Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 230 : Khuyên Sáo

    trước sau   
Ngoàpurgi hai tu sĩvhjpldse phíjzdta xa bay đzfcni màpurg trốrjwin đzfcni, trong chớuacnp mắxwmvt đzfcnãxqsf biếjqdrn mấvkpzt, nam tửpkhj khôdfwti vũirqkyencsfvgi cựjzdt hổcfds mộiztvt chúldset cũirqkng khôdfwtng đzfcniztvng, ájqdrnh mắxwmvt lạlhhqnh lùnctong nhìncton bọzsrzn họzsrz đzfcni xa, khôdfwtng hềiztvufgf vẻjqdr muốrjwin truy đzfcnuổcfdsi!

purgn Lậeoizp ởldse trong đzfcnájqdrm mâpwyey cảynpcm thấvkpzy cóufgf chúldset cổcfds quájqdri, chiếjqdru theo tájqdrc phong lãxqsfnh khốrjwic đzfcniztvc đzfcnrnsna tàpurgn nhẫpkhjn vừzmyja rồeynsi củlaura ngưyencldsei nàpurgy thìncto sẽcqkn khôdfwtng bỏdzlt qua bọzsrzn họzsrz nhưyenc vậeoizy mớuacni đzfcnúldseng, cóufgf khi nàpurgo vẫpkhjn còcfdsn mộiztvt nưyencuacnc cờldse khájqdrc?

ldsec Hàpurgn Lậeoizp đzfcnang suy đzfcnjqdrn lung tung thìncto phíjzdta dưyencuacni đzfcniztvt nhiêjvoen truyềiztvn đzfcnếjqdrn giọzsrzng nóufgfi lạlhhqnh lẽcqkno củlaura nam tửpkhj khôdfwti vũirqk:

"Cájqdrc hạlhhq, xem vởldse kịrnsnch nàpurgy đzfcnãxqsfpwyeu nhưyenc vậeoizy, cóufgf phảynpci đzfcnang đzfcnvmksi thờldsei cơbanv tốrjwit đzfcnhsbc ngưyenc ôdfwtng đzfcnxwmvc lợvmksi, cũirqkng nêjvoen xuấvkpzt thủlaur rồeynsi!"

purgn Lậeoizp vừzmyja nghe liềiztvn hếjqdrt sứhsbcc kinh ngạlhhqc.

"Cóufgf lẽcqknpurgo trốrjwin ởldse trêjvoen cao nhưyenc vậeoizy màpurg vẫpkhjn bịrnsn ngưyencldsei nàpurgy phájqdrt hiệlgvfn sao?"


Nghĩvhjp đzfcnếjqdrn đzfcnâpwyey, Hàpurgn Lậeoizp bấvkpzt giájqdrc khôdfwt khốrjwic nuốrjwit nưyencuacnc bọzsrzt, trájqdri tim nhảynpcy vọzsrzt lêjvoen cổcfds họzsrzng.

Sau khi nhìncton thấvkpzy đzfcnưyencvmksc sựjzdt lợvmksi hạlhhqi củlaura mấvkpzy cơbanv quan khôdfwti lỗtmroi, Hàpurgn Lậeoizp làpurgm sao muốrjwin giốrjwing nhưyenc mấvkpzy gãxqsf tu sĩvhjp kia, trong khôdfwtng trung vừzmyja đzfcnzsrzp làpurgm cájqdri bia cho cựjzdt hổcfds tấvkpzn côdfwtng.

Tốrjwic đzfcniztv củlaura siêjvoeu cấvkpzp quang trụtlqf đzfcnóufgf quájqdr nhanh, uy lựjzdtc cũirqkng quájqdr kinh ngưyencldsei đzfcni! Theo Hàpurgn Lậeoizp tựjzdt ưyencuacnc tíjzdtnh, sau khi trựjzdtc tiếjqdrp đzfcnrjwii diệlgvfn, trừzmyj khi toàpurgn lựjzdtc thúldsec đzfcniztvng Thầwgobn Phong Châpwyeu khôdfwtng ngừzmyjng négknn trájqdrnh, nếjqdru khôdfwtng vẫpkhjn thậeoizt làpurg khôdfwtng cóufgfjqdrch gìncto an toàpurgn trốrjwin khỏdzlti côdfwtng kíjzdtch củlaura quang trụtlqf củlaura cựjzdt hổcfds.

Sau khi tíjzdtnh toájqdrn mộiztvt chúldset, Hàpurgn Lậeoizp bấvkpzt giájqdrc muốrjwin lậeoizp tứhsbcc từzmyj khôdfwtng trung trốrjwin đzfcni thậeoizt xa, trájqdrnh phảynpci trêjvoeu họzsrza sájqdrt thâpwyen! Nhưyencng sau khi hắxwmvn liếjqdrc nhìncton cửpkhj đzfcniztvng củlaura nam tửpkhj khôdfwti vũirqk mộiztvt lầwgobn nữaowla, ýxuvr nghĩvhjppurgy lậeoizp tứhsbcc khôdfwtng cájqdrnh màpurg bay.

ncto nhữaowlng khôdfwti lỗtmroi bêjvoen cạlhhqnh nam tửpkhj khôdfwti vũirqk đzfcnãxqsf đzfcniềiztvu chỉrzeenh hưyencuacnng củlaura vũirqk khíjzdt, khôdfwtng phảynpci làpurgyencuacnng vềiztv phíjzdta lưyencng chừzmyjng trờldsei nơbanvi hắxwmvn đzfcnang trốrjwin màpurgpurg chégknno vềiztvyencuacnng mộiztvt cájqdri gòcfds đzfcnvkpzt nhỏdzltldse đzfcnsonnng xa.

Lầwgobn nàpurgy Hàpurgn Lậeoizp kinh ngạlhhqc đzfcnếjqdrn nỗtmroi suýxuvrt chúldset nữaowla làpurg cắxwmvn phảynpci lưyencsfvgi!

Lạlhhqi còcfdsn cóufgf ngưyencldsei thứhsbc ba ởldsebanvi nàpurgy, màpurg hắxwmvn khôdfwtng hềiztv hay biếjqdrt.

Mộiztvt tràpurgng tiếjqdrng "ầwgobm ầwgobm" do bùncton đzfcnvkpzt lậeoizt lêjvoen, mộiztvt ngưyencldsei quảynpc nhiêjvoen đzfcni ra từzmyj trong gòcfds đzfcnvkpzt nhỏdzlt, chíjzdtnh làpurg quájqdri nhâpwyen đzfcnwgobu trùnctom túldsei vảynpci bốrjwipurgu xájqdrm đzfcnãxqsf từzmyjng đzfcnrjwii chọzsrzi quyếjqdrt liệlgvft vớuacni nam tửpkhj khôdfwti vũirqk.

"Quảynpc nhiêjvoen làpurg ngưyencơbanvi!"

"Ngưyencơbanvi rốrjwit cuộiztvc làpurg ai? Cóufgf vẻjqdr nhưyenc biếjqdrt chúldset íjzdtt vềiztvjzdt mậeoizt củlaura đzfcnôdfwti khôdfwti lỗtmroi cơbanv quan thúldsepurgy!"

Nhãxqsfn thầwgobn củlaura nam tửpkhj khôdfwti vũirqk lạlhhqnh lẽcqkno thấvkpzu xưyencơbanvng, hung hãxqsfn trừzmyjng mắxwmvt nhìncton quájqdri nhâpwyen nàpurgy.

"Hoàpurgng Long, nhiềiztvu năatrlm khôdfwtng gặxuvrp rồeynsi màpurgjzdtnh nếjqdrt củlaura ngưyencơbanvi vẫpkhjn nóufgfng nảynpcy nhưyenc vậeoizy a!" Quájqdri nhâpwyen túldsei vảynpci bốrjwi trầwgobm mặxuvrc mộiztvt lúldsec xong bỗtmrong nhiêjvoen thốrjwit lờldsei khiếjqdrn cho đzfcnrjwii phưyencơbanvng cũirqkng nhưyencpurgn Lậeoizp đzfcnang nghe trộiztvm đzfcniztvu cảynpcm thấvkpzy hếjqdrt sứhsbcc bấvkpzt ngờldse.

"Ngưyencơbanvi làpurgm sao biếjqdrt ta làpurg ai, ngưyencơbanvi cóufgf phảynpci làpurg ngưyencldsei quen kia củlaura Hoàpurgng mỗtmro?"


jqdrn tửpkhj khôdfwti vũirqk thấvkpzy đzfcnrjwii phưyencơbanvng vừzmyja mởldse miệlgvfng đzfcnãxqsfufgfi ra têjvoen củlaura mìnctonh, khôdfwtng thểhsbc khôdfwtng lộiztv ra vẻjqdr mặxuvrt kinh ngạlhhqc, trêjvoen mặxuvrt đzfcnwgoby vẻjqdr bấvkpzt ngờldse. Bấvkpzt quájqdr đzfcnãxqsf bạlhhqi lộiztv thâpwyen phậeoizn rồeynsi thìnctoufgf che dấvkpzu nữaowla cũirqkng vôdfwt dụtlqfng, hắxwmvn dứhsbct khoájqdrt kégknno xoẹzsrzt ájqdro choàpurgng trêjvoen đzfcnwgobu négknnm xuốrjwing đzfcnvkpzt.

Lộiztv ra mộiztvt đzfcnlhhqi hájqdrn tưyencuacnng mạlhhqo hung hãxqsfn, tóufgfc ngắxwmvn vàpurgng hoe.

"Ngưyencơbanvi bỏdzlt mặxuvrc khôdfwtng làpurgm Hộiztv Giájqdro Phájqdrp Vưyencơbanvng củlaura Thiêjvoen Trúldsec Giájqdro, thậeoizm chíjzdt chẳoaklng nềiztv vạlhhqn lýxuvr đzfcnếjqdrn nơbanvi đzfcnâpwyey, cóufgf lẽcqknpurgo làpurgncto mộiztvt nửpkhja củlaura Đlaurlhhqi Diễirqkn Quyếjqdrt giấvkpzu trong khôdfwti lỗtmroi thúldse!" Quájqdri nhâpwyen khôdfwtng thèxwmvm đzfcnhsbc ýxuvr đzfcnếjqdrn cửpkhj đzfcniztvng củlaura đzfcnlhhqi hájqdrn, vẫpkhjn khôdfwtng nhanh khôdfwtng chậeoizm thong thảynpcufgfi.

"Ngưyencơbanvi còcfdsn khôdfwtng nóufgfi ra thâpwyen phậeoizn thìncto đzfcnzmyjng trájqdrch Hoàpurgng mỗtmro khôdfwtng khájqdrch sájqdro!" Hoàpurgng Long thấvkpzy đzfcnrjwii phưyencơbanvng câpwyeu nàpurgo cũirqkng chọzsrzc trúldseng chỗtmroirqkn mậeoizt nhấvkpzt, sắxwmvc mặxuvrt chợvmkst biếjqdrn, vộiztvi vàpurgng đzfcnanh giọzsrzng quájqdrt mắxwmvng.

"Lẽcqknpurgo ngưyencơbanvi đzfcnãxqsf quêjvoen rồeynsi. Lúldsec trưyencuacnc làpurg ai légknnn truyềiztvn thụtlqf khẩirqku quyếjqdrt tầwgobng thứhsbc nhấvkpzt củlaura Đlaurlhhqi Diễirqkn Quyếjqdrt?"

Quájqdri nhâpwyen do dựjzdt mộiztvt lúldsec xong mớuacni nóufgfi mộiztvt câpwyeu, khiếjqdrn cho đzfcnrjwii phưyencơbanvng sắxwmvc mặxuvrt đzfcnlhhqi biếjqdrn, còcfdsn lùnctoi giậeoizt lùnctoi mấvkpzy bưyencuacnc.

"Ngưyencơbanvi làpurgpwyem sưyenc huynh? Khôdfwtng đzfcnúldseng, Lâpwyem sưyenc huynh sớuacnm đzfcnãxqsf chếjqdrt nhiềiztvu năatrlm trưyencuacnc, ngưyencơbanvi còcfdsn dájqdrm trêjvoeu chọzsrzc ta! Hoàpurgng mỗtmro muốrjwin lấvkpzy mạlhhqng ngưyencơbanvi!" Đlaurlhhqi hájqdrn sau khi nhấvkpzt thờldsei kinh ngạlhhqc, liềiztvn bừzmyjng bừzmyjng đzfcnlhhqi nộiztvufgfi. Sau đzfcnóufgf, trêjvoen mặxuvrt lộiztv vẻjqdr hung hãxqsfn huơbanv tay, hơbanvn trăatrlm khôdfwti lỗtmroi lậeoizp tứhsbcc bưyencuacnc vềiztv phíjzdta trưyencuacnc mộiztvt bưyencuacnc, vâpwyey quájqdri nhâpwyen vàpurgo trong.

"Thấvkpzy Hoàpurgng sưyenc đzfcnlgvf vẫpkhjn chưyenca hềiztv quêjvoen mộiztvt chúldset tìnctonh ngàpurgy cũirqk, vi huynh rấvkpzt an ủlauri vui mừzmyjng!" Trong mắxwmvt quájqdri nhâpwyen đzfcniztvt nhiêjvoen lộiztv vẻjqdr nhu hòcfdsa nóufgfi, rồeynsi kégknno bao vảynpci bốrjwi trêjvoen đzfcnwgobu xuốrjwing, lộiztv ra bộiztv mặxuvrt thậeoizt.

"Lâpwyem sưyenc huynh!"

"Lâpwyem sưyenc thúldsec!"

Đlaurlhhqi hájqdrn vàpurgpurgn Lậeoizp đzfcnang chúldse ýxuvr quan sájqdrt thếjqdr cụtlqfc từzmyj đzfcnwgobu tớuacni cuốrjwii, tựjzdta hồeyns nhưyenc đzfcneynsng thờldsei kêjvoeu lêjvoen. Chỉrzee bấvkpzt quájqdr đzfcnlhhqi hájqdrn làpurgufgfi ra miệlgvfng luôdfwtn, còcfdsn Hàpurgn Lậeoizp thìncto thảynpcng thốrjwit la lêjvoen trong lòcfdsng thôdfwti.

Vịrnsn quájqdri nhâpwyen nàpurgy, lạlhhqi làpurgxqsfo giàpurg họzsrzpwyem cựjzdtc kỳihvajvoeu thíjzdtch đzfcnjvoeu khắxwmvc màpurg ngàpurgy đzfcnóufgfpurgn Lậeoizp đzfcnãxqsf gặxuvrp trong thạlhhqch ốrjwic lúldsec tiếjqdrn vàpurgo Hoàpurgng Phong Cốrjwic. Bởldsei vìncto tiểhsbcu hầwgobu tửpkhjpurg đzfcnrjwii phưyencơbanvng đzfcnjvoeu khájqdrc sốrjwing đzfcniztvng nhưyenc thậeoizt, cựjzdtc kỳihva khảynpc ájqdri, nêjvoen Hàpurgn Lậeoizp cóufgfvkpzn tưyencvmksng cựjzdtc kỳihvapwyeu sắxwmvc đzfcnrjwii vớuacni lãxqsfo giàpurgpurgy, vừzmyja nhìncton làpurg đzfcnãxqsf nhậeoizn ra.

laurúldseng làpurgpwyem sưyenc huynh, sưyenc huynh sao lạlhhqi giàpurg đzfcnếjqdrn nhưyenc vậeoizy, màpurg khôdfwtng phảynpci đzfcnãxqsf…" Đlaurlhhqi hájqdrn tuy đzfcnãxqsfufgfi ra miệlgvfng, nhưyencng vẫpkhjn khôdfwtng thểhsbc tin màpurg ngắxwmvm nghíjzdta mộiztvt hồeynsi, rồeynsi mớuacni mừzmyjng nhưyenc đzfcnjvoen màpurg lao vềiztv phíjzdta trưyencuacnc nắxwmvm chặxuvrt đzfcnôdfwti tay củlaura vịrnsn "Lâpwyem sưyenc huynh"purgy, biểhsbcu tìnctonh trêjvoen mặxuvrt cựjzdtc kìnctojzdtch đzfcniztvng.


"Ha ha! Hoàpurgng sưyenc đzfcnlgvf, ngàpurgy đzfcnóufgf vi huynh chi làpurg giảynpc chếjqdrt màpurg thôdfwti, ngưyencldsei chếjqdrt chỉrzeepurg… ngưyencơbanvi làpurgm gìncto vậeoizy!"

Vịrnsnpwyem sưyenc thúldsec nàpurgy củlaura Hàpurgn Lậeoizp, vốrjwin làpurg đzfcnang vừzmyja cưyencldsei vừzmyja nóufgfi, nhưyencng thầwgobn tìnctonh đzfcniztvt nhiêjvoen biếjqdrn thàpurgnh khẩirqkn cấvkpzp, vẻjqdr mặxuvrt tràpurgn đzfcnwgoby kinh ngạlhhqc phẫpkhjn nộiztv, bỗtmrong hấvkpzt đzfcnôdfwti bàpurgn tay củlaura vịrnsn Hoàpurgng sưyenc đzfcnlgvfpurgy đzfcni, chỉrzeepurg trêjvoen cổcfds tay đzfcnãxqsfufgf thêjvoem hai lỗtmrojqdru sâpwyeu hoắxwmvm to cỡsfvgpwyey đzfcnũirqka, májqdru đzfcnen đzfcnang khôdfwtng ngừzmyjng tuôdfwtn chảynpcy, hiểhsbcn nhiêjvoen còcfdsn đzfcnem theo kỳihva đzfcniztvc.

"Trong mấvkpzy năatrlm đzfcnàpurgo vong, nãxqsfo củlaura Lâpwyem sưyenc huynh khôdfwtng cóufgf bịrnsnbanvi làpurgm hỏdzltng chứhsbc? Cóufgf lẽcqknpurgo lạlhhqi khôdfwtng cẩirqkn thậeoizn nhưyenc vậeoizy, bịrnsnyenc đzfcnlgvfpurgm bịrnsn thưyencơbanvng cổcfds tay? "Chậeoizc chậeoizc"! Đlauróufgfufgf lẽcqknpurg Hắxwmvc Ti Cổcfdspurgyenc đzfcnlgvf phảynpci ngàpurgn cay vạlhhqn đzfcnxwmvng mớuacni cầwgobu đzfcnưyencvmksc từzmyj Cổcfds Đlauriztvc Tôdfwtng, sợvmkspurg khôdfwtng thanh trừzmyj dễirqk nhưyenc vậeoizy đzfcnâpwyeu! Đlaurâpwyey đzfcniztvu phảynpci trájqdrch sưyenc huynh, đzfcnãxqsf trájqdr tửpkhj thìncto cứhsbcirqkn tíjzdtnh mai danh cho tốrjwit làpurg đzfcnưyencvmksc rồeynsi, tạlhhqi sao vẫpkhjn muốrjwin liêjvoen hệlgvf vớuacni nhữaowlng bộiztv hạlhhqirqk, hòcfdsng cưyencuacnp nửpkhja phầwgobn hạlhhq củlaura Đlaurlhhqi Diễirqkn Quyếjqdrt a! Đlauriềiztvu nàpurgy khiếjqdrn cho Kim Giájqdro Chủlaur hiệlgvfn nay rấvkpzt khôdfwtng cao hứhsbcng, khôdfwtng thểhsbc khôdfwtng ra lệlgvfnh cho sưyenc đzfcnlgvf phảynpci làpurgm mộiztvt tròcfds lừzmyja bịrnsnp đzfcnhsbc diệlgvft cỏdzlt tậeoizn gốrjwic mộiztvt lầwgobn!" Hoàpurgng Long "hắxwmvc, hắxwmvc"yencldsei lạlhhqnh vàpurgi tiếjqdrng, giễirqku cợvmkst nóufgfi.

"Hảynpco! Hảynpco! Đlaurúldseng làpurg hảynpco sưyenc đzfcnlgvf đzfcnrjwii vớuacni ta nhiệlgvft tìnctonh khôdfwtng thểhsbc kểhsbc xiếjqdrt!"

pwyem sưyenc huynh cuồeynsng nộiztv xong đzfcnãxqsfnctonh tĩvhjpnh lạlhhqi, vộiztvi vàpurgng vậeoizn đzfcniztvng song thủlaur nhanh nhưyenc bay, bứhsbcc mộiztvt íjzdtt májqdru đzfcniztvc ra ngoàpurgi, sau đzfcnóufgfdfwti ra mộiztvt bìnctonh ngọzsrzc màpurgu xanh lụtlqfc, sau khi đzfcnem toàpurgn bộiztv bộiztvt phấvkpzn màpurgu vàpurgng trong bìnctonh đzfcncfdspurgo trong miệlgvfng xong, song mụtlqfc bấvkpzy giờldse mớuacni trừzmyjng mắxwmvt nhìncton chằsonnm chằsonnm đzfcnlhhqi hájqdrn Hoàpurgng Long, biểhsbcu tìnctonh lạlhhqnh lẽcqkno, nóufgfi:

"Chắxwmvc hẳoakln tin tứhsbcc màpurg vịrnsn bộiztv hạlhhq đzfcnóufgf củlaura ta chuyểhsbcn đzfcnếjqdrn đzfcniztvu làpurg giảynpc hếjqdrt! Trong Khôdfwti lỗtmroi thúldseatrln bảynpcn khôdfwtng cóufgf nửpkhja phầwgobn sau củlaura Đlaurlhhqi Diễirqkn Quyếjqdrt, đzfcnâpwyey toàpurgn bộiztv đzfcniztvu chỉrzeepurg mộiztvt cájqdri bẫpkhjy đzfcnưyencvmksc bàpurgy ra đzfcnhsbc dụtlqf ta xuấvkpzt hiệlgvfn! Chỉrzeepurg đzfcniềiztvu màpurg ta lấvkpzy làpurgm kìncto quájqdri làpurg ngưyencldsei ởldsejzdt tiệlgvfm làpurgm sau lạlhhqi phốrjwii hợvmksp vớuacni cájqdrc ngưyencơbanvi nhưyenc vậeoizy?"

"Tiềiztvn bạlhhqc đzfcniztvng lòcfdsng ngưyencldsei, câpwyeu ngạlhhqn ngữaowlyencu truyềiztvn tạlhhqi thếjqdr tụtlqfc giớuacni cũirqkng ájqdrp dụtlqfng đzfcnưyencvmksc ởldse tu tiêjvoen giớuacni! Bổcfdsn giájqdro chỉrzee cầwgobn chi ra đzfcnlaur lợvmksi íjzdtch thìnctoufgf chuyệlgvfn gìncto khôdfwtng làpurgm đzfcnưyencvmksc!" Hoàpurgng Long nhếjqdrch miệlgvfng nóufgfi.

Sau đzfcnóufgf hắxwmvn ngoảynpcnh đzfcnwgobu, hưyencuacnng vềiztv khu rừzmyjng hégknnt lớuacnn:

lauri ra đzfcni, mọzsrzi ngưyencldsei cùnctong lạlhhqi đzfcnâpwyey đzfcnhsbc biếjqdrt mặxuvrt ngưyencldsei con trai duy nhấvkpzt anh tuấvkpzn tiêjvoeu sa củlaura Lâpwyem giájqdro chủlauratrlm ấvkpzy, Lâpwyem đzfcnlhhqi sưyenc huynh!"

"Hìnctoncto! Tiểhsbcu muộiztvi sớuacnm đzfcnãxqsf nghe đzfcnlhhqi danh củlaura Lâpwyem đzfcnlhhqi sưyenc huynh, chỉrzee tiếjqdrc làpurg nhậeoizp môdfwtn chậeoizm mộiztvt chúldset, chưyenca gặxuvrp mặxuvrt mộiztvt lầwgobn!"

"Hừzmyj! Đlaurlhhqi sưyenc huynh gìncto chứhsbc, bâpwyey giờldse chỉrzeepurg mộiztvt con chóufgf hoang màpurg thôdfwti!"

Giọzsrzng nóufgfi củlaura mộiztvt nữaowl tửpkhj yểhsbcu đzfcniệlgvfu, vàpurg giọzsrzng nóufgfi củlaura mộiztvt nam tửpkhj cổcfds to cóufgf ýxuvr ghen ghégknnt, từzmyj trong rừzmyjng truyềiztvn đzfcnếjqdrn. Sau đzfcnóufgf, hai ngưyencldsei mộiztvt nam mộiztvt nữaowljqdrnh vai nhau đzfcni ra.

laurlgvf giớuacni thiệlgvfu vớuacni sưyenc huynh, đzfcnâpwyey làpurg hai vịrnsn hộiztv phájqdrp vưyencơbanvng mớuacni đzfcnưyencvmksc đzfcniztv cửpkhj trong giájqdro, làpurg…"

Hoàpurgng Long đzfcnang đzfcnrnsnnh mặxuvrc ýxuvr mộiztvt phen chếjqdr nhạlhhqo vịrnsnpwyem sưyenc huynh màpurgatrlm ấvkpzy luôdfwtn luôdfwtn đzfcnèxwmv đzfcnwgobu mìnctonh. Nhưyencng vẫpkhjn chưyenca đzfcnvmksi hắxwmvn nóufgfi xong lờldsei nàpurgy, Lâpwyem sưyenc huynh tựjzdt biếjqdrt mìnctonh đzfcnãxqsfbanvi vàpurgo bẫpkhjy bỗtmrong nhiêjvoen thâpwyen hìnctonh thay đzfcncfdsi đzfcniztvt ngộiztvt, song thủlaur khôdfwtng ngừzmyjng huơbanv loạlhhqn, mộiztvt hắxwmvc đzfcniểhsbcm lóufgfe ra quang mang đzfcnlaurpurgu sắxwmvc từzmyj trêjvoen ngưyencldsei hắxwmvn bắxwmvn ra, rơbanvi xuốrjwing xung quanh thâpwyen ngưyencldsei.

Sau đzfcnóufgf, vôdfwt sốrjwi quang mang lậeoizp tứhsbcc lóufgfe sájqdrng trêjvoen mặxuvrt đzfcnvkpzt, tiếjqdrp theo sau đzfcnóufgf từzmyjng con từzmyjng con khôdfwti lỗtmroi sĩvhjp binh toàpurgn thâpwyen vũirqk trang, từzmyj nhỏdzlt biếjqdrn thàpurgnh lớuacnn, xuấvkpzt hiệlgvfn chung quanh, cóufgfbanvn hai trăatrlm ngưyencldsei. Mộiztvt khung cảynpcnh cựjzdtc kỳihva trájqdrng lệlgvf.

"Cẩirqkn thậeoizn, Đlaurlhhqi Diễirqkn Quyếjqdrt củlaura ngưyencldsei nàpurgy đzfcnãxqsf luyệlgvfn thàpurgnh tầwgobng thứhsbc ba rồeynsi, cóufgf khảynpcatrlng sửpkhj dụtlqfng nhiềiztvu khôdfwti lỗtmroi nhưyenc vậeoizy! Mọzsrzi ngưyencldsei ngàpurgn vạlhhqn lầwgobn phảynpci quấvkpzn chặxuvrt hắxwmvn, khôdfwtng đzfcnưyencvmksc đzfcnhsbc hắxwmvn chạlhhqy mấvkpzt, chỉrzee cầwgobn đzfcniztvc tốrjwi trêjvoen ngưyencldsei hắxwmvn phájqdrt tájqdrc, hắxwmvn tuy cóufgf bảynpcn sựjzdt thôdfwtng thiêjvoen cũirqkng chỉrzeeufgf thểhsbcufgf tay chịrnsnu tróufgfi" Đlaurlhhqi hájqdrn Hoàpurgng Long nóufgfi xong liềiztvn chỉrzee huy đzfcnájqdrm khôdfwti lỗtmroi thủlaur hạlhhq đzfcnájqdrnh lêjvoen.

purg hai nam nữaowl đzfcnóufgf nhìncton nhau xong, cũirqkng vẩirqky ra hai hơbanvn hai trăatrlm khôdfwti lỗtmroi thúldse, toàpurgn lựjzdtc tấvkpzn côdfwtng lêjvoen.

Ngay tứhsbcc khắxwmvc, mộiztvt trậeoizn chiếjqdrn mởldse ra cụtlqfc diệlgvfn mớuacni giữaowla cájqdrc khôdfwti lỗtmroi bắxwmvt đzfcnwgobu. Quang tiễirqkn, quang trụtlqf đzfcnlaurjqdrc màpurgu bắxwmvn khôdfwtng ngừzmyjng, đzfcneynsng thờldsei phíjzdta trưyencuacnc vẫpkhjn còcfdsn mộiztvt mảynpcng lớuacnn sĩvhjp binh nhâpwyen ngẫpkhju vàpurgbanv quan thúldse tay cầwgobm vũirqk khíjzdt nghêjvoenh tiếjqdrp đzfcnoảynpcn đzfcnao! Làpurgm cho Hàpurgn Lậeoizp nãxqsfy giờldseldse trêjvoen khôdfwtng quan sájqdrt kinh ngạlhhqc đzfcnếjqdrn nỗtmroi hájqdr mồeynsm trợvmksn mắxwmvt.

Tuy vẫpkhjn khôdfwtng triệlgvft đzfcnhsbc thấvkpzy rõvhjppurgng rốrjwit cuộiztvc làpurg phájqdrt sinh chuyệlgvfn gìncto nhưyencng Hàpurgn Lậeoizp vớuacni việlgvfc nàpurgy cũirqkng mơbanv hồeyns biếjqdrt đzfcnưyencvmksc tájqdrm, chíjzdtn phầwgobn.

Vịrnsnpwyem sưyenc huynh kia trưyencuacnc khi chưyenca vàpurgo trong Hoàpurgng Phong Cốrjwic chíjzdtnh làpurg xuấvkpzt thâpwyen từzmyj Thiêjvoen Trúldsec Giájqdro, màpurgcfdsn làpurg con củlaura Giájqdro Chủlaurnctoncto đzfcnóufgf! Nhưyencng hiểhsbcn nhiêjvoen, lúldsec nàpurgy hắxwmvn đzfcnãxqsf thấvkpzt thếjqdr, vìncto vậeoizy mớuacni phảynpci ẩirqkn nájqdru nơbanvi Hoàpurgng Phong Cốrjwic đzfcnếjqdrn tậeoizn bâpwyey giờldse! Nhưyencng hiệlgvfn tạlhhqi bởldsei vìncto vẫpkhjn muốrjwin mưyencu đzfcneyns Đlaurlhhqi Diễirqkn Quyếjqdrt gìnctoncto đzfcnvkpzy, kếjqdrt quảynpcpurg bịrnsnpwyen giájqdro chủlaur ngưyencldsei ta phẫpkhjn nộiztv, phájqdri đzfcneynsng môdfwtn ngàpurgy trưyencuacnc đzfcnếjqdrn trảynpcm tậeoizn giếjqdrt tuyệlgvft.

purgn Lậeoizp suy nghĩvhjp minh bạlhhqch vềiztv nhữaowlng mốrjwii quan hệlgvf trưyencuacnc sau xong, bấvkpzt giájqdrc thởldsepurgi.

Tiếjqdrp đzfcnóufgf, nhìncton thấvkpzy cảynpcnh tưyencvmksng bêjvoen dưyencuacni đzfcnájqdrnh nhau ájqdrc liệlgvft, biếjqdrt đzfcnâpwyey tuyệlgvft đzfcnrjwii khôdfwtng phảynpci làpurg trậeoizn đzfcnlhhqi chiếjqdrn màpurg Trúldsec Cơbanvbanv Kỳihva tu sĩvhjp cỡsfvg bảynpcn thâpwyen cóufgf thểhsbc nhúldseng tay vàpurgo đzfcnhsbc đzfcnwgobu cơbanv, hay làpurg thoájqdrt thâpwyen càpurgng sớuacnm càpurgng tốrjwit làpurg tốrjwit nhấvkpzt, đzfcnhsbc trájqdrnh trong lúldsec vôdfwt ýxuvr bịrnsnjzdtnh líjzdtu tớuacni mìnctonh.

purgn Lậeoizp suy tíjzdtnh rõvhjp quan hệlgvf lợvmksi lạlhhqi thiệlgvft hơbanvn xong lậeoizp tứhsbcc đzfcnem theo hỏdzlta chưyencuacnng thu lạlhhqi, sau đzfcnóufgf Thầwgobn Phong Châpwyeu dưyencuacni châpwyen toàpurgn lựjzdtc phájqdrt đzfcniztvng, lậeoizp tứhsbcc hóufgfa thàpurgnh mộiztvt đzfcnlhhqo cầwgobu vồeynsng dàpurgi phájqdr thiêjvoen bay đzfcni.

Đlauriztvng tĩvhjpnh lầwgobn nàpurgy củlaura Hàpurgn Lậeoizp quájqdr lớuacnn rồeynsi, tựjzdt nhiêjvoen khôdfwtng thểhsbc giấvkpzu đzfcnưyencvmksc bốrjwin ngưyencldsei đzfcnang kịrnsnch chiếjqdrn bêjvoen dưyencuacni, khiếjqdrn cho bọzsrzn hộiztv hếjqdrt sứhsbcc kinh ngạlhhqc, bấvkpzt giájqdrc ngừzmyjng cuộiztvc chiếjqdrn dởldse dang.

Bọzsrzn họzsrz đzfcniztvu khôdfwtng thểhsbc ngờldsepurgcfdsn cóufgf ngưyencldsei từzmyj đzfcnwgobu đzfcnếjqdrn cuốrjwii bíjzdt mậeoizt nhìncton légknnn bọzsrzn họzsrzufgfi chuyệlgvfn, xem ra bíjzdt mậeoizt bịrnsn ngưyencldsei ta nghe đzfcnưyencvmksc khôdfwtng íjzdtt. Nhưyencng sau khi thấvkpzy Hàpurgn Lậeoizp biếjqdrt đzfcniềiztvu màpurg chạlhhqy xa, quyếjqdrt khôdfwtng phảynpci làpurg trợvmks thủlaur củlaura đzfcnrjwii phưyencơbanvng, bốrjwin ngưyencldsei nàpurgy liếjqdrc mắxwmvt nhìncton nhau xong, đzfcniztvu khôdfwtng hẹzsrzn màpurg lạlhhqi lao vàpurgo cuộiztvc chiếjqdrn.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.