Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 232 : Đại diễn quyết

    trước sau   
erktn Lậztlzp sau khi nghe xong lờefczi nóqmwpi củmnzea đjzgjamnni phưrxuhơdglkng, khôruicng mởpllo miệaosbng nóqmwpi gìclkq cảbqgm, vẫzdpin nắcqmgm chặldfqt lấykzmy nguyêicakn thầxvkbn củmnzea đjzgjamnni phưrxuhơdglkng, cúsqfgi đjzgjxvkbu suy nghĩqmwp.

Sau nửsycsa ngàerkty, Hàerktn Lậztlzp mớdtvgi ngẩumqpng đjzgjxvkbu, lạnabnnh lùwqlwng nóqmwpi:

"Nếuaobu ta vừavdka rồclkqi ứsbulng phóqmwp khôruicng kịyacnp bịyacn nguyêicakn thầxvkbn củmnzea ngưrxuhơdglki xâsqfgm nhậztlzp, chẳjqjmng biếuaobt cánenbc hạnabnqmwp thểfbrn tha cho ta mộwdmit mạnabnng? Phánenbp lựsqfgc củmnzea cánenbc hạnabn so vớdtvgi ngưrxuhefczi sưrxuh đjzgjaosb vừavdka mớdtvgi Trúsqfgc Cơdglk nhưrxuh ta mạnabnnh hơdglkn nhiềtqqju lắcqmgm, tánenbm chítxujn phầxvkbn kếuaobt cụqdlyc chỉuaobqmwp thểfbrnerkt ta bịyacn ngưrxuhơdglki cắcqmgn nuốamnnt.

Trong lờefczi Hàerktn Lậztlzp biểfbrnu lộwdmiplloerktng sựsqfg khôruicng thiệaosbn ýyvay.

"
Ta cóqmwp thểfbrnqmwpi cho ngưrxuhơdglki mộwdmit bítxuj mậztlzt, cho ngưrxuhơdglki côruicng phánenbp tuyệaosbt thếuaob" Lâsqfgm sưrxuh huynh rấykzmt sợerktqdlyi, nguyêicakn thầxvkbn vộwdmii vàerktng truyềtqqjn âsqfgm nóqmwpi.

"
txuj mậztlzt, côruicng phánenbp? Chẳjqjmng lẽyacn chítxujnh làerkt Đztlznabni Diễslejn quyếuaobt củmnzea Thiêicakn Trúsqfgc giánenbo cánenbc ngưrxuhơdglki hay sao?"


erktn Lậztlzp nhàerktn nhạnabnt nóqmwpi mộwdmit câsqfgu, lậztlzp tứsbulc làerktm ánenbnh sánenbng màerktu lụqdlyc trêicakn nguyêicakn thầxvkbn lóqmwpe lêicakn mộwdmit chúsqfgt, hơdglkn nữavdka, âsqfgm thanh lắcqmgp bắcqmgp kinh ngạnabnc truyềtqqjn đjzgjếuaobn:

"
Ngưrxuhơdglki nhưrxuh thếuaoberkto lạnabni biếuaobt việaosbc nàerkty? Ngưrxuhơdglki… ngưrxuhơdglki chítxujnh làerkt ngưrxuhefczi hôruicm qua rìclkqnh coi trộwdmim?"

sqfgc nàerkty Lâsqfgm sưrxuh huynh mớdtvgi giậztlzt mìclkqnh hiểfbrnu ra.

"
Tốamnnt lắcqmgm, ngưrxuhơdglki mộwdmit khi đjzgjãqdly biếuaobt rằtjdqng ta đjzgjamnni vớdtvgi sựsqfgclkqnh củmnzea cánenbc ngưrxuhơdglki khôruicng phảbqgmi làerkt khôruicng biếuaobt gìclkq, hay làerkt thàerktnh thàerktnh thậztlzt thậztlzt nóqmwpi cho ta nghe hếuaobt thảbqgmy đjzgji! Ngưrxuhơdglki sẽyacn khôruicng hy vọidpxng ta lậztlzp tứsbulc hủmnzey đjzgji nguyêicakn thầxvkbn củmnzea ngưrxuhơdglki chứsbul!" Hàerktn Lậztlzp tuy nóqmwpi nhẹukvs nhàerktng bâsqfgng quơdglk nhưrxuhng làerktm nguyêicakn thầxvkbn củmnzea Lâsqfgm sưrxuh huynh ởpllo trêicakn tay dao đjzgjwdming mãqdlynh liệaosbt mộwdmit trậztlzn.

"
nenbi gìclkqqmwp thểfbrnqmwpi, khôruicng phảbqgmi hôruicm qua sưrxuh đjzgjaosb đjzgjtqqju nghe rõplloplloerktng ràerktng rồclkqi sao?" Lâsqfgm sưrxuh huynh hítxujt mộwdmit hơdglki thậztlzt sâsqfgu, âsqfgm u nóqmwpi.

erktsqfgc nàerkty ngưrxuhefczi Thiêicakn Trúsqfgc giánenbo ởplloicakn ngoàerkti trậztlzn sau khi thấykzmy lờefczi nóqmwpi đjzgjãqdly đjzgjưrxuherktc truyềtqqjn đjzgji mộwdmit lúsqfgc màerkt trong đjzgjnabni trậztlzn khôruicng hềtqqjqmwp phảbqgmn ứsbulng, khôruicng khỏztlzi mánenbu nóqmwpng bốamnnc đjzgjxvkbu, đjzgjiềtqqju khiểfbrnn phầxvkbn lớdtvgn khôruici lỗjkjdi phánenbt đjzgjwdming thếuaobruicng mớdtvgi. Bêicakn ngoàerkti đjzgjnabni trậztlzn lạnabni trởplloicakn nánenbo nhiệaosbt nhưrxuhng trong trậztlzn vẫzdpin gióqmwp êicakm sóqmwpng lặldfqng, ngoạnabni trừavdk việaosbc nghe đjzgjưrxuherktc mộwdmit chúsqfgt thanh âsqfgm cùwqlwng vớdtvgi việaosbc cảbqgmm nhậztlzn đjzgjưrxuherktc mộwdmit chúsqfgt chấykzmn đjzgjwdming.

"
rxuh đjzgjaosb đjzgjâsqfgy làerkt kỳmnze trậztlzn gìclkq vậztlzy? Cóqmwp thểfbrn ngăyacnn cảbqgmn côruicng kítxujch mãqdlynh liệaosbt nhưrxuh vậztlzy, thựsqfgc sựsqfgerkt khôruicng thểfbrn ngờefcz tớdtvgi!" Nhìclkqn thấykzmy cảbqgmnh nàerkty Lâsqfgm sưrxuh huynh cốamnnclkqnh ra vẻwqlw ngạnabnc nhiêicakn nóqmwpi.

"
Hừavdk, ngưrxuhơdglki đjzgjavdkng quảbqgmn trậztlzn phánenbp củmnzea ta làerktclkq, cũrjvwng khôruicng cầxvkbn nóqmwpi lung tung đjzgjfbrn trốamnnn tránenbnh, hơdglkn nữavdka ta đjzgjamnni vớdtvgi việaosbc chóqmwp cắcqmgn chóqmwp củmnzea Thiêicakn Trúsqfgc giánenbo cánenbc ngưrxuhơdglki mộwdmit đjzgjiểfbrnm cũrjvwng khôruicng cóqmwp hứsbulng thúsqfg. Ta muốamnnn biếuaobt chítxujnh làerkt Đztlznabni Diễslejn quyếuaobt kia cóqmwp phảbqgmi ngưrxuhơdglki cũrjvwng biếuaobt mộwdmit ítxujt côruicng phánenbp, tu luyệaosbn sẽyacnqmwp thầxvkbn thôruicng gìclkq? Ngưrxuhơdglki nếuaobu cóqmwp ýyvay muốamnnn kéomklo dàerkti thờefczi gian, ta lậztlzp tứsbulc liềtqqjn hủmnzey diệaosbt ngưrxuhơdglki" Hàerktn Lậztlzp nhítxuju màerkty, thanh âsqfgm bỗjkjdng nhiêicakn phánenbt lạnabnnh nóqmwpi.

Tiếuaobp theo bạnabnch quang trêicakn tay đjzgjwdmit nhiêicakn sánenbng lêicakn, ngóqmwpn tay khẽyacnwqlwng mộwdmit chúsqfgt lựsqfgc, nhấykzmt thờefczi làerktm nguyêicakn thầxvkbn củmnzea vịyacnsqfgm sưrxuh huynh kia kêicaku thảbqgmm thiếuaobt mộwdmit tiếuaobng, ngay cảbqgm thởpllo ra cũrjvwng khôruicng dánenbm.

"
Đztlznabni Diễslejn quyếuaobt nàerkty chítxujnh làerkt đjzgjwdmic sang bítxuj thuậztlzt củmnzea tổuoiyrxuh khai phánenbp bổuoiyn giánenbo, chuyêicakn môruicn cưrxuhefczng đjzgjnabni thầxvkbn thứsbulc, đjzgjclkqng thờefczi tu luyệaosbn bítxuj phánenbp Phâsqfgn Thầxvkbn thuậztlzt. Đztlzóqmwprjvwng làerktruicng phánenbp sửsycs dụqdlyng khôruici lỗjkjdi khôruicng thểfbrn khôruicng tu hàerktnh củmnzea Thiêicakn Trúsqfgc giánenbo chúsqfgng ta, chỉuaobqmwp tu luyệaosbn thuậztlzt nàerkty mớdtvgi cóqmwp thểfbrn đjzgjem thầxvkbn thứsbulc gắcqmgn trêicakn phầxvkbn lớdtvgn khôruici lỗjkjdi, thao túsqfgng bọidpxn họidpx mộwdmit cánenbch tựsqfg do. Nếuaobu khôruicng, chúsqfgng ta luyệaosbn chếuaob nhiềtqqju con rốamnni nhưrxuh vậztlzy màerkt khôruicng thểfbrn đjzgjclkqng thờefczi sửsycs dụqdlyng thìclkqqmwpnenbc dụqdlyng gìclkq?" Nếuaobm trảbqgmi qua thủmnze đjzgjoạnabnn củmnzea Hàerktn Lậztlzp, vịyacnsqfgm sưrxuh huynh nàerkty khôruicng dánenbm còkwxfrxuha, vộwdmii vàerktng nóqmwpi liềtqqjn mộwdmit hơdglki.

"
Mộwdmit khi đjzgjãqdlyerktruicng phánenbp cơdglk bảbqgmn củmnzea Thiêicakn Trúsqfgc giánenbo, tạnabni sao ngưrxuhơdglki lạnabni âsqfgm mưrxuhu, hơdglkn nữavdka còkwxfn nóqmwpi đjzgjếuaobn cánenbi gìclkq nửsycsa bộwdmi, đjzgjâsqfgy làerkterktm sao?" Hàerktn Lậztlzp bìclkqnh tĩqmwpnh tiếuaobp tụqdlyc nóqmwpi.

"
Đztlziềtqqju nàerkty cũrjvwng khôruicng cầxvkbn giấykzmu diếuaobm. Đztlznabni Diễslejn quyếuaobt tuy làerkt trụqdly cộwdmit côruicng phánenbp củmnzea Thiêicakn Trúsqfgc giánenbo chúsqfgng ta nhưrxuhng cũrjvwng làerktyacnn bảbqgmn củmnzea bổuoiyn giánenbo, khôruicng cóqmwp khảbqgmyacnng dễslejerktng truyềtqqjn cho giánenbo chúsqfgng, cho nêicakn Đztlznabni Diễslejn quyếuaobt hiệaosbn tạnabni màerkt giánenbo đjzgjclkq Thiêicakn Trúsqfgc giánenbo tu luyệaosbn chítxujnh làerkt bảbqgmn đjzgjơdglkn giảbqgmn hóqmwpa tầxvkbng thứsbul nhấykzmt củmnzea Đztlznabni Diễslejn quyếuaobt. Tuy tu luyệaosbn dễslejerktng nhưrxuhng sau khi hoàerktn toàerktn luyệaosbn thàerktnh, uy lựsqfgc khôruicng bằtjdqng Đztlznabni Diễslejn quyếuaobt chítxujnh thốamnnng. Màerktqmwp chỉuaobqmwp cao tầxvkbng trong giánenbo mớdtvgi cóqmwp khảbqgmyacnng tu luyệaosbn".

"
Nhữavdkng ngưrxuhefczi ngoàerkti kia đjzgjtqqju tu luyệaosbn thàerktnh hai tầxvkbng đjzgjxvkbu củmnzea Đztlznabni Diễslejn quyếuaobt chítxujnh thốamnnng, mớdtvgi cóqmwp thểfbrn mộwdmit lầxvkbn thao túsqfgng gầxvkbn trăyacnm khôruici lỗjkjdi cơdglk quan, màerkt ta đjzgjãqdly tu luyệaosbn thàerktnh côruicng phánenbp tầxvkbng thứsbul ba nêicakn cóqmwp khảbqgmyacnng khốamnnng chếuaobdglkn ba trăyacnm, so vớdtvgi bọidpxn họidpx khánenbdglkn mộwdmit bậztlzc. Còkwxfn ba tầxvkbng sau củmnzea Đztlznabni Diễslejn quyếuaobt, từavdk trưrxuhdtvgc đjzgjếuaobn nay chỉuaobqmwp giánenbo chủmnzewqlwng vịyacn nhâsqfgn tàerkti kếuaob thừavdka giánenbo chủmnze mớdtvgi cóqmwprxuhnenbch tu luyệaosbn".


"
yacnm đjzgjóqmwp Thiêicakn Trúsqfgc giánenbo đjzgjãqdly xảbqgmy ra nổuoiyi loạnabnn, cha ta bịyacn giánenbo chủmnze hiệaosbn tạnabni Kim Nam Thiêicakn ánenbm toánenbn, ngay cảbqgm toàerktn bộwdmi Đztlznabni Diễslejn quyếuaobt cũrjvwng bịyacn hắcqmgn lấykzmy đjzgji. Màerktsqfgc ấykzmy ta thâsqfgn làerkt thiếuaobu giánenbo chủmnze, đjzgjang ởpllo ngoàerkti xửsycsyvay ngoạnabni vụqdly, sau khi biếuaobt đjzgjưrxuherktc tin tứsbulc nàerkty, bởplloi vìclkq khôruicng thểfbrn đjzgjamnni khánenbng, đjzgjàerktnh phảbqgmi tìclkqm mộwdmit thếuaob thâsqfgn, giảbqgm chếuaobt màerkt đjzgji, trốamnnn ởpllo Việaosbt quốamnnc cánenbch xa ngàerktn dặldfqm, tuy ta khôruicng cóqmwp toàerktn bộwdmi Đztlznabni Diễslejn quyếuaobt nhưrxuhng bởplloi vìclkq ta làerkt con trai đjzgjwdmic nhấykzmt củmnzea giánenbo chủmnzeicakn cũrjvwng biếuaobt trưrxuhdtvgc bốamnnn tầxvkbng đjzgjxvkbu côruicng phánenbp, liềtqqjn đjzgjem chúsqfgng nóqmwp tậztlzp hợerktp lạnabni thàerktnh mộwdmit quyểfbrnn sánenbch".

"
Vốamnnn ta nghĩqmwp sốamnnng đjzgjếuaobn hếuaobt đjzgjefczi tạnabni nơdglki nàerkty nhưrxuhng ai ngờefcz Đztlznabni Diễslejn quyếuaobt gầxvkbn đjzgjâsqfgy đjzgjwdmit nhiêicakn biếuaobn đjzgjwdming, muốamnnn đjzgjwdmit phánenb tầxvkbng thứsbul ba, đjzgjiềtqqju nàerkty làerktm cho chítxujsqfgm bánenbo thùwqlw củmnzea ta bốamnnc lêicakn, nhấykzmt thờefczi hồclkq đjzgjclkq liêicakn hệaosb mộwdmit bộwdmi phậztlzn thủmnze hạnabn trung tâsqfgm năyacnm đjzgjóqmwp, muốamnnn bọidpxn họidpx trộwdmim ba tầxvkbng sau củmnzea khẩumqpu quyếuaobt, nhưrxuhng khôruicng nghĩqmwp tớdtvgi kếuaobt cụqdlyc lạnabni nhưrxuh thếuaoberkty. Chẳjqjmng biếuaobt bọidpxn họidpx đjzgji trộwdmim bịyacn thấykzmt bạnabni, hay làerktyacnn bảbqgmn đjzgjãqdly phảbqgmn bộwdmii ta".

Lầxvkbn nàerkty Lâsqfgm sưrxuh huynh chậztlzm rãqdlyi kểfbrn lạnabni, nhưrxuhng khi nóqmwpi xong lờefczi cuốamnni cùwqlwng, trong thanh âsqfgm tràerktn ngậztlzp phẫzdpin nộwdmierkt khôruicng cam lòkwxfng.

erktn Lậztlzp lạnabnnh lùwqlwng nhìclkqn nguyêicakn thầxvkbn đjzgjamnni phưrxuhơdglkng bộwdmic lộwdmi bấykzmt mãqdlyn, khôruicng cóqmwperktnh đjzgjwdming gìclkq. Sau khi đjzgjamnni phưrxuhơdglkng bìclkqnh tĩqmwpnh mộwdmit chúsqfgt mớdtvgi khôruicng khánenbch khítxuj tiếuaobp tụqdlyc truy vấykzmn:

"
Theo nhưrxuh ngưrxuhơdglki nóqmwpi thìclkqtxuj mậztlzt làerktnenbi gìclkq?"

"
nenbi nàerkty…? Ta hi vọidpxng trưrxuhdtvgc tiêicakn…"

"
Ai da! Dừavdkng tay, ta nóqmwpi, ta nóqmwpi!"

Nguyêicakn thầxvkbn Lâsqfgm sưrxuh huynh hơdglki do dựsqfg mộwdmit chúsqfgt, tựsqfga hồclkq muốamnnn đjzgjtqqj xuấykzmt đjzgjiềtqqju kiệaosbn, nhưrxuhng căyacnn bảbqgmn làerkterktn Lậztlzp khôruicng cho hắcqmgn cơdglk hộwdmii mởpllo miệaosbng, trựsqfgc tiếuaobp cho đjzgjamnni phưrxuhơdglkng nếuaobm thêicakm đjzgjau khổuoiy, thiếuaobu chúsqfgt nữavdka bóqmwpp nánenbt nguyêicakn thầxvkbn củmnzea Lâsqfgm sưrxuh huynh, làerktm cho đjzgjamnni phưrxuhơdglkng khiếuaobp đjzgjbqgmm, kinh ngạnabnc, lậztlzp tứsbulc đjzgjuoiyi giọidpxng!

"
rxuherktu mờefczi khôruicng uốamnnng, lạnabni thítxujch uốamnnng rưrxuherktu phạnabnt, trưrxuhdtvgc khi ta chưrxuha nghe hếuaobt mọidpxi sựsqfgclkqnh ta muốamnnn biếuaobt, tốamnnt hơdglkn đjzgjavdkng nêicakn yêicaku cầxvkbu đjzgjiềtqqju kiệaosbn gìclkq" Thanh âsqfgm Hàerktn Lậztlzp nghe lạnabnnh sốamnnng lưrxuhng.

Trong lúsqfgc nhấykzmt thờefczi Lâsqfgm sưrxuh huynh hoàerktn toàerktn bịyacn thủmnze đjzgjoạnabnn tàerktn nhẫzdpin củmnzea Hàerktn Lậztlzp làerktm rúsqfgng đjzgjwdming, sợerktqdlyi vộwdmii vàerktng nóqmwpi:

"
Kỳmnze thậztlzt bítxuj mậztlzt nàerkty cóqmwp quan hệaosb vớdtvgi Đztlznabni Diễslejn quyếuaobt, hơdglkn nữavdka sớdtvgm lan truyềtqqjn trong cao tầxvkbng củmnzea Thiêicakn Trúsqfgc giánenbo lúsqfgc đjzgjóqmwp, nhưrxuhng khôruicng ai biếuaobt thậztlzt giảbqgm. Tuy nhiêicakn khi gia phụqdlykwxfn sốamnnng từavdkng léomkln lúsqfgt nóqmwpi vớdtvgi ta rằtjdqng xánenbc suấykzmt chuyệaosbn nàerkty làerkt thậztlzt cũrjvwng cóqmwpyacnm, sánenbu thàerktnh!"

"
Chẳjqjmng biếuaobt bắcqmgt đjzgjxvkbu từavdk khi nàerkto, mọidpxi tầxvkbng lớdtvgp cao cấykzmp trưrxuhdtvgc kia ởpllo Thiêicakn Trúsqfgc giánenbo âsqfgm thầxvkbm ròkwxf rỉuaob mộwdmit lờefczi đjzgjclkqn đjzgjãqdlyi rằtjdqng phàerktm làerkt ngưrxuhefczi đjzgjem Đztlznabni Diễslejn quyếuaobt tu luyệaosbn đjzgjếuaobn cao tầxvkbng thìclkq việaosbc kếuaobt đjzgjan so vớdtvgi tu sĩqmwpclkqnh thưrxuhefczng dễslejerktng hơdglkn nhiềtqqju, dễslejerktng đjzgjwdmit phánenbclkqnh cảbqgmnh tu luyệaosbn, bởplloi vìclkq giánenbo chủmnze trưrxuhdtvgc đjzgjâsqfgy cùwqlwng ngưrxuhefczi thừavdka kếuaob giánenbo chủmnze, xánenbc suấykzmt kếuaobt đjzgjan thàerktnh côruicng thậztlzt sựsqfg cao đjzgjếuaobn mứsbulc thầxvkbn kỳmnze" Sau mộwdmit lúsqfgc lêicakn tiếuaobng, hắcqmgn liềtqqjn nóqmwpi ra bítxuj mậztlzt nàerkty.

"
qmwp khảbqgmyacnng tăyacnng xánenbc suấykzmt tiếuaobn vàerkto Kếuaobt Đztlzan kỳmnze?" Thầxvkbn tìclkqnh Hàerktn Lậztlzp vốamnnn lạnabnnh lùwqlwng, rúsqfgt cuộwdmic đjzgjãqdly biếuaobn đjzgjuoiyi.

"
Đztlzúsqfgng vậztlzy, chỉuaob cầxvkbn sưrxuh đjzgjaosb bằtjdqng lòkwxfng giúsqfgp ta tìclkqm mộwdmit thâsqfgn thểfbrn đjzgjfbrn ta đjzgjoạnabnt xánenb trọidpxng tu, ta trưrxuhdtvgc hếuaobt nguyệaosbn ýyvay đjzgjem bốamnnn tầxvkbng khẩumqpu quyếuaobt đjzgjxvkbu tiêicakn chia sẻwqlw chung vớdtvgi sưrxuh đjzgjaosb, sau đjzgjóqmwp ta vàerkt ngưrxuhơdglki hai ngưrxuhefczi liêicakn thủmnze, tìclkqm mọidpxi cánenbch đjzgjoạnabnt phầxvkbn phánenbp quyếuaobt còkwxfn lạnabni từavdk trong tay Kim tặldfqc tửsycs kia rồclkqi cùwqlwng nhau kếuaobt thàerktnh kim đjzgjan, khôruicng phảbqgmi làerktrxuhdtvgng khoánenbi sao!" Hắcqmgn lạnabni bắcqmgt đjzgjxvkbu dùwqlwng võpllo mồclkqm cổuoiy đjzgjwdming, dụqdly hoặldfqc Hàerktn Lậztlzp.

erktn Lậztlzp hừavdk mộwdmit tiếuaobng, khôruicng cóqmwpqmwpi gìclkq, màerkt lạnabni cúsqfgi đjzgjxvkbu suy ngẫzdpim, làerktm tâsqfgm tìclkqnh Lâsqfgm sưrxuh huynh lậztlzp tứsbulc phậztlzp phồclkqng bấykzmt an.

"
Chỉuaobqmwp nắcqmgm chắcqmgc năyacnm, sánenbu thàerktnh, cóqmwp khảbqgmyacnng tăyacnng xánenbc suấykzmt Kếuaobt đjzgjan sao?" Hàerktn Lậztlzp đjzgjwdmit nhiêicakn ngửsycsa đjzgjxvkbu, nhăyacnn títxujt hai hàerktng lôruicng màerkty, thìclkq thàerkto nóqmwpi.

"
rxuh đjzgjaosb, xánenbc suấykzmt năyacnm, sánenbu thàerktnh làerkt khôruicng nhỏztlz, dùwqlw sao đjzgjâsqfgy cũrjvwng làerkt kếuaobt thàerktnh kim đjzgjan, nêicakn thửsycs đjzgji" Lâsqfgm sưrxuh huynh thấykzmy vậztlzy liềtqqjn cuốamnnng quítxujt khuyêicakn nhủmnze. Kỳmnze thậztlzt, theo nhưrxuh lờefczi phụqdly thâsqfgn hắcqmgn lúsqfgc trưrxuhdtvgc xánenbc suấykzmt khôruicng phảbqgmi làerktyacnm, sánenbu thàerktnh, màerkt chỉuaobqmwp thểfbrnerkt ba thàerktnh. Nhưrxuhng hiệaosbn tạnabni qua miệaosbng hắcqmgn, xánenbc suấykzmt lậztlzp tứsbulc tăyacnng gấykzmp đjzgjôruici.

"
Đztlznabni Diễslejn quyếuaobt nàerkty tu luyệaosbn nhanh chứsbul? Trừavdk việaosbc gia tăyacnng thầxvkbn thứsbulc, còkwxfn cóqmwp thểfbrnyacnng tiếuaobn côruicng lựsqfgc sao? Thêicakm nữavdka, chẳjqjmng biếuaobt Lâsqfgm sưrxuh huynh Trúsqfgc Cơdglk thàerktnh côruicng khi nàerkto, tu luyệaosbn Đztlznabni Diễslejn quyếuaobt nàerkty đjzgjãqdly bao lâsqfgu rồclkqi?" Hàerktn Lậztlzp đjzgjwdmit nhiêicakn giưrxuhơdglkng mi, lạnabnnh lùwqlwng hỏztlzi.

"
Tốamnnc đjzgjwdmi tu luyệaosbn cũrjvwng nhanh, côruicng lựsqfgc cóqmwp thểfbrn gia tăyacnng mộwdmit chúsqfgt…, Trúsqfgc Cơdglk thàerktnh côruicng làerkt sựsqfg việaosbc hơdglkn trăyacnm năyacnm vềtqqj trưrxuhdtvgc, lúsqfgc ấykzmy ta mớdtvgi hơdglkn ngoàerkti hai mưrxuhơdglki. Đztlznabni Diễslejn quyếuaobt nàerkty làerkt sau khi Trúsqfgc Cơdglk liềtqqjn bắcqmgt đjzgjxvkbu tu luyệaosbn. Sao, sưrxuh đjzgjaosb hỏztlzi chuyệaosbn nàerkty làerktm chi?"

sqfgm sưrxuh huynh khôruicng nghĩqmwp tớdtvgi đjzgjamnni phưrxuhơdglkng đjzgjwdmit nhiêicakn hỏztlzi liêicakn tiếuaobp mấykzmy vấykzmn đjzgjtqqj nhưrxuh vậztlzy, Hắcqmgn ngẩumqpn ngơdglk, khôruicng kịyacnp phòkwxfng bịyacn, đjzgjàerktnh phảbqgmi trảbqgm lờefczi ấykzmp a ấykzmp úsqfgng hai vấykzmn đjzgjtqqj đjzgjxvkbu tiêicakn, còkwxfn hai vấykzmn đjzgjtqqj sau thìclkq hồclkqi đjzgjánenbp rấykzmt rõplloerktng.

Sắcqmgc mặldfqt Hàerktn Lậztlzp hòkwxfa hoãqdlyn, tựsqfga hồclkq rấykzmt vừavdka lòkwxfng vớdtvgi câsqfgu trảbqgm lờefczi củmnzea đjzgjamnni phưrxuhơdglkng, nhưrxuhng tay phảbqgmi đjzgjang cầxvkbm nguyêicakn thầxvkbn củmnzea Lâsqfgm sưrxuh huynh, đjzgjwdmit nhiêicakn bạnabnch quang tỏztlza ra chóqmwpi lọidpxi, tiếuaobp đjzgjóqmwpyacnm ngóqmwpn tay dùwqlwng sứsbulc bóqmwpp lạnabni. Nhấykzmt thờefczi sau mộwdmit tiếuaobng héomklt thảbqgmm củmnzea nguyêicakn thầxvkbn trêicakn tay, liềtqqjn biếuaobn thàerktnh nhiềtqqju đjzgjiểfbrnm tinh quang, hoàerktn toàerktn biếuaobn mấykzmt khỏztlzi thếuaob gian.

"
Thựsqfgc khôruicng may! Ta bìclkqnh sinh thốamnnng hậztlzn nhấykzmt chítxujnh làerkt ngưrxuhefczi ta đjzgjoạnabnt xánenb ta, đjzgjiềtqqju nàerkty sẽyacnerktm cho ta hồclkqi tưrxuhpllong đjzgjếuaobn mộwdmit ítxujt sựsqfgclkqnh khôruicng hay. Hơdglkn nữavdka, mặldfqc dùwqlw ta thựsqfgc sựsqfg hứsbulng thúsqfg đjzgjamnni vớdtvgi Đztlznabni Diễslejn quyếuaobt, nhưrxuhng phánenbp quyếuaobt tu luyệaosbn khôruicng phảbqgmi dễslejerktng, lạnabni khôruicng thểfbrnyacnng tiếuaobn phánenbp lựsqfgc, ta nhưrxuh thếuaoberkto cóqmwp thểfbrn lấykzmy làerktm côruicng phánenbp tu luyệaosbn chủmnze đjzgjnabno đjzgjâsqfgy!"

"
Phảbqgmi biếuaobt rằtjdqng nếuaobu phánenbp lựsqfgc chưrxuha tu luyệaosbn đjzgjếuaobn Trúsqfgc Cơdglk kỳmnze đjzgjuaobnh phong, ta đjzgjâsqfgy đjzgjem Đztlznabni Diễslejn quyếuaobt tu luyệaosbn tốamnnt, cóqmwp lợerkti ítxujch gìclkq đjzgjâsqfgy? Tưrxuh chấykzmt cánenbc hạnabn thựsqfgc ra cũrjvwng đjzgjưrxuherktc, tu luyệaosbn Đztlznabni Diễslejn quyếuaobt nàerkty hơdglkn trăyacnm năyacnm, bấykzmt quánenb mớdtvgi đjzgjếuaobn tầxvkbng thứsbul ba đjzgjuaobnh phong, màerkt phánenbp lựsqfgc cũrjvwng bởplloi vìclkq phâsqfgn tâsqfgm cũrjvwng chỉuaobpllo trung kỳmnze củmnzea Trúsqfgc Cơdglk. Làerktm sao cóqmwp thểfbrn trọidpxn vẹukvsn đjzgjôruici đjzgjưrxuhefczng? Hơdglkn nữavdka giánenbo chủmnze đjzgjefczi trưrxuhdtvgc củmnzea Thiêicakn Trúsqfgc giánenbo chỉuaobqmwp hai ngưrxuhefczi cóqmwp thểfbrn kếuaobt thàerktnh kim đjzgjan, đjzgjiềtqqju nàerkty cũrjvwng khôruicng cóqmwpclkq ngạnabnc nhiêicakn bởplloi vìclkq mộwdmit khi đjzgjãqdlyqmwp khảbqgmyacnng trởpllo thàerktnh ngưrxuhefczi đjzgjsbulng đjzgjxvkbu mộwdmit giánenbo phánenbi đjzgjtqqju cóqmwprxuh chấykzmt tuyệaosbt luâsqfgn, làerkt kỳmnzeerkti tu luyệaosbn vạnabnn ngưrxuhefczi chỉuaobqmwp mộwdmit. Cứsbul nhưrxuh vậztlzy, sựsqfg đjzgjánenbng tin vềtqqjnenbc suấykzmt gia tăyacnng kếuaobt đjzgjan củmnzea Đztlznabni Diễslejn quyếuaobt càerktng thấykzmp. Màerkt tạnabni hạnabn tựsqfg nhậztlzn tuyệaosbt đjzgjamnni khôruicng phảbqgmi làerkt tuyệaosbt thếuaob kỳmnzeerkti, đjzgjamnni vớdtvgi việaosbc đjzgjem phánenbp lựsqfgc cùwqlwng Đztlznabni Diễslejn quyếuaobt đjzgjclkqng thờefczi tu luyệaosbn đjzgjếuaobn mứsbulc cao thâsqfgm chítxujnh làerkt mộwdmit đjzgjiểfbrnm tin tưrxuhpllong cũrjvwng khôruicng cóqmwp!"

"
Đztlziềtqqju sai nhấykzmt chítxujnh làerkt trong tay cánenbc hạnabnkwxfn khôruicng cóqmwp toàerktn bộwdmiruicng phánenbp củmnzea Đztlznabni Diễslejn quyếuaobt, còkwxfn muốamnnn ta cùwqlwng ngưrxuhefczi ta – mộwdmit giánenbo phánenbi, đjzgjamnni đjzgjxvkbu, việaosbc nàerkty khôruicng phảbqgmi làerkt tựsqfgclkqm đjzgjưrxuhefczng chếuaobt hay sao? Hơdglkn nữavdka cho dùwqlw ta tha cho ngưrxuhơdglki mộwdmit mạnabnng, nhưrxuhng ai cóqmwp thểfbrn cam đjzgjoan rằtjdqng ngưrxuhơdglki sẽyacn khôruicng ghi hậztlzn việaosbc hôruicm nay rồclkqi sẽyacnpllo sau lưrxuhng ta ánenbm toánenbn, hạnabn đjzgjwdmic thủmnze đjzgjâsqfgy!"

"
nenbc hạnabnqmwpi xem, cóqmwp nhiềtqqju lýyvay do nhưrxuh vậztlzy, ta nhưrxuh thếuaoberkto cóqmwp thểfbrn thảbqgm ngưrxuhơdglki đjzgjâsqfgy!" Hàerktn Lậztlzp nhìclkqn nhìclkqn tay phảbqgmi vừavdka mớdtvgi bóqmwpp chếuaobt mạnabnng nhỏztlz củmnzea mộwdmit gãqdly Trúsqfgc Cơdglk kỳmnze tu sĩqmwp, thấykzmp giọidpxng lẩumqpm bẩumqpm.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.