Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 240 : Thư hiệt

    trước sau   
qqtumiava Nguyêptkhn thấadkny Hàfzetn Lậddubp biếhmrtt ýqqtu nhưolzl thếhmrt, thầtiagn sắahtjc lộganv ra vẻfzetfzeti lòucgkng, sau đlwblómiav nhẹdvff nhàfzetng sửzesr ra mộganvt trảfraoo, nhấadknt thờdnjai mộganvt đlwblqqtuo mâbkldy đlwblbzrf bay ra từaliu trêptkhn tay, sau đlwblómiav cuộganvn mộganvt cábliti ngọcpobc giảfraon mang trởrswl vềhhca trêptkhn tay lãtyvoo.

qqtumiava Nguyêptkhn cũmwamng khôlyxzng thèkfqom nhìbkldn tớloxsi, trựefsfc tiếhmrtp giao cho Hàfzetn Lậddubp, sau đlwblómiavexsong thủganv pháblitp nhưolzl thếhmrt liêptkhn tiếhmrtp quơedgt lấadkny bảfraoy, táblitm kiệtwjvn đlwblvlja vậddubt mớloxsi dừaliung tay. Lúvljac nàfzety Hàfzetn Lậddubp đlwblang cầtiagm mộganvt đlwblcjfjng đlwblvlja nhìbkldn khôlyxzng chớloxsp mắahtjt.

"Mấadkny loạqqtui côlyxzng pháblitp nàfzety đlwblhhcau làfzet loạqqtui giúvljap pháblitp lựefsfc tinh tiếhmrtn nhanh chómiavng, lạqqtui vừaliua dễfzetfzetng tu luyệtwjvn, ngưolzlơedgti chọcpobn lựefsfa ra mộganvt loạqqtui làfzetm chủganvlyxzng pháblitp đlwbli, còucgkn lạqqtui phảfraoi trảfrao vềhhca chỗktaamwam. Đbrebhycqi lựefsfa chọcpobn xong, nómiavi mộganvt tiếhmrtng vớloxsi ta"qqtumiava Nguyêptkhn lạqqtunh nhạqqtut nómiavi vớloxsi Hàfzetn Lậddubp, sau đlwblómiav khoanh châbkldn ngồvljai xuốcjfjng trêptkhn mộganvt cábliti bồvlja đlwblfzetn tạqqtui thạqqtuch thấadknt.

fzetn Lậddubp cảfraom giáblitc đlwblưolzlhycqc hai mắahtjt mìbkldnh cómiav chúvljat hoa lêptkhn, mặtwjvc dùexsolyxzng pháblitp khôlyxzng nhiềhhcau lắahtjm, nhưolzlng đlwblíddubch xáblitc đlwblhhcau cómiav đlwbltwjvc sắahtjc riêptkhng.

ddub dụddub nhưolzl trong đlwblómiavmiav mộganvt quyểktaan "Quy Nguyêptkhn côlyxzng", ngoàfzeti việtwjvc tốcjfjc đlwblganvfzgkng tiếhmrtn pháblitp lựefsfc khôlyxzng chậddubm, còucgkn cómiav mộganvt loạqqtui tiểktaau thầtiagn thôlyxzng cựefsfc kỳvlja thựefsfc dụddubng "Quy Nguyêptkhn linh giáblitp". Khi đlwblcjfji đlwblaliuch ngoàfzeti việtwjvc phụddub trợhycq thêptkhm mộganvt tầtiagng pháblitp thuậddubt phòucgkng ngựefsf, mặtwjvt kháblitc cómiav khảfraofzgkng dùexsong pháblitp lựefsfc ngưolzlng tụddub xuấadknt ra linh giáblitp, sựefsf bảfraoo vệtwjvedgtn mộganvt tầtiagng, cómiav thểktaamiavi làfzet thủganv đlwbloạqqtun tốcjfjt nhấadknt đlwblktaa bảfraoo vệtwjvddubnh mạqqtung, màfzet linh giáblitp nàfzety theo sựefsf tinh tiếhmrtn củganva Quy Nguyêptkhn côlyxzng, lựefsfc phòucgkng ngựefsfmwamng dầtiagn dầtiagn gia tăfzgkng.

ptkhn trong mộganvt cábliti ngọcpobc giảfraon kháblitc ghi lạqqtui "Huyễfzetn Linh quyếhmrtt"mwamng rấadknt tốcjfjt, vớloxsi thầtiagn thôlyxzng "Ảbrebo ảfraonh"miav thểktaaexsoy thờdnjai tùexsoy chỗktaa huyễfzetn hómiava ra phâbkldn thâbkldn giốcjfjng đlwblúvljac nhưolzlbkldnh, làfzetm mêptkh hoặtwjvc đlwblaliuch nhâbkldn. Tầtiagng thứdkia tu luyệtwjvn càfzetng cao thìbkld sốcjfj phâbkldn thâbkldn càfzetng nhiềhhcau, càfzetng cómiav thểktaaptkh hoặtwjvc tầtiagm mắahtjt củganva đlwblaliuch nhâbkldn.


Trừaliu hai loạqqtui côlyxzng pháblitp nàfzety ra, cáblitc pháblitp quyếhmrtt kháblitc vớloxsi tiểktaau thầtiagn thôlyxzng mặtwjvc dùexso uy lựefsfc khôlyxzng lớloxsn nhưolzlng đlwblcjfji vớloxsi việtwjvc đlwblàfzeto thoáblitt đlwblktaa bảfraoo vệtwjvddubnh mạqqtung đlwblhhcau cựefsfc kỳvlja hữihenu hiệtwjvu. Xem ra ngưolzldnjai sáblitng lậddubp ra côlyxzng pháblitp nàfzety đlwblãtyvo rấadknt rõzsoufzetng, ràfzetnh mạqqtuch từaliung câbkldu. Côlyxzng pháblitp nàfzety khôlyxzng cáblitch nàfzeto tranh đlwbladknu ngoan cưolzldnjang vớloxsi đlwblcjfji phưolzlơedgtng, bảfraoo trụddub mạqqtung nhỏbzrf mớloxsi làfzet chuyệtwjvn trọcpobng yếhmrtu đlwbltiagu tiêptkhn.

Sau khi Hàfzetn Lậddubp xem qua tấadknt cảfrao mộganvt lầtiagn. Mộganvt quyểktaan sáblitch màfzetu vàfzetng bêptkhn trong mộganvt hộganvp ngọcpobc làfzetm cho hắahtjn ngạqqtuc nhiêptkhn.

Bởrswli vìbkldddubch cỡenll, hìbkldnh dáblitng quyểktaan sáblitch nàfzety rấadknt quen thuộganvc. Hàfzetn Lậddubp khẳdkiang đlwblaliunh hoàfzetn toàfzetn giốcjfjng nhưolzl đlwblúvljac quyểktaan sáblitch màfzetu bạqqtuc đlwblang ởrswl trong tay hắahtjn. Chỗktaa bấadknt đlwblvljang duy nhấadknt chíddubnh làfzet quyểktaan sáblitch nàfzety phảfraong phấadknt mỏbzrfng mảfraonh hơedgtn mộganvt chúvljat, trêptkhn mặtwjvt cũmwamng khôlyxzng cómiav hoa văfzgkn cổfrao quábliti. Ngưolzlhycqc lạqqtui xuấadknt hiệtwjvn cổfraofzgkn dàfzety đlwbltwjvc, tuy nhiêptkhn sau khi nhìbkldn kỹkfqo, ởrswl trêptkhn ghi lạqqtui mộganvt môlyxzn pháblitp quyếhmrtt bìbkldnh thưolzldnjang gọcpobi làfzet "Ngưolzlng Nguyêptkhn côlyxzng", pháblitp quyếhmrtt thầtiagn thôlyxzng phụddub trợhycq "Tụddub Linh thuậddubt"mwamng cựefsfc kỳvljabkldnh thưolzldnjang, cómiav thểktaa đlwblgvisy nhanh tốcjfjc đlwblganv tu luyệtwjvn tụddub tậddubp linh khíddub.

fzetn Lậddubp đlwblem quyểktaan sáblitch màfzetu vàfzetng nàfzety lăfzgkn qua lộganvn lạqqtui nhìbkldn vàfzeti lầtiagn, nghi hoặtwjvc trong lòucgkng nảfraoy lêptkhn, nhưolzlng hắahtjn cũmwamng biếhmrtt bâbkldy giờdnja khôlyxzng phảfraoi làfzetvljac trùexso trừaliu giảfraoi mêptkh, mặtwjvc dùexso hắahtjn rấadknt muốcjfjn lậddubp tứdkiac đlwblem quyểktaan sáblitch màfzetu bạqqtuc trong túvljai trữihen vậddubt lấadkny ra so sáblitnh mộganvt phen.

Nhưolzlng hắahtjn bâbkldy giờdnja phảfraoi đlwblưolzla ra quyếhmrtt đlwblaliunh mớloxsi đlwblưolzlhycqc, nếhmrtu khôlyxzng sẽhxxufzetm cho vịaliuolzl phómiav củganva mìbkldnh nổfraoi lêptkhn lòucgkng nghi ngờdnja.

Nghĩprou tớloxsi đlwblâbkldy, Hàfzetn Lậddubp câbkldn nhắahtjc vềhhca quyểktaan sáblitch màfzetu vàfzetng nàfzety, nháblity mắahtjt trong lòucgkng đlwblãtyvo đlwblưolzla ra sựefsf lựefsfa chọcpobn.

bkld vậdduby hắahtjn mởrswl miệtwjvng nómiavi vớloxsi Lýqqtumiava Nguyêptkhn đlwblang nhắahtjm mắahtjt dưolzlenllng thầtiagn:

"Sưolzl phụddub, ta đlwblãtyvo chọcpobn kỹkfqo rồvljai. Chíddubnh làfzetlyxzng pháblitp nàfzety".

qqtumiava Nguyêptkhn nghe vậdduby liềhhcan mởrswl hai mắahtjt, nhìbkldn thấadkny quyểktaan sáblitch màfzetu vàfzetng trong tay hắahtjn, nao nao rung đlwblganvng. Tuy nhiêptkhn cũmwamng khôlyxzng nómiavi gìbkld thêptkhm, sau khi gậddubt đlwbltiagu thìbkld dẫganvn hắahtjn đlwbli ra thạqqtuch thấadknt.

Khi vềhhca tớloxsi đlwblqqtui sảfraonh, thiếhmrtu phụddub đlwblang chờdnja thầtiagy tròucgk bọcpobn họcpob hai ngưolzldnjai, thấadkny vậdduby trưolzlloxsc tiêptkhn cưolzldnjai cưolzldnjai ôlyxzn nhu, sau mớloxsi hỏbzrfi:

"Thếhmrtfzeto, chọcpobn kỹkfqo rồvljai chứdkia?"

breba tạqqtuolzlolzlơedgtng quan tâbkldm, đlwbltwjv tửzesr đlwblãtyvo chọcpobn kỹkfqo rồvljai"fzetn Lậddubp cung kíddubnh đlwbláblitp.

"Ta đlwblâbkldy đlwblãtyvo an tâbkldm" Thiếhmrtu phụddub nghe vậdduby, càfzetng cưolzldnjai vui mừaliung. Tựefsfa hồvljaucgkn muốcjfjn quan tâbkldm việtwjvc nàfzety hơedgtn Hàfzetn Lậddubp, làfzetm cho hắahtjn nao nao trong lòucgkng.


"Tốcjfjt lắahtjm, nếhmrtu ơedgtn cứdkiau mạqqtung sưolzlolzlơedgtng ngưolzlơedgti đlwblãtyvoblito. Bâbkldy giờdnjaptkhn nómiavi chuyệtwjvn thu ngưolzlơedgti làfzetm đlwblvlja đlwbltwjv. Ngưolzlơedgti thậddubt tâbkldm nguyệtwjvn ýqqtu đlwbltiagu nhậddubp làfzetm môlyxzn hạqqtu củganva ta, chíddubnh thứdkiac thàfzetnh đlwbltwjv tửzesrqqtumiava Nguyêptkhn chứdkia?"qqtumiava Nguyêptkhn đlwblganvt nhiêptkhn thầtiagn sắahtjc trang nghiêptkhm nómiavi:

fzetn Lậddubp trong lòucgkng rùexsong mìbkldnh, nhanh chómiavng bưolzlloxsc lêptkhn phídduba trưolzlloxsc quỳvljamiavi:

brebtwjv tửzesrfzetn Lậddubp tuyệtwjvt đlwblcjfji thàfzetnh tâbkldm, khôlyxzng dáblitm cómiav chúvljat giảfrao dốcjfji".

fzetn Lậddubp ngoàfzeti miệtwjvng mặtwjvc dùexsomiavi nhưolzl thếhmrt, nhưolzlng trong lòucgkng lạqqtui thìbkld thầtiagm kiểktaau kháblitc:

"Ngưolzlơedgti nếhmrtu thậddubt lòucgkng đlwblcjfji vớloxsi ta, ta tựefsf nhiêptkhn làfzet thàfzetnh tâbkldm mưolzldnjai phầtiagn, nguyệtwjvn làfzetm tròucgkn bổfraon phậddubn thầtiagy tròucgk, nếhmrtu nhưolzlmiavbkldm tưolzl xấadknu, ta cũmwamng sẽhxxu khôlyxzng khờdnja khạqqtuo mặtwjvc cho ngưolzlơedgti thao túvljang".

qqtumiava Nguyêptkhn tựefsf nhiêptkhn khôlyxzng biếhmrtt suy nghĩprou trong lòucgkng Hàfzetn Lậddubp, nếhmrtu khôlyxzng đlwblãtyvo sớloxsm mộganvt chưolzlrswlng đlwblem Hàfzetn Lậddubp diệtwjvt trừaliu.

"Tốcjfjt, ngưolzldnjai tu tiêptkhn chúvljang ta hếhmrtt thảfraoy đlwblhhcau đlwblơedgtn giảfraon, từaliulyxzm nay trởrswl đlwbli ngưolzlơedgti chíddubnh làfzet đlwbltwjv tửzesr chíddubnh thứdkiac củganva Lýqqtumiava Nguyêptkhn ta, hy vọcpobng sau nàfzety ngưolzlơedgti cómiav thểktaa cầtiagn cùexso chuyêptkhn tu tiêptkhn đlwblqqtuo, khôlyxzng làfzetm giảfraom danh tiếhmrtng Lýqqtumiava Nguyêptkhn ta"tyvoo lúvljac nàfzety thầtiagn sắahtjc mớloxsi hòucgka hoãtyvon, cưolzldnjai nómiavi.

Kếhmrt tiếhmrtp Hàfzetn Lậddubp vàfzetqqtumiava Nguyêptkhn tựefsf nhiêptkhn mộganvt phen thầtiagy giỏbzrfi, tròucgk ngoan, tiếhmrtp theo lạqqtui bịaliuqqtumiava Nguyêptkhn dạqqtuy bảfraoo, sau đlwblómiavfzetn Lậddubp cáblito từaliu rờdnjai đlwbli.

Khi ra đlwblganvng phủganv vừaliua lúvljac đlwblddubng phảfraoi vịaliu Vu đlwblqqtui sưolzl huynh kia

Ma âbkldm khôlyxzng ngớloxst hưolzlloxsng Hàfzetn Lậddubp, sao mìbkldnh lạqqtui chuốcjfjc lấadkny cựefsfc khổfrao, lúvljac nàfzety miệtwjvng luôlyxzn chốcjfji từaliu, cuốcjfji cùexsong khi vẻfzet mặtwjvt đlwblcjfji phưolzlơedgtng tiếhmrtc nuốcjfji, rúvljat cuộganvc thoáblitt khỏbzrfi dâbkldy dưolzla, ngựefsf khíddub bay đlwbli.

Khi Hàfzetn Lậddubp đlwbldkiang ởrswl trêptkhn tiểktaau chu, khôlyxzng khỏbzrfi nhịaliun đlwblưolzlhycqc hồvljai tưolzlrswlng hếhmrtt thảfraoy nhữihenng gìbkld pháblitt sinh trong hai ngàfzety.

Vịaliuolzl phómiavqqtumiava Nguyêptkhn nàfzety đlwblem lạqqtui ấadknn tưolzlhycqng cho hắahtjn so vớloxsi trưolzlloxsc kia tốcjfjt hơedgtn rấadknt nhiềhhcau, thábliti đlwblganv đlwblcjfji vớloxsi hắahtjn so vớloxsi chuyếhmrtn đlwbli cấadknm đlwblaliua lầtiagn trưolzlloxsc hoàfzetn toàfzetn bấadknt đlwblvljang. Khôlyxzng biếhmrtt làfzet bởrswli vìbkld hắahtjn đlwblcjfji vớloxsi sưolzlolzlơedgtng giáblitn tiếhmrtp cómiav âbkldn cứdkiau mạqqtung, hay làfzet do mìbkldnh Trúvljac Cơedgt thàfzetnh côlyxzng, rúvljat cuộganvc đlwblãtyvo đlwblưolzlhycqc trọcpobng thịaliu củganva vịaliu tu sĩprou Kếhmrtt Đbreban kỳvljafzety.

Mặtwjvc kệtwjv nhưolzl thếhmrtfzeto, Hàfzetn Lậddubp hiểktaau đlwblưolzlhycqc chíddubnh mìbkldnh chuyếhmrtn nàfzety khôlyxzng cómiav trắahtjng tay, khôlyxzng chỉqayqmiav mộganvt chỗktaa dựefsfa to lớloxsn ởrswl trong tu tiêptkhn giớloxsi, màfzetucgkn đlwblưolzlhycqc mộganvt quyểktaan sáblitch màfzetu vàfzetng, cábliti nàfzety cómiav thểktaa giảfraoi quyếhmrtt đlwblưolzlhycqc bíddubgvisn củganva quyểktaan sáblitch màfzetu bạqqtuc kia.


Cho dùexso khôlyxzng cómiav lờdnjai giảfraoi, Hàfzetn Lậddubp cũmwamng khôlyxzng quan tâbkldm, nhiềhhcau lắahtjm chíddubnh làfzet tu luyệtwjvn Ngưolzlng Nguyêptkhn côlyxzng làfzet đlwblưolzlhycqc, tuy nómiavi côlyxzng pháblitp nàfzety khôlyxzng cómiav đlwblqqtui thầtiagn thôlyxzng gìbkld, nhưolzlng Hàfzetn Lậddubp lạqqtui cómiav nhiềhhcau cáblitch tựefsf bảfraoo vệtwjv kháblitc, cũmwamng khôlyxzng cầtiagn lo lắahtjng vềhhca việtwjvc nàfzety.

Sau khi vềhhca tớloxsi đlwblganvng phủganv củganva mìbkldnh, Hàfzetn Lậddubp lậddubp tứdkiac tiếhmrtn vàfzeto phòucgkng ngủganv, vộganvi vàfzetng đlwblem hai quyểktaan sáblitch màfzetu vàfzetng, bạqqtuc lấadkny ra, cẩgvisn thậddubn so sáblitnh.

Quyểktaan sáblitch màfzetu bạqqtuc bộganv dạqqtung vẫganvn còucgkn mớloxsi, chưolzla ai đlwblddubng vàfzeto, Hàfzetn Lậddubp đlwblvljang thờdnjai đlwblem quyểktaan sáblitch màfzetu vàfzetng chồvljang lêptkhn, quảfrao nhiêptkhn lớloxsn nhỏbzrf hoàfzetn toàfzetn giốcjfjng nhau, vừaliua nhìbkldn đlwblãtyvo biếhmrtt làfzet nhữihenng vậddubt cómiav quan hệtwjv lớloxsn lao.

fzetn Lậddubp cầtiagm hai quyểktaan sáblitch phâbkldn ra hai bêptkhn trábliti phảfraoi, mộganvt tay mộganvt quyểktaan phâbkldn biệtwjvt, câbkldn nhắahtjc mộganvt chúvljat, quyểktaan màfzetu bạqqtuc nặtwjvng hơedgtn mộganvt tíddub. Xem ra cảfraom giáblitc quyểktaan màfzetu vàfzetng mỏbzrfng hơedgtn khôlyxzng phảfraoi làfzet sai, màfzetfzet do đlwblganvfzety khôlyxzng giốcjfjng nhau.

fzetn Lậddubp cúvljai đlwbltiagu nghĩprou ngợhycqi mộganvt láblitt, đlwblganvt nhiêptkhn đlwblem quyểktaan sáblitch màfzetu bạqqtuc đlwblktaa trưolzlloxsc mắahtjt, cẩgvisn thậddubn xem xévjylt hoa văfzgkn cổfrao quábliti, lấadkny tay vuốcjfjt ve khôlyxzng ngừaliung.

vljac nàfzety trong mắahtjt hắahtjn lómiave ra thầtiagn sắahtjc bấadknt đlwblaliunh, tựefsfa hồvljamiav nan đlwblhhca rấadknt lớloxsn làfzetm cho hắahtjn lưolzlenllng lựefsf.

Tuy nhiêptkhn trêptkhn mặtwjvt Hàfzetn Lậddubp vẫganvn lộganv ra vẻfzet quảfrao quyếhmrtt.

Hắahtjn đlwblganvt nhiêptkhn đlwblem bỏbzrfblitch ra khỏbzrfi tay, sau đlwblómiav nhẹdvff nhạqqtung xoa tay, mộganvt đlwblfzetn liệtwjvt hỏbzrfa đlwblbzrf hồvljang bao phủganv lấadkny quyểktaan sáblitch màfzetu bạqqtuc, chiếhmrtu rọcpobi làfzetm mặtwjvt Hàfzetn Lậddubp đlwblbzrf bừaliung, nhưolzlng hắahtjn khôlyxzng thèkfqom đlwblktaa ýqqtu, ngay cảfrao mắahtjt cũmwamng khôlyxzng chớloxsp, nhìbkldn chằmujhm chằmujhm quyểktaan sáblitch đlwblang ởrswl trong liệtwjvt hỏbzrfa, lúvljac nàfzety bởrswli vìbkld nhiệtwjvt đlwblganv cao nêptkhn bềhhca mặtwjvt đlwblãtyvo bắahtjt đlwbltiagu chảfraoy ra.

Đbrebganvt nhiêptkhn thầtiagn sắahtjc Hàfzetn Lậddubp rung đlwblganvng, tiếhmrtp theo lộganv ra vẻfzetmặtwjvt vui mừaliung do bềhhca mặtwjvt quyểktaan sáblitch sau khi tan chảfraoy, dĩprou nhiêptkhn bêptkhn trong cũmwamng hiệtwjvn ra quang mang màfzetu vàfzetng, quảfrao nhiêptkhn trong đlwblómiavmiavddub mậddubt.

Thấadkny cảfraonh nàfzety Hàfzetn Lậddubp cẩgvisn thậddubn đlwbliềhhcau khiểktaan ngọcpobn lửzesra, khôlyxzng cho nómiav pháblit hủganvy lớloxsp màfzetu vàfzetng kia. Nhưolzlng Hàfzetn Lậddubp hiểktaan nhiêptkhn đlwblãtyvo lo lắahtjng quáblit đlwblganv, quyểktaan sáblitch màfzetu vàfzetng mớloxsi lộganv ra nàfzety tựefsfa hồvlja khôlyxzng sợhycq ngọcpobn lửzesra đlwblcjfjt, khôlyxzng cómiav chúvljat biếhmrtn hómiava nàfzeto.

Đbrebhycqi khi quyểktaan sáblitch màfzetu vàfzetng mớloxsi tinh hoàfzetn toàfzetn hévjyl lộganv, hắahtjn mớloxsi vung tay lêptkhn, ngọcpobn lửzesra lậddubp tứdkiac biếhmrtn mấadknt, sau đlwblómiav tim đlwblddubp thìbkldnh thịaliuch đlwblcpobc quyểktaan sáblitch mớloxsi cómiav đlwblưolzlhycqc nàfzety.

Hắahtjn chỉqayq nhìbkldn mởrswl đlwbltiagu, ngưolzldnjai liềhhcan ngâbkldy ngẩgvisn cảfrao ra, tiếhmrtp theo sắahtjc mặtwjvt cựefsfc kỳvlja khómiav coi.

Bởrswli vìbkld quyểktaan sáblitch nàfzety dĩprou nhiêptkhn cũmwamng dạqqtuy ngưolzldnjai làfzetm sao đlwbliềhhcau khiểktaan phi kiếhmrtm cùexsong Kiếhmrtm tu chi thuậddubt chuyêptkhn dùexsong tu luyệtwjvn kiếhmrtm quang, mặtwjvc dùexso cựefsfc kỳvlja thầtiagn diệtwjvu nhưolzlng vốcjfjn khôlyxzng phảfraoi làfzet thứdkiafzetn Lậddubp muốcjfjn.

Xem ra háblitn tửzesr châbkldn trầtiagn củganva Cựefsf Kiếhmrtm môlyxzn ngàfzety đlwblómiav chíddubnh làfzet tu luyệtwjvn quyểktaan sáblitch trưolzlloxsc mắahtjt nàfzety, nhưolzlng kỹkfqo xảfraoo nàfzety cómiav lẽhxxu đlwblcjfji vớloxsi tu sĩprou Luyệtwjvn Khíddub kỳvlja đlwblúvljang làfzet bảfraoo bốcjfji nhưolzlng đlwblcjfji vớloxsi Hàfzetn Lậddubp hôlyxzm nay đlwblãtyvo Trúvljac Cơedgt thàfzetnh côlyxzng, cómiav thểktaamiavi làfzetbkldnh thưolzldnjang, thậddubt sựefsf khôlyxzng cáblitch nàfzeto gợhycqi lêptkhn sựefsf hứdkiang thúvlja củganva hắahtjn.

fzetn Lậddubp vẫganvn còucgkn khôlyxzng chịaliuu buôlyxzng bỏbzrf hy vọcpobng.

Hắahtjn lăfzgkn qua lộganvn lạqqtui dòucgkvjylt mộganvt lầtiagn, thậddubm chíddubexsong liệtwjvt hỏbzrfa đlwblcjfjt thêptkhm lầtiagn nữihena nhưolzlng vẫganvn khôlyxzng cómiav pháblitt hiệtwjvn gìbkld kháblitc.

Bậddubn rộganvn hơedgtn nửzesra ngàfzety, Hàfzetn Lậddubp càfzetng nhìbkldn quyểktaan sáblitch màfzetu vàfzetng nàfzety thìbkldfzetng tứdkiac giậddubn.

Tốcjfjn nhiềhhcau tâbkldm tưolzl nhưolzl vậdduby, lạqqtui thu đlwblưolzlhycqc thứdkialyxz dụddubng, thậddubt sựefsffzet cựefsfc kỳvlja buồvljan bựefsfc. Đbrebtwjvc biệtwjvt làfzet hai chữihen Kiếhmrtm quang càfzetng lạqqtui kíddubch thíddubch Hàfzetn Lậddubp, bởrswli vìbkld hắahtjn thâbkldn mìbkldnh tu luyệtwjvn Thanh Nguyêptkhn kiếhmrtm quang, chẳdkiang lẽhxxuucgkn phảfraoi tu luyệtwjvn thêptkhm mộganvt loạqqtui kiếhmrtm quang kháblitc.

fzetn Lậddubp âbkldm trầtiagm nghiêptkhm mặtwjvt, đlwblganvt nhiêptkhn túvljam lấadkny quyểktaan sáblitch, quăfzgkng ra giữihena khôlyxzng trung, ngay sau đlwblómiav tay phảfraoi nhấadknc lêptkhn, mộganvt đlwblqqtuo kiếhmrtm quang màfzetu xanh to nhưolzlbliti báblitt rờdnjai tay, trựefsfc tiếhmrtp đlwbláblitnh tớloxsi quyểktaan sáblitch. Hàfzetn Lậddubp chuẩgvisn bịaliu hoàfzetn toàfzetn tiêptkhu hủganvy đlwblvlja vậddubt nàfzety, đlwblktaa tráblitnh khỏbzrfi việtwjvc bựefsfc mìbkldnh.

"Phàfzetnh" mộganvt tiếhmrtng, thanh âbkldm bao liệtwjvt nhưolzl trong tưolzlrswlng tưolzlhycqng củganva Hàfzetn Lậddubp khôlyxzng cómiav truyềhhcan đlwblếhmrtn, thậddubt ra kiếhmrtm quang màfzetu xanh giốcjfjng nhưolzl đlwbláblit chìbkldm đlwbláblity bểktaa, đlwblãtyvo biếhmrtn mấadknt vôlyxzfraonh vôlyxz tung trêptkhn quyểktaan sáblitch, phảfraong phấadknt nhưolzl bịaliufzgkn nuốcjfjt.

brebâbkldy làfzet…"fzetn Lậddubp lấadkny làfzetm kinh hãtyvoi, nhưolzlng sau đlwblómiav trong tâbkldm rung đlwblganvng, đlwblganvt nhiêptkhn trởrswlptkhn phấadknn chấadknn.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.