Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 282 : Cải biến

    trước sau   
vivhn Lậhdvkp nghe Tầhyhwn Ngôentpn nóiuyci thếymqx, bềsvva ngoàvivhi mặfqebc dùqfacvivhm ra vẻhyhw giậhdvkt mìjbfenh mộcwlit chúxznit. Nhưyeddng khôentpng khỏfqebi nghĩyedd đpwaeếymqxn Trinh nữkneu liệwtimt truyệwtimn làvivhm cho ngưyeddoiepi con gámliyi càvivhng thêiufem đpwaeámliyng thưyeddơkdccng.

Điudgámliym côentpng tửsxqb trong phòajhcng vừvghva nghe thấiudgy Biểbrzzu tiểbrzzu thưyedd sắzhsfp đpwaeếymqxn, đpwaesvvau lộcwli ra vẻhyhw mặfqebt vui mừvghvng, trong mắzhsft đpwaesvvau toámliyt ra vẻhyhw chờoiep đpwaelmjki. Điudgiềsvvau nàvivhy khiếymqxn cho Hàvivhn Lậhdvkp thấiudgy cũiuycng nao nao trong lòajhcng, nhưyeddng sau đpwaeóiuyc giậhdvkt mìjbfenh đpwaemliyn ra, vịlhes Biểbrzzu tiểbrzzu thưyeddvivhy chỉentp sợlmjk xinh nhưyedd hoa nhưyedd ngọlwjvc.

vivhn Lậhdvkp đpwaeang nghĩyedd, thìjbfe nghe thấiudgy mộcwlit côentpmliyi ăummpn mặfqebc nhưyedd thiếymqxu phụmetx đpwaeang cùqfacng Tiểbrzzu nha hoàvivhn từvghviufen ngoàvivhi đpwaei vàvivho trong phòajhcng khámliych.

entpmliyi nàvivhy mặfqebc dùqfacvivhy dàvivhi xinh đpwaevghvp, rấiudgt làvivh dịlhesu dàvivhng. Nhưyeddng trêiufen ngưyeddoiepi tảfircn mámliyt ra mộcwlit loạamydi mịlhes lựrbyac khôentpng nóiuyci nêiufen lờoiepi. Phong tìjbfenh đpwaecwling lòajhcng ngưyeddoiepi khiếymqxn cho hầhyhwu hếymqxt nam nhâfbtqn trong phòajhcng đpwaesvvau cóiuyc muốmavjn đpwaeưyeddlmjkc ôentpm vàvivho trong lòajhcng âfbtqu yếymqxm mộcwlit phen.

ajhcn đpwaeámliym tiểbrzzu tửsxqb chưyedda rámliyo mámliyu đpwaehyhwu lạamydi mởslte to hai mắzhsft, tấiudgt cảfirc đpwaesvvau nhìjbfen chằvaiym chằvaiym.

Xem ra, mấiudgy vịlhes Thiếymqxu gia củbzala Tầhyhwn gia đpwaesvvau rấiudgt mêiufe luyếymqxn vớpcnhi vịlhes Biểbrzzu tiểbrzzu thưyeddvivhy.


Nhưyeddng màvivh khi Hàvivhn Lậhdvkp nhìjbfen thấiudgy rõahfp khuôentpn mặfqebt củbzala ngưyeddoiepi con gámliyi nàvivhy, trong mắzhsft hiệwtimn lêiufen sựrbya kinh ngạamydc. Vẻhyhw ngâfbtqy ngốmavjc trêiufen mặfqebt đpwaecwlit nhiêiufen biếymqxn mấiudgt. May làvivh trong nhámliyy mắzhsft Hàvivhn Lậhdvkp đpwaeãwtim cốmavj gắzhsfng bìjbfenh tâfbtqm lạamydi, khôentpi phụmetxc vẻhyhw mặfqebt vốmavjn cóiuyc.

Bởsltei vìjbfe biếymqxn hóiuyca nàvivhy, tấiudgt cảfirc liềsvvan hoàvivhn thàvivhnh trong nhámliyy mắzhsft. Màvivh ámliynh mắzhsft củbzala mọlwjvi ngưyeddoiepi ởslte đpwaeâfbtqy, đpwaesvvau dừvghvng ởslte trêiufen ngưyeddoiepi vịlhes Thiếymqxu phụmetx mớpcnhi bưyeddpcnhc vàvivho phòajhcng khámliych, nếymqxu khôentpng đpwaeúxzning làvivh lộcwli ra chúxznit dấiudgu vếymqxt.

Nhưyeddng lúxznic nàvivhy, trong lòajhcng Hàvivhn Lậhdvkp lạamydi nhưyedd nổveori sóiuycng.

Vịlhes Biểbrzzu tiểbrzzu thưyeddvivhy mặfqebc dùqfac khuôentpn mặfqebt thay đpwaeveori so vớpcnhi trưyeddpcnhc kia mộcwlit chúxznit, còajhcn cóiuyc thêiufem névghvt phong tìjbfenh cảfircu ngưyeddoiepi thiếymqxu phu. Nhưyeddng từvghv trong đpwaeôentpi mắzhsft đpwaehyhwy linh tívghvnh kia, từvghv khuôentpn mặfqebt thanh túxzni kia, Hàvivhn Lậhdvkp vừvghva nhìjbfen mộcwlit cámliyi đpwaeãwtim nhậhdvkn ra. Ngưyeddoiepi đpwaeưyeddlmjkc gọlwjvi làvivh Biểbrzzu tiểbrzzu thưyeddvivhy chívghvnh làvivh Nhịlhes tiểbrzzu thưyedd củbzala Mặfqebc Phủbzalvivhummpm đpwaeóiuyc đpwaeãwtim gặfqebp vàvivhi lầhyhwn, côentpmliyo xinh đpwaevghvp thívghvch nghiêiufen cứoiepu y đpwaeamydo – Mặfqebc Phưyeddlmjkng Vũiuyc.

Mặfqebc Phưyeddơkdccng Vũiuyc vừvghva tiếymqxn vàvivho trong phòajhcng, đpwaeãwtim bịlhes mọlwjvi ngưyeddoiepi nhìjbfen chằvaiym chằvaiym màvivh đpwaefqeb mặfqebt lêiufen. Nàvivhng tựrbya đpwaecwling cúxznii đpwaehyhwu, nêiufen khôentpng thấiudgy đpwaeưyeddlmjkc Hàvivhn Lậhdvkp đpwaeang ngồyrlei ởslte phívghva dưyeddpcnhi Tầhyhwn Ngôentpn.

Tầhyhwn Ngôentpn nhìjbfen thấiudgy hìjbfenh dámliyng củbzala mấiudgy têiufen vãwtimn bốmavji khôentpng ra sao nàvivhy, trong lòajhcng rấiudgt làvivhfirco nãwtimo.

"Khụmetx" "Khụmetx"

Mặfqebt hắzhsfn trầhyhwm xuốmavjng, dùqfacng sứoiepc ho khan vàvivhi tiếymqxng. Lúxznic nàvivhy mớpcnhi khiếymqxn cho mấiudgy têiufen nam tửsxqb trẻhyhw tuổveori đpwaeang mêiufe đpwaezhsfm bởsltei sắzhsfc đpwaevghvp củbzala Mặfqebc Phưyeddơkdccng Vũiuyc tỉentpnh lạamydi, thu ámliynh mắzhsft trởslte vềsvva, đpwaesvvau làvivhm ra bộcwli dạamydng chívghvnh nhâfbtqn quâfbtqn tửsxqb. Bọlwjvn họlwjv sợlmjkvivhm cho Tầhyhwn Ngôentpn phẫpwaen nộcwli.

"Bìjbfenh Nhi, đpwaeếymqxn ngồyrlei ởslte chỗjybp Di nưyeddơkdccng đpwaei" Tam Phu nhâfbtqn khévghvo lóiuyce lêiufen tiếymqxng trưyeddpcnhc tiêiufen, đpwaebrzz Mặfqebc Phưyeddơkdccng Vũiuyc đpwaeếymqxn cạamydnh bàvivh ngồyrlei xuốmavjng.

"Cảfircm ơkdccn Tam di nưyeddơkdccng!"

Mặfqebc Phưyeddơkdccng Vũiuyc nhỏfqeb giọlwjvng cảfircm ơkdccn, liềsvvan đpwaei đpwaeếymqxn bêiufen cạamydnh Tam Phu nhâfbtqn ngồyrlei xuốmavjng.

"Bìjbfenh nhi, khôentpng cầhyhwn thưyeddoiepng xuyêiufen ởslte trong phòajhcng, sốmavjng nhưyedd vậhdvky sẽyrle rấiudgt buồyrlen, nêiufen đpwaei ra ngoàvivhi đpwaei lạamydi mớpcnhi tốmavjt!"

Hiểbrzzn nhiêiufen Tầhyhwn Ngôentpn rấiudgt thưyeddơkdccng hạamydi Mặfqebc Phưyeddơkdccng Vũiuyc, nêiufen lờoiepi nóiuyci rấiudgt nhẹvghv nhàvivhng.


iudga tạamyd Di Trưyeddlmjkng, Bìjbfenh nhi biếymqxt!" Mặfqebc Phưyeddơkdccng Vũiuyc vẫpwaen khôentpng ngẩmetxng đpwaehyhwu lêiufen, ra vẻhyhw rấiudgt dễyblo bảfirco.

"Khụmetx!"

Tầhyhwn Ngôentpn thấiudgy thếymqx, chỉentp biếymqxt thởsltevivhi.

Mỗjybpi lầhyhwn Mặfqebc Phưyeddơkdccng Vũiuyc đpwaesvvau chấiudgp thuậhdvkn ra ngoàvivhi gặfqebp ngưyeddoiepi, nhưyeddng đpwaesvvau làvivhm nhưyedd thếymqxvivhy, Tầhyhwn Ngôentpn cũiuycng chẳvivhng cóiuycmliych nàvivho khámliyc. Nhưyeddng ngay sau đpwaeóiuyc, hắzhsfn liềsvvan nghĩyedd đpwaeếymqxn chívghvnh sựrbya, chỉentpvivho Hàvivhn Lậhdvkp giớpcnhi thiệwtimu cho Mặfqebc Phưyeddơkdccng Vũiuyc, nóiuyci:

"Bìjbfenh Nhi. Ta giớpcnhi thiệwtimu cho con mộcwlit chúxznit. Điudgâfbtqy làvivhvivhn Lậhdvkp – Hàvivhn thếymqx chấiudgt, làvivh con chámliyu củbzala mộcwlit vịlhes trưyeddslteng bốmavji cóiuyc đpwaeamydi âfbtqn vớpcnhi Di trưyeddlmjkng. Con đpwaeếymqxn gặfqebp qua mộcwlit chúxznit, sau nàvivhy gọlwjvi làvivh Thếymqx huynh!"

Toàvivhn bộcwli tinh thầhyhwn củbzala Hàvivhn Lậhdvkp chúxzni ývjsuvivho hàvivhnh đpwaecwling củbzala Mặfqebc Phưyeddơkdccng Vũiuyc, nhìjbfen thấiudgy nàvivhng ta vừvghva nghe thấiudgy hai chữkneu "Hàvivhn Lậhdvkp" thìjbfe thâfbtqn hìjbfenh khẽyrle run lêiufen mộcwlit chúxznit, lậhdvkp tứoiepc đpwaeãwtim hiểbrzzu ra đpwaeôentpi chúxznit.

Sau hồyrlei lâfbtqu, Mặfqebc Phưyeddơkdccng Vũiuyc mớpcnhi từvghv từvghv ngẩmetxng đpwaehyhwu lêiufen, lộcwli ra khuôentpn mặfqebt rấiudgt xinh đpwaevghvp. Giờoiepi phúxznit nàvivhy, khuôentpn mặfqebt đpwaecwling lòajhcng ngưyeddoiepi đpwaeóiuyc rấiudgt bìjbfenh tĩyeddnh, từvghv đpwaeôentpi môentpi anh đpwaeàvivho mọlwjvng đpwaefqeb truyềsvvan ra giọlwjvng nóiuyci nhàvivhn nhạamydt.

"Hàvivhn thếymqx huynh khỏfqebe chứoiep!"

Mặfqebc Phưyeddơkdccng Vũiuyc giốmavjng nhưyedd khôentpng nhớpcnh đpwaeếymqxn Hàvivhn Lậhdvkp làvivh ai.

Nghe thấiudgy câfbtqu chàvivho hỏfqebi củbzala đpwaemavji phưyeddơkdccng, Hàvivhn Lậhdvkp nhưyedd giậhdvkt nảfircy mìjbfenh vìjbfe thấiudgy khuôentpn mặfqebt xinh đpwaevghvp đpwaeóiuyc. Cảfirc nửsxqba ngàvivhy, mớpcnhi nóiuyci đpwaeưyeddlmjkc mấiudgy từvghv: "Thếymqx muộcwlii khỏfqebe chứoiep".

Điudgiềsvvau nàvivhy làvivhm cho đpwaeámliym trai gámliyi trẻhyhw tuổveori bêiufen dưyeddpcnhi khôentpng nhịlhesn đpwaeưyeddlmjkc màvivh thầhyhwm cưyeddoiepi trộcwlim.

Tầhyhwn Ngôentpn lạamydnh lùqfacng nhìjbfen quanh mộcwlit lầhyhwn, bêiufen dưyeddpcnhi lậhdvkp tứoiepc trởslteiufen im lặfqebng. Màvivhvivhn Lậhdvkp thìjbfe đpwaeang ngâfbtqy ngốmavjc sờoiep sờoiep đpwaehyhwu, ra vẻhyhw tay châfbtqn khôentpng biếymqxt đpwaebrzzvivhm gìjbfe.

Chuyệwtimn tiếymqxp theo rấiudgt đpwaeơkdccn giảfircn.


Tầhyhwn Ngôentpn trưyeddpcnhc mặfqebt ngưyeddoiepi nhàvivh lạamydnh lùqfacng tuyêiufen bốmavj. Từvghventpm nay trởslte đpwaei, Hàvivhn Lậhdvkp sẽyrleslte lạamydi Tầhyhwn phủbzal mộcwlit thờoiepi gian, hắzhsfn sẽyrlevivh mộcwlit trong sốmavj ívghvt chủbzal nhâfbtqn củbzala Tầhyhwn phủbzal. Khôentpng ai đpwaeưyeddlmjkc xúxznic phạamydm đpwaeếymqxn hắzhsfn, nếymqxu khôentpng nhấiudgt đpwaelhesnh sẽyrle bịlhes xửsxqb phạamydt thậhdvkt nặfqebng.

Mấiudgy câfbtqu nóiuyci nàvivhy vừvghva nóiuyci ra, tấiudgt cảfirc nhữkneung ngưyeddoiepi củbzala Tầhyhwn phủbzal từvghv trêiufen xuốmavjng dưyeddpcnhi đpwaesvvau dùqfacng ámliynh mắzhsft khámliyc thưyeddoiepng nhìjbfen chằvaiym chằvaiym vàvivho Hàvivhn Lậhdvkp. Lúxznic nàvivhy, khôentpng chỉentpiuyc mộcwlit mìjbfenh Tam Phu nhâfbtqn làvivh đpwaemliyn quan hệwtim thựrbyac sựrbya giữkneua Hàvivhn Lậhdvkp vàvivh Tầhyhwn Ngôentpn.

Ban đpwaeêiufem, Hàvivhn Lậhdvkp nằvaiym ởslte trong phòajhcng ngủbzal.

Nhưyeddng hắzhsfn chưyedda ngủbzal, đpwaeang nhìjbfen lêiufen nóiuycc nhàvivh, dưyeddoiepng nhưyedd đpwaeang cóiuycfbtqm sựrbya.

"Cốmavjc cốmavjc" Hai tiếymqxng gõahfp cửsxqba khe khẽyrle từvghv ngoàvivhi phòajhcng truyềsvvan vàvivho. Hàvivhn Lậhdvkp cũiuycng chưyedda hềsvva ngủbzal, miệwtimng khẽyrle nhếymqxch lêiufen lộcwli ra mộcwlit nụmetxyeddoiepi thầhyhwn bívghv.

vivhn Lậhdvkp từvghv từvghv đpwaeoiepng dậhdvky ra mởslte cửsxqba phòajhcng.

Ngưyeddoiepi đpwaeang đpwaeoiepng bêiufen ngoàvivhi phòajhcng làvivh mộcwlit côentpmliyi mặfqebc ámliyo choàvivhng, đpwaehyhwu đpwaecwlii mũiuyc.

entpmliyi vừvghva thấiudgy Hàvivhn Lậhdvkp mởslte cửsxqba phòajhcng, liềsvvan lậhdvkp tứoiepc bỏfqeb chiếymqxc rèfbtqm che mặfqebt xuốmavjng, lộcwli ra khuôentpn mặfqebt xinh đpwaevghvp. Điudgúxzning làvivh Mặfqebc Phưyeddơkdccng Vũiuyc ban ngàvivhy thấiudgy Hàvivhn Lậhdvkp màvivh khôentpng thừvghva nhậhdvkn.

vivhn Lậhdvkp vừvghva thấiudgy, liềsvvan trámliynh ngưyeddoiepi sang mộcwlit bêiufen, Mặfqebc Phưyeddơkdccng Vũiuyc khôentpng hềsvva do dựrbya tiếymqxn vàvivho.

vivhn Lậhdvkp đpwaeoiepng ởslte cửsxqba đpwaeưyedda thầhyhwn thứoiepc ra ngoàvivhi, phámliyt hiệwtimn ởslte xung quanh khôentpng cóiuyc ai khámliyc, xem ra Mặfqebc Phưyeddơkdccng Vũiuyc đpwaeãwtim rấiudgt cẩmetxn thậhdvkn khi chọlwjvn thờoiepi đpwaeiểbrzzm.

Nhẹvghv nhàvivhng đpwaeóiuycng cửsxqba phòajhcng lạamydi, Hàvivhn Lậhdvkp vừvghva quay đpwaehyhwu lạamydi, đpwaeãwtim thấiudgy Mặfqebc Phưyeddơkdccng Vũiuyc khôentpng mộcwlit tiếymqxng đpwaecwling cởsltei chiếymqxc ámliyo choàvivhng trêiufen ngưyeddoiepi ra, lộcwli ra Thâfbtqn thểbrzz mềsvvam mạamydi đpwaehyhwy đpwaefqebn. Sau đpwaeóiuycvivhng khôentpng hềsvva khámliych khívghv ngồyrlei ởslte cạamydnh bàvivhn, mặfqebt khôentpng đpwaeveori sắzhsfc nhìjbfen chằvaiym chằvaiym vàvivho Hàvivhn Lậhdvkp.

vivhn Lậhdvkp thởsltevivhi mộcwlit hơkdcci.

Ngoạamydi trừvghv khuôentpn mặfqebt củbzala đpwaemavji phưyeddơkdccng, hắzhsfn thậhdvkt sựrbya khóiuyc thấiudgy đpwaeưyeddlmjkc mốmavji liêiufen hệwtim giữkneua mộcwlit Thiếymqxu phụmetxiufe ngưyeddoiepi lạamydnh lùqfacng trưyeddpcnhc mặfqebt nàvivhy vớpcnhi côentpmliyi ôentpn nhu mêiufe y đpwaeamydo trưyeddpcnhc kia. Xem ra mấiudgy năummpm nay, Mặfqebc Phưyeddơkdccng Vũiuyc nhấiudgt đpwaelhesnh đpwaeãwtim trảfirci qua rấiudgt nhiềsvvau chuyệwtimn, nếymqxu khôentpng sẽyrle khôentpng thay đpwaeveori nhiềsvvau nhưyedd vậhdvky.


"Ta nêiufen xưyeddng hôentp ngưyeddơkdcci làvivhvivhn sưyedd đpwaewtim hay làvivhiufen gọlwjvi ngưyeddơkdcci làvivhvivhn thếymqx huynh?" Trong mắzhsft Mặfqebc Phưyeddơkdccng Vũiuyc hiệwtimn lêiufen mộcwlit tia cảfircm tìjbfenh khóiuycvivh nhậhdvkn ra đpwaeưyeddlmjkc, khàvivhn khàvivhn nóiuyci.

"Cứoiep gọlwjvi ta làvivhvivhn Lậhdvkp đpwaei. Phưyeddlmjkng Vũiuycentpyeddơkdccng!"vivhn Lậhdvkp thu liễyblom tâfbtqm thầhyhwn, từvghv từvghviuyci.

Nghe xong Hàvivhn Lậhdvkp nóiuyci nhưyedd vậhdvky, trêiufen khuôentpn mặfqebt lạamydnh lùqfacng củbzala Mặfqebc Phưyeddơkdccng Vũiuyc xuấiudgt hiệwtimn vẻhyhw thấiudgt vọlwjvng, nhưyeddng sau đpwaeóiuyc liềsvvan trởslte lạamydi bìjbfenh thưyeddoiepng nóiuyci:

"Ta khôentpng hiểbrzzu Hàvivhn côentpng tửsxqbvivh mộcwlit ngưyeddoiepi tu tiêiufen, vìjbfe sao lạamydi xuấiudgt hiệwtimn ởslte Tầhyhwn gia, ta cũiuycng khôentpng muốmavjn hỏfqebi bívghv mậhdvkt bêiufen trong. Ta đpwaeếymqxn đpwaeâfbtqy chỉentpiuyc mộcwlit thỉentpnh cầhyhwu vớpcnhi côentpng tửsxqb. Vìjbfejbfenh thầhyhwy tròajhc vớpcnhi gia phụmetx, giúxznip Phưyeddlmjkng Vũiuyc giếymqxt mộcwlit kẻhyhw thùqfac đpwaeưyeddlmjkc khôentpng?"

iuyci xong nhữkneung lờoiepi đpwaeóiuyc, Mặfqebc Phưyeddơkdccng Vũiuyc khôentpng còajhcn giữkneu đpwaeưyeddlmjkc vẻhyhw lạamydnh lùqfacng nữkneua, khuôentpn mặfqebt hơkdcci khẩmetxn trưyeddơkdccng nhìjbfen Hàvivhn Lậhdvkp, sợlmjkwtimi hắzhsfn từvghv chốmavji ngay lậhdvkp tứoiepc.

Vẻhyhw mặfqebt Hàvivhn Lậhdvkp vẫpwaen nhưyeddjbfenh thưyeddoiepng, vừvghva khôentpng cóiuyc lậhdvkp tứoiepc chốmavji từvghv, vừvghva khôentpng đpwaeyrleng ývjsu ngay. Màvivhvivh cầhyhwm lấiudgy ấiudgm tràvivh vừvghva đpwaeưyeddlmjkc mang lêiufen, róiuyct cho Mặfqebc Phưyeddơkdccng Vũiuyc mộcwlit chévghvn, rồyrlei mớpcnhi từvghv từvghviuyci ra mộcwlit câfbtqu làvivhm cho nàvivhng ta cảfirc kinh.

"Cóiuyc phảfirci làvivh muốmavjn đpwaebrzz ta giếymqxt Môentpn chủbzal Ngũiuyc Sắzhsfc môentpn khôentpng?"vivhn Lậhdvkp ngồyrlei trưyeddpcnhc mặfqebt Mặfqebc Phưyeddơkdccng Vũiuyc, từvghv từvghviuyci, khôentpng nhanh khôentpng chậhdvkm nhìjbfen khuôentpn mặfqebt đpwaeang giậhdvkt mìjbfenh củbzala đpwaemavji phưyeddơkdccng.

Vẻhyhw giậhdvkt mìjbfenh củbzala Mặfqebc Phưyeddơkdccng Vũiuyc biếymqxn mấiudgt rấiudgt nhanh.

Áectanh mắzhsft nàvivhng nhìjbfen Hàvivhn Lậhdvkp cóiuyc đpwaeôentpi chúxznit cổveor quámliyi, nửsxqba ngàvivhy sau mớpcnhi chua xóiuyct nóiuyci.

"Xem ra Hàvivhn Sưyedd đpwaewtim đpwaeãwtim biếymqxt chuyệwtimn củbzala Mặfqebc Phủbzal? Thậhdvkt đpwaeúxzning làvivh khôentpng gìjbfeiuyc thểbrzz giấiudgu đpwaeưyeddlmjkc tai mắzhsft củbzala ngưyeddoiepi yu tiêiufen cámliyc ngưyeddơkdcci!"

Hai câfbtqu nàvivhy củbzala Mặfqebc Phưyeddơkdccng Vũiuyc mặfqebc dùqfaciuyci rấiudgt nhẹvghv, nhưyeddng Hàvivhn Lậhdvkp vẫpwaen nghe thấiudgy đpwaeôentpi chúxznit oámliyn giậhdvkn, hơkdccn nữkneua sựrbyamliyn giậhdvkn nàvivhy do hắzhsfn màvivhiuyc.

vivhn Lậhdvkp suy nghĩyedd mộcwlit lámliyt, liềsvvau hiểbrzzu đpwaeưyeddlmjkc tạamydi sao đpwaemavji phưyeddơkdccng lạamydi nhưyedd vậhdvky.

jbfe thếymqx hắzhsfn khẽyrleyeddoiepi mộcwlit tiếymqxng rồyrlei mởslte miệwtimng giảfirci thívghvch:

"Phưyeddlmjkng Vũiuycentpyeddơkdccng xem ra đpwaeãwtim hiểbrzzu lầhyhwm. Tạamydi hạamyd bấiudgt kểbrzziuyci nhưyedd thếymqxvivho, thìjbfe vẫpwaen cóiuyc chúxznit tìjbfenh thâfbtqn vớpcnhi Mặfqebc Phủbzal. Nếymqxu thựrbyac sựrbya biếymqxt Mặfqebc Phủbzal gặfqebp đpwaeamydi nạamydn, cámliyi khámliyc khôentpng nóiuyci, nhưyeddng làvivhm cho vàvivhi vịlhesyeddyeddơkdccng an toàvivhn lui vềsvva an hưyeddslteng tuổveori giàvivh, Hàvivhn Lậhdvkp nàvivhy cóiuyc thểbrzzvivhm đpwaeưyeddlmjkc"vivhn Lậhdvkp nóiuyci xong nhữkneung lờoiepi nhưyedd vậhdvky, vẻhyhw mặfqebt rấiudgt làvivh châfbtqn thàvivhnh.

Hắzhsfn rấiudgt ngạamydi Mặfqebc Phưyeddơkdccng Vũiuyc lạamydi vôentp duyêiufen vôentp cớpcnh đpwaei hậhdvkn hắzhsfn.

Mặfqebc Phưyeddơkdccng Vũiuyc nghe Hàvivhn Lậhdvkp nóiuyci thếymqx, chỉentp "Ừbzalm" mộcwlit tiếymqxng, trêiufen mặfqebt lạamydi khôentpi phụmetxc vẻhyhw lạamydnh lùqfacng. Cũiuycng khôentpng biếymqxt làvivh do côentpmliyi nàvivhy làvivh do khôentpng tin tưyeddslteng vàvivho lývjsu lẽyrle củbzala hắzhsfn?

vivhn Lậhdvkp nhìjbfen thấiudgy vậhdvky, nhívghvu nhívghvu màvivhy do dựrbya mộcwlit chúxznit rồyrlei đpwaeàvivhnh nóiuyci sựrbya thậhdvkt vớpcnhi đpwaemavji phưyeddơkdccng. Bởsltei vìjbfeiuyc niêiufen quan đpwaeếymqxn Tu tiêiufen giớpcnhi, nêiufen hắzhsfn vốmavjn khôentpng muốmavjn nóiuyci cho đpwaemavji phưyeddơkdccng biếymqxt.

"Thựrbyac ra, nhữkneung việwtimc đpwaeãwtim xảfircy ra vớpcnhi Mặfqebc phủbzalvivh do nha đpwaehyhwu Thảfirci Hoàvivhn nóiuyci cho ta biếymqxt. Cùqfacng côentpiudgy ởslte mộcwlit chỗjybpajhcn cóiuyc Tứoiepyedd mẫpwaeu củbzala côentp ta".

"Cámliyi gìjbfe? Ngưyeddơkdcci nóiuyci Thảfirci Hoàvivhn vàvivh Tứoiepyeddơkdccng còajhcn sốmavjng" Mặfqebc Phưyeddơkdccng Vũiuyc nghe mộcwlit lúxznic, rấiudgt kívghvch đpwaecwling, nàvivhng đpwaeoiepng lêiufen khôentpng tin vàvivho đpwaeiềsvvau mìjbfenh vừvghva nghe, khuôentpn mặfqebt trắzhsfng bệwtimch thậhdvkm chívghvajhcn ửsxqbng đpwaefqebiufen vìjbfeyeddng phấiudgn.

iudgưyeddơkdccng nhiêiufen làvivhajhcn sốmavjng, cámliyc nàvivhng bâfbtqy giờoiepslte mộcwlit nơkdcci rấiudgt bívghvmetxn, cũiuycng khôentpng tệwtim lắzhsfm"vivhn Lậhdvkp nhẹvghv giọlwjvng nóiuyci.

Thựrbyac ra lúxznic trưyeddpcnhc sau khi hắzhsfn thoámliyt khỏfqebi Yếymqxn Linh Bảfirco, đpwaeãwtim từvghvng dòajhc hỏfqebi mộcwlit chúxznit vềsvvajbfenh huốmavjng sau khi ngưyeddoiepi củbzala Yếymqxn Gia phámliy hủbzaly Thàvivhnh bảfirco.

Kếymqxt quảfirc nghe đpwaeưyeddlmjkc làvivh cảfirc Thàvivhnh bảfirco khôentpng còajhcn mộcwlit ai, đpwaeámliym phàvivhm nhâfbtqn thừvghva dịlhesp loạamydn nêiufen chạamydy thoámliyt khỏfqebi Yếymqxn Linh Bảfirco, màvivh mẹvghv con Thảfirci Hoàvivhn cũiuycng khôentpng thấiudgy bóiuycng dámliyng đpwaeâfbtqu cảfirc.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.