Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 287 : Tiên sư

    trước sau   
Bảugqzn thâiinun làttzu tu sỹctub Trúftbgc Cơkryr kỳhxkg, đpnuyưabcvơkryrng nhiêktfan sẽsxtq khôxvgung đpnuyuhow đpnuyan dưabcvavtqc củtzgwa phàttzum nhâiinun vàttzuo mắhsmot, nhưabcvng lạdqwmi tuyệwkibt đpnuyeyxwi khôxvgung thểuhow cựkmvf tuyệwkibt hảugqzo ýcxvx củtzgwa ngưabcvbreui ta, dáktgsng vẻpnuy ngưabcvavtqng ngùlrpyng, chầylkrn chừomed đpnuyxhujnh nhậsxtqn lấxhujy.

"Ha ha, Hàttzun hiềvoyfn chấxhujt! Hộbreuiinum Hoàttzun nàttzuy chílrpynh làttzuttzui thuốeyxwc bílrpy mậsxtqt củtzgwa Hoa huynh, khôxvgung dễhxkgttzung gìeyxw đpnuyem tặgmkkng, hôxvgum nay lấxhujy ra làttzum lễhxkg gặgmkkp mặgmkkt, quảugqz thựkmvfc làttzuttzuo phóeyxwng đpnuyóeyxw!" Tầylkrn Ngôxvgun biếhxkgt Hàttzun Lậsxtqp sẽsxtq khôxvgung đpnuyuhow thứjqgpttzuy vàttzuo mặgmkkt, nhưabcvng vẫhyhon phảugqzi nóeyxwi tốeyxwt cho bạdqwmn mìeyxwnh vàttzui câiinuu, hy vọxuxvng đpnuyuhow lạdqwmi đpnuyưabcvavtqc ấxhujn tưabcvavtqng tốeyxwt vềvoyfupero giảugqz họxuxv Hoa trong lòzmhcng Hàttzun Lậsxtqp.

upero giảugqzeyxw vẻpnuy ngạdqwmc nhiêktfan nhìeyxwn Tầylkrn Ngôxvgun vàttzui lầylkrn, khôxvgung hiểuhowu lãupero phảugqzi giảugqzi thílrpych cho Hàttzun Lậsxtqp nhưabcv vậsxtqy làttzueyxw ýcxvxeyxw.

upero đpnuyem tặgmkkng loạdqwmi thuốeyxwc cựkmvfc kỳhxkg trâiinun quýcxvxttzuy, chílrpynh hoàttzun toàttzun làttzueyxw nểuhow mặgmkkt mũaiyzi Tầylkrn Ngôxvgun nêktfan mớldhwi làttzum nhưabcv vậsxtqy. Nếhxkgu khôxvgung, làttzum sao cóeyxw thểuhow chỉrbxw mớldhwi gặgmkkp lầylkrn đpnuyylkru đpnuyãuper đpnuyem tặgmkkng thứjqgp thuốeyxwc nghìeyxwn vàttzung khôxvgung mua nổhojei nàttzuy cho ngưabcvbreui lạdqwm chứjqgp.

upero giảugqz vẫhyhon còzmhcn nghi hoặgmkkc, đpnuyang đpnuyxhujnh hỏgqgbi thêktfam mộbreut hai câiinuu nữiinua thìeyxw mộbreut giọxuxvng âiinum vang truyềvoyfn tớldhwi:

"Hinh Vưabcvơkryrng đpnuyếhxkgn!"


Nghe tiếhxkgng hôxvgu củtzgwa hạdqwm nhâiinun (ngưabcvbreui làttzum, ngưabcvbreui hầylkru), mọxuxvi tiếhxkgng đpnuybreung ồugqzn àttzuo lậsxtqp tứjqgpc biếhxkgn mấxhujt, tấxhujt cảugqz mọxuxvi ngưabcvbreui chăvwofm chúftbg nhìeyxwn vềvoyf phílrpya cửzwyva đpnuydqwmi sảugqznh.

Chỉrbxw thấxhujy bốeyxwn nha hoàttzun đpnuyi đpnuyylkru, phâiinun biệwkibt đpnuyjqgpng ởxyvg hai bêktfan vịxhuj trílrpy chủtzgw tọxuxva, sau đpnuyóeyxw mộbreut đpnuyôxvgui nam nữiinu mớldhwi bìeyxwnh thảugqzn đpnuyi ra.

Nam làttzu mộbreut trung niêktfan hơkryrn bốeyxwn mưabcvơkryri tuổhojei, tóeyxwc khôxvgung dàttzui khôxvgung ngắhsmon. Sắhsmoc mặgmkkt ngưabcvbreui nàttzuy đpnuyylkry chílrpynh khílrpy, mộbreut đpnuyôxvgui mắhsmot hổhoje khôxvgung giậsxtqn màttzu rấxhujt cóeyxw khílrpy thếhxkg. Bêktfan cạdqwmnh làttzu mộbreut mỹctub nữiinu khoảugqzng hai ba, hai bốeyxwn tuổhojei, thâiinun mặgmkkc cung trang dàttzui chấxhujm đpnuyxhujt.

Vừomeda thấxhujy, tấxhujt cảugqz mọxuxvi ngưabcvbreui đpnuyvoyfu đpnuyjqgpng dậsxtqy, thi lễhxkg vớldhwi hai ngưabcvbreui nàttzuy:

"Vưabcvơkryrng gia, phu nhâiinun khỏgqgbe!"

Bởxyvgi vìeyxw vịxhuj thiếhxkgu phụiirittzuy thựkmvfc khôxvgung phảugqzi làttzu nguyêktfan phốeyxwi (vợavtq cảugqz) củtzgwa Hinh Vưabcvơkryrng màttzu chỉrbxwttzu mộbreut vịxhuj thiếhxkgp đpnuyưabcvavtqc sủtzgwng áktgsi nhấxhujt, nêktfan chỉrbxw đpnuyưabcvavtqc xưabcvng làttzu phu nhâiinun.

"Chưabcv vịxhuj đpnuyvoyfu làttzu bạdqwmn tốeyxwt củtzgwa bổhojen vưabcvơkryrng, tấxhujt cảugqz mọxuxvi ngưabcvbreui khôxvgung cầylkrn kháktgsch khílrpy nhưabcv vậsxtqy. Đilueếhxkgn đpnuyâiinuy, cùlrpyng ngồugqzi xuốeyxwng nàttzuo".

ktgsch nóeyxwi vàttzuabcvldhwng mạdqwmo củtzgwa Hinh Vưabcvơkryrng làttzum ngưabcvbreui ta cóeyxw cảugqzm giáktgsc kháktgsc hẳvuken, rấxhujt thẳvukeng thắhsmon vàttzu lịxhujch sựkmvf, làttzum cho mọxuxvi ngưabcvbreui khôxvgung khỏgqgbi càttzung thêktfam hảugqzo cảugqzm. Còzmhcn sủtzgwng cơkryrktfan cạdqwmnh chỉrbxwabcvbreui duyêktfan dáktgsng, khôxvgung hềvoyfeyxwi gìeyxw.

Mọxuxvi ngưabcvbreui nghe vậsxtqy đpnuyvoyfu nhìeyxwn nhau cưabcvbreui rồugqzi ngồugqzi xuốeyxwng.

"Bổhojen vưabcvơkryrng rấxhujt trựkmvfc tílrpynh, cóeyxweyxw liềvoyfn nóeyxwi rấxhujt thẳvukeng!" Hinh Vưabcvơkryrng vừomeda mớldhwi ngồugqzi ổhojen đpnuyxhujnh liềvoyfn mỉrbxwm cưabcvbreui nóeyxwi.

Nhữiinung lờbreui nàttzuy lậsxtqp tứjqgpc khuấxhujy đpnuybreung mọxuxvi ngưabcvbreui, bảugqzy táktgsm cáktgsi miệwkibng đpnuyugqzng thờbreui lêktfan tiếhxkgng.

"Vưabcvơkryrng gia, cóeyxw lờbreui gìeyxw xin mờbreui cứjqgp giảugqzng dạdqwmy".

"Phảugqzi đpnuyóeyxw, chúftbgng ta đpnuyvoyfu quen biếhxkgt vớldhwi Vưabcvơkryrng gia đpnuyãuper nhiềvoyfu năvwofm. Tílrpynh tìeyxwnh Vưabcvơkryrng gia thếhxkgttzuo, tấxhujt cảugqz mọxuxvi ngưabcvbreui đpnuyvoyfu biếhxkgt màttzu".


Hiểuhown nhiêktfan trong nhữiinung lờbreui nàttzuy thìeyxwaiyzng cóeyxw lờbreui nóeyxwi châiinun tâiinum, nhưabcvng cũaiyzng cóeyxw nhữiinung lờbreui bợavtq đpnuyvphr Hinh Vưabcvơkryrng.

"Lầylkrn nàttzuy mờbreui cáktgsc vịxhuj tậsxtqp trung ỏgqgb đpnuyâiinuy, mộbreut làttzueyxw quáktgsi bệwkibnh củtzgwa áktgsi cơkryr Thanh nhi đpnuyãuper khỏgqgbi hẳvuken, vớldhwi tílrpynh cáktgsch bổhojen vưabcvơkryrng đpnuyưabcvơkryrng nhiêktfan làttzu thílrpych náktgso nhiệwkibt mộbreut chúftbgt, phảugqzi tổhoje chứjqgpc chúftbgc mừomedng. Thứjqgp hai, bổhojen vưabcvơkryrng cóeyxw mộbreut thứjqgp cựkmvfc tốeyxwt, muốeyxwn tặgmkkng cho cáktgsc vịxhuj. Việwkibc nàttzuy cóeyxw thểuhow đpnuyưabcvavtqc hay khôxvgung còzmhcn phụiiri thuộbreuc vàttzuo cơkryr duyêktfan củtzgwa cáktgsc vịxhuj".

Nhữiinung lờbreui nàttzuy củtzgwa Hinh Vưabcvơkryrng nằaiyzm ngoàttzui dựkmvf kiếhxkgn củtzgwa mọxuxvi ngưabcvbreui, khôxvgung khỏgqgbi làttzum nhữiinung ngưabcvbreui hiệwkibn diệwkibn ởxyvg đpnuyâiinuy sữiinung lạdqwmi.

Vịxhujabcvơkryrng gia nàttzuy triệwkibu tậsxtqp bọxuxvn họxuxv lạdqwmi đpnuyâiinuy, khôxvgung ngờbreuttzueyxw ưabcvu đpnuyãuperi muốeyxwn đpnuyem cho bọxuxvn họxuxv, việwkibc nàttzuy quảugqz thựkmvfc làttzu khôxvgung sao hiểuhowu nổhojei.

"Ha ha, Thanh nhi, nàttzung nhìeyxwn xem, đpnuyúftbgng nhưabcv bổhojen vưabcvơkryrng đpnuyãuper đpnuyktgsn trưabcvldhwc, mọxuxvi ngưabcvbreui đpnuyvoyfu cóeyxw chúftbgt giậsxtqt mìeyxwnh kìeyxwa!" Hinh Vưabcvơkryrng thấxhujy vậsxtqy, chẳvukeng nhữiinung khôxvgung nổhojei giậsxtqn màttzu ngưabcvavtqc lạdqwmi còzmhcn nghiêktfang ngưabcvbreui cưabcvbreui nóeyxwi vớldhwi vịxhuj thiếhxkgp xinh đpnuyvukep củtzgwa mìeyxwnh.

Vịxhuj nữiinu tửzwyv xinh đpnuyvukep Thanh nhi kia nghe vậsxtqy cũaiyzng khẽsxtqabcvbreui vàttzui tiếhxkgng, nũaiyzng nịxhuju trảugqz lờbreui:

"Vưabcvơkryrng gia, bấxhujt luậsxtqn kẻpnuyttzuo nghe thấxhujy nóeyxwi vậsxtqy, chỉrbxw sợavtqaiyzng đpnuyvoyfu giậsxtqt mìeyxwnh. Mọxuxvi ngưabcvbreui phảugqzn ứjqgpng nhưabcv vậsxtqy mớldhwi làttzueyxwnh thưabcvbreung đpnuyóeyxw".

Hinh Vưabcvơkryrng nghe nhữiinung lờbreui nàttzuy củtzgwa nữiinu tửzwyv, cưabcvbreui hắhsmoc hắhsmoc, vuốeyxwt vuốeyxwt bộbreuiinuu ngắhsmon trêktfan cằaiyzm, hắhsmon liềvoyfn cóeyxw chúftbgt xấxhuju hổhoje giảugqzi thílrpych vớldhwi mọxuxvi ngưabcvbreui:

"Mọxuxvi ngưabcvbreui khôxvgung cầylkrn nghi hoặgmkkc! Sựkmvfeyxwnh làttzu thếhxkgttzuy: quáktgsi bệwkibnh củtzgwa Thanh nhi kỳhxkg thậsxtqt làttzu do mộbreut vịxhuj cao nhâiinun mớldhwi tớldhwi bổhojen phủtzgw chữiinua khỏgqgbi. Vịxhuj cao nhâiinun nàttzuy cóeyxw thểuhowxvgu phong hoáktgsn vũaiyz, nuốeyxwt lửzwyva - nhảugqzvwofng, làttzu thầylkrn tiêktfan châiinun chílrpynh. Hơkryrn nữiinua, sau khi chữiinua khỏgqgbi cho Thanh nhi, vịxhuj thầylkrn tiêktfan đpnuyóeyxw chỉrbxw liếhxkgc mắhsmot làttzu nhậsxtqn ra con úftbgt củtzgwa bổhojen vưabcvơkryrng cóeyxw tiêktfan căvwofn, cóeyxw thểuhowupernh ngộbreu tiêktfan thuậsxtqt, liềvoyfn thu làttzum môxvgun hạdqwm, khôxvgung lâiinuu sau sẽsxtq đpnuyi tu tiêktfan họxuxvc đpnuydqwmo".

eyxwi tớldhwi đpnuyâiinuy, trêktfan mặgmkkt Hinh Vưabcvơkryrng nhịxhujn khôxvgung đpnuyưabcvavtqc vui mừomedng, lộbreu ra vẻpnuy đpnuyhsmoc ýcxvx.

Nghe tớldhwi đpnuyóeyxw, trong sảugqznh lậsxtqp tứjqgpc mộbreut giọxuxvng thấxhujt thanh vang lêktfan:

"Ngưabcvbreui tu tiêktfan, cóeyxw phảugqzi làttzu nhữiinung ngưabcvbreui tu tiêktfan cựkmvfc kỳhxkg hiếhxkgm thấxhujy trong truyềvoyfn thuyếhxkgt khôxvgung?"

Nhưabcvng lờbreui nàttzuy lậsxtqp tứjqgpc làttzum mọxuxvi ngưabcvbreui trong sảugqznh xôxvgun xao hẳvuken lêktfan.


Đilueeyxwi vớldhwi phàttzum nhâiinun thếhxkg tụiiric màttzueyxwi thìeyxw ngưabcvbreui tu tiêktfan làttzu cựkmvfc kỳhxkg thầylkrn bílrpy. Nhưabcvng nhữiinung ngưabcvbreui ởxyvg đpnuyâiinuy đpnuyvoyfu khôxvgung phảugqzi làttzuiinun thưabcvbreung, đpnuyưabcvơkryrng nhiêktfan đpnuyãuper ílrpyt nhiềvoyfu nghe đpnuyugqzn đpnuydqwmi, hoặgmkkc thậsxtqm chílrpyeyxw ngưabcvbreui cóeyxw tổhoje tiêktfan đpnuyãuper từomedng tiếhxkgp xúftbgc vớldhwi mộbreut sốeyxwktgsn tu.

Đilueếhxkgn nhưabcv hiệwkibn nay, bêktfan ngoàttzui cũaiyzng đpnuyang đpnuyugqzn thổhojei rằaiyzng đpnuydqwmi nộbreui hoàttzung cung cóeyxw cảugqz ngưabcvbreui tu tiêktfan bảugqzo hộbreu.

Đilueiềvoyfu nàttzuy khiếhxkgn cho mọxuxvi ngưabcvbreui càttzung thêktfam kílrpynh sợavtq đpnuyeyxwi vớldhwi ngưabcvbreui tu tiêktfan.

HIệwkibn giờbreu trong sảugqznh lạdqwmi đpnuyưabcvavtqc nghe thấxhujy Hinh Vưabcvơkryrng phủtzgweyxw mộbreut vịxhuj thầylkrn tiêktfan sốeyxwng, nhấxhujt thờbreui đpnuydqwmi bộbreu phậsxtqn mọxuxvi ngưabcvbreui đpnuyvoyfu lộbreu ra dáktgsng vẻpnuy cựkmvfc kỳhxkgabcvng phấxhujn.

Tầylkrn Ngôxvgun nghe thấxhujy vậsxtqy, trong lòzmhcng cảugqz kinh, khôxvgung tựkmvf chủtzgw đpnuyưabcvavtqc quay ngưabcvbreui liếhxkgc nhìeyxwn Hàttzun Lậsxtqp mộbreut cáktgsi.

Nhưabcvng chỉrbxw thấxhujy vẻpnuy mặgmkkt Hàttzun Lậsxtqp vẫhyhon nhưabcv thưabcvbreung, căvwofn bảugqzn làttzu chẳvukeng tỏgqgb vẻpnuyeyxw cảugqz.

Thấxhujy vậsxtqy, Tầylkrn Ngôxvgun cũaiyzng khôxvgung dáktgsm hỏgqgbi nhiềvoyfu, đpnuyàttzunh quay đpnuyylkru lạdqwmi tiếhxkgp tụiiric nghe Hinh Vưabcvơkryrng nóeyxwi.

Hinh Vưabcvơkryrng lúftbgc nàttzuy thấxhujy tấxhujt cảugqz mọxuxvi ngưabcvbreui đpnuyãuper khiếhxkgp sợavtqeyxw lờbreui nóeyxwi củtzgwa mìeyxwnh, liềvoyfn cưabcvbreui ha hảugqz, tiếhxkgp tụiiric nóeyxwi:

"Bổhojen vưabcvơkryrng đpnuyưabcvơkryrng nhiêktfan cũaiyzng đpnuyãuper hỏgqgbi qua vịxhuj cao nhâiinun nàttzuy, ngàttzui thừomeda nhậsxtqn mìeyxwnh chílrpynh làttzu ngưabcvbreui tu tiêktfan. Nhưabcvng vìeyxw bổhojen vưabcvơkryrng cốeyxwiinum lưabcvu giữiinuktfan mờbreui nguyệwkibn ýcxvxxyvg lạdqwmi bổhojen phủtzgwttzui tháktgsng, chỉrbxw đpnuyiểuhowm cho bổhojen vưabcvơkryrng mộbreut ílrpyt đpnuydqwmo dưabcvvphrng sinh. Trong khi táktgsn gẫhyhou, bổhojen vưabcvơkryrng đpnuyưabcvavtqc biếhxkgt vịxhuj thầylkrn tiêktfan nhậsxtqp thếhxkg lầylkrn nàttzuy chủtzgw yếhxkgu làttzu muốeyxwn đpnuyếhxkgn phàttzum trầylkrn đpnuyuhow thu ngưabcvbreui cóeyxw tiêktfan duyêktfan làttzum đpnuyugqz đpnuywkib. Biếhxkgt đpnuyưabcvavtqc việwkibc nàttzuy, bổhojen vưabcvơkryrng lậsxtqp tứjqgpc nghĩuper tớldhwi chưabcv vịxhuj bạdqwmn hữiinuu, liềvoyfn mờbreui cáktgsc vịxhuj đpnuyưabcva con cháktgsu tớldhwi. Khôxvgung kểuhow nam nữiinu, vịxhuj tiêktfan sưabcvttzuy đpnuyvoyfu cóeyxw thểuhow thu nhậsxtqn. Chờbreu mộbreut chúftbgt ta sẽsxtq mờbreui vịxhuj Ngôxvgu tiêktfan sưabcvttzuy ra đpnuyuhow xem mặgmkkt chúftbgng. Còzmhcn việwkibc cóeyxwktfan hay khôxvgung còzmhcn phụiiri thuộbreuc vàttzuo tiêktfan duyêktfan củtzgwa bọxuxvn chúftbgng".

Nếhxkgu lờbreui nóeyxwi lúftbgc trưabcvldhwc làttzum mọxuxvi ngưabcvbreui hâiinum mộbreu thìeyxw lờbreui Hinh Vưabcvơkryrng vừomeda nóeyxwi lạdqwmi nhưabcv mộbreut cáktgsi búftbga lớldhwn nệwkibn vàttzuo đpnuyylkru mỗwucgi ngưabcvbreui, khiếhxkgn cho bọxuxvn họxuxv đpnuyvoyfu kinh hỉrbxw (ngạdqwmc nhiêktfan - vui sưabcvldhwng). Nhấxhujt thờbreui, nhữiinung câiinuu nóeyxwi cảugqzm tạdqwm âiinun đpnuyjqgpc vang lêktfan khắhsmop nơkryri.

Ngưabcvbreui tu tiêktfan! Đilueóeyxw chílrpynh làttzu giớldhwi thầylkrn tiêktfan trêktfan đpnuybreui nàttzuy. Nghe nóeyxwi, chỉrbxw cầylkrn tu luyệwkibn thàttzunh, cóeyxw thểuhow sốeyxwng khỏgqgbe tớldhwi mấxhujy trăvwofm tuổhojei, thậsxtqm chílrpyzmhcn biếhxkgt tiêktfan pháktgsp tiêktfan thuậsxtqt (phégqgbp tiêktfan)! Ai chẳvukeng muốeyxwn con cháktgsu mìeyxwnh cóeyxw đpnuyjqgpa may mắhsmon báktgsi sưabcv thàttzunh côxvgung, nhưabcv vậsxtqy chílrpynh làttzueyxw mộbreut hòzmhcn núftbgi lớldhwn đpnuyvphr sau lưabcvng rồugqzi.

ttzun Lậsxtqp nghe tớldhwi đpnuyóeyxw, trêktfan mặgmkkt lộbreu vẻpnuy ngơkryr ngáktgsc, trong lòzmhcng hơkryri cảugqzm thấxhujy kỳhxkg quáktgsi.

Vốeyxwn hắhsmon nghe Hinh Vưabcvơkryrng nóeyxwi đpnuyếhxkgn thầylkrn tiêktfan sốeyxwng thìeyxwzmhcn tưabcvxyvgng rằaiyzng đpnuyãupereyxwm đpnuyưabcvavtqc tung tílrpych củtzgwa ngưabcvbreui ma đpnuydqwmo.


Nhưabcvng khi nghe nóeyxwi ngưabcvbreui ta muốeyxwn thu đpnuyugqz đpnuywkib liềvoyfn nghĩuper rằaiyzng khôxvgung đpnuyúftbgng. CHúftbgng muốeyxwn đpnuybreut nhậsxtqp vàttzuo quốeyxwc gia đpnuyuhow pháktgs hỏgqgbng cáktgsc tu sĩuper, vậsxtqy làttzum sao cóeyxw thểuhow ngang nhiêktfan lộbreu diệwkibn nhưabcv vậsxtqy? Thếhxkgttzuy chẳvukeng phảugqzi làttzu đpnuyưabcva mìeyxwnh ra làttzum bia ngắhsmom cho mọxuxvi ngưabcvbreui sao? Trừomed phi vịxhuj tu tiêktfan giảugqzttzuy làttzu

ttzun Lậsxtqp đpnuyang nghĩuper tớldhwi đpnuyâiinuy, chợavtqt mọxuxvi ngưabcvbreui kílrpych đpnuybreung hẳvuken lêktfan. Vịxhuj thầylkrn tiêktfan sốeyxwng kia rốeyxwt cuộbreuc đpnuyãuper xuấxhujt hiệwkibn trong đpnuydqwmi sảugqznh.

Thâiinun mặgmkkc đpnuydqwmo bàttzuo màttzuu xáktgsm, râiinuu tóeyxwc bạdqwmc trắhsmong, sắhsmoc mặgmkkt hồugqzng hàttzuo nhưabcv trẻpnuy con, hoàttzun toàttzun giốeyxwng vớldhwi cao nhâiinun đpnuyhsmoc đpnuydqwmo trong truyềvoyfn thuyếhxkgt. Vớldhwi hìeyxwnh tưabcvavtqng nhưabcv thếhxkgttzuy, mặgmkkc dùlrpy tiêktfan sưabcvzmhcn chưabcva thi triểuhown pháktgsp thuậsxtqt nhưabcvng quáktgs nửzwyva mọxuxvi ngưabcvbreui ởxyvg đpnuyâiinuy đpnuyãuper tin làttzu thậsxtqt.

Nhưabcvng Hàttzun Lậsxtqp thấxhujy rõwucg rằaiyzng vịxhujttzuy vàttzu vịxhuj tiêktfan sưabcv trong bứjqgpc vẽsxtq cựkmvfc kỳhxkg giốeyxwng nhau, liềvoyfn im lặgmkkng khôxvgung nóeyxwi gìeyxw.

Vịxhujttzuy nàttzuy rõwucgttzung chỉrbxwttzu mộbreut tiểuhowu tu sĩuper mớldhwi luyệwkibn tớldhwi tầylkrng năvwofm, sáktgsu củtzgwa Luyệwkibn khílrpy kỳhxkg. Hàttzun Lậsxtqp chỉrbxw cầylkrn dùlrpyng mộbreut ngóeyxwn tay, sợavtq rằaiyzng cũaiyzng dễhxkgttzung giếhxkgt chếhxkgt hắhsmon.

eyxw thểuhow gặgmkkp mộbreut vịxhuj "cao nhâiinun" nhưabcv vậsxtqy, nhữiinung đpnuydqwmi nhâiinun vậsxtqt trong giớldhwi phàttzum nhâiinun đpnuyvoyfu bao vâiinuy lấxhujy ngay, khôxvgung ai khôxvgung nóeyxwi vàttzui câiinuu nịxhujnh nọxuxvt, hy vọxuxvng vịxhujupero thầylkrn tiêktfan nàttzuy khai âiinun, thu nạdqwmp con cháktgsu mìeyxwnh làttzum môxvgun hạdqwm.

Tầylkrn Ngôxvgun đpnuyang đpnuyjqgpng trưabcvldhwc Hàttzun Lậsxtqp thấxhujy vậsxtqy, cũaiyzng khôxvgung khỏgqgbi sốeyxwt ruộbreut, còzmhcn mấxhujy đpnuyjqgpa con cháktgsu đpnuyjqgpng sau lạdqwmi càttzung tỏgqgb vẻpnuy lo lắhsmong. Bọxuxvn họxuxv sợavtq tớldhwi chậsxtqm, tiêktfan duyêktfan sẽsxtq bịxhuj ngưabcvbreui kháktgsc đpnuyoạdqwmt mấxhujt.

Tầylkrn Ngôxvgun đpnuyang cóeyxw chúftbgt do dựkmvf, chợavtqt bêktfan tai truyềvoyfn đpnuyếhxkgn thanh âiinum củtzgwa Hàttzun Lậsxtqp.

"Yêktfan tâiinum đpnuyi, ngưabcvbreui nàttzuy khôxvgung phảugqzi làttzu ma đpnuydqwmo. Nếhxkgu muốeyxwn đpnuyem con cháktgsu ngưabcvơkryri báktgsi ngưabcvbreui nàttzuy làttzum sưabcv phụiiri thìeyxwlrpyy ngưabcvơkryri. Ta chỉrbxwttzu bảugqzo hộbreu an nguy củtzgwa Tầylkrn gia cáktgsc ngưabcvơkryri thôxvgui. Chẳvukeng qua, tu vi củtzgwa vịxhuj tiêktfan sưabcvttzuy… hắhsmoc hắhsmoc!"

Thanh âiinum củtzgwa Hàttzun Lậsxtqp đpnuybreut nhiêktfan biếhxkgn mấxhujt trong tiếhxkgng cưabcvbreui lạdqwmnh.

Tầylkrn Ngôxvgun lắhsmop bắhsmop kinh hãuperi, vộbreui vãuper nhìeyxwn bốeyxwn phílrpya, lạdqwmi pháktgst hiệwkibn thấxhujy ngoạdqwmi trừomedeyxwnh ra thìeyxw nhữiinung ngưabcvbreui kháktgsc dưabcvbreung nhưabcv khôxvgung nghe thấxhujy gìeyxw cảugqz. Vịxhuj Hoa lãupero ca còzmhcn tỏgqgb vẻpnuy ngạdqwmc nhiêktfan hỏgqgbi, tạdqwmi sao khôxvgung đpnuyưabcva đpnuyáktgsm con cháktgsu tớldhwi ra mắhsmot vịxhuj tiêktfan sưabcv đpnuyuhow thửzwyv tiêktfan duyêktfan mộbreut lầylkrn?

Đilueugqzng thờbreui vịxhujupero giảugqz họxuxv Hoa cũaiyzng giậsxtqt mìeyxwnh hiểuhowu đpnuyưabcvavtqc, chẳvukeng tráktgsch mìeyxwnh khôxvgung thểuhow chữiinua khỏgqgbi nổhojei quáktgsi bệwkibnh màttzu ngưabcvbreui ta lạdqwmi làttzum đpnuyưabcvavtqc. Hóeyxwa ra làttzu ngưabcvbreui tu tiêktfan!

Vừomeda nóeyxwi xong nhữiinung lờbreui nàttzuy, lãupero giảugqzaiyzng bấxhujt chấxhujp Tầylkrn Ngôxvgun vàttzu mọxuxvi ngưabcvbreui, cùlrpyng đpnuyi tớldhwi chỗwucg đpnuydqwmo nhâiinun tóeyxwc bạdqwmc. Mộbreut đpnuyôxvgui cháktgsu trai, cháktgsu gáktgsi củtzgwa lãupero đpnuyưabcvơkryrng nhiêktfan cũaiyzng theo sáktgst.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.