Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 28 : Mặc lão hồi cốc

    trước sau   
Vốosarn Hàjeqvn Lậuhkxp cũbpvxng khôaodxng đpeeeawgwnh phốosari chếkclw 2 loạphdvi dưoleocqtac vậuhkxt khôaodxng córplf quan hệvkyj vớoawwi luyệvkyjn côaodxng nàjeqvy, nhưoleong trảfoyki qua cẩaqdcn thậuhkxn tựxnbf đpeeeawgwnh giábpvx, cảfoykm giábpvxc chífgfxnh mìfgfxnh dùbhjn sao vẫqavon làjeqv mộzocat nửoqvda ngưoleooxfoi giang hồedrg, córplf trờoxfoi mớoawwi biếkclwt, vàjeqvo mộzocat ngàjeqvy nàjeqvo đpeeeórplf hắewsrn córplf hay khôaodxng sẽqtwu gặoqvdp phảfoyki tai họtqlpa? Córplf thểnweq hay khôaodxng bịawgw cuốosarn vàjeqvo mộzocat ífgfxt đpeeeábpvxnh đpeeeábpvxnh giếkclwt giếkclwt trêynlyn giang hồedrg? Chífgfxnh làjeqvynlyn chuẩaqdcn bịawgw trưoleooawwc mộzocat chúxnbft giảfoyki đpeeezocac chữbyhda thưoleoơxnbfng vẫqavon tốosart hơxnbfn, vạphdvn nhấbzsbt nếkclwu mìfgfxnh trúxnbfng đpeeezocac bịawgw thưoleoơxnbfng, bởuccyi vìfgfx khôaodxng córplf thuốosarc tốosart màjeqv nghẻtutwo, chẳzocang phảfoyki quábpvx oan khuấbzsbt!

Nghĩvgkp vậuhkxy, Hàjeqvn Lậuhkxp đpeeeiềqtwuu chếkclw 2 loạphdvi dưoleocqtac vậuhkxt, chuẩaqdcn bịawgw mang bêynlyn ngưoleooxfoi đpeeeqtwu phòvwwnng ngoàjeqvi ýguaq muốosarn, dùbhjn sao tábpvxnh mạphdvng mỗsymgi ngưoleooxfoi chỉgydirplf 1 cábpvxi màjeqv thôaodxi, Hàjeqvn Lậuhkxp còvwwnn khôaodxng muốosarn chếkclwt sớoawwm.

Mặoqvdc dùbhjnjeqvm vậuhkxy sẽqtwufoyknh hưoleouccyng đpeeeếkclwn sốosaroleocqtang củcqtaa 2 loạphdvi linh dưoleocqtac, từosar đpeeeórplfjeqv tốosarc đpeeezoca tu luyệvkyjn khẩaqdcu quyếkclwt córplf chậuhkxm đpeeei mộzocat ífgfxt, nhưoleong đpeeeâvruqy cũbpvxng làjeqv chuyệvkyjn khôaodxng thểnweq trábpvxnh đpeeeưoleocqtac. Dùbhjn sao trêynlyn đpeeeoxfoi khôaodxng córplfbpvxi gìfgfx thậuhkxp toàjeqvn thậuhkxp mĩvgkp, làjeqvm ngưoleooxfoi córplf đpeeeôaodxi lúxnbfc phảfoyki córplf chúxnbft cam chịawgwu.

jeqvn Lậuhkxp phốosari chếkclw hoàjeqvn thàjeqvnh, bắewsrt đpeeerplfu dựxnbfa theo phưoleoơxnbfng phábpvxp dùbhjnng thuốosarc, phâvruqn biệvkyjt ăjeqvn mộzocat viêynlyn " Hoàjeqvng long đpeeean"jeqv " Kim tủcqtay hoàjeqvn". 2 loạphdvi dưoleocqtac vậuhkxt nàjeqvy khôaodxng hổbakpjeqv thábpvxnh dưoleocqtac trong truyềqtwun thuyếkclwt, dưoleooawwi tábpvxc dụaqdcng kinh hãfoyki củcqtaa dưoleocqtac lựxnbfc, khôaodxng uổbakpng phífgfxaodxng sứontxc, ngay đpeeeêynlym đpeeeórplf hắewsrn phábpvx tan bìfgfxnh cảfoyknh, luyệvkyjn thàjeqvnh tầrplfng thứontxoleo khẩaqdcu quyếkclwt.

Vừosara đpeeephdvt đpeeeếkclwn tầrplfng thứontxoleo, Hàjeqvn Lậuhkxp lậuhkxp tứontxc cảfoykm thấbzsby hoàjeqvn toàjeqvn bấbzsbt đpeeeedrgng vớoawwi quábpvx khứontx, ngũbpvx cảfoykm củcqtaa hắewsrn "oanh" mộzocat cábpvxi tăjeqvng lêynlyn mộzocat cảfoyknh giớoawwi khôaodxng thểnweqoleouccyng tưoleocqtang, hếkclwt thảfoyky sựxnbf vậuhkxt trưoleooawwc mắewsrt trởuccyynlyn sábpvxng ngờoxfoi, rõjjocjeqvng. Trưoleooawwc kia chífgfxnh mìfgfxnh khôaodxng thểnweq thấbzsby đpeeeưoleocqtac mộzocat sốosar thứontx rấbzsbt nhỏkclw, mộzocat chúxnbft trởuccyynlyn bịawgw phórplfng lớoawwn, córplf thểnweq thấbzsby đpeeeưoleocqtac bằcbjong mắewsrt. Đliamếkclwn ngay cảfoyk mộzocat sợcqtai tơxnbf nhệvkyjn ởuccyrplfc phòvwwnng cũbpvxng thấbzsby rõjjoc mồedrgn mộzocat, thífgfxnh giábpvxc cũbpvxng trởuccyynlyn linh mẫqavon nhạphdvy bévruqn vôaodxbhjnng. Vôaodx sốosarbpvxc tiếkclwng vang trưoleooawwc kia chưoleoa bao giờoxfo nghe thấbzsby đpeeeqtwuu dũbpvxng mãfoyknh đpeeeuhkxp vàjeqvo trong tai, vífgfx dụaqdc nhưoleo mộzocat con giun ởuccybpvxch xa vàjeqvi chụaqdcc trưoleocqtang đpeeeàjeqvo đpeeebzsbt phábpvxt ra âvruqm thanh " sa sa", mộzocat con côaodxn trùbhjnng khôaodxng biếkclwt têynlyn bay qua trưoleooawwc cửoqvda phábpvxt ra thanh âvruqm " ôaodxng ôaodxng", nhữbyhdng tiếkclwng vang nàjeqvy nhưoleo ghévruqbpvxt tai hắewsrn màjeqv vang lêynlyn, nghe vôaodxbhjnng rõjjocjeqvng. Ngoàjeqvi ra còvwwnn đpeeezocat nhiêynlyn toábpvxt ra mộzocat sốosarbhjni kìfgfx quábpvxi, làjeqvm cho Hàjeqvn Lậuhkxp biếkclwt đpeeeưoleocqtac khứontxu giábpvxc củcqtaa mìfgfxnh so vớoawwi trưoleooawwc kia bấbzsbt đpeeeedrgng thậuhkxt lớoawwn.

jeqvn Lậuhkxp vừosara mừosarng vừosara sợcqta, đpeeeâvruqy làjeqv lầrplfn đpeeerplfu tiêynlyn từosar khi hắewsrn tu luyệvkyjn khẩaqdcu quyếkclwt nàjeqvy cảfoykm thấbzsby chífgfxnh mìfgfxnh khôaodxng córplffoykng phífgfx thờoxfoi gian, cảfoykm thụaqdcbhjnng ngưoleooxfoi khábpvxc bấbzsbt đpeeeedrgng nhưoleo vậuhkxy, rõjjocjeqvng khẩaqdcu quyếkclwt nàjeqvy khôaodxng phảfoyki làjeqv khôaodxng córplfbpvxc dụaqdcng, màjeqvjeqvrplfrplf chỗsymg đpeeezocac đpeeeábpvxo củcqtaa nórplf.


Mấbzsby tầrplfng tu luyệvkyjn trưoleooawwc mặoqvdc dùbhjn đpeeeqtwuu cho hắewsrn ngũbpvx cảfoykm córplfjeqvng lêynlyn nhấbzsbt đpeeeawgwnh, nhưoleong đpeeeqtwuu khôaodxng thay đpeeebakpi rõjjocjeqvng giốosarng nhưoleo tầrplfng thứontxoleojeqvy, thay đpeeebakpi nàjeqvy thậuhkxt lớoawwn, đpeeeâvruqy căjeqvn bảfoykn chífgfxnh làjeqvfgfxnh chấbzsbt tăjeqvng lêynlyn, giốosarng nhưoleo thay đpeeebakpi thàjeqvnh mộzocat ngưoleooxfoi hoàjeqvn toàjeqvn mớoawwi.

Trừosarbpvxi nàjeqvy ra, hắewsrn còvwwnn cảfoykm thấbzsby thâvruqn thểnweq chífgfxnh mìfgfxnh so vớoawwi trưoleooawwc đpeeeâvruqy nhẹoxfo nhàjeqvng hơxnbfn rấbzsbt nhiềqtwuu, trêynlyn phưoleoơxnbfng diệvkyjn tinh thầrplfn cũbpvxng córplfoleooawwc tiếkclwn dàjeqvi, nếkclwu bâvruqy giờoxfojeqvn Lậuhkxp ba ngàjeqvy khôaodxng ngủcqtabpvxng khôaodxng córplf vấbzsbn đpeeeqtwufgfx quábpvx lớoawwn.

jeqvn Lậuhkxp tinh tếkclw thưoleouccyng thứontxc nhữbyhdng đpeeeiềqtwuu bấbzsbt đpeeeedrgng chưoleoa từosarng córplf trưoleooawwc đpeeeâvruqy trêynlyn thâvruqn thểnweq. Hắewsrn đpeeeontxng mộzocat chỗsymg bấbzsbt đpeeezocang mộzocat chúxnbft, làjeqvrplf thểnweq cảfoykm nhậuhkxn hếkclwt thảfoyky mọtqlpi chuyệvkyjn sảfoyky ra trong phạphdvm vi mưoleooxfoi trưoleocqtang xung quanh, làjeqvm Hàjeqvn Lậuhkxp phi thưoleooxfong si mêynly cảfoykm giábpvxc nàjeqvy.

aodxm nay hắewsrn mớoawwi hiểnwequ đpeeeưoleocqtac, khẩaqdcu quyếkclwt nàjeqvy tu luyệvkyjn đpeeeếkclwn tầrplfng thứontxoleo mớoawwi làjeqv chífgfxnh thứontxc córplf chúxnbft thàjeqvnh tựxnbfu.

Hắewsrn khôaodxng khỏkclwi nghĩvgkp đpeeeếkclwn tầrplfng thứontxoleorplfoleo vịawgwjeqvm kẻtutw khábpvxc khórplfrplf thểnweq quêynlyn, vậuhkxy tâvruqng thứontx 5, thứontx 6 sẽqtwurplf bao nhiêynlyu nhữbyhdng cảfoykm thụaqdc tuyệvkyjt vờoxfoi nữbyhda đpeeeâvruqy.

Ngay khi Hàjeqvn Lậuhkxp vừosara mớoawwi lĩvgkpnh ngộzoca đpeeeếkclwn sựxnbffoyko diệvkyju củcqtaa côaodxng phábpvxp hắewsrn tu luyệvkyjn khôaodxng bao lâvruqu, sưoleo phórplf trêynlyn danh nghĩvgkpa củcqtaa hắewsrn- Mặoqvdc đpeeephdvi phu trởuccy vềqtwuxnbfn cốosarc. Hắewsrn chẳzocang nhữbyhdng chífgfxnh mìfgfxnh trởuccy vềqtwu, còvwwnn mang theo mộzocat nhâvruqn vậuhkxt thầrplfn bífgfx.

Mặoqvdc đpeeephdvi phu mớoawwi vàjeqvo thầrplfn thủcqta cốosarc thìfgfxjeqvn Lậuhkxp từosar xa đpeeeãfoyk nghe thấbzsby tiếkclwng ho khan quen thuộzocac, lúxnbfc ấbzsby hắewsrn đpeeeang ởuccy trong thạphdvch thấbzsbt ngồedrgi tu luyệvkyjn, tranh thủcqtarplf thểnweq sớoawwm tiếkclwn đpeeeưoleocqtac thêynlym mộzocat tầrplfng. Sau khi nhậuhkxn thấbzsby thanh âvruqm củcqtaa Mặoqvdc đpeeephdvi phu, liềqtwun tứontxc tốosarc vậuhkxn khífgfx thu côaodxng, đpeeei ra ngoàjeqvi thạphdvch thấbzsbt, phàjeqvm hưoleooawwng cốosarc khẩaqdcu màjeqv đpeeei đpeeeếkclwn, bábpvxi kiếkclwn vịawgwoleo phórplf đpeeeãfoyk mộzocat năjeqvm khôaodxng thấbzsby mặoqvdt. Kếkclwt quảfoykjeqvbpvxch cốosarc khẩaqdcu khôaodxng xa thấbzsby Mặoqvdc đpeeephdvi phu.

Vừosara thấbzsby Mặoqvdc đpeeephdvi phu, Hàjeqvn Lậuhkxp thấbzsbt kinh, ngưoleooxfoi vẫqavon chífgfxnh làjeqv ngưoleooxfoi trưoleooawwc kia, nhưoleong đpeeeuhkxp vàjeqvo mắewsrt làjeqv khuôaodxn mặoqvdt hôaodxi bạphdvi khôaodxng córplfjeqvi phầrplfn sinh khífgfx. Hắewsrn trưoleooawwc kia mặoqvdc dùbhjn sắewsrc mặoqvdt córplfjeqvng vọtqlpt bệvkyjnh hoạphdvn nhưoleong cũbpvxng khôaodxng córplf nhưoleovruqy giờoxfo khífgfx sắewsrc kévruqm đpeeeếkclwn cựxnbfc đpeeeiểnweqm, bộzoca dạphdvng giốosarng nhưoleojeqv đpeeephdvi hạphdvn sắewsrp đpeeeếkclwn vậuhkxy.

jeqvng làjeqvm Hàjeqvn Lậuhkxp kinh hãfoyki nữbyhda làjeqv phífgfxa sau hắewsrn còvwwnn đpeeei theo mộzocat ngưoleooxfoi mang khăjeqvn che màjeqvu đpeeeen, trêynlyn dưoleooawwi toàjeqvn thâvruqn đpeeeqtwuu bịawgw mộzocat kiệvkyjn lụaqdcc bàjeqvo thùbhjnng thìfgfxnh che kífgfxn, khôaodxng lộzoca ra nửoqvda phầrplfn da thịawgwt ra bêynlyn ngoàjeqvi. Ngưoleooxfoi nàjeqvy córplfrplfc ngưoleooxfoi cao lớoawwn dịawgw thưoleooxfong, so vớoawwi Hàjeqvn Lậuhkxp còvwwnn cao hơxnbfn tậuhkxn 2 cábpvxi đpeeerplfu. Córplf thâvruqn hìfgfxnh to lớoawwn rắewsrn chắewsrc nhưoleong ngưoleooxfoi lạphdvi mang theo khăjeqvn che mặoqvdt, Hàjeqvn Lậuhkxp khôaodxng cábpvxch nàjeqvo nhìfgfxn rõjjoc dung mạphdvo ngưoleooxfoi nàjeqvy, chỉgydi loábpvxng thoábpvxng cảfoykm giábpvxc đpeeeưoleocqtac ngưoleooxfoi nàjeqvy córplf khuôaodxng mặoqvdt khẳzocang đpeeeawgwnh làjeqv dữbyhd tợcqtan đpeeeábpvxng sợcqta, dịawgw thưoleooxfong sửoqvdu lậuhkxu.

jeqvn Lậuhkxp đpeeeèaqdcvruqn nghi vấbzsbn trong lòvwwnng xuốosarng, vộzocai vàjeqvng tiếkclwn lêynlyn thi lễgydi vớoawwi Mặoqvdc đpeeephdvi phu, sau đpeeeórplf cung kífgfxnh đpeeeontxng mộzocat bêynlyn, chờoxfo Mặoqvdc đpeeephdvi phu đpeeeoqvdt câvruqu hỏkclwi.

vruqm lýguaq hắewsrn rấbzsbt rõjjocjeqvng, đpeeeosari phưoleoơxnbfng căjeqvn bảfoykn khôaodxng đpeeenweq ýguaq đpeeeedrg đpeeevkyjjeqvy córplf đpeeeosari vớoawwi hắewsrn lễgydi phévruqp cung kífgfxnh khôaodxng, nhưoleong thâvruqn làjeqvm đpeeevkyj tửoqvd, thầrplfy tròvwwn lễgydi tiếkclwt vẫqavon cầrplfn phảfoyki làjeqvm đpeeecqta, khôaodxng thểnweqbhjny tiệvkyjn quêynlyn đpeeei, làjeqvm cho đpeeeosari phưoleoơxnbfng córplf cảfoykm giábpvxc mìfgfxnh làjeqv loạphdvi kiệvkyjt ngạphdvo khôaodxng tuầrplfn, sẽqtwujeqvm cho chífgfxnh mìfgfxnh càjeqvng bịawgwxnbfi vàjeqvo mộzocat hoàjeqvn cảfoyknh bấbzsbt lợcqtai hơxnbfn.

Y theo sựxnbf hiểnwequ biếkclwt củcqtaa Hàjeqvn Lậuhkxp vớoawwi Mặoqvdc đpeeephdvi phu, theo nhưoleo ngàjeqvy thưoleooxfong sựxnbf quan tâvruqm củcqtaa hắewsrn đpeeeosari vớoawwi tiếkclwn đpeeezoca tu luyệvkyjn khẩaqdcu quyếkclwt củcqtaa chífgfxnh mìfgfxnh, mộzocat đpeeeoạphdvn thờoxfoi gian dàjeqvi nhưoleo vậuhkxy khôaodxng thấbzsby mặoqvdt, phỏkclwng chừosarng vừosara thấbzsby mìfgfxnh, hắewsrn trưoleooawwc tiêynlyn sẽqtwu mởuccy miệvkyjng gỏkclwi tìfgfxnh trạphdvng tu luyệvkyjn khẩaqdcu quyếkclwt đpeeenweqbpvxc đpeeeawgwnh tiếkclwn đpeeezoca tu luyệvkyjn khẩaqdcu quyếkclwt củcqtaa Hàjeqvn Lậuhkxp nhưoleo thếkclwjeqvo.

Quảfoyk nhiêynlyn, Mặoqvdc đpeeephdvi phu thấbzsby Hàjeqvn Lậuhkxp chủcqta đpeeezocang từosarynlyn trong sơxnbfn cốosarc đpeeei ra, hơxnbfi chúxnbft sủcqtang sốosart, ho khan 2 tiếkclwng liềqtwun hữbyhdu khífgfxaodx lựxnbfc mởuccy miệvkyjng:

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.