Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 231 : Nhạ họa thượng môn

    trước sau   
rvxtn Lậzgqlp phi hàrvxtnh cậzgqlt lựinzkc, mộmwmst láokbdt sau liềzmvcn vềzmvc tớpwiji đjqgcmwmsng phủelxe củelxea mìbywqnh.

Hắstujn khôssmjng nófhjpi gìbywq, trưjqgcpwijc tiêggwfn đjqgcem ngọpvboc giảrvxtn bốuciz trậzgqln màrvxt Tềzmvcdnppn Tiêggwfu giao cho hắstujn ra, đjqgcem tâdnppm thầibdln đjqgcibdlu nhậzgqlp vàrvxto, cẩpgapn thậzgqln đjqgcpvboc cáokbdch dùzedyng pháokbdp khíbaaz bốuciz trậzgqln.

rvxtn Lậzgqlp đjqgcem mấsydhy thứozun kháokbdc vứozunt sang mộmwmst bêggwfn, trưjqgcpwijc tiêggwfn đjqgcem việygwmc bốuciz tríbaaz tốucizt đjqgcfzxli trậzgqln bảrvxto vệygwm đjqgcmwmsng phủelxe. Dùzedy sao nơfhjpi đjqgcáokbdnh nhau củelxea mấsydhy ngưjqgczwzsi kia cũsxinng quáokbd gầibdln nơfhjpi đjqgcâdnppy, làrvxtm hắstujn trong lòdimpng cảrvxtm thấsydhy khôssmjng an tâdnppm.

Việygwmc bốuciz tríbaaz trậzgqln Đzlcgggwfn đjqgcrvxto ngũsxinrvxtnh nàrvxty cựinzkc kỳtzcb đjqgcơfhjpn giảrvxtn dễsxin hiểxrniu.

Trậzgqln kỳtzcbrvxt trậzgqln bàrvxtn đjqgcưjqgcmftwc chôssmjn xuốucizng đjqgcsydht theo nhữapoing vịtiuv tríbaaz chuẩpgapn xáokbdc, đjqgcem vàrvxti khốucizi linh thạfzxlch cầibdln thiếygwmt sắstujp xếygwmp thàrvxtnh hìbywqnh dáokbdng củelxea mộmwmst cáokbdi khuôssmjn pháokbdp trậzgqln nhỏsbpi đjqgcưjqgcmftwc đjqgchscot tạfzxli chỗdpjk trậzgqln nhãipgpn, cũsxinng cung cấsydhp đjqgcelxe linh lựinzkc cho cảrvxtdimpa đjqgcfzxli trậzgqln.

Đzlcgfzxli trậzgqln nhưjqgc vậzgqly lậzgqlp tứozunc cófhjp khảrvxtozunng vậzgqln hàrvxtnh, màrvxt chủelxe nhâdnppn trậzgqln pháokbdp chỉjsbx cẩpgapn hiểxrniu mộmwmst chúdnppc thủelxe pháokbdp sửikij dụqdzfng đjqgcơfhjpn giảrvxtn liềzmvcn cófhjp thểxrni cờzwzs chủelxe trậzgqln giữapoi trong tay đjqgciềzmvcu khiểxrnin đjqgcfzxli trậzgqln vậzgqln chuyểxrnin, biếygwmn hófhjpa kháokbdc nhau nhằqdzfm vâdnppy chếygwmt, mêggwf hoặhscoc đjqgctiuvch nhâdnppn.


rvxtn Lậzgqlp đjqgcem pháokbdp khíbaaz theo yêggwfu cầibdlu nêggwfn cắstujm thìbywq cắstujm, nêggwfn chôssmjn sâdnppu thìbywq chôssmjn sâdnppu, sau đjqgcófhjp cắstujn răozunng đjqgcem vàrvxti khốucizi linh thạfzxlch bậzgqlc trung gắstujn vàrvxto. Đzlcgâdnppy chíbaaznh làrvxt nửikija sốuciz linh thạfzxlch củelxea hắstujn, làrvxtm hắstujn đjqgcau lòdimpng cảrvxt nửikija ngàrvxty. Nhưjqgcng vìbywq muốucizn uy lựinzkc đjqgcfzxli trậzgqln khôssmjng yếygwmu, cũsxinng chỉjsbxfhjp cắstujn răozunng màrvxtzedyng.

Mặhscoc dùzedy nếygwmu lấsydhy mộmwmst íbaazt linh dưjqgcmftwc đjqgcelxeozunm thìbywqrvxtn Lậzgqlp dễsxinrvxtng đjqgci đjqgcếygwmn phưjqgczwzsng thịtiuv đjqgcdnppi lấsydhy sốucizjqgcmftwng lớpwijn linh thạfzxlch. Nhưjqgcng làrvxtm nhưjqgc vậzgqly thìbywq khảrvxtozunng bịtiuv ngưjqgczwzsi pháokbdt hiệygwmn bíbaaz mậzgqlt màrvxt bắstujt lấsydhy chấsydht vấsydhn, tra khảrvxto càrvxtng ngàrvxty càrvxtng nhiềzmvcu. Nếygwmu khôssmjng cẩpgapn thậzgqln, cảrvxtnh tưjqgcmftwng giốucizng nhưjqgcssmjm nay lạfzxli táokbdi hiệygwmn, nófhjpi khôssmjng chừmlvwng ngàrvxty nàrvxto đjqgcófhjp bịtiuvdnppy côssmjng chíbaaznh làrvxt hắstujn. Hàrvxtn Lậzgqlp bấsydht đjqgcstujc dĩguco thầibdlm nghĩguco.

Thửikij nghiệygwmm vàrvxti lầibdln hoạfzxlt đjqgcmwmsng củelxea đjqgcfzxli trậzgqln, xem ra cũsxinng đjqgcưjqgcmftwc, nhưjqgcng uy lựinzkc vâdnppy khốucizn đjqgctiuvch, phòdimpng ngựinzk cụqdzf thểxrni nhưjqgc thếygwmrvxto thìbywqdimpn phảrvxti đjqgcmftwi ngoạfzxli đjqgctiuvch xâdnppm lấsydhn mớpwiji cófhjp khảrvxtozunng kiểxrnim nghiệygwmm. Nhưjqgcng bằqdzfng vàrvxto khảrvxtozunng đjqgcem hơfhjpn mưjqgczwzsi mẫtzcbu phạfzxlm vi quanh đjqgcmwmsng phủelxe bao phủelxe toàrvxtn bộmwmsggwfn trong, từmlvwggwfn ngoàrvxti nhìbywqn khôssmjng cófhjp chúdnppt gìbywq kháokbdc thưjqgczwzsng khiếygwmn cho Hàrvxtn Lậzgqlp cảrvxtm thấsydhy cũsxinng đjqgcáokbdng đjqgctaslng tiềzmvcn báokbdt gạfzxlo.

rvxtn Lậzgqlp lúdnppc nàrvxty mớpwiji an tâdnppm, quay vềzmvc phòdimpng ngủelxe củelxea mìbywqnh, bắstujt đjqgcibdlu lo lắstujng vềzmvc vấsydhn đjqgczmvc tu luyệygwmn củelxea bảrvxtn thâdnppn.

Nếygwmu muốucizn cófhjpfhjp hộmwmsi may mắstujn tiếygwmn vàrvxto Kếygwmt Đzlcgan kỳtzcb, trừmlvw phi cófhjpssmjng pháokbdp cựinzkc tốucizt, tưjqgc chấsydht vạfzxln ngưjqgczwzsi chỉjsbxfhjp mộmwmst, cơfhjp duyêggwfn lớpwijn lao vàrvxt thêggwfm nhiềzmvcu đjqgciềzmvcu kiệygwmn kháokbdc nữapoia mớpwiji cófhjp mộmwmst tia hy vọpvbong.

Khófhjp khăozunn Trúdnppc Cơfhjp khi so sáokbdnh vớpwiji đjqgciềzmvcu nàrvxty, căozunn bảrvxtn khôssmjng tíbaaznh làrvxtokbdi gìbywq cảrvxt. Dùzedy sao chỉjsbx cầibdln cófhjpjqgc chấsydht đjqgcelxe tốucizt cùzedyng mộmwmst, hai viêggwfn Trúdnppc Cơfhjp đjqgcan thìbywqokbdc suấsydht Trúdnppc Cơfhjp thàrvxtnh côssmjng làrvxt rấsydht lớpwijn.

rvxt Kếygwmt Đzlcgan, cho dùzedyfhjp đjqgcibdly đjqgcelxeokbdc đjqgciềzmvcu kiệygwmn trêggwfn, khảrvxtozunng tu sĩguco Kếygwmt Đzlcgan thàrvxtnh côssmjng, thưjqgca thớpwijt khôssmjng cófhjp bao nhiêggwfu. Cho nêggwfn khi mộmwmst gãipgp Kếygwmt Đzlcgan kỳtzcb tu sĩguco xuấsydht hiêggwfn, cơfhjp hồtasl nhấsydht môssmjn nhấsydht pháokbdi đjqgczmvcu mởmwms kháokbdnh đjqgciểxrnin, tiếygwmn hàrvxtnh chúdnppc mừmlvwng. Hơfhjpn nữapoia sẽguco rấsydht nhanh truyềzmvcn khắstujp tu tiêggwfn giớpwiji.

Yểxrnim Nguyệygwmt tôssmjng sởmwmsgucofhjp khảrvxtozunng trởmwms thàrvxtnh tu tiêggwfn pháokbdi đjqgcygwm nhấsydht củelxea Việygwmt quốucizc, ngoạfzxli trừmlvw đjqgcygwm tửikij Trúdnppc Cơfhjp kỳtzcbfhjpn mộmwmst ngàrvxtn ngưjqgczwzsi, vưjqgcmftwt xa cáokbdc môssmjn pháokbdi kháokbdc, còdimpn tu sĩguco Kếygwmt Đzlcgan kỳtzcb nhâdnppn sốucizsxinng áokbdp đjqgcrvxto, cófhjp gầibdln mưjqgczwzsi ngưjqgczwzsi. Lúdnppc nàrvxty mớpwiji cófhjp khảrvxtozunng ngạfzxlo thịtiuvokbdu pháokbdi còdimpn lạfzxli.

rvxtn Lậzgqlp biếygwmt tưjqgc chấsydht củelxea mìbywqnh hoàrvxtn toàrvxtn thiếygwmu hụqdzft, khẳsydhng đjqgctiuvnh késxrwm xa cáokbdc đjqgcygwm tửikij Trúdnppc Cơfhjp kỳtzcb kháokbdc. Côssmjng pháokbdp cho đjqgcếygwmn bâdnppy giờzwzs chỉjsbxrvxt mộmwmst quyểxrnin "Thanh Nguyêggwfn kiếygwmm quyếygwmt" yếygwmu xìbywqu, tuyệygwmt đjqgcucizi khôssmjng thểxrni tu luyệygwmn. Cơfhjp duyêggwfn làrvxt sựinzkbywqnh hưjqgcssmj mờzwzsrvxto, chỉjsbxfhjp thểxrni nhìbywqn vậzgqln khíbaaz củelxea cáokbd nhâdnppn nhưjqgc thếygwmrvxto thôssmji.

Trưjqgcpwijc mắstujt xem ra màrvxtfhjpi, tựinzka hồtasl hếygwmt thảrvxty đjqgcucizi vớpwiji Hàrvxtn Lậzgqlp đjqgczmvcu bấsydht lợmftwi.

Nhưjqgcng sau khi trảrvxti qua mộmwmst phen phâdnppn tíbaazch, Hàrvxtn Lậzgqlp lạfzxli cho rằqdzfng tưjqgc chấsydht tuy késxrwm cỏsbpii cựinzkc đjqgciểxrnim nhưjqgcng làrvxt ngưjqgczwzsi mang cáokbdi bìbywqnh nhỏsbpi thầibdln bíbaazfhjp khảrvxtozunng thôssmji thúdnppc sựinzk trưjqgcmwmsng thàrvxtnh củelxea linh dưjqgcmftwc, cófhjp khảrvxtozunng khai lôssmj luyệygwmn đjqgcan, sựinzkbywqnh nàrvxty khôssmjng phảrvxti làrvxt khôssmjng thểxrnizedy đjqgcstujp. Màrvxtfhjp duyêggwfn khôssmjng phảrvxti làrvxt đjqgciềzmvcu màrvxt con ngưjqgczwzsi cófhjp khảrvxtozunng nắstujm giữapoi, hắstujn khôssmjng cầibdln lo lắstujng. Hiệygwmn tạfzxli đjqgciềzmvcu duy nhấsydht hắstujn cófhjp thểxrni cốuciz gắstujng, phưjqgcơfhjpng cáokbdch gia tăozunng xáokbdc suấsydht tựinzk thâdnppn kếygwmt đjqgcan chíbaaznh làrvxtbywqm đjqgcưjqgcmftwc mộmwmst môssmjn côssmjng pháokbdp thưjqgcmftwng phẩpgapm thíbaazch hợmftwp cho mìbywqnh tu luyệygwmn.

Khi ýxqcy niệygwmm tìbywqm côssmjng pháokbdp tu luyệygwmn xuấsydht hiệygwmn trong đjqgcibdlu, đjqgctaslng thờzwzsi đjqgciềzmvcu đjqgcibdlu tiêggwfn Hàrvxtn Lậzgqlp nghĩguco đjqgcếygwmn chíbaaznh làrvxt tựinzkbywqnh nêggwfn tìbywqm sưjqgc phụqdzfxqcyfhjpa Nguyêggwfn.

Mộmwmst khi đjqgcucizi phưjqgcơfhjpng đjqgcãipgp thu mìbywqnh làrvxtm đjqgcygwm tửikijxqcy danh, hiệygwmn tạfzxli cófhjp phảrvxti làrvxtsxinng nêggwfn truyềzmvcn thụqdzf cho mìbywqnh mộmwmst íbaazt côssmjng pháokbdp. Dùzedy sao đjqgcucizi phưjqgcơfhjpng đjqgcãipgp Kếygwmt Đzlcgan thàrvxtnh côssmjng, nófhjpi khôssmjng chừmlvwng khi lựinzka chọpvbon côssmjng pháokbdp còdimpn cófhjp thểxrni chỉjsbx đjqgciểxrnim cho hắstujn mộmwmst phầibdln.


rvxtn Lậzgqlp nghĩguco vậzgqly liềzmvcn quyếygwmt đjqgctiuvnh ngàrvxty mai sớpwijm trởmwms vềzmvc Hoàrvxtng Phong cốucizc, hỏsbpii thăozunm đjqgcmwmsng phủelxe củelxea vịtiuvjqgc phụqdzfrvxty ởmwms đjqgcâdnppu, rồtasli đjqgci cầibdlu xin dạfzxly bảrvxto mộmwmst phen. Còdimpn nhiềzmvcu ngưjqgczwzsi vẫtzcbn còdimpn khôssmjng biếygwmt tin tứozunc chíbaaznh mìbywqnh Trúdnppc Cơfhjp thàrvxtnh côssmjng.

Lạfzxli nófhjpi tiếygwmp thậzgqlt đjqgcúdnppng làrvxt buồtasln cưjqgczwzsi. Sau khi Lýxqcyfhjpa Nguyêggwfn thu nhậzgqln hắstujn, rúdnppt cuộmwmsc khôssmjng gọpvboi hắstujn mộmwmst lầibdln, trong mấsydhy năozunm nay cơfhjp hồtaslxqcy danh đjqgcygwm tửikij nhưjqgc hắstujn giốucizng nhưjqgc khôssmjng tồtasln tạfzxli, làrvxtm Hàrvxtn Lậzgqlp trong lòdimpng thựinzkc khôssmjng thoảrvxti máokbdi.

Mặhscoc dùzedy buồtasln bựinzkc nhưjqgcng Hàrvxtn Lậzgqlp cũsxinng sẽguco khôssmjng chủelxe đjqgcmwmsng tìbywqm tớpwiji tậzgqln cửikija, làrvxtm ngưjqgczwzsi ta nghĩguco rằqdzfng mìbywqnh thậzgqlt sựinzk khôssmjng lịtiuvch sựinzk.

Nhưjqgcng nếygwmu Trúdnppc Cơfhjp thàrvxtnh côssmjng, thựinzkc sựinzk cầibdln phảrvxti tìbywqm vịtiuvjqgc phụqdzfrvxty. Hắstujn làrvxtm đjqgctasl đjqgcygwm thếygwm nhưjqgcng mộmwmst đjqgcibdlu mờzwzs mịtiuvt, phảrvxti hưjqgcpwijng ngưjqgczwzsi ngoàrvxti hỏsbpii thăozunm mộmwmst phầibdln, đjqgciềzmvcu nàrvxty thậzgqlt đjqgcúdnppng làrvxt cựinzkc kỳtzcb xấsydhu hổdnpp.

rvxtn Lậzgqlp suy nghĩguco tựinzk giễsxinu trong chốucizc láokbdt, sau đjqgcófhjpjqgczwzsi khổdnpp rồtasli chậzgqlm rãipgpi nằqdzfm ngủelxe trêggwfn giưjqgczwzsng đjqgcáokbd.

Chẳsydhng biếygwmt ngủelxe bao lâdnppu,

Mộmwmst chấsydhn đjqgcmwmsng mạfzxlnh đjqgcmwmst ngộmwmst xuấsydht hiệygwmn, đjqgcem Hàrvxtn Lậzgqlp từmlvw trong ngủelxefhjp bừmlvwng tỉjsbxnh trong giâdnppy láokbdt. Khi đjqgcófhjp hắstujn nhấsydht thờzwzsi vẫtzcbn khôssmjng muốucizn làrvxtm rõdfkarvxtng tìbywqnh huốucizng, thiếygwmu chúdnppt nữapoia nghĩguco rằqdzfng chấsydhn đjqgcmwmsng nàrvxty chỉjsbxrvxtrvxto giáokbdc củelxea chíbaaznh mìbywqnh màrvxt thôssmji.

Nhưjqgcng thêggwfm mộmwmst lầibdln chấsydhn đjqgcmwmsng kịtiuvch liệygwmt truyềzmvcn đjqgcếygwmn làrvxtm cho mộmwmst tia ngáokbdi ngủelxe củelxea Hàrvxtn Lậzgqlp khôssmjng cáokbdnh màrvxt bay. Bởmwmsi vìbywq ngoạfzxli trừmlvw chấsydhn đjqgcmwmsng củelxea mặhscot đjqgcsydht, bêggwfn ngoàrvxti đjqgcmwmsng phủelxedimpn truyềzmvcn đjqgcếygwmn âdnppm thanh nổdnpp vang bạfzxlo liệygwmt, rõdfkarvxtng làrvxtfhjp ngưjqgczwzsi đjqgcqdzfng vàrvxto cấsydhm chếygwm củelxea mìbywqnh, mãipgpnh mẽgucossmjng kíbaazch đjqgcfzxli trậzgqln.

rvxtn Lậzgqlp vừmlvwa sợmftw vừmlvwa giậzgqln, lậzgqlp tứozunc tiếygwmn mấsydhy bưjqgcpwijc, chạfzxly ra khỏsbpii phòdimpng ngủelxe, phófhjpng thẳsydhng ra ngoàrvxti đjqgcmwmsng phủelxe.

tixl ngoàrvxti đjqgcmwmsng phủelxe, mũsxini têggwfn áokbdnh sáokbdng chồtaslng chấsydht dàrvxty đjqgchscoc, cộmwmst sáokbdng côssmjng kíbaazch cùzedyng cơfhjp quan khôssmji lỗdpjki khắstujp cảrvxt bầibdlu trờzwzsi rơfhjpi vàrvxto trong mắstujt Hàrvxtn Lậzgqlp làrvxtm hắstujn thiếygwmu chúdnppt nữapoia cắstujn trúdnppng đjqgcibdlu lưjqgcahjri.

Sao lạfzxli thếygwmrvxty? Chíbaaznh mìbywqnh vìbywq sợmftw tai họpvboa rơfhjpi xuốucizng đjqgcibdlu, khôssmjng cófhjp đjqgcelxe sứozunc chặhscon đjqgcozunng sựinzkbywqnh hôssmjm qua. Nhưjqgcng hôssmjm nay quay vềzmvcfhjpi trúdnpp ngụqdzf, bọpvbon họpvbo nhưjqgc thếygwmrvxto lạfzxli tìbywqm tớpwiji cửikija. Hơfhjpn nữapoia thấsydhy khíbaaz thếygwm bọpvbon họpvbozedyng hùzedyng hổdnpp hổdnpp, khôssmjng giốucizng ýxqcy tứozun hiểxrniu lầibdlm ởmwms trong đjqgcófhjp. Chẳsydhng lẽgucossmjm qua lúdnppc bay khỏsbpii đjqgcãipgp bịtiuv pháokbdt hiệygwmn còdimpn bịtiuv theo dõdfkai sao?

rvxtn Lậzgqlp lúdnppc nguy cấsydhp, ýxqcy nghĩguco ngưjqgcmftwc lạfzxli rõdfkarvxtng hơfhjpn rấsydht nhiềzmvcu, đjqgcrvxto mắstujt mộmwmst loạfzxlt sáokbdch lưjqgcmftwc ứozunng đjqgcucizi đjqgcãipgp xuấsydht hiệygwmn trong lòdimpng.

"Ngưjqgczwzsi ởmwmsggwfn trong nghe rõdfka đjqgcâdnppy, đjqgcem ngưjqgczwzsi trốucizn ởmwms trong giao ra, chỉjsbx cầibdln ngưjqgczwzsi giao cho chúdnppng ta, chúdnppng ta tuyệygwmt đjqgcucizi sẽguco khôssmjng quấsydhy nhiễsxinu chủelxe nhâdnppn nơfhjpi đjqgcâdnppy. Cáokbdc hạfzxl, hàrvxt tấsydht phảrvxti đjqgcstujc tộmwmsi vớpwiji ngưjqgczwzsi củelxea Thiêggwfn Trúdnppc giáokbdo, thếygwm kẻxqcy kháokbdc chịtiuvu tộmwmsi!"


fhjp lẽguco thấsydhy thếygwmssmjng sắstujc bésxrwn củelxea bọpvbon họpvbo đjqgczmvcu bịtiuv cấsydhm pháokbdp củelxea Đzlcgggwfn Đzlcgrvxto Ngũsxinrvxtnh trậzgqln hófhjpa giảrvxti, mộmwmst chúdnppt hiệygwmu quảrvxtsxinng khôssmjng cófhjp. Lờzwzsi khuyêggwfn răozunn từmlvw trong khôssmjng trung củelxea mộmwmst nam nhâdnppn vang lêggwfn, đjqgcúdnppng làrvxt thanh âdnppm củelxea têggwfn Hoàrvxtng Long kia.

rvxtn Lậzgqlp nghe vậzgqly, khôssmjng khỏsbpii nhìbywqn lạfzxli.

Chỉjsbx thấsydhy tạfzxli khôssmjng trung nơfhjpi cófhjp nhiềzmvcu khôssmji lỗdpjki nhấsydht cófhjp mộmwmst kiệygwmn trúdnppc bàrvxti xanh biếygwmc thậzgqlt lớpwijn nổdnppi bồtaslng bềzmvcnh, cófhjpokbdu, bảrvxty ngưjqgczwzsi phụqdzfc sứozunc kháokbdc nhau đjqgcozunng ởmwms trêggwfn mặhscot, đjqgcozunng ởmwms đjqgcibdlu tiêggwfn chíbaaznh làrvxt vịtiuv Hoàrvxtng Long đjqgcãipgp mởmwms miệygwmng nófhjpi chuyệygwmn kia. Nhữapoing ngưjqgczwzsi đjqgcozunng phíbaaza sau ngoạfzxli trừmlvw đjqgcôssmji nam nữapoirvxtn Lậzgqlp từmlvwng gặhscop qua, còdimpn cófhjp bốucizn háokbdn tửikij gầibdly tưjqgcpwijng mạfzxlo giốucizng nhau nhưjqgc đjqgcúdnppc, chíbaaznh làrvxt bốucizn huynh đjqgcygwmzedyng bàrvxto thai hiếygwmm thấsydhy trêggwfn thếygwm gian. Xem ra làrvxt việygwmn binh củelxea Thiêggwfn Trúdnppc giáokbdo chạfzxly tớpwiji.

Sau khi Hàrvxtn Lậzgqlp nghe đjqgcưjqgcmftwc lờzwzsi nófhjpi muốucizn mìbywqnh giao ngưjqgczwzsi thìbywqzedyng mìbywqnh, lòdimpng tràrvxtn đjqgcibdly nghi hoặhscoc hưjqgcpwijng vàrvxto trong Đzlcgggwfn Đzlcgrvxto Ngũsxinrvxtnh trậzgqln nhìbywqn lạfzxli, chỉjsbx thấsydhy mộmwmst ngưjqgczwzsi đjqgcang nằqdzfm sấsydhp ởmwms gầibdln cửikija đjqgcmwmsng, khôssmjng chúdnppt nhúdnppc nhíbaazch, khôssmjng biếygwmt sốucizng hay chếygwmt.

Thấsydhy ngưjqgczwzsi nàrvxty, sựinzk nghi hoặhscoc củelxea Hàrvxtn Lậzgqlp đjqgcãipgp đjqgcưjqgcmftwc tháokbdo gỡahjr, nhưjqgcng trong lòdimpng càrvxtng kêggwfu khổdnpp khôssmjng ngừmlvwng.

Vịtiuvdnppm sưjqgc huynh chạfzxly đjqgcôssmjng chạfzxly tâdnppy sao lạfzxli chạfzxly vàrvxto phạfzxlm vi đjqgcmwmsng phủelxe củelxea mìbywqnh, hiệygwmn tạfzxli làrvxtm mìbywqnh rưjqgcpwijc lấsydhy phiềzmvcn toáokbdi lớpwijn nhưjqgc vậzgqly, giảrvxti quyếygwmt nhưjqgc thếygwmrvxto đjqgcâdnppy? Tuy nhiêggwfn nhìbywqn thấsydhy uy lựinzkc lớpwijn nhưjqgcng khôssmjng phảrvxti làrvxt toàrvxtn bộmwms củelxea đjqgcfzxli trậzgqln, cófhjp thểxrni đjqgcem thếygwmssmjng cuồtaslng bạfzxlo nhưjqgc thếygwm ngăozunn cảrvxtn hếygwmt ởmwmsggwfn ngoàrvxti nêggwfn Hàrvxtn Lậzgqlp cũsxinng an tâdnppm rấsydht nhiềzmvcu, khôssmjng hềzmvc kinh hoảrvxtng nhưjqgcdnppc đjqgcibdlu.

bywq thếygwm sau khi nhíbaazu màrvxty Hàrvxtn Lậzgqlp cầibdlm mộmwmst mảrvxtng trậzgqln kỳtzcb trong tay, táokbdch trậzgqln pháokbdp ra, hưjqgcpwijng vịtiuvdnppm sưjqgc huynh nàrvxty đjqgci đjqgcếygwmn.

rvxtn Lậzgqlp dùzedyng mộmwmst chúdnppt lựinzkc bằqdzfng hai tay đjqgcem thâdnppn mìbywqnh Lâdnppm sưjqgc huynh lậzgqlt lạfzxli, sau khi nhìbywqn kỹpvbo bộmwms mặhscot, nhấsydht thờzwzsi sắstujc mặhscot cựinzkc kỳtzcb khófhjp coi, khôssmjng nófhjpi nêggwfn lờzwzsi.

Bởmwmsi vìbywq vớpwiji mộmwmst ngưjqgczwzsi chếygwmt, cófhjpokbdi gìbywqfhjp thểxrnifhjpi đjqgcâdnppy! Lâdnppm sưjqgc huynh lúdnppc nàrvxty thầibdln tìbywqnh đjqgcen kịtiuvt, thấsydht khiếygwmu đjqgcdnppokbdu, sớpwijm đjqgcãipgp tuyệygwmt khíbaaz.

rvxtn Lậzgqlp híbaazt mộmwmst hơfhjpi, sau mộmwmst chúdnppt do dựinzk, tay liềzmvcn lụqdzfc tìbywqm trong áokbdo đjqgcucizi phưjqgcơfhjpng, xem xem coi cófhjpbywqm đjqgcưjqgcmftwc túdnppi trữapoi vậzgqlt chứozuna khôssmji lỗdpjki củelxea đjqgcucizi phưjqgcơfhjpng, Hàrvxtn Lậzgqlp đjqgcucizi vớpwiji loạfzxli phưjqgcơfhjpng pháokbdp tranh đjqgcsydhu lấsydhy nhiềzmvcu đjqgctiuvch íbaazt nàrvxty cảrvxtm thấsydhy rấsydht hứozunng thúdnpp.

Nhưjqgcng khi tay Hàrvxtn Lậzgqlp đjqgcem vạfzxlt áokbdo nhấsydhc lêggwfn mộmwmst cáokbdi, mộmwmst đjqgcrvxtn sáokbdng màrvxtu lụqdzfc nhưjqgc ma quỷmjgx đjqgcmwmst nhiêggwfn từmlvw trong áokbdo đjqgcucizi phưjqgcơfhjpng thừmlvwa dịtiuvp bay ra, sau đjqgcófhjp nhanh chófhjpng tựinzka sao băozunng đjqgcáokbdnh trựinzkc tiếygwmp vềzmvc phíbaaza mặhscot Hàrvxtn Lậzgqlp, làrvxtm hắstujn giậzgqlt mìbywqnh kêggwfu "ai da" mộmwmst tiếygwmng, thâdnppn mìbywqnh lùzedyi vềzmvc phíbaaza sau.

Nhưjqgcng đjqgcrvxtn sáokbdng còdimpn chưjqgca tiếygwmp xúdnppc vớpwiji mặhscot Hàrvxtn Lậzgqlp thìbywq tay phảrvxti hắstujn bạfzxlch quang đjqgcmwmst nhiêggwfn chợmftwt lófhjpe, mộmwmst trảrvxto nhanh nhưjqgc chớpwijp vung ra, đjqgcem đjqgcrvxtn sáokbdng màrvxtu lụqdzfc ưjqgcơfhjpng ngạfzxlnh nắstujm trong tay. Trựinzkc tiếygwmp nắstujm lấsydhy đjqgcrvxtn sáokbdng kêggwfu chi chi, pháokbdt ra âdnppm thanh rêggwfn rỉjsbx thốucizng khổdnpp.

"Sưjqgc đjqgcygwm tha mạfzxlng! Sưjqgc huynh ta cũsxinng làrvxt bịtiuv cừmlvwu gia làrvxtm hạfzxli, làrvxt việygwmc bấsydht đjqgcstujc dĩguco. Chỉjsbx cầibdln sưjqgc đjqgcygwm bằqdzfng lòdimpng tha ta mộmwmst lầibdln, Lâdnppm mỗdpjk cam đjqgcoan đjqgcưjqgca lạfzxli cho sưjqgc đjqgcygwm mộmwmst sựinzk ưjqgcu đjqgcãipgpi lớpwijn lao" Trong đjqgcibdlu Hàrvxtn Lậzgqlp đjqgcmwmst nhiêggwfn truyềzmvcn đjqgcếygwmn âdnppm thanh cầibdlu xin tha thứozun củelxea Lâdnppm sưjqgc huynh vàrvxt hứozuna hẹwtujn đjqgcem lạfzxli lợmftwi íbaazch.

"Ngưjqgcơfhjpi vừmlvwa rồtasli tưjqgcmwmsng muốucizn đjqgcoạfzxlt xáokbd sao?"rvxtn Lậzgqlp khôssmjng cófhjp truy vấsydhn vềzmvc lợmftwi íbaazch làrvxtokbdi gìbywq, ngưjqgcmftwc lạfzxli nghiêggwfm mặhscot âdnppm trầibdlm nófhjpi.

zlcgiềzmvcu nàrvxty… đjqgcíbaazch xáokbdc làrvxt nhưjqgc vậzgqly, nhưjqgcng Lâdnppm mỗdpjk chíbaaznh làrvxt nhấsydht thờzwzsi hồtasl đjqgctaslrvxt thôssmji, nhấsydht đjqgctiuvnh bồtasli thưjqgczwzsng đjqgcibdly đjqgcelxe cho sựinzk kinh sợmftw, khổdnpp cựinzkc củelxea sưjqgc đjqgcygwm. Mong sưjqgc đjqgcygwmrvxt ngưjqgczwzsi đjqgcfzxli nhâdnppn đjqgcfzxli lưjqgcmftwng, kháokbdc biệygwmt vớpwiji kiếygwmn thứozunc bìbywqnh thưjqgczwzsng củelxea sưjqgc huynh" Thanh âdnppm Lâdnppm sưjqgc huynh cófhjp chúdnppt xấsydhu hổdnpp truyềzmvcn đjqgcếygwmn, khôssmjng ngừmlvwng bồtasli tộmwmsi.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.