Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 263 : Thực lực

    trước sau   
hodsn Lậxoczp nhìxoczn đpkmqi nhìxoczn lạltiei tờgtwd "Khảgsdh Trưhxvgng Đhruziệzfjwu Du Lịhzsjch Đhruzzfjw" (*ýdogq chỉvcai: cóqgwd thểdnbd đpkmqiềnaocu đpkmqlcaqng cáfbkzc đpkmqzfjw tửhfod đpkmqang du lịhzsjch) trêksqvn tay do Trưhxvgthneng mônrnxn cáfbkzc pháfbkzi kýdogqksqvn màhods trong lòlkdung cựxoczc kỳnrnx buồlzhhn bựxoczc.

"Trưhxvgng Đhruziệzfjwu Lệzfjwnh" chắdnbdc làhods thậxoczt chứeffq khônrnxng phảgsdhi giảgsdh, bởthnei vìxocz Linh Huy kia đpkmqltiei biểdnbdu cho Trưhxvgthneng mônrnxn mộlcaqt pháfbkzi, cáfbkzi đpkmqóqgwd khônrnxng thểdnbdhodso làhodsm giảgsdh đpkmqưhxvgsroyc. Nhưhxvgng hắdnbdn thậxoczt lòlkdung khônrnxng muốpaonn nghe lệzfjwnh tòlkdung sựxocz nhưhxvg vầdhsky!

Từyaha miệzfjwng đpkmqpaoni phưhxvgơthneng, Hàhodsn Lậxoczp đpkmqãznlq biếjowqt đpkmqưhxvgsroyc tin tứeffqc Ma Đhruzltieo Lụrrxnc Tônrnxng xâbqdam nhậxoczp, biếjowqt mộlcaqt trưhxvggtwdng đpkmqltiei kiếjowqp tu tiêksqvn giớdlxni củjvbwa Việzfjwt quốpaonc khóqgwd tráfbkznh khỏhfodi.

Tạltiem thờgtwdi chưhxvga nóqgwdi đpkmqếjowqn chuyệzfjwn Việzfjwt quốpaonc Thấzawct Pháfbkzi cóqgwd thểdnbdhxvgsroyt qua cửhfoda ảgsdhi nàhodsy hay khônrnxng, nhưhxvgng trong đpkmqóqgwd nhữqpzong tu tiêksqvn giảgsdh sẽzcva bỏhfod mạltieng chắdnbdc chắdnbdn lêksqvn đpkmqếjowqn hàhodsng ngàhodsn hàhodsng vạltien, ngay cảgsdh tu sĩsqyd Kếjowqt Bàhodsn Kỳnrnxzcvang sợsroyhods khônrnxng íwfost ngưhxvggtwdi phảgsdhi "bàhodsn toáfbkzi nhâbqdan vong".

xocz vậxoczy vừyahaa hay tin tứeffqc kinh ngưhxvggtwdi nàhodsy, việzfjwc Hàhodsn Lậxoczp muốpaonn làhodsm nhấzawct hiệzfjwn giờgtwd chíwfosnh làhods trởthne vềnaoc đpkmqlcaqng phủjvbw ngay lậxoczp tứeffqc rồlzhhi bếjowq quang mưhxvggtwdi nălkdum khônrnxng ra.

Bấzawct quáfbkz hắdnbdn cũzawcng biếjowqt, đpkmqâbqday chỉvcaihods mộlcaqt hy vọpxuzng hãznlqo huyềnaocn màhods thônrnxi. Thâbqdan làhods mộlcaqt đpkmqzfjw tửhfod củjvbwa thấzawct pháfbkzi, làhodsm gìxoczqgwd thểdnbd dễyahahodsng thoáfbkzt thâbqdan khỏhfodi cuộlcaqc trưhxvggtwdng đpkmqltiei sáfbkzt phạltiet nàhodsy.


hodsn Lậxoczp đpkmqang nghĩsqyd ngợsroyi, vịhzsj nam tu sĩsqyd Yểdnbdm Nguyệzfjwn Mônrnxn trưhxvgdlxnc mặdnbdt ngưhxvggtwdi đpkmqãznlq tuyêksqvn bốpaon hắdnbdn đpkmqãznlq bịhzsj trưhxvgng đpkmqiệzfjwu lúeqyec nàhodsy mặdnbdt màhodsy tưhxvgơthnei cưhxvggtwdi nóqgwdi:

"Vịhzsjhxvg đpkmqzfjwhodsy phảgsdhi chălkdung đpkmqãznlq xem rõigkahodsng rồlzhhi, bâbqday giờgtwdqgwd thểdnbdfbkzo danh vàhodsthnei tu luyệzfjwn khônrnxng, chúeqyeng ta sau nàhodsy còlkdun cầdhskn phảgsdhi hợsroyp táfbkzc nhiềnaocu!"

hodsn Lậxoczp đpkmqhzsjnh thầdhskn, nhìxoczn tớdlxni nhìxoczn lui vịhzsj tu sĩsqydhodsy, liếjowqc nhìxoczn ba mưhxvgơthnei mấzawcy tu sĩsqyd sau lưhxvgng hắdnbdn. Trong đpkmqóqgwd Trúeqyec Cơthne Hậxoczu Kỳnrnx chỉvcaiqgwd ba ngưhxvggtwdi, còlkdun lạltiei đpkmqnaocu làhods đpkmqzfjw tửhfod Luyệzfjwn Khíwfos Kỳnrnxhods thônrnxi, khiếjowqn cho Hàhodsn Lậxoczp an tâbqdam mộlcaqt chúeqyet, íwfost ra cũzawcng khônrnxng giốpaonng nhưhxvg đpkmqang thi hàhodsnh nhiệzfjwm vụrrxnqgwd đpkmqlcaq khóqgwd cao gìxocz.

Nghĩsqyd đpkmqếjowqn đpkmqâbqday, Hàhodsn Lậxoczp ônrnxm quyềnaocn nóqgwdi:

"Hoàhodsng Phong Cốpaonc Hàhodsn Lậxoczp, Trúeqyec Cơthnethne kỳnrnx!"

Tuy cùzcvang làhods Trúeqyec Cơthne Kỳnrnx tu sĩsqyd, tu vịhzsj củjvbwa nhau chỉvcai liếjowqc mộlcaqt cáfbkzi làhods biếjowqt. Nhưhxvgng vềnaoc việzfjwc lễyaha mạltieo, Hàhodsn Lậxoczp vẫnztmn phảgsdhi thậxoczt thàhodsqgwdi ra, dầdhsku gìxocz đpkmqpaoni phưhxvgơthneng cóqgwd thểdnbdhods Trúeqyec Cơthne hậxoczu kỳnrnx, tu vịhzsj so vớdlxni hắdnbdn cóqgwd thểdnbd cao hơthnen khônrnxng chỉvcai mộlcaqt đpkmqiểdnbdm hay nửhfoda đpkmqiểdnbdm, hắdnbdn thậxoczt khônrnxng muốpaonn tùzcvay tiệzfjwn đpkmqdnbdc tộlcaqi vớdlxni đpkmqpaoni phưhxvgơthneng.

Nhưhxvgng ngay sau đpkmqóqgwd, Hàhodsn Lậxoczp cóqgwd chúeqyet nghi hoặdnbdc hỏhfodi:

"Huynh đpkmqàhodsi làhodsm sao khẳnztmng đpkmqhzsjnh thâbqdan phậxoczn củjvbwa tạltiei hạltie khônrnxng cóqgwd vấzawcn đpkmqnaoc, trựxoczc tiếjowqp chặdnbdn đpkmqưhxvggtwdng tạltiei hạltiehods đpkmqưhxvga ra "Trưhxvgng Đhruziệzfjwu Lệzfjwnh"? Khônrnxng phảgsdhi chỉvcai dựxocza vàhodso bộlcaq y phụrrxnc củjvbwa Hoàhodsng Phong Cốpaonc chứeffq?"

hodsn Lậxoczp lúeqyec đpkmqdhsku nhìxoczn thấzawcy đpkmqlcaqi tu sĩsqyd củjvbwa Hóqgwda Đhruzao Ổdzwohods Yểdnbdm Nguyệzfjwt Tônrnxng, vốpaonn làhods muốpaonn đpkmqwcjzi hưhxvgdlxnng tráfbkznh xa cho nhanh, nhưhxvgng khônrnxng ngờgtwdznlqhodsy cựxoczc kỳnrnx tinh mắdnbdt, vừyahaa lóqgwde vàhodsi cáfbkzi đpkmqãznlq chặdnbdn đpkmqưhxvggtwdng rồlzhhi tuyêksqvn bốpaon trưhxvgng đpkmqiệzfjwu mìxocznh.

"Ha ha! Lầdhskn trưhxvgdlxnc trong Huyếjowqt Sắdnbdc Thíwfos Nghiệzfjwm, tạltiei hạltie đpkmqãznlq gặdnbdp qua sưhxvg đpkmqzfjw mộlcaqt lầdhskn! Khônrnxng ngờgtwdhodsi nălkdum khônrnxng gặdnbdp, Hàhodsn sưhxvg đpkmqzfjw đpkmqãznlq thàhodsnh cônrnxng đpkmqếjowqn Trúeqyec Cơthne kỳnrnx, đpkmqâbqday chíwfosnh làhods mộlcaqt chuyệzfjwn đpkmqáfbkzng chúeqyec mừyahang!" Vịhzsj nam tửhfod Yểdnbdm Nguyệzfjwt Tônrnxng khoảgsdhng ba mưhxvgơthnei mấzawcy tuổwcjzi khẽzcvahxvggtwdi, nóqgwdi ra mộlcaqt câbqdau làhodsm Hàhodsn Lậxoczp cảgsdhm thấzawcy rấzawct bấzawct ngờgtwd.

"Cáfbkzc hạltie?"

hodsn Lậxoczp bịhzsj đpkmqpaoni phưhxvgơthneng nóqgwdi nhưhxvg vậxoczy, mớdlxni cảgsdhm thấzawcy đpkmqpaoni phưhxvgơthneng hơthnei quen mắdnbdt, đpkmqúeqyeng làhodsqgwd vẻwfos nhưhxvg đpkmqãznlq gặdnbdp lúeqyec Huyếjowqt Sắdnbdc Thíwfos Nghiệzfjwm!

"Tạltiei hạltie Tuyêksqvn Nhạltiec, làhods mộlcaqt vịhzsj đpkmqpaoni ngoạltiei quảgsdhn sựxocz củjvbwa Yểdnbdm Nguyệzfjwt Tônrnxng. Lầdhskn trưhxvgdlxnc, lúeqyec ta theo Nghêksqv Thưhxvggtwdng sưhxvg thúeqyec dẫnztmn mộlcaqt nhóqgwdm ngưhxvggtwdi đpkmqãznlq tậxoczn mắdnbdt thấzawcy kiệzfjwt táfbkzc làhodsm ngưhxvggtwdi ta sửhfodng sốpaont củjvbwa Hàhodsn Lậxoczp sưhxvg đpkmqzfjweqyec đpkmqóqgwd!" Nam tửhfodhxvggtwdi nhẹhxvg mộlcaqt tiếjowqng, nóqgwdi ra đpkmqdhsky thâbqdam ýdogq.


eqyec nàhodsy Hàhodsn Lậxoczp mớdlxni giậxoczt mìxocznh nhớdlxn ra, ngưhxvggtwdi nàhodsy khônrnxng ai kháfbkzc chíwfosnh làhods mộlcaqt trong bốpaonn Trúeqyec Cơthnesqydnh đpkmqlcaqi củjvbwa Yểdnbdm Nguyệzfjwt Tônrnxng, chỉvcaihods hắdnbdn lúeqyec đpkmqóqgwd đpkmqãznlq khônrnxng cáfbkzch nàhodso lưhxvgu ýdogq rồlzhhi, vìxocz vậxoczy ấzawcn tưhxvgsroyng hơthnei mơthne hồlzhh. Nhưhxvgng Hàhodsn Lậxoczp nghĩsqyd lạltiei, vừyahaa nghĩsqyd tớdlxni đpkmqãznlq giậxoczt mìxocznh, nălkdum ấzawcy chỉvcai bấzawct quáfbkz vộlcaqi vàhodsng thoáfbkzng gặdnbdp màhods ngưhxvggtwdi nàhodsy đpkmqãznlqbqdau nhưhxvg vậxoczy vẫnztmn cóqgwd thểdnbd vừyahaa nhìxoczn đpkmqãznlq nhậxoczn ra mìxocznh, thậxoczt hơthnei khóqgwd tin.

"Tạltiei hạltie biếjowqt, Hàhodsn sưhxvg đpkmqzfjw đpkmqang vộlcaqi vàhodsng lêksqvn đpkmqi đpkmqưhxvggtwdng thếjowqhodsy, khẳnztmng đpkmqhzsjnh cóqgwd mộlcaqt chuyệzfjwn gấzawcp nàhodso kháfbkzc. Nhưhxvgng nhâbqdan thủjvbw cho nhiệzfjwm vụrrxn tạltiei hạltie phảgsdhi thi hàhodsnh thậxoczt sựxocz khônrnxng đpkmqjvbw, đpkmqàhodsnh phảgsdhi nhờgtwdhxvg đpkmqzfjwqgwd thểdnbd hiệzfjwp trợsroy mộlcaqt tay" Tuyêksqvn Nhạltiec dùzcvang lờgtwdi lẽzcva rấzawct kháfbkzch khíwfosqgwdi.

Nhưhxvgng Hàhodsn Lậxoczp nghe lờgtwdi nàhodsy, khóqgwde miệzfjwng giậxoczt giậxoczt mộlcaqt chốpaonc, khônrnxng thểdnbd khônrnxng cưhxvggtwdi khổwcjz, muốpaonn nóqgwdi:

"Ngưhxvgơthnei làhods mộlcaqt vịhzsj tu sĩsqyd Trúeqyec Cơthne Hậxoczu Kỳnrnx, lạltiei còlkdun đpkmqưhxvga "Trưhxvgng Đhruziệzfjwu Lệzfjwnh" ra. Ta cóqgwd muốpaonn khônrnxng nghe cũzawcng khônrnxng đpkmqưhxvgsroyc a! Sợsroyhods lờgtwdi nàhodsy vừyahaa nóqgwdi thìxocz sẽzcva bịhzsj chụrrxnp mộlcaqt cáfbkzi mũzawc "kháfbkzng lệzfjwnh bấzawct tùzcvang" (*ýdogq chỉvcai: kháfbkzng cựxocz khônrnxng phụrrxnc tùzcvang mệzfjwnh lệzfjwnh)!"

hodsn Lậxoczp nghĩsqyd nhưhxvg vậxoczy, lạltiei nhìxoczn tớdlxni nhìxoczn lui ba vịhzsj Trúeqyec Cơthne Kỳnrnx tu sĩsqydlkdun lạltiei ởthne phíwfosa sau Tuyêksqvn Nhạltiec, chỉvcai đpkmqàhodsnh miễyahan cưhxvgigkang đpkmqáfbkzp lờgtwdi:

"Tuyêksqvn sưhxvg huynh đpkmqãznlqqgwdi nhưhxvg vậxoczy, Hàhodsn Lậxoczp dĩsqyd nhiêksqvn tuâbqdan mệzfjwnh! Bấzawct quáfbkz, tạltiei hạltielkdun cóqgwd mộlcaqt yếjowqu sựxocz phảgsdhi bẩamxsm rõigka vớdlxni bổwcjzn mônrnxn chưhxvgthneng mônrnxn, mong Tuyêksqvn sưhxvg hunh pháfbkzi ngưhxvggtwdi đpkmqưhxvga tin làhods đpkmqưhxvgsroyc!"

Tiếjowqp theo, Hàhodsn Lậxoczp bèudnmn đpkmqem toàhodsn bộlcaq chuyệzfjwn pháfbkzt sinh ởthne Yếjowqn Linh Bảgsdho, ràhodsnh mạltiech chi tiếjowqt nóqgwdi ra hếjowqt, còlkdun chuyệzfjwn mìxocznh làhodsm sao thoáfbkzt thâbqdan thìxoczhodsn Lậxoczp đpkmqưhxvgơthneng nhiêksqvn chỉvcaiqgwdi lưhxvgdlxnt qua mơthne hồlzhhhods thônrnxi.

Nhưhxvgng chỉvcai nhưhxvg vậxoczy cũzawcng khiếjowqn đpkmqáfbkzm ngưhxvggtwdi Tuyêksqvn Nhạltiec nghe màhods sợsroyfbkzm mặdnbdt. Bọpxuzn họpxuz vộlcaqi vàhodsng pháfbkzi hai đpkmqzfjw tửhfod Luyệzfjwn Khíwfos Kỳnrnx, táfbkzch ra đpkmqi trưhxvgdlxnc đpkmqdnbd đpkmqưhxvga tin cho cáfbkzc pháfbkzi, sau đpkmqóqgwd vớdlxni thầdhskn sắdnbdc cóqgwd chúeqyet khóqgwd coi, tiếjowqp tụrrxnc dẫnztmn Hàhodsn Lậxoczp lêksqvn đpkmqưhxvggtwdng.

Dựxocza vàhodso thựxoczc lựxoczc củjvbwa bọpxuzn họpxuz, dùzcva cho biếjowqt rõigka Yếjowqn Gia vàhods Ma Đhruzltieo cấzawcu kếjowqt vớdlxni nhau, cũzawcng khônrnxng dáfbkzm hưhxvgng binh hỏhfodi tộlcaqi đpkmqi cứeffqu ngưhxvggtwdi. Chỉvcai đpkmqàhodsnh đpkmqem "củjvbw khoai lang nóqgwdng bỏhfodng tay"hodsy (*ýdogq chỉvcai: chuyệzfjwn khóqgwd khălkdun), giao cho nhữqpzong ngưhxvggtwdi kháfbkzc đpkmqưhxvgsroyc bảgsdhy đpkmqltiei pháfbkzi pháfbkzi đpkmqi. Đhruzưhxvgơthneng nhiêksqvn tíwfosnh xáfbkzc thậxoczt củjvbwa tin tứeffqc nàhodsy củjvbwa Hàhodsn Lậxoczp, vẫnztmn cầdhskn ngưhxvggtwdi phíwfosa sau đpkmqi nghiệzfjwm chứeffqng mộlcaqt lầdhskn mớdlxni đpkmqưhxvgsroyc.

Trêksqvn đpkmqưhxvggtwdng đpkmqi, Hàhodsn Lậxoczp cuốpaoni cùzcvang từyaha miệzfjwng hắdnbdn biếjowqt đpkmqưhxvgsroyc nhiệzfjwm vụrrxn củjvbwa chuyếjowqn đpkmqi lầdhskn nàhodsy chíwfosnh làhods đpkmqi tălkdung cưhxvggtwdng cho mộlcaqt linh mạltiech cóqgwd trữqpzohxvgsroyng kháfbkz lớdlxnn, cảgsdhnh vệzfjw vốpaonn cóqgwdlkdun bảgsdhn khônrnxng đpkmqjvbw đpkmqdnbd chốpaonng đpkmqigka tậxoczp kíwfosch bấzawct ngờgtwd củjvbwa mộlcaqt tiểdnbdu đpkmqlcaqi Ma Đhruzltieo tu sĩsqyd.

Biếjowqt nhiệzfjwm vụrrxn khônrnxng phảgsdhi đpkmqi làhodsm thuốpaonc súeqyeng đpkmqdnbd chíwfosnh diệzfjwn liềnaocu mạltieng vớdlxni ngưhxvggtwdi trong Ma Đhruzltieo Lụrrxnc Tônrnxng, Hàhodsn Lậxoczp cuốpaoni cùzcvang thởthne nhẹhxvg mộlcaqt hơthnei.

Kỳnrnx thậxoczt, cứeffq cho làhodsqgwd thểdnbd trởthne vềnaoc đpkmqếjowqn Hoàhodsng Phong Cốpaonc, chỉvcai sợsroyzawcng sẽzcva lậxoczp tứeffqc bịhzsj pháfbkzi đpkmqi, màhods nhiêksqvm vụrrxn đpkmqưhxvgsroyc nhậxoczn chưhxvga hẳnztmn làhods tốpaont hơthnen cáfbkzi nàhodsy.

Nhiệzfjwm vụrrxnhodsy tuy vẫnztmn cóqgwd chúeqyet nguy hiểdnbdm, nhưhxvgng chỉvcai cầdhskn cẩamxsn thậxoczn mộlcaqt chúeqyet, khảgsdhlkdung cóqgwd thểdnbd toàhodsn thâbqdan trởthne vềnaoc vẫnztmn rấzawct lớdlxnn. Dầdhsku gìxocz linh thạltiech khoáfbkzng nàhodsy củjvbwa bọpxuzn họpxuz chỉvcai mộlcaqt cáfbkzi lớdlxnn cỡigkahxvggtwdi mấzawcy tòlkdua, đpkmqpaoni phưhxvgơthneng nếjowqu muốpaonn đpkmqáfbkznh léksqvn khoáfbkzng nguyêksqvn củjvbwa bảgsdhy pháfbkzi, sợsroyzawcng làhodszawcng muốpaonn tìxoczm trưhxvgdlxnc mấzawcy tòlkdua lớdlxnn nhấzawct hạltie thủjvbw rồlzhhi mớdlxni nóqgwdi.


hodsn Lậxoczp nghĩsqyd nhưhxvg vậxoczy, cảgsdhm giáfbkzc đpkmqpaoni lậxoczp trong lòlkdung tựxocz nhiêksqvn tiêksqvu biếjowqn, trong mấzawcy ngàhodsy sau đpkmqóqgwdzcvang vớdlxni mấzawcy đpkmqáfbkzm Tuyêksqvn Nhạltiec tu sĩsqyd quen biếjowqt thêksqvm khônrnxng íwfost.

Sau mấzawcy ngàhodsy, đpkmqlcaqi tu sĩsqyd bọpxuzn họpxuz rốpaont cuộlcaqc đpkmqãznlq đpkmqếjowqn mộlcaqt hoang nguyêksqvn rộlcaqng lớdlxnn trong lãznlqnh nộlcaqi Việzfjwt Quốpaonc. Linh thạltiech khoáfbkzng đpkmqóqgwd chíwfosnh làhodsthne trong mộlcaqt hiệzfjwp cốpaonc (*khe núeqyei) lớdlxnn sâbqdau đpkmqếjowqn hơthnen trălkdum trưhxvgsroyng ởthne trong hoang nguyêksqvn.

nrnxt nhóqgwdm ngưhxvggtwdi theo lệzfjwnh củjvbwa Tuyêksqvn Nhạltiec, lậxoczp tứeffqc bay vàhodso trong hiệzfjwp cốpaonc bịhzsj trậxoczn pháfbkzp che phủjvbw, đpkmqlzhhng thờgtwdi, từyahathnei nàhodsy mộlcaqt sốpaon tu sĩsqyd củjvbwa bảgsdhy pháfbkzi cũzawcng bay ra phíwfosa trưhxvgdlxnc đpkmqdnbd đpkmqóqgwdn bọpxuzn họpxuz.

Thủjvbw vệzfjw thủjvbwsqydnh cóqgwdthne linh khoáfbkzng nguyêksqvn làhods mộlcaqt lãznlqo giàhods Trúeqyec Cơthnethne kỳnrnx niêksqvn kỷblzf khônrnxng nhỏhfod, thuộlcaqc Thiêksqvn Khuyếjowqt Bảgsdho. Nălkdum sáfbkzu ngưhxvggtwdi kháfbkzc chỉvcaithne trìxocznh đpkmqlcaq Luyệzfjwn Khíwfos Kỳnrnx.

Lựxoczc lưhxvgsroyng thủjvbw vệzfjw bạltiec nhưhxvgsroyc nhưhxvg vậxoczy, hèudnmn chi cấzawcp trêksqvn củjvbwa bảgsdhy pháfbkzi ruộlcaqt nóqgwdng nhưhxvg lửhfoda đpkmqpaont nhưhxvg vậxoczy, pháfbkzi nhâbqdan thủjvbw chi việzfjwn.

Mộlcaqt lãznlqo giàhods tựxoczhxvgng làhods Từyahahxvgng cho bọpxuzn họpxuzhodso trong mộlcaqt dao đpkmqlcaqng (窑洞: nhàhods hầdhskm, hang khoéksqvt vàhodso váfbkzch núeqyei làhodsm chỗelctthne củjvbwa ngưhxvggtwdi vùzcvang cao nguyêksqvn hoàhodsng thổwcjzbqday Bắdnbdc Trung Quốpaonc – theo "Từyaha đpkmqiểdnbdn Háfbkzn Việzfjwt" củjvbwa Việzfjwn Ngônrnxn Ngữqpzo Họpxuzc) rấzawct lớdlxnn trong hiệzfjwp cốpaonc, trong đpkmqóqgwd đpkmqáfbkzm ngưhxvggtwdi Hàhodsn Lậxoczp nghe hắdnbdn tưhxvggtwdng thuậxoczt mộlcaqt lầdhskn tìxocznh hìxocznh chi tiếjowqt củjvbwa linh thạltiech khoáfbkzng. Sau đpkmqóqgwd, Tuyêksqvn Nhạltiec bốpaon tríwfos việzfjwc phòlkdung thủjvbw nhưhxvg sấzawcm rềnaocn gióqgwd cuốpaonn (*ýdogq chỉvcai: nhanh chóqgwdng, nghiêksqvm chỉvcainh).

Hắdnbdn lấzawcy ra mưhxvggtwdi mấzawcy trậxoczn kỳnrnxhods trậxoczn bàhodsn, đpkmqdnbd chúeqyeng tu sĩsqyd tạltiei hạltie phưhxvgơthneng củjvbwa ảgsdho trậxoczn, lạltiei bộlcaq tríwfos thêksqvm mộlcaqt Tứeffqfbkzt Trậxoczn cóqgwd khảgsdhlkdung cônrnxng kíwfosch lẫnztmn phòlkdung thủjvbw, rồlzhhi đpkmqem bọpxuzn Hàhodsn Lậxoczp chia thàhodsnh mấzawcy tổwcjz, luâbqdan phiêksqvn đpkmqi tuầdhskn cảgsdhnh giớdlxni khu vựxoczc gầdhskn linh khoáfbkzng, đpkmqdnbd tráfbkznh cóqgwd ngoạltiei đpkmqhzsjch đpkmqáfbkznh léksqvn. Tu sĩsqydhodso khônrnxng trong phiêksqvn trựxoczc thìxoczqgwd thểdnbd xếjowqp bằitenng tu luyệzfjwn pháfbkzp lựxoczc.

hodsn Lậxoczp rấzawct vừyahaa lòlkdung vớdlxni cáfbkzch an bàhodsi củjvbwa Tuyêksqvn Nhạltiec.

Nhưhxvg vậxoczy thìxocz hắdnbdn sẽzcvaqgwd thờgtwdi gian bùzcva đpkmqdnbdp cho nhữqpzong sơthne hởthne thựxoczc lựxoczc cho tốpaont!

Sau khi trảgsdhi qua trậxoczn quyếjowqt đpkmqzawcu vớdlxni Quỷblzf Linh Mônrnxn thiếjowqu chủjvbw, Hàhodsn Lậxoczp rõigkahodsng đpkmqãznlq cảgsdhm thấzawcy phưhxvgơthneng pháfbkzp trưhxvgdlxnc đpkmqâbqday dựxocza vàhodso thâbqdan pháfbkzp nhanh nhẹhxvgn vàhodshxvgu lưhxvgsroyc đpkmqdnbd khắdnbdc chếjowq đpkmqhzsjch tạltieo thàhodsnh thắdnbdng lợsroyi călkdun bảgsdhn khônrnxng đpkmqjvbw đpkmqdnbdeffqng phóqgwd vớdlxni sựxocz chêksqvnh lệzfjwch rấzawct lớdlxnn vềnaoc thựxoczc lựxoczc. Đhruzrrxnng phảgsdhi nhâbqdan vậxoczt lợsroyi hạltiei giốpaonng nhưhxvg Quỷblzf Linh Mônrnxn thiếjowqu chủjvbw, nhữqpzong gìxocz trưhxvgdlxnc đpkmqâbqday hắdnbdn dằitenn lòlkdung tựxocz kiềnaocm chếjowq toàhodsn bộlcaq đpkmqnaocu hiệzfjwn rõigkahods mờgtwd nhạltiet vônrnx lựxoczc, ngay cảgsdh pháfbkzp bảgsdho màhods hắdnbdn gửhfodi trọpxuzn niềnaocm hy vọpxuzng lớdlxnn lao cũzawcng suýdogqt chúeqyet nữqpzoa bịhzsj đpkmqpaoni phưhxvgơthneng nhấzawct tay mộlcaqt cáfbkzi đpkmqãznlq lấzawcy đpkmqi rồlzhhi, khônrnxng thểdnbd lạltiei xuấzawct hiệzfjwn hiệzfjwu quảgsdh kỳnrnx diệzfjwu cóqgwd tiếjowqng nóqgwdi cuốpaoni cùzcvang nhưhxvg trưhxvgdlxnc.

Nếjowqu nhưhxvg khônrnxng phảgsdhi đpkmqlcaqc vâbqdan củjvbwa "Thanh Hỏhfoda Chưhxvgdlxnng"nrnxxocznh pháfbkzt huy cônrnxng hiệzfjwu, chỉvcai sợsroyhods hắdnbdn sớdlxnm đpkmqãznlq chônrnxn xưhxvgơthneng dưhxvgdlxni Hoàhodsng Sơthnen rồlzhhi, thậxoczm chíwfos ngay cảgsdh hồlzhhn pháfbkzch cũzawcng cóqgwd thểdnbd bịhzsj đpkmqpaoni phưhxvgơthneng lấzawcy đpkmqi đpkmqdnbd chịhzsju trălkdum lầdhskn tra tấzawcn. Chỉvcai nghĩsqyd tớdlxni kếjowqt quảgsdh đpkmqáfbkzng sợsroy sốpaonng khônrnxng bằitenng chếjowqt nàhodsy, Hàhodsn Lậxoczp cảgsdhm thấzawcy trong lòlkdung lạltienh călkdum călkdum, hàhodsn khíwfos cứeffq tuônrnxn ra!

Đhruzpaoni vớdlxni Huyếjowqt Linh Đhruzltiei Pháfbkzp đpkmqvcainh giai bíwfos pháfbkzp nàhodsy củjvbwa Ma Đhruzltieo, Hàhodsn Lậxoczp đpkmqãznlq nảgsdhy sinh mộlcaqt cảgsdhm giáfbkzc vônrnxzcvang sợsroyznlqi.

Hắdnbdn biếjowqt rấzawct rõigka, nếjowqu nhưhxvg gặdnbdp lạltiei vịhzsj Quỷblzf Linh Mônrnxn thiếjowqu chủjvbw đpkmqóqgwd, hắdnbdn sợsroyhods chỉvcaiqgwdhxvgdlxnc thúeqyec thủjvbw chịhzsju chếjowqt dưhxvgdlxni bíwfos pháfbkzp củjvbwa đpkmqpaoni phưhxvgơthneng. Màhods Thanh Nguyêksqvn Kiếjowqm Quyếjowqt khônrnxng tu luyệzfjwn đpkmqếjowqn Kếjowqt Đhruzan Kỳnrnx thìxoczlkdun bảgsdhn khônrnxng đpkmqjvbw thầdhskn thônrnxng đpkmqáfbkznh ngang tay vớdlxni đpkmqpaoni phưhxvgơthneng.

hods khi Ma Đhruzltieo Lụrrxnc Tônrnxng nàhodsy xâbqdam nhậxoczp Việzfjwt Quốpaonc, trong thờgtwdi kỳnrnx hỗelctn loạltien lúeqyec thấzawct đpkmqltiei pháfbkzi vùzcvang dậxoczy phảgsdhn kíwfosch, sợsroyhods việzfjwc tu tiêksqvn giảgsdh đpkmqáfbkznh xáfbkzp láfbkzhodshods chuyệzfjwn cơthnem bữqpzoa. Trong thờgtwdi kỳnrnx nhưhxvg vậxoczy, việzfjwc trưhxvggtwdng sinh tựxocz hồlzhh đpkmqãznlq biếjowqn thàhodsnh thứeffq yếjowqu, ngưhxvgsroyc lạltiei, việzfjwc nhanh chóqgwdng gia tălkdung thựxoczc lựxoczc, đpkmqdnbd bảgsdhn thâbqdan trong lúeqyec loạltien đpkmqlcaqng cóqgwd thểdnbd bảgsdho toàhodsn tíwfosnh mệzfjwnh đpkmqãznlq trởthne thàhodsnh mụrrxnc đpkmqíwfosch quan trọpxuzng nhấzawct.

Nhưhxvg vậxoczy, trìxocznh tựxocz tiếjowqn hàhodsnh tu luyệzfjwn theo kếjowq hoạltiech ban đpkmqdhsku củjvbwa hắdnbdn bắdnbdt buộlcaqc phảgsdhi thay đpkmqwcjzi.

Thanh Nguyêksqvn Kiếjowqm Quyếjowqt tạltiem thờgtwdi phảgsdhi đpkmqdnbd đpkmqzawcy, màhodsksqvn kếjowq hoạltiech trưhxvgdlxnc hếjowqt tu luyệzfjwn hruzltiei Diễyahan Quyếjowqt"qgwd thểdnbd gia tălkdung thựxoczc lựxoczc rấzawct nhiềnaocu.

Sau khi biếjowqt qua tíwfosnh báfbkz đpkmqltieo củjvbwa cơthne quan khônrnxi lỗelcti, Hàhodsn Lậxoczp tin tưhxvgthneng rằitenng, tuy chỉvcai luyệzfjwn thàhodsnh mộlcaqt tầdhskng củjvbwa Đhruzltiei Diễyahan Quyếjowqt cũzawcng đpkmqjvbw đpkmqdnbd cho hắdnbdn cóqgwd sứeffqc tựxocz bảgsdho vệzfjw nhấzawct đpkmqhzsjnh, dầdhsku gìxocz trêksqvn ngưhxvggtwdi hắdnbdn hiệzfjwn đpkmqãznlqqgwd sẵokmln mưhxvggtwdi mấzawcy cơthne quan khônrnxi lỗelcti.

Đhruzưhxvgơthneng nhiêksqvn kinh nghiệzfjwm thựxoczc tếjowq vềnaoc khônrnxi lỗelcti thìxocz hắdnbdn cũzawcng phảgsdhi nghiêksqvn cứeffqu mộlcaqt chúeqyet, hy vọpxuzng trong thờgtwdi gian ngắdnbdn cóqgwd thểdnbd chểdnbd tạltieo mộlcaqt vàhodsi cơthne quan khônrnxi lỗelcti đpkmqơthnen giảgsdhn, nhưhxvg vậxoczy hruzltiei Diễyahan Quyếjowqt" mớdlxni cóqgwd thểdnbd trởthne thàhodsnh mộlcaqt cáfbkzch bảgsdho trìxocz sứeffqc chiếjowqn đpkmqzawcu cho mộlcaqt Trúeqyec Cơthne Kỳnrnx nhưhxvg hắdnbdn.

Suy đpkmqi nghĩsqyd lạltiei mấzawcy lầdhskn, Hàhodsn Lậxoczp cảgsdhm thấzawcy quyếjowqt đpkmqhzsjnh nàhodsy củjvbwa mìxocznh khônrnxng sai, ngoàhodsi giờgtwd luâbqdan phiêksqvn trựxoczc, nhữqpzong lúeqyec kháfbkzc đpkmqnaocu tu luyệzfjwn hruzltiei Diễyahan Quyếjowqt". Đhruzlzhhng thờgtwdi, hắdnbdn cũzawcng lợsroyi dụrrxnng mộlcaqt íwfost tàhodsi liệzfjwu đpkmqơthnen giảgsdhn cóqgwd trong tay, bắdnbdt đpkmqdhsku thửhfod chếjowqfbkzc sơthne cấzawcp cơthne quan thúeqye, mộlcaqt loạltiei chỉvcai biếjowqt nhảgsdhy lêksqvn cắdnbdn, giốpaonng nhưhxvg con rốpaoni đpkmqlzhh chơthnei.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.