Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 270 : Trảm sát

    trước sau   
Lữblfs Thiêruxnn Môzfsgng đegvypfcrt tửabvs, mấvfwpt đegvyi linh lựzbycc duy trìuidx mấvfwpt trăblfsm tiểruxnu thưdpioegvyc kia, trong chốaqxvc láuwnht lậinevp tứyeqmc pháuwnht ra thanh quang, liềemtsn biếhytvn thàrgvhnh mộpfcrt tiểruxnu thưdpioegvyc nhỏxhypfflai xuốaqxvng đegvyvfwpt, ởyeqm giữblfsa Hàrgvhn Lậinevp, Tuyêruxnn Nhạeygfc cùjovdng vớegvyi con Huyếhytvt tri thùjovd kia.

Tuyêruxnn Nhạeygfc mặrgvht khôzfsgng chúzfsgt thay đegvyeygfi nhìuidxn Hàrgvhn Lậinevp, khôzfsgng cóypqs bấvfwpt kỳblfsrgvhnh đegvypfcrng gìuidx, màrgvhrgvhn Lậinevp hếhytvt nhìuidxn con nhệjxvon lạeygfi nhìuidxn sang Tuyêruxnn Nhạeygfc, sắeygfc mặrgvht khôzfsgng đegvyeygfi khoáuwnht tay tếhytv xuấvfwpt ra mộpfcrt lânhmpn thuẫlgonn màrgvhu trắeygfng, đegvyypqsng thờokqyi bêruxnn ngưdpiookqyi cũrlmzng xuấvfwpt hiệjxvon táuwnhm con rốaqxvi theo bạeygfch quang từbzxk ngưdpiookqyi Hàrgvhn Lậinevp phóypqsng ra.

Tuyêruxnn Nhạeygfc rốaqxvt cụyymgc cũrlmzng đegvypfcrng dung mộpfcrt íptqct, khoáuwnht tay triệjxvou hồypqsi tiểruxnu chung màrgvhu vàrgvhng, thảignwn nhiêruxnn nóypqsi:

"Thựzbycc khôzfsgng nghĩiivz tớegvyi Hàrgvhn sưdpio đegvyjxvorlmzng am hiểruxnu khôzfsgi lỗhuzf thuậinevt, chẳdshgng qua tu vi cũrlmzng khôzfsgng cao, nhữblfsng khôzfsgi lỗhuzfrgvhy cóypqs thểruxnrgvh đegvyaqxvi thủokqy củokqya ta sao?"

rgvhn Lậinevp nghe xong thầseson sắeygfc khôzfsgng đegvyeygfi, chỉdwgv lạeygfnh lùjovdng hỏxhypi mộpfcrt cânhmpu:

"Huyếhytvt tri thùjovdrgvhy phảignwi làrgvh do ngưdpioơfflai cốaqxv ýqxrx thảignw ra?"


"Khôzfsgng sai!"

Tuyêruxnn Nhạeygfc thừbzxka nhậinevn rấvfwpt rõxhyprgvhng, đegvyypqsng thờokqyi cũrlmzng lậinevt cáuwnhnh tay liềemtsn xuấvfwpt hiệjxvon mộpfcrt vậinevt giốaqxvng nhưdpiouwnhi áuwnho choàrgvhng bằacqing lụyymga đegvyxhyp mỏxhypng xuấvfwpt hiệjxvon trêruxnn tay.

"Ngưdpioơfflai khôzfsgng sợmwxgurze quáuwnh thôzfsgng minh? Cuốaqxvi cùjovdng bịeygf con yêruxnu thúzfsgrgvhy giếhytvt đegvyi?"rgvhn Lậinevp kiếhytvm liếhytvm môzfsgi, cưdpiookqyi lạeygfnh nóypqsi.

"Ha ha! Giếhytvt ta? Nhữblfsng khôzfsgi lỗhuzfrgvhy trừbzxk thânhmpn thểruxn cứyeqmng mộpfcrt chúzfsgt thìuidxypqs đegvyiểruxnm nàrgvho còikhln cóypqs thểruxn so vớegvyi yêruxnu thúzfsg cấvfwpp bốaqxvn?" Tuyêruxnn Nhạeygfc tràrgvho phúzfsgng nóypqsi, thầseson tìuidxnh rõxhyprgvhng làrgvh cựzbycc kỳblfs khinh thưdpiookqyng.

"Chẳdshgng qua, ngưdpioơfflai vớegvyi con thủokqyy tinh tri thùjovdrgvhy vui đegvyùjovda đegvyi! Hy vọizmong ngưdpioơfflai cóypqs thểruxn bảignwo trụyymg đegvyưdpiomwxgc cáuwnhi mạeygfng nhỏxhyp củokqya mìuidxnh!"

ypqsi xong liềemtsn đegvyem lụyymga mỏxhypng trong tay khoáuwnht lêruxnn ngưdpiookqyi, vẫlgonn còikhln đegvyyeqmng ởyeqm chổeygfrgvhy nhưdpiong trong khoảignwnh khắeygfc khíptqc tứyeqmc trêruxnn ngưdpiookqyi biếhytvn mấvfwpt khôzfsgng còikhln mộpfcrt chúzfsgt.

rgvhn Lậinevp tuy cóypqs đegvyiểruxnm ngoàrgvhi ýqxrx muốaqxvn, nhưdpiong khôzfsgng khỏxhypi nhìuidxn tấvfwpm lụyymga mỏxhypng kia vàrgvhi lầseson.

rgvhzfsgc nàrgvhy Tuyêruxnn Nhạeygfc mang theo gưdpioơfflang mặrgvht mirm cưdpiookqyi hưdpioegvyng vềemts mộpfcrt góypqsc củokqya huyệjxvot đegvypfcrng chậinevm rãurzei đegvyi đegvyếhytvn, hoàrgvhn toàrgvhn muốaqxvn ởyeqmruxnn ngoàrgvhi xem cuộpfcrc chiếhytvn. Cáuwnhc ýqxrx niệjxvom nhanh chóypqsng lóypqse lêruxnn trong đegvysesou Hàrgvhn Lậinevp, nhấvfwpt thờokqyi đegvyuwnhn ra hiệjxvou quảignw củokqya tấvfwpm lụyymga mỏxhypng đegvyóypqs, làrgvhm sắeygfc mặrgvht đegvyeygfi biếhytvn, vộpfcri vàrgvhng nhìuidxn vềemts phíptqca con tri thùjovd kia.

Chỉdwgv thấvfwpy nóypqs hung hăblfsng nhìuidxn chăblfsm chúzfsguidxnh, hai chiếhytvc răblfsng lớegvyn lạeygfi sáuwnht sáuwnht vớegvyi nhau, đegvyúzfsgng làrgvh đegvyem hắeygfn trởyeqm thàrgvhnh con mồypqsi đegvyruxnblfsn.

rgvhn Lậinevp thânhmpn hìuidxnh chợmwxgt lóypqse, hưdpioegvyng vềemtsypqsc củokqya Tuyêruxnn Nhạeygfc phóypqsng đegvyếhytvn.

Huyếhytvt tri thùjovd lạeygfnh lùjovdng nhìuidxn hàrgvhnh đegvypfcrng củokqya Hàrgvhn Lậinevp, lậinevp tứyeqmc huyếhytvt quang đegvyeygfi thịeygfnh, đegvyypqsng dạeygfng tiếhytvn vềemts phíptqca Hàrgvhn Lậinevp

Nhưdpiong Hàrgvhn Lậinevp cũrlmzng đegvyãurze sớegvym chuẩzbycn bịeygf mấvfwpy con khôzfsgi lỗhuzfi thúzfsg, lậinevp tứyeqmc đegvyôzfsgng thờokqyi héaqxv miệjxvong ra luânhmpn lưdpiou bắeygfn ra từbzxkng đegvyeygfo cộpfcrt sáuwnhng đegvyáuwnhnh trêruxnn thânhmpn thểruxn củokqya huyếhytvt tri thùjovd, kéaqxvo dàrgvhi thêruxnm mộpfcrt íptqct thờokqyi gian, trong nhấvfwpt thờokqyi cũrlmzng khôzfsgng thểruxn đegvyuổeygfi theo Hàrgvhn Lậinevp.

Tuyêruxnn Nhạeygfc thấvfwpy Hàrgvhn Lậinevp hưdpioegvyng vềemts phíptqca mìuidxnh phóypqsng tớegvyi trong lòikhlng khôzfsgng khỏxhypi rùjovdng mìuidxnh.


Hắeygfn kiêruxnn kỵgoio nhấvfwpt làrgvh thânhmpn pháuwnhp nhưdpio tia chớegvyp củokqya Hàrgvhn Lậinevp, sao dáuwnhm tùjovdy tiệjxvon đegvyruxnrgvhn Lậinevp lạeygfi gầseson ngưdpiookqyi? Liềemtsn khôzfsgng hềemts suy tưdpio đegvyem tiểruxnu chung trong tay hưdpioegvyng vềemtsrgvhn Lậinevp néaqxvm đegvyi, đegvyypqsng thờokqyi trêruxnn ngưdpiookqyi hàrgvho quang bắeygfn ra bốaqxvn phíptqca, mộpfcrt bộpfcr hỏxhypa hồypqsng sắeygfc bìuidx giáuwnhp xuấvfwpt hiệjxvon trêruxnn ngưdpiookqyi. Tấvfwpm lụyymga mỏxhypng kia vìuidx mấvfwpt đegvyi hiệjxvou dụyymgng đegvyãurze bịeygf thu hồypqsi.

rgvhn Lậinevp nhìuidxn thấvfwpy Tiểruxnu chung bay đegvyếhytvn, liềemtsn giơffla tay lêruxnn, mộpfcrt tấvfwpm gưdpioơfflang nhỏxhyp xuấvfwpt hiệjxvon trong tay. Đnoscypqsng thờokqyi mộpfcrt luồypqsng hàrgvho quang mêruxnnh môzfsgng bắeygfn ra, lậinevp tứyeqmc đegvyem tiểruxnu chung thậinevt lớegvyn kia đegvyáuwnhnh cho hiệjxvon nguyêruxnn hìuidxnh ởyeqm giữblfsa khôzfsgng trung.

"Thanh ngưdpiong kíptqcnh!" Tuyêruxnn Nhạeygfc kinh hôzfsg mộpfcrt tiếhytvng, đegvyânhmpy chíptqcnh làrgvh pháuwnhp khíptqc đegvydwgvnh đegvydwgvnh đegvyeygfi danh củokqya bổeygfn môzfsgn thìuidx hắeygfn nhưdpio thếhytvrgvho lạeygfi khôzfsgng biếhytvt?

Nhấvfwpt thờokqyi Tuyêruxnn Nhạeygfc cóypqs chúzfsgt hoảignwng loạeygfn tay chânhmpn!

Phảignwi biếhytvt rằacqing, vốaqxvn hắeygfn tưdpioyeqmng vớegvyi "Giàrgvh thiêruxnn chung"rgvhy tốaqxvi thiểruxnu cũrlmzng cóypqs thểruxn ngăblfsn cảignwn mộpfcrt chúzfsgt thờokqyi gian, nhưdpiong Hàrgvhn Lậinevp cũrlmzng khôzfsgng cóypqs tạeygfm ngừbzxkng lạeygfi màrgvh tiếhytvp tụyymgc vọizmot tớegvyi, nhưdpio thếhytvrgvho lạeygfi khôzfsgng luốaqxvng cuốaqxvng tay chânhmpn đegvyânhmpy?

rlmzng may làrgvh đegvyaqxvi phưdpioơfflang ởyeqm ngoàrgvhi mưdpiookqyi trưdpiomwxgng, Tuyêruxnn Nhạeygfc liềemtsn lậinevp tứyeqmc lấvfwpy ra "Băblfsng vũrlmz thuậinevt" ra ngoàrgvhi, nhấvfwpt thờokqyi biếhytvn thàrgvhnh mộpfcrt tảignwng băblfsng trùjovdy thậinevt lớegvyn hưdpioegvyng Hàrgvhn Lậinevp bắeygfn tớegvyi, hắeygfn nghĩiivz rằacqing chỉdwgv cầseson đegvyeygfi phưdpioơfflang dùjovdng "Thanh ngưdpiong kíptqcnh" đegvyaqxvi phóypqs khẳdshgng đegvyeygfnh thânhmpn pháuwnhp cũrlmzng sẽogil bịeygf chậinevm lạeygfi, cũrlmzng đegvyokqy cho hắeygfn pháuwnht đegvypfcrng pháuwnhp khíptqc lợmwxgi hạeygfi hơfflan rồypqsi.

rgvhn Lậinevp nhìuidxn thấvfwpy mộpfcrt tảignwng băblfsng trùjovdy thậinevt lớegvyn nàrgvhy phóypqsng tớegvyi, hàrgvhn quang trong mắeygft chợmwxgt lóypqse lêruxnn. Thếhytv nhưdpiong hắeygfn lạeygfi đegvyem "Thanh ngưdpiong kíptqcnh" thu vàrgvho trong túzfsgi trữblfs vậinevt, đegvyypqsng thờokqyi thânhmpn hìuidxnh cũrlmzng gia tốaqxvc lêruxnn gấvfwpp đegvyôzfsgi, cảignw thânhmpn thểruxn vặrgvhn vẹowtgo xuyêruxnn qua băblfsng trùjovdy tiếhytvp tụyymgc vọizmot tớegvyi.

Tuyêruxnn Nhạeygfc thấvfwpy nhưdpio vậinevy vẻvfwp mặrgvht đegvyang thong dong biếhytvn mấvfwpt khôzfsgng còikhln mộpfcrt mảignwnh, sắeygfc mặrgvht táuwnhi nhợmwxgt vôzfsgjovdng.

Nhìuidxn thấvfwpy Hàrgvhn Lậinevp trong chớegvyp mắeygft hưdpioegvyng trưdpioegvyc ngưdpiookqyi mìuidxnh vọizmot tớegvyi, dưdpioegvyi sựzbyc bấvfwpt đegvyeygfc dĩiivz hắeygfn cũrlmzng khôzfsgng hềemts pháuwnhp đegvypfcrng bấvfwpt cứyeqm pháuwnhp khíptqcuidx, chỉdwgv ngưdpiong tụyymg linh lụyymgc toàrgvhn thânhmpn lêruxnn Hỏxhypa hồypqsng hộpfcr giáuwnhp, hi vọizmong đegvydwgvnh giai phòikhlng ngựzbyc pháuwnhp khíptqcrgvhy cóypqszfsgng hiệjxvou, hóypqsa giảignwi nguy cơffla trưdpioegvyc mắeygft

rgvhn Lậinevp thấvfwpy hộpfcr giáuwnhp củokqya đegvyaqxvi phưdpioơfflang pháuwnhp ra hòikhla quang chóypqsi mắeygft, trong mắeygft sáuwnht khíptqc chợmwxgt tăblfsng. Khẽogilaqxv miệjxvong ra, mộpfcrt mũrlmzi nhọizmon đegvyen đegvyen sớegvym đegvyưdpiomwxgc hắeygfn chuẩzbycn bịeygf phun ra, mang theo ânhmpm thanh cựzbycc kỳblfs thêruxndpioơfflang cựzbycc nhanh hưdpioegvyng đegvyếhytvn hộpfcr giáuwnhp pháuwnhp khíptqc củokqya đegvyaqxvi phưdpioơfflang bắeygfn tớegvyi, làrgvhm pháuwnht ra tiếhytvng nổeygf kinh thiêruxnn.

Tiếhytvp theo lạeygfi xuấvfwpt hiệjxvon mộpfcrt kiếhytvm khíptqcrgvhu xanh, Hàrgvhn Lậinevp thânhmpn hìuidxnh chợmwxgt lóypqse lêruxnn liềemtsn đegvyyeqmng trưdpioegvyc ngưdpiookqyi Tuyêruxnn Nhạeygfc.

Tuyêruxnn Nhạeygfc ngơffla ngáuwnhc đegvyyeqmng tạeygfi chổeygf, hỏxhypa hồypqsng giáuwnhp trêruxnn ngưdpiookqyi tạeygfi ngựzbycc xuấvfwpt hiệjxvon mộpfcrt cáuwnhi lỗhuzf lớegvyn bằacqing nắeygfm tay, làrgvhm cho linh khíptqc hoàrgvhn toàrgvhn biếhytvn mấvfwpt, đegvyãurze trởyeqm thàrgvhnh mộpfcrt phếhytv phẩzbycm. Màrgvh đegvysesou hắeygfn cũrlmzng khôzfsgng hềemtsypqs dấvfwpu hiệjxvou gìuidx đegvypfcrt nhiêruxnn rơfflai xuốaqxvng. Ngay sau khi bịeygfrgvhn Lậinevp pháuwnh hộpfcr giáuwnhp đegvyi, đegvysesou hắeygfn trựzbycc tiếhytvp bịeygf thanh nguyêruxnn kiếhytvm quang trựzbycc tiếhytvp chéaqxvm rơfflai xuốaqxvng, túzfsgi trữblfs vậinevt bêruxnn hôzfsgng tựzbyc nhiêruxnn cũrlmzng bịeygfrgvhn Lậinevp thuậinevn tay lấvfwpy đegvyi.

Nhìuidxn túzfsgi trữblfs vậinevt trêruxnn tay kia, trong lòikhlng Hàrgvhn Lậinevp cóypqs cảignwm giáuwnhc hưdpioyeqmng thụyymgypqsi khôzfsgng đegvyưdpiomwxgc.


Mộpfcrt tu sĩiivz Trúzfsgc cơffla hậinevu kỳblfs liềemtsn nhưdpio vậinevy bịeygf giếhytvt chếhytvt, nóypqsi vậinevy cũrlmzng thậinevt làrgvh khóypqsypqs thểruxn tin đegvyưdpiomwxgc.

Chẳdshgng qua Hàrgvhn Lậinevp lạeygfi rõxhyprgvhng, đegvyaqxvi phưdpioơfflang chếhytvt trêruxnn tay củokqya chíptqcnh mìuidxnh, hoàrgvhn toàrgvhn bởyeqmi vìuidx "xuấvfwpt bấvfwpt kỳblfs ýqxrx", còikhln lạeygfi cũrlmzng làrgvh do đegvyeygfa hìuidxnh chậinevt hẹowtgp hạeygfn chếhytv.

Nếhytvu làrgvh giao đegvyvfwpu ởyeqm trêruxnn khôzfsgng trung thìuidx đegvyaqxvi phưdpioơfflang tuyệjxvot sẽogil khôzfsgng cho mìuidxnh cơffla hộpfcri tiếhytvn sáuwnht vàrgvho ngưdpiookqyi, íptqct nhấvfwpt cũrlmzng cáuwnhch xa hơfflan mưdpiookqyi trưdpiomwxgng, hơfflan nữblfsa còikhln cóypqs sựzbyc hổeygf trợmwxg củokqya pháuwnhp khíptqc phi hàrgvhnh, tốaqxvc đegvypfcr củokqya đegvyaqxvi phưdpioơfflang tuyệjxvot đegvyaqxvi khôzfsgng thấvfwpp hơfflan cựzbycc hạeygfn thânhmpn pháuwnhp củokqya chíptqcnh mìuidxnh.

ikhln cóypqs, lầseson nàrgvhy cóypqs thểruxn mộpfcrt kíptqcch hủokqyy hộpfcr giáuwnhp củokqya đegvyaqxvi phưdpioơfflang chíptqcnh làrgvh nhờokqy sừbzxkng củokqya mặrgvhc giao luyệjxvon chếhytv thàrgvhnh mộpfcrt pháuwnhp khíptqc tựzbyc bạeygfo, cùjovdng vớegvyi hộpfcr giáuwnhp củokqya đegvyaqxvi phưdpioơfflang đegvyypqsng quy vu tậinevn.

ypqsi tớegvyi cáuwnhi sừbzxkng nàrgvhy, vịeygf chủokqy đegvyiếhytvm luyệjxvon chếhytv ra cho mìuidxnh còikhln khôzfsgng ngừbzxkng tiếhytvc hậinevn, nóypqsi làrgvh đegvypfcrc giáuwnhc củokqya Mặrgvhc giao nàrgvhy màrgvh trưdpioyeqmng thàrgvhnh hơfflan hai ba mưdpioơfflai năblfsm, cóypqs thểruxn luyệjxvon chếhytv thàrgvhnh mộpfcrt pháuwnhp khíptqc phi thưdpiookqyng lợmwxgi hạeygfi, màrgvh bởyeqmi vìuidx sừbzxkng vừbzxka mớegvyi sinh ra phẩzbycm chấvfwpt còikhln thấvfwpp, chỉdwgvypqs thểruxn luyệjxvon chếhytv thàrgvhnh vậinevt phẩzbycm tiêruxnu hao.

Chẳdshgng qua hôzfsgm nay phảignwi dùjovdng vậinevt ấvfwpy giếhytvt chếhytvt mộpfcrt gãurze tu sĩiivz Trúzfsgc cơffla hậinevu kỳblfs, quảignwrgvh cựzbycc kỳblfs tốaqxvn kéaqxvm.

rgvhn Lạeygfp đegvyem Thanh ngưdpiong kíptqcnh cùjovdng tiểruxnu chung củokqya đegvyaqxvi phưdpioơfflang thu hồypqsi thìuidx sau lưdpiong truyềemtsn đegvyếhytvn vàrgvhi tiếhytvng bạeygfo liệjxvot. Đnosciềemtsu nàrgvhy làrgvhm cho hắeygfn khôzfsgng tiếhytvp tụyymgc suy tưdpiorgvh vỗhuzfrgvho túzfsgi trữblfs vậinevt ởyeqmruxnn hôzfsgng, lậinevp tứyeqmc từbzxkruxnn trong bay hai con khôzfsgi lỗhuzf thúzfsg. Thìuidx ra táuwnhm con khôzfsgi lỗhuzf kia bịeygf con huyếhytvt tri thùjovdrgvhy đegvyếhytvn trưdpioegvyc ngưdpiookqyi, lậinevp tứyeqmc bịeygf cắeygft thàrgvhnh bảignwy táuwnhm phầseson rồypqsi.

nhmpy giờokqy huyếhytvt tri thùjovd lạeygfi hưdpioegvyng Hàrgvhn Lậinevp vọizmot đegvyếhytvn.

rgvhn Lậinevp khoáuwnht tay, mộpfcrt đegvyôzfsgi Ôwkzh long đegvyoạeygft xuấvfwpt hiệjxvon liềemtsn ngay lậinevp tứyeqmc hóypqsa lêruxnn thậinevt lớegvyn, đegvyem huyếhytvt tri thùjovd từbzxk khôzfsgng trung ngăblfsn lạeygfi.

Tiếhytvp theo, cộpfcrt sáuwnhng từbzxk trong miệjxvong củokqya con rồypqsi bắeygfn ra, khôzfsgng ngừbzxkng côzfsgng kíptqcch đegvyếhytvn thânhmpn hìuidxnh màrgvhu đegvyxhyp củokqya yêruxnu thúzfsg, khiếhytvn nóypqs tạeygfm thờokqyi dừbzxkng lạeygfi mộpfcrt chổeygf, khôzfsgng thểruxn tiếhytvp tụyymgc tiếhytvn lêruxnn.

Huyếhytvt tri thùjovddpioegvyi tìuidxnh huốaqxvng nhưdpio vậinevy liêruxnn tụyymgc phun ra mạeygfng nhệjxvon, nhưdpiong đegvyáuwnhng tiếhytvc làrgvhrgvhn Lậinevp vừbzxka thấvfwpy yêruxnu thúzfsg xuấvfwpt chiêruxnu nàrgvhy ra lậinevp tứyeqmc thânhmpn hìuidxnh nhoáuwnhng lêruxnn tráuwnhnh mấvfwpt, cho nêruxnn nếhytvu cóypqs khôzfsgi lỗhuzf thúzfsgrgvho tráuwnhnh khôzfsgng đegvyưdpiomwxgc bịeygf mạeygfng nhệjxvon cuốaqxvn lấvfwpy thìuidx lậinevp tứyeqmc đegvyưdpiomwxgc hắeygfn thu vàrgvho trong trữblfs vậinevt đegvyeygfi trung đegvyeygfi mộpfcrt con kháuwnhc đegvyi ra, mộpfcrt chúzfsgt cũrlmzng khôzfsgng dáuwnhm chậinevm trểruxn, tiếhytvp tụyymgc kéaqxvo dàrgvhi côzfsgng kíptqcch.

Ýoflxdpioyeqmng tếhytv xuấvfwpt phùjovd bảignwo giếhytvt đegvyaqxvi phưdpioơfflang làrgvh khôzfsgng thểruxn thựzbycc hiệjxvon đegvyưdpiomwxgc, dùjovd sao thìuidxjovdng vòikhlng bảignwo hộpfcrjovdng pháuwnhp khíptqc đegvyruxn đegvyóypqsn lấvfwpy mạeygfng nhệjxvon làrgvh đegvyiềemtsu khôzfsgng chắeygfc chắeygfn lắeygfm.

rgvhn Lậinevp khôzfsgng tiếhytvp tụyymgc nềemtsrgvh, híptqct mộpfcrt hơfflai thậinevt sânhmpu, đegvyàrgvhnh phảignwi tiếhytvp tụyymgc bảignwo trìuidx loạeygfi côzfsgng kíptqcch nàrgvhy đegvyaqxvi vớegvyi huyếhytvt tri thùjovd, khôzfsgng dáuwnhm lơfflai lõxhypng típtqcrgvho.

Quáuwnh mộpfcrt khắeygfc sau, tìuidxnh huốaqxvng xảignwy ra hoàrgvhn toàrgvhn giốaqxvng vớegvyi Hàrgvhn Lậinevp dựzbyc đegvyeygfnh, huyếhytvt sắeygfc trêruxnn ngưdpiookqyi huyếhytvt tri thùjovd dầseson dầseson thốaqxvi lui, bêruxnn ngoàrgvhi thânhmpn thểruxnrlmzng dầseson dầseson xuấvfwpt hiệjxvon nhữblfsng vếhytvt thưdpioơfflang, hiểruxnn nhiêruxnn chânhmpn nguyêruxnn củokqya huyếhytvt tri thùjovdrgvhy tiêruxnu hao khôzfsgng íptqct, khôzfsgng thểruxn tiếhytvp tụyymgc duy trìuidx linh lựzbycc đegvyruxn bảignwo hộpfcr thânhmpn thểruxn khỏxhypi bịeygfzfsgng kíptqcch.

rgvhn Lậinevp trêruxnn mặrgvht lộpfcr ra vẻvfwp mỉdwgvm cưdpiookqyi thìuidx con tri thùjovdrgvhy cũrlmzng cảignwm giáuwnhc đegvyưdpiomwxgc cóypqs chúzfsgt khôzfsgng ổeygfn, vàrgvhi lầseson muốaqxvn thoáuwnht ra sựzbyczfsgng kíptqcch củokqya Hàrgvhn Lậinevp, hưdpioegvyng đegvyếhytvn cáuwnhi đegvypfcrng khẩzbycu đegvyi đegvyếhytvn nhưdpiong đegvyemtsu bịeygf nhũrlmzng con rốaqxvi kia dùjovdng nhữblfsng cộpfcrt sáuwnhng dồypqsn dậinevp bắeygfn tớegvyi bứyeqmc nóypqs trởyeqm vềemts, cuốaqxvi cùjovdng bịeygfrgvhn Lậinevp vânhmpy chếhytvt tạeygfi chổeygf.

Khi con yêruxnu thúzfsg hao hếhytvt tia chânhmpn nguyêruxnn còikhln lạeygfi thìuidx khôzfsgng thểruxn phảignwn kháuwnhng đegvyưdpiomwxgc nữblfsa, màrgvhrgvhn Lậinevp cũrlmzng xuấvfwpt ra mộpfcrt thanh ngânhmpn kiếhytvm sắeygfc béaqxvn vôzfsgjovdng tiếhytvn lêruxnn mộpfcrt bưdpioegvyc đegvyem đegvysesou củokqya nóypqs chéaqxvm xuốaqxvng. Quảignw nhiêruxnn giáuwnhp xáuwnhc củokqya con thúzfsgrgvhy cứyeqmng rắeygfn vôzfsgjovdng nhưdpiong khi khôzfsgng còikhln pháuwnhp lựzbycc hộpfcr thểruxn liềemtsn nhẹowtg nhàrgvhng bịeygf ngânhmpn kiếhytvm pháuwnh hỏxhypng phòikhlng ngựzbyc.

Sau đegvyóypqs, Hàrgvhn Lậinevp đegvyrgvht môzfsgng xuốaqxvng ngồypqsi ởyeqmruxnn cạeygfnh, nửabvsa ngàrgvhy sau cũrlmzng khôzfsgng nóypqsi gìuidx.

Sau mộpfcrt lúzfsgc, hắeygfn nhìuidxn cáuwnhc tu sĩiivz chếhytvt khắeygfp trong nhũrlmz đegvypfcrng, lầseson đegvysesou hắeygfn cảignwm thấvfwpy đegvyưdpiomwxgc sinh mệjxvonh củokqya ngưdpiookqyi tu tiêruxnn yếhytvu ớegvyt nhưdpio thếhytvrgvho. Đnosciềemtsu nàrgvhy làrgvhm cho trong lòikhlng hắeygfn cóypqs đegvyiểruxnm bi ai. Cóypqs lẽogilrgvh mộpfcrt ngàrgvhy nàrgvho đegvyóypqs, hắeygfn cũrlmzng đegvyypqsng dạeygfn chếhytvt trêruxnn tay củokqya ngưdpiookqyi tu tiêruxnn, hoặrgvhc làrgvh tang mạeygfng ởyeqm trong bụyymgng con yêruxnu thúzfsgrgvho đegvyóypqs.

Nghĩiivz ngơfflai đegvyưdpiomwxgc mộpfcrt láuwnht, Hàrgvhn Lậinevp đegvyem tiểruxnu thưdpioegvyc phùjovd bảignwo đegvyếhytvn, tiếhytvp theo, cáuwnhc đegvyypqs vậinevt trong túzfsgi trữblfs vậinevt đegvyeygfi củokqya cáuwnhc thi thểruxn hắeygfn cũrlmzng thu lấvfwpy.

Cuốaqxvi cùjovdng cẩzbycn thậinevn tiếhytvn gầseson lạeygfi Truyềemtsn tốaqxvng trậinevn, áuwnhnh mắeygft chăblfsm chúzfsg nhìuidxn năblfsm bộpfcrrgvhi cốaqxvt cùjovdng vớegvyi nhữblfsng lệjxvonh bàrgvhi kia khôzfsgng rờokqyi.

nosceygfi na di lệjxvonh, đegvyânhmpy làrgvh do Lữblfs Thiêruxnn Môzfsgng xưdpiong hôzfsg nhưdpio vậinevy". Hàrgvhn Lậinevp lânhmpm vàrgvho suy tưdpio thầsesom nghĩiivz.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.