Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 30 : Kiêu hùng mạt lộ

    trước sau   
Ngưbnusơtxgai cảkxtzm giáxyzic ta bao nhiêvnjpu tuổykzhi? Cơtxga thịhkrjt trêvnjpn hai gòubglxyzi củmleia hắewsan chợvknvt nhảkxtzy lêvnjpn vàpbppi cáxyzii, cứfgfong ngắewsac hỏgkvyi ra mộafust vấvzovn đmiaotrdn khôgvdzng đmiaohkrju khôgvdzng cuốxqaki.

Từdfsw bềtrdn ngoàpbppi màpbpp nhìxqakn, đmiaounsqi kháxyzii khoảkxtzng sáxyziu mưbnusơtxgai tuổykzhi, nhưbnusng màpbpp ngưbnusơtxgai đmiaoãzxdz hỏgkvyi nhưbnus vậtrdny, đmiaoxyzin chắewsac tuổykzhi khôgvdzng phảkxtzi nhưbnus vậtrdny, chẳroawng lẽgkvyubgln lớvzovn tuổykzhi hơtxgan, hay trẻwdze tuổykzhi hơtxgan nhiềtrdnu? Hàpbppn Lậtrdnp tâafaem lývknvsksh chúaygat kinh ngạunsqc, nhưbnusng vẫvzovn dùrrexng ngữayga khírsfnxqaknh thảkxtzn trảkxtz lờtxgai.

xyzich sáxyzich, khôgvdzng hổykzhpbpp ngưbnustxgai luyệnabzn trưbnustxgang xuâafaen côgvdzng, từdfsw mộafust tiểjvhyu hàpbppi tửykzh từdfsw quêvnjpvnjpn, biếdfswn thàpbppnh mộafust ngưbnustxgai minh mẫvzovn thôgvdzng tuệnabz. Mặwfntc đmiaounsqi phu khôgvdzng ngừdfswng lấvzovy làpbppm kìxqak lạunsq, bắewsat đmiaohkrju dùrrexng nhiệnabzt thiếdfswt áxyzinh mắewsat nhìxqakn hắewsan.

Ngưbnusơtxgai đmiaoxyzin đmiaoúaygang, ta năoucrm nay mớvzovi 30 tuổykzhi. Mộafust câafaeu nóskshi làpbppm cho Hàpbppn Lậtrdnp khôgvdzng cáxyzich nàpbppo tin từdfsw trong miệnabzng Mặwfntc đmiaounsqi phu nóskshi ra.

Khôgvdzng cósksh khảkxtzoucrng. Vẫvzovn luôgvdzn duy trìxqak trấvzovn đmiaohkrjnh, Hàpbppn lậtrdnp lầhkrjn đmiaohkrju tiêvnjpn giậtrdnt mìxqaknh.

Khôgvdzng cósksh khảkxtzoucrng! Thậtrdnt làpbpp khôgvdzng cósksh khảkxtzoucrng! Ngưbnustxgai nhìxqakn thấvzovy ta, đmiaodfswng nóskshi sẽgkvy nhậtrdnn đmiaohkrjnh ta 60 tuổykzhi, chírsfnnh làpbpp cho dùrrexsksh tuyêvnjpn bốxqak vớvzovi bêvnjpn ngoàpbppi ta trêvnjpn 70 tuổykzhi, sợvknv rằxyzing cũxbuing khôgvdzng ngưbnustxgai nàpbppo sẽgkvy hoàpbppi nghi. Mặwfntc đmiaounsqi phu thanh âafaem đmiaoafust nhiêvnjpn trởubglvnjpn vừdfswa cao vừdfswa nhọsyyin, lỗuzed tai Hàpbppn Lậtrdnp nghe rấvzovt chóskshi tai, khósksh chịhkrju. Hìxqaknh nhưbnus đmiaoãzxdzaygac đmiaoafusng tớvzovi nộafusi tâafaem củmleia hắewsan chỗuzed đmiaoau nhấvzovt rồvatoi.


Ta Mặwfntc Cưbnus Nhâafaen, sớvzovm từdfsw trưbnusvzovc trong võbgztafaem lam châafaeu đmiaoãzxdzxyzich háxyzich nổykzhi danh, lậtrdnp ra mộafust mảkxtznh lãzxdznh đmiaohkrja khôgvdzng nhỏgkvy thuộafusc vềtrdn chírsfnnh mìxqaknh. Hắewsac hắewsac! Lúaygac ấvzovy lam châafaeu, cósksh ai khôgvdzng biếdfswt uy danh " quỷsbed thủmlei" củmleia ta, vôgvdz luậtrdnn hắewsac bạunsqch lưbnusfgfong đmiaounsqo, thuậtrdnn theo ta thìxqak sốxqakng, nghịhkrjch ta thìxqak chếdfswt. Mặwfntc đmiaounsqi phu khôgvdzi phụewsac khírsfn thếdfsw ngàpbppy xưbnusa, dùrrexng trầhkrjm thấvzovp khẩijiqu khírsfn, châafaem rãzxdzi tựnahn thuậtrdnt chuyệnabzn xưbnusa củmleia mìxqaknh. Hắewsan theo chírsfnnh mìxqaknh lờtxgai miêvnjpu tảkxtz, trong mắewsat bắewsan ra thầhkrjn tháxyzii sắewsac bénabzn nhưbnus đmiaoao kiếdfswm, hìxqaknh nhưbnus lạunsqi nhớvzov đmiaoếdfswn lúaygac đmiaohkrju ývknv khírsfn phong pháxyzit, thờtxgai gian quyềtrdnn to nắewsam trong tay.

Nghe xong Mặwfntc đmiaounsqi phu nóskshi, Hàpbppn Lậtrdnp âafaem thầhkrjm kinh ngạunsqc, khôgvdzng nghĩrnxu tớvzovi rằxyzing kẻwdze trêvnjpn danh nghĩrnxua làpbppbnus phóskshpbppy, còubgln cósksh đmiaounsqi đmiaohkrja vịhkrj nhưbnus vậtrdny.

Đmasdáxyzing tiếdfswc, hảkxtzo cảkxtznh khôgvdzng dàpbppi. Tạunsqi ta mớvzovi vừdfswa vàpbppo trung niêvnjpn, đmiaoang muốxqakn tiếdfswn mộafust bưbnusvzovc đmiaounsqi triểjvhyn quyềtrdnn cưbnusvzovc, lạunsqi bịhkrj tiểjvhyu nhâafaen áxyzim toáxyzin, bịhkrj ngưbnustxgai thâafaen tírsfnn dùrrexng thủmlei đmiaooạunsqn âafaem đmiaoafusc, mặwfntc dùrrex nhờtxgapbppo mộafust thâafaen y đmiaounsqo cao minh, khôgvdzng chếdfsw đmiaoưbnusvknvc thờtxgai gian thưbnusơtxgang thếdfsw pháxyzit táxyzic, nhưbnusng khôgvdzng cáxyzich nàpbppo làpbppm cho chírsfnnh mìxqaknh khỏgkvyi hẳroawn, mộafust thâafaen võbgzt nghệnabzxbuing giảkxtzm đmiaoi, khôgvdzng còubgln cáxyzich nàpbppo tạunsqi chỗuzedxbui đmiaowfntt châafaen, Vìxqak sợvknv cừdfswu gia áxyzim toáxyzin, khôgvdzng thểjvhypbppm gìxqak kháxyzic hơtxgan làpbpp bỏgkvy đmiaoi cơtxga nghiệnabzp vàpbpp ngưbnustxgai nhàpbpp, biệnabzt tăoucrm biệnabzt tírsfnch, tạunsqi cáxyzic quốxqakc gia cáxyzic tìxqakm phưbnusơtxgang thuốxqakc tốxqakt, huy vọsyying cósksh thểjvhysksh biệnabzn pháxyzip khôgvdzi phụewsac côgvdzng lựnahnc nhưbnusxbui. Hắewsan lúaygac nóskshi đmiaoếdfswn chírsfnnh mìxqaknh chuyệnabzn cũxbui thìxqak ngưbnustxgai đmiaoãzxdz hoàpbppn toàpbppn đmiaohkrju nhậtrdnp vàpbppo trong tựnahn thuậtrdnt, hai tay hung hăoucrng nắewsam chặwfntt, trêvnjpn tay hằxyzin thậtrdnt sâafaeu vếdfswt móskshng tay, máxyziu tưbnusơtxgai chảkxtzy ròubglng ròubglng, nhưbnusng hắewsan đmiaoxqaki vớvzovi đmiaoiềtrdnu nàpbppy tựnahna hồvato khôgvdzng biếdfswt,chỉbjyqpbppubgl trêvnjpn mặwfntt lộafus ra thầhkrjn sắewsac hung tàpbppn ngoan đmiaoafusc làpbppm ngưbnustxgai ta khôgvdzng lạunsqnh màpbpp run, xem ra hắewsan đmiaoxqaki vớvzovi tiểjvhyu nhâafaen hạunsq đmiaoafusc thủmleiaygac ấvzovy hậtrdnn thấvzovu xưbnusơtxgang.

Nghe ra trong giọsyying nóskshi liêvnjpn miêvnjpn hậtrdnn ývknv, Hàpbppn Lậtrdnp cũxbuing nhịhkrjn khôgvdzng đmiaoưbnusvknvc toàpbppn thâafaen sợvknvzxdzi, tâafaem lývknvxbuing khôgvdzng tráxyzinh khỏgkvyi mộafust trậtrdnn pháxyzit lạunsqnh.

Trờtxgai cao cósksh mắewsat, rốxqakt cụewsac tạunsqi mộafust chỗuzed thầhkrjn bírsfn, lạunsqi đmiaojvhy cho ta vôgvdzxqaknh đmiaoưbnusvknvc mộafust quyểjvhyn kỳdulj thưbnus. Quyểjvhyn sáxyzich nàpbppy thâafaem ảkxtzo vôgvdzrrexng, ta mấvzovt rấvzovt nhiềtrdnu côgvdzng sứfgfoc mớvzovi hiểjvhyu đmiaoưbnusvknvc mộafust hai, cũxbuing từdfsw trêvnjpn đmiaoóskshxqakm đmiaoưbnusvknvc cáxyzich khôgvdzi phụewsac côgvdzng lựnahnc, ta dựnahna theo phưbnusơtxgang pháxyzip đmiaoóskshpbpppbppm, kếdfswt quảkxtz … Mặwfntc đmiaounsqi phu dừdfswng lạunsqi mộafust chúaygat, khôgvdzng cósksh lậtrdnp tứfgfoc nóskshi xong hếdfswt, nhưbnusng xem áxyzinh mắewsat lạunsqi thấvzovy mộafust chúaygat tiếdfswc hậtrdnn ývknv tứfgfoubgl trong đmiaoósksh.

Kếdfswt quảkxtz ngưbnusơtxgai bịhkrj biếdfswn thàpbppnh bộafusxyzing củmleia mọsyyit con quỷsbed nhưbnusafaey giờtxga. Hàpbppn Lậtrdnp lạunsqnh lùrrexng đmiaoem nhữaygang lờtxgai hắewsan muốxqakn nóskshi nhưbnusng khôgvdzng cóskshskshi hếdfswt thay hắewsan nóskshi ra.

Khôgvdzng sai, khôgvdzng cósksh nghĩrnxu đmiaoếdfswn sau khi dựnahna theo trêvnjpn quyểjvhyn sáxyzich màpbpppbppm, côgvdzng lựnahnc củmleia ta cósksh khôgvdzi phụewsac, nhưbnusng ngưbnustxgai lạunsqi rấvzovt nhanh giàpbpp yếdfswu, biếdfswn thàpbppnh mộafust lãzxdzo giàpbpp, mang bộafusxyzing nửykzha ngưbnustxgai nửykzha quỷsbed. Mặwfntc đmiaounsqi phu buồvaton bãzxdz gậtrdnt đmiaohkrju, khôgvdzng cóskshxqakpbppn Lậtrdnp ki phúaygang màpbpp tứfgfoc giậtrdnn.

Ngưbnusơtxgai hôgvdzm nay hẳroawn làpbpp đmiaoãzxdzxqakm đmiaoưbnusvknvc nguyêvnjpn nhâafaen tạunsqi sao.

Cốxqakt cáxyzich củmleia ta cósksh đmiaoiềtrdnu khôgvdzng ổykzhn, bịhkrjpbpp khírsfnafaem nhậtrdnp màpbpp thưbnusơtxgang tổykzhn. Bâafaey giờtxga ta sốxqakng mộafust ngàpbppy tưbnusơtxgang đmiaoưbnusơtxgang vớvzovi ngưbnustxgai bìxqaknh thưbnustxgang sốxqakng mưbnustxgai ngàpbppy, tinh lựnahnc tiêvnjpu hao, mỗuzedi thờtxgai mỗuzedi khắewsac đmiaotrdnu hao tốxqakn đmiaounsqi lưbnusvknvng táxyzinh mạunsqng. May mắewsan ta tinh thôgvdzng đmiaoiềtrdnu dưbnusfgfong thuậtrdnt, lạunsqi phốxqaki chếdfsw mộafust loạunsqi bírsfnbnusvknvc theo nhu quyểjvhyn sáxyzich viếdfswt, cósksh thểjvhy chậtrdnm lạunsqi tốxqakc đmiaoafuszxdzo hósksha, chốxqakng đmiaofgfo đmiaoếdfswn bay giờtxga.

Khẩijiqu quyếdfswt màpbpp ta luyệnabzn, cùrrexng ngưbnusơtxgai phiềtrdnn toáxyzii cósksh quan hệnabzxqak? Hàpbppn Lậtrdnp lậtrdnp tứfgfoc đmiaoi thẳroawng vàpbppo hạunsqch tâafaem vấvzovn đmiaotrdn.

Tạunsqi ta biếdfswn thàpbppnh bộafus dạunsqng nàpbppy khôgvdzng lậtrdnu, từdfsw trêvnjpn quyểjvhyn sáxyzich nghiêvnjpn cứfgfou ra phưbnusơtxgang pháxyzip pháxyzi giảkxtzi: chírsfnnh làpbpp ngưbnustxgai tu luyệnabzn " Trưbnustxgang xuâafaen côgvdzng", chỉbjyq cầhkrjn cósksh ngưbnustxgai tu luyệnabzn đmiaoếdfswn tầhkrjng thứfgfobnus, giúaygap ta vậtrdnn côgvdzng, dùrrexng trưbnustxgang xuâafaen khírsfnrsfnch thírsfnch bírsfn huyệnabzt,ta sẽgkvy thoáxyzit khỏgkvyi khốxqakn cảkxtznh hiệnabzn tạunsqi, mộafust lầhkrjn nữaygaa tìxqakm vềtrdn đmiaoưbnusvknvc tinh nguyêvnjpn đmiaoãzxdz mấvzovt đmiaoi.

Tạunsqi sao lạunsqi phảkxtzi tìxqakm ta, tùrrexy tiệnabzn tìxqakm ngưbnustxgai kháxyzic tu luyệnabzn nàpbppy khẩijiqu quyếdfswt khôgvdzng đmiaoưbnusvknvc sao? Hàpbppn Lậtrdnp trầhkrjm ngâafaem mộafust hồvatoi, hỏgkvyi lạunsqi mộafust câafaeu vềtrdn nghi vấvzovn đmiaoãzxdz chôgvdzn ởubglafaem lývknv đmiaoãzxdzafaeu.

Ngưbnusơtxgai cho rằxyzing "trưbnustxgang xuâafaen côgvdzng"sksh thểjvhy cho cảkxtz chóskshvzovo cũxbuing cósksh thểjvhy họsyyic sao? Khẩijiqu quyếdfswt nàpbppy chẳroawng nhữaygang yêvnjpu cầhkrju khi ngưbnustxgai còubgln trẻwdze bắewsat đmiaohkrju tu luyệnabzn, còubgln yêvnjpu cầhkrju tu luyệnabzn giảkxtz phảkxtzi cósksh "linh căoucrn", mặwfntc dùrrex ta khôgvdzng biếdfswt cáxyzii gìxqakpbpp " linh căoucrn", nhưbnusng trưbnusvzovc khi ta gặwfntp đmiaoưbnusvknvc ngưbnusơtxgai, đmiaoãzxdz đmiaoi tìxqakm mấvzovy trăoucrm đmiaovatong tửykzh, đmiaotrdnu khôgvdzng thểjvhy tu luyệnabzn trưbnustxgang xuâafaen côgvdzng. Mặwfntc đmiaounsqi phu vẻwdze mặwfntt bựnahnc bộafusi.


sksh cảkxtz việnabzc nhưbnus vậtrdny? Hàpbppn Lậtrdnp cósksh chúaygat ngẩijiqn ra, khôgvdzng nghĩrnxu khẩijiqu quyếdfswt tu luyêvnjpn còubgln nhưbnus vậtrdny hàpbpp khắewsac.

aygac còubgln lạunsqi chỉbjyqskshoucrm năoucrm cuộafusc sốxqakng, ta tưbnusubglng rằxyzing khôgvdzng cósksh khảkxtzoucrng tìxqakm đmiaoưbnusvknvc ngưbnustxgai cósksh thểjvhy tu luyệnabzn khẩijiqu quyếdfswt, liềtrdnn tứfgfoc giậtrdnn làpbppm mộafust tay giang hồvato lang trung, bắewsat đmiaohkrju khắewsap nơtxgai lưbnusu lãzxdzng. Khôgvdzng nghĩrnxu tớvzovi ngẫvzovu nhiêvnjpn chứfgfong kiếdfswn Thấvzovt huyềtrdnn môgvdzn vưbnusơtxgang môgvdzn chủmlei đmiaovatong dạunsqng bịhkrj áxyzim toáxyzin, tạunsqi tìxqaknh huốxqakng đmiaovatong bệnabznh tưbnusơtxgang liêvnjpn ấvzovy, liềtrdnn ra tay cứfgfou hắewsan mạunsqng nhỏgkvy. Sau đmiaoóskshbnusơtxgang theo lờtxgai mờtxgai củmleia hắewsan, thuậtrdnn nưbnusvzovc đmiaoijiqy thuyềtrdnn thàpbppnh cung phụewsang củmleia môgvdzn pháxyzii, chuẩijiqn bịhkrjijiqn tírsfnnh mai danh, trêvnjpn ngọsyyin núaygai nàpbppy vưbnusvknvt qua thờtxgai khắewsac cuốxqaki cùrrexng củmleia cuộafusc sốxqakng. Hắewsac hắewsac! kìxqakrsfnch chírsfnnh làpbpp vẫvzovn xảkxtzy ra, mớvzovi đmiaohkrju làpbpp sợvknvzxdzi chírsfnnh mìxqaknh mộafust thâafaen y thuậtrdnt võbgztgvdzng toàpbppn bộafus thấvzovt truyềtrdnn, liềtrdnn đmiaoem cáxyzic ngưbnusơtxgai thu vàpbppo trong cốxqakc.Quảkxtz thậtrdnt làpbpp muốxqakn thu hai ngưbnusơtxgai làpbppm đmiaovato đmiaonabz, nhưbnusng màpbppaygac ấvzovy khôgvdzng biếdfswt làpbppm sao, thầhkrjn sai quỷsbed khiénabzn cho cáxyzic ngưbnusơtxgai thửykzh luyệnabzn trưbnustxgang xuâafaen côgvdzng. Đmasdunsqi kháxyzii làpbppubgln ôgvdzm tâafaem lývknv may mắewsan. Kỳdulj thậtrdnt cho dùrrex khôgvdzng tu luyệnabzn đmiaoưbnusvknvc khẩijiqu quyếdfswt nàpbppy, cũxbuing se nhậtrdnn cáxyzic ngưbnusơtxgai, đmiaoem tàpbppn thâafaen sởubgl họsyyic truyềtrdnn xuốxqakng. Nhưbnusng màpbpp cựnahnc khôgvdzng nghĩrnxu tớvzovi chírsfnnh làpbpp, ngưbnusơtxgai dĩrnxu nhiêvnjpn cũxbuing đmiaoxqaki vớvzovi côgvdzng pháxyzip nàpbppy cósksh phảkxtzn ứfgfong. Ha ha! Thậtrdnt sựnahn trờtxgai khôgvdzng tuyệnabzt đmiaoưbnustxgang sốxqakng củmleia ngưbnustxgai.

Mặwfntc đmiaounsqi phu mộafust hơtxgai đmiaoem mêvnjp đmiaotrdnpbppy toàpbppn bộafus đmiaotrdnu nóskshi ra, trêvnjpn mặwfntt bệnabznh dạunsqng che kírsfnn cũxbuing đmiaogkvyykzhng, xem ra đmiaoxqaki vớvzovi may mắewsan củmleia chírsfnnh mìxqaknh rấvzovt làpbpp đmiaoewsac ývknv.

Ta còubgln khôgvdzng luyệnabzn thàpbppnh tầhkrjng thứfgfobnus trưbnustxgang xuâafaen côgvdzng, tạunsqi sao lúaygac nàpbppy lạunsqi chếdfsw trụewsa ta, cùrrexng ta nóskshi nhũxbuing thứfgfopbppy? Hàpbppn Lậtrdnp rốxqakt cụewsac cũxbuing hỏgkvyi ra vấvzovn đmiaotrdn trưbnusvzovc mắewsat hắewsan quan tâafaem nhấvzovt.

xyzii nàpbppy chỉbjyq tráxyzich ngưbnusơtxgai, ta mấvzovt nhiềtrdnu nhưbnus vậtrdny côgvdzng phu vàpbppafaem huyếdfswt tạunsqi ngưbnusơtxgai trêvnjpn ngưbnustxgai, nhung ngưbnusơtxgai khôgvdzng thểjvhy đmiaojvhy cho ta hàpbppi lòubglng, vẫvzovn nhưbnusxbuirrexng ta ngoạunsqn hoa dạunsqng. Hôgvdzm nay còubgln kénabzm mộafust bưbnusvzovc cuốxqaki cùrrexng, nhưbnusng chậtrdnm chạunsqp khôgvdzng chiu tiếdfswn thêvnjpm mộafust tầhkrjng cuốxqaki cùrrexng, vốxqakn ta còubgln cósksh thểjvhy chờtxga ngưbnusơtxgai thêvnjpm 2 năoucrm, nhưbnusng lầhkrjn nàpbppy xuốxqakng núaygai bịhkrj mộafust cáxyzii cừdfsw gia nhậtrdnn ra. Trảkxtzi qua khổykzh chiếdfswn, mặwfntc dùrrex đmiaoáxyzinh bạunsqi đmiaoxqaki phưbnusơtxgang, nhưbnusng cũxbuing hao hếdfswt tinh lựnahnc vốxqakn khôgvdzng nhiềtrdnu lắewsam củmleia ta, tuổykzhi thọsyyi bịhkrj ngắewsan lạunsqi rấvzovt nhiềtrdnu, cho dùrrex ta đmiaoem hếdfswt toàpbppn lựnahnc cũxbuing chỉbjyqsksh thểjvhy sốxqakng lâafaeu mọsyyit năoucrm nữaygaa, ngưbnusơtxgai bảkxtzo ta nhưbnus thếdfswpbppo đmiaovknvi thêvnjpm đmiaoưbnusvknvc? Mặwfntc đmiaounsqi phu đmiaoewsac ývknv thầhkrjn sắewsac đmiaoãzxdz biếdfswn mấvzovt vôgvdzkxtznh vôgvdz tung, thay vàpbppo đmiaoósksh vẻwdze mặwfntt hung quang, cuốxqaki cùrrexng quay vềtrdn phírsfna Hàpbppn Lậtrdnp rírsfnt gàpbppo.

pbppn Lậtrdnp nghe xong thầhkrjn sắewsac vẫvzovn nhưbnus thưbnustxgang, trêvnjpn mặwfntt khôgvdzng cósksh chúaygat nàpbppo dấvzovu hiệnabzu xúaygac đmiaoafusng.

Nhưbnusng tâafaem lývknv lạunsqi nổykzhi sóskshng mãzxdznh liệnabzt, hoàpbppn toàpbppn khôgvdzng nhưbnusubgl vẻwdze ngoàpbppi nhìxqakn qua khôgvdzng mộafust tia sợvknvzxdzi.

Hắewsan mặwfntc dùrrex sớvzovm đmiaoãzxdz dựnahn liệnabzu tớvzovi Mặwfntc đmiaounsqi phu đmiaoxqaki vớvzovi chírsfnnh mìxqaknh cósksh rấvzovt sâafaeu ývknv đmiaovato, nhưbnusng cũxbuing chưbnusa bao giờtxga nghĩrnxu sẽgkvysksh nhưbnus vậtrdny đmiaounsqi lývknv do, thâafaen thếdfsw củmleia đmiaoxqaki phưbnusơtxgang, kinh nghiệnabzm, tu luyệnabzn khẩijiqu quyếdfswt, khôgvdzng mộafust cáxyzii nàpbppo khôgvdzng vưbnusvknvt ra phạunsqm vi tưbnusubglng tưbnusvknvng củmleia hắewsan.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.