Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 289 : Tiên thuật

    trước sau   
Mặfmbvc dùytqw thiếsspgu nữbduz mặfmbvt cưoqiqgahyi vẻhfrw khômdytng tin nhưoqiqng cũcgjvng biếsspgt tổxouu phụsspg củoycca mìbuawnh sẽmfdj khômdytng nóuozqi sai, vìbuaw vậptcoy trong lòseftng cựphdwc kỳftfv hoảqwding sợudvd, đqnpnàstpmnh cốejfizmwyn khômdytng nhìbuawn vềzmbx phíddxoa Hàstpmn Lậptcop.

stpmn Lậptcop cóuozq chúgiwot giásnaoo huấqnpnn, nhưoqiqng thựphdwc sựphdw khômdytng cóuozq ýutis đqnpnyjitnh làstpmm bịyjit thưoqiqơfptgng đqnpnejfii phưoqiqơfptgng, cũcgjvng đqnpnãabcl cảqwdim thấqnpny vừoycca lòseftng.

giwoc nàstpmy hắkywen mớojodi khẽmfdjsnaoy mômdyti, truyềzmbxn âugbnm tớojodi.

zmwyn tai thanh bàstpmo lãabclo giảqwdi lậptcop tứdundc vanh lêzmwyn thanh âugbnm củoycca Hàstpmn Lậptcop.

"Chốejfic nữbduza sau khi ra khỏyjiti Hinh vưoqiqơfptgng phủoycc thìbuaw đqnpnoyccng vộgahyi rờgahyi đqnpni, chờgahy ta ởutis cửrgyoa sau củoycca vưoqiqơfptgng phủoycc. Ta cóuozq việjqyvc muốejfin hỏyjiti cásnaoc ngưoqiqơfptgi!"

Giọqnpnng Hàstpmn Lậptcop tràstpmn đqnpngiwoy ýutis ra lệjqyvnh khiếsspgn lãabclo giảqwdiytqwng mìbuawnh, trong lòseftng khômdytng khỏyjiti âugbnm thầgiwom kêzmwyu khổxouu.


"Vịyjit cao nhâugbnn hiếsspgm cóuozqstpmy vẫftfvn khômdytng chịyjitu buômdytng tha hai ômdytng chásnaou bọqnpnn họqnpn sau? Hay làstpmuozq ýutis đqnpnhbsbbuaw vớojodi bọqnpnn họqnpn? Chẳytqwng qua đqnpnejfii phưoqiqơfptgng cũcgjvng khômdytng cóuozq vẻhfrwbuawstpmugbnm ngoan thủoycc lạseftt (tàstpmn bạsefto másnaou lạseftnh) nêzmwyn chắkywec sẽmfdj khômdytng cóuozqbuaw nguy hiểbamym. Hơfptgn nữbduza, tạsefto đqnpnưoqiqudvdc quan hệjqyv vớojodi tu sĩugbn Trúgiwoc Cơfptg kỳftfv, cóuozq khi gia tộgahyc lạsefti cóuozqfptg hộgahyi hiếsspgm cóuozq đqnpnbamy khômdyti phụsspgc" Thanh bàstpmo lãabclo nhâugbnn chỉicnwuozq thểbamy tựphdw an ủoycci màstpm nghĩugbn nhưoqiq vậptcoy, ruộgahyt rốejfii nhưoqiqfptgseft.

stpmn Lậptcop thấqnpny vậptcoy mỉicnwm cưoqiqgahyi, lạsefti tậptcop trung sựphdw chúgiwo ýutis vềzmbxabclo đqnpnsefto đqnpngiwou bạseftc ởutis đqnpnâugbny.

giwoc nàstpmy, vịyjit Ngômdyt tiêzmwyn sưoqiq đqnpnãabcl kiểbamym tra đqnpnưoqiqudvdc hơfptgn nửrgyoa đqnpnásnaom ngưoqiqgahyi, nhưoqiqng vẫftfvn chưoqiqa tìbuawm đqnpnưoqiqudvdc ai cóuozq tiêzmwyn duyêzmwyn cảqwdi.

Nhữbduzng ngưoqiqgahyi trẻhfrw tuổxouui nàstpmy bịyjit tuyêzmwyn bốejfistpm khômdytng cóuozq duyêzmwyn nàstpmy đqnpnàstpmnh ủoycccgjvgiwoi đqnpngiwou trởutis vềzmbx vịyjit tríddxo. Vẻhfrw mặfmbvt trưoqiqutisng bốejfii củoycca họqnpn đqnpnưoqiqơfptgng nhiêzmwyn cũcgjvng chẳytqwng vui vẻhfrwbuaw.

"Tiêzmwyn duyêzmwyn cásnaoi gìbuaw, đqnpnâugbny rõbduzstpmng làstpmbuawm ngưoqiqgahyi cóuozq linh căppqkn. Chẳytqwng qua lãabclo đqnpnsefto nàstpmy cũcgjvng khômdytng hẳytqwn làstpmuozqi dốejfii, xem ra thựphdwc sựphdw đqnpnyjitnh tìbuawm đqnpnjqyv tửrgyo trong nhữbduzng ngưoqiqgahyi nàstpmy. Nếsspgu khômdytng, cứdund chỉicnw bừoycca vàstpmi ngưoqiqgahyi làstpm đqnpnưoqiqudvdc"stpmn Lậptcop thấqnpny lãabclo đqnpnsefto kiểbamym tra linh căppqkn củoycca từoyccng ngưoqiqgahyi trẻhfrw tuổxouui, trong lòseftng thầgiwom nghĩugbn.

Nhưoqiqng Hàstpmn Lậptcop lạsefti khômdytng nghĩugbn rằcghang màstpmn thu đqnpnjqyv tửrgyo củoycca lãabclo đqnpnsefto nàstpmy sẽmfdjuozq kếsspgt quảqwdibuaw. Trong 50, 60 ngưoqiqgahyi màstpm muốejfin tìbuawm ngưoqiqgahyi cóuozq linh căppqkn, quảqwdi thựphdwc hy vọqnpnng làstpm khômdytng thểbamy lớojodn đqnpnưoqiqudvdc!

stpmn Lậptcop đqnpnang nghĩugbn vậptcoy, chợudvdt nghe lãabclo đqnpnsefto đqnpngiwou bạseftc lớojodn tiếsspgng nóuozqi:

"Kẻhfrwstpmy cóuozq tiêzmwyn duyêzmwyn, ta cóuozq thểbamy thu làstpmm mômdytn hạseft!"

stpmn Lậptcop vừoycca nghe vậptcoy, khômdytng khỏyjiti quay ngưoqiqgahyi nhìbuawn vềzmbx phíddxoa vịyjituozq tiêzmwyn duyêzmwyn kia.

Chỉicnw thấqnpny mộgahyt thanh niêzmwyn dásnaong vẻhfrw bụsspg bẫftfvm, ngơfptg ngásnaoc đqnpndundng trưoqiqojodc mặfmbvt vịyjit Ngômdyt tiêzmwyn sưoqiq, dásnaong vẻhfrw chẳytqwng biếsspgt làstpmzmwyn làstpmm gìbuaw.

zmwyn cạseftnh làstpm mộgahyt trung niêzmwyn nhâugbnn to bézmwyo, mặfmbvc ásnaoo tíddxom, vẻhfrw mặfmbvt khômdytng thểbamy tin nổxouui, hỏyjiti:

"Tiêzmwyn sưoqiq, Đtmkghbsbng Cảqwdinh nhàstpm ta thựphdwc sựphdwuozq tiêzmwyn duyêzmwyn sao? Khômdytng nhầgiwom lẫftfvn đqnpnqnpny chứdund!"

Vịyjitstpmy đqnpnưoqiqudvdc mộgahyt miếsspgng thịyjitt lớojodn rơfptgi vàstpmo đqnpngiwou, quảqwdi thựphdwc khômdytng dásnaom tin tưoqiqutisng, bao nhiêzmwyu đqnpndunda anh tuấqnpnn, đqnpnfocqp đqnpnmfdj nhưoqiq vậptcoy còseftn khômdytng đqnpnưoqiqudvdc chọqnpnn, khômdytng ngờgahy đqnpndunda con chỉicnw biếsspgt hếsspgt ăppqkn lạsefti nằcgham củoycca mìbuawnh lạsefti đqnpnưoqiqudvdc tiêzmwyn sưoqiq đqnpnbamy mắkywet tớojodi, quảqwdi thựphdwc khiếsspgn hắkywen nhưoqiq đqnpnang mơfptg vậptcoy.


"Ha ha, thíddxo chủoycc cứdundzmwyn tâugbnm. Bầgiwon đqnpnsefto đqnpnãabcl kiểbamym tra vàstpmi lầgiwon, quýutis tửrgyo đqnpníddxoch xásnaoc làstpmuozq tiêzmwyn căppqkn, cóuozq thểbamyytqwng tiểbamyu vưoqiqơfptgng gia họqnpnc tậptcop tiêzmwyn thuậptcot" Ngômdyt tiêzmwyn sưoqiq thấqnpny vậptcoy, vuốejfit chòseftm râugbnu trắkyweng nhưoqiq tuyếsspgt, cưoqiqgahyi nóuozqi.

tmkga tạseft tiêzmwyn sưoqiq! Đtmkga tạseft tiêzmwyn sưoqiq! Tạsefti hạseft mặfmbvc dùytqw khômdytng phảqwdii cựphdw phúgiwo đqnpnsefti quýutis nhưoqiqng trong nhàstpmcgjvng cóuozqstpmi phầgiwon bạseftc, ngàstpmy mai nhấqnpnt đqnpnyjitnh sẽmfdj đqnpnem mộgahyt phầgiwon tớojodi làstpmm lễoyccsnaoi sưoqiq! Nhi tửrgyo… mau… mau tớojodi cúgiwoi đqnpngiwou básnaoi sưoqiq!" Ngưoqiqgahyi trung niêzmwyn đqnpnưoqiqudvdc khẳytqwng đqnpnyjitnh việjqyvc nàstpmy làstpm khômdytng nhầgiwom, cao hứdundng hoa tay múgiwoa châugbnn, lờgahyi nóuozqi trởutiszmwyn lắkywep bắkywep.

seftn nhữbduzng ngưoqiqgahyi trẻhfrw tuổxouui bịyjit loạsefti thìbuaw đqnpnzmbxu choásnaong vásnaong.

Kẻhfrw đqnpnưoqiqudvdc Ngômdyt tiêzmwyn sưoqiq lựphdwa chọqnpnn chẳytqwng phảqwdii làstpm thằcghang mậptcop vẫftfvn bịyjit bọqnpnn họqnpn trêzmwyu chọqnpnc làstpmbuawnh rưoqiqudvdu túgiwoi cơfptgm đqnpnóuozq sao?

Phếsspg vậptcot nhưoqiq vậptcoy màstpm lạsefti làstpm ngưoqiqgahyi cóuozq tiêzmwyn căppqkn. Việjqyvc nàstpmy quảqwdi thựphdwc làstpmm ngưoqiqgahyi ta rấqnpnt khóuozquozq thểbamy chấqnpnp nhậptcon nổxouui.

Khômdytng chỉicnw mấqnpny ngưoqiqgahyi trẻhfrw tuổxouui nghĩugbn vậptcoy màstpm trưoqiqutisng bốejfii củoycca họqnpncgjvng khômdytng khỏyjiti ngơfptg ngásnaoc nhìbuawn nhau, đqnpnzmbxu cảqwdim thấqnpny khóuozq chấqnpnp nhậptcon nổxouui.

ytqw sao thanh niêzmwyn têzmwyn làstpm Đtmkghbsbng Cảqwdinh nàstpmy vốejfin làstpm ngưoqiqgahyi vômdyt dụsspgng trong mắkywet họqnpn, nhưoqiqng giờgahy đqnpnãabcl trởutiszmwyn nổxouui tiếsspgng.

Trêzmwyn mặfmbvt Hàstpmn Lậptcop vẫftfvn khômdytng lộgahy vẻhfrwbuaw thay đqnpnxouui.

Mộgahyt ngưoqiqgahyi cóuozq linh căppqkn hay khômdytng cũcgjvng khômdytng phảqwdii làstpm xem nam hay nữbduz, đqnpnfocqp hay khômdytng đqnpnfocqp. Vẻhfrw đqnpnfocqp vàstpmstpmi năppqkng, tríddxo lựphdwc chẳytqwng cóuozq quan hệjqyvbuaw vớojodi nhau cảqwdi, vìbuaw vậptcoy khômdytng hềzmbxuozq quy luậptcot đqnpnbamybuawm.

Nếsspgu khômdytng, trưoqiqojodc khi cásnaoc gia tộgahyc tu tiêzmwyn xuấqnpnt hiệjqyvn, ngưoqiqgahyi củoycca tu tiêzmwyn phásnaoi đqnpnãabcl khômdytng gặfmbvp khóuozq khăppqkn nhưoqiq vậptcoy đqnpnbamybuawm cao đqnpnhbsb.

Chẳytqwng qua Hàstpmn Lậptcop cũcgjvng khômdytng ngờgahy rằcghang việjqyvc chọqnpnn ngưoqiqgahyi nhưoqiq thếsspgstpmy màstpmcgjvng tìbuawm đqnpnưoqiqudvdc ngưoqiqgahyi cóuozq linh căppqkn. Xem ra đqnpnsefto sĩugbnstpmy cũcgjvng khásnao may mắkywen.

stpmn Lậptcop vàstpm hai ômdytng chásnaou kia hiểbamyu đqnpnưoqiqudvdc đqnpnsefto lýutisstpmy, nhưoqiqng nhữbduzng ngưoqiqgahyi trong sảqwdinh thìbuaw chẳytqwng ai biếsspgt cảqwdi.

Bọqnpnn họqnpn đqnpnzmbxu đqnpnang to nhỏyjitstpmn luậptcon vớojodi nhau.


Trong đqnpnóuozquozq nhữbduzng ngưoqiqgahyi sắkywec sảqwdio, thậptcom chíddxoseftn hoàstpmi nghi vịyjit Ngômdyt tiêzmwyn sưoqiqstpmy làstpm thậptcot hay giảqwdi. Nhữbduzng ngưoqiqgahyi vẫftfvn chưoqiqa đqnpnưoqiqudvdc kiểbamym tra nghe vậptcoy liềzmbxn cóuozq chúgiwot lưoqiqyjitng lựphdw.

Từoyccgiwoc đqnpnóuozq, trưoqiqojodc mặfmbvt lãabclo đqnpnsefto nhấqnpnt thờgahyi xuấqnpnt hiệjqyvn cảqwdinh im lặfmbvng.

Hinh Vưoqiqơfptgng thấqnpny vậptcoy liềzmbxn lộgahy vẻhfrw khômdytng vui.

Nhưoqiqng trong sảqwdinh toàstpmn làstpm bạseftn bèabclugbnu năppqkm vớojodi hắkywen, cũcgjvng khômdytng thểbamyuozqi thẳytqwng lờgahyi khóuozq nghe đqnpnưoqiqudvdc, vìbuaw vậptcoy đqnpnàstpmnh mềzmbxm mỏyjitng nóuozqi vớojodi lãabclo đqnpnsefto:

"Lãabclo sưoqiq, tấqnpnt cảqwdi mọqnpni ngưoqiqgahyi đqnpnzmbxu làstpm phàstpmm phu tụsspgc tửrgyo, khômdytng mấqnpny ngưoqiqgahyi thựphdwc sựphdwuozq kiếsspgn thứdundc. Xin tiêzmwyn sưoqiq ra tay, cho mọqnpni ngưoqiqgahyi đqnpnưoqiqudvdc mởutis rộgahyng tầgiwom mắkywet!"

Nghe HInh Vưoqiqơfptgng nóuozqi vậptcoy, tấqnpnt cảqwdi mọqnpni ngưoqiqgahyi đqnpnzmbxu im lặfmbvng, xem vịyjit tiêzmwyn sưoqiqstpmy sẽmfdjuozqi sao.

abclo đqnpnsefto đqnpngiwou bạseftc trầgiwom ngâugbnm mộgahyt chúgiwot rồhbsbi đqnpnásnaop ứdundng rấqnpnt sảqwding khoásnaoi, sau đqnpnóuozqzmwyu mọqnpni ngưoqiqgahyi theo lãabclo tớojodi khu đqnpnqnpnt trốejfing trưoqiqojodc sảqwdinh.

Nghe lãabclo đqnpnsefto nóuozqi vậptcoy, mọqnpni ngưoqiqgahyi đqnpnzmbxu lậptcop tứdundc đqnpni ra ngoàstpmi sảqwdinh. Hàstpmn Lậptcop cũcgjvng đqnpni ra ngoàstpmi, khômdytng khásnaoc gìbuaw mọqnpni ngưoqiqgahyi.

Nhưoqiqng hai ômdytng chásnaou kia lạsefti khômdytng cóuozq ýutis đqnpndundng lêzmwyn. Xem ra họqnpn vẫftfvn còseftn đqnpnang lo lắkyweng vớojodi lờgahyi củoycca Hàstpmn Lậptcop, còseftn tâugbnm tríddxo đqnpnâugbnu màstpm lo việjqyvc khásnaoc nữbduza.

Ra khỏyjiti khásnaoch sảqwdinh, mọqnpni ngưoqiqgahyi vâugbny quanh lãabclo đqnpnsefto đqnpnbamy xem lãabclo thi phásnaop.

Chỉicnw thấqnpny hai tay lãabclo bắkywet quyếsspgt, châugbnm đqnpndundng thẳytqwng, thấqnpnp giọqnpnng niệjqyvm chúgiwo, càstpmng làstpmm tăppqkng thêzmwym sắkywec thásnaoi thầgiwon bíddxo.

Cứdund nhưoqiq vậptcoy, mọqnpni ngưoqiqgahyi vâugbny quanh đqnpnzmbxu níddxon thởutis, giưoqiqơfptgng mắkywet nhìbuawn trừoyccng trừoyccng từoyccng cửrgyo đqnpngahyng củoycca lãabclo đqnpnsefto.

stpmn Lậptcop nghe xong mấqnpny chúgiwo ngữbduzstpmy thìbuaw thầgiwom coi thưoqiqgahyng trong lòseftng.


giwoc nàstpmy, hai tay lãabclo đqnpnsefto chậptcop lạsefti, rồhbsbi mởutis ra, mộgahyt quảqwdi cầgiwou lửrgyoa to bằcghang nắkywem tay lơfptg lửrgyong giữbduza hai lòseftng bàstpmn tay. Nhiệjqyvt đqnpngahy xung quanh đqnpngahyt nhiêzmwyn tăppqkng cao, mộgahyt luồhbsbng khíddxouozqng tràstpmn ngậptcop tuômdytn ra.

Đtmkgâugbny đqnpnúgiwong làstpm "Hỏyjita đqnpnseftn thuậptcot"stpm mỗbfnoi hỏyjita linh căppqkn tu sĩugbn đqnpnzmbxu biếsspgt.

Nhưoqiqng màstpm biểbamyu diễoyccn phásnaop thuậptcot phổxouu thômdytng nhấqnpnt củoycca nhữbduzng ngưoqiqgahyi tu tiêzmwyn nàstpmy lậptcop tứdundc đqnpnưoqiqudvdc mọqnpni ngưoqiqgahyi xung quanh kinh hômdyt, hômdyt to khômdytng thểbamy tin nổxouui.

Nhưoqiqng nhữbduzng màstpm tiếsspgp sau chẳytqwng nhữbduzng làstpmm mấqnpny phàstpmm nhâugbnn nàstpmy tiếsspgp tụsspgc trợudvdn mắkywet hásnao hốejfic mồhbsbm, màstpm ngay cảqwdistpmn Lậptcop cũcgjvng bịyjit sốejfic.

Bởutisi vìbuaw tiếsspgp theo, hai tay lãabclo đqnpnsefto khômdytng ngừoyccng biếsspgn hóuozqa, kếsspgt quảqwdistpmm cho quảqwdi cầgiwou lửrgyoa nóuozqng bỏyjitng trưoqiqojodc mắkywet mọqnpni ngưoqiqgahyi đqnpnâugbny dầgiwon trởutiszmwyn biếsspgn đqnpnxouui.

Đtmkggiwou tiêzmwyn làstpm chậptcom rãabcli mọqnpnc ra đqnpnômdyti cásnaonh, sau đqnpnóuozqstpmsnaoi mồhbsbm nhọqnpnn, sau đqnpnóuozq mọqnpnc ra mộgahyt đqnpnômdyti móuozqng vuốejfit sắkywec nhọqnpnn vàstpm mộgahyt cásnaoi đqnpnmdyti, cuốejfii cùytqwng biếsspgn thàstpmnh mộgahyt con chim lửrgyoa nhỏyjit.

"Chẳytqwng lẽmfdjstpm Hỏyjita đqnpniểbamyu thuậptcot!"

stpmn Lậptcop thấqnpny tìbuawnh cảqwdinh nhưoqiq vậptcoy, thầgiwon kinh căppqkng lêzmwyn, thiếsspgu chúgiwot nữbduza khômdytng dásnaom tin vàstpmo mắkywet mìbuawnh.

"Hỏyjita đqnpniểbamyu thuậptcot" chíddxonh làstpm phásnaop thuậptcot trung cấqnpnp bậptcoc thấqnpnp hàstpmng thậptcot giásnao thậptcot, đqnpnếsspgn Hàstpmn Lậptcop cũcgjvng khômdytng cóuozq nắkywem đqnpnưoqiqudvdc. Lãabclo đqnpnsefto trưoqiqojodc mắkywet nàstpmy chỉicnwstpm Luyệjqyvn khíddxo kỳftfv lạsefti cóuozq thểbamy sửrgyo dụsspgng đqnpnưoqiqudvdc, thựphdwc sựphdwstpmm hắkywen rấqnpnt khóuozq tin. Chẳytqwng trásnaoch Hàstpmn Lậptcop còseftn tưoqiqutisng mìbuawnh hoa mắkywet.

Nhưoqiqng đqnpniềzmbxu nàstpmy chỉicnw khiếsspgn Hàstpmn Lậptcop giậptcot mìbuawnh ngắkywen ngủoyccn trong nhásnaoy mắkywet.

Hắkywen liềzmbxn lậptcop tứdundc phásnaot hiệjqyvn con chim lửrgyoa nàstpmy thua xa "Hỏyjita đqnpniểbamyu thuậptcot" châugbnn chíddxonh.

Mặfmbvc dùytqw nhìbuawn vàstpmo ngoạsefti hìbuawnh thìbuaw con chim lửrgyoa nhỏyjitstpmy cựphdwc kỳftfv giốejfing vớojodi chim lửrgyoa do "Hỏyjita đqnpniểbamyu thuậptcot" phóuozqng ra, nhưoqiqng sựphdw lợudvdi hạsefti thìbuawseftn kézmwym xa.

Chim lửrgyoa củoycca "Hỏyjita đqnpniểbamyu thuậptcot"uozq hai cásnaonh khi dang ra rộgahyng gầgiwon mộgahyt trưoqiqudvdng. Còseftn chim lửrgyoa do lãabclo đqnpnsefto biếsspgn hóuozqa ra thủoyccy chung chỉicnw to bằcghang bàstpmn tay, căppqkn bảqwdin khômdytng thểbamy so sásnaonh nổxouui.


Nhưoqiqng đqnpniềzmbxu khiếsspgn Hàstpmn Lậptcop thựphdwc sựphdw tin rằcghang đqnpnâugbny làstpm mộgahyt cásnaoi "Ngụsspgy hỏyjita đqnpniểbamyu thuậptcot" ("Hỏyjita đqnpniểbamyu thuậptcot" dỏyjitm), chíddxonh làstpm phásnaop lựphdwc dao dộgahyng củoycca nóuozq.

Bảqwdin thâugbnn cơfptg thểbamy chim lửrgyoa do "Hỏyjita đqnpniểbamyu thuậptcot" biếsspgn ra cóuozq chứdunda lựphdwc phásnao hủoyccy rấqnpnt lớojodn, kểbamy cảqwdi tu sĩugbn Trúgiwoc Cơfptg kỳftfvcgjvng khômdytng dásnaom đqnpnóuozqn đqnpnyjit. Còseftn phásnaop lựphdwc dao đqnpngahyng củoycca con chim lửrgyoa nhỏyjitzmwy do tiểbamyu xảqwdio sinh ra nàstpmy vàstpm quảqwdi cầgiwou lửrgyoa đqnpnzmbxu giốejfing nhau nhưoqiq đqnpnúgiwoc, khômdytng hềzmbxppqkng trưoqiqutisng tớojodi nửrgyoa phầgiwon.

Xem ra chỉicnwstpm thuầgiwon túgiwoy biếsspgn hìbuawnh màstpm thômdyti.

Nghĩugbn thômdytng suốejfit đqnpniểbamym nàstpmy, Hàstpmn Lậptcop vừoycca tứdundc giậptcon vừoycca buồhbsbn cưoqiqgahyi.

Khômdytng ngờgahy hắkywen suýutist nữbduza bịyjit tiểbamyu xảqwdio đqnpnóuozq lừoycca, thậptcot cóuozq chúgiwot xấqnpnu hổxouu.

Chẳytqwng qua khảqwdippqkng đqnpniềzmbxu khiểbamyn biếsspgn hóuozqa ngọqnpnn lửrgyoa củoycca ngưoqiqgahyi nàstpmy quảqwdi thựphdwc đqnpnásnaong ngạseftc nhiêzmwyn! Hàstpmn Lậptcop tựphdw hỏyjiti, thấqnpny bảqwdin thâugbnn cũcgjvng tuyệjqyvt khômdytng thểbamystpmm nổxouui, liềzmbxn chẳytqwng hiểbamyu đqnpnejfii phưoqiqơfptgng chỉicnwstpm mộgahyt tu sĩugbn luyệjqyvn khíddxo kỳftfv, làstpmm sao cóuozq thểbamy đqnpnseftt đqnpnưoqiqudvdc trìbuawnh đqnpngahy nhưoqiq vậptcoy.

stpmn biểbamyu diễoyccn phíddxoa dưoqiqojodi củoycca lãabclo đqnpnsefto hoàstpmn toàstpmn chứdundng minh suy nghĩugbn củoycca Hàstpmn Lậptcop.

Chỉicnw thấqnpny con chim lửrgyoa đqnpnang dang cásnaonh bay đqnpngahyt nhiêzmwyn rơfptgi xuốejfing đqnpnâugbnt, biếsspgn thàstpmnh mộgahyt con chóuozq lửrgyoa nhỏyjit, khômdytng ngừoyccng vui vẻhfrw chạsefty quanh lãabclo đqnpnsefto.

Khômdytng lâugbnu sau, con chóuozq nhỏyjit lạsefti biếsspgn thàstpmnh rắkywen lửrgyoa, rắkywen lửrgyoa lạsefti biếsspgn thàstpmnh ngưoqiqgahyi tíddxo hon…

stpmn biểbamyu diễoyccn liêzmwyn hoàstpmn nàstpmy làstpmm nhữbduzng phàstpmm nhâugbnn chưoqiqa bao giờgahy đqnpnưoqiqudvdc nhìbuawn thấqnpny phásnaop thuậptcot biếsspgn hóuozqa nàstpmy trợudvdn mắkywet hásnao hốejfic mồhbsbm, hásnao mồhbsbm cứdundng cảqwdioqiqyjiti.

Đtmkggahyt nhiêzmwyn, lãabclo đqnpnsefto phẩjesyy tay, con thúgiwo lửrgyoa kia biếsspgn thàstpmnh mộgahyt con ngựphdwa nhỏyjit, nhằcgham mộgahyt câugbny anh đqnpnàstpmo nhỏyjitzmwyn cạseftnh lao tớojodi. Kếsspgt quảqwdistpm ngọqnpnn lửrgyoa bốejfic lêzmwyn, trong khoảqwdinh khắkywec biếsspgn câugbny nhỏyjitstpmy thàstpmnh tro.

abclo đqnpnsefto lúgiwoc nàstpmy mớojodi biểbamyu diễoyccn xong.

Tớojodi đqnpnóuozq, mọqnpni ngưoqiqgahyi đqnpnang vâugbny quanh xem mớojodi nhưoqiq vừoycca tỉicnwnh mômdytng, liềzmbxu mạseftng tiếsspgn lêzmwyn hoan hômdyt tiêzmwyn sưoqiq.

seftng hoàstpmi nghi trưoqiqojodc đqnpnâugbny giờgahy đqnpnãabcl sớojodm nézmwym ra khỏyjiti đqnpngiwou, khômdytng còseftn nửrgyoa phầgiwon nghi ngờgahy.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.