Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 275 : Trà hương

    trước sau   
Quárjion tràmklc khôvlatng lớfigxn, chỉwcckmklc ba gian liềcuuxn nhau hìkujqnh thàmklcnh màmklc thôvlati, nhưcjljng nghêwqhjnh đnrihóvlatn làmklc mộjrixt cỗtlyz tràmklccjljơtlyzng xộjrixc thẳnrihng vàmklco mũmjjdi Hàmklcn Lậlgtmp.

Hắkujqn cóvlat chúznpst kinh ngạxuijc, tuy hắkujqn đnrihnrihi vớfigxi tràmklc đnrihxuijo khôvlatng hiểspqpu nhiềcuuxu lắkujqm, nhưcjljng từznps trong hưcjljơtlyzng tràmklcmklcy cảknrwm ứvdyyng đnrihưcjljvbjic linh khíklvz nhàmklcn nhạxuijt.

Trong lògszkng Hàmklcn Lậlgtmp rung đnrihjrixng, liềcuuxn khôvlatng hềcuux do dựqxeqcjljfigxc vàmklco trong.

Ba gian phògszkng bàmklci tríklvz thàmklcnh mộjrixt hàmklcng, mộjrixt lớfigxn hai nhỏnkdx, lúznpsc nàmklcy tấubjpt cảknrw đnrihcuuxu đnrihjowny khárjioch uốnrihng tụcivfm năvdyym tụcivfm ba. Thậlgtmm chíklvzkujq trong quárjion tràmklc khôvlatng cògszkn chỗtlyz trốnrihng nêwqhjn cóvlatmklci ngưcjljuanyi ăvdyyn mặtznac khárjioc nhau đnrihang đnrihvdyyng yêwqhjn lặtznang ởywfd mộjrixt bêwqhjn chờuany đnrihvbjii.

Cho dùccyl trong quárjion khárjioch nhâyonkn rấubjpt nhiềcuuxu nhưcjljng khôvlatng cóvlat mộjrixt ngưcjljuanyi nàmklco ồmacxn àmklco, lớfigxn tiếmacxng.

Phầjownn lớfigxn đnrihcuuxu khẽsjqn nhắkujqm hai mắkujqt, cóvlatcjljvlat vịcuux nhấubjpm nhárjiop tárjioch tràmklc trưcjljfigxc mắkujqt, chỉwcckvlat mộjrixt sốnrih rấubjpt íklvzt ngưcjljuanyi đnrihang nhỏnkdx giọywfdng thìkujq thầjownm cárjioi gìkujq đnrihóvlat.


mklc trêwqhjn tưcjljuanyng củwuvca gian lớfigxn ởywfd giữwgupa dárjion mộjrixt tờuany giấubjpy vàmklcng rấubjpt to khoảknrwng hơtlyzn mộjrixt trưcjljvbjing, mặtznat trêwqhjn viếmacxt "Mỗtlyzi ngưcjljuanyi mỗtlyzi ngàmklcy chỉwcck mộjrixt ấubjpm tràmklc", mấubjpy chữwgup to nhưcjlj rồmacxng bay phưcjljvbjing múznpsa, cựqxeqc kỳuusw bắkujqt mắkujqt.

mklcn Lậlgtmp trôvlatng thấubjpy mấubjpy chữwgupmklcy, trong lògszkng cóvlat chúznpst buồmacxn cưcjljuanyi, hắkujqn chíklvznh làmklc lầjownn đnrihjownu tiêwqhjn nghe nóvlati sinh ýmkgkmklcm ăvdyyn cògszkn cóvlat hạxuijn chếmacx sốnrihcjljvbjing.

Chẳnrihng qua, hắkujqn cũmjjdng chỉwcckmklccjljuanyi thôvlati, vẫwiegn khôvlatng phíklvzyonkm suy nghĩtaevmklcm gìkujq. Màmklc sau khi quévbjit nhanh khắkujqp phògszkng, lậlgtmp tứvdyyc hưcjljfigxng tớfigxi mộjrixt ngưcjljuanyi sárjiong sủwuvca cóvlat bộjrixrjiong chưcjljywfdng quầjowny ởywfd trong góvlatc đnrihi qua.

Ngưcjljuanyi chưcjljywfdng quỹpyuh việjzcwc vàmklcn củwuvca quárjion tràmklcmklcy tuổywfdi ưcjljfigxc chừznpsng hơtlyzn bốnrihn mưcjljơtlyzi, cóvlat íklvzt râyonku mévbjip, bộjrixrjiong cựqxeqc kỳuusw tinh minh.

znpsc nàmklcy hắkujqn đnrihang ởywfd phíklvza sau quầjowny thu tiềcuuxn, cúznpsi đnrihjownu dùccylng bàmklcn tíklvznh, thỉwccknh thoảknrwng nhìkujqn mộjrixt quyểspqpn sổywfdrjioch ởywfdwqhjn ngưcjljuanyi.

mklcn Lậlgtmp đnrihi tớfigxi vàmklci bưcjljfigxc, đnrihvdyyng ởywfd trưcjljfigxc quầjowny thu tiềcuuxn, sau đnrihóvlat lạxuijnh nhạxuijt khôvlatng nóvlati. Đfigxiềcuuxu nàmklcy làmklcm cho chưcjljywfdng quầjowny cóvlat chúznpst kinh ngạxuijc ngẩwiegng đnrihjownu lêwqhjn, nhìkujqn tớfigxi.

Sau khi thấubjpy rõqxeqmklcng Hàmklcn Lậlgtmp, sắkujqc mặtznat hắkujqn lậlgtmp tứvdyyc đnrihxuiji biếmacxn, vộjrixi vàmklcng đnrihem bàmklcn tíklvznh vàmklc sổywfdrjioch đnrihspqp sang mộjrixt bêwqhjn, từznps sau quầjowny đnrihi ra.

Hắkujqn cóvlat chúznpst sợvbjigszki cung kíklvznh hỏnkdxi:

"Vịcuux tiềcuuxn bốnrihi nàmklcy cóvlat chuyệjzcwn gìkujq muốnrihn vãgszkn bốnrihi hỗtlyz trợvbji sao? Tạxuiji hạxuij nhấubjpt đnrihcuuxnh hếmacxt sứvdyyc".

Chưcjljywfdng quầjowny nàmklcy khôvlatng ngờuanymjjdng làmklc ngưcjljuanyi tu tiêwqhjn, nhưcjljng tu vi thấubjpp đnrihếmacxn mứvdyyc đnrihárjiong thưcjljơtlyzng, chỉwcckvlat bộjrixrjiong Luyệjzcwn Khíklvz kỳuusw tầjownng thứvdyycjlj.

vlatm nay đnrihnrihi mặtznat vớfigxi vịcuux "tiềcuuxn bốnrihi"mklcn Lậlgtmp sâyonku khôvlatng lưcjljuanyng đnrihưcjljvbjic nàmklcy, tựqxeq nhiêwqhjn trong lògszkng thấubjpp thỏnkdxm bấubjpt an.

mklcn Lậlgtmp khôvlatng nóvlati hai lờuanyi, từznps trong ốnrihng tay árjioo phấubjpt nhẹxuij, mộjrixt cárjioi ngọywfdc bộjrixi trong suốnriht màmklcu xanh liềcuuxn xuấubjpt hiệjzcwn trêwqhjn mặtznat bàmklcn.

Chưcjljywfdng quầjowny vừznpsa thấubjpy ngọywfdc bộjrixi nàmklcy, trưcjljfigxc tiêwqhjn ngẩwiegn ra, nhưcjljng lậlgtmp tứvdyyc trêwqhjn mặtznat xuấubjpt hiệjzcwn vẻwcck kinh hỉwcckvlati:


"Nguyêwqhjn lai làmklcmklcn tiềcuuxn bốnrihi giárjioyonkm, vãgszkn bốnrihi đnrihãgszk thấubjpt lễbkfe. Tềcuux thiếmacxu gia đnrihãgszk sớfigxm phâyonkn phóvlat qua, nóvlati tiềcuuxn bốnrihi sẽsjqn tớfigxi trong thờuanyi gian gầjownn đnrihâyonky, vãgszkn bốnrihi sớfigxm đnrihãgszk chờuany đnrihvbjii rấubjpt lâyonku".

mklcn Lậlgtmp nghe xong lờuanyi ấubjpy củwuvca đnrihnrihi phưcjljơtlyzng, dùccylng phưcjljơtlyzng phárjiop đnrihmacxng dạxuijng thu ngọywfdc bộjrixi lạxuiji, bìkujqnh tĩtaevnh nóvlati:

"Ta hiệjzcwn tạxuiji muốnrihn gặtznap thiếmacxu gia ngưcjljơtlyzi, ngưcjljơtlyzi dẫwiegn đnrihưcjljuanyng đnrihi."

"Tuâyonkn mệjzcwnh, tiềcuuxn bốnrihi!" Chưcjljywfdng quầjowny tuâyonkn theo đnrihárjiop ứvdyyng.

Tiếmacxp theo ngưcjljuanyi nàmklcy gọywfdi mộjrixt gãgszk phụcivfc sứvdyyc đnrihiếmacxm tiểspqpu nhịcuux, sau khi dặtznan bảknrwo vàmklci câyonku liềcuuxn mang theo Hàmklcn Lậlgtmp từznps cửvudba sau đnrihi ra ngoàmklci, trựqxeqc tiếmacxp ra khỏnkdxi tiểspqpu thàmklcnh, theo hưcjljfigxng Tâyonky màmklc đnrihi.

Phíklvza tâyonky Kim Mãgszk thàmklcnh làmklc mộjrixt mộjrixt mảknrwng quầjownn thểspqp đnrihmacxi núznpsi màmklcu vàmklcng xanh, lớfigxn lớfigxn nhỏnkdx nhỏnkdx khôvlatng biếmacxt nhiềcuuxu íklvzt bao nhiêwqhju, nhưcjljng chưcjljywfdng quầjowny nhưcjljmklc ma xóvlat mang theo Hàmklcn Lậlgtmp đnrihi trong đnrihnrihng đnrihmacxi núznpsi. Sau khi rẽsjqn rẽsjqn quẹxuijo quẹxuijo vàmklci lầjownn liềcuuxn đnrihi ra mộjrixt thung lũmjjdng bằfzadng phẳnrihng chiếmacxm hơtlyzn trăvdyym mẫwiegu.

Tạxuiji giữwgupa vùccylng thung lũmjjdng nàmklcy cóvlat bảknrwy, tárjiom gian thạxuijch ốnrihc màmklcu trắkujqng, bốnrihn phíklvza đnrihôvlatng mộjrixt chỗtlyz, tâyonky mộjrixt chỗtlyzvlatmklci loạxuiji trúznpsc màmklcu xanh biếmacxc, thưcjlja thưcjlja thớfigxt thớfigxt nhìkujqn khôvlatng lọywfdt mắkujqt.

Chưcjljywfdng quầjowny mang Hàmklcn Lậlgtmp tớfigxi phụcivf cậlgtmn nơtlyzi đnrihâyonky liềcuuxn khom lưcjljng nóvlati vớfigxi hắkujqn mộjrixt câyonku:

"Tiềcuuxn bốnrihi, thiếmacxu gia củwuvca nhàmklc ta ởywfd trong phògszkng. Tuy ngoàmklci trậlgtmn bàmklcy mộjrixt chúznpst trậlgtmn phárjiop, vốnrihn tạxuiji hạxuij cầjownn phảknrwi bẩwiegm cárjioo thiếmacxu gia mộjrixt tiếmacxng mớfigxi cóvlat thểspqp mang ngoạxuiji nhâyonkn tiếmacxn vàmklco, nhưcjljng sựqxeqkujqnh củwuvca Hàmklcn tiềcuuxn bốnrihi thiếmacxu gia đnrihãgszk sớfigxm phâyonkn phóvlat qua vìkujq thếmacx tiềcuuxn bốnrihi phảknrwi theo sárjiot tạxuiji hạxuij, nếmacxu khôvlatng đnrihcivfng chạxuijm cấubjpm chếmacx sẽsjqn rấubjpt phiềcuuxn toárjioi".

mklcn Lậlgtmp cóvlat chúznpst đnrihăvdyym chiêwqhju nhìkujqn bốnrihn phíklvza thung lũmjjdng nàmklcy, tựqxeqa hồmacx rấubjpt thanh túznps, khôvlatng cóvlat quy luậlgtmt gìkujq, liềcuuxn nóvlati:

figxưcjljvbjic rồmacxi, ngưcjljơtlyzi cứvdyy đnrihi ởywfd trưcjljfigxc làmklc đnrihưcjljvbjic".

Chưcjljywfdng quầjowny nghe vậlgtmy, lúznpsc nàmklcy mớfigxi híklvzt mộjrixt hơtlyzi, cẩwiegn thậlgtmn mang Hàmklcn Lậlgtmp hưcjljfigxng phògszkng ốnrihc đnrihi đnrihếmacxn.

Lộjrix tuyếmacxn hắkujqn đnrihi cựqxeqc kỳuusw kỳuusw lạxuij, chốnrihc chốnrihc đnrihi tớfigxi ba bưcjljfigxc, rồmacxi lạxuiji lùccyli lạxuiji hai bưcjljfigxc, chốnrihc chốnrihc lạxuiji hưcjljfigxng phíklvza Đfigxôvlatng đnrihi năvdyym bưcjljfigxc, nhưcjljng lạxuiji quay đnrihjownu đnrihi tớfigxi sárjiou bưcjljfigxc, toàmklcn bộjrixmklcnh đnrihjrixng vôvlatccylng hỗtlyzn đnrihjrixn, tựqxeqa hồmacx khôvlatng tìkujqm ra quy luậlgtmt gìkujq.


Sau đnrihóvlat hai ngưcjljuanyi hắkujqn chậlgtmm rãgszki tiếmacxn sárjiot phògszkng ốnrihc ởywfd giữwgupa thung lũmjjdng.

"Thiếmacxu gia, Hàmklcn tiềcuuxn bốnrihi đnrihãgszk đnrihếmacxn, mờuanyi ngưcjljuanyi ra gặtznap mặtznat." Khi ởywfd khoảknrwng cárjioch hơtlyzn mưcjljuanyi trưcjljvbjing, chưcjljywfdng quầjowny rúznpst cuộjrixc nhẹxuij nhõqxeqm thởywfd ra mộjrixt hơtlyzi, hưcjljfigxng vềcuux gian phògszkng ởywfd lớfigxn nhấubjpt lớfigxn tiếmacxng hôvlat.

"Hàmklcn tiềcuuxn bốnrihi đnrihếmacxn sao? Thậlgtmt tốnriht quárjio. Chẳnrihng qua chờuany mộjrixt chúznpst ta lậlgtmp tứvdyyc sẽsjqn đnrihi ra ngoàmklci." Từznps trong phògszkng truyềcuuxn đnrihếmacxn thanh âyonkm kinh hỉwcck củwuvca Tềcuuxyonkn Tiêwqhju, nhưcjljng sau đnrihóvlat lạxuiji "Phanh" mộjrixt tiếmacxng trầjownm muộjrixn vang lêwqhjn, tiếmacxp theo lạxuiji truyềcuuxn đnrihếmacxn lờuanyi kêwqhju khổywfd khôvlatng ngừznpsng củwuvca hắkujqn.

"Khụcivfc, lạxuiji thấubjpt bạxuiji!"

Cửvudba đnrihárjio mởywfd ra, Tềcuuxyonkn Tiêwqhju vớfigxi vẻwcck mặtznat thấubjpt vọywfdng đnrihi ra, trêwqhjn ngưcjljuanyi cògszkn phảknrwng phấubjpt mộjrixt cỗtlyztlyzi thởywfdvlatng bứvdyyc.

Tuy nhiêwqhjn sau khi hắkujqn thấubjpy Hàmklcn Lậlgtmp, sắkujqc mặtznat u árjiom nhấubjpt thờuanyi sárjiong sủwuvca, thựqxeqc cóvlat chúznpst hưcjljng phấubjpn bưcjljfigxc lêwqhjn phíklvza trưcjljfigxc nóvlati:

figxúznpsng làmklc tiềcuuxn bốnrihi, việjzcwc nàmklcy thậlgtmt tốnriht quárjio. Xin mờuanyi đnrihếmacxn đnrihâyonky đnrihspqpgszkn bốnrihi làmklcm trọywfdn đnrihxuijo đnrihcuuxa chủwuvc, trong nàmklcy khôvlatng cóvlatkujq khárjioc nhưcjljng tràmklccjljơtlyzng thưcjljvbjing hảknrwo thậlgtmt làmklcvlatmklci chévbjin".

Tềcuuxyonkn Tiêwqhju nhiệjzcwt tìkujqnh vạxuijn phầjownn muốnrihn mờuanyi Hàmklcn Lậlgtmp vàmklco trong gian phògszkng ởywfd mộjrixt bêwqhjn, trong lúznpsc nàmklcy tay châyonkn so vớfigxi mấubjpy năvdyym trưcjljfigxc thàmklcnh thụcivfc lãgszko luyệjzcwn hơtlyzn rấubjpt nhiềcuuxu.

"Thựqxeqc đnrihãgszk cựqxeqc khổywfd cho đnrihxuijo hữwgupu rồmacxi"mklcn Lậlgtmp biếmacxt cògszkn phảknrwi cầjownu ngưcjljuanyi ta nêwqhjn rấubjpt khárjioch khíklvzvlati.

Tiếmacxp theo liềcuuxn tiếmacxn vàmklco trong phògszkng, lầjownn lưcjljvbjit ngồmacxi vàmklco cárjioi bàmklcn hìkujqnh chữwgup nhậlgtmt.

"Tiềcuuxn bốnrihi, cárjioi kia…" Tềcuuxyonkn Tiêwqhju sau khi phâyonkn phóvlat chưcjljywfdng quầjowny đnrihi pha tràmklc, liềcuuxn quay đnrihjownu lạxuiji, bộjrixrjiong cóvlat chúznpst do dựqxeq muốnrihn nóvlati cárjioi gìkujq đnrihóvlat.

mklcn Lậlgtmp mỉwcckm cưcjljuanyi khôvlatng nóvlati, lậlgtmt tay, quyểspqpn "Vâyonkn Tiêwqhju tâyonkm đnrihkujqc" liềcuuxn xuấubjpt hiệjzcwn trêwqhjn bàmklcn, quyểspqpn sárjioch vẫwiegn nhưcjlj trưcjljfigxc, ngâyonkn quang lấubjpp lárjionh, đnrihiềcuuxu nàmklcy nóvlati rõqxeq rằfzadng nóvlat vẫwiegn bịcuux cấubjpm chếmacx.

Tềcuuxyonkn Tiêwqhju thấubjpy quyểspqpn sárjioch nàmklcy, tinh thầjownn liềcuuxn rung lêwqhjn, vừznpsa đnrihcuuxnh đnrihem tay cầjownm lấubjpy nhưcjljng bỗtlyzng nhiêwqhjn nhớfigx tớfigxi cárjioi gìkujq đnrihóvlat, vộjrixi vàmklcng nóvlati mộjrixt câyonku "Tiềcuuxn bốnrihi chờuany mộjrixt lárjiot".


mklcn Lậlgtmp cưcjljuanyi khẽsjqn mộjrixt tiếmacxng, tựqxeqa hồmacx đnrihrjion đnrihưcjljvbjic dụcivfng ýmkgk củwuvca đnrihnrihi phưcjljơtlyzng.

Khôvlatng bao lâyonku sau Tềcuuxyonkn Tiêwqhju hưcjljng phấubjpn trởywfd lạxuiji phògszkng, trong tay xuấubjpt ra mộjrixt cárjioi hộjrixp gỗtlyzmklci hơtlyzn mộjrixt xíklvzch.

"Tiềcuuxn bốnrihi, trong nàmklcy làmklc mộjrixt bộjrix phárjiop khíklvz bốnrih trậlgtmn "Đfigxwqhjn Đfigxknrwo Ngũmjjdmklcnh trậlgtmn" cảknrwi tiếmacxn, uy lựqxeqc tuy khôvlatng cóvlat lớfigxn nhưcjlj dựqxeqklvznh ban đnrihjownu làmklcvlat khảknrwvdyyng đnrihxuijt đnrihếmacxn mộjrixt nửvudba củwuvca trậlgtmn phárjiop nguyêwqhjn bảknrwn, nhưcjljng cũmjjdng tăvdyyng tớfigxi mộjrixt phầjownn ba, so vớfigxi trậlgtmn phárjiop trưcjljfigxc kia mạxuijnh hơtlyzn nhiềcuuxu" Tềcuuxyonkn Tiêwqhju cóvlat chúznpst xin lỗtlyzi nóvlati, hiểspqpn nhiêwqhjn trưcjljfigxc tiêwqhjn nóvlati vềcuux uy lựqxeqc củwuvca bộjrix phárjiop khíklvz bốnrih trậlgtmn màmklc hắkujqn cóvlat thểspqp gia tăvdyyng, làmklcm lògszkng hắkujqn cóvlat chúznpst bấubjpt an.

"Mộjrixt phầjownn ba?"mklcn Lậlgtmp thầjownn sắkujqc rung đnrihjrixng, trong lògszkng cựqxeqc kỳuusw kinh ngạxuijc.

Phảknrwi biếmacxt rằfzadng hắkujqn vốnrihn khôvlatng trôvlatng cậlgtmy vàmklco khảknrwvdyyng cảknrwi tiếmacxn bộjrix trậlgtmn kỳuusw kia, Đfigxwqhjn Đfigxknrwo Ngũmjjdmklcnh trậlgtmn cóvlat thểspqp phárjiot huy mộjrixt phầjownn mưcjljuanyi uy lựqxeqc đnrihãgszkmklcm cho Hàmklcn Lậlgtmp cựqxeqc kỳuuswmklci lògszkng rồmacxi. Cầjownn biếmacxt rằfzadng tu sĩtaev Kếmacxt Đfigxan kỳuusw nhưcjljvlati Vạxuijn Hạxuijc gặtznap trậlgtmn nàmklcy cũmjjdng cảknrwm thấubjpy đnrihau đnrihjownu. Nếmacxu làmklc thựqxeqc sựqxeqvlat thểspqpvdyyng thêwqhjm hai, ba lầjownn uy lựqxeqc khôvlatng phảknrwi làmklcvlat thểspqp ngăvdyyn cảknrwn tu sĩtaev Kếmacxt Đfigxan kỳuuswywfd ngoàmklci sao.

Nghĩtaev đnrihếmacxn đnrihâyonky Hàmklcn Lậlgtmp khôvlatng thểspqp kiềcuuxm chếmacx, tiếmacxp nhậlgtmn lấubjpy hộjrixp gỗtlyz, chuẩwiegn bịcuux nhìkujqn kỹpyuh mộjrixt chúznpst, màmklc Tềcuuxyonkn Tiêwqhju cũmjjdng cầjownm lấubjpy quyểspqpn sárjioch màmklcu bạxuijc nhìkujqn ngắkujqm cẩwiegn thậlgtmn.

Mởywfd nắkujqp hộjrixp, mộjrixt bộjrix trậlgtmn kỳuuswccylng trậlgtmn bàmklcn linh khíklvz bứvdyyc ngưcjljuanyi liềcuuxn xuấubjpt hiệjzcwn.

mklcn Lậlgtmp lấubjpy ra từznpsng móvlatn đnrihmacx nhìkujqn kỹpyuh mộjrixt phen, sốnrihcjljvbjing trậlgtmn kỳuuswmklc trậlgtmn bàmklcn củwuvca bộjrix phárjiop khíklvzmklcy so vớfigxi cárjioi trưcjljfigxc nhiềcuuxu hơtlyzn nhiềcuuxu. Hơtlyzn nữwgupa hoa văvdyyn củwuvca chúznpsng rõqxeqmklcng làmklc phứvdyyc tạxuijp hơtlyzn. Xem ra lờuanyi đnrihnrihi phưcjljơtlyzng làmklc thậlgtmt, uy lựqxeqc đnrihíklvzch xárjioc so vớfigxi bộjrix trưcjljfigxc kia lớfigxn hơtlyzn.

mklcn Lậlgtmp vui mừznpsng thu hồmacxi bộjrix trậlgtmn kỳuusw, sau đnrihóvlat liếmacxc mắkujqt nhìkujqn đnrihnrihi phưcjljơtlyzng.

znpsc nàmklcy Tềcuuxyonkn Tiêwqhju sắkujqc mặtznat tràmklcn đnrihjowny vui mừznpsng, lấubjpy tay nhẹxuij vỗtlyz vềcuux "Vâyonkn Tiêwqhju tâyonkm đnrihkujqc", xem ra cũmjjdng đnrihmacxng dạxuijng nghiệjzcwm chứvdyyng qua phong ấubjpn.

"Bộjrix phárjiop khíklvz bốnrih trậlgtmn cảknrwi tiếmacxn nàmklcy củwuvca ngưcjljơtlyzi, ta rấubjpt vừznpsa lògszkng. Thậlgtmt sựqxeq đnrihãgszkmklcm phiềcuuxn đnrihxuijo hữwgupu" Mặtznat Hàmklcn Lậlgtmp mang nụcivfcjljuanyi nóvlati.

"Tiềcuuxn bốnrihi nóvlati lờuanyi đnrihâyonku đnrihâyonku rồmacxi, tạxuiji hạxuijgszkn muốnrihn cảknrwm kíklvzch vạxuijn phầjownn tiềcuuxn bốnrihi đnrihem quyểspqpn sárjioch nàmklcy hoàmklcn hảknrwo trảknrw lạxuiji màmklc mảknrwy may khôvlatng chúznpst tổywfdn hao nàmklco, vãgszkn bốnrihi phảknrwi đnriha tạxuij mớfigxi đnrihúznpsng" Tềcuuxyonkn Tiêwqhju nghe Hàmklcn Lậlgtmp nóvlati nhưcjlj thếmacx, đnrihem đnrihjownu lắkujqc lắkujqc nhưcjlj đnrihárjionh trốnrihng, thàmklcnh khẩwiegn nóvlati.

mklcn Lậlgtmp cưcjljuanyi cưcjljuanyi, khiêwqhjm tốnrihn nóvlati vàmklci câyonku, sau đnrihóvlat liềcuuxn tárjion gẫwiegu vớfigxi Tềcuuxyonkn Tiêwqhju.

mklc vịcuux chưcjljywfdng quầjowny sau khi đnrihi xuốnrihng chốnrihc lárjiot, liềcuuxn mang lêwqhjn hai chévbjin tràmklc thơtlyzm ngon màmklcu xanh biếmacxc.

cjljơtlyzng vịcuux củwuvca tràmklcmklcy rõqxeqmklcng thơtlyzm ngárjiot hơtlyzn so vớfigxi tràmklcwqhjn "Thanh Tuyềcuuxn tràmklcrjio" kia, hiểspqpn nhiêwqhjn lárjio tràmklc phảknrwi thưcjljvbjing đnrihnrihng hơtlyzn, linh khíklvz tỏnkdxa ra cũmjjdng đnrihlgtmm hơtlyzn mộjrixt chúznpst.

mklcn Lậlgtmp vàmklc Tềcuuxyonkn Tiêwqhju âyonkn cầjownn thâyonkn thiếmacxt mờuanyi nhau, cảknrw hai cùccylng uốnrihng. Nhấubjpt thờuanyi cảknrwm thấubjpy trong miệjzcwng tràmklcn đnrihjowny sảknrwng khoárjioi, nhẹxuij nhàmklcng, thầjownn tríklvz thanh minh, khôvlatng kìkujqm hãgszkm đnrihưcjljvbjic tárjion dưcjljơtlyzng.

"Tràmklc ngon, khôvlatng nghĩtaev tớfigxi cóvlat thểspqp đnrihem lárjio tràmklc chếmacx biếmacxn tỏnkdxa ra linh khíklvz, thậlgtmt sựqxeqmklc kỳuusw diệjzcwu hếmacxt chỗtlyzvlati. Đfigxâyonky làmklc do bàmklcn tay củwuvca đnrihxuijo hữwgupu làmklcm sao, Hàmklcn Lậlgtmp cựqxeqc kỳuusw khâyonkm phụcivfc"mklcn Lậlgtmp nóvlati thậlgtmt tâyonkm thậlgtmt ýmkgk, cóvlat khảknrwvdyyng đnrihem lárjio tràmklcwiegn chứvdyya linh khíklvz đnrihâyonky làmklc sựqxeqkujqnh chưcjlja bao giờuany nghe nóvlati qua, huốnrihng chi nưcjljfigxc tràmklc đnrihíklvzch xárjioc mùccyli hưcjljơtlyzng thơtlyzm ngárjiot vôvlatccylng, tuyệjzcwt khôvlatng thểspqpvbjim so vớfigxi loạxuiji tràmklc tuyệjzcwt đnrihwccknh củwuvca thếmacx gian.

Tềcuuxyonkn Tiêwqhju nghe xong lờuanyi nóvlati củwuvca Hàmklcn Lậlgtmp, trêwqhjn mặtznat lộjrix ra vẻwcck xấubjpu hổywfd, vộjrixi vàmklcng giảknrwi thíklvzch:

"Tiềcuuxn bốnrihi đnrihãgszk hiểspqpu lầjownm, tràmklcmklcy khôvlatng phảknrwi do vãgszkn bốnrihi đnrihiềcuuxu chếmacx ra, màmklcmklc đnrihưcjljvbjic bạxuijn tốnriht tặtznang làmklcm quàmklc, lárjio tràmklcmklcy làmklc do ngưcjljuanyi bạxuijn đnrihóvlat tiêwqhju tốnrihn mấubjpt mưcjljuanyi năvdyym ởywfd thếmacx gian mớfigxi cóvlat thểspqp nghiêwqhjn cứvdyyu ra".

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.