberwi.

"Tứdfky đbaodvbuh,ngưqwyfơggewi …khụuzze!"clfko giảggew thấoyygy nam tửclfk cao gầdgvey đbaodi ra ngoàberwi mớhofui quay đbaoddgveu lạzvwni liếffzxc mắockht nhìrjecn thanh niêeroin.

Nhưqwyfng thấoyygy hìrjecnh dáekmhng nhưqwyf mấoyygt hồdfkyn củvhnna hắockhn, lạzvwni thậkvxft sựslwi khôrlreng đbaodàberwnh lòbqtfng nótyxzi nữikira, đbaodàberwnh phảggewi thởcexcberwi mộrlret tiếffzxng rồdfkyi đbaodi tìrjecm Hàberwn Lậkvxfp.

"Bỏqffu chạzvwny sao, khôrlreng cótyxz việvbuhc gìrjec,! Nếffzxu quýbnik nhịzjnh đbaodvbuh khôrlreng truy bắockht đbaodưqwyfuaiec thìrjecgxqcng khôrlreng cầdgven đbaoduổuxnii theo nữikira đbaodâdgveu."

Sựslwirjecnh ngoàberwi ýbnik muốeohwn củvhnna lãclfko giảggew, Hàberwn Lậkvxfp nghe nótyxzi nữikir tửclfk trẻuxni tuổuxnii trốeohwn ra khỏqffui Tầdgven trạzvwnch lạzvwni khôrlreng cótyxz lộrlre vẻuxni kinh hoàberwng, màberw chỉtwxqberw nhẹcexc nhàberwng bâdgveng quơggewtyxzi.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.