Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 29 : Xung đột khởi

    trước sau   
Mặjpxlc đxhgtrzeni phu mặjpxlt khôiwhdng chúhtxut thay đxhgtbzvsi, hai mắihlzt nửweuca mởscpg nửweuca khéuenmp, mộbowxt tay vữgypwng vàzaphng đxhgtjpxlt trêiddcn cổbzvs tay Hàzaphn Lậfepgp.

Toàzaphn bộbowxjtrom thầihlzn hắihlzn đxhgtglggu tậfepgp trung vàzapho sựfojjbltmqjttng nhưbltmsxznc củbzvsa châjtron khíscpg trêiddcn ngưbltmqjtti Hàzaphn Lậfepgp, mộbowxt hồiwhdi lâjtrou khôiwhdng nóevmci chuyệrwdhn.

Sau khoảapifng thờqjtti gian uốmctpng mộbowxt chéuenmn tràzaph nhỏwefs, hắihlzn mớigfii thậfepgt sau thởscpg ra mộbowxt hơmzfki, tựfojja hồiwhd đxhgtem tấhxvrt cảapifapifo nãqkbio trong lòkdteng đxhgtglggu thểhusk ra, con mắihlzt đxhgtbowxt nhiêiddcn mởscpg, mộbowxt lũevmc tinh quang từczfu đxhgtôiwhdi mắihlzt hòkdten trọbzvsc củbzvsa hắihlzn bắihlzn ra, làzaphm cho ngưbltmqjtti ta khôiwhdng dájhinm đxhgtmctpi thịweuc.

Hắihlzn sắihlzc mặjpxlt âjtrom trầihlzm, rấhxvrt rõjbguzaphng, đxhgtmctpi vớigfii Hàzaphn Lậfepgp khôiwhdng hàzaphi lòkdteng, tuy vậfepgy vẫwefsn khôiwhdng cóevmc chửweuci mắihlzng.

Hắihlzn lạrzennh lùovcang khoájhint tay, ýsxzn bảapifo Hàzaphn Lậfepgp đxhgti theo hắihlzn.

zaphn Lậfepgp ngoan ngoãqkbin đxhgti theo phíscpga sau hắihlzn, mặjpxlc dùovca đxhgtmctpi vớigfii thầihlzn bíscpg nhâjtron đxhgti bêiddcn cạrzennh cảapifm thấhxvry hứrjqnng thúhtxu, nhưbltmng biếsxznt trưbltmigfic mắihlzt khôiwhdng phảapifi lúhtxuc đxhgthuskhtxunh tùovcay ýsxzn hỏwefsi.


Sau khi vàzapho phòkdteng, Mặjpxlc đxhgtrzeni phu cóevmc chúhtxut mệrwdht mỏwefsi ngồiwhdi vàzapho ghếsxzn, lưbltmng dájhinn vàzapho thàzaphnh ghếsxzn, nửweuca ngồiwhdi nửweuca nằkjogm. Trong mắihlzt tinh quang đxhgtãqkbijhinn đxhgti, khôiwhdi phụkdtec bộbowx dạrzenng ngưbltmqjtti mang bệrwdhnh nặjpxlng.

Thầihlzn bíscpg nhâjtron vẫwefsn theo sájhint hắihlzn phíscpga sau, nửweuca bưbltmigfic khôiwhdng rờqjtti, sau khi hắihlzn ngồiwhdi xuốmctpng, đxhgtrjqnng thẳgoupng tắihlzp ởscpg phíscpga sau cájhini ghếsxzn, vẫwefsn khôiwhdng nhúhtxuc nhíscpgch.

zaphn Lậfepgp biếsxznt Mặjpxlc đxhgtrzeni phu tâjtrom lýsxzn khôiwhdng thoảapifi májhini, cũevmcng khôiwhdng muốmctpn chủbzvs đxhgtbowxng mởscpg miệrwdhng, lạrzeni cùovcang thầihlzn bíscpg nhâjtron giốmctpng nhau, đxhgti tớigfii chíscpgnh giữgypwa phòkdteng, hưbltmigfing vềglgg phíscpga Mặjpxlc đxhgtrzeni phu cúhtxui đxhgtihlzu, ngoan ngoãqkbin khôiwhdng hềglgg lộbowxn xộbowxn, đxhgtsxzni đxhgtmctpi phưbltmơmzfkng mởscpg miệrwdhng hỏwefsi.

Qua nửweuca ngàzaphy, chíscpgnh làzaph khôiwhdng ai nóevmci, Hàzaphn Lậfepgp cóevmc chúhtxut kìhtxu quájhini, trầihlzm khôiwhdng đxhgtưbltmsxznc, léuenmn lúhtxut đxhgtweucnh ngẩqvqeng đxhgtihlzu lêiddcn liếsxznc mắihlzt Mặjpxlc đxhgtrzeni phu mộbowxt cájhini.

Muốmctpn nhìhtxun thìhtxu nhìhtxun, sao phảapifi làzaphm léuenmn lúhtxut? Vừczfua mớigfii ngẩqvqeng cổbzvsiddcn đxhgtưbltmsxznc nửweuca đxhgtưbltmqjttng, thanh âjtrom lãqkbinh lệrwdh củbzvsa Mặjpxlc đxhgtrzeni phu truyềglggn tớigfii.

zaphn Lậfepgp run lêiddcn mộbowxt chúhtxut, tiếsxznp theo liềglggn nghe lờqjtti ngẩqvqen hẳgoupn đxhgtihlzu lêiddcn, hưbltmigfing ájhinnh mắihlzt trêiddcn mặjpxlt Mặjpxlc đxhgtrzeni phu vòkdteng vo vàzaphi lầihlzn rồiwhdi lậfepgp tứrjqnc rụkdtet trởscpg vềglgg.

zaphn Lậfepgp trêiddcn mặjpxlt thầihlzn sắihlzc khôiwhdng thay đxhgtbzvsi, nhưbltmng tâjtrom lýsxzn giốmctpng nhưbltm kinh đxhgtàzapho hảapifi lãqkbing, quay cuồiwhdng khôiwhdng ngừczfung.

Mặjpxlc đxhgtrzeni phu khuôiwhdn mặjpxlt tạrzeni sao lạrzeni quỷdvks dịweuc nhưbltm vậfepgy, khuôiwhdn mặjpxlt cóevmc chúhtxut hôiwhdi bạrzeni mang thêiddcm nhàzaphn nhạrzent hắihlzc khíscpg, hắihlzc khíscpgzaphy nhưbltmevmcscpgnh mạrzenng, vưbltmơmzfkn vôiwhd sốmctphtxuc giájhinc thậfepgt nhỏwefs, giưbltmơmzfkng nanh múhtxua vuốmctpt trêiddcn mặjpxlt hắihlzn. Càzaphng làzaphm Hàzaphn Lậfepgp kinh hãqkbii chíscpgnh làzaph, cájhini ájhinnh mắihlzt nhưbltm đxhgtãqkbi chếsxznt củbzvsa Mặjpxlc đxhgtrzeni phu từczfubltma, hiệrwdhn ra vẻluvk ngoan lệrwdh quyếsxznt đxhgtjhinn, đxhgtang dùovcang mộbowxt loạrzeni khôiwhdng cóevmc hảapifo ýsxzn nhìhtxun kĩsgvmzaphn Lậfepgp, khóevmce miệrwdhng còkdten lộbowx ra vàzaphi phầihlzn cưbltmqjtti nhạrzeno ýsxzn tứrjqn.

zaphn Lậfepgp cảapifm giájhinc đxhgtưbltmsxznc tìhtxunh huốmctpng khôiwhdng quájhin đxhgtúhtxung, vàzaphi phầihlzn bấhxvrt an tâjtrom tìhtxunh nhiễdvksu loạrzenn trong lòkdteng, mộbowxt tia nguy hiểhuskm hơmzfki thởscpgevmcng bắihlzt đxhgtihlzu từczfu trong phòkdteng chậfepgm rãqkbii duy đxhgtbowxng.

Hắihlzn cảapifnh giájhinc, cẩqvqen thậfepgn lui vềglgg phíscpga sau nửweuca bưbltmigfic, lấhxvry tay cầihlzm mộbowxt cụkdtec sắihlzt vừczfua nhặjpxlt ởscpgmzfki nàzapho đxhgtóevmc, thầihlzn kinh mớigfii buôiwhdng lỏwefsng mộbowxt chúhtxut, lúhtxuc nàzaphy bêiddcn tai bỗtvofng vang lêiddcn thanh âjtrom tràzapho phúhtxung củbzvsa Mặjpxlc đxhgtrzeni phu.

Mộbowxt đxhgtiểhuskm tiểhusku thôiwhdng minh, cũevmcng dájhinm lấhxvry ra sao?

Mặjpxlc đxhgtrzeni phu thâjtron thểhusk vừczfua đxhgtbowxng, quỷdvks dịweuc từczfu nửweuca ngồiwhdi nửweuca nằkjogm biếsxznn thàzaphnh thếsxzn đxhgtrjqnng thẳgoupng, âjtrom thầihlzm cưbltmqjtti rồiwhdi thâjtron hìhtxunh nhoájhinng lêiddcn mộbowxt cájhini, cảapif ngưbltmqjtti phảapifng phấhxvrt nhưbltm u linh tớigfii bêiddcn cạrzennh Hàzaphn Lậfepgp, nhìhtxun Hàzaphn Lậfepgp" hắihlzc hắihlzc"bltmqjtti lạrzennh.

zaphn Lậfepgp sắihlzc mặjpxlt đxhgtrzeni biếsxznn, biếsxznt khôiwhdng hay, vộbowxi vàzaphng giơmzfkjhinnh tay lêiddcn, nhưbltmng trêiddcn ngưbltmqjtti têiddc rầihlzn, khôiwhdng thểhusk đxhgtbowxng đxhgtfepgy.


htxuc nàzaphy hắihlzn mớigfii nhìhtxun đxhgtếsxznn, ngóevmcn tay đxhgtmctpi phưbltmơmzfkng từczfu huyệrwdht đxhgtrzeno trêiddcn ngựfojjc mìhtxunh rờqjtti ra.

Thậfepgt sựfojjzaph quájhin nhanh, chíscpgnh mìhtxunh cũevmcng khôiwhdng nhậfepgn thấhxvry đxhgtưbltmsxznc đxhgtmctpi phưbltmơmzfkng lúhtxuc nàzapho ra tay.

Mặjpxlc lãqkbio, ngàzaphi muốmctpn làzaphm cájhini gìhtxu? Đluvkrwdh tửweucevmcjhini gìhtxu khôiwhdng đxhgtúhtxung, ngàzaphi cứrjqn mởscpg miệrwdhng, cầihlzn gìhtxu phảapifi đxhgtiểhuskm huyệrwdht đxhgtrwdh tửweuc chứrjqn? Hàzaphn Lậfepgp lúhtxuc nàzaphy cũevmcng khôiwhdng cájhinch nàzapho bảapifo trìhtxu trấhxvrn đxhgtweucnh nhưbltmhtxuc trưbltmigfic, hắihlzn cốmctpbltmqjtti vớigfii Mặjpxlc đxhgtrzeni phu nóevmci.

Mặjpxlc đxhgtrzeni phu cũevmcng khôiwhdng nóevmci gìhtxu, chỉluvkzaph mộbowxt tay vỗtvof vỗtvofzaphi cájhini sau lưbltmng chíscpgnh mìhtxunh, nhẹzwgq ho khan mộbowxt chúhtxut, mộbowxt bộbowxhtxunh dạrzenng giàzaph cảapif khôiwhdng thểhusk ra trưbltmigfic gióevmc.

Nhưbltmng màzaphzaphn Lậfepgp vừczfua mớigfii gặjpxlp qua bộbowxjhinng mạrzennh mẽigfi nhanh nhẹzwgqn khi hắihlzn chếsxzn trụkdtehtxunh, nơmzfki nàzapho còkdten dájhinm tưbltmscpgng hắihlzn thậfepgt làzaph mộbowxt vịweucqkbio nhâjtron bệrwdhnh nặjpxlng bìhtxunh thưbltmqjttng, đxhgtmctpi vớigfii đxhgtbowxng tájhinc nàzaphy củbzvsa hắihlzn lạrzeni thêiddcm vàzaphi phầihlzn trọbzvsng thịweuc.

Mặjpxlc đxhgtrzeni phu, ngàzaphi cóevmc thâjtron phậfepgn gìhtxu, cầihlzn gìhtxu phảapifi cùovcang đxhgtrwdh tửweuc so đxhgto, ngàzaphi giảapifi đxhgtrwdh tửweuc huyệrwdht đxhgtrzeno, cóevmcjhini gìhtxu trừczfung phạrzent, đxhgtrwdh tửweuc tựfojjhtxunh gájhinnh chịweucu làzaph đxhgtưbltmsxznc.

zaphn Lậfepgp lạrzeni liêiddcn tiếsxznp nóevmci vàzaphi câjtrou dễdvks nghe,ngữgypw khíscpg cung kíscpgnh

Nhưbltmng Mặjpxlc đxhgtrzeni phu căscpgn bảapifn khôiwhdng thèudhdm đxhgthusk ýsxzn tớigfii, đxhgtưbltma cụkdtec sắihlzt từczfu trong tay ájhino củbzvsa hắihlzn ra, cầihlzm ởscpg trong tay, sau đxhgtóevmcovcang mộbowxt loạrzeni ájhinnh mắihlzt cưbltmqjtti nhạrzeno, miệrwdht thịweuc nhìhtxun hắihlzn biểhusku diễdvksn.

zaphn Lậfepgp nhìhtxun thấhxvry tìhtxunh hìhtxunh nàzaphy, tâjtrom liềglggn nhưbltm bịweuc chìhtxum xuốmctpng chỗtvofjtrou nhấhxvrt, nguyêiddcn tưbltmscpgng rằkjogng chỉluvkovcang lờqjtti nóevmci đxhgtapif đxhgtbowxng ýsxzn niệrwdhm trong đxhgtihlzu đxhgtmctpi phưbltmơmzfkng, cũevmcng hoàzaphn toàzaphn cắihlzt đxhgtrjqnt.

Nhìhtxun bộbowxjhinng đxhgtmctpi phưbltmơmzfkng, sẽigfi khôiwhdng cấhxvrp cho mìhtxunh mộbowxt cơmzfk hộbowxi nàzapho đxhgthusk lợsxzni dụkdteng.

zaphn Lậfepgp dầihlzn dầihlzn im miệrwdhng, trêiddcn mặjpxlt trởscpgiddcn an tưbltmqjttng, dùovcang ájhinnh mắihlzt khôiwhdng mang mộbowxt chúhtxut nàzapho cảapifm tìhtxunh nhin Mặjpxlc đxhgtrzeni phu.

Nhấhxvrt thờqjtti tấhxvrt cảapif mọbzvsi thứrjqn trong phòkdteng trong chớigfip mắihlzt đxhgtglggu dừczfung lạrzeni, khôiwhdng cóevmc mộbowxt tiếsxznng đxhgtbowxng, giốmctpng nhưbltm sựfojjsgvmnh lặjpxlng trưbltmigfic khi giôiwhdng bãqkbio.

Hảapifo! Hảapifo! Hảapifo! Ba tiếsxznng hảapifo từczfu trong mồiwhdm Mặjpxlc đxhgtrzeni phu đxhgtbowxt ngộbowxt thoájhint ra.

Khôiwhdng hổbzvszaph ngưbltmqjtti Mặjpxlc Cưbltm Nhâjtron ta nhìhtxun trúhtxung, bâjtroy giờqjttkdten cóevmc thểhusk mặjpxlt khôiwhdng đxhgtbzvsi sắihlzc, khôiwhdng uổbzvsng côiwhdng ta đxhgtihlzu tưbltm thậfepgt lớigfin tiềglggn vốmctpn vàzapho ngưbltmơmzfki. Hắihlzn tájhinn dưbltmơmzfkng Hàzaphn Lậfepgp.

Ngưbltmơmzfki rốmctpt cuộbowxc muốmctpn xửweuc tríscpg ta nhưbltm thếsxznzapho? Hàzaphn Lậfepgp khôiwhdng cóevmc trảapif lờqjtti tiếsxznp Mặjpxlc đxhgtrzeni phu, màzaph lạrzeni hỏwefsi ngưbltmsxznc lạrzeni.

A a! Xửweuc tríscpg ngưbltmơmzfki thếsxznzapho? Mặjpxlc đxhgtrzeni phu khôiwhdng thèudhdm đxhgthusk ýsxzn nhắihlzc lạrzeni mộbowxt lầihlzn nữgypwa câjtrou hỏwefsi củbzvsa Hàzaphn Lậfepgp.

Xửweuc tríscpg ngưbltmơmzfki nhưbltm thếsxznzapho? Sẽigfi nhìhtxun xem biểhusku hiệrwdhn củbzvsa chíscpgnh ngưbltmơmzfki.

Vậfepgy làzaph ýsxznhtxu? Hàzaphn Lậfepgp nhíscpgu màzaphy, mơmzfk hồiwhd đxhgtjhinn đxhgtưbltmsxznc mộbowxt íscpgt ýsxzn đxhgtweucnh củbzvsa đxhgtmctpi phưbltmơmzfkng.

Ta khôiwhdng nóevmci, bằkjogng vàzapho sựfojj thôiwhdng tuệrwdh củbzvsa ngưbltmơmzfki, hẳgoupn làzaphevmcng rõjbguzaphng đxhgtưbltmsxznc vàzaphi phầihlzn?

Chỉluvk đxhgtjhinn đxhgtưbltmsxznc tiểhusku bộbowx phậfepgn, nhưbltmng chíscpgnh làzaphkdten khôiwhdng rõjbgu đxhgtihlzu đxhgtiwhdi sựfojj việrwdhc. Hàzaphn Lậfepgp khôiwhdng phủbzvs nhậfepgn, rấhxvrt thảapifn nhiêiddcn thừczfua nhậfepgn.

Tốmctpt lắihlzm, nhưbltm vậfepgy làzaph đxhgtưbltmsxznc rồiwhdi. Cóevmc nghi vấhxvrn gìhtxu trựfojjc tiếsxznp hỏwefsi ta, khôiwhdng nêiddcn giấhxvru tạrzeni trong bụkdteng. Mặjpxlc đxhgtrzeni phu âjtrom hiểhuskm cưbltmqjtti mộbowxt chúhtxut, trêiddcn mặjpxlt hắihlzc khíscpg tựfojja hồiwhd nồiwhdng hậfepgu thêiddcm mấhxvry tầihlzng, làzaphm khuôiwhdng mặjpxlt hắihlzn càzaphng thêiddcm dữgypw tợsxznn.

Ta biếsxznt ngưbltmơmzfki vẫwefsn đxhgtglgg phòkdteng ta, khôiwhdng châjtron thậfepgt xem ta nhưbltmbltm phóevmc. Nhưbltmng màzaphjhini nàzaphy khôiwhdng sao cảapif, ta cũevmcng khôiwhdng thậfepgt sựfojj xem ngưbltmơmzfki làzaph đxhgtiwhd đxhgtrwdh. Mặjpxlc đxhgtrzeni phu hừczfu nhẹzwgq mộbowxt tiếsxznng.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.