Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 238 : Vu Khôn đích khả phạ

    trước sau   
ajxuưnbsxypruc rồdqwji, ngưnbsxwjhmi ta làszvx đancvdqwj đancvxasa vừpvjha tớqgbgi khôgknhng lâdwluu, khôgknhng nêjlurn gặbzyhp mặbzyht làszvx giádcgmo huấdqwjn đancvưnbsxypruc!" Thiếihwvu phụsvxf sau khi nhìbgrgn bộgknhdcgmng bấdqwjt an củruaja Hàszvxn Lậxtuvp, trong mắdiwkt ádcgmnh lêjlurn sựdwes vui vẻtypr, ôgknhn nhu nónbsxi vớqgbgi Lýjsjpnbsxa Nguyêjlurn.

ajxuưnbsxypruc! Vi phu đancvãdwbp biếihwvt rồdqwji, mặbzyhc kệxasanbsxi nhưnbsx thếihwvszvxo, vịwjhm hảnfhco đancvdqwj đancvxasaszvxy làszvx âdwlun nhâdwlun cứjayyu mạqvclng củruaja phu nhâdwlun, ta làszvxm sưnbsx phónbsx nhấdqwjt đancvwjhmnh sẽdsmy bồdqwji thưnbsxwjhmng tốjlurt mộgknht chúudwvt!"

Vẻtypr mặbzyht Lýjsjpnbsxa Nguyêjlurn tràszvxn đancviykmy ôgknhn nhu liếihwvc mắdiwkt nhìbgrgn thiếihwvu phụsvxf mộgknht cádcgmi, quay đancviykmu lạqvcli nónbsxi vớqgbgi Vu Khôgknhn vẫyprun còrfxmn đancvjayyng ởocqhjlurn:

"Ngưnbsxơbzyhi trưnbsxqgbgc tiêjlurn đancvi xuốjlurng đancvi, ta vàszvxnbsxnbsxơbzyhng ngưnbsxơbzyhi muốjlurn cùgtylng Hàszvxn sưnbsx đancvxasa củruaja ngưnbsxơbzyhi mộgknht mìbgrgnh nónbsxi chuyệxasan, khôgknhng cầiykmn cónbsx ngưnbsxwjhmi khádcgmc ởocqh đancvâdwluy!"

"Tuâdwlun mệxasanh, sưnbsx phụsvxf!"

Vu Khôgknhn cung kíbvqvnh ứjayyng tiếihwvng nónbsxi, sau đancvónbsxgtylng ádcgmnh mắdiwkt hâdwlum mộgknh liếihwvc mắdiwkt nhìbgrgn trộgknhm Hàszvxn Lậxtuvp mộgknht cádcgmi, mớqgbgi nhẹmmwe nhàszvxng lui ra ngoàszvxi.


xasan nhâdwlun cứjayyu mạqvclng? Bồdqwji thưnbsxwjhmng?"

szvxn Lậxtuvp lúudwvc nàszvxy thậxtuvt làszvx mờwjhm mịwjhmt, thậxtuvt khôgknhng biếihwvt hai từpvjhszvxy vìbgrg sao lạqvcli xuấdqwjt hiệxasan trêjlurn ngưnbsxwjhmi mìbgrgnh! Hắdiwkn lúudwvc nàszvxo đancvãdwbpszvxm chuyệxasan nhưnbsx vậxtuvy, tạqvcli sao chíbvqvnh mìbgrgnh lạqvcli khôgknhng biếihwvt?

Chứjayyng kiếihwvn bộgknhdcgmng ngâdwluy ngốjlurc củruaja Hàszvxn Lậxtuvp, thiếihwvu phụsvxf khôgknhng nhịwjhmn đancvưnbsxypruc hépijx miệxasang cưnbsxwjhmi nónbsxi:

"Phu quâdwlun, giảnfhci thíbvqvch cặbzyhn kẽdsmy mộgknht chúudwvt đancvi! Vịwjhm đancvdqwj đancvxasaszvxy củruaja chàszvxng cádcgmi gìbgrgxmsqng khôgknhng biếihwvt, đancvpvjhng làszvxm cho ngưnbsxwjhmi ta mộgknht đancviykmu mờwjhm mịwjhmt!"

jsjpnbsxa Nguyêjlurn sau khi nghe thiếihwvu phụsvxfnbsxi nhưnbsx vậxtuvy, mỉfuxcm cưnbsxwjhmi gậxtuvt đancviykmu nónbsxi vớqgbgi Hàszvxn Lậxtuvp:

"Hàszvxn Lậxtuvp àszvx, ngưnbsxơbzyhi bâdwluy giờwjhm hẳxtuvn làszvx biếihwvt nguyêjlurn nhâdwlun ngàszvxy đancvónbsx ta thu ngưnbsxơbzyhi làszvxm đancvdqwj đancvxasa chứjayy! Khôgknhng cónbsxbgrg xấdqwju hổbgrgnbsxi rằqgbgng ta làszvxm trưnbsxocqhng bốjluri đancvíbvqvch thậxtuvt làszvx tham đancvdqwj thiêjlurn đancvwjhma linh dưnbsxypruc, cho nêjlurn mớqgbgi lấdqwjy danh nghĩututa thu đancvdqwj đancvxasa đancvancv từpvjh chỗbsjl ngưnbsxơbzyhi lấdqwjy đancvi mộgknht nửaihma, nếihwvu khôgknhng ngưnbsxơbzyhi hẳxtuvn sẽdsmy đancvưnbsxypruc hai viêjlurn Trúudwvc Cơbzyh đancvan chứjayy khôgknhng chỉfuxc đancvơbzyhn thuầiykmn làszvx mộgknht viêjlurn. Tuy nhiêjlurn ta tựdwes nhậxtuvn mặbzyhc dùgtylgknh duyêjlurn vôgknh cớqgbg mấdqwjy củruaja ngưnbsxơbzyhi mộgknht íbvqvt, nhưnbsxng cũxmsqng làszvxm cho ngưnbsxơbzyhi trong cuộgknhc sốjlurng sau nàszvxy cónbsx thểancvgtylng danh nghĩututa củruaja ta đancvancvszvxm chỗbsjl dựdwesa, màszvx khôgknhng bịwjhm ngưnbsxwjhmi ta dễplvsszvxng khi dễplvs, nhụsvxfc mạqvcl, việxasac nàszvxy cũxmsqng tíbvqvnh làszvx cho ngưnbsxơbzyhi. Dùgtyl sao lấdqwjy tưnbsx chấdqwjt củruaja ngưnbsxơbzyhi lúudwvc ấdqwjy màszvxnbsxi, cho dùgtylnbsx nhiềudwvu Trúudwvc Cơbzyh đancvan, tựdwesa hồdqwjxmsqng khôgknhng cónbsx hi vọdqykng Trúudwvc Cơbzyh thàszvxnh côgknhng.

jsjpnbsxa Nguyêjlurn thầiykmn sắdiwkc khôgknhng thay đancvbgrgi nónbsxi, tựdwesa hồdqwj đancvjluri vớqgbgi hàszvxnh vi ngàszvxy đancvónbsxxmsqng khôgknhng cảnfhcm thấdqwjy cónbsxbgrg khôgknhng ổbgrgn.

"
Nhưnbsxng sau lạqvcli bấdqwjt đancvdqwjng, khôgknhng lâdwluu sau khi ta lấdqwjy đancvưnbsxypruc linh dưnbsxypruc, đancvang muốjlurn luyệxasan mộgknht íbvqvt đancvan đancvưnbsxypruc giúudwvp tăjayyng tiếihwvn phádcgmp lựdwesc thìbgrg đancvgknht nhiêjlurn phu nhâdwlun ta tu luyệxasan sai lầiykmm, lúudwvc nàszvxy tíbvqvnh mạqvclng bịwjhm đancve dọdqyka, May mắdiwkn bằqgbgng vàszvxo linh dưnbsxypruc còrfxmn chưnbsxa cónbsxgtylng lấdqwjy đancvưnbsxypruc từpvjh chỗbsjl củruaja ngưnbsxơbzyhi mớqgbgi tạqvclm thờwjhmi bảnfhco trụsvxfdcgmnh mạqvclng, trong mấdqwjy năjayym sau nàszvxy dùgtylng sốjlur linh dưnbsxypruc còrfxmn lạqvcli luyệxasan chếihwv ra đancvan dưnbsxypruc giảnfhci cứjayyu, rúudwvt cuộgknhc làszvxm cho phu nhâdwlun ta vàszvxi ngàszvxy trưnbsxqgbgc bìbgrgnh phụsvxfc. Bởocqhi vậxtuvy khi ta nónbsxi lai lịwjhmch linh dưnbsxypruc cho phu nhâdwlun mìbgrgnh thìbgrgszvxng lậxtuvp tứjayyc biểancvu thịwjhm muốjlurn bồdqwji thưnbsxwjhmng ngưnbsxơbzyhi mộgknht chúudwvt, dùgtyl sao nàszvxng toàszvxn bộgknh đancvudwvu dựdwesa vàszvxo linh dưnbsxypruc đancvónbsx mớqgbgi bảnfhco trụsvxf đancvưnbsxypruc tíbvqvnh mạqvclng. Ngưnbsxơbzyhi cũxmsqng cónbsx thểancv xem nhưnbsxszvx âdwlun nhâdwlun cứjayyu mạqvclng củruaja nàszvxng!"

jsjpnbsxa Nguyêjlurn vừpvjha nónbsxi tớqgbgi lúudwvc thiếihwvu phụsvxfbvqvnh mạqvclng bịwjhm đancve dọdqyka, sắdiwkc mặbzyht biếihwvn đancvbgrgi vàszvxi lầiykmn, tựdwesa hồdqwj hồdqwji tưnbsxocqhng đancvếihwvn hung hiểancvm ngàszvxy đancvónbsx. Xem ra hắdiwkn đancvjluri vớqgbgi thiếihwvu phụsvxfjlurn cạqvclnh, thậxtuvt đancvúudwvng làszvxbgrgnh cảnfhcm sâdwluu đancvxtuvm.

"
Ta sau khi nghe xong, thấdqwjy cónbsxjsjp liềudwvn muốjlurn cho dùgtyl ngưnbsxơbzyhi chưnbsxa Trúudwvc Cơbzyh thàszvxnh côgknhng, cũxmsqng phảnfhci đancvem ngưnbsxơbzyhi chíbvqvnh thứjayyc thu làszvxm môgknhn hạqvcl, nhưnbsxng khôgknhng nghĩutut tớqgbgi vẫyprun còrfxmn chưnbsxa ra tay hàszvxnh đancvgknhng thìbgrg đancvãdwbp nghe đancvưnbsxypruc tin tứjayyc ngưnbsxơbzyhi Trúudwvc Cơbzyh thàszvxnh côgknhng, đancviềudwvu nàszvxy thậxtuvt làszvxm cho ta cảnfhcm thấdqwjy ngoàszvxi ýjsjp muốjlurn. Dùgtyl sao ta ngàszvxy đancvónbsx chíbvqvnh miệxasang đancvãdwbpnbsxnbsxi qua, chỉfuxc cầiykmn tiếihwvn nhậxtuvp Trúudwvc Cơbzyh liềudwvn chíbvqvnh thứjayyc thu ngưnbsxơbzyhi nhậxtuvp môgknhn, bởocqhi vậxtuvy đancviềudwvu nàszvxy khôgknhng coi làszvx bồdqwji thưnbsxwjhmng. Xem ra chỉfuxcnbsx thểancv trong phạqvclm vi năjayyng lựdwesc sẽdsmy bồdqwji thưnbsxwjhmng cho ngưnbsxơbzyhi mộgknht chúudwvt gìbgrg đancvónbsx!"

Cuốjluri cùgtylng Lýjsjpnbsxa Nguyêjlurn đancvem chuyệxasan đancvãdwbp trảnfhci qua nónbsxi mộgknht lầiykmn, làszvxm cho ádcgmnh mắdiwkt Hàszvxn Lậxtuvp nghe xong cónbsx chúudwvt ngâdwluy ngốjlurc.

Khôgknhng nghĩutut tớqgbgi loạqvcli vậxtuvn may từpvjh trêjlurn trờwjhmi rơbzyhi xuốjlurng lạqvcli trúudwvng ngay trêjlurn đancviykmu hắdiwkn, cho dùgtyl chíbvqvnh tai nghe Lýjsjpnbsxa Nguyêjlurn nónbsxi muốjlurn bồdqwji thưnbsxwjhmng cho hắdiwkn, Hàszvxn Lậxtuvp bộgknhdcgmng vẫyprun cónbsx chúudwvt khôgknhng dádcgmm tin tưnbsxocqhng, ngạqvclc nhiêjlurn đancvjayyng ởocqh đancvónbsx.

"
Nhưnbsx vậxtuvy đancvi, ta xem bộgknhdcgmng ngưnbsxơbzyhi nhấdqwjt thờwjhmi vẫyprun còrfxmn chưnbsxa nghĩutut ra, trưnbsxqgbgc tiêjlurn ởocqh trong đancvgknhng phủruaj nghỉfuxc ngơbzyhi mộgknht ngàszvxy đancvêjlurm, sádcgmng mai sẽdsmynbsxqgbgng sưnbsx phụsvxf ngưnbsxơbzyhi đancvudwv xuấdqwjt yêjluru cầiykmu đancvi. Nêjlurn xem xépijxt thậxtuvn trọdqykng mộgknht chúudwvt, bìbgrgnh thưnbsxwjhmng sưnbsx phónbsx ngưnbsxơbzyhi cũxmsqng khôgknhng phảnfhci làszvx mộgknht ngưnbsxwjhmi hàszvxo phónbsxng, đancvâdwluy chíbvqvnh làszvx mộgknht cơbzyh hộgknhi tốjlurt khónbsxnbsx đancvưnbsxypruc!" Thiếihwvu phụsvxf liếihwvc mắdiwkt nhìbgrgn Lýjsjpnbsxa Nguyêjlurn mộgknht cádcgmi, ôgknhn nhu nónbsxi vớqgbgi Hàszvxn Lậxtuvp.


szvxm cho Lýjsjpnbsxa Nguyêjlurn cưnbsxwjhmi khan hắdiwkc hắdiwkc vàszvxi tiếihwvng, cónbsx chúudwvt khónbsx coi.

szvxn Lậxtuvp rúudwvt cuộgknhc cũxmsqng phụsvxfc hồdqwji lạqvcli tinh thầiykmn, sau khi do dựdwes mộgknht chúudwvt, vốjlurn đancvwjhmnh đancvưnbsxa ra yêjluru cầiykmu vềudwvgknhng phádcgmp nhưnbsxng bịwjhm vịwjhmnbsxnbsxơbzyhng nàszvxy nónbsxi nhưnbsx vậxtuvy, cũxmsqng ngưnbsxyprung ngùgtylng khi từpvjh chốjluri hảnfhco ýjsjp củruaja đancvjluri phưnbsxơbzyhng nêjlurn gậxtuvt đancviykmu đancvádcgmp ứjayyng.

Sau đancvónbsxjsjpnbsxa Nguyêjlurn gọdqyki Vu Khôgknhn vàszvxo, đancvancv cho hắdiwkn bồdqwji tiếihwvp Hàszvxn Lậxtuvp đancvi vòrfxmng quanh bêjlurn trong đancvgknhng phủruaj lớqgbgn nàszvxy.

Vịwjhm Đajxuqvcli sưnbsx huynh nàszvxy mặbzyht đancviykmy tưnbsxơbzyhi cưnbsxwjhmi, vộgknhi vàszvxng đancvádcgmp ứjayyng, sau đancvónbsx dẫyprun Hàszvxn Lậxtuvp đancvi ra ngoàszvxi. Vẫyprun còrfxmn chưnbsxa đancvi ra đancvqvcli sảnfhcnh, trong miệxasang đancvãdwbp bắdiwkt đancviykmu giớqgbgi thiệxasau cảnfhc đancvgknhng phủruaj.

"
Lụsvxfc Ba đancvgknhng củruaja sưnbsx phụsvxf diệxasan tíbvqvch phưnbsxơbzyhng viêjlurn chừpvjhng mấdqwjy trăjayym mẫypruu, phòrfxmng ốjlurc…"

Thiếihwvu phụsvxf sau khi thấdqwjy Hàszvxn Lậxtuvp cùgtylng Vu Khôgknhn dầiykmn dầiykmn đancvi xa, đancvgknht nhiêjlurn mỉfuxcm cưnbsxwjhmi nónbsxi vớqgbgi Lýjsjpnbsxa Nguyêjlurn:

"
Chàszvxng nónbsxi vịwjhm đancvdqwj đancvxasa mớqgbgi củruaja chúudwvng ta cónbsx thểancv chịwjhmu đancvưnbsxypruc sựdwes phiềudwvn nhiễplvsu củruaja Khôgknhn nhi khôgknhng? Ta bâdwluy giờwjhm vừpvjha thấdqwjy Khôgknhn nhi mởocqh miệxasang, cho dùgtylrfxmn chưnbsxa cónbsxjlurn tiếihwvng đancvãdwbp thấdqwjy vàszvxi phầiykmn đancvau đancviykmu. Khôgknhn nhi nàszvxy dôgknhng dàszvxi thậxtuvt sựdwesszvxm đancviykmu ngưnbsxwjhmi ta đancvau".

"
Ai! Khôgknhng cầiykmn phu nhâdwlun nónbsxi, ta bâdwluy giờwjhm đancvjluri vớqgbgi hắdiwkn cũxmsqng khôgknhng cónbsx biệxasan phádcgmp. Hàszvxn Lậxtuvp tuyệxasat đancvjluri chốjlurng đancvnfhc khôgknhng đancvưnbsxypruc bao lâdwluu" Vẻtypr mặbzyht Lýjsjpnbsxa Nguyêjlurn bấdqwjt đancvdiwkc dĩutut.

"
Đajxuiềudwvu nàszvxy cũxmsqng đancvúudwvng. Tuy nhiêjlurn chàszvxng nónbsxi, vịwjhm đancvdqwj đancvxasaszvxy sẽdsmyjluru cầiykmu cádcgmi gìbgrg đancvâdwluy?" Thiếihwvu phụsvxf đancvgknht nhiêjlurn mởocqh to mắdiwkt, mang theo mộgknht tia giảnfhco hoạqvclt nónbsxi:

"
nbsx thểancvjluru cầiykmu cádcgmi gìbgrg ngoàszvxi đancvan dưnbsxypruc, côgknhng phádcgmp vàszvx phádcgmp khíbvqv. Nếihwvu khôgknhng vìbgrg phu nhâdwlun mộgknht mựdwesc yêjluru cầiykmu giúudwvp vịwjhm đancvdqwj đancvxasadcgmu lỉfuxcnh nàszvxy, ta thậxtuvt khôgknhng nỡnfhcszvxo phónbsxng nhưnbsx vậxtuvy đancvâdwluu." Lýjsjpnbsxa Nguyêjlurn mặbzyhc dùgtyl chưnbsxa cónbsx xuấdqwjt ra đancvdqwj vậxtuvt nhưnbsxng tựdwesa hồdqwj đancvãdwbp đancvau đancvqgbgn da thịwjhmt.

"
Âxasan nhâdwlun cứjayyu mạqvclng màszvx khôgknhng bádcgmo, thiếihwvp tu luyệxasan Băjayyng Tâdwlum quyếihwvt sẽdsmynbsxdwlum trạqvclng khôgknhng ổbgrgn, khôgknhng cónbsx khảnfhcjayyng luyệxasan thàszvxnh cảnfhcnh giớqgbgi đancvqvcli viêjlurn mãdwbpn. Nhưnbsx thếihwvszvxo cónbsx thểancv tiếihwvn vàszvxo Kếihwvt Đajxuan kỳntmv đancvancvgtylng chàszvxng vĩututnh viễplvsn sốjlurng bêjlurn nhau đancvâdwluy chứjayy?"

Thiếihwvu phụsvxf đancviykmu tiêjlurn làszvx liếihwvc nhìbgrgn Lýjsjpnbsxa Nguyêjlurn, nhưnbsxng tiếihwvp sau lạqvcli nónbsxi mộgknht câdwluu vôgknhgtylng thâdwlum tìbgrgnh làszvxm cho Lýjsjpnbsxa Nguyêjlurn nghe xong rấdqwjt cảnfhcm đancvgknhng. Lãdwbpo lúudwvc nàszvxy vỗbsjl ngựdwesc tỏfdwv vẻtypr nhấdqwjt đancvwjhmnh sẽdsmy thỏfdwva mãdwbpn yêjluru cầiykmu củruaja Hàszvxn Lậxtuvp, đancvancvszvxm cho phu nhâdwlun củruaja mìbgrgnh khi tu luyệxasan tuyệxasat sẽdsmy khôgknhng cónbsx hậxtuvu hoạqvcln gìbgrg cảnfhc.

szvxn Lậxtuvp tựdwes nhiêjlurn khôgknhng biếihwvt vậxtuvn may rơbzyhi trúudwvng đancviykmu lạqvcli cónbsx liêjlurn quan đancvếihwvn côgknhng phádcgmp tu luyệxasan củruaja thiếihwvu phụsvxf.


dwluy giờwjhm hắdiwkn đancvang theo Vu đancvqvcli sưnbsx huynh nhàszvxn nhãdwbp đancvi dạqvclo chung quanh, nhưnbsxng trong lòrfxmng luôgknhn luôgknhn nghĩutut rằqgbgng loạqvcli chuyệxasan tốjlurt nàszvxy tớqgbgi quádcgm đancvgknht nhiêjlurn, làszvxm cho hắdiwkn cónbsx mộgknht loạqvcli cảnfhcm giádcgmc dao đancvgknhng, làszvx lạqvcl.

"
A, Vu sưnbsx huynh tạqvcli sao lạqvcli rãdwbpnh rỗbsjli tớqgbgi Luậxtuvn Kiếihwvm đancvưnbsxwjhmng vậxtuvy, cónbsx muốjlurn chúudwvng ta hai sưnbsx huynh đancvxasa luậxtuvn bàszvxn mộgknht chúudwvt phádcgmp thuậxtuvt".

Khi Vu Khôgknhn mang Hàszvxn Lậxtuvp đancvếihwvn mộgknht gian nhàszvx đancvádcgm phụsvxf cậxtuvn cựdwesc kỳntmv rộgknhng lớqgbgn thìbgrgjlurn trong vừpvjha lúudwvc đancvi tớqgbgi mộgknht gãdwbpdcgmn tửaihm tinh trádcgmng, sau khi nhìbgrgn thấdqwjy Vu Khôgknhn thuậxtuvn miệxasang nónbsxi nhưnbsxng ádcgmnh mắdiwkt khôgknhng ngừpvjhng quépijxt trêjlurn ngưnbsxwjhmi Hàszvxn Lậxtuvp.

"
Ai đancvónbsx khôgknhng biếihwvt Ngũxmsqszvxnh phádcgmp thuậxtuvt thựdwesc chiếihwvn củruaja Tứjayynbsx đancvxasaszvx đancvjayyng đancviykmu trong môgknhn hạqvcl củruaja sưnbsx phụsvxf. Ta còrfxmn khôgknhng biếihwvt sao, tựdwesu sẽdsmy khôgknhng làszvxm việxasac xuẩjykyn ngốjlurc đancvâdwluu" Vu Khôgknhn sau khi nghe ngôgknhn từpvjh củruaja hádcgmn tửaihm, đancviykmu tiêjlurn làszvx sắdiwkc mặbzyht biếihwvn đancvbgrgi, tiếihwvp theo liềudwvn ha hảnfhc từpvjh chốjluri.

Nhưnbsxng hắdiwkn đancvgknht nhiêjlurn quay ngưnbsxwjhmi lạqvcli, ngónbsxn tay chỉfuxcszvxn Lậxtuvp cưnbsxwjhmi hìbgrgbgrgnbsxi:

"
Ta còrfxmn chưnbsxa giớqgbgi thiệxasau cho Tứjayynbsx đancvxasa mộgknht chúudwvt, vịwjhmszvxy chíbvqvnh làszvx ngưnbsxwjhmi sưnbsx phụsvxf muốjlurn thu làszvxm đancvxasa tửaihm chíbvqvnh thứjayyc, sắdiwkp thàszvxnh Bádcgmt sưnbsx đancvxasaszvxn Lậxtuvp củruaja chúudwvng ta!"

"
szvxbgrgszvxy làszvx Tứjayynbsx huynh Tốjlurng Môgknhng, ngưnbsxơbzyhi gọdqyki Tứjayynbsx huynh làszvx đancvưnbsxypruc! Mọdqyki ngưnbsxwjhmi tớqgbgi gặbzyhp mặbzyht nhau đancvi, dùgtyl sao sau nàszvxy chíbvqvnh làszvx đancvdqwjng môgknhn sưnbsx huynh đancvxasa!"

"
dcgmt sưnbsx đancvxasa!"

Vịwjhm Tứjayynbsx đancvxasa vừpvjha nghe lờwjhmi ấdqwjy, trong mắdiwkt tinh quang mãdwbpnh liệxasat bắdiwkn ra, trựdwesc tiếihwvp nhìbgrgn chằqgbgm chằqgbgm Hàszvxn Lậxtuvp khôgknhng tha.

szvxn Lậxtuvp thầiykmn sắdiwkc khôgknhng thay đancvbgrgi nhưnbsxng trong đancviykmu thởocqhszvxi mộgknht hơbzyhi. Vịwjhmszvxy rõtrqvszvxng làszvx mộgknht têjlurn cuồdqwjng chiếihwvn đancvdqwju, bịwjhm hắdiwkn nhìbgrgn chòrfxmng chọdqykc nhưnbsx thểancvszvxn Lậxtuvp làszvx trádcgmi câdwluy ngon đancvancv ăjayyn.

bgrg vậxtuvy khôgknhng đancvyprui vịwjhmszvxy mởocqh miệxasang trưnbsxqgbgc, Hàszvxn Lậxtuvp liềudwvn nónbsxi chặbzyhn trưnbsxqgbgc:

"
Tứjayynbsx huynh khỏfdwve, sưnbsx đancvxasa vừpvjha mớqgbgi Trúudwvc Cơbzyh khôgknhng lâdwluu, xin sưnbsx huynh chiếihwvu cốjlur nhiềudwvu mộgknht chúudwvt!"

nbsxi xong Hàszvxn Lậxtuvp liềudwvn thi lễplvs.


Nhưnbsxng lờwjhmi nàszvxy củruaja Hàszvxn Lậxtuvp lạqvcli làszvxm cho vịwjhmdcgmn tửaihm lộgknh ra vẻtypr thấdqwjt vọdqykng. Đajxujluri vớqgbgi hắdiwkn lậxtuvp tứjayyc mấdqwjt đancvi hứjayyng thúudwv, nhàszvxn nhạqvclt gậxtuvt đancviykmu vàszvxi cádcgmi, cũxmsqng khôgknhng liếihwvc mắdiwkt nhìbgrgn Hàszvxn Lậxtuvp mộgknht cádcgmi. Tiếihwvp theo sau hắdiwkn lạqvclnh lùgtylng, trựdwesc tiếihwvp xuyêjlurn qua hai ngưnbsxwjhmi đancvi thẳxtuvng.

Chỉfuxc đancvancv lạqvcli Hàszvxn Lậxtuvp cùgtylng Vu Khôgknhn hai ngưnbsxwjhmi tạqvcli chỗbsjl, mắdiwkt to mắdiwkt nhỏfdwv nhìbgrgn nhau nửaihma ngàszvxy.

"
Ha ha, Hàszvxn sưnbsx đancvxasa đancvpvjhng thấdqwjy lạqvcl, Tốjlurng sưnbsx đancvxasabvqvnh tìbgrgnh làszvx nhưnbsx vậxtuvy, mặbzyhc dùgtyl mặbzyht ngoàszvxi lanh lùgtylng nhưnbsxng kỳntmv thậxtuvt làszvx ngưnbsxwjhmi rấdqwjt tốjlurt" Vẫyprun làszvx Vu Khôgknhn khôgknhi phụsvxfc thádcgmi đancvgknhbgrgnh thưnbsxwjhmng trưnbsxqgbgc, nónbsxi mấdqwjy câdwluu đancvancvnbsxa tan bầiykmu khôgknhng khíbvqv xấdqwju hổbgrg.

szvxn Lậxtuvp tựdwes nhiêjlurn cũxmsqng biểancvu hiệxasan thádcgmi đancvgknh hiểancvu biếihwvt, hai ngưnbsxwjhmi lậxtuvp tứjayyc lạqvcli nónbsxi cưnbsxwjhmi, tiếihwvp tụsvxfc lộgknh trìbgrgnh.

Đajxugknhng phủruaj mặbzyhc dùgtyl khôgknhng nhỏfdwv nhưnbsxng mộgknht chỗbsjl lớqgbgn nhưnbsx vậxtuvy màszvx trừpvjh vợypru chồdqwjng Lýjsjpnbsxa Nguyêjlurn, Vu Khôgknhn vàszvx vịwjhm Tốjlurng Môgknhng kia, khôgknhng cónbsx nhữihwvng ngưnbsxwjhmi khádcgmc. Mặbzyht khádcgmc năjayym ngưnbsxwjhmi sưnbsx huynh đancvxasa củruaja Hàszvxn Lậxtuvp, mộgknht ngưnbsxwjhmi cũxmsqng khôgknhng thấdqwjy. Sau Hàszvxn Lậxtuvp mớqgbgi biếihwvt đancvưnbsxypruc rằqgbgng năjayym ngưnbsxwjhmi đancvónbsxxmsqng nhưnbsx hắdiwkn, đancvudwvu cónbsx đancvgknhng phủruajocqhjlurn ngoàszvxi, thỉfuxcnh thoảnfhcng mớqgbgi đancvếihwvn bádcgmi kiếihwvn mộgknht chúudwvt vợypru chồdqwjng Lýjsjpnbsxa Nguyêjlurn.

Vềudwv phầiykmn Vu Khôgknhn cùgtylng Tốjlurng Môgknhng chỉfuxcbgrg bọdqykn họdqyk từpvjh nhỏfdwv lớqgbgn lêjlurn bêjlurn cạqvclnh vợypru chồdqwjng Lýjsjpnbsxa Nguyêjlurn nêjlurn cónbsx cảnfhcm tìbgrgnh rấdqwjt sâdwluu đancvxtuvm, tựdwes nhiêjlurn ởocqh lạqvcli nơbzyhi đancvâdwluy, khôgknhng cónbsx tựdwes lậxtuvp đancvgknhng phủruaj.

szvxn Lậxtuvp cùgtylng Vu Khôgknhn nónbsxi chuyệxasan phiếihwvm, cuốjluri cùgtylng đancvjluri vớqgbgi mấdqwjy sưnbsx huynh đancvxasa khádcgmc cónbsx sựdwes hiểancvu rõtrqv nhấdqwjt đancvwjhmnh, nhưnbsxng bấdqwjt tri bấdqwjt giádcgmc đancvãdwbp đancvi xong hếihwvt toàszvxn bộgknh phủruaj.

Nhưnbsxng vịwjhm Đajxuqvcli sưnbsx huynh nàszvxy tựdwesa hồdqwj vẫyprun cao hứjayyng nónbsxi, dứjayyt khoádcgmt képijxo Hàszvxn Lậxtuvp đancvếihwvn phòrfxmng ngủruaj củruaja mìbgrgnh, muốjlurn tiếihwvp tụsvxfc bàszvxn chuyệxasan quan trọdqykng.

szvxn Lậxtuvp mặbzyhc dùgtyl cảnfhcm thấdqwjy kinh ngạqvclc nhưnbsxng cũxmsqng khôgknhng đancvancv ýjsjp, liềudwvn khôgknhng quan tâdwlum đancvi theo. Dùgtyl sao ngưnbsxwjhmi nàszvxy làszvx Đajxuqvcli sưnbsx huynh, vẫyprun phảnfhci cấdqwjp cho mặbzyht mũxmsqi.

Ngay từpvjh đancviykmu hắdiwkn còrfxmn thậxtuvt sựdwes lắdiwkng nghe hếihwvt thảnfhcy nhữihwvng gìbgrg vịwjhm Đajxuqvcli sưnbsx huynh nàszvxy nónbsxi, hy vọdqykng cónbsx thểancvbgrgm đancvưnbsxypruc mộgknht chúudwvt gìbgrg hữihwvu íbvqvch.

Nhưnbsxng khôgknhng bao lâdwluu, vịwjhm Vu Khôgknhn huyêjlurn thuyêjlurn khôgknhng dứjayyt làszvxm Hàszvxn Lậxtuvp dầiykmn dầiykmn đancvưnbsxypruc nếihwvm mùgtyli.

Ngôgknhn từpvjh cuồdqwjn cuộgknhn khôgknhng dứjayyt, giốjlurng nhưnbsx ma âdwlum khoan nãdwbpo, làszvxm cho Hàszvxn Lậxtuvp liêjlurn tiếihwvp nghe mấdqwjy canh giờwjhm, trởocqhjlurn đancvau đancviykmu.

udwvc nàszvxy Hàszvxn Lậxtuvp mớqgbgi biếihwvt đancvưnbsxypruc thádcgmi đancvgknh ngay từpvjh đancviykmu khi vịwjhm Đajxuqvcli sưnbsx huynh nàszvxy đancvi ra tiếihwvp đancvãdwbpi hắdiwkn, cónbsxdcgmi gìbgrg nhiệxasat tìbgrgnh"
trqv rằqgbgng làszvx khónbsx khăjayyn lắdiwkm mớqgbgi nhìbgrgn thấdqwjy mộgknht vịwjhm khádcgmch nhâdwlun, thoảnfhci mádcgmi khua môgknhi múudwva mỏfdwv.

Sau mộgknht lúudwvc lâdwluu Hàszvxn Lậxtuvp thậxtuvt khôgknhng thểancv chịwjhmu đancvưnbsxypruc thêjlurm nữihwva, rúudwvt cuộgknhc lấdqwjy lýjsjp do thâdwlun thểancv mệxasat mỏfdwvi, cuốjlurng quíbvqvt thoádcgmt khỏfdwvi phòrfxmng củruaja đancvjluri phưnbsxơbzyhng, đancvi tìbgrgm gian phòrfxmng chiêjluru đancvãdwbpi khádcgmch nhâdwlun đancvancv nghỉfuxc ngơbzyhi.

Sau khi nghe xong mộgknht trậxtuvn côgknhng kíbvqvch bằqgbgng ngôgknhn ngữihwv củruaja vịwjhm Vu sưnbsx huynh nàszvxy, hắdiwkn thậxtuvt sựdwes vẫyprun còrfxmn rấdqwjt đancvau đancviykmu.

szvxn Lậxtuvp xem nhưnbsxszvx hoàszvxn toàszvxn nểancv phụsvxfc ngưnbsxwjhmi nàszvxy. Trêjlurn đancvwjhmi còrfxmn cónbsx nam nhâdwlun cónbsx thểancvnbsxi dôgknhng dàszvxi nhưnbsx thếihwv, thậxtuvt sựdwesszvx đancvưnbsxypruc mởocqh rộgknhng tầiykmm mắdiwkt.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.