Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 291 : Tiêu gia

    trước sau   
Vịogwr Tiểvktpu vưsuwgơtdvzng gia tuấczxdn mỹvamenkrny đjvogưsuwgơtdvzng nhiêocnjn chẳimyzng biếgqnyt suy nghĩbugr củgqnya Hànkrnn Lậaljhp mànkrn lịogwrch sựffql tớogwri chànkrno hỏalgyi đjvogájzfdm đjvogdgrg tửdcnt Tầgomun gia, khiếgqnyn cho hai tiểvktpu thưsuwg trong đjvogófegl đjvogalgy hồgjiyng hai májzfd, vừffqla nhìqovyn lànkrn biếgqnyt trájzfdi tim đjvogang loạzyhwn nhịogwrp.

nkrnn Lậaljhp thấczxdy vậaljhy chỉhkez âffqlm thầgomum cưsuwglzwbi lạzyhwnh.

Vịogwr Tiểvktpu vưsuwgơtdvzng gia nànkrny cựffqlc kỳjvogfegl vấczxdn đjvogonzs, nếgqnyu mấczxdy nữjvog tửdcnt Tầgomun gia nànkrny thựffqlc sựffql muốeuipn ôorcjm ấczxdp nhau vớogwri hắuvlnn, thìqovytvzang khôorcjng phảlkufi thứfihv ngon lànkrnnh gìqovy.

Thậaljhm chíqxac nếgqnyu vịogwr Tiểvktpu vưsuwgơtdvzng gia nànkrny nuốeuipt cảlkuf thịogwrt lẫkkfwn xưsuwgơtdvzng thìqovynkrnn Lậaljhp cũtvzang khôorcjng lấczxdy gìqovynkrnm kỳjvog quájzfdi.

Sau mộzxjnt lájzfdt, Hinh Vưsuwgơtdvzng nófegli vànkrni lờlzwbi khiêocnjm tốeuipn vớogwri Tầgomun Ngôorcjn, rồgjiyi mang Tiểvktpu vưsuwgơtdvzng gia tớogwri cájzfdc bànkrnn khájzfdc đjvogvktp tiếgqnyp khájzfdch. Đupysiềonzsu nànkrny khiếgqnyn mấczxdy đjvogdgrg tửdcnt Tầgomun gia vànkrn mộzxjnt đjvogôorcji chájzfdu trai, chájzfdu gájzfdi củgqnya lãtdvzo giảlkuf họxgxg Hoa đjvogang nófegli chuyệdgrgn vui vẻfwxp vớogwri Tiểvktpu vưsuwgơtdvzng gia, khôorcjng khỏalgyi cófegl chúdgrgt thấczxdt vọxgxgng.

mbzcn Hànkrnn Lậaljhp lạzyhwi nhâffqln lúdgrgc mọxgxgi ngưsuwglzwbi khôorcjng đjvogvktp ýanvw, chămtism chúdgrg nhìqovyn bófeglng dájzfdng Tiểvktpu vưsuwgơtdvzng gia, trong mắuvlnt hiệdgrgn lêocnjn vẻfwxp trầgomum ngâffqlm.


Mộzxjnt canh giờlzwb sau, rốeuipt cuộzxjnc yếgqnyn hộzxjni cũtvzang tànkrnn.

Nhữjvogng nhófeglm tâffqln khájzfdch sau khi đjvogãtdvz tậaljhn hưsuwgccjdng cuộzxjnc vui hếgqnyt mìqovynh, đjvogonzsu bắuvlnt đjvoggomuu cájzfdo từffql cha con Hinh Vưsuwgơtdvzng.

Tầgomun Ngôorcjn cũtvzang mang theo Hànkrnn Lậaljhp vànkrn đjvogájzfdm con chájzfdu từffql biệdgrgt xong liềonzsn đjvogi thẳimyzng ra khỏalgyi đjvogzyhwi môorcjn Hinh Vưsuwgơtdvzng phủgqny.

Nhưsuwgng khi Tầgomun lãtdvzo vừffqla đjvogogwrnh cùqgjmng Hànkrnn Lậaljhp lêocnjn xe thìqovynkrnn Lậaljhp đjvogzxjnt nhiêocnjn mởccjd miệdgrgng hỏalgyi mộzxjnt câffqlu lànkrnm Tầgomun Ngôorcjn ngạzyhwc nhiêocnjn:

"Tầgomun thúdgrgc, hai ngưsuwglzwbi kia lànkrn ai? Cófegl thểvktpfegli cho ta nghe đjvogưsuwgbquzc chứfihv!"

Lờlzwbi nófegli củgqnya Hànkrnn Lậaljhp mặfwxpc dùqgjm rấczxdt lịogwrch sựffql nhưsuwgng Tầgomun lãtdvzo khôorcjng dájzfdm chậaljhm trễqeqc, vộzxjni vànkrnng quay lạzyhwi nhìqovyn rồgjiyi nófegli:

"Hànkrnn hiềonzsn chấczxdt nófegli hai ngưsuwglzwbi kia sao? Àlvce, đjvogófegl chẳimyzng phảlkufi lànkrn ngưsuwglzwbi giànkrn củgqnya Tiêocnju gia sao. Hắuvlnn chíqxacnh lànkrn ôorcjng chủgqny củgqnya Nhànkrnn Vâffqln tửdcntu lâffqlu nổbguzi danh kinh thànkrnnh, lànkrn ngưsuwglzwbi cófegljzfdc phong rấczxdt tệdgrg. Tầgomun mỗwupatvzang khôorcjng quájzfd quen thâffqln vớogwri hắuvlnn. Còmbzcn ngưsuwglzwbi trẻfwxp tuổbguzi bêocnjn cạzyhwnh hắuvlnn trôorcjng khájzfd lạzyhw, cófegl lẽmbzcnkrn mộzxjnt vịogwrorcjn tửdcnt (mộzxjnt đjvogfihva chájzfdu) củgqnya hắuvlnn.

Tầgomun Ngôorcjn thấczxdy Hànkrnn Lậaljhp nhìqovyn chămtism chúdgrg hai ngưsuwglzwbi giànkrn trẻfwxp đjvogófegl, trêocnjn mặfwxpt lộzxjn ra vẻfwxp kinh ngạzyhwc, chẳimyzng hiểvktpu vìqovy sao Hànkrnn Lậaljhp lạzyhwi sinh ra hứfihvng thúdgrg đjvogeuipi vớogwri hai ngưsuwglzwbi nànkrny.

"
flwx, thếgqnynkrny nhédjzk, Tầgomun thúdgrgc cứfihv đjvogi trưsuwgogwrc đjvogi. Ta đjvogi mộzxjnt chốeuipc rồgjiyi tốeuipi nay sẽmbzc quay lạzyhwi phủgqny" Hànkrnn Lậaljhp cófegl chúdgrgt đjvogămtism chiêocnju, gậaljht đjvoggomuu thuậaljhn miệdgrgng nófegli.

Sau đjvogófegl, khôorcjng đjvogbquzi Tầgomun Ngôorcjn nófegli gìqovy, liềonzsn chậaljhm rãtdvzi đjvogi vềonzs phíqxaca con đjvogưsuwglzwbng nhỏalgyocnjn bờlzwbsuwglzwbng củgqnya vưsuwgơtdvzng phủgqny.

Tầgomun Ngôorcjn nhìqovyn bófeglng Hànkrnn Lậaljhp, rồgjiyi nédjzk trájzfdnh ájzfdnh mắuvlnt củgqnya mấczxdy đjvogfihva con chájzfdu, trong lòmbzcng cófegl chúdgrgt nghi hoặfwxpc.

Nhưsuwgng sau khi suy nghĩbugr, lãtdvzo liềonzsn quyếgqnyt đjvogjzfdn lêocnjn xe ngựffqla, lệdgrgnh cho xe chạzyhwy đjvogi.

qovy vậaljhy, mấczxdy chiếgqnyc xe ngựffqla củgqnya Tầgomun gia liềonzsn rờlzwbi khỏalgyi cửdcnta Hinh Vưsuwgơtdvzng phủgqny, đjvogi vềonzs Tầgomun trạzyhwch (khu nhànkrn họxgxg Tầgomun) ởccjd khu phíqxaca đjvogôorcjng.


nkrn mấczxdy vịogwr thiếgqnyu gia, tiểvktpu thưsuwg Tầgomun gia kia cămtisn bảlkufn khôorcjng phájzfdt hiệdgrgn thấczxdy Hànkrnn Lậaljhp đjvogãtdvz biếgqnyn mấczxdt, vẫkkfwn bànkrnn tájzfdn vềonzs nhữjvogng đjvogiềonzsu đjvogãtdvz thấczxdy ởccjd Hinh Vưsuwgơtdvzng phủgqny.

Bọxgxgn họxgxgsuwgng phấczxdn vôorcjqgjmng, mặfwxpc dùqgjm khôorcjng cófegl tiêocnjn duyêocnjn nhưsuwgng sau nànkrny vẫkkfwn cófegl thểvktp khoe khoang vớogwri nhữjvogng bạzyhwn bèuhnz khájzfdc.

mbzcn Hànkrnn Lậaljhp lúdgrgc nànkrny đjvogi đjvogưsuwgbquzc mộzxjnt lúdgrgc dọxgxgc theo bờlzwbsuwglzwbng Hinh Vưsuwgơtdvzng phủgqny, rốeuipt cuộzxjnc cũtvzang tớogwri cửdcnta sau.

dgrgc nànkrny cửdcnta sau đjvogãtdvz đjvogófeglng chặfwxpt, khôorcjng hềonzsfegl mộzxjnt bófeglng ngưsuwglzwbi.

nkrnn Lậaljhp mỉhkezm cưsuwglzwbi, nghĩbugr rằlkufng cànkrnng tiệdgrgn, đjvogffql phảlkufi sửdcnt dụzyhwng phájzfdp thuậaljht che dấczxdu tung tíqxacch.

Hắuvlnn liềonzsn thỏalgyai májzfdi đjvogfihvng ởccjd giữjvoga cửdcnta sau, nhànkrnn nhãtdvz ngắuvlnm trờlzwbi nhìqovyn đjvogczxdt.

Trong chốeuipc lájzfdt, Hànkrnn Lậaljhp chợbquzt hơtdvzi ngơtdvz ngẩtersn xuấczxdt thầgomun, dưsuwglzwbng nhưsuwg nghĩbugr đjvogếgqnyn chuyệdgrgn gìqovy đjvogófegl.

Đupyszxjnt nhiêocnjn, Hànkrnn Lậaljhp cảlkufm thấczxdy cófegl ngưsuwglzwbi do dựffql từffql xa đjvogi tớogwri, lúdgrgc nànkrny mớogwri quay đjvoggomuu, lạzyhwnh lùqgjmng nhìqovyn.

Chỉhkez thấczxdy lãtdvzo giảlkuf Tiêocnju gia vànkrn thiếgqnyu nữjvog nam trang kia nghiêocnjng ngófegl từffqlocnjn gófeglc vưsuwgơtdvzng phủgqny đjvogi tớogwri. Thấczxdy Hànkrnn Lậaljhp, lãtdvzo giảlkuf lậaljhp tứfihvc sữjvogng lạzyhwi, lộzxjn ra vẻfwxp chầgomun chừffql, còmbzcn thiếgqnyu nữjvog thìqovy vẻfwxp mặfwxpt đjvoggomuy tòmbzcmbzc, khôorcjng hềonzsfegl chúdgrgt gìqovy kinh hãtdvzi.

tdvzo giảlkuffegl lẽmbzc nghĩbugr thôorcjng suốeuipt đjvogiềonzsu gìqovy đjvogófegl, thầgomun sắuvlnc lậaljhp tứfihvc bìqovynh tĩbugrnh lạzyhwi, đjvogi nhanh tớogwri. Thiếgqnyu nữjvog liềonzsn theo sájzfdt phíqxaca sau.

"
tdvzn bốeuipi Tiêocnju Chấczxdn, đjvoga tạzyhw tiềonzsn bốeuipi đjvogãtdvzsuwgu tìqovynh khi ởccjdsuwgơtdvzng phủgqny! Cófegl chúdgrgt mạzyhwo phạzyhwm, vãtdvzn bốeuipi nguyệdgrgn ýanvw tạzyhw tộzxjni vớogwri tiềonzsn bốeuipi".

Đupysi tớogwri trưsuwgogwrc mặfwxpt Hànkrnn Lậaljhp, lãtdvzo giảlkuf Tiêocnju gia nànkrny khôorcjng hềonzs nhìqovyn đjvogưsuwgbquzc chúdgrgt gìqovy vềonzs tu vi nôorcjng sâffqlu củgqnya Hànkrnn Lậaljhp, trong lòmbzcng cànkrnng thêocnjm khiếgqnyp sợbquz, cốeuip gắuvlnng mởccjd miệdgrgng thi lễqeqc, cung kíqxacnh nófegli lờlzwbi xin lỗwupai.

Thầgomun sắuvlnc Hànkrnn Lậaljhp khôorcjng đjvogbguzi tiếgqnyp nhậaljhn mộzxjnt lễqeqc củgqnya đjvogeuipi phưsuwgơtdvzng, chỉhkez thảlkufn nhiêocnjn nófegli:


"
Sao ngưsuwgơtdvzi khôorcjng bếgqny quan khổbguz tu ởccjdtdvzi sung túdgrgc linh khíqxacnkrn phảlkufi xuấczxdt hiệdgrgn ởccjd kinh thànkrnnh thếgqnynkrny? Vẫkkfwn còmbzcn quájzfdsuwgu luyếgqnyn vớogwri vinh hoa hồgjiyng trầgomun, khôorcjng muốeuipn tu luyệdgrgn tiếgqnyp sao?"

nkrnn Lậaljhp bấczxdt kểvktp thếgqnynkrno, đjvoggomuu tiêocnjn cứfihv chụzyhwp cho lãtdvzo mộzxjnt cájzfdi mũtvza lớogwrn, tạzyhwo nêocnjn khíqxac thếgqny dễqeqcnkrnng ájzfdp đjvoglkufo đjvogeuipi phưsuwgơtdvzng, nhưsuwg vậaljhy mớogwri dễqeqc xửdcntanvwqovynh hìqovynh tiếgqnyp theo.

- Tiềonzsn bốeuipi hiểvktpu lầgomum rồgjiyi. Vãtdvzn bốeuipi bởccjdi vìqovy tuổbguzi quájzfd lớogwrn, cămtisn bảlkufn vôorcj vọxgxgng đjvogzyhwt đjvogưsuwgbquzc Trúdgrgc Cơtdvz, cho nêocnjn phụzyhw trájzfdch vấczxdn đjvogonzsnkrni chíqxacnh củgqnya gia tộzxjnc, hoànkrnn toànkrnn khôorcjng phảlkufi lànkrnsuwgu luyếgqnyn thếgqny tụzyhwc mànkrn khôorcjng muốeuipn quay trởccjd vềonzs!"
Thanh bànkrno lãtdvzo giảlkuf trảlkuf lờlzwbi, trong lòmbzcng mặfwxpc dùqgjm thấczxdp thỏalgym nhưsuwgng thầgomun sắuvlnc vẫkkfwn bìqovynh tĩbugrnh.

"Ngưsuwgơtdvzi lànkrn đjvogdgrg tửdcnt nhànkrnnkrno?"nkrnn Lậaljhp khôorcjng dễqeqcnkrnng buôorcjng tha, truy hỏalgyi.

nkrnn Lậaljhp đjvogưsuwgơtdvzng nhiêocnjn muốeuipn biếgqnyt chi tiếgqnyt vềonzs hai ôorcjng chájzfdu nànkrny. Nếgqnyu lànkrn mấczxdy đjvogzyhwi tộzxjnc tu tiêocnjn nổbguzi danh, Hànkrnn Lậaljhp khôorcjng muốeuipn trêocnju chọxgxgc vànkrno. Chẳimyzng qua, hìqovynh nhưsuwg khôorcjng cófegl đjvogzyhwi tộzxjnc tu tiêocnjn nànkrno nổbguzi danh lànkrn họxgxg Tiêocnju cảlkuf.

Nghe Hànkrnn Lậaljhp hỏalgyi, lãtdvzo giảlkuf do dựffql mộzxjnt chúdgrgt, quay đjvoggomuu lạzyhwi nhìqovyn thiếgqnyu nữjvogocnjn cạzyhwnh, thànkrnnh thậaljht nófegli.

"Vãtdvzn bốeuipi lànkrn ngưsuwglzwbi củgqnya Tiêocnju gia ởccjd Duẫkkfwn Châffqlu, Phong Hànkrn giảlkufn (đjvogèuhnzo Phong Hànkrn, hẻfwxpm núdgrgi Phong Hànkrn)!"

"Phong Hànkrn giảlkufn - Tiêocnju gia?"nkrnn Lậaljhp nhíqxacu mànkrny, cẩtersn thậaljhn suy nghĩbugr, xájzfdc đjvogogwrnh rằlkufng mìqovynh chưsuwga bao giờlzwb nghe nófegli đjvogếgqnyn cájzfdi têocnjn nànkrny.

"Tiềonzsn bốeuipi khôorcjng cầgomun suy nghĩbugr nhiềonzsu. Tiêocnju gia củgqnya vãtdvzn bốeuipi chỉhkeznkrn mộzxjnt gia tộzxjnc nhỏalgy, tiềonzsn bốeuipi chưsuwga nghe nófegli đjvogếgqnyn cũtvzang lànkrn việdgrgc bìqovynh thưsuwglzwbng" Tiêocnju lãtdvzo sắuvlnc mặfwxpt tốeuipi sầgomum, tựffql giễqeqcu nófegli.

nkrnn Lậaljhp nghe vậaljhy, cófegl chúdgrgt ngạzyhwc nhiêocnjn, dòmbzcdjzkt Tiêocnju lãtdvzo vànkrni lầgomun, thầgomun sắuvlnc vẫkkfwn khôorcjng đjvogbguzi, ung dung hỏalgyi:

"Ngưsuwgơtdvzi ămtisn nófegli thoảlkufi májzfdi nhưsuwg vậaljhy, khôorcjng sợbquz ta khôorcjng kiêocnjng kỵcfhn, lậaljhp tứfihvc trởccjd mặfwxpt tiêocnju diệdgrgt hai ngưsuwgơtdvzi sao?"

nkrnn Lậaljhp vừffqla nófegli vậaljhy, lãtdvzo giảlkuf vẫkkfwn khôorcjng hềonzs tỏalgy vẻfwxpqovy, nhưsuwgng thiếgqnyu nữjvog lạzyhwi nhưsuwg mộzxjnt con mèuhnzo nhỏalgy bịogwr dẫkkfwm vànkrno đjvogorcji, lậaljhp tứfihvc thầgomun sắuvlnc cămtisng thẳimyzng, cuốeuipng quýanvwt đjvogưsuwga tay vềonzs phíqxaca hôorcjng. Ởzkuo đjvogófeglfegl mộzxjnt chỗwupatdvzi phồgjiyng lêocnjn, khôorcjng cầgomun hỏalgyi cũtvzang cófegl thểvktp khẳimyzng đjvogogwrnh chíqxacnh lànkrndgrgi trữjvog vậaljht.

Nhưsuwgng sau đjvogófegl, thiếgqnyu nữjvog thấczxdy tổbguz phụzyhwqovynh vànkrnnkrnn Lậaljhp đjvogonzsu khôorcjng cófegl vẻfwxpqovynkrn muốeuipn đjvogzxjnng thủgqny, liềonzsn đjvogalgy mặfwxpt rúdgrgt tay vềonzs, cảlkufm giájzfdc nhưsuwg châffqln tay thừffqla thãtdvzi, khôorcjng biếgqnyt nêocnjn đjvogfwxpt ởccjd đjvogâffqlu mớogwri phảlkufi, bộzxjnjzfdng cựffqlc kỳjvog đjvogájzfdng yêocnju.


tdvzo giảlkuf thấczxdy vậaljhy, cựffqlc kỳjvog trìqovyu mếgqnyn nhìqovyn thiếgqnyu nữjvog, liềonzsn cưsuwglzwbi khổbguz, nófegli vớogwri Hànkrnn Lậaljhp:

"Tạzyhwi hạzyhw mặfwxpc dùqgjm khôorcjng thểvktp nhìqovyn ra tu vi nôorcjng sâffqlu củgqnya cájzfdc hạzyhw, nhưsuwgng khẳimyzng đjvogogwrnh ngànkrni phảlkufi lànkrn tiềonzsn bốeuipi trêocnjn Trúdgrgc Cơtdvz. Đupysiềonzsu nànkrny tạzyhwi hạzyhw rấczxdt rõevmpnkrnng. Vãtdvzn bốeuipi khôorcjng tin trêocnjn ngưsuwglzwbi mìqovynh cófegl loạzyhwi bảlkufo vậaljht nànkrno nhưsuwg phájzfdp khíqxac, đjvogan dưsuwgbquzc… cófegl thểvktp khiếgqnyn tu sĩbugrorcjng phájzfdp đjvogzyhwi thànkrnnh nhưsuwg tiềonzsn bốeuipi phảlkufi nổbguzi lòmbzcng tham. Nếgqnyu tiềonzsn bốeuipi thựffqlc sựffqlnkrn ngưsuwglzwbi nhưsuwg vậaljhy, vãtdvzn bốeuipi quảlkufnkrn chẳimyzng biếgqnyt nófegli gìqovytdvzn. Vớogwri chúdgrgt tu vi phájzfdp lựffqlc củgqnya tạzyhwi hạzyhw, muốeuipn bỏalgy chạzyhwy hoặfwxpc phảlkufn khájzfdng cũtvzang lànkrnorcj íqxacch, khôorcjng bằlkufng cứfihv đjvogvktp tiềonzsn bốeuipi xửdcntanvw, đjvogffql lo tiềonzsn bốeuipi nổbguzi giậaljhn, ảlkufnh hưsuwgccjdng tớogwri toànkrnn gia tộzxjnc. Vãtdvzn bốeuipi chỉhkez mong tiềonzsn bốeuipi hạzyhw thủgqnysuwgu tìqovynh, buôorcjng tha cho tôorcjn nữjvog (chájzfdu gájzfdi) củgqnya tạzyhwi hạzyhw, nófegl chíqxacnh lànkrn ngưsuwglzwbi cuốeuipi cùqgjmng củgqnya dòmbzcng họxgxgtdvzn bốeuipi".

tdvzo giảlkuffegli mấczxdy câffqlu cuốeuipi giọxgxgng cựffqlc kỳjvog thêocnjsuwgơtdvzng, khiếgqnyn thiếgqnyu nữjvog nghe xong cựffqlc kỳjvog kinh sợbquz, vộzxjni vànkrnng cămtism phẫkkfwn liêocnjn tụzyhwc nófegli:

"Gia gia, khôorcjng cầgomun sợbquz! Nếgqnyu hắuvlnn thựffqlc sựffql muốeuipn hạzyhw thủgqny đjvogeuipi vớogwri chúdgrgng ta, chúdgrgng ta sẽmbzcqgjmng dùqgjmng phédjzkp, con sẽmbzc khôorcjng sợbquz hắuvlnn đjvogâffqlu!"

nkrnn Lậaljhp nghe Tiêocnju lãtdvzo vànkrn thiếgqnyu nữjvogfegli xong, hơtdvzi rùqgjmng mìqovynh, nhưsuwgng cũtvzang lậaljhp tứfihvc cẩtersn thậaljhn nhìqovyn hai ngưsuwglzwbi, trong lòmbzcng vừffqla bựffqlc mìqovynh vừffqla buồgjiyn cưsuwglzwbi.

Đupysffqlng tưsuwgccjdng lãtdvzo giànkrnnkrny lờlzwbi nófegli vànkrn bộzxjn dạzyhwng đjvogájzfdng thưsuwgơtdvzng sẵqnwfn sànkrnng chịogwru chếgqnyt, nhưsuwgnkrnn Lậaljhp thấczxdy thựffqlc ra lãtdvzo đjvogãtdvz vậaljhn phájzfdp lựffqlc sẵqnwfn sànkrnng đjvogeuipi phófegl, lànkrnm gìqovyfegl ýanvwfegl tay chịogwru trófegli.

evmpnkrnng lànkrn nếgqnyu Hànkrnn Lậaljhp cófegl ýanvw đjvogogwrnh giếgqnyt ngưsuwglzwbi đjvogoạzyhwt bảlkufo, lãtdvzo sẽmbzc lậaljhp tứfihvc liềonzsu chếgqnyt tranh đjvogczxdu.

nkrnorcjjzfdi kia còmbzcn thúdgrg vịogwrtdvzn.

Mặfwxpc dùqgjm lờlzwbi nófegli vôorcjqgjmng cămtism phẫkkfwn, nhưsuwgng đjvogôorcji mắuvlnt đjvogen nhưsuwg bảlkufo thạzyhwch lạzyhwi thừffqla dịogwrp Hànkrnn Lậaljhp khôorcjng chúdgrg ýanvw, lưsuwgu chuyểvktpn khôorcjng ngừffqlng, thỉhkeznh thoảlkufng lạzyhwi lộzxjn ra ájzfdnh mắuvlnt giảlkufo hoạzyhwt.

Nhưsuwgng tiểvktpu côorcjsuwgơtdvzng nànkrny khôorcjng biếgqnyt rằlkufng Hànkrnn Lậaljhp đjvogãtdvz luyệdgrgn thànkrnnh tầgomung thứfihv nhấczxdt upyszyhwi diễqeqcn quyếgqnyt", thầgomun thứfihvc cưsuwglzwbng đjvogzyhwi hơtdvzn rấczxdt nhiềonzsu so vớogwri tu sĩbugr Trúdgrgc Cơtdvz kỳjvogqovynh thưsuwglzwbng. Tấczxdt cảlkuf nhữjvogng đjvogzxjnng tájzfdc củgqnya nànkrnng đjvogonzsu bịogwrnkrnn Lậaljhp nắuvlnm đjvogưsuwgbquzc.

nkrnn Lậaljhp thầgomum nghĩbugr:

"Chỉhkez sợbquz hai ngưsuwglzwbi nànkrny nófegli Phong Hànkrn giảlkufn - Tiêocnju gia cũtvzang chỉhkeznkrn thuậaljhn mồgjiym nófegli mànkrn thôorcji. Cófegl gia tộzxjnc nànkrny hay khôorcjng quảlkuf thựffqlc lànkrn rấczxdt đjvogájzfdng ngờlzwb!"

qovy vậaljhy, trêocnjn mặfwxpt Hànkrnn Lậaljhp lộzxjn vẻfwxp nhưsuwgsuwglzwbi nhưsuwg khôorcjng, khôorcjng hềonzsfegli gìqovynkrn chỉhkez nhìqovyn chằlkufm chằlkufm vànkrno hai ôorcjng chájzfdu.

Hắuvlnn cũtvzang khôorcjng nófegli hai ngưsuwglzwbi cófegl thểvktp đjvogi, nhưsuwgng cũtvzang khôorcjng cófegljzfdng vẻfwxpqovynkrn sẽmbzc lậaljhp tứfihvc trởccjd mặfwxpt đjvogzxjnng thủgqny. Đupysiềonzsu nànkrny nhấczxdt thờlzwbi khiếgqnyn hai ngưsuwglzwbi giànkrn trẻfwxp đjvogonzsu khôorcjng biếgqnyt phảlkufi lànkrnm gìqovy.

Ngay từffql đjvoggomuu, lãtdvzo giảlkufnkrn thiếgqnyu nữjvogmbzcn cófegl thểvktp giữjvog bộzxjn dạzyhwng bi trájzfdng.

Nhưsuwgng theo thờlzwbi gian trôorcji qua, vớogwri dájzfdng vẻfwxpnkrn ájzfdnh mắuvlnt khôorcjng đjvogzxjnng, chămtism chúdgrg nhìqovyn củgqnya Hànkrnn Lậaljhp, lãtdvzo giảlkuf họxgxg Tiêocnju vànkrn thiếgqnyu nữjvog rốeuipt cuộzxjnc khôorcjng thểvktp kiêocnjn nhẫkkfwn nỗwupai.

"Ngưsuwgơtdvzi lànkrn tiềonzsn bốeuipi, vậaljhy rốeuipt cuộzxjnc muốeuipn thếgqnynkrno?" Thiếgqnyu nữjvog cuốeuipi cùqgjmng nhịogwrn khôorcjng nổbguzi, bấczxdt chấczxdp ájzfdnh mắuvlnt kìqovym chếgqny củgqnya lãtdvzo giảlkuf, nhảlkufy tớogwri trưsuwgogwrc mặfwxpt Hànkrnn Lậaljhp, chỉhkez mộzxjnt tay vànkrno mặfwxpt hắuvlnn, lớogwrn tiếgqnyng hỏalgyi, thầgomun sắuvlnc rấczxdt ủgqnyy khuấczxdt.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.