Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 236 : Cổ phương

    trước sau   
Trao đvpnlfruei phưfkzdơayoyng thuốksipc?"

Sắycdec mặyxkvt củawjva vịhihcfkzdvgua mậcjuop mạerkrp vớrgppi nụhqlzfkzdbwwbi híbvkep mắycdet ban đvpnlyklcu lậcjuop tứbcyoc ngưfkzdng trệksni.

"
Đyxkvksni tửkapr biếypuat, phưfkzdơayoyng thuốksipc nàaxriy làaxri vậcjuot bávguau trâlwonn quýonam nhưfkzdbvkenh mạerkrng củawjva cávguac vịhihcfkzd huynh cùoorfng sưfkzdvgua, cho nêzszxn cũkaprng khôlmrrng kéwktin chọurtsn. Chỉzqde cầyklcn cóufrd thểmyrv tạerkri Trútfghc Cơayoy kỳofux tốksipc đvpnlbpbc tu luyệksnin củawjva đvpnlksni tửkaprdaltng lêzszxn mộbpbct chútfght, tuyệksnit khôlmrrng kéwktin cávgua chọurtsn canh!" Hàaxrin Lậcjuop rấkaprt thàaxrinh khẩypuan nóufrdi.

Từawjv trong lầyklcn nóufrdi chuyệksnin củawjva Hàaxrin Lậcjuop vớrgppi tiểmyrvu lãitclo đvpnlyklcu, sau khi biếypuat đvpnlưfkzdoorfc tìbjcgnh huốksipng cụhqlz thểmyrv vềekytvguach đvpnliềekytu chếypua đvpnlan dưfkzdoorfc trong tu tiêzszxn giớrgppi, hắycden cóufrd chủawjv ýonam muốksipn thu thậcjuop mộbpbct íbvket phưfkzdơayoyng thuốksipc đvpnlmyrv cung cấkaprp cho mìbjcgnh sửkapr dụhqlzng. Dùoorf sao hắycden làaxri ngưfkzdbwwbi cóufrdbvke phávguap đvpnlypuay nhanh sựzllm trưfkzdbwwbng thàaxrinh củawjva dưfkzdoorfc thảofuxo, tạerkri sao khôlmrrng đvpnlem ưfkzdu thếypuaaxriy phávguat huy hếypuat mứbcyoc.

Tuy nhiêzszxn rấkaprt nhiềekytu phưfkzdơayoyng thuốksipc, tấkaprt cảofux đvpnlekytu nắycdem trong tay củawjva tu sĩwkti Kếypuat Đyxkvan kỳofux, đvpnlksni tửkapr Trútfghc Cơayoy kỳofux cho dùoorfufrd khoảofuxng mộbpbct, hai phưfkzdơayoyng thuốksipc nhưfkzd vậcjuoy, cũkaprng chỉzqdeufrd thểmyrv luyệksnin chếypua ra đvpnlan dưfkzdoorfc tầyklcm thưfkzdbwwbng, bởbwwbi vậcjuoy chủawjv ýonam củawjva hắycden lútfghc đvpnlyklcu đvpnlútfghng làaxrifkzdrgppng vàaxrio trêzszxn ngưfkzdbwwbi vịhihcfkzd phóufrdonamufrda Nguyêzszxn kia, nhưfkzdng hôlmrrm nay gặyxkvp vịhihclmrri sưfkzdvguaaxriy, Hàaxrin Lậcjuop lậcjuop tứbcyoc thay đvpnlfruei đvpnlksipi tưfkzdoorfng trong kếypua hoạerkrch.

Bởbwwbi vìbjcg bấkaprt kểmyrv thếypuaaxrio, vịhihclmrri sưfkzdvguaaxriy so vớrgppi sưfkzd phóufrd hắycden càaxring dễjlcvaxring đvpnlycdec thủawjvayoyn nhiềekytu.


Khôlmrrng nhữpawnng Hàaxrin Lậcjuop hiểmyrvu đvpnlưfkzdoorfc Lýonamufrda Nguyêzszxn đvpnlksipi vớrgppi vịhihconam danh đvpnlksni tửkapr nhưfkzd hắycden thậcjuot sựzllm quávgua coi thưfkzdbwwbng, cũkaprng khôlmrrng vìbjcg hắycden cùoorfng lãitclo làaxri quan hệksni thầyklcy tròhgmw, màaxri ngưfkzdoorfc lạerkri lãitclo càaxring ra tay thâlwonm hiểmyrvm, làaxrim hắycden chịhihcu trậcjuon triềekytn miêzszxn.

Rấkaprt cóufrd thểmyrv thủawjv phávguap nhưfkzd ngàaxriy hôlmrrm nay sửkapr dụhqlzng trêzszxn ngưfkzdbwwbi Lýonamufrda Nguyêzszxn, lãitclo chỉzqde cầyklcn miêzszxu tảofuxayoyaxrii rồfkzdi nóufrdi vớrgppi hắycden vàaxrii câlwonu nhưfkzd"
ufrd hiếypuau tâlwonm làaxri tốksipt!" làaxriufrd thểmyrv danh chíbvkenh ngôlmrrn thuậcjuon thu đvpnlưfkzdoorfc hai câlwony Chu Linh thảofuxo nàaxriy. Hàaxrin Lậcjuop còhgmwn phảofuxi làaxrim ra bộbpbc cảofuxm kíbvkech rơayoyi nưfkzdrgppc mắycdet, đvpnla tạerkrfkzd phụhqlz vớrgppi vẻiwtk mặyxkvt vui vẻiwtk.

lwony giờbwwb thậcjuot vấkaprt vảofux mớrgppi gặyxkvp tu sĩwkti Kếypuat Đyxkvan kỳofux khávguac, hắycden tựzllm nhiêzszxn phảofuxi tậcjuon dụhqlzng cơayoy hộbpbci hiếypuam cóufrdaxriy.

"
Muốksipn đvpnlfruei phưfkzdơayoyng thuốksipc! Chuyệksnin nàaxriy thậcjuot sựzllm rấkaprt làaxri phiềekytn phứbcyoc" Lôlmrri Vạerkrn Hạerkrc khôlmrrng biếypuat nghĩwkti tớrgppi cávguai gìbjcg, vẻiwtk mặyxkvt rútfght cuộbpbcc cũkaprng trởbwwbzszxn thoảofuxi mávguai, nhưfkzdng hai hàaxring lôlmrrng màaxriy lạerkri nhanh chóufrdng nhădaltn tíbvket lạerkri, bộbpbcvguang vớrgppi thầyklcn tìbjcgnh bấkaprt đvpnlhihcnh.

axrin Lậcjuop thấkapry vậcjuoy cũkaprng khôlmrrng cóufrd thấkaprt vọurtsng, ngưfkzdoorfc lạerkri trong lòhgmwng lạerkri kêzszxu to "
tuyệksnit đvpnlksipi cóufrd thểmyrv thàaxrinh côlmrrng", nếypuau khôlmrrng vịhihclmrri sưfkzdvguaaxriy sẽfkvv khôlmrrng cóufrd loạerkri vẻiwtk mặyxkvt nhưfkzd vậcjuoy.

"
Chỉzqde cầyklcn đvpnlksipi vớrgppi đvpnlksni tửkapr hữpawnu dụhqlzng, bấkaprt cứbcyo phưfkzdơayoyng thuốksipc nàaxrio cũkaprng cóufrd thểmyrv đvpnlưfkzdoorfc, sưfkzd đvpnliệksnit sẽfkvv khôlmrrng đvpnlmyrv cho sưfkzdvgua khóufrd xửkapr!" Hàaxrin Lậcjuop vộbpbci vàaxring giảofuxm bớrgppt đvpnlòhgmwi hỏjlcvi củawjva mìbjcgnh xuốksipng mộbpbct cấkaprp.

"
axrin sưfkzd đvpnliệksnit àaxri, sưfkzdvguaayoyi nàaxriy đvpnlíbvkech xávguac làaxriufrd mộbpbct íbvket phưfkzdơayoyng thuốksipc khôlmrrng tệksni, nhưfkzdng đvpnlfkzd vậcjuot nàaxriy làaxrivguach đvpnliềekytu chếypua đvpnlbpbcc môlmrrn, chỉzqde nhấkaprt mạerkrch bíbvke truyềekytn trong gia tộbpbcc. Thậcjuot sựzllm khôlmrrng thểmyrv lấkapry ra trao đvpnlfruei" Lôlmrri Vạerkrn Hạerkrc vẫycden còhgmwn lắycdec đvpnlyklcu, tiếypuac hậcjuon nóufrdi:

axrin Lậcjuop nghe xong, cựzllmc kỳofux thấkaprt vọurtsng, vẻiwtk mặyxkvt hiệksnin ra khôlmrrng cóufrd chútfght che giấkapru. Vịhihclmrri sưfkzdvgua mậcjuop mạerkrp nàaxriy sau khi nhìbjcgn vàaxrio trong mắycdet liềekytn cưfkzdbwwbi hềekyt hềekytufrdi:

"
Mặyxkvc dùoorf phưfkzdơayoyng thuốksipc củawjva gia tộbpbcc ta khôlmrrng thểmyrv trao đvpnlfruei vớrgppi ngưfkzdơayoyi đvpnlưfkzdoorfc, nhưfkzdng trong tay ta cóufrdaxrii phưfkzdơayoyng thuốksipc cổfrue. Cávguai nàaxriy mộbpbct phầyklcn làaxri tựzllmbjcgnh ta tìbjcgm đvpnlưfkzdoorfc từawjv trong di tíbvkech, phầyklcn còhgmwn lạerkri làaxrioorfng bằbjcgng hữpawnu trao đvpnlfruei vớrgppi nhau. Trao đvpnlfruei cùoorfng ngưfkzdơayoyi hoàaxrin toàaxrin khôlmrrng cóufrd vấkaprn đvpnlekyt".

"
Thậcjuot sao! Vậcjuoy đvpnlksni tửkapr đvpnla tạerkrfkzdvgua!" Hàaxrin Lậcjuop mừawjvng rỡytor vộbpbci vàaxring tạerkr ơayoyn.

"
Chậcjuom đvpnlãitcl, chờbwwb ta đvpnlem lờbwwbi nóufrdi xong, rồfkzdi tạerkr ơayoyn cũkaprng khôlmrrng muộbpbcn" Vịhihcfkzdvgua mậcjuop mạerkrp nàaxriy khoávguat tay chặyxkvn lạerkri, nóufrdi ra đvpnliềekytu vẫycden còhgmwn giữpawn trong lòhgmwng.

"
Nếypuau muốksipn trao đvpnlfruei, ta làaxrim sưfkzdvgua phảofuxi giảofuxi thíbvkech rõdyvmaxring trưfkzdrgppc mộbpbct vàaxrii việksnic" Vịhihcfkzdvgua mậcjuop mạerkrp nghiêzszxm chỉzqdenh nóufrdi, đvpnliềekytu nàaxriy làaxrim cho Hàaxrin Lậcjuop cóufrd chútfght sửkaprng sốksipt.

"
Xin mờbwwbi sưfkzdvguaufrdi thẳofuxng, đvpnlksni tửkapr nhấkaprt đvpnlhihcnh nghe rõdyvm lờbwwbi dạerkry bảofuxo" Hàaxrin Lậcjuop lậcjuop tứbcyoc cung kíbvkenh nóufrdi.


"
Khôlmrrng phảofuxi làaxri dạerkry bảofuxo gìbjcg cảofux, ta nghĩwkti trưfkzdrgppc tiêzszxn nêzszxn đvpnlem lờbwwbi khôlmrrng đvpnlávguang giávguaufrdi, trávguanh cho ngưfkzdơayoyi sau nàaxriy đvpnlfruei ýonam" Lôlmrri Vạerkrn Hạerkrc liếypuac Hàaxrin Lậcjuop mộbpbct cávguai, thảofuxn nhiêzszxn nóufrdi:

"
Nếypuau nhưfkzd đvpnlan dưfkzdoorfc dựzllma theo phưfkzdơayoyng thuốksipc cổfrueaxriy luyệksnin chếypua ra, tấkaprt cảofux đvpnlekytu làaxri linh đvpnlan cựzllmc phẩypuam vôlmrr giávgua, nhưfkzdng mấkapru chốksipt chíbvkenh làaxri nguyêzszxn liệksniu củawjva phưfkzdơayoyng thuốksipc hiệksnin nay tìbjcgm đvpnlưfkzdoorfc quávgua khóufrd khădaltn. Ta thậcjuot sựzllm khôlmrrng biếypuat ngưfkzdơayoyi cóufrd thu thậcjuop đvpnlưfkzdoorfc hay khôlmrrng. Đyxkvưfkzdơayoyng nhiêzszxn nguyêzszxn liệksniu chỉzqdeaxri khóufrdbjcgm màaxri thôlmrri, tuyệksnit đvpnlksipi ởbwwb thếypua gian vẫycden còhgmwn tồfkzdn tạerkri. Cũkaprng khôlmrrng phảofuxi nhưfkzdaxri mấkapry phưfkzdơayoyng thuốksipc cổfrue khávguac, nguyêzszxn liệksniu sớrgppm đvpnlãitcl tuyệksnit tíbvkech khôlmrrng biếypuat đvpnlãitcl bao nhiềekytu nădaltm. Thậcjuot ra đvpnlerkri đvpnla sốksip phưfkzdơayoyng thuốksipc mớrgppi nghiêzszxn cứbcyou ra, cũkaprng chỉzqdeaxri dựzllma trêzszxn phưfkzdơayoyng thuốksipc cổfrue, khôlmrrng ngừawjvng tìbjcgm kiếypuam nguyêzszxn liệksniu thay thếypua mớrgppi mộbpbct lầyklcn nữpawna thíbvke nghiệksnim ra cávguai gìbjcg đvpnlóufrd. Mặyxkvc dùoorfufrd nguyêzszxn liệksniu luyệksnin đvpnlan nhưfkzdng côlmrrng hiệksniu cũkaprng đvpnlfkzdng dạerkrng kéwktim hơayoyn khôlmrrng íbvket. Đyxkvâlwony thậcjuot đvpnlútfghng làaxri chuyệksnin bấkaprt đvpnlycdec dĩwkti củawjva tu tiêzszxn giớrgppi!"

Nhữpawnng lờbwwbi nàaxriy củawjva vịhihcfkzdvgua mậcjuop mạerkrp làaxrim cho Hàaxrin Lậcjuop nghe đvpnlưfkzdoorfc sửkaprng sửkaprng sốksipt sốksipt. Tuy nhiêzszxn hắycden cũkaprng nghe hiểmyrvu rõdyvmaxring ýonam tứbcyo củawjva đvpnlksipi phưfkzdơayoyng.

"
Ýzszx tứbcyo củawjva sưfkzdvguaaxri?"

"
Rấkaprt đvpnlơayoyn giảofuxn, sau khi ngưfkzdơayoyi cóufrd đvpnlưfkzdoorfc phưfkzdơayoyng thuốksipc, nếypuau tìbjcgm khôlmrrng ra nguyêzszxn liệksniu đvpnlmyrv luyệksnin đvpnlan, cóufrd thểmyrvbjcgm mộbpbct íbvket vậcjuot phẩypuam thay thếypua. Nóufrdi khôlmrrng chừawjvng cũkaprng cóufrd thểmyrv thàaxrinh côlmrrng chútfght íbvket" Vịhihcfkzdvgua mậcjuop mạerkrp trịhihcnh trọurtsng nóufrdi vớrgppi Hàaxrin Lậcjuop.

axrin Lậcjuop nghe xong cũkaprng khôlmrrng nóufrdi gìbjcg. Tuy nhiêzszxn hắycden trong lòhgmwng rõdyvmaxring, vịhihcfkzdvguaaxriy sợoorfaxri trao đvpnlfruei phưfkzdơayoyng thuốksipc cho mìbjcgnh màaxribjcgnh thậcjuot sựzllm khóufrdufrd đvpnlưfkzdoorfc nguyêzszxn liệksniu đvpnlmyrv phốksipi xứbcyong, tâlwonm lýonam trong lòhgmwng cóufrd chútfght tộbpbci lỗjlcvi, lútfghc nàaxriy mớrgppi trưfkzdrgppc hếypuat thứbcyoc tỉzqdenh mìbjcgnh mộbpbct chútfght!

Nhưfkzd vậcjuoy xem ra vịhihclmrri sưfkzdvguaaxriy tâlwonm tíbvkenh khôlmrrng phảofuxi làaxri xấkapru xa. Hàaxrin Lậcjuop thầyklcm nghĩwkti nhưfkzdng khôlmrrng biểmyrvu hiệksnin ra mặyxkvt.

Bộbpbcvguang hắycden vẫycden còhgmwn nhu thuậcjuon, luôlmrrn miệksning nóufrdi đvpnlútfghng, cho thấkapry muốksipn trao đvpnlfruei phưfkzdơayoyng thuốksipc

lmrri Vạerkrn Hạerkrc thấkapry vậcjuoy, trong lòhgmwng cao hứbcyong, hiểmyrvu đvpnlưfkzdoorfc rằbjcgng mìbjcgnh vẫycden chiếypuam đvpnlưfkzdoorfc tiệksnin nghi quávgua lớrgppn củawjva vịhihcfkzd đvpnliệksnit nàaxriy, cảofuxm thấkapry cóufrd chútfght tộbpbci lỗjlcvi vìbjcg vậcjuoy sau khi lãitclo suy nghĩwkti mộbpbct chútfght liềekytn nóufrdi:

"
Nhưfkzd vậcjuoy đvpnli, ngưfkzdơayoyi nơayoyi nàaxriy cóufrd hai câlwony Chu Linh thảofuxo, mộbpbct gốksipc câlwony đvpnlfruei mộbpbct cávguach đvpnliềekytu chếypua đvpnli! Sưfkzdvguakaprng khôlmrrng thểmyrv đvpnlmyrv ngưfkzdơayoyi thiệksnit thòhgmwi quávgua nhiềekytu".

axrin Lậcjuop nghe xong liềekytn nao nao, nhưfkzdng lậcjuop tứbcyoc mừawjvng rỡytor nhưfkzd đvpnlzszxn, hảofuxo cảofuxm đvpnlksipi vớrgppi vịhihclmrri sưfkzdvguaaxriy liềekytn tădaltng lêzszxn rấkaprt nhiềekytu.

Hắycden liêzszxn tụhqlzc hưfkzdrgppng Lôlmrri Vạerkrn Hạerkrc tạerkr ơayoyn, lờbwwbi củawjva Hàaxrin Lậcjuop lầyklcn nàaxriy làaxri toàaxrin tâlwonm toàaxrin ýonam, khôlmrrng cóufrd đvpnliểmyrvm giảofux dốksipi.

"
Đyxkvưfkzdoorfc rồfkzdi, đvpnlâlwony làaxri mụhqlzc lụhqlzc phưfkzdơayoyng thuốksipc. Ngưfkzdơayoyi chọurtsn lựzllma hai cávguai đvpnli. Bêzszxn trong tấkaprt cảofux đvpnlekytu làaxribvkenh nădaltng đvpnlan dưfkzdoorfc cùoorfng nguyêzszxn liệksniu cầyklcn dùoorfng. Đyxkvoorfi chọurtsn lựzllma kỹaxriaxring xong, ta liềekytn đvpnlem phưfkzdơayoyng thuốksipc chíbvkenh thứbcyoc sao lụhqlzc lạerkri cho ngưfkzdơayoyi" Vịhihcfkzdvgua mậcjuop mạerkrp móufrdc ra mộbpbct cávguai ngọurtsc giảofuxn, néwktim cho Hàaxrin Lậcjuop.


axrin Lậcjuop kíbvkech đvpnlbpbcng tiếypuap nhậcjuon lấkapry vậcjuot đvpnlóufrd, cũkaprng cóufrd chútfght kỳofux quávguai. Vịhihcfkzdvguaaxriy hoàaxrin thàaxrinh cávguai mụhqlzc lụhqlzc nàaxriy lútfghc nàaxrio vậcjuoy!

Nhưfkzdng vấkaprn đvpnlekytaxriy chỉzqdeufrde qua tứbcyoc thờbwwbi trong óufrdc hắycden. Hàaxrin Lậcjuop liềekytn nhậcjuon lấkapry ngọurtsc giảofuxn, cẩypuan thậcjuon tìbjcgm kiếypuam phưfkzdơayoyng thuốksipc thíbvkech hợoorfp.

"
Tụhqlz Linh đvpnlan, còhgmwn cóufrd Luyệksnin Khíbvkevguan nàaxriy đvpnli" Sau khi Hàaxrin Lậcjuop thu hồfkzdi tâlwonm thầyklcn từawjv trong ngọurtsc giảofuxn, hưfkzdng phấkaprn nóufrdi.

"
Tụhqlz Linh đvpnlan, Luyệksnin Khíbvkevguan?"

Vịhihcfkzdvgua mậcjuop mạerkrp sau khi nghe xong, nhàaxrin nhạerkrt gậcjuot đvpnlyklcu, cávguai gìbjcgkaprng khôlmrrng nóufrdi, lậcjuop tứbcyoc từawjv trong tútfghi trữpawn vậcjuot lôlmrri ra hai cávguai ngọurtsc giảofuxn khávguac vứbcyot qua.

"
Đyxkvưfkzdoorfc rồfkzdi, khôlmrrng còhgmwn sớrgppm nữpawna, ta đvpnlâlwony cũkaprng cầyklcn phảofuxi trởbwwb vềekyt" Vịhihcfkzdvgua mậcjuop mạerkrp cầyklcm linh thảofuxo trêzszxn bàaxrin, sau khi vui vẻiwtk thu nhậcjuon, lậcjuop tứbcyoc cávguao từawjv rờbwwbi đvpnli. Lãitclo hôlmrrm nay nguyêzszxn liệksniu đvpnlãitcl đvpnlawjv, phảofuxi vộbpbci vãitcl trởbwwb vềekyt luyệksnin chếypuadaltng Nguyêzszxn đvpnlan củawjva chíbvkenh mìbjcgnh chứbcyo.

axrin Lậcjuop nghe xong, vộbpbci vàaxring đvpnlbcyong dậcjuoy đvpnlưfkzda tiễjlcvn.

Nhưfkzdng khi đvpnlưfkzda đvpnlếypuan cửkapra đvpnlbpbcng phủawjv, Hàaxrin Lậcjuop đvpnlbpbct nhiêzszxn nhớrgpp lạerkri mộbpbct chuyệksnin. Hắycden liềekytn hưfkzdrgppng đvpnlksipi phưfkzdơayoyng hỏjlcvi qua nơayoyi đvpnlyxkvt đvpnlbpbcng phủawjv hiệksnin nay củawjva Lýonamfkzd phóufrd.

Vịhihcfkzdvgua mậcjuop mạerkrp khi nghe Hàaxrin Lậcjuop làaxrionam danh đvpnlksni tửkapr củawjva Lýonamufrda Nguyêzszxn, giậcjuot mìbjcgnh khôlmrrng nhỏjlcv, nhưfkzdng vẫycden đvpnlem đvpnlhihca phưfkzdơayoyng kia nóufrdi cho Hàaxrin Lậcjuop, sau đvpnlóufrd ngâlwonn quang nổfruei lêzszxn, bay đvpnli cựzllmc nhanh.

Sau khi Hàaxrin Lậcjuop nhìbjcgn kỹaxrilmrri Vạerkrn Hạerkrc trong khôlmrrng trung hoàaxrin toàaxrin biếypuan mấkaprt, mớrgppi mang theo sắycdec mặyxkvt vui mừawjvng đvpnlem ngọurtsc giảofuxn chứbcyoa phưfkzdơayoyng thuốksipc lấkapry ra, lạerkri đvpnlem ngắycdem nghíbvkea mộbpbct chútfght. Sau hồfkzdi lâlwonu mớrgppi xoay ngưfkzdbwwbi muốksipn trởbwwb lạerkri bêzszxn trong phủawjv.

Nhưfkzdng Hàaxrin Lậcjuop mớrgppi bưfkzdrgppc đvpnli hai bưfkzdrgppc, đvpnlfkzd vậcjuot ởbwwb đvpnlbpbcng khẩypuau phụhqlz cậcjuon thu hútfght sựzllm chútfgh ýonam củawjva hắycden. Liếypuac mắycdet nhìbjcgn lạerkri, đvpnlútfghng làaxri thi thểmyrv củawjva Lâlwonm sưfkzd huynh nọurts nằbjcgm còhgmwng queo ởbwwbayoyi nàaxriy, vẫycden còhgmwn duy trìbjcgfkzd thếypua bịhihc vịhihcfkzdvgua mậcjuop mạerkrp kia néwktim xuốksipng.

axrin Lậcjuop sau khi sửkaprng sốksipt mộbpbct chútfght, liềekytn khôlmrrng cóufrd do dựzllm đvpnli qua. Đyxkvi tớrgppi trưfkzdrgppc thi thểmyrv, hắycden bắycdet đvpnlyklcu cútfghi ngưfkzdbwwbi tìbjcgm kiếypuam.

Hắycden nhớrgpp rấkaprt rõdyvmaxring, vịhihclmrri sưfkzdvgua kia khôlmrrng cóufrd đvpnlbpbcng chạerkrm bấkaprt cứbcyo đvpnlfkzd vậcjuot gìbjcg trêzszxn thi thểmyrv, khôlmrrng biếypuat làaxri ngạerkri ngùoorfng mặyxkvt mũkapri khi ởbwwb trưfkzdrgppc mặyxkvt vãitcln bốksipi nhưfkzd hắycden hay làaxridaltn bảofuxn khôlmrrng coi ra gìbjcg mấkapry thứbcyo củawjva mộbpbct gãitcl đvpnlksni tửkapr Trútfghc Cơayoy kỳofux.

Quảofux nhiêzszxn Hàaxrin Lậcjuop ởbwwb trong ávguao củawjva thi thểmyrvbjcgm đvpnlưfkzdoorfc mộbpbct cávguai tútfghi trữpawn vậcjuot.

Đyxkviềekytu nàaxriy làaxrim cho mặyxkvt màaxriy Hàaxrin Lậcjuop trởbwwbzszxn hớrgppn hởbwwb. Dùoorf sao Hàaxrin Lậcjuop đvpnlksipi vớrgppi khôlmrri lỗjlcvi đvpnlóufrd rấkaprt hứbcyong thútfgh, hẳofuxn làaxri trong tútfghi trữpawn vậcjuot củawjva đvpnlksipi phưfkzdơayoyng cóufrd mộbpbct sốksipfkzdoorfng lớrgppn.

Nhưfkzdng sau khi Hàaxrin Lậcjuop kiểmyrvm tra tútfghi trữpawn vậcjuot nàaxriy mộbpbct lưfkzdoorft, vẻiwtkfkzdơayoyi cưfkzdbwwbi trêzszxn mặyxkvt dầyklcn dầyklcn biếypuat mấkaprt, bởbwwbi vìbjcg trong tútfghi trữpawn vậcjuot mộbpbct cávguai khôlmrri lỗjlcvi cũkaprng khôlmrrng cóufrd, trừawjvaxrii viêzszxn linh thạerkrch vàaxri hai bìbjcgnh đvpnlan dưfkzdoorfc phổfrue thôlmrrng ra, chỉzqdeufrd mộbpbct cávguai ngọurtsc giảofuxn khôlmrrng ra gìbjcg. Đyxkviềekytu nàaxriy làaxrim cho nhiệksnit tìbjcgnh tràaxrin đvpnlyklcy củawjva Hàaxrin Lậcjuop lậcjuop tứbcyoc bịhihc dậcjuop tắycdet.

"
dyvmaxring ngàaxriy đvpnlóufrd hắycden đvpnliềekytu khiểmyrvn nhiềekytu khôlmrri lỗjlcvi nhưfkzd vậcjuoy, tạerkri sao hôlmrrm nay mộbpbct cávguai cũkaprng khôlmrrng cóufrd, chẳofuxng lẽfkvv đvpnlekytu tiêzszxu tan hếypuat rồfkzdi sao?" Hàaxrin Lậcjuop lẩypuam bẩypuam, vẻiwtk mặyxkvt mấkaprt hứbcyong.

Lầyklcn nàaxriy Hàaxrin Lậcjuop đvpnlãitcl đvpnlvguan đvpnlútfghng, khôlmrrng sai biệksnit lắycdem.

Nguyêzszxn bổfruen ngàaxriy đvpnlóufrdlwonm sưfkzd huynh cóufrd thao tútfghng nhiềekytu khôlmrri lỗjlcvi nhưfkzdng vẫycden khóufrd phâlwonn thắycdeng bạerkri vớrgppi đvpnlksipi thủawjv. Nhưfkzdng sau khi bốksipn huynh đvpnlksnioorfng bàaxrio thai củawjva Thiêzszxn Trútfghc giávguao đvpnlávguanh chếypuat hai gãitcl tu sĩwkti chạerkry trốksipn kia liềekytn chạerkry tớrgppi trợoorf giútfghp. Lâlwonm sưfkzd huynh mắycdet thấkapry tìbjcgnh huốksipng khôlmrrng ổfruen, lútfghc nàaxriy liềekytn làaxrim nổfrue khôlmrri lỗjlcvi, sau đvpnlóufrd thừawjva dịhihcp đvpnlerkri loạerkrn củawjva đvpnlksipi phưfkzdơayoyng mớrgppi chạerkry thoávguat khỏjlcvi vòhgmwng vâlwony. Cho nêzszxn bêzszxn trong tútfghi trữpawn vậcjuot mộbpbct cávguai khôlmrri lỗjlcvi cũkaprng khôlmrrng cóufrd.

axrin Lậcjuop thấkaprt vọurtsng, tiệksnin tay đvpnlem ngọurtsc giảofuxn nọurts lấkapry ra, sau đvpnlóufrd giốksipng nhưfkzd lềekyt thóufrdi thưfkzdbwwbng ngàaxriy, đvpnlưfkzda thầyklcn thứbcyoc đvpnli vàaxrio dòhgmwwktit, tùoorfy ýonam nhìbjcgn vàaxrii lầyklcn.

Kếypuat quảofux hai mắycdet Hàaxrin Lậcjuop trong giâlwony lávguat mởbwwb to ra, thầyklcn tìbjcgnh uểmyrv oảofuxi trêzszxn mặyxkvt tan biếypuan.

Bởbwwbi vìbjcg thầyklcn thứbcyoc vừawjva mớrgppi đvpnli vàaxrio trong ngọurtsc giãitcln, ba chữpawn to "
Đyxkverkri Diễjlcvn quyếypuat" màaxriu vàaxring liềekytn xuấkaprt hiệksnin.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.