Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 268 : Bạch tri thù

    trước sau   
nocr mộknnbt cáxufwi đpokdknnbng thạemfzc nhũrvws thôzaxsng đpokdi táxufwm phíbpsca, tuy khôzaxsng biếjikst rốdlygt cuộknnbc lànocr lớfbsbn nhỏnocr nhưlfez thếjiksnocro.

nocrn Lậjiksp sau khi đpokdưlfeza "Nguyệwzzpt quang thạemfzch" xem xéubudt xung quanh mộknnbt phen, mớfbsbi cho ra kếjikst luậjiksn nhưlfez vậjiksy.

Tuy khi đpokdưlfezngunng hầliojm bịnocr sậjiksp xuốdlygng, ngay khi đpokdduqgt đpokdáxufwyfzvi xuốdlygng Hànocrn Lậjiksp cựdlygc nhanh tạemfzo ra mộknnbt vòpdjong bảyfzvo hộknnb. Kếjikst quảyfzvnocr mặurpyc dùdrhg bịnocr đpokdduqgt đpokdáxufwyfzvi xuốdlygng liêunsjn tụjiksc nhưlfez vậjiksy, chôzaxsn sârnplu dưlfezfbsbi đpokdduqgt nhưlfezng cuốdlygi cùdrhgng vẫfbsbn cóapqs đpokdưlfezngunng sốdlygng.

Chẳdsmwng qua đpokdưlfezngunng hầliojm rung đpokdknnbng lớfbsbn nhưlfez vậjiksy thìjucmrvwsng đpokdãsfvb xảyfzvy ra biếjiksn đpokdhgopi lớfbsbn nêunsjn Hànocrn Lậjiksp cũrvwsng khôzaxsng biếjikst chíbpscnh mìjucmnh hiệwzzpn tạemfzi đpokdang ởjvpkyfzvi nànocro, cũrvwsng nhưlfez khôzaxsng thểyxgnxufwc đpokdinh đpokdưlfezjckzc phưlfezơyfzvng hưlfezfbsbng mộknnbt cáxufwch chíbpscnh xáxufwc. Dưlfezfbsbi tìjucmnh huốdlygng bấduqgt đpokdefwnt dĩsfvb đpokdànocrnh phảyfzvi thảyfzv ra mấduqgy con rốdlygi thằiyphn lằiyphn đpokdi thăqfwqm dòpdjo, cho chúypzxng đpokdi khắefwnp nơyfzvi hy vọxeijng cóapqs thểyxgnjucmm đpokdưlfezjckzc đpokdưlfezngunng ra.

ypzxc nànocry hắefwnn đpokdãsfvb hốdlygi hậjiksn rấduqgt lớfbsbn, ngànocry đpokdóapqs tạemfzi sao lạemfzi khôzaxsng họxeijc Thổhgop đpokdknnbn thuậjikst, nếjiksu khôzaxsng thìjucm chỉyvqf cẩmuiin thi pháxufwp mộknnbt chúypzxt lànocrapqs thểyxgn tựdlyg do đpokdi lạemfzi trong đpokdduqgt rồlioji! Hôzaxsm nay sao còpdjon phảyfzvi đpokdi theo khôzaxsi lỗmuii thúypzxnocry từrvlc từrvlcnocr mởjvpk thôzaxsng đpokdemfzo đpokdi ra.

Ýanxq niệwzzpm dùdrhgng pháxufwp khíbpsc mởjvpk đpokdưlfezngunng chỉyvqfapqse lêunsjn trong đpokdlioju hắefwnn mànocr thôzaxsi, tuyệwzzpt đpokddlygi sẽmuii khôzaxsng thựdlygc hiệwzzpn.


lfezfbsbi tìjucmnh huốdlygng khôzaxsng rõlwao phưlfezơyfzvng hưlfezfbsbng cùdrhgng vịnocr tríbpsc hiệwzzpn tạemfzi củmesqa mìjucmnh, tùdrhgy tiệwzzpn lãsfvbng phíbpsc pháxufwp lựdlygc cũrvwsng khôzaxsng phảyfzvi lànocr sựdlygjucmnh tốdlygt gìjucm, huốdlygng hồlioj nếjiksu dưlfezfbsbi lớfbsbp lớfbsbp đpokdduqgt nhưlfez vậjiksy mànocr sửjvpk dụjiksng pháxufwp khíbpsc thìjucm nguy hiểyxgnm cựdlygc kỳgtut! Mộknnbt thao táxufwc khôzaxsng đpokdúypzxng sẽmuii lạemfzi bịnocr chôzaxsn vùdrhgi xuốdlygng lầliojn nữdsmwa.

Nghĩsfvb nhưlfez vậjiksy, Hànocrn Lậjiksp liềfmwhn khốdlygng chếjiksnocri con khôzaxsi lỗmuii thúypzx, đpokdem phạemfzm vi xung quanh tra xéubudt vànocri lầliojn, sau đpokdóapqs mớfbsbi lựdlyga chọxeijn phưlfezơyfzvng hưlfezfbsbng rờnguni đpokdi tốdlygt nhấduqgt. Buồliojn tẻjucm liêunsjn tụjiksc mấduqgy canh giờngun, rốdlygt cuộknnbc cũrvwsng đpokdi đpokdếjiksn cáxufwi đpokdknnbng thạemfzc nhữdsmwzaxs danh nànocry, đpokdiềfmwhu nànocry lànocrm cho Hànocrn Lậjiksp lòpdjong khôzaxsng khỏnocri thảyfzv lỏnocrng xuốdlygng.

Cảyfzvm giáxufwc đpokdưlfezjckzc sốdlygng lạemfzi thậjikst lànocr tốdlygt!

nocrn Lậjiksp quay đpokdlioju nhìjucmn lạemfzi huyệwzzpt đpokdknnbng mànocrjucmnh đpokdi ra, trong lòpdjong khẳdsmwng đpokdnocrnh còpdjon cóapqs nhữdsmwng ngưlfeznguni kháxufwc cũrvwsng đpokdang cốdlyg gắefwnng bảyfzvo vệwzzpxufwi mạemfzng nhỏnocr trong đpokdưlfezngunng hầliojm đpokdhgopxufwt đpokdóapqs. Nhưlfezng cóapqs hay khôzaxsng tìjucmm đpokdưlfezjckzc đpokdưlfezngunng thoáxufwt ra ngoànocri thìjucmrvwsng thậjikst khóapqsapqsi.

Bởjvpki vìjucm tạemfzi mộknnbt chỗmuii khôzaxsng hềfmwhapqs kẽmuii hởjvpk nhưlfez vậjiksy, thìjucm cho dùdrhgnocr tu sĩsfvb Trúypzxc cơyfzv kỳgtutrvwsng chỉyvqf sợjckz kiêunsjn kìjucm khôzaxsng lârnplu lắefwnm, đpokdwzzp tửjvpk Luyệwzzpn khíbpsc kỳgtut thìjucm lạemfzi cànocrng dữdsmw nhiềfmwhu lànocrnh íbpsct rồlioji.

nocrn Lậjiksp tuy may mắefwnn nhưlfezng trong lòpdjong vẫfbsbn cóapqs chúypzxt buồliojn bựdlygc khôzaxsng thôzaxsi.

Bon họxeij sao lạemfzi khi tiếjiksn vànocro đpokdưlfezngunng hầliojm khôzaxsng lârnplu thìjucm đpokdưlfezngunng hầliojm bịnocr sụjiksp đpokdhgopdrhgng vớfbsbi đpokdknnbng đpokdduqgt nữdsmwa chứwzba? Chẳdsmwng lẻjucmnocr do ngưlfeznguni ma đpokdemfzo lànocrm tròpdjo quỷrvlc? Hànocrn Lậjiksp cảyfzvm thấduqgy táxufwm chíbpscn phầliojn mưlfeznguni lànocr thậjikst rồlioji.

Ngay lúypzxc nànocry ởjvpk trêunsjn mặurpyt đpokdduqgt, ngưlfeznguni củmesqa ma đpokdemfzo lậjiksp tứwzbac pháxufwlfezxufwi đpokdknnbng khẩmuiiu, đpokdem sơyfzvn đpokdknnbng cùdrhgng vớfbsbi hếjikst thảyfzvy pháxufw hỏnocrng đpokdi.

nocr tạemfzi phíbpsca cao trêunsjn khôzaxsng trung kia, hoànocrng sam lãsfvbo giảyfzvlfezfbsbng sang côzaxsxufwi mặurpyc hồliojng y tiếjiksc hậjiksn nóapqsi:

"Liêunsjn sưlfez muộknnbi, chỉyvqf mộknnbt chúypzxt chuyệwzzpn nhỏnocr nhưlfez vậjiksy, bọxeijn chúypzxng cũrvwsng đpokdãsfvb bỏnocr chạemfzy nhưlfez chóapqs nhànocrapqs tang thìjucm cầliojn gìjucm phảyfzvi vậjiksn dụjiksng "xufwm đpokdnocra phùdrhg" kia chứwzba? Phảyfzvi biếjikst rằiyphng đpokdârnply lànocr mộknnbt trung cấduqgp phùdrhg lụjiksc vôzaxsdrhgng hiếjiksm cóapqs!"

"Hừrvlc! Muốdlygn trưlfezfbsbc mặurpyt Liêunsjn Phi Hoa ta bỏnocr trốdlygn thìjucm đpokdârnplu cóapqs dễoswynocrng nhưlfez vậjiksy? Tuy nóapqsi nhiêunsjn vụjiks lầliojn nànocry chíbpscnh lànocr quéubudt sạemfzch mỏnocr linh thạemfzch nànocry nhưlfezng nhìjucmn thấduqgy bọxeijn họxeijjucmnh bìjucmnh an an chạemfzy đpokdếjiksn nơyfzvi kháxufwc lànocrm ta cóapqs cảyfzvm giáxufwc khôzaxsng thoảyfzvi máxufwi lắefwnm" Hồliojng y côzaxslfezơyfzvng bĩsfvbu bĩsfvbu môzaxsi, vẻjucm mặurpyt đpokdiềfmwhm nhiêunsjn nóapqsi.

Hoànocrng y lãsfvbo giảyfzv ghe vậjiksy khôzaxsng khỏnocri cóapqs chúypzxt dởjvpk khóapqsc dởjvpklfeznguni!

Lấduqgy mộknnbt cáxufwi lýqvkd do khôzaxsng ra gìjucm nhưlfez vậjiksy, liềfmwhn lãsfvbng phíbpsc mộknnbt trung cấduqgp phùdrhg lụjiksc hiếjiksm cóapqs, thậjikst sựdlygnocr rấduqgt đpokdáxufwng cưlfeznguni. Nhưlfezng ngưlfeznguni ta lànocr nữdsmw nhi duy nhấduqgt củmesqa môzaxsn chủmesq Ma Diễoswym Môzaxsn. Khụjiks! Chíbpscnh mìjucmnh cũrvwsng chỉyvqfnocr mộknnbt hộknnb pháxufwp nhỏnocr nhoi củmesqa Thiêunsjn Sáxufwt Tôzaxsng mànocr thôzaxsi, lànocrm sao lạemfzi nhànocrn nhãsfvb quảyfzvn chuyệwzzpn củmesqa ngưlfeznguni ta chứwzba?


Nghĩsfvb nhưlfez vậjiksy, lãsfvbo giảyfzv đpokdànocrnh phảyfzvi ngậjiksm miệwzzpng lạemfzi khôzaxsng tiếjiksp tụjiksc nóapqsi nữdsmwa.

Khôzaxsng bao lârnplu, sau đpokdem linh quáxufwng pháxufw hủmesqy sạemfzch sẽmuii, ngưlfeznguni củmesqa ma đpokdemfzo nhịnocrzaxsng liềfmwhn rờnguni khỏnocri nơyfzvi đpokdârnply, dầliojn dầliojn khôzaxsng thấduqgy bóapqsng dáxufwng nữdsmwa.

Mộknnbt ngànocry sau, mộknnbt khu dưlfezjckzc viêunsjn trồliojng dưlfezjckzc thảyfzvo đpokdưlfezjckzc bảyfzvy đpokdemfzi tôzaxsng pháxufwi ẩmuiin tànocrng cáxufwch nơyfzvi linh quáxufwng khôzaxsng xa cũrvwsng bịnocr mộknnbt nhóapqsm ngưlfeznguni đpokdáxufwnh léubudn, toànocrn bộknnblfezjckzc thảyfzvo chuẩmuiin bịnocr đpokdyxgn luyệwzzpn đpokdan bịnocr pháxufw hủmesqy hoànocrn toànocrn. Ngay cảyfzvrnply con cũrvwsng bịnocr "Thanh dưlfezơyfzvng ma hỏnocra" thiêunsju khôzaxsng còpdjon mộknnbt mảyfzvnh.

Sựdlygjucmnh nànocry lậjiksp tứwzbac đpokdưlfezjckzc sựdlyg chúypzx ýqvkd củmesqa thưlfezjckzng tầliojng thấduqgt đpokdemfzi tôzaxsng pháxufwi. So vớfbsbi chuyệwzzpn linh quáxufwng bịnocr đpokdáxufwnh léubudn thìjucm quan trọxeijng hơyfzvn rấduqgt nhiềfmwhu. Dùdrhg sao thìjucm linh quáxufwng bịnocr hủmesqy thìjucm chỉyvqf cầliojn mộknnbt chúypzxt thờnguni gian liềfmwhn cóapqs thểyxgn khôzaxsi phụjiksc, nhưlfezng lầliojn nànocry linh thảyfzvo bịnocrlfezfbsbp vànocr hỏnocra thiêunsju nhưlfez vậjiksy muốdlygn phụjiksc hồlioji cũrvwsng phảyfzvi mấduqgt rấduqgt nhiềfmwhu năqfwqm.

Cao tầliojng củmesqa thấduqgt đpokdemfzi pháxufwi xuấduqgt cao thủmesq đpokdếjiksn muốdlygn đpokduổhgopi giếjikst bọxeijn họxeij nhưlfezng khôzaxsng ngờngun giữdsmwa đpokdưlfezngunng lạemfzi bịnocr phụjiksc kíbpscch bởjvpki đpokdknnbi ngũrvws tiếjiksp ứwzbang củmesqa đpokddlygi phưlfezơyfzvng. Lạemfzi bịnocr tổhgopn thấduqgt thêunsjm mộknnbt phầliojn nhỏnocr.

Bịnocr thấduqgt bạemfzi liêunsjn tụjiksc nhưlfez thếjiks, thấduqgt đpokdemfzi pháxufwi tựdlyg nhiêunsjn khôzaxsng tiếjiksp tụjiksc nhẫfbsbn nhịnocrn nữdsmwa. Sau khi khôzaxsi phụjiksc đpokdưlfezjckzc mộknnbt chúypzxt thựdlygc lựdlygc bọxeijn họxeij liềfmwhn cùdrhgng vớfbsbi ma đpokdemfzo lụjiksc tôzaxsng giao chiếjiksn hai ba trậjiksn lớfbsbn. Đapziãsfvb bắefwnt đpokdlioju cho mộknnbt trưlfezngunng chéubudm giếjikst mớfbsbi.

ypzxc nànocry ởjvpklfezfbsbi đpokdduqgt Hànocrn Lậjiksp đpokdang nhíbpscu nhíbpscu mànocry, rốdlygt cuộknnbc cũrvwsng pháxufwt hiệwzzpn đpokdưlfezjckzc mộknnbt chúypzxt gióapqs pháxufwt ra từrvlcxufwi đpokdknnbng khẩmuiiu kia, lậjiksp tứwzbac đpokdiềfmwhu khiểyxgnn hai con khôzaxsi lỗmuii thúypzx đpokdi trưlfezfbsbc dòpdjo đpokdưlfezngunng rốdlygi chíbpscnh mìjucmnh đpokdi theo phíbpsca sau

Liêunsjn tiếjiksp đpokdi đpokdi qua hơyfzvn mưlfeznguni huyệwzzpt đpokdknnbng, khôzaxsng gian củmesqa nhũrvws đpokdknnbng cànocrng lúypzxc cànocrng lớfbsbn. Nơyfzvi lớfbsbn nhấduqgt cơyfzv hồliojapqs thểyxgn chứwzbaa hơyfzvn trăqfwqm ngưlfeznguni cũrvwsng khôzaxsng cóapqs vấduqgn đpokdfmwhjucm. Đapziliojng dạemfzng gióapqsrvwsng ngànocry cànocrng mạemfznh mẽmuii thổhgopi đpokdếjiksn, đpokdiềfmwhu nànocry cũrvwsng lànocrm cho Hànocrn Lậjiksp yêunsjn târnplm hơyfzvn đpokdôzaxsi chúypzxt, dùdrhg sao thìjucmapqs gióapqs thổhgopi đpokdếjiksn chứwzbang tỏnocrapqs thôzaxsng đpokdemfzo thôzaxsng vớfbsbi bêunsjn trêunsjn.

Khi Hànocrn Lậjiksp bưlfezfbsbc vànocro mộknnbt cáxufwi huyệwzzpt đpokdknnbng mớfbsbi thìjucmunsjn trong cũrvwsng đpokdãsfvbapqs bảyfzvy táxufwm ngưlfeznguni rồlioji, chíbpscnh lànocr mấduqgy tu sĩsfvb Tuyêunsjn Nhạemfzc, Lữdsmw Thiêunsjn Môzaxsng, Chung Ngôzaxs.

Khi bọxeijn họxeij nhìjucmn thấduqgy bêunsjn cạemfznh Hànocrn Lậjiksp cóapqs hai con khôzaxsi lỗmuii thúypzx thìjucmapqs chúypzxt bấduqgt ngờngun.

Nhưlfezng sau đpokdóapqs Tuyêunsjn Nhạemfzc cưlfeznguni cưlfeznguni muốdlygn nóapqsi đpokdiềfmwhu gìjucm đpokdóapqs, đpokdknnbt nhiêunsjn mộknnbt tiếjiksng kêunsju thêunsjlfezơyfzvng từrvlc đpokdnocra phưlfezơyfzvng bêunsjn cạemfznh truyềfmwhn đpokdếjiksn lànocrm cho tấduqgt cảyfzv mọxeiji ngưlfeznguni đpokdfmwhu biếjiksn đpokdhgopi sắefwnc mặurpyt, lộknnb ra vẻjucm giậjikst mìjucmnh.

Tuyêunsjn Nhạemfzc cùdrhgng Lữdsmw Thiêunsjn Môzaxsng liếjiksc mắefwnt nhau, cũrvwsng khôzaxsng hềfmwh hỏnocri Hànocrn Lậjiksp đpokdiềfmwhu gìjucm, lậjiksp tứwzbac bưlfezfbsbc nhanh đpokdếjiksn nơyfzvi pháxufwt ra tiếjiksng kêunsju thêunsjlfezơyfzvng vừrvlca rồlioji. Trêunsjn đpokdưlfezngunng cũrvwsng nhanh chóapqsng thi triểyxgnn cáxufwc loạemfzi pháxufwp thuậjikst phòpdjong ngựdlyg, pháxufwp khíbpsc. Nêunsjn đpokdfmwh phòpdjong thìjucm đpokdfmwh phòpdjong, khôzaxsng dáxufwm bấduqgt cẩmuiin phârnpln nànocro.

nocrn Lậjiksp gặurpyp phảyfzvi cảyfzvnh nànocry, do dựdlyg mộknnbt chúypzxt nhưlfezng cuốdlygi cùdrhgng vẫfbsbn lấduqgy ra Bạemfzch lârnpln thuẫfbsbn, chậjiksm rãsfvbi theo sau. Nhưlfezng hắefwnn lạemfzi khôzaxsng hềfmwh thi triểyxgnn pháxufwp thuậjikst phòpdjong ngựdlygnocro, "Khinh thârnpln thuậjikst"nocr "Ngựdlyg phong quyếjikst"rvwsng đpokdãsfvb đpokdliojng thờnguni thi triểyxgnn trêunsjn ngưlfeznguni. Hắefwnn luôzaxsn cho rằiyphng tạemfzi khôzaxsng gian hep nhưlfez vậjiksy thìjucm tốdlygc đpokdknnb so vớfbsbi phòpdjong ngựdlygnocrng trọxeijng yếjiksu hơyfzvn.


Bọxeijn họxeij mộknnbt đpokdưlfezngunng xuyêunsjn qua ba bốdlygn huyệwzzpt đpokdknnbng, đpokdi đpokdếjiksn mộknnbt cáxufwi nhũrvws đpokdknnbng thậjikst lớfbsbn thìjucm nhấduqgt thờnguni bịnocr cảyfzvnh tưlfezjckzng trưlfezfbsbc mắefwnt lànocrm cho hoảyfzvng sợjckz.

unsjn trong huyệwzzpt đpokdknnbng, mộknnbt con bạemfzch tri thùdrhg (con nhệwzzpn trắefwnng) trong suốdlygt lớfbsbn đpokdếjiksn mấduqgy trưlfezjckzng, đpokdang dùdrhgng nhữdsmwng chiếjiksc răqfwqng thậjikst lớfbsbn cắefwnn lêunsjn mộknnbt khốdlygi máxufwu thịnocrt, mơyfzv hồliojpdjon cóapqs thểyxgn nhậjiksn ra đpokdóapqsnocr mộknnbt thi thểyxgn. Bêunsjn ngoànocri thi thểyxgnapqs trang phụjiksc mànocru trắefwnng, biểyxgnu hiệwzzpn ngưlfeznguni nànocry lànocr mộknnbt đpokdwzzp tửjvpk Yểyxgnm Nguyệwzzpt Tôzaxsng đpokdang chạemfzy trốdlygn. Xung quanh thi thểyxgnpdjon cóapqs ba bốdlygn kiệwzzpn pháxufwp khíbpscyfzvi xuốdlygng.

Nhưlfezng lànocrm cho mọxeiji ngưlfeznguni chăqfwqm chúypzx nhìjucmn chíbpscnh lànocr phíbpsca sau lưlfezng bạemfzch tri thùdrhgapqs mộknnbt đpokddlygng quặurpyng linh thạemfzch, bao lấduqgy mộknnbt lụjiksc giáxufwc truyềfmwhn tốdlygng trậjiksn cựdlygc kỳgtutzaxsbpscnh, bêunsjn cạemfznh truyềfmwhn tốdlygng trậjiksn còpdjon cóapqsqfwqm hànocri cốdlygt đpokdang đpokdãsfvb tọxeija pháxufwt ra ngũrvws sắefwnc quang hoa lơyfzv lửjvpkng cáxufwch mặurpyt đpokdduqgt khoảyfzvng ba thưlfezfbsbc, trêunsjn tay đpokdang cầliojm mộknnbt lệwzzpnh bànocri mànocru lam, tảyfzvn ra nhànocrn nhạemfzt áxufwnh sáxufwng nhànocrn nhạemfzt.

apziârnply lànocrxufwi gìjucm?"

Mộknnbt gãsfvb Luyệwzzpn khíbpsc kỳgtut nuốdlygc nưlfezfbsbc miếjiksng hỏnocri, ai cũrvwsng khôzaxsng biếjikst lànocr hắefwnn nóapqsi chíbpscnh lànocr con nhẹlioj quáxufwi dịnocr, truyềfmwhn tốdlygng trậjiksn hay lànocr nhữdsmwng lệwzzpnh bànocri bêunsjn hànocri cốdlygt. Tựdlyg nhiêunsjn cũrvwsng khôzaxsng ai trảyfzv lờnguni hắefwnn

apqs lẽmuii ârnplm thanh củmesqa ngưlfeznguni nànocry đpokdãsfvbnocrm kinh đpokdknnbng đpokdếjiksn con tri thùdrhg, quáxufwi thúypzxnocry đpokdìjucmnh chỉyvqf gặurpym nhắefwnm con mồlioji, mànocrdrhgng áxufwnh mắefwnt lạemfznh nhưlfezqfwqng nhìjucmn vềfmwh phíbpsca nhữdsmwng ngưlfeznguni vừrvlca bưlfezfbsbc vànocro huyệwzzpt đpokdknnbng.

Đapziiềfmwhu nànocry lànocrm cho bọxeijn Hànocrn Lậjiksp rùdrhgng mìjucmnh, vộknnbi vànocrng đpokdfmwh phòpdjong.

Nhưlfezng quáxufwi thúypzx nhìjucmn mộknnbt láxufwt sau liềfmwhn cuốdlygi đpokdlioju tiếjiksp tụjiksc cắefwnn xéubud thi thểyxgn, dưlfezngunng nhưlfez khôzaxsng quan târnplm đpokdếjiksn nhữdsmwng kẻjucm bịnocrapqs cho yếjiksu nhưlfezjckzc nànocry, lànocrm mọxeiji ngưlfeznguni khôzaxsng khỏnocri nhìjucmn nhau!

"Tìjucmm chếjikst sao!"

Mộknnbt gãsfvb đpokdwzzp tửjvpk Yểyxgnm Nguyêunsjt Tôzaxsng nhìjucmn thấduqgy đpokdliojng môzaxsn chếjikst trong miệwzzpng bạemfzch tri thùdrhgnocry, cảyfzvm thấduqgy "thỏnocr tửjvpk hồlioj bi", đpokdknnbt nhiêunsjn giưlfezơyfzvng tay lêunsjn thảyfzv ra mộknnbt pháxufwp khíbpscjucmnh phi tiêunsju mànocru đpokdnocr bắefwnn nhanh vềfmwh phíbpsca bạemfzch tri thùdrhg.

Đapziiềfmwhu nànocry lànocrm cho nhữdsmwng ngưlfeznguni lãsfvbo thànocrnh nhưlfez Lữdsmw Thiêunsjn Môzaxsng hoảyfzvng sợjckz, thầliojm mắefwnng ngu xuẩmuiin.

Phi tiêunsju bay nhanh vềfmwh phíbpsca đpokdlioju bạemfzch tri thùdrhg, nhưlfezng nóapqsrvwsng khôzaxsng hềfmwhapqs ýqvkd tứwzbaubud tráxufwnh. "Phànocrnh" mộknnbt tiếjiksng liềfmwhn bịnocr dộknnbi ngưlfezjckzc trởjvpk ra. Mộknnbt dấduqgu vếjikst nhỏnocrrvwsng khôzaxsng hềfmwhlfezu lạemfzi nhưlfezng cáxufwi pháxufwp khi kia cũrvwsng cóapqs chúypzxt bịnocr gấduqgp khúypzxc đpokdi. Đapziếjiksn mứwzbac nhưlfez thếjiks quảyfzv thậjikst lànocr quáxufw sứwzbac khoa trưlfezơyfzvng.

apziliojng loạemfzt đpokdknnbng thủmesq!"


Tuyêunsjn Nhạemfzc hung hăqfwqng nhìjucmn têunsjn đpokdliojng môzaxsn kia, khôzaxsng thểyxgn khôzaxsng kêunsju gọxeiji mọxeiji ngưlfeznguni đpokdliojng loạemfzt ra tay. Bởjvpki vìjucm bạemfzch tri thùdrhg kia cũrvwsng đpokdãsfvb đpokdìjucmnh chỉyvqf ăqfwqn, chậjiksm rãsfvbi ung dung hưlfezfbsbng bọxeijn họxeij đpokdi đpokdếjiksn.

Lờnguni nànocry vừrvlca nóapqsi ra, lậjiksp tứwzbac mưlfeznguni đpokdemfzo pháxufwp khíbpsc đpokdliojng loạemfzt biếjiksn hóapqsa xuấduqgt ra uy lựdlygc tiếjiksn vềfmwh phíbpsca bạemfzch tri thùdrhg đpokdáxufwnh tớfbsbi, Hànocrn Lậjiksp cũrvwsng xuấduqgt ra Kim nhậjiksn, pháxufwp khíbpscnocr hắefwnn thuầliojn thụjiksc nhấduqgt.

Nhấduqgt thờnguni trêunsjn ngưlfeznguni bạemfzch tri thùdrhg bịnocrxufwc loạemfzi hànocro quang bao phủmesq, cảyfzv thârnpln hìjucmnh bạemfzch tri thùdrhgrvwsng ởjvpk nhìjucmm trong vòpdjong hànocro quang, nhưlfezng chỉyvqf trong mộknnbt khoảyfzvnh khắefwnc nhỏnocrnocr thôzaxsi, phịnocrch phịnocrch bộknnbp bộknnbp mộknnbt trậjiksn, hànocro quang củmesqa nhữdsmwng pháxufwp khíbpsc đpokdfmwhu yếjiksu đpokdi nhiềfmwhu, thậjiksm chíbpscapqsqfwqm sáxufwu kiệwzzpn pháxufwp khíbpsc cấduqgp thấduqgp, trựdlygc tiếjiksp bịnocr mấduqgt đpokdi hoànocrn toànocrn linh lựdlygc rơyfzvi xuốdlygng bêunsjn dưlfezfbsbi.

Bọxeijn Hànocrn Lậjiksp gặurpyp phảyfzvi cảyfzvnh nànocry khôzaxsng khỏnocri kinh hãsfvbi thấduqgt sắefwnc, khôzaxsng hẹliojn đpokdliojng thờnguni gọxeiji pháxufwp phíbpsc củmesqa mìjucmnh trởjvpk vềfmwh.

Nhữdsmwng đpokdyvqfnh cấduqgp pháxufwp khíbpsc thìjucm hoànocrn hảyfzvo, khôzaxsng hềfmwh bịnocr tổhgopn thưlfezơyfzvng, pháxufwp khíbpsc bậjiksc cao thìjucm xuấduqgt hiệwzzpn mộknnbt íbpsct sứwzbat mẻjucm, cũrvwsng khôzaxsng còpdjon trọxeijn vẹliojn, còpdjon nhữdsmwng pháxufwp khíbpsc bịnocryfzvi xuốdlygng chíbpscnh lànocr nhữdsmwng pháxufwp khíbpsc cấduqgp thấduqgp. Mànocr trêunsjn thârnpln hìjucmnh củmesqa con bạemfzch tri thùdrhgnocry cũrvwsng đpokdãsfvbapqs mộknnbt chúypzxt vếjikst thưlfezơyfzvng, nhưlfezng nóapqs vẫfbsbn khôzaxsng lo lắefwnng, chầliojm chậjiksm hưlfezfbsbng vềfmwh bọxeijn họxeijnocr đpokdi đpokdếjiksn.

"Lui!"

Lữdsmw Thiêunsjn Môzaxsng vànocr Tuyêunsjn Nhạemfzc nhìjucmn nhau khôzaxsng hẹliojn mànocr đpokdliojng thờnguni héubudt lớfbsbn.

Tuy bọxeijn họxeij đpokddlygi vớfbsbi Truyềfmwhn tốdlygng trậjiksn cùdrhgng vớfbsbi nhữdsmwng lệwzzpnh bànocri kia cũrvwsng cóapqs ýqvkd muốdlygn, nhưlfezng cùdrhgng vớfbsbi yêunsju thúypzx kia tiếjiksp tụjiksc đpokdáxufwnh bừrvlca, khảyfzvqfwqng giếjikst chếjikst đpokdưlfezjckzc nóapqsrvwsng thậjikst lànocr thấduqgp đpokdếjiksn đpokdáxufwng thưlfezơyfzvng. Chíbpscnh lànocr phảyfzvn hồlioji đpokdếjiksn đpokdnocra đpokdiểyxgnm an toànocrn lànocr quan trọxeijng hơyfzvn.

Nhưlfezng vànocro lúypzxc nànocry, con bạemfzch tri thùdrhg lạemfzi héubud miệwzzpng ra, mộknnbt cổhgop chấduqgt lỏnocrng mànocru sáxufwng trắefwnng hưlfezfbsbng đpokdếjiksn bọxeijn họxeij phun đpokdếjiksn.

Biếjikst đpokdưlfezjckzc quáxufwi thúypzxnocry lợjckzi hạemfzi nhưlfez vậjiksy, ai còpdjon ngu ngốdlygc tiếjiksp đpokdóapqsn lấduqgy chấduqgt lỏnocrng nànocry? Tấduqgt cảyfzv đpokdfmwhu khôzaxsng hẹliojn mànocrubud vềfmwh hai bêunsjn.

"Khôzaxsng hay" Trong đpokdlioju Hànocrn Lậjiksp chợjckzt lóapqse lêunsjn linh quang, nhớfbsb đpokdếjiksn đpokdiềfmwhu gìjucm đpokdóapqs khôzaxsng khỏnocri thấduqgt thanh kêunsju lêunsjn.

nocrm cho cáxufwc tu sĩsfvb kháxufwc cóapqs chúypzxt nao nao, khôzaxsng hiểyxgnu cóapqs đpokdiểyxgnm nànocro khôzaxsng phảyfzvi?

Chấduqgt lỏnocrng kia trêunsjn đpokdưlfezngunng bay đpokdếjiksn đpokdknnbt nhiêunsjn hóapqsa thànocrnh mộknnbt mạemfzng nhệwzzpn, trựdlygc tiếjiksp đpokdáxufwnh vềfmwh phíbpsca cửjvpka đpokdknnbng, lậjiksp tứwzbac díbpscnh vànocro, khiếjiksn mọxeiji ngưlfeznguni khôzaxsng thểyxgn đpokdi ra ngoànocri đpokdưlfezjckzc

xufwc tu sĩsfvbpdjon lạemfzi sắefwnc mặurpyt đpokdemfzi biếjiksn, bọxeijn họxeijypzxc nànocry mớfbsbi pháxufwt hiệwzzpn đpokdknnbng thạemfzch nhũrvwsnocry chỉyvqfapqs mộknnbt cáxufwi cửjvpka đpokdknnbng mànocr thôzaxsi!

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.