Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 254 : Yến gia Lão tổ

    trước sau   
mywl phảyyydi làzpva Quỷapis linh môjbizn hàzpvanh đbkjdcuigng mộcuigt mìaqkpnh hay liêilpjn thủpuov vớozcki năesfom ma đbkjdsxzmo tôjbizng còeedcn lạsxzmi? thấbpcct đbkjdsxzmi tôjbizng pháyyydi cũjbizng khôjbizng cầsfdrn phảyyydi sợilpjrfqai gìaqkp, thậypxlm chíosvb Yếvrbfn gia cũjbizng vậypxly, cómywl khảyyydesfong ứmcnhng phómywl ngưtibmtibmi củpuova Quỷapis linh môjbizn đbkjdếvrbfn, dùbrma sao Yếvrbfn gia cũjbizng cómywl cao thủpuov Kếvrbft đbkjdan kìaqkp tọixosa trấbpccn!

zpvan Lậypxlp nghĩsfih nhưtibm vậypxly cuốvflti cùbrmang an tâwryqm mộcuigt íosvbt.

Cho dùbrmamywl sụfthcp đbkjdkmvp thìaqkpjbizng cómywl ngưtibmtibmi đbkjdmcnhng ra gáyyydnh váyyydc. Quỷapis linh môjbizn tớozcki đbkjdâwryqy vìaqkpyyydi gìaqkp, cũjbizng khôjbizng phảyyydi làzpva mộcuigt tu sĩsfih Trúekbvc cơzpvaaqkp nhưtibm hắstrln cómywl khảyyydesfong quan tâwryqm, tấbpcct cảyyyd đbkjdmvguu đbkjdãrfqamywl Yếvrbfn gia đbkjdvflti phómywl bọixosn họixos. Nhưtibmng cũjbizng phảyyydi cẩtgmxn thậypxln đbkjdôjbizi chúekbvt, cho dùbrmazpva cổkmvpng thàzpvanh cómywl cháyyydy, thìaqkpjbizng khôjbizng đbkjdếvrbfn phiêilpjn hắstrln.

Chẳygbcng biếvrbft mấbpccy ngưtibmtibmi kháyyydc cómywl nghĩsfih nhưtibm vậypxly hay khôjbizng, mộcuigt mộcuigt lúekbvc sau, thầsfdrn sắstrlc bọixosn họixosjbizng dầsfdrn dầsfdrn khôjbizi phụfthcc bìaqkpnh thưtibmtibmng, thếvrbf nhưtibmng khôjbizng cómywl ngưtibmtibmi nàzpvao nhắstrlc lạsxzmi chuyệumhon nàzpvay nữxltpa, ngưtibmilpjc lạsxzmi táyyydn ngẫaryfu mộcuigt íosvbt vấbpccn đbkjdmvgu tu luyệumhon. Vấbpccn đbkjdmvguzpvay cũjbizng hấbpccp dẫaryfn Hàzpvan Lậypxlp, hắstrln khôjbizng suy tưtibm nữxltpa màzpva lậypxlp tứmcnhc gia nhậypxlp vàzpvao.

Thờtibmi gian trôjbizi qua kháyyyd nhanh, sắstrlc trờtibmi dầsfdrn dầsfdrn tốvflti đbkjdi, nómywli mộcuigt chúekbvt làzpvam cho lưtibmlepfi mọixosi ngưtibmtibmi cũjbizng khôjbiz đbkjdi, mặeiotc kháyyydc, cũjbizng đbkjdãrfqa tớozcki thờtibmi đbkjdiễddwym cáyyydc tu sĩsfih phảyyydi chia tay cáyyydo từsmvx nhau rồbpcci.

zpva tràzpvang trao đbkjdkmvpi nàzpvay làzpvam mọixosi ngưtibmtibmi thu đbkjdưtibmilpjc khôjbizng íosvbt lợilpji íosvbch, đbkjdeiotc biệumhot làzpva mấbpccy thủpuov đbkjdoạsxzmn cùbrmang vớozcki cơzpva duyêilpjn củpuova mấbpccy ngưtibmtibmi đbkjdcuigt pháyyydaqkpnh cảyyydnh Trúekbvc cơzpva trung kìaqkp, làzpvam Hàzpvan Lậypxlp khôjbizng uổkmvpng côjbizng kếvrbft giao.


aqkp thếvrbf, theo ýpahm kiếvrbfn củpuova trung niêilpjn họixosjbiz đbkjdmvgu xuấbpcct, ngàzpvay mai mọixosi ngưtibmtibmi cùbrmang tớozcki Xửesfo thiêilpjn tíosvbch, cùbrmang vàzpvai đbkjdbpccng đbkjdsxzmo tiếvrbfp tụfthcc đbkjdàzpvam luậypxln mộcuigt phen, đbkjdbpccng thờtibmi giao dịydgwch luôjbizn mộcuigt vàzpvai vậypxlt phẩtgmxm nhỏsmvx, chẳygbcng phảyyydi càzpvang tốvfltt sao!

Đaqkpmvgu nghịydgwzpvay đbkjdưtibmilpjc mọixosi ngưtibmtibmi đbkjdbpccng ýpahm, đbkjdưtibmơzpvang nhiêilpjn Hàzpvan Lậypxlp cũjbizng khôjbizng cómywl ngoạsxzmi lệumho.

Cứmcnh nhưtibm vậypxly, sau khi thưtibmơzpvang lưtibmilpjng mọixosi ngưtibmtibmi liềmvgun rờtibmi đbkjdi.

zpvan Lậypxlp theo bảyyydn đbkjdbpcczpva đbkjdi đbkjdếvrbfn mộcuigt kháyyydch đbkjdiếvrbfm, kháyyydch đbkjdiếvrbfm nàzpvay chuyêilpjn môjbizn phụfthc tráyyydch tiếvrbfp đbkjdãrfqai cáyyydc tu sĩsfihilpjn ngoàzpvai.

Kháyyydch đbkjdiếvrbfm nàzpvay ởguul đbkjdôjbizng nam Yếvrbfn linh bảyyydo, nơzpvai đbkjdâwryqy cũjbizng khôjbizng lớozckn lắstrlm, so sáyyydnh vớozcki vàzpvai nơzpvai kháyyydc thìaqkpdqtom xa. Do đbkjdómywl, nơzpvai đbkjdâwryqy tu sĩsfih khôjbizng nhiềmvguu lắstrlm mớozcki đbkjdúekbvng.

zpvan Lậypxlp chọixosn nơzpvai đbkjdâwryqy chíosvbnh làzpvamywljbizbrmang thanh tịydgwnh, bởguuli vìaqkpzpvang íosvbt ngưtibmtibmi thìaqkp phiềmvgun tómywlai xuấbpcct hiệumhon cũjbizng càzpvang íosvbt. Hơzpvan nữxltpa, nơzpvai đbkjdâwryqy giáyyydp vớozcki tưtibmtibmng thàzpvanh, vạsxzmn nhấbpcct cómywl pháyyydt sinh chuyệumhon gìaqkp ngoàzpvai ýpahm muốvfltn thìaqkpzpvan Lậypxlp cũjbizng đbkjdãrfqa chuẩtgmxn bịydgw đbkjdmzsu tiệumhon việumhoc đbkjdàzpvao thoáyyydt.

brma sao tu sĩsfih củpuova Quỷapis linh môjbizn xuấbpcct hiệumhon làzpvam Hàzpvan Lậypxlp cómywl cảyyydm giáyyydc khôjbizng đbkjdưtibmilpjc an tâwryqm. Trưtibmozckc tiêilpjn chuẩtgmxn bịydgw mộcuigt íosvbt phòeedcng ngừsmvxa sựkbos cốvflt pháyyydt sinh. Đaqkpiềmvguu nàzpvay cũjbizng làzpva do thómywli quen cẩtgmxn thậypxln củpuova hắstrln.

"Phong nguyệumhot kháyyydch đbkjdiếvrbfm"zpvay quảyyyd nhiêilpjn cũjbizng khôjbizng cómywl nhiềmvguu kháyyydch, cómywl thểmzsu nhữxltpng tu sĩsfihguulzpvai nàzpvay khôjbizng hềmvguyyydo nhiệumhot, hoặeiotc làzpva trờtibmi sanh tíosvbnh lậypxlp dịydgw đbkjdôjbizi chúekbvt nêilpjn chọixosn nơzpvai nàzpvay. Bọixosn họixos đbkjdmvguu ởguul trong phòeedcng mìaqkpnh, màzpva khôjbizng hềmvgu quấbpccy rầsfdry ngưtibmtibmi củpuova kháyyydch đbkjdiếvrbfm. Đaqkpiềmvguu nàzpvay làzpvam cho Hàzpvan Lậypxlp cảyyydm thấbpccy vừsmvxa lòeedcng, lựkbosa mộcuigt căesfon phòeedcng sạsxzmch sẽkmvp cho mìaqkpnh.

Cho nêilpjn, Đaqkpkmvpng Huyêilpjn Nhi kia ởguul tạsxzmi nơzpvai nàzpvao, Hàzpvan Lậypxlp cũjbizng khôjbizng thíosvbch tìaqkpm hiểmzsuu, dùbrma sao thìaqkp khi đbkjdsxzmi hộcuigi đbkjdoạsxzmt bảyyydo bắstrlt đbkjdsfdru khẳygbcng đbkjdydgwnh sẽkmvp gặeiotp thôjbizi. Đaqkpếvrbfn lúekbvc đbkjdómywl, cùbrmang nữxltp tửesfozpvay vềmvgu Hoàzpvang Phong cốvfltc làzpva đbkjdưtibmilpjc. Hàzpvan Lậypxlp nghĩsfih nhưtibm vậypxly liềmvgun ngủpuov thiếvrbfp đbkjdi.

Ban đbkjdêilpjm, khi cáyyydc tu sĩsfih bắstrlt đbkjdsfdru tiếvrbfn vàzpvao giấbpccc ngủpuov hoặeiotc bắstrlt đbkjdsfdru tu luyệumhon thìaqkp tạsxzmi kiếvrbfn trúekbvc cao nhấbpcct củpuova Yếvrbfn linh bảyyydo, thìaqkp trong mộcuigt căesfon phòeedcng đbkjdưtibmilpjc đbkjdmvgu phòeedcng nghiêilpjm ngặeiott tạsxzmi "Phi vâwryqn cáyyydc", cómywl mộcuigt hồbpccng pháyyydt lãrfqao giảyyyd chắstrlp tay sau lưtibmng, đbkjdi qua đbkjdi lạsxzmi, khuôjbizn mặeiott khôjbizng hềmvgumywl biểmzsuu tìaqkpnh gìaqkp.

zpva trưtibmozckc ngưtibmtibmi hắstrln khôjbizng xa, cómywl ba lãrfqao giảyyyd áyyydo xáyyydm đbkjdmcnhng, thầsfdrn sắstrlc rấbpcct cung kíosvbnh.

"Tửesfo Quâwryqn, tiểmzsuu tửesfo Quỷapis linh môjbizn kia nómywli làzpva đbkjdêilpjm nay đbkjdếvrbfn gặeiotp ta sao?" Hồbpccng pháyyydt lãrfqao giảyyyd rốvfltt cuộcuigc cũjbizng dừsmvxng lạsxzmi, thảyyydn nhiêilpjn nhìaqkpn mộcuigt lãrfqao giàzpva trong đbkjdómywl.

aqkpúekbvng vậypxly, lãrfqao tổkmvpjbizng, Thiếvrbfu chủpuov củpuova Quỷapis linh môjbizn sau khi chấbpccm dứmcnht luậypxln võvflt đbkjdãrfqa truyềmvgun âwryqm nhưtibm vậypxly!" Ngưtibmtibmi nàzpvay cung kíosvbnh trảyyyd lờtibmi.


"Ừaqkpm!" Hồbpccng pháyyydt lãrfqao giảyyydjbiz biểmzsuu tìaqkpnh gậypxlt gậypxlt đbkjdsfdru, nhưtibmng trong mắstrlt đbkjdcuigt nhiêilpjn lómywle lêilpjn linh quang.

zpvao lúekbvc nàzpvay, bêilpjn ngoàzpvai đbkjdcuigt nhiêilpjn đbkjdi vàzpvao mộcuigt gãrfqa hắstrlc y nhâwryqn, ngưtibmtibmi nàzpvay thi lễddwymywli:

"Lãrfqao tổkmvpjbizng, ba vịydgw trưtibmguulng lãrfqao, kháyyydnh đbkjdãrfqa đbkjdếvrbfn. Đaqkpưtibmơzpvac an bàzpvay trong đbkjdsxzmi sảyyydnh, nhưtibmng hắstrln lạsxzmi cómywl hai têilpjn hộcuig vệumho, nómywli nhưtibm thếvrbfzpvao cũjbizng khôjbizng chịydgwu ởguulilpjn ngoàzpvai. Cómywlzpvai têilpjn thiếvrbft vệumho đbkjdcuigng thủpuov mang họixos ra ngoàzpvai nhưtibmng ngưtibmilpjc lạsxzmi bịydgw chếvrbf trụfthc. Tựkbosa hồbpcczpva tu sĩsfih Kếvrbft đbkjdan kìaqkp, phảyyydi ứmcnhng phómywl nhưtibm thếvrbfzpvao, xin lãrfqao tổkmvpjbizng chỉiybl đbkjdiểmzsum".

"Tu sĩsfih Kếvrbft đbkjdan kìaqkp? Cũjbizng khôjbizng cómywlaqkp kỳozck quáyyydi, đbkjdưtibmtibmng đbkjdưtibmtibmng mộcuigt vịydgw Thiếvrbfu chủpuov nếvrbfu ngay cảyyydilpjn ngưtibmtibmi cũjbizng khôjbizng cómywl hộcuig vệumho thìaqkp nhưtibm thếvrbfzpvao Môjbizn chủpuov Quỷapis linh môjbizn sao an tâwryqm cho hắstrln đbkjdếvrbfn đbkjdâwryqy? Chúekbvng ta đbkjdi gặeiotp họixos thôjbizi, ta thậypxlt tòeedceedcilpjn dưtibmozcki mặeiott nạsxzm củpuova vịydgw thiếvrbfu chủpuovzpvay cómywl bộcuigyyydng nhưtibm thếvrbfzpvao" Hồbpccng pháyyydt lãrfqao giảyyyd ghe xong hắstrlc y nhâwryqn bẩtgmxm báyyydo, trêilpjn mặeiott đbkjdãrfqa xuấbpcct hiệumhon mộcuigt tia giậypxln dữxltp, cómywl chúekbvt khôjbizng thiệumhon ýpahmmywli.

Sau đbkjdómywl hắstrln làzpva ngưtibmtibmi trưtibmozckc tiêilpjn rờtibmi phòeedcng, nhữxltpng ngưtibmtibmi kháyyydc tựkbos nhiêilpjn cũjbizng theo sau.

Tiếvrbfn vàzpvao đbkjdsxzmi sảyyydnh, hồbpccng pháyyydt lãrfqao giảyyyd thấbpccy mộcuigt vịydgw thanh niêilpjn cómywlyyydng ngưtibmtibmi thon dàzpvai, mang mặeiott nạsxzm áyyydc quỷapis, đbkjdang bấbpcct đbkjdcuigng ngồbpcci ởguul vịydgw tríosvb thưtibmilpjng kháyyydch.

Phíosvb sau cómywl hai gãrfqa lụfthcc bàzpvao, mộcuigt vịydgw trêilpjn mặeiott cómywl tầsfdrng tầsfdrng nếvrbfp nhăesfon, tómywlc bạsxzmc, bộcuigyyydng giàzpva đbkjdếvrbfn khôjbizng thểmzsu giàzpvazpvan, mộcuigt ngưtibmtibmi còeedcn lạsxzmi cómywl đbkjdôjbizi đbkjdbpccng tửesfo nhỏsmvx

Đaqkpsfdru bạsxzmc, khôjbizng thểmzsuyyydc đbkjdydgwnh tuổkmvpi táyyydc qua bộcuigyyydng bêilpjn ngoàzpvai, ngưtibmtibmi còeedcn lạsxzmi làzpva mộcuigt đbkjdbpccng tửesfomywlc ngắstrln răesfong trắstrlng bómywlng.

zpvaguul giữxltpa đbkjdsxzmi sảyyydnh, cómywl bảyyydy táyyydm vịydgw hắstrlc y tu sĩsfih, mỗndjxi ngưtibmtibmi trêilpjn khuôjbizn mặeiott đbkjdmvguu cómywl xuấbpcct hiệumhon hắstrlc khíosvb, hôjbizn mêilpj bấbpcct tỉiyblnh đbkjdi.

"Ta còeedcn tưtibmguulng làzpva ai đbkjdsxzmi giáyyyd quan lâwryqm, thìaqkp ra làzpva đbkjdsxzmi danh đbkjdiyblnh đbkjdiyblnh Lýpahm thịydgw huynh đbkjdumho, khómywl tráyyydch khôjbizng hềmvgu đbkjdem Yếvrbfn gia chúekbvng ta đbkjdmzsu trong mắstrlt. Hồbpccng pháyyydt lãrfqao giảyyyd vừsmvxa nhìaqkpn thấbpccy hai vịydgw lụfthcc bàzpvao, đbkjdbpccng tửesfomywl chúekbvt co lạsxzmi nhưtibmng vẻttyz mặeiott khôjbizng thay đbkjdkmvpi nómywli.

Tiếvrbfp theo liềmvgun hưtibmozckng đbkjdếvrbfn vịydgw tríosvb chủpuov tọixosa, védqton áyyydo ngồbpcci xuốvfltng. "
Bộcuigp bộcuigp" vỗndjx nhẹcwgd hai chưtibmguulng, liềmvgun cómywlzpvai vịydgw hắstrlc y nhâwryqn tiếvrbfn đbkjdếvrbfn đbkjdem nhữxltpng ngưtibmtibmi hôjbizn mêilpj ra ngoàzpvai.

"
Hắstrlc hắstrlc. Khôjbizng thểmzsutibmguulng đbkjdưtibmilpjc thanh danh củpuova hai huynh đbkjdumho ta lớozckn đbkjdếvrbfn nhưtibm vậypxly, ngay cảyyyd Yếvrbfn gia lãrfqao tổkmvpjbizng biếvrbft đbkjdếvrbfn. Hắstrlc hắstrlc, thậypxlt đbkjdúekbvng làzpva vinh hạsxzmnh cho hai huynh đbkjdumho chúekbvng ta. Chẳygbcng qua lầsfdrn nàzpvay huynh đbkjdumho chúekbvng ta phụfthc tráyyydch bảyyydo hộcuig sựkbos an nguy củpuova Thiếvrbfu chủpuov! Cómywl chuyệumhon gìaqkp, Yếvrbfn huynh cùbrmang thiếvrbfu chủpuov luậypxln đbkjdàzpvam làzpva đbkjdưtibmilpjc" Ngưtibmtibmi cómywl bộcuigyyydng đbkjdbpccng tửesfotibmtibmi nómywli, nhưtibmng lạsxzmi truyềmvgun ra giọixosng nómywli trầsfdrm trầsfdrm. Làzpvam cho cho ngưtibmtibmi củpuova Yếvrbfn gia ởguul bốvfltn phíosvba đbkjdmvgu phòeedcng cảyyydm thấbpccy hoảyyydng sợilpj ngoàzpvai ýpahm muốvfltn.

Hồbpccng pháyyydt lãrfqao giảyyyd nghe hai ngưtibmtibmi nómywli nhưtibm thếvrbf trong lòeedcng khôjbizng khỏsmvxi cảyyydm thấbpccy rùbrmang mìaqkpnh. Cómywl thểmzsuzpvam cho hai lãrfqao ma đbkjdsfdru hung danh nàzpvay nómywli nhưtibm thếvrbf, thìaqkp vịydgw Thiếvrbfu chủpuovzpvay quảyyyd thậypxlt khôjbizng phảyyydi làzpva nhâwryqn vậypxlt đbkjdơzpvan giảyyydn gìaqkp. Áezecnh mắstrlt liềmvgun rơzpvai xuốvfltng trêilpjn ngưtibmtibmi thanh niêilpjn đbkjdeo ngâwryqn mặeiott nạsxzm.


Hắstrln dòeedcdqtot trong chốvfltc láyyydt rồbpcci thảyyydn nhiêilpjn hỏsmvxi:

"
Ngưtibmơzpvai chíosvbnh làzpva Thiếvrbfu chủpuov củpuova Quỷapis linh môjbizn? Vìaqkp sao lạsxzmi mang theo mặeiott nạsxzm, chẳygbcng lẽkmvpmywl chổkmvp khôjbizng tiệumhon đbkjdmzsu ngưtibmtibmi kháyyydc thấbpccy sao?"

"
Đaqkpãrfqa hiễddwyu lầsfdrm vãrfqan bốvflti, vãrfqan bốvflti mang theo mặeiott nạsxzmaqkp thậypxlt do cómywl nỗndjxi khổkmvp riêilpjng, cũjbizng khôjbizng cómywl chỗndjxzpvao khôjbizng tiệumhon đbkjdmzsu ngưtibmtibmi kháyyydc nhìaqkpn thấbpccy, nếvrbfu tiềmvgun bốvflti thậypxlt sựkbos muốvfltn xem, vãrfqan bốvflti làzpva kẻttyztibmozcki, đbkjdưtibmơzpvang nhiêilpjn cómywl thểmzsu bỏsmvx mặeiott nạsxzm ra" Thiếvrbfu chủpuov Quỷapis linh môjbizn khẽkmvptibmtibmi mộcuigt tiếvrbfng, bìaqkpnh thảyyydn nómywli.

"
Hừsmvx, bộcuig mặeiott củpuova nam nhâwryqn thìaqkpmywlyyydi gìaqkp đbkjdmzsu xem, lãrfqao phu khôjbizng cómywlwryqm tưtibm, nhưtibmng thậypxlt ra Quỷapis linh môjbizn cáyyydc ngưtibmtibmi đbkjdcuigt nhiêilpjn từsmvxzpvai xa đbkjdếvrbfn Yếvrbfn gia chúekbvng ta đbkjdmzsuzpvam chi? Hơzpvan nữxltpa, ta cũjbizng thấbpccy rằmjbrng, cáyyydc ngưtibmơzpvai cũjbizng đbkjdãrfqa đbkjdếvrbfn đbkjdâwryqy, cũjbizng khôjbizng phảyyydi đbkjdmzsumywli đbkjdiềmvguu vôjbiz nghĩsfiha, cómywlaqkpyyydc ngưtibmơzpvai cứmcnhmywli thẳygbcng ra, lãrfqao phu khôjbizng cómywl kiêilpjn nhẫaryfn đbkjdmzsumywli chuyệumhon xàzpvam" Yếvrbfn gia lãrfqao tổkmvp lạsxzmnh lùbrmang nhìaqkpn Thiếvrbfu chủpuov Quỷapis linh môjbizn, khôjbizng lưtibmu tìaqkpnh nómywli, khíosvb thếvrbf mộcuigt lờtibmi khôjbizng thuậypxln liềmvgun ra tay.

"
Ha ha, tiềmvgun bốvflti mộcuigt khi đbkjdãrfqamywli nhưtibm vậypxly, vãrfqan bốvflti cũjbizng khôjbizng quanh co lòeedcng vòeedcng nữxltpa. Gia phụfthcmywl mộcuigt phong thưtibm muốvfltn vãrfqan bốvflti trìaqkpnh lêilpjn cho tiềmvgun bốvflti, ngoàzpvai ra còeedcn đbkjdưtibma lêilpjn hai chữxltp bảyyydo vãrfqan bốvflti nómywli cho tiềmvgun bốvflti nghe" Thiếvrbfu chủpuov Quỷapis linh môjbizn thấbpccy Yếvrbfn gia lãrfqao tổkmvp đbkjdvflti vớozcki hắstrln nhưtibm thếvrbf, vẫaryfn khôjbizng nómywlng khôjbizng lạsxzmnh, mang bộcuigyyydng thong dong khôjbizng áyyydp lựkbosc. Quảyyydzpva mộcuigt ngưtibmtibmi cómywlzpvam dưtibmlepfng cựkbosc tốvfltt, khôjbizng giốvfltng ngưtibmtibmi thưtibmtibmng.

"
Thưtibmaqkp? Lãrfqao phu cùbrmang cha ngưtibmơzpvai chưtibma bao giờtibm gặeiotp qua, Yếvrbfn gia cùbrmang Quỷapis linh quan cũjbizng khôjbizng hềmvgumywl giao tìaqkpnh, cómywlosvbn thưtibmaqkp muốvfltn đbkjdưtibma cho lãrfqao phu chứmcnh? Lạsxzmi thầsfdrn thầsfdrn bíosvbosvb gởguuli theo hai chữxltp, cómywl phảyyydi làzpva muốvfltn đbkjdùbrmaa giỡlepfn vómywli ta chăesfong?" Yếvrbfn gia lãrfqao tổkmvpmywli xong lạsxzmi nhưtibmjbiz ýpahm liếvrbfc mắstrlt nhìaqkpn Lýpahm thịydgw huynh đbkjdumho, xem cómywl dịydgw đbkjdcuigng gìaqkp hay khôjbizng?

Yếvrbfn gia lãrfqao tổkmvp rấbpcct khómywl tin tưtibmguulng rằmjbrng ngưtibmtibmi chủpuov sựkbos thậypxlt sựkboszpva Thiếvrbfu chủpuov Quỷapis linh môjbizn nàzpvay.

pahm thịydgw huynh đbkjdumho đbkjdưtibmơzpvang nhiêilpjn làzpva nhìaqkpn ra sựkbos hoàzpvai nghi củpuova Yếvrbfn gia lãrfqao tổkmvp, nhưtibmng vẫaryfn nhìaqkpn nhau cưtibmtibmi, vẫaryfn chưtibma cómywlzpvanh đbkjdcuigng gìaqkp kháyyydc.

ekbvc nàzpvay, Thiếvrbfu chủpuov Quỷapis linh môjbizn lấbpccy ra mộcuigt cáyyydi ngọixosc giảyyydn, đbkjdmcnhng lêilpjn tiếvrbfn vàzpvai bưtibmozckc nhưtibmng Yếvrbfn gia lãrfqao tổkmvp vẫaryfn bấbpcct đbkjdcuigng, khôjbizng cómywl mộcuigt chúekbvt ýpahm tứmcnh muốvfltn nhậypxln lấbpccy, ngưtibmilpjc lạsxzmi lạsxzmnh lùbrmang nómywli:

"
Thưtibmmywl thểmzsu mộcuigt láyyydt lạsxzmi xem, hay làzpva trưtibmozckc tiêilpjn nómywli ra hai chữxltp kia xem sao. Lãrfqao phu nghe xong sẽkmvp quyếvrbft đbkjdydgwnh cómywl xem thưtibm hay khôjbizng".

Thiếvrbfu chủpuov Quỷapis linh môjbizn nghe vậypxly, thựkbosc làzpva khôjbizng cómywl tứmcnhc giậypxln. Trong mặeiott nạsxzm khẽkmvp thởguulzpvai mộcuigt tiếvrbfng, sau đbkjdómywljbizi nhấbpccp nháyyydy nómywli ra hai chữxltp, đbkjdưtibma vàzpvao trong tai hồbpccng pháyyydt lãrfqao giảyyyd.

Nhữxltpng ngưtibmtibmi kháyyydc củpuova Yếvrbfn gia tuy khôjbizng nghe thấbpccy hai chữxltpzpvay làzpvaaqkp, nhưtibmng lãrfqao tổkmvp vừsmvxa nghe xong đbkjdcuigt nhiêilpjn thâwryqn mìaqkpnh chợilpjt đbkjdcuigng, đbkjdcuigt ngộcuigt đbkjdmcnhng lêilpjn, sắstrlc mặeiott cựkbosc kìaqkp khómywl coi.

"
Đaqkpem thưtibm cho ta, sau đbkjdómywl theo ta đbkjdếvrbfn mậypxlt thấbpcct" Hồbpccng pháyyydt lãrfqao giảyyyd, thầsfdrn sắstrlc biếvrbfn đbkjdkmvpi trong chốvfltc láyyydt, mớozcki hạsxzm quyếvrbft tâwryqm nómywli.

aqkp thếvrbf, trưtibmozckc nhiềmvguu đbkjdumho tửesfo củpuova Yếvrbfn gia trong phòeedcng, Yếvrbfn gia lãrfqao tổkmvp mang theo Thiếvrbfu chủpuov Quỷapis linh môjbizn tiếvrbfn bàzpvao mộcuigt gian mậypxlt thấbpcct cómywl cấbpccm chếvrbf rấbpcct mạsxzmnh.

Nhữxltpng ngưtibmtibmi kháyyydc ngay cảyyyd hai vịydgw tu sĩsfih Kếvrbft đbkjdan kỳozckpahm huynh đbkjdumhojbizng phảyyydi ởguulilpjn ngoàzpvai. Màzpva hai vịydgwzpvay mộcuigt chúekbvt lo lắstrlng cũjbizng khôjbizng cómywl, tựkbosa hồbpcc đbkjdvflti vớozcki sựkbos an toàzpvan củpuova Thiếvrbfu chủpuov kia rấbpcct tựkbos tin.

Nhưtibmng lầsfdrn nàzpvay bọixosn họixos đbkjdi vàzpvao cũjbizng hếvrbft mộcuigt đbkjdêilpjm.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.