Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 284 : Tư ngữ

    trước sau   
Tầirizn Bìgcbsnh mặsuaqc dùyeqeenyr hạiuua nhâiezxn củtffka Tầirizn phủtffk, nhưakxong bìgcbsnh thưakxogcbsng nếlsglu ra ngoàenyri màenyr đpaoai xa đpaoafejbu đpaoai xe. Đmpwji bộrriyiezxu nhưakxo vậlsgly, chưakxoa bao giờgcbsynsf.

Quảhgjn thựtffkc làenyriezxy sứndwoc éybwnp khôdmvqng nhỏiezx cho hắguuqn.

Tầirizn Bìgcbsnh chỉyinv cảhgjnm thấgcbsy hai góynsft châiezxn nhưakxo đpaoaang phồasdhng lêebshn, đpaoaau đpaoaobbgn nhưakxo bịyeqe kim châiezxm vậlsgly. Màenyrgcbs phảhgjni nóynsfi từncqzsmzpng sớobbgm đpaoaếlsgln giờgcbs, nêebshn giọwcbqng cũyfrqng khàenyrn khàenyrn khóynsf chịyeqeu.

Nhưakxong màenyr hắguuqn nhìgcbsn thấgcbsy vịyeqe chủtffk mớobbgi củtffka mìgcbsnh vẫrcntn còwvtnn rấgcbst hưakxong phấgcbsn tiếlsgln đpaoaếlsgln trưakxoobbgc mộrriyt cửyeqea hàenyrng nhỏiezxsmzpn đpaoaasdh sứndwo, hếlsglt nhìgcbsn Đmpwjôdmvqng lạiuuai nhìgcbsn Tâiezxy, lạiuuai đpaoaàenyrnh phảhgjni nhăirizn mặsuaqt đpaoaau đpaoaobbgn đpaoai tớobbgi, miễblbgn cưakxorcntng theo sau.

yeqe sao chủtffkwvtnn chưakxoa kêebshu mệcvrxt, mộrriyt kẻpaoa Hạiuua nhâiezxn nhưakxo hắguuqn sao dásmzpm kêebshu khổobbg chứndwo.

"Ta hơsuaqi đpaoaóynsfi rồasdhi, cóynsf phảhgjni làenyrebshn tìgcbsm mộrriyt chỗnateenyro đpaoaóynsf ăirizn trưakxoa khôdmvqng?"


Khi Tầirizn Bìgcbsnh vừncqza chạiuuay đpaoaếlsgln bêebshn cạiuuanh Hàenyrn Lậlsglp, thìgcbs thấgcbsy Hàenyrn Lậlsglp quay lạiuuai nóynsfi mộrriyt câiezxu rấgcbst thàenyrnh thậlsglt. Nhấgcbst thờgcbsi làenyrm Tầirizn Bìgcbsnh kíykglch đpaoarriyng kêebshu đpaoaasdhng ýlsgl mấgcbsy tiếlsglng liềfejbn, liềfejbn rấgcbst âiezxn cầirizn đpaoafejb nghịyeqe đpaoaếlsgln mộrriyt Tửyeqeu lâiezxu nhỏiezxsmzpch đpaoaóynsf khôdmvqng xa dùyeqeng cơsuaqm làenyr đpaoaưakxovxdcc, phóynsfng đpaoaiuuai mấgcbsy móynsfn ăirizn nổobbgi tiếlsglng củtffka quásmzpn đpaoaóynsfebshn cao vútffkt.

enyrn Lậlsglp trong lòwvtnng hơsuaqi buồasdhn cưakxogcbsi, nhưakxong trêebshn mặsuaqt vẫrcntn làenyrm ra vẻpaoa củtffka mộrriyt ngưakxogcbsi chủtffk hiềfejbn làenyrnh. Lútffkc nàenyry đpaoai theo Tầirizn Bìgcbsnh đpaoaang khôdmvqng đpaoavxdci đpaoaưakxovxdcc nữykgla đpaoai vàenyro mộrriyt Tửyeqeu lâiezxu hai tầirizng khôdmvqng quásmzp lớobbgn.

Lầirizu mộrriyt làenyrenyrnh cho khásmzpch bìgcbsnh thưakxogcbsng đpaoaếlsgln ăirizn cơsuaqm. Lầirizu hai mớobbgi làenyrsuaqi dùyeqeng cơsuaqm củtffka ngưakxogcbsi cóynsf đpaoayeqea vịyeqeenyr thâiezxn phậlsgln mộrriyt chútffkt.

Tầirizn Bìgcbsnh tựtffk nhiêebshn sẽybwn khôdmvqng làenyrm Hàenyrn Lậlsglp ăirizn ởynsf lầirizu mộrriyt. Tuy nhiêebshn vẫrcntn chútffk ýlsgl đpaoaếlsgln ýlsgl củtffka vịyeqe chủtffkenyry.

Khásmzpch ởynsf lầirizu hai cũyfrqng khôdmvqng cóynsf nhiềfejbu lắguuqm, chỉyinvynsf ba bốyeqen bàenyrn màenyr thôdmvqi.

ynsf mộrriyt bàenyrn, lạiuuai cóynsf ba nam, hai nữykgl ngồasdhi cóynsf vẻpaoa nhưakxo đpaoaang đpaoayeqei ẩrcntm, thậlsglt sựtffksuaqi khiếlsgln ngưakxogcbsi ta sốyeqec.

Khi Hàenyrn Lậlsglp bưakxoobbgc vàenyro lầirizu nàenyry thìgcbs tựtffk nhiêebshn cũyfrqng nhìgcbsn thấgcbsy bàenyrn đpaoaóynsfenyro trong mắguuqt. Vừncqza thấgcbsy làenyrm cho Hàenyrn Lậlsglp rùyeqeng mìgcbsnh, bởynsfi vìgcbsirizm ngưakxogcbsi nam nữykglenyry tấgcbst cảhgjn đpaoafejbu làenyr tu sĩmfwk Luyệcvrxn Khíykgl kỳwvtnynsfdmvqng phásmzpp trụmpwj cổobbg trêebshn cấgcbsp mưakxogcbsi, thậlsglt khôdmvqng tầirizm thưakxogcbsng chútffkt nàenyro.

"Làenyr ngưakxogcbsi củtffka Ma Đmpwjiuuao lụmpwjc tôdmvqng?"enyrn Lậlsglp đpaoairizu tiêebshn nghĩmfwk đpaoaếlsgln nhưakxo vậlsgly.

Hắguuqn lậlsglp tứndwoc thu liễblbgm linh khíykgl quanh ngưakxogcbsi. Hàenyrn Lậlsglp vậlsgln dụmpwjng "Dẫrcntn khíykgl thuậlsglt"enyr chỉyinvynsf Tu sĩmfwk Trútffkc Cơsuaq kỳwvtn mớobbgi cóynsf thểfphk họwcbqc đpaoaưakxovxdcc, thu linh khíykgl củtffka mìgcbsnh vàenyro trong cơsuaq thểfphk. Cứndwo nhưakxo vậlsgly, trong mắguuqt đpaoaásmzpm tu sĩmfwkybwnm mìgcbsnh đpaoaếlsgln bảhgjny cấgcbsp nàenyry thìgcbsenyrn Lậlsglp khôdmvqng khásmzpc gìgcbs so vớobbgi mộrriyt phàenyrm nhâiezxn bìgcbsnh thưakxogcbsng.

"Thiếlsglu gia, mờgcbsi ngồasdhi bêebshn nàenyry!"

Tầirizn Bìgcbsnh cốyeqeybwnn châiezxn đpaoaau, dẫrcntn Hàenyrn Lậlsglp đpaoaếlsgln trưakxoobbgc mộrriyt cásmzpi bàenyrn cạiuuanh cửyeqea sổobbg, còwvtnn dùyeqeng ốyeqeng tay cẩrcntn thậlsgln lau lau cásmzpi ghếlsglenyri cásmzpi, rồasdhi mỉyinvm cưakxogcbsi mờgcbsi Hàenyrn Lậlsglp ngồasdhi xuốyeqeng đpaoaóynsf.

enyrn Lậlsglp ra vẻpaoa ngưakxovxdcng ngùyeqeng, vộrriyi vàenyrng bảhgjno Tầirizn Bìgcbsnh cũyfrqng ngồasdhi xuốyeqeng.

Lầirizn nàenyry Tầirizn Bìgcbsnh khôdmvqng khásmzpch khíykgl quásmzp nhiềfejbu. sau khi chốyeqei từncqzenyri câiezxu liềfejbn thàenyrnh thậlsglt ngồasdhi xuốyeqeng.


Hai châiezxn hắguuqn thậlsglt sựtffk đpaoaau, cũyfrqng bấgcbst chấgcbsp tôdmvqn ti thâiezxn phậlsgln ngồasdhi xuốyeqeng. Cũyfrqng may làenyr vịyeqeenyrn Thiếlsglu gia nàenyry mớobbgi tiếlsgln kinh, cũyfrqng khôdmvqng truy cứndwou việcvrxc nàenyry.

Vừncqza thấgcbsy hai ngưakxogcbsi bọwcbqn họwcbq ngồasdhi xuốyeqeng, Đmpwjiếlsglm tiểfphku nhịyeqe liềfejbn khóynsfe léybwno đpaoai lêebshn, cung kíykglnh hỏiezxi:

"Hai vịyeqe khásmzpch quan muốyeqen dùyeqeng gìgcbs? Bổobbgn đpaoaiếlsglm cóynsfenyri móynsfn ăirizn rấgcbst nổobbgi tiếlsglng"

"Mang lêebshn mộrriyt bàenyrn rưakxovxdcu vàenyr thứndwoc ăirizn rấgcbst ngon, rồasdhi đpaoaem cásmzpc móynsfn ăirizn nổobbgi tiếlsglng củtffka cásmzpc ngưakxoơsuaqi, mỗnatei móynsfn mộrriyt phầirizn. Phảhgjni dùyeqeng đpaoaasdh tốyeqet nhấgcbst, côdmvqng tửyeqe củtffka ta chíykglnh làenyr Thiếlsglu gia củtffka Tầirizn phủtffk" Tầirizn Bìgcbsnh biếlsglt Hàenyrn Lậlsglp khẳsuaqng đpaoayeqenh khôdmvqng biếlsglt gọwcbqi móynsfn ăirizn, liềfejbn chủtffk đpaoarriyng thay Hàenyrn Lậlsglp gọwcbqi. Hơsuaqn nữykgla sau khi hắguuqn nhắguuqc đpaoaếlsgln Tầirizn phủtffk, thầirizn khíykgl cảhgjn ngưakxogcbsi ngay lậlsglp tứndwoc hiệcvrxn lêebshn.

Quảhgjn nhiêebshn chiêebshu bàenyri Tầirizn phủtffk rấgcbst nổobbgi tiếlsglng. sau khi Đmpwjiếlsglm tiểfphku nhịyeqe nghe thấgcbsy, lậlsglp tứndwoc cútffki ngưakxogcbsi liêebshn tụmpwjc gậlsglt đpaoairizu, càenyrng thêebshm nịyeqenh hóynsft vạiuuan phầirizn, vộrriyi vàenyrng lui xuốyeqeng gọwcbqi rưakxovxdcu vàenyr thứndwoc ăirizn mang lêebshn.

enyrn Lậlsglp khôdmvqng cóynsfiezxm tưakxogcbs đpaoafphkenyr nhìgcbsn vẻpaoa uy phong củtffka Tầirizn Bìgcbsnh. Màenyr toàenyrn bộrriy tinh thầirizn củtffka hắguuqn đpaoafejbu tậlsglp trung vàenyro đpaoaásmzpm Tu sĩmfwkynsf trêebshn bàenyrn cásmzpch đpaoaóynsf khôdmvqng xa.

Nhưakxong khiếlsgln cho hắguuqn kỳwvtn quásmzpi làenyr, hắguuqn luôdmvqn cóynsf cảhgjnm giásmzpc mộrriyt gãanpv Lam y nhâiezxn hơsuaqn ba mưakxoơsuaqi tuổobbgi trong đpaoaóynsf nhìgcbsn cóynsf vẻpaoa quen thuộrriyc, giốyeqeng nhưakxo đpaoaãanpv gặsuaqp ởynsf đpaoaâiezxu đpaoaóynsf.

Nhưakxong nghĩmfwkanpvi, lạiuuai khôdmvqng cóynsf chútffkt đpaoairizu mốyeqei nàenyro, tuyệcvrxt đpaoayeqei khôdmvqng phảhgjni ngưakxogcbsi quen thuộrriyc.

Nhữykglng têebshn nam nhâiezxn trong mấgcbsy ngưakxogcbsi đpaoaóynsf, ngay cảhgjn Lam y nhâiezxn màenyrenyrn Lậlsglp nghĩmfwkenyr quen mậlsglt, tấgcbst cảhgjn đpaoafejbu mặsuaqt màenyry buồasdhn bãanpvtffki đpaoairizu uốyeqeng rưakxovxdcu. Màenyr hai nữykgl nhâiezxn hơsuaqi cóynsf chútffkt sắguuqc kia thìgcbs mắguuqt đpaoaang đpaoaăirizm đpaoaăirizm nhìgcbsn vàenyro bàenyrn đpaoairizy rưakxovxdcu vàenyr thứndwoc ăirizn kia, căirizn bảhgjnn chẳsuaqng đpaoarriyng đpaoaũyfrqa gìgcbs cảhgjn, dưakxogcbsng nhưakxo chẳsuaqng thấgcbsy ngon miệcvrxng.

Theo bộrriysmzpng củtffka bọwcbqn họwcbq thìgcbs thấgcbsy, dưakxogcbsng nhưakxo đpaoaang gặsuaqp phảhgjni chuyệcvrxn phiềfejbn toásmzpi khôdmvqng nhỏiezx, thậlsglt khôdmvqng khôdmvqng quásmzp giốyeqeng đpaoaásmzpm tu sĩmfwk ma đpaoaiuuao lẻpaoan vàenyro Việcvrxt Quốyeqec.

enyrebshn Lam y nhâiezxn cũyfrqng xem nhưakxo mộrriyt ngưakxogcbsi íykglt tuổobbgi trong nhữykglng ngưakxogcbsi nàenyry, trừncqz mộrriyt nữykgl nhâiezxn khoảhgjnng hơsuaqn hai mưakxoơsuaqi tuổobbgi, thìgcbsykglnh hắguuqn làenyr trẻpaoa nhấgcbst.

"Thiếlsglu gia, đpaoaasdh ăirizn đpaoaãanpv đpaoaếlsgln. Ngưakxogcbsi dùyeqeng trưakxoobbgc đpaoai"tffkc nàenyry, bêebshn tai Hàenyrn Lậlsglp truyềfejbn đpaoaếlsgln giọwcbqng nóynsfi cung kíykglnh củtffka Tầirizn Bìgcbsnh.

Đmpwjiếlsglm tiểfphku nhịyeqe rấgcbst nhanh nhẹvxdcn mang đpaoaasdh ăirizn lêebshn, biếlsgln thàenyrnh mộrriyt bàenyrn đpaoairizy thứndwoc ăirizn.


"A a, cùyeqeng dùyeqeng đpaoai"enyrn Lậlsglp hơsuaqi cưakxogcbsi ngưakxovxdcng, héybwn miệcvrxng lộrriy ra hàenyrm trăirizng trắguuqng tinh.

Tiếlsglp theo Hàenyrn Lậlsglp khôdmvqng hềfejb khásmzpch khíykgl gắguuqp mộrriyt miếlsglng lớobbgn, đpaoaưakxoa dùyeqeng miệcvrxng dùyeqeng sứndwoc nhai. Nhưakxong trêebshn thựtffkc tếlsgl, hắguuqn lặsuaqng lẽybwn thảhgjn thầirizn thứndwoc ra, cẩrcntn thậlsgln quan sásmzpt mọwcbqi cửyeqe đpaoarriyng củtffka vàenyri têebshn tu sĩmfwk.

Khi Tầirizn Bìgcbsnh thấgcbsy Hàenyrn Lậlsglp đpaoaãanpv bắguuqt đpaoairizu ăirizn, thìgcbsgcbsnh cũyfrqng đpaoarriyng đpaoaũyfrqa, thìgcbs mộrriyt lãanpvo giàenyr mặsuaqt đpaoaen lớobbgn tuổobbgi nhấgcbst trong đpaoaásmzpm Tu sĩmfwkynsfenyrn bêebshn kia ngừncqzng uốyeqeng rưakxovxdcu, đpaoarriyt nhiêebshn mởynsf ra Cásmzpch âiezxm trásmzpo vôdmvqgcbsnh bao mấgcbsy ngưakxogcbsi bọwcbqn họwcbqynsfebshn trong, rồasdhi mớobbgi mởynsf miệcvrxng nóynsfi:

"Mọwcbqi ngưakxogcbsi ăirizn thứndwogcbs đpaoai. Mộrriyt khi mạiuuang đpaoaãanpvsuaqi vàenyro trong tay ngưakxogcbsi khásmzpc, Môdmvqng Sơsuaqn Ngũyfrq Hữykglu chútffkng ta chỉyinvynsf thểfphk đpaoai mộrriyt bưakxoobbgc tíykglnh mộrriyt bưakxoobbgc. Bấgcbst kểfphk nhưakxo thếlsglenyro, kếlsglt cụmpwjc khôdmvqng phảhgjni làenyr Thầirizn Phi phásmzpch tásmzpn thìgcbs vẫrcntn tốyeqet hơsuaqn so vớobbgi nhữykglng ngưakxogcbsi khásmzpc nhiềfejbu".

Mặsuaqc dùyeqeynsfsmzpc dụmpwjng củtffka Cásmzpch Âbyvpm trásmzpo, hơsuaqn nữykgla giọwcbqng nóynsfi củtffka lãanpvo giàenyr mặsuaqt đpaoaen cũyfrqng khôdmvqng lớobbgn, nhưakxong Hàenyrn Lậlsglp vẫrcntn nghe thấgcbsy rấgcbst rõlsglenyrng. Phásmzpp thuậlsglt cásmzpch âiezxm màenyr Tu sĩmfwk Luyệcvrxn Khíykgl Kỳwvtn thi triểfphkn, đpaoayeqei vớobbgi thầirizn thứndwoc kinh ngưakxogcbsi củtffka Hàenyrn Lậlsglp thìgcbs chẳsuaqng khásmzpc gìgcbs khôdmvqng cóynsf.

Chẳsuaqng qua, mấgcbsy lờgcbsi nàenyry củtffka lãanpvo giàenyrenyrm cho Hàenyrn Lậlsglp biếlsglt cóynsf tròwvtn hay đpaoafphk xem, cóynsf thểfphk âiezxm thầirizm nghe đpaoaưakxovxdcc mộrriyt íykglt bíykglrcntn.

ynsf lẽybwn lờgcbsi khuyêebshn củtffka lãanpvo giàenyr ásmzpo đpaoaen cóynsfsmzpc dụmpwjng, hai nữykgl nhâiezxn kia rốyeqet cuộrriyc cũyfrqng ăirizn vàenyri miếlsglng thứndwoc ăirizn.

Nhưakxong nhìgcbsn bộrriy dạiuuang khôdmvqng yêebshn lòwvtnng củtffka cásmzpc nàenyrng, thìgcbssmzpm chíykgln phầirizn mưakxogcbsi làenyr ăirizn khôdmvqng cóynsf vịyeqegcbs.

mpwjiuuai ca, chútffkng ta từncqz nay vềfejb sau thựtffkc sựtffk đpaoafphk mặsuaqc bọwcbqn họwcbq sắguuqp đpaoasuaqt sao? Thậlsglt sựtffk nếlsglu khôdmvqng đpaoaưakxovxdcc, thìgcbs chútffkng ta cóynsf thểfphkybwnn básmzpo cho ngưakxogcbsi củtffka Thấgcbst đpaoaiuuai phásmzpi, bọwcbqn họwcbq nhấgcbst đpaoayeqenh cóynsf thểfphk thu thậlsglp đpaoaưakxovxdcc nhữykglng ngưakxogcbsi nàenyry"ebshn Lam y nhâiezxn sau khi uốyeqeng hai ngụmpwjm rưakxovxdcu lớobbgn, vẻpaoa mặsuaqt cóynsf vẻpaoa ásmzpc đpaoarriyc nóynsfi.

"Khụmpwj, Tứndwo đpaoacvrx. Việcvrxc nàenyry đpaoaâiezxu cóynsf đpaoaơsuaqn giảhgjnn nhưakxo vậlsgly?"anpvo giàenyr ásmzpo đpaoaen khẽybwn lắguuqc đpaoairizu, vẻpaoa mặsuaqt rấgcbst bấgcbst đpaoaguuqc dĩmfwk.

Nghe thấgcbsy nhữykglng lờgcbsi đpaoaóynsf củtffka lãanpvo giàenyr, mộrriyt nữykgl nhâiezxn ásmzpo trắguuqng trẻpaoa tuổobbgi nhấgcbst khôdmvqng nhịyeqen đpaoaưakxovxdcc hỏiezxi tiếlsglp:

mpwjiuuai ca, vìgcbs sao khôdmvqng đpaoaưakxovxdcc? Ngưakxogcbsi củtffka Thấgcbst đpaoaiuuai phásmzpi khôdmvqng muốyeqen tiêebshu diệcvrxt nhữykglng têebshn xấgcbsu xa nàenyry sao? Phảhgjni biếlsglt rằtffkng đpaoaasdhng đpaoaiuuao ởynsf Việcvrxt Quốyeqec trưakxoobbgc sau cóynsf íykglt nhấgcbst mấgcbsy trăirizm ngưakxogcbsi rơsuaqi vàenyro tay bọwcbqn họwcbq".

Nữykgl nhâiezxn ásmzpo trắguuqng nóynsfi ra nhưakxo vậlsgly, trêebshn mặsuaqt đpaoairizy vẻpaoa khôdmvqng cam lòwvtnng.


Mộrriyt nam mộrriyt nữykgl tuổobbgi hơsuaqi nhỏiezxynsfi nặsuaqng lờgcbsi. Màenyr mộrriyt nam mộrriyt nữykglsuaqn bốyeqen mưakxoơsuaqi tuổobbgi còwvtnn lạiuuai thìgcbs nhìgcbsn nhau cưakxogcbsi khổobbg khôdmvqng nóynsfi gìgcbs. Xem ra, hai ngưakxogcbsi bọwcbqn họwcbq hiểfphku đpaoaưakxovxdcc băirizn khoăirizn củtffka lãanpvo giàenyr ásmzpo đpaoaen.

enyrn Lậlsglp nghe đpaoaếlsgln đpaoaâiezxy, cảhgjnm thấgcbsy hơsuaqi kinh ngạiuuac, nghĩmfwk rằtffkng mơsuaq hồasdh đpaoaãanpv bắguuqt đpaoaưakxovxdcc mộrriyt chuyệcvrxn rấgcbst quan trọwcbqng.

Nhưakxong trêebshn mặsuaqt hắguuqn vẫrcntn ra vẻpaoagcbsnh thưakxogcbsng, liêebshn tiếlsglp gắguuqp thứndwoc ăirizn ăirizn, khiếlsgln cho têebshn Tầirizn Bìgcbsnh ởynsfebshn cạiuuanh cho rằtffkng Hàenyrn Lậlsglp ăirizn rấgcbst ngon miệcvrxng.

Mặsuaqt Hàenyrn Lậlsglp hơsuaqi cưakxogcbsi cưakxogcbsi, dưakxogcbsng nhưakxo thấgcbsy cửyeqe đpaoarriyng củtffka mìgcbsnh khôdmvqng ổobbgn lắguuqm, liềfejbn chậlsglm lạiuuai tốyeqec đpaoarriy gắguuqp thứndwoc ăirizn.

Đmpwjasdhng thờgcbsi, lãanpvo giàenyr mặsuaqt đpaoaen ởynsfebshn kia thởynsfenyri mộrriyt tiếlsglng, liềfejbn bắguuqt đpaoairizu giảhgjni thíykglch cho têebshn Lam y nhâiezxn vàenyr nữykgl tửyeqe ásmzpo trắguuqng.

"Thựtffkc ra dùyeqe chútffkng ta cóynsf cầirizu việcvrxn Thấgcbst đpaoaiuuai phásmzpi, căirizn bảhgjnn chẳsuaqng cóynsfsmzpc dụmpwjng gìgcbs"

mpwjirizu tiêebshn, Thấgcbst đpaoaiuuai phásmzpi bâiezxy giờgcbs bịyeqeiezxy ởynsfgcbsnh trạiuuang nàenyro, mấgcbsy ngưakxogcbsi Tásmzpn Tu chútffkng ta đpaoafejbu hiểfphku rõlsgl. Cho dùyeqe bọwcbqn họwcbq dồasdhn toàenyrn lựtffkc thìgcbsynsf thểfphk ngăirizn cảhgjnn sựtffkiezxm nhậlsglp củtffka Ma Đmpwjiuuao hay khôdmvqng cũyfrqng làenyr mộrriyt chuyệcvrxn khôdmvqng rõlsglenyrng. Đmpwjâiezxu thểfphkenyro rútffkt ngưakxogcbsi ra giútffkp mấgcbsy têebshn Tásmzpn Tu chútffkng ta chứndwo. Phảhgjni biếlsglt rằtffkng, trong mấgcbsy kẻpaoa xấgcbsu đpaoaóynsfynsf Tu sĩmfwk Trútffkc Cơsuaq Kỳwvtn, Tu sĩmfwkgcbsnh thưakxogcbsng đpaoaếlsgln căirizn bảhgjnn chẳsuaqng cóynsfsmzpc dụmpwjng gìgcbs. Nếlsglu khôdmvqng năirizm ngưakxogcbsi chútffkng ta sao lạiuuai bịyeqe ngưakxogcbsi ta bắguuqt nhanh nhưakxo vậlsgly!"

"Tiếlsglp theo, cho dùyeqe ngưakxogcbsi củtffka Thấgcbst đpaoaiuuai phásmzpi thựtffkc sựtffkynsfgcbsnh cảhgjnm đpaoaasdhng đpaoaiuuao, nguyệcvrxn ýlsgl phásmzpi ngưakxogcbsi đpaoaếlsgln tiêebshu diệcvrxt bọwcbqn họwcbq, nhưakxong mọwcbqi ngưakxogcbsi khôdmvqng đpaoaưakxovxdcc quêebshn, nhữykglng ngưakxogcbsi nàenyry đpaoafejbu đpaoaeo mặsuaqt lạiuua, khôdmvqng lộrriygcbsnh dásmzpng bao giờgcbs. Dùyeqeenyr khi bắguuqt chútffkng ta đpaoavxdci ởynsfsuaqi đpaoaóynsf, cũyfrqng làenyr mộrriyt gia Phásmzp miếlsglu tùyeqey ýlsgl chọwcbqn đpaoaưakxovxdcc màenyr thôdmvqi. Căirizn bảhgjnn khôdmvqng biếlsglt ra tay ởynsf đpaoaâiezxu. Càenyrng khôdmvqng cầirizn phảhgjni nóynsfi, trêebshn ngưakxogcbsi ta còwvtnn cóynsf cấgcbsm chếlsgl cổobbg quásmzpi màenyr bọwcbqn họwcbq thi triểfphkn. Nếlsglu khôdmvqng đpaoaưakxovxdcc bọwcbqn họwcbq thi triểfphkn thìgcbs chỉyinv sợvxdc sẽybwn bạiuuao thểfphkenyr chếlsglt. Màenyr ngưakxoơsuaqi cóynsfsmzpm khẳsuaqng đpaoayeqenh, ngưakxogcbsi củtffka Thấgcbst đpaoaiuuai phásmzpi nhấgcbst đpaoayeqenh sẽybwn giảhgjni trừncqz đpaoaưakxovxdcc cấgcbsm chếlsgl củtffka chútffkng ta khôdmvqng? Phảhgjni biếlsglt rằtffkng, mộrriyt khi đpaoayeqei phưakxoơsuaqng dásmzpm yêebshn tâiezxm đpaoafphk chútffkng ta rờgcbsi đpaoai nhưakxo vậlsgly, thìgcbs mấgcbsy cásmzpi cấgcbsm chếlsglenyry khẳsuaqng đpaoayeqenh cóynsf đpaoaiểfphkm đpaoasuaqc thùyeqe. Tuyệcvrxt đpaoayeqei khôdmvqng dễblbg phásmzp giảhgjni nhưakxo vậlsgly!"

anpvo giàenyr mặsuaqt đpaoaen càenyrng nóynsfi màenyry nhíykglu càenyrng sâiezxu. Nóynsfi xong liềfejbn ngay cảhgjngcbsnh cũyfrqng hơsuaqi nhụmpwjt chíykgl.

"Nhưakxong chútffkng ta phảhgjni trợvxdc trụmpwj vi ngưakxovxdcc sao? Đmpwji giútffkp bọwcbqn chútffkng hãanpvm hạiuuai nhữykglng Tu sĩmfwk khásmzpc sao?" Nữykgl nhâiezxn ásmzpo trắguuqng mặsuaqt tásmzpi nhợvxdct nóynsfi, hiểfphkn nhiêebshn rấgcbst khôdmvqng muốyeqen làenyrm nhưakxo vậlsgly.

"Ngũyfrq muộrriyi, giốyeqeng nhưakxo lờgcbsi đpaoaiuuai ca nóynsfi. Bâiezxy giờgcbs chỉyinvynsf thểfphk đpaoai bưakxoobbgc nàenyro tíykglnh bưakxoobbgc đpaoaóynsf. Cũyfrqng may thờgcbsi gian trùyeqeng đpaoatffkenyri, hy vọwcbqng đpaoaếlsgln lútffkc đpaoaóynsfdmvqng Sơsuaqn Ngũyfrq Hữykglu chútffkng ta cóynsf thểfphk nghĩmfwk đpaoaưakxovxdcc cásmzpch thoásmzpt thâiezxn tốyeqet nhấgcbst" Mộrriyt vịyeqesmzpn tửyeqe cao gầirizy hơsuaqn bốyeqen mưakxoơsuaqi tuổobbgi nóynsfi lờgcbsi an ủtffki.

Nhưakxong mấgcbsy ngưakxogcbsi nàenyry đpaoafejbu biếlsglt, lờgcbsi ấgcbsy chỉyinvenyr an ủtffki màenyr thôdmvqi, căirizn bảhgjnn làenyr đpaoafphk dốyeqei gạiuuat mìgcbsnh. Hai ngàenyry nay đpaoafejbu khôdmvqng nghĩmfwk đpaoaưakxovxdcc biệcvrxn phásmzpp gìgcbs, thìgcbs mấgcbsy thásmzpng sau, cóynsf thểfphkynsf phưakxoơsuaqng phásmzpp giảhgjni thoásmzpt tốyeqet hơsuaqn sao?

ebshn sau khi nóynsfi cho hếlsglt lờgcbsi, mấgcbsy ngưakxogcbsi nàenyry lạiuuai yêebshn lặsuaqng khôdmvqng còwvtnn gìgcbs đpaoafphkynsfi, khuôdmvqn mặsuaqt buồasdhn bãanpv trởynsf lạiuuai trong lòwvtnng mấgcbsy ngưakxogcbsi.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.