Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 259 : Phong động

    trước sau   
Bấkalot quáiqrd, Hàfibcn Lậbvbqp sợwmghbgxsi than cũktprng làfibcfibc thừwzjta, chỉyhfqfibc chúexmxt buồztumn bựpmlbc.

pmlb hồztumn thuậbvbqt nàfibcy Hàfibcn Lậbvbqp tuy khôphgkng tinh thôphgkng nhưfibcng cũktprng biếcshqt mộfixht ídywft.

Mỗeljki ngưfibcbvyoi tu tiêpmlbn đuuwkupogu biếcshqt rõhlds "Thiêpmlbn Nhãbgxsn thuậbvbqt", kỳbvyo thậbvbqt đuuwkưfibcwmghc xem nhưfibcfibcphgkng pháiqrdp tốupogi cơfibc bảqklfn củnqrma Mêpmlb Hồztumn pháiqrdp thuậbvbqt. Nếcshqu cảqklfnh giớupogi pháiqrdp lựpmlbc củnqrma hai tu sĩqbaw chêpmlbnh lệbvyoch thậbvbqt xa thìphgk khi sửgjdl dụsgesng thiêpmlbn nhãbgxsn thuậbvbqt nhìphgkn hai mắryllt củnqrma đuuwkupogi phưfibcơfibcng cófibc thểojbm khiếcshqn cho tânqrmm thầrqmhn củnqrma đuuwkupogi phưfibcơfibcng thấkalot thủnqrm, tạnqrmi trậbvbqn đuuwkkalou liềupogn lânqrmm vàfibco bịwzjt đuuwkfixhng.

Mộfixht loạnqrmi pháiqrdp thuậbvbqt mêpmlb hồztumn kháiqrdc chủnqrm yếcshqu làfibc nhờbvyofibco sựpmlb chêpmlbnh lệbvyoch cảqklfnh giớupogi pháiqrdp lựpmlbc rấkalot lớupogn mớupogi cưfibcbvyong bứclpkc khốupogng chếcshq đuuwkưfibcwmghc tânqrmm thầrqmhn củnqrma đuuwkupogi phưfibcơfibcng.

Tu vi củnqrma Đufhofpicng Huyêpmlbn Nhi làfibc Trúexmxc Cơfibcfibc kỳbvyo, màfibc củnqrma nam tửgjdl diễozbdm lệbvyo kia lạnqrmi làfibc Trúexmxc Cơfibc trung kỳbvyo, theo lẽqklf thưfibcbvyong màfibcfibci thìphgk tuyệbvyot khôphgkng cófibc khảqklfdvrzng sau khi đuuwkupogi mắryllt thìphgk sựpmlbphgknh lậbvbqp tứclpkc bịwzjt đuuwkupogi phưfibcơfibcng chếcshq trụsgesnqrmm thầrqmhn thậbvbqt làfibc hoang đuuwkưfibcbvyong. Trừwzjt phi đuuwkupogi phưfibcơfibcng phảqklfi làfibc tu sĩqbaw Kếcshqt Đufhoan kỳbvyo chuyêpmlbn tu mêpmlb hồztumn pháiqrdp thuậbvbqt mớupogi cògnsvn cófibcfibci phầrqmhn cófibc thểojbm.

Nhưfibcng xem vẻnlgt mặbgxst củnqrma nam tửgjdl diễozbdm lệbvyoexmxc rờbvyoi đuuwki rấkalot oáiqrdn đuuwkfixhc thìphgk đuuwkiềupogu nàfibcy cófibc chúexmxt khôphgkng giốupogng! Tuyệbvyot đuuwkupogi khôphgkng cófibc khảqklfdvrzng vịwzjtkaloy làfibc tu sĩqbaw Kếcshqt Đufhoan kỳbvyo giảqklf dạnqrmng làfibcm tu sĩqbaw Trúexmxc Cơfibc kỳbvyo trêpmlbu đuuwkùkgxka bọqkryn họqkry.


fibcn Lậbvbqp nghĩqbaw nhưfibc vậbvbqy, trong lògnsvng mớupogi an tânqrmm thêpmlbm mộfixht ídywft, dùkgxk sao thìphgk khi nam tửgjdl diễozbdm lệbvyo rờbvyoi đuuwki lạnqrmi mang theo biểojbmu tìphgknh oáiqrdn đuuwkfixhc, hắrylln chídywfnh làfibc phi thưfibcbvyong cẩktprn thậbvbqn.

Khi hắrylln từwzjt trong trầrqmhm tưfibc ngẩktprng đuuwkrqmhu lêpmlbn thìphgk lạnqrmi thấkaloy Đufhofpicng Huyêpmlbn Nhi cùkgxkng hai ngưfibcbvyoi kia táiqrdn tỉyhfqnh lẫphgkn nhau, bộfixhiqrdng vừwzjta rồztumi cògnsvn khổfpic sởhpwe đuuwkáiqrdng thưfibcơfibcng sớupogm đuuwkãbgxs biếcshqn mấkalot vôphgkqklfnh vôphgk tung.

Gặbgxsp phảqklfi tìphgknh cảqklfnh nàfibcy, Hàfibcn Lậbvbqp thởhpwefibci mộfixht hơfibci, đuuwkclpkng dậbvbqy quay vềupog phògnsvng củnqrma chídywfnh mìphgknh.

Nhưfibcng khi Hàfibcn Lạnqrmp đuuwkem bàfibcn tay đuuwkbgxst nơfibci cửgjdla gỗeljk chuẩktprn bịwzjt đuuwkktpry ra liềupogn bỗeljkng nhiêpmlbn nghe đuuwkưfibcwmghc thanh ânqrmm to, rõhlds củnqrma mộfixht nam tửgjdl từwzjtpmlbn ngoàfibci kháiqrdch đuuwkiếcshqm truyềupogn đuuwkếcshqn.

"Kháiqrdch nhânqrmn trong kháiqrdch đuuwkiếcshqm nghe rõhlds đuuwkânqrmy, ngàfibcy mai cửgjdlfibcnh đuuwknqrmi hộfixhi đuuwkoạnqrmt bảqklfo, chia làfibcm hai tổfpic tiếcshqn hàfibcnh. Tu sĩqbaw củnqrma bổfpicn quốupogc cửgjdlfibcnh tạnqrmi ngọqkryn núexmxi phídywfa tânqrmy Yếcshqn Linh bảqklfo, cògnsvn tu sĩqbawfibcupogc kháiqrdc thỉyhfqhpwe tạnqrmi ngọqkryn núexmxi phídywfa đuuwkôphgkng. Mờbvyoi cáiqrdc vịwzjtiqrdng sớupogm ngàfibcy mai tham gia đuuwkúexmxng giờbvyo. Quáiqrd thờbvyoi gian màfibc khôphgkng đuuwkếcshqn, theo quy tắryllc sẽqklf tựpmlb đuuwkfixhng tưfibcupogc bỏojla quyềupogn thi đuuwkkalou.

Âmyasm thanh nàfibcy lặbgxsp lạnqrmi liêpmlbn tụsgesc ba lầrqmhn, sau đuuwkófibc tựpmlba hồztum ngưfibcbvyoi mớupogi rờbvyoi đuuwki.

fibcn Lậbvbqp nghe nófibci nhưfibc thếcshq liềupogn rùkgxkng mìphgknh, nhưfibcng sau đuuwkófibc vẫphgkn khôphgkng thèdvrzm đuuwkojbm ýexmx đuuwkktpry cửgjdla đuuwki ra ngoàfibci, trởhpwe vềupog phògnsvng củnqrma mìphgknh.

Đufhoem tu sĩqbaw củnqrma hai nưfibcupogc táiqrdch ra khỏojlai trậbvbqn đuuwkkalou, Hàfibcn Lậbvbqp tuy cófibc đuuwkiểojbmm ngoàfibci ýexmx muốupogn nhưfibcng cũktprng khôphgkng cảqklfm thấkaloy đuuwkưfibcwmghc cófibciqrdi gìphgk khôphgkng ổfpicn.

kgxk sao tu sĩqbaw củnqrma bảqklfy đuuwknqrmi pháiqrdi cùkgxkng vớupogi tu sĩqbaw củnqrma nưfibcupogc kháiqrdc đuuwkztumng loạnqrmt tỷktpr thídywf, khẳojbmng đuuwkwzjtnh sẽqklf xảqklfy ra khôphgkng ídywft nhữpctmng việbvyoc rắryllc rốupogi. Tânqrmm lýexmxfibci ngoạnqrmi nàfibcy, ởhpwe bấkalot kìphgk đuuwkwzjta phưfibcơfibcng nàfibco cũktprng giốupogng nhau, tìphgknh hìphgknh giằvanlng co trong tràfibcnqrmu ngàfibcy ấkaloy cũktprng cófibc thểojbm nhìphgkn rõhlds đuuwkưfibcwmghc.

fibcn Lậbvbqp mộfixht mặbgxst suy nghĩqbaw, mộfixht mặbgxst khoanh chânqrmn ngồztumi xuốupogng giưfibcbvyong, chuẩktprn bịwzjt đuuwkqklf tọqkrya luyệbvyon khídywf mộfixht đuuwkêpmlbm đuuwkojbm sửgjdla soạnqrmn tốupogt nhấkalot cho đuuwknqrmi hộfixhi đuuwkoạnqrmt bảqklfo ngàfibcy mai.

Tạnqrmi mộfixht gian nhàfibcfibco đuuwkófibc củnqrma ngưfibcbvyoi dânqrmn trong Yếcshqn Linh Bảqklfo, nam tửgjdl diễozbdm lệbvyo ngồztumi ởhpwe trêpmlbn ghếcshq, trưfibcupogc mặbgxst cófibcfibci têpmlbn nam nữpctm đuuwkang cung kinh bẩktprm báiqrdo vớupogi hắrylln đuuwkiềupogu gìphgk đuuwkófibc, màfibc nam tửgjdlfibcy mặbgxst khôphgkng chúexmxt thay đuuwkfpici lắryllng nghe, trong mắryllt thỉyhfqnh thoảqklfng hiệbvyon lêpmlbn mộfixht tia tinh quang, chẳojbmng biếcshqt vìphgk sao lạnqrmi cưfibcbvyoi lạnqrmnh.

kgxkng lúexmxc đuuwkófibc, trêpmlbn ngọqkryn núexmxi phídywfa tânqrmy Yếcshqn Linh Bảqklfo, khoảqklfng vàfibci têpmlbn Quỷktpr Linh môphgkn mặbgxsc áiqrdo xanh đuuwkang bậbvbqn rộfixhn ởhpwe đuuwkyhfqnh núexmxi, thỉyhfqnh thoảqklfng lạnqrmi chôphgkn xuốupogng đuuwkkalot mộfixht vàfibci thứclpkfibc Thiếcshqu chủnqrm Quỷktpr Linh môphgkn cùkgxkng vớupogi hai vịwzjt tu sĩqbaw Kếcshqt Đufhoan kỳbvyohpwe giữpctma khôphgkng trung lạnqrmnh lùkgxkng nhìphgkn mọqkryi thứclpkhpwe phídywfa dưfibcupogi.

"
Thếcshqfibco? Âmyasm Hỏojlaa đuuwknqrmi trậbvbqn tạnqrmm thờbvyoi nàfibcy bịwzjt yếcshqu đuuwki nhiềupogu nhưfibc vậbvbqy, nhưfibcng cũktprng cófibc hiệbvyou quảqklf chứclpk?" Thiếcshqu chủnqrm Quỷktpr Linh môphgkn đuuwkfixht nhiêpmlbn mởhpwe miệbvyong hỏojlai.


"
Thiếcshqu môphgkn chủnqrmpmlbn tânqrmm, tuyệbvyot khôphgkng cófibc vấkalon đuuwkupogphgk, tuy chỉyhfqfibc trậbvbqn pháiqrdp tạnqrmm thờbvyoi thôphgki nhưfibcng cófibc huynh đuuwkbvyo chúexmxng ta chủnqrm trìphgkpmlbn côphgkng hiệbvyou vânqrmy khốupogn đuuwkwzjtch nhânqrmn cófibc thểojbm pháiqrdt huy đuuwkưfibcwmghc mộfixht phầrqmhn. Đufhoưfibcơfibcng nhiêpmlbn nếcshqu trong trậbvbqn cófibc tu sĩqbaw Trúexmxc Cơfibc hậbvbqu kỳbvyo hoặbgxsc làfibcfibc pháiqrdp khídywfphgk uy lựpmlbc kinh ngưfibcbvyoi thìphgk rấkalot khófibcfibci! Nhưfibcng cófibc thểojbm khẳojbmng đuuwkwzjtnh đuuwka sốupog tu sĩqbaw khôphgkng cófibcdvrzng lựpmlbc thoáiqrdt thânqrmn." Lãbgxso giảqklf trong Lýexmx thịwzjt huynh đuuwkbvyo ho khan vàfibci tiếcshqng, cófibc chúexmxt run run rẩktpry rẩktpry nófibci.

"
zmkem, vậbvbqy thìphgk ta khôphgkng lo lắryllng nữpctma! Quỷktpr Linh thậbvbqp nhi vệbvyofibc ta mang theo cũktprng khôphgkng phảqklfi làfibc khôphgkng cófibc việbvyoc gìphgkfibcm, vớupogi thựpmlbc lựpmlbc củnqrma bọqkryn họqkry thìphgk đuuwkupogi phófibc vớupogi mấkaloy con cáiqrd lọqkryt lưfibcupogi nàfibcy khơfibci khơfibci vẫphgkn cófibc thừwzjta." Thiếcshqu chủnqrm Quỷktpr Linh môphgkn khôphgkng lo lắryllng nófibci

exmx thịwzjt huynh đuuwkbvyo nghe vậbvbqy, thấkaloy khôphgkng cófibc vấkalon đuuwkupogphgk nữpctma nêpmlbn cũktprng khôphgkng hềupogpmlbn tiếcshqng.

Kỳbvyo thậbvbqt, nếcshqu khôphgkng phảqklfi đuuwkem hồztumn pháiqrdch cùkgxkng nguyêpmlbn thầrqmhn củnqrma cáiqrdc tu sĩqbawfibcy bảqklfo tồztumn đuuwkrqmhy đuuwknqrm thìphgk huynh đuuwkbvyo bọqkryn hắrylln đuuwkãbgxs trựpmlbc tiếcshqp ra tay, đuuwkem mộfixht ídywft tu sĩqbaw Trúexmxc Cơfibc kỳbvyofibcy tiêpmlbu diệbvyot, khôphgkng phảqklfi làfibc mộfixht việbvyoc nhỏojla thôphgki sao, đuuwkânqrmu cầrqmhn phiềupogn toáiqrdi nhưfibc thếcshqfibcy! Hai ngưfibcbvyoi Lýexmx thịwzjt huynh đuuwkbvyo ngạnqrmo nghễozbd thầrqmhm nghĩqbaw.

Trong mậbvbqt thấkalot củnqrma Hoàfibcng Phong cốupogc tạnqrmi Tháiqrdi Nhạnqrmc sơfibcn mạnqrmch ởhpwe ngoàfibci ngàfibcn dặbgxsm, cófibc bảqklfy táiqrdm tu sĩqbaw Kếcshqt Đufhoan kỳbvyo đuuwkang hộfixhi tụsgeskgxkng mộfixht chỗeljk. Đufhoupogu mang vẻnlgt mặbgxst khẩktprn trưfibcơfibcng nghe mộfixht vịwzjtbgxso giảqklf mang áiqrdo màfibcu vàfibcng rânqrmu tófibcc bạnqrmc trắryllng đuuwkang nófibci cáiqrdi gìphgk đuuwkófibc, sắryllc mặbgxst mỗeljki ngưfibcbvyoi theo lờbvyoi nófibci củnqrma lãbgxso giảqklfktprng biếcshqt đuuwkfpici khôphgkng ngừwzjtng.

fibc phófibcexmxfibca Nguyêpmlbn củnqrma Hàfibcn Lậbvbqp, Hồztumng Phấkalot tiêpmlbn côphgkkgxkng vịwzjtphgki Vạnqrmn Hạnqrmc mậbvbqp mạnqrmp kia đuuwkupogu cófibc trong đuuwkófibc, thầrqmhn sắryllc cũktprng đuuwkztumng dạnqrmng cựpmlbc kỳbvyo bấkalot an.

Khôphgkng lânqrmu sau khi cáiqrdc tu sĩqbaw đuuwki ra khỏojlai mậbvbqt thấkalot thìphgk cảqklf Hoàfibcng Phong Cốupogc hoàfibcn toàfibcn trởhpwepmlbn náiqrdo đuuwkfixhng. Trêpmlbn khôphgkng trung cáiqrdc loạnqrmi pháiqrdp khi bay đuuwkrqmhy trờbvyoi, ởhpwe đuuwkwzjta phưfibcơfibcng thấkalop hơfibcn mộfixht chúexmxt, từwzjtng làfibcn sófibcng tu sĩqbaw đuuwkang lộfixhn xàfibc lộfixhn xộfixhn. Sau mộfixht đuuwkoạnqrmn thờbvyoi gian cáiqrdc tu sĩqbaw nhanh chófibcng tậbvbqp hợwmghp thàfibcnh từwzjtng đuuwkfixhi xuấkalot pháiqrdt từwzjt Hoàfibcng Phong cốupogc ngay trong đuuwkêpmlbm đuuwkófibc, riêpmlbng rẽqklf bay đuuwki cáiqrdc đuuwkwzjta phưfibcơfibcng nàfibco đuuwkófibc.

Mộfixht màfibcn nhưfibc vậbvbqy, đuuwkztumng dạnqrmng cũktprng diễozbdn ra ởhpweiqrdu pháiqrdi cògnsvn lạnqrmi, hơfibcn nữpctma trong lúexmxc đuuwkófibc ngưfibcbvyoi đuuwkưfibca tin giữpctma cáiqrdc pháiqrdi thưfibcbvyong xuyêpmlbn qua lạnqrmi khôphgkng ngừwzjtng, tựpmlba hồztum trong đuuwkêpmlbm đuuwkófibc, tu tiêpmlbn giớupogi củnqrma cảqklf Việbvyot quốupogc trởhpwepmlbn đuuwkvanlng đuuwkvanlng sáiqrdt khídywf.

fibciqrdc gia tộfixhc lớupogn nhỏojla củnqrma Việbvyot quốupogc đuuwkupogu trong mấkaloy ngàfibcy sau đuuwkófibc đuuwkupogu lụsgesc tụsgesc nhậbvbqn đuuwkưfibcwmghc mộfixht phong thưfibc do chưfibchpweng môphgkn củnqrma bảqklfy đuuwknqrmi pháiqrdi cùkgxkng kýexmxpmlbn, yêpmlbu cầrqmhu tấkalot cảqklf đuuwkbvyo tửgjdl kiệbvyot xuấkalot củnqrma cáiqrdc gia tộfixhc đuuwkếcshqn đuuwkwmghi lệbvyonh, nếcshqu khôphgkng tuânqrmn theo sẽqklf bịwzjt Chấkalop pháiqrdp đuuwkfixhi bảqklfy đuuwknqrmi pháiqrdi tiếcshqn hàfibcnh diệbvyot tộfixhc.

Đufhoưfibcơfibcng nhiêpmlbn, ba ngàfibcy sau đuuwkiềupogu lệbvyonh mớupogi đuuwkếcshqn Yếcshqn gia.

fibcn Lậbvbqp cùkgxkng vớupogi tu sĩqbaw củnqrma bảqklfy đuuwknqrmi pháiqrdi bởhpwei vìphgkhpwe quáiqrd xa tôphgkng pháiqrdi nêpmlbn tựpmlb nhiêpmlbn chẳojbmng hềupog biếcshqt nhữpctmng chuyệbvyon nàfibcy.

Cho nêpmlbn khi ngàfibcy thứclpk hai vừwzjta mớupogi bắryllt đuuwkrqmhu thìphgk mộfixht sốupog tu sĩqbaw đuuwkãbgxs sớupogm đuuwki đuuwkếcshqn ngọqkryn núexmxi nhỏojlahpwe phídywfa tânqrmy Yếcshqn Linh Bảqklfo. Nơfibci đuuwkânqrmy đuuwkãbgxsnqrmy dựpmlbng mộfixht tògnsva pháiqrdp trậbvbqn thậbvbqt lớupogn, ởhpwe trong cófibc hai gãbgxs trung niêpmlbn mặbgxsc trang phụsgesc củnqrma Yếcshqn gia đuuwkang nhắryllm mắryllt ngồztumi.

fibc tạnqrmi phídywfa sa pháiqrdp trậbvbqn cófibc mộfixht cáiqrdi đuuwkàfibci đuuwkkalot khôphgkng cao, trêpmlbn đuuwkófibc đuuwkztumng dạnqrmng cũktprng cófibcfibci ngưfibcbvyoi củnqrma Yếcshqn gia bịwzjt vụsges khídywfktprn ẩktprn che khuấkalot, đuuwkang đuuwkclpkng nghịwzjt luậbvbqn đuuwkiềupogu gìphgk đuuwkófibc. Xem ra làfibc đuuwkwmghi sau khi cáiqrdc tu sĩqbaw đuuwkupogu đuuwkếcshqn đuuwkôphgkng đuuwknqrm mớupogi cófibc thểojbm bắryllt đuuwkrqmhu đuuwknqrmi hộfixhi.


fibcn Lậbvbqp cũktprng đuuwkãbgxshpwe đuuwkânqrmy, hắrylln cũktprng khôphgkng cófibckgxkng vớupogi Đufhofpicng Huyêpmlbn Nhi đuuwkếcshqn, màfibc theo thófibci quen tựpmlbphgknh đuuwki trưfibcupogc mộfixht bưfibcupogc, vừwzjta lúexmxc đuuwkófibc gặbgxsp trung niêpmlbn Cựpmlb Kiếcshqm môphgkn Ba Tídywfnh, hai ngưfibcbvyoi tựpmlb nhiêpmlbn táiqrdn gẫphgku vớupogi nhau vàfibci ba cânqrmu.

"
Ba huynh, pháiqrdp trậbvbqn nàfibcy dùkgxkng đuuwkojbmfibcm gìphgk huynh biếcshqt khôphgkng?" Hàfibcn Lậbvbqp sau khi dògnsvwwtet đuuwknqrmi pháiqrdp trậbvbqn vàfibci lầrqmhn, thấkaloy cófibc chúexmxt chưfibcupogng mắryllt, sau khi táiqrdn gẫphgku mộfixht chúexmxt, khôphgkng khỏojlai hưfibcupogng đuuwkupogi phưfibcơfibcng hỏojlai mộfixht cậbvbqu.

"
Thậbvbqt hổfpic thẹputsn, tạnqrmi hạnqrm đuuwkupogi vớupogi trậbvbqn pháiqrdp cũktprng khôphgkng cófibc am hiểojbmu nhiềupogu lắryllm! Nhưfibcng cófibc thểojbmfibc cấkalom chếcshq bảqklfo hộfixhphgk đuuwkófibc, dùkgxk sao tu sĩqbaw Trúexmxc Cơfibc kỳbvyo chúexmxng ta khi tỷktpr thídywf, khẳojbmng đuuwkwzjtnh sẽqklf bịwzjt hạnqrmn chếcshqhpwe trong phạnqrmm vi nàfibcy, nếcshqu khôphgkng thìphgkgnsva tiểojbmu sơfibcn nàfibcy sao cófibc thểojbm chịwzjtu đuuwkưfibcwmghc sứclpkc éwwtep củnqrma chúexmxng ta!" Ba Tídywfnh sờbvyo sờbvyo cằvanlm, khôphgkng thèdvrzm đuuwkojbm ýexmxfibci.

"
Nga! Đufhoídywfch xáiqrdc rấkalot cófibc thểojbm!" Hàfibcn Lậbvbqp tuy ngoàfibci miệbvyong nófibci vậbvbqy nhưfibcng cảqklfm giáiqrdc đuuwkưfibcwmghc mộfixht cổfpic khídywf tứclpkc bấkalot an ẩktprn ẩktprn trong pháiqrdp trậbvbqn, đuuwkiềupogu nàfibcy khôphgkng hềupogfibc quan hệbvyo vớupogi sựpmlbphgkng sânqrmu củnqrma pháiqrdp lựpmlbc, tấkalot cảqklf đuuwkupogu làfibc mộfixht loạnqrmi cảqklfm ứclpkng trựpmlbc giáiqrdc củnqrma hắrylln.

fibcn Lậbvbqp nhídywfu nhídywfu màfibcy, nhìphgkn bốupogn phídywfa, lúexmxc nàfibcy đuuwkãbgxsfibcfibcn ba mưfibcơfibci tu sĩqbaw đuuwkếcshqn. Đufhonqrmo sĩqbaw củnqrma Thanh Hưfibcphgkn cùkgxkng vớupogi nữpctm tửgjdl Phưfibcơfibcng Tídywfnh củnqrma Thiêpmlbn Khuyếcshqt bảqklfo cũktprng đuuwkãbgxs lụsgesc tụsgesc đuuwki đuuwkếcshqn nơfibci đuuwkânqrmy, hơfibcn nữpctma cògnsvn tụsgesm nădvrzm tum ba nófibci nófibci cáiqrdi gìphgk đuuwkófibc.

"
fibcn huynh đuuwkbvyo, chúexmxng ta cũktprng qua chàfibco hỏojlai mọqkryi ngưfibcbvyoi đuuwki! Ngưfibcơfibci xem Vôphgk Tửgjdl bọqkryn họqkryktprng ởhpwe đuuwkânqrmy rồztumi!" Ba Tídywfnh nhìphgkn vềupog phídywfa mọqkryi ngưfibcbvyoi tụsges tậbvbqp, mỉyhfqm cưfibcbvyoi hưfibcupogng Hàfibcn Lậbvbqp đuuwkupog nghịwzjt.

"
Ba huynh cứclpk đuuwki làfibc đuuwkưfibcwmghc! Tiểojbmu đuuwkbvyognsvn cófibc chúexmxt việbvyoc cầrqmhn phảqklfi làfibcm, sẽqklf khôphgkng quấkaloy rầrqmhy cáiqrdc vịwzjt!" Hàfibcn Lậbvbqp nhèdvrz nhẹputs lắryllc đuuwkrqmhu, khôphgkng muốupogn cùkgxkng vớupogi nhiềupogu ngưfibcbvyoi tụsges tậbvbqp lạnqrmi cùkgxkng mộfixht chỗeljk, thậbvbqt sựpmlb sẽqklffibcm cho ngưfibcbvyoi ta đuuwkojbm ýexmx.

Vịwzjt tu sĩqbaw Cựpmlb Kiếcshqm môphgkn nàfibcy nhúexmxn nhúexmxn vai, tuy cófibc chúexmxt khófibc hiểojbmu nhưfibcng vẫphgkn mộfixht mìphgknh rờbvyoi đuuwki, dùkgxk sao cơfibc hộfixhi đuuwkojbm giao hảqklfo cùkgxkng vớupogi nhiềupogu tu sĩqbaw kháiqrdc pháiqrdi cũktprng khôphgkng cófibc nhiềupogu lắryllm, hắrylln sẽqklf khôphgkng dễozbdfibcng bỏojla qua.

fibcn Lậbvbqp nhìphgkn thấkaloy Ba Tídywfnh đuuwki vềupog phídywfa đuuwkupogi phưfibcơfibcng, hắrylln cũktprng khôphgkng ởhpwe lạnqrmi tạnqrmi chỗeljk, màfibc theo thófibci quen tìphgkm mộfixht gófibcc hẻnlgto láiqrdnh cáiqrdch xa ma pháiqrdp trậbvbqn nhấkalot rồztumi đuuwki tớupogi. Sau đuuwkófibc lạnqrmnh lùkgxkng quan sáiqrdt kỹller nhấkalot cửgjdl nhấkalot đuuwkfixhng củnqrma cáiqrdc tu sĩqbaw kháiqrdc.

fibcn nửgjdla canh giờbvyo sau, Đufhofpicng Huyêpmlbn Nhi vớupogi Phong sưfibc huynh rúexmxt cuộfixhc cũktprng tớupogi nơfibci đuuwkânqrmy. Hơfibcn nữpctma liềupogn gia nhậbvbqp vàfibco mộfixht nhófibcm ngưfibcbvyoi màfibc tấkalot cảqklf đuuwkupogu làfibc tu sĩqbaw củnqrma Hoàfibcng Phong Cốupogc, trong chốupogc láiqrdt liềupogn nhưfibciqrd gặbgxsp nưfibcupogc khiếcshqn cho vàfibci têpmlbn nam đuuwkbvyo tửgjdlfibcng rựpmlbc lêpmlbn, màfibcpmlbn Yếcshqn Vũktpr vốupogn nửgjdla bưfibcupogc khôphgkng rờbvyoi kia lạnqrmi khôphgkng vôphgkqklfnh vôphgk tung, đuuwkiềupogu nàfibcy khiếcshqn cho Hàfibcn Lậbvbqp cófibc chúexmxt ngoàfibci ýexmx muốupogn.

exmxc nàfibcy, mưfibcbvyoi ngưfibcbvyoi mặbgxsc trang phụsgesc củnqrma Yếcshqn gia đuuwkclpkng trêpmlbn đuuwkàfibci đuuwkkalot thậbvbqt ra đuuwkupogu làfibc tu sĩqbaw củnqrma Quỷktpr Linh môphgkn, đuuwkang đuuwkếcshqm nhânqrmn sốupoghpwe trưfibcbvyong đuuwkkalou.

"
Thiếcshqu chủnqrm, cògnsvn thiếcshqu hai ngưfibcbvyoi khôphgkng cófibc đuuwkếcshqn, hơfibcn nữpctma, thờbvyoi gian cũktprng đuuwkãbgxs khôphgkng cògnsvn sớupogm nữpctma, chúexmxng ta cófibc tiếcshqp tụsgesc chờbvyo hay khôphgkng?" Sau khi đuuwkếcshqm xong, mộfixht têpmlbn tu sĩqbaw Quỷktpr Linh môphgkn hưfibcupogng thiếcshqu chủnqrm bẩktprm cáiqrdo.

"
Khôphgkng cầrqmhn đuuwkwmghi nữpctma, lậbvbqp tứclpkc thôphgkng tri cho hai lãbgxso mởhpwe đuuwknqrmi trậbvbqn, nếcshqu qua thêpmlbm mộfixht chúexmxt thờbvyoi gian nữpctma chỉyhfq sợwmgh tu sĩqbawfibc chúexmxt thôphgkng minh liềupogn nhậbvbqn thấkaloy đuuwkưfibcwmghc đuuwkiềupogu khôphgkng ổfpicn, vậbvbqy thìphgkfibcng khôphgkng xong! Cho nêpmlbn hai gãbgxs tu sĩqbaw khôphgkng đuuwkếcshqn kia cho sốupogiqrdm vàfibc sốupogfibcbvyoi hai trong thậbvbqp nhịwzjt vệbvyo đuuwki đuuwkuổfpici giếcshqt. Mặbgxsc kệbvyophgk sao chúexmxng khôphgkng đuuwkếcshqn nhưfibcng cũktprng khôphgkng thểojbm đuuwkojbm cho sốupogng sófibct màfibc rờbvyoi đuuwki khỏojlai Yếcshqn Linh bảqklfo!" Thiếcshqu chủnqrm Quỷktpr Linh môphgkn mộfixht chúexmxt cũktprng khôphgkng chầrqmhn chừwzjt, lậbvbqp tứclpkc hạnqrm lệbvyonh, sáiqrdt ýexmx bộfixhc pháiqrdt.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.