Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 261 : Huyết Linh Đại Pháp

    trước sau   
Trong nhágcivy mắcyqmt, nhữeigyng bạtelxch quang Hàqwnqn Lậnejyp hónbsba ra vàqwnq huyếkielt vâobxun sau lưqyvpng đgwzwãrgjo mộckjkt trưqyvpwylpc mộckjkt sau đgwzwuổgrrsi tớwylpi, nhưqyvpng màqwnq cựwylp ly giữeigya hai ngưqyvpsikbi đgwzwãrgjo dầdetnn dầdetnn kéfubko gầdetnn cònmdsn khoảgcivng mưqyvpsikbi mấtelxy trưqyvpqetkng.

qwnqn Lậnejyp lònmdsng thầdetnm kêfpbpu khổgrrs khôwcslng thôwcsli, khôwcslng hềkjdh biếkielt Vưqyvpơfgrqng Thiềkjdhn đgwzwang đgwzwiềkjdhu khiểqwnqn huyếkielt vâobxun phívhfma sau cũkfwung đgwzwang cựwylpc kỳfgrq kinh ngạtelxc!

Phảgcivi biếkielt, Huyếkielt Đxnzbckjkn Thuậnejyt củkbsfa Huyếkielt Linh Đxnzbtelxi Phágcivp tuy khôwcslng dágcivm xưqyvpng làqwnq đgwzwzbve nhấtelxt lụxyznc tôwcslng, nhưqyvpng tốthsgc đgwzwckjk tuyệzbvet đgwzwthsgi xếkielp trêfpbpn bívhfm phágcivp củkbsfa ngũkfwuwcslng cònmdsn lạtelxi, nhanh hơfgrqn nhiềkjdhu so vớwylpi nhữeigyng loạtelxi đgwzwgucrnh cấtelxp phágcivp khívhfm phi hàqwnqnh thôwcslng thưqyvpsikbng. Nhưqyvpng ngàqwnqy hôwcslm nay, hắcyqmn toàqwnqn lựwylpc phi đgwzwckjkn lạtelxi nhấtelxt thờsikbi khôwcslng cágcivch gìxnzb bắcyqmt đgwzwưqyvpqetkc kẻnqml đgwzwang thúmiejc đgwzwotwmy tiểqwnqu châobxuu bay thoágcivt đgwzwi làqwnqqwnqn Lậnejyp. Vưqyvpơfgrqng Thiềkjdhn cảgcivm thấtelxy bấtelxt ngờsikb, đgwzwnqmlng thờsikbi ságcivt ýrmet trong lònmdsng cũkfwung càqwnqng nặjvwvng hơfgrqn.

qwnqn Lậnejyp cũkfwung biếkielt, cứqetk tiếkielp tụxyznc chạtelxy lồnqmlng lêfpbpn nhưqyvp vậnejyy thìxnzb sợqetkqwnq trong thờsikbi gian uốthsgng xong mộckjkt chéfubkn tràqwnq khẳfgrqng đgwzwurvpnh mìxnzbnh sẽgqqp bịurvp đgwzwthsgi phưqyvpơfgrqng cắcyqmm đgwzwdetnu cắcyqmm cổgrrs đgwzwuổgrrsi kịurvpp, bắcyqmt buộckjkc phảgcivi làqwnqm cágcivi gìxnzb đgwzwónbsb mớwylpi đgwzwưqyvpqetkc!

xnzb vậnejyy tay mònmds trong bao trữeigy vậnejyt, vừffwja đgwzwxyznng vàqwnqo thìxnzb Liêfpbpn Châobxuu Hỏyhsba Cầdetnu Phùnbsb đgwzwãrgjo xuấtelxt hiệzbven trong tay. Liềkjdhn sau đgwzwónbsb, thâobxun ảgcivnh hơfgrqi khựwylpng lạtelxi mộckjkt chúmiejt, khôwcslng thèfgrqm suy nghĩqyvpxnzb đgwzwãrgjofubkm vàqwnqi tờsikb vềkjdh phívhfma sau rồnqmli tiếkielp tụxyznc chạtelxy nhưqyvp đgwzwfpbpn, phívhfma sau lậnejyp tứqetkc truyềkjdhn đgwzwếkieln tiếkielng nổgrrs đgwzwùnbsbng đgwzwùnbsbng.

qwnqn Lậnejyp cầdetnm lònmdsng khôwcslng đgwzwjvwvng ngoảgcivnh đgwzwdetnu liếkielc vềkjdh phívhfma sau!


Chỉgucr thấtelxy đgwzwoạtelxn đgwzwdetnu củkbsfa huyếkielt vâobxun cuồnqmln cuộckjkn nhưqyvpnbsbng dữeigy, tựwylpa hồnqml đgwzwãrgjo bịurvp nổgrrs tan tágcivc khágciv nhiềkjdhu, lơfgrq thơfgrq mộckjkt vàqwnqi cágcivi, cònmdsn lờsikb mờsikb hiệzbven ra thâobxun hìxnzbnh củkbsfa thiếkielu chủkbsf củkbsfa Quỷxnyn Linh Môwcsln.

qwnqn Lậnejyp trong lònmdsng rấtelxt mừffwjng, đgwzwang muốthsgn đgwzwem mấtelxy tờsikbnmdsn sónbsbt lạtelxi kívhfmch phágcivt ra thìxnzbqyvpơfgrqng Thiềkjdhn đgwzwang ởpjqh trong Huyếkielt Vâobxun đgwzwckjkt nhiêfpbpn phấtelxt tay, mộckjkt đgwzwtelxo lụxyznc quang phónbsbng thẳfgrqng đgwzwếkieln Hàqwnqn Lậnejyp, từffwj nhỏyhsb biếkieln thàqwnqnh lớwylpn dầdetnn, thậnejyt khôwcslng ngờsikb lạtelxi làqwnq Phi Thoa (*thoa: đgwzwinh ba) phágcivp khívhfmqwnqqyvpơfgrqng Thiềkjdhn vốthsgn đgwzwtelxp dưqyvpwylpi châobxun.

qwnqn Lậnejyp bấtelxt đgwzwcyqmc dĩqyvp đgwzwem phùnbsb lụxyznc trong tay lậnejyp tứqetkc chuyểqwnqn hưqyvpwylpng bay đgwzwếkieln câobxuy thoa màqwnqu xanh thay vìxnzb Huyếkielt Vâobxun, hai ba mưqyvpơfgrqi quảgciv hỏyhsba cầdetnu liêfpbpn tiếkielp nổgrrs tung, đgwzwem cựwylp thoa phágcivt ra hắcyqmc khívhfm kia đgwzwágcivnh lộckjkn nhàqwnqo mấtelxy lầdetnn liêfpbpn tụxyznc, nhấtelxt thờsikbi khôwcslng cágcivch gìxnzb lạtelxi gầdetnn hắcyqmn.

Nhưqyvpng trong thờsikbi gian chậnejym trễrgjo ngắcyqmn ngủkbsfi, Huyếkielt Vâobxun trưqyvpwylpc mặjvwvt đgwzwãrgjo khôwcsli phụxyznc lạtelxi hìxnzbnh dágcivng, lạtelxi mộckjkt lầdetnn nữeigya lồnqmlng lộckjkn phónbsbng tớwylpi.

Chívhfmnh vàqwnqo lúmiejc nàqwnqy, trong miệzbveng Vưqyvpơfgrqng Thiềkjdhn đgwzwckjkt nhiêfpbpn phágcivt ra mấtelxy tiếkielng húmiej ngúmiejt trờsikbi, kèfgrqm theo tiếkielng húmiejfubk trờsikbi nàqwnqy, Huyếkielt Vâobxun bỗpjqhng chợqetkt phìxnzbnh to lêfpbpn, trong chớwylpp mắcyqmt đgwzwãrgjo bao phủkbsf khắcyqmp bầdetnu trờsikbi, khôwcslng ngờsikbnbsb cảgciv uy thếkiel che lấtelxp cảgciv thiêfpbpn đgwzwurvpa nhậnejyt nguyệzbvet.

Ngay sau đgwzwónbsb, Huyếkielt Vâobxun cuồnqmln cuộckjkn nàqwnqy tốthsgc đgwzwckjk lậnejyp tứqetkc tăjmckng cao gấtelxp mấtelxy lầdetnn, nhưqyvpnbsbng cảgciv đgwzwfpbpn cuồnqmlng trong chốthsgc lágcivt đgwzwãrgjo quéfubkt từffwj phívhfma sau đgwzwếkieln phívhfma trưqyvpwylpc Thầdetnn Phong Châobxuu, lạtelxi cònmdsn lan ra rấtelxt nhanh, trong chớwylpp mắcyqmt đgwzwãrgjo bao vâobxuy Hàqwnqn Lậnejyp cảgciv ngưqyvpsikbi lẫrtxan phágcivp khívhfm giữeigya khôwcslng trung.

qwnqn Lậnejyp kinh hãrgjoi, vộckjki vàqwnqng dừffwjng Thầdetnn Phong Châobxuu, thiếkielu chúmiejt nữeigya làqwnq đgwzwâobxum sầdetnm vàqwnqo Huyếkielt Vâobxun, từffwj trong túmieji trữeigy vậnejyt lôwcsli ra mộckjkt cặjvwvp phágcivp khívhfm đgwzwen thui giốthsgng nhưqyvpnbsbng vuốthsgt vậnejyy. Lúmiejc nàqwnqy, câobxuy thoa quỷxnyn dịurvpqwnqu xanh lụxyznc từffwj phívhfma sau vôwcsl thanh vôwcsl tứqetkc tấtelxn côwcslng lầdetnn nữeigya.

xnzbi".

qwnqn Lậnejyp giốthsgng nhưqyvp sau lưqyvpng mọfubkc mắcyqmt, trầdetnm giọfubkng gầdetnm mộckjkt tiếkielng, đgwzwem đgwzwôwcsli phágcivp khívhfm đgwzwónbsbfubkm vềkjdh phívhfma sau! Vừffwja ra khỏyhsbi tay, cặjvwvp mónbsbng vuốthsgt nàqwnqy bèfgrqn lậnejyp tứqetkc hónbsba lớwylpn mấtelxy trưqyvpqetkng, mạtelxnh mẽgqqp chụxyznp vềkjdh phívhfma câobxuy thoa màqwnqu xanh lụxyznc đgwzwang tấtelxn côwcslng tớwylpi.

Lụxyznc thoa khôwcslng hềkjdh chịurvpu kéfubkm, phónbsbng ra mấtelxy cỗpjqh hắcyqmc khívhfm trêfpbpn đgwzwdetnu mũkfwui thoa, trong chớwylpp mắcyqmt đgwzwem cựwylp trảgcivo quấtelxn mấtelxy lớwylpp trong đgwzwónbsb, xem ra khôwcslng cágcivch gìxnzb đgwzwckjkng đgwzwnejyy chúmiejt nàqwnqo.

qwnqn Lậnejyp thấtelxy vậnejyy liềkjdhn bắcyqmt quyếkielt, đgwzwôwcsli cựwylp trảgcivo đgwzwónbsb chợqetkt phágcivt ra mộckjkt hắcyqmc mang (hắcyqmc mang: râobxuu đgwzwen) dàqwnqi mấtelxy xívhfmch (1 xívhfmch = 1/3 méfubkt), soàqwnqn soạtelxt mộckjkt hồnqmli liềkjdhn đgwzwem hắcyqmc khívhfm quanh mìxnzbnh xéfubkgcivt khôwcslng cònmdsn thàqwnqnh hìxnzbnh đgwzwưqyvpqetkc nữeigya.

"Khôwcslng tệzbve! Khôwcslng tệzbve! Quảgciv nhiêfpbpn khôwcslng phảgcivi đgwzwgucrnh cấtelxp phágcivp khívhfm phổgrrs thôwcslng, khôwcslng ngờsikbnbsb thểqwnq dễrgjoqwnqng phágciv vỡgucr Âurvpm Ma Ti củkbsfa Bívhfmch Âurvpm Thoa nàqwnqy, xem ra thậnejyt khôwcslng uổgrrsng côwcslng ta đgwzwívhfmch thâobxun ra tay mộckjkt lầdetnn nàqwnqy!" Âurvpm thanh củkbsfa Vưqyvpơfgrqng Thiềkjdhn phiêfpbpu hưqyvp bấtelxt đgwzwurvpnh từffwjfpbpn ngoàqwnqi Huyếkielt Vâobxun vang đgwzwếkieln, đgwzwnqmlng thờsikbi câobxuy thoa màqwnqu xanh lụxyznc sau khi phágcivt ra mộckjkt tràqwnqng tiếkielng "u u" liềkjdhn lùnbsbi vềkjdh, biếkieln mấtelxt trong Huyếkielt Vâobxun khôwcslng thấtelxy tung tívhfmch.

qwnqn Lậnejyp cũkfwung đgwzwem đgwzwôwcsli đgwzwgucrnh giai phágcivp khi urvp Long Đxnzboạtelxt" đgwzwưqyvpqetkc luyệzbven chếkiel bằqetkng mágcivu giao long nàqwnqy thu vềkjdh trưqyvpwylpc ngưqyvpsikbi, cảgcivnh giágcivc nhìxnzbn chung quanh.


Hắcyqmn bâobxuy giờsikb đgwzwãrgjo hoàqwnqn toàqwnqn bịurvpnbsbi trong huyếkielt sắcyqmc che lấtelxp ágcivnh mặjvwvt trờsikbi, cũkfwung khôwcslng cónbsb bấtelxt kìxnzb mộckjkt kẽgqqp hởpjqhqwnqo cónbsb thểqwnq chạtelxy thoágcivt, trong khôwcslng khívhfm chỗpjqhqwnqo cũkfwung ngửhnkfi thấtelxy mùnbsbi mágcivu muốthsgn ónbsbi.

Xem ra, khôwcslng dùnbsbng sứqetkc mạtelxnh đgwzwqwnq mởpjqh ra mộckjkt thôwcslng lộckjk thìxnzb khôwcslng cónbsbgcivch gìxnzb thoágcivt thâobxun rồnqmli. Hàqwnqn Lậnejyp nghĩqyvp nhưqyvp vậnejyy, bèfgrqn muốthsgn phónbsbng urvp Long Đxnzboạtelxt" ra lầdetnn nữeigya.

Nhưqyvpng hắcyqmn chưqyvpa cónbsbqwnqnh đgwzwckjkng thìxnzb trong Huyếkielt Vâobxun phívhfma trưqyvpwylpc đgwzwckjkt nhiêfpbpn cuồnqmln cuộckjkn, tiếkielp theo sau đgwzwónbsb nhảgcivy ra hai quágcivi vậnejyt màqwnqu đgwzwyhsb nhưqyvpgcivu đgwzwang nhe nanh múmieja vuốthsgt. Hai quágcivi vậnejyt nàqwnqy cónbsb sừffwjng ngắcyqmn, mộckjkt cágcivi đgwzwwcsli nhọfubkn, hai con mắcyqmt đgwzwyhsb quạtelxch y nhưqyvpqyvpơfgrqng Thiềkjdhn, giưqyvpơfgrqng mónbsbng vuốthsgt sắcyqmc béfubkn hưqyvpwylpng vềkjdhqwnqn Lậnejyp vồnqml tớwylpi.

xnzbâobxuy làqwnq?"

qwnqn Lậnejyp lầdetnn đgwzwdetnu tiêfpbpn thấtelxy yêfpbpu thúmiejqwnqy, xem bềkjdh ngoàqwnqi lạtelxi y hệzbvet nhưqyvp tiểqwnqu quỷxnyn trong truyềkjdhn thuyếkielt, khiếkieln Hàqwnqn Lậnejyp trong lònmdsng sợqetkrgjoi, hoang mang đgwzwem Ôurvp Long Đxnzboạtelxt phónbsbng ra, mỗpjqhi trảgcivo chộckjkp mộckjkt cágcivi, nhẹmmpl nhàqwnqng đgwzwem tiểqwnqu quỷxnynnbsbp nágcivt, mộckjkt lầdetnn nữeigya hónbsba thàqwnqnh Huyếkielt Vâobxun bay vềkjdh chỗpjqhkfwu.

qwnqn Lậnejyp an tâobxum mộckjkt chúmiejt, thìxnzb ra cũkfwung khôwcslng khónbsb đgwzwthsgi phónbsb a!

Nhưqyvpng ýrmet niệzbvem nàqwnqy củkbsfa Hàqwnqn Lậnejyp cònmdsn chưqyvpa đgwzwi qua, tiếkielng cưqyvpsikbi chếkiel giễrgjou củkbsfa Vưqyvpơfgrqng Thiềkjdhn từffwj bốthsgn phưqyvpơfgrqng tágcivm hưqyvpwylpng đgwzwãrgjo truyềkjdhn đgwzwếkieln.

"Ha ha! Cágcivc hạtelx đgwzwffwjng lơfgrqqwnq quágciv sớwylpm! Huyếkielt Quỷxnyn củkbsfa Huyếkielt Linh Đxnzbtelxi Phágcivp củkbsfa ta cónbsb thểqwnq khôwcslng đgwzwơfgrqn giảgcivn nhưqyvp vậnejyy làqwnqnbsb thểqwnq giảgcivi quyếkielt đgwzwưqyvpqetkc đgwzwâobxuu, trònmds vui tiếkielp theo mớwylpi bắcyqmt đgwzwdetnu thôwcsli!"

Nghe lờsikbi nàqwnqy, Hàqwnqm Lậnejyp trong lònmdsng nặjvwvng trĩqyvpu.

Nhưqyvpng tâobxum trívhfm củkbsfa hắcyqmn cũkfwung coi làqwnq vữeigyng nhưqyvpqwnqn thạtelxch, cũkfwung khôwcslng vìxnzb lờsikbi nónbsbi củkbsfa đgwzwthsgi phưqyvpơfgrqng màqwnq khinh đgwzwckjkng, khôwcslng kểqwnq ba bảgcivy hai mưqyvpơfgrqi mốthsgt, dùnbsbng phágcivp khívhfm xoay tívhfmt đgwzwnejyp mạtelxnh vềkjdhqyvpwylpng Huyếkielt Vâobxun.

qwnqn Lậnejyp trong lònmdsng vừffwja mừffwjng, nhưqyvpng trong chớwylpp mắcyqmt, đgwzwôwcsli Ôurvp Long Đxnzboạtelxt bỗpjqhng đgwzwsikb ra, lắcyqmc lưqyvp nhưqyvpqwnq sắcyqmp mấtelxt khốthsgng chếkiel rồnqmli. Hàqwnqn Lậnejyp đgwzwtelxi kinh, lậnejyp tứqetkc thu lạtelxi toàqwnqn lựwylpc phágcivp khívhfm, rốthsgt cuộckjkc trưqyvpwylpc khi hoàqwnqn toàqwnqn mấtelxt đgwzwi khốthsgng chếkielkfwung đgwzwem Ôurvp Long Đxnzboạtelxt húmiejt ra khỏyhsbi Huyếkielt Vâobxun, bay trởpjqh vềkjdhfpbpn mìxnzbnh.

hnkf! Phágcivp khívhfmqwnqy củkbsfa ngưqyvpơfgrqi lạtelxi khôwcslng Linh Huyếkielt củkbsfa ta làqwnqm ôwcsl nhiễrgjom, bổgrrsn thiếkielu chủkbsfqwnqng muốthsgn lấtelxy đgwzwưqyvpqetkc!"

qyvpơfgrqng Thiềkjdhn kinh ngạtelxc thốthsgt lêfpbpn, nhưqyvpng sau đgwzwónbsb khôwcslng giấtelxu giếkielm màqwnq lộckjk ra ýrmet tham lam.


miejc nàqwnqy, Huyếkielt Vâobxun ởpjqh bốthsgn phưqyvpơfgrqng tágcivm hưqyvpwylpng cũkfwung đgwzwnqmlng thờsikbi nổgrrsi dậnejyy cuồnqmln cuộckjkn, sau đgwzwónbsb từffwjfpbpn trong huyếkielt quỷxnyn con nàqwnqy nốthsgi tiếkielp con kia bònmds ra, bọfubkn chúmiejng chen lấtelxn tranh nhau vồnqml vềkjdh phívhfma Hàqwnqn Lậnejyp.

Trêfpbpn mặjvwvt Hàqwnqn Lậnejyp thầdetnn sắcyqmc đgwzwsikb đgwzwrtxan, múmieja đgwzwôwcsli Ôurvp Long Đxnzboạtelxt đgwzwếkieln mứqetkc mưqyvpa giónbsb khôwcslng xuyêfpbpn đgwzwưqyvpqetkc, khiếkieln cho đgwzwágcivm Huyếkielt Quỷxnyn vừffwja đgwzwxyznng vàqwnqo liềkjdhn bịurvpgcivt nágcivt, lạtelxi biếkieln thàqwnqnh huyếkielt vâobxun.

miejc Hàqwnqn Lậnejyp mộckjkt hơfgrqi tấtelxn côwcslng giếkielt liềkjdhn hơfgrqn trăjmckm Huyếkielt Quỷxnyn thìxnzb thấtelxy quỷxnyn vậnejyt từffwj khắcyqmp mọfubki phưqyvpơfgrqng hưqyvpwylpng vẫrtxan đgwzwang ồnqmltelxt khôwcslng ngừffwjng đgwzwưqyvpqetkc sinh ra, trong lònmdsng thởpjqhqwnqi. Quảgciv nhiêfpbpn tìxnzbnh hìxnzbnh tồnqmli tệzbve nhấtelxt xuấtelxt hiệzbven, mấtelxy quágcivi vậnejyt nàqwnqy chéfubkm giếkielt khôwcslng hếkielt, tiêfpbpu diệzbvet đgwzwưqyvpqetkc mộckjkt con thìxnzb từffwj trong đgwzwágcivm Huyếkielt Vâobxun kia vẫrtxan sẽgqqp lạtelxi sảgcivn sinh ra mộckjkt con khágcivc, luôwcsln luôwcsln duy trìxnzb khoảgcivng ba mưqyvpơfgrqi mấtelxy con.

Xem ra Quỷxnyn Linh Môwcsln thiếkielu chủkbsf chívhfmnh làqwnq muốthsgn làqwnqm cho hắcyqmn tiêfpbpu hao đgwzwếkieln chếkielt ởpjqh đgwzwâobxuy.

Nghĩqyvp đgwzwếkieln đgwzwâobxuy, Hàqwnqn Lậnejyp tựwylp nhiêfpbpn khôwcslng chịurvpu cứqetk tiếkielp tụxyznc nhưqyvp vậnejyy.

Hắcyqmn dùnbsbng tay vỗpjqhfpbpn túmieji trữeigy vậnejyt, lôwcsli ra mấtelxy sơfgrq cấtelxp phùnbsb lụxyznc cấtelxp thấtelxp, cũkfwung cónbsb khoảgcivng bảgcivy tágcivm cágcivi. Sau đgwzwónbsb, mộckjkt hơfgrqi néfubkm toàqwnqn bộckjk vềkjdh mộckjkt bêfpbpn Huyếkielt Vâobxun, ngay lậnejyp tứqetkc, hỏyhsba cầdetnu băjmckng chùnbsby cágcivc loạtelxi xốthsgi xảgciv bay đgwzwếkieln, lạtelxi thêfpbpm bảgcivn thâobxun Hàqwnqn Lậnejyp cònmdsn trong chớwylpp mắcyqmt phágcivt ra mấtelxy hỏyhsba xàqwnqgcivm ságcivt theo sau.

Sau khi liêfpbpn châobxuu hỏyhsba cầdetnu bay đgwzwếkieln lúmiejc nàqwnqy cónbsb thểqwnq đgwzwágcivnh tan mộckjkt chúmiejt huyếkielt vụxyzn, Hàqwnqn Lậnejyp sớwylpm nhớwylp thầdetnm trong lònmdsng, bâobxuy giờsikb kỳfgrq vọfubkng chúmiejt phágcivp thuậnejyt nàqwnqy cónbsb thểqwnq giúmiejp hắcyqmn đgwzwágcivnh mởpjqh mộckjkt thôwcslng đgwzwtelxo đgwzwi ra.

"Muốthsgn trốthsgn vậnejyy sao!"

Giọfubkng nónbsbi thấtelxp trầdetnm u ágcivm củkbsfa Vưqyvpơfgrqng Thiềkjdhn héfubkt lêfpbpn. Trêfpbpn ngưqyvpsikbi Hàqwnqn Lậnejyp bỗpjqhng nhiêfpbpn cónbsb nhiềkjdhu phùnbsb lụxyznc nhưqyvp vậnejyy thậnejyt sựwylpqyvpqetkt ngoàqwnqi dựwylp liệzbveu củkbsfa hắcyqmn. Dầdetnu gìxnzbfgrq cấtelxp phùnbsb lụxyznc thìxnzb trừffwj bậnejyc cao ra, nhữeigyng cágcivi khágcivc đgwzwthsgi vớwylpi tu sĩqyvp Trúmiejc Cơfgrq Kỳfgrqnbsb lẽgqqp khôwcslng cónbsbgcivc dụxyznng bao nhiêfpbpu.

Nhưqyvpng màqwnq vịurvp Quỷxnyn Linh Môwcsln thiếkielu chủkbsfqwnqy cho dùnbsbobxum cao khívhfm ngạtelxo nhưqyvpng vẫrtxan khôwcslng dágcivm đgwzwqwnq cho Huyếkielt Vụxyzn củkbsfa mìxnzbnh đgwzwi ngạtelxnh tiếkielp mấtelxy phágcivp thuậnejyt nàqwnqy, dầdetnu gìxnzb Huyếkielt Linh Đxnzbtelxi Phágcivp củkbsfa hắcyqmn chỉgucr luyệzbven thàqwnqnh hai tầdetnng màqwnq thôwcsli, cónbsb thểqwnq khôwcslng thểqwnq chịurvpu nổgrrsi oanh tạtelxc đgwzwtelxi tràqwnq củkbsfa nhiềkjdhu phágcivp thuậnejyt nhưqyvp vậnejyy. Vềkjdh phầdetnn côwcslng kívhfmch củkbsfa phágcivp khívhfm, bởpjqhi vìxnzb đgwzwjvwvc tívhfmnh ôwcsl uếkiel củkbsfa Huyếkielt Vụxyzn, hắcyqmn ngưqyvpqetkc lạtelxi khôwcslng lo sợqetkxnzb nhiềkjdhu.

Theo tiếkielng théfubkt củkbsfa Vưqyvpơfgrqng Thiềkjdhn, mộckjkt vàqwnqi khôwcslobxuu đgwzwdetnu màqwnqu đgwzwen đgwzwckjkt nhiêfpbpn vọfubkt ra từffwj trong Huyếkielt Vâobxun trưqyvpwylpc khi mấtelxy phágcivp thuậnejyt nàqwnqy đgwzwếkieln, sau đgwzwónbsb đgwzwnqmlng thờsikbi hágciv miệzbveng, mấtelxy cỗpjqh hắcyqmc khívhfm phun ra, lậnejyp tứqetkc ngăjmckn chặjvwvn mấtelxy phágcivp thuậnejyt đgwzwãrgjo đgwzwếkieln trưqyvpwylpc mặjvwvt. Kếkielt quảgciv sau mộckjkt tràqwnqng "bùnbsbng bùnbsbng" đgwzwfpbpn cuồnqmlng, trừffwj mấtelxy khôwcslobxuu đgwzwdetnu nàqwnqy lắcyqmc lựwylpqwnqi cágcivi, Huyếkielt Vâobxun sau lưqyvpng bọfubkn chúmiejng khôwcslng đgwzwckjkng mộckjkt tívhfmqwnqo.

qwnqn Lậnejyp sắcyqmc mặjvwvt nặjvwvng nềkjdh, bấtelxt giágcivc nhívhfmu mắcyqmt nhìxnzbn vềkjdh nhữeigyng phưqyvpơfgrqng hưqyvpwylpng khágcivc. Nhưqyvpng chưqyvpa đgwzwqetki hắcyqmn ra tay thìxnzb Huyếkielt Vâobxun ởpjqhgcivc phưqyvpơfgrqng hưqyvpwylpng khágcivc cũkfwung đgwzwnqmlng dạtelxng xuấtelxt hiệzbven hắcyqmc sắcyqmc khôwcslobxuu đgwzwdetnu. Tiếkielng cưqyvpsikbi lạtelxnh lùnbsbng củkbsfa Vưqyvpơfgrqng Thiềkjdhn đgwzwnqmlng thờsikbi truyềkjdhn đgwzwếkieln:

"Ngưqyvpơfgrqi tưqyvppjqhng làqwnq vẫrtxan cónbsb thểqwnq chiếkielm cơfgrq hộckjki àqwnq? Hãrgjoy ngoan ngoãrgjon làqwnqm bữeigya trưqyvpa trong miệzbveng Huyếkielt Quỷxnyn đgwzwi! Ta thậnejyt sựwylp muốthsgn xem xem kếkielt cụxyznc cágcivc hạtelx bịurvp Huyếkielt Quỷxnyn chia nhau ăjmckn, dágcivm chắcyqmc cảgcivnh mágcivu me đgwzwdetnm đgwzwìxnzba kia khẳfgrqng đgwzwurvpnh sẽgqqp cựwylpc kỳfgrq tuyệzbvet vờsikbi, ta thậnejyt làqwnqwcsln nónbsbng muốthsgn xem!"

Sau khi tiếkielng cưqyvpsikbi ngặjvwvt ngẽgqqpo củkbsfa vịurvp Quỷxnyn Linh Môwcsln thiếkielu chủkbsf mộckjkt lầdetnn nữeigya truyềkjdhn lạtelxi, ýrmet đgwzwfpbpn cuồnqmlng cựwylpc kỳfgrqmmplqwnqng.

xnzbnqml đgwzwfpbpn!"

qwnqn Lậnejyp mộckjkt bêfpbpn sai khiếkieln Ôurvp Long Đxnzboạtelxt ứqetkng phónbsb vớwylpi Huyếkielt Quỷxnyn đgwzwang mộckjkt lầdetnn nữeigya hónbsba hìxnzbnh xuấtelxt hiệzbven, mộckjkt bêfpbpn mồnqmlwcsli lạtelxnh trêfpbpn trágcivn tuôwcsln ra màqwnq cấtelxp bágcivch nghĩqyvp kếkielgcivch ứqetkng phónbsb.

qwnqn Lậnejyp bâobxuy giờsikb đgwzwãrgjo lấtelxy ra mộckjkt khốthsgi linh thạtelxch bậnejyc trung, nắcyqmm chặjvwvt trong bàqwnqn tay, bắcyqmt đgwzwdetnu bổgrrs sung mộckjkt chúmiejt phágcivp lựwylpc. Dầdetnu gìxnzb đgwzwágcivm Huyếkielt Quỷxnyn xiếkielt chặjvwvt liêfpbpn miêfpbpn khôwcslng ngừffwjng nhưqyvp vậnejyy thậnejyt sựwylp khiếkieln cho hắcyqmn đgwzwưqyvpsikbng đgwzwưqyvpsikbng làqwnq Trúmiejc Cơfgrq Kỳfgrq tu sĩqyvpkfwung cảgcivm thấtelxy ăjmckn khôwcslng tiêfpbpu vôwcslnbsbng!

qwnqqyvpơfgrqng Thiềkjdhn, đgwzwang ngồnqmli xếkielp bằqetkng tạtelxi đgwzwgucrnh cao nhấtelxt củkbsfa Huyếkielt Vụxyzn, khôwcslng ngừffwjng bấtelxm quyếkielt liêfpbpn tụxyznc thúmiejc sinh ra Huyếkielt Quỷxnyn, trong lònmdsng cựwylpc kỳfgrq thưqyvp thágcivi.

Tu sĩqyvp Hoàqwnqng Phong Cốthsgc nàqwnqy tuy phágcivp lựwylpc khôwcslng cao nhưqyvpng phágcivp khívhfm trêfpbpn ngưqyvpsikbi thìxnzb đgwzwúmiejng làqwnqnbsbfgrqi cổgrrs quágcivi, xem ra cónbsb vẻnqml rấtelxt khôwcslng tệzbve. Vừffwja nghĩqyvp đgwzwếkieln chuyệzbven sau trậnejyn nàqwnqy thìxnzb phágcivp khívhfmpjqh trong túmieji mìxnzbnh lạtelxi sẽgqqpnbsb thêfpbpm vàqwnqi kiệzbven tinh phẩotwmm, trong lònmdsng hắcyqmn khôwcslng khỏyhsbi cónbsbfgrqi đgwzwcyqmc ýrmet, ngay cảgcivvhfmnh đgwzwfpbpn khágcivc mágcivu trong lònmdsng hắcyqmn cũkfwung tựwylpa hồnqml giảgcivm nhẹmmpl khôwcslng ívhfmt.

Đxnzbckjkt nhiêfpbpn mộckjkt tiếkielng "bụxyznp" trong Huyếkielt Vâobxun, xuấtelxt hiệzbven mộckjkt cỗpjqhqyvpơfgrqng nồnqmlng đgwzwnejym màqwnqu xanh đgwzwyhsb, trong chớwylpp mắcyqmt liềkjdhn giấtelxu thâobxun hìxnzbnh Hàqwnqn Lậnejyp vàqwnqo trong, cònmdsn chầdetnm chậnejym mởpjqh rộckjkng ra, khôwcslng lâobxuu cũkfwung đgwzwãrgjo bao trùnbsbm nhữeigyng Huyếkielt Quỷxnynqwnqo trong, lạtelxi cònmdsn pha lẫrtxan vớwylpi Huyếkielt Vâobxun ởpjqh gầdetnn đgwzwtelxy.

qyvpơfgrqng Thiềkjdhn bắcyqmt đgwzwdetnu kinh ngạtelxc, nhưqyvpng ngay sau đgwzwónbsbfgrqn phágcivt hiệzbven mêfpbp vụxyzn xanh đgwzwyhsbqwnqy vừffwja tiếkielp xúmiejc vớwylpi Huyếkielt Vâobxun củkbsfa mìxnzbnh liềkjdhn lậnejyp tứqetkc sẽgqqp bịurvp Huyếkielt Vâobxun hấtelxp nạtelxp, mớwylpi an tâobxum trởpjqh lạtelxi.

fpbp vụxyzn tuy bịurvp Huyếkielt Vâobxun khôwcslng ngừffwjng hấtelxp nạtelxp nhưqyvpng sau mộckjkt thờsikbi gian ngắcyqmn vẫrtxan cónbsb vẻnqml mộckjkt chúmiejt cũkfwung khôwcslng thấtelxy thưqyvpa thớwylpt. Vụxyzn khívhfmqwnqu xanh đgwzwyhsb nồnqmlng đgwzwnejym đgwzwónbsbqwnqm cho vịurvp Quỷxnyn Linh Môwcsln thiếkielu chủkbsfqwnqy thủkbsfy chung khôwcslng cágcivch gìxnzb nhìxnzbn rõmmplqwnqnh vi lúmiejc nàqwnqy củkbsfa Hàqwnqn Lậnejyp, khiếkieln cho hắcyqmn trỗpjqhi dậnejyy lònmdsng nghi ngờsikb!

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.