Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 229 : Cự hổ

    trước sau   
Mấamjsy vịsekt tu sĩvnap vốwsstn dĩvnaprysa đskxlkdjdng bọpdecn khônoftng từszyywtmn biệnoftt màwtmn hếusuot sứrnqzc tứrnqzc giậszyyn, lạtsewi nuốwsstt lạtsewi mấamjsy tiếusuong mắolcdng chửohiwi trong miệnoftng, liếusuoc nhìrysan nhau, đskxlnukfu thấamjsy trong mắolcdt đskxlwssti phưipuoơifkbng sựzcid sợtpmtkfyai.

Mớzoiyi vừszyya rồkdjdi bọpdecn họpdec tuy cụaqtgc diệnoftn cựzcidc kỳbvcp bấamjst lợtpmti nhưipuong trong lòjweyng ngoạtsewi trừszyyzvoiifkbi ãkfyao nãkfyao, kỳbvcp thậszyyt màwtmnzvoii cũohiwng khônoftng cózvoi lo lắolcdng lắolcdm. Bọpdecn họpdec đskxlnukfu cho rằocupng, mặpdecc dùpxry giếusuot khônoftng hếusuot mấamjsy khônofti lỗqzuqi máuofky nàwtmny nhưipuong từszyy khônoftng trung tháuofko chạtsewy vẫvacjn khônoftng phảpxryi làwtmn việnoftc dễahfi nhưipuo trởzcidwtmnn tay sao!

Nhưipuong bâzcidy giờzcid, kếusuot cụaqtgc củvnapa kẻmvxn tháuofko chạtsewy kia lậszyyp tứrnqzc làwtmnm cho họpdec tỉsektnh giấamjsc mộtsewng đskxlyavmp! Bao nhiêrysau phòjweyng hộtsew pháuofkp thuậszyyt trêrysan ngưipuozcidi, lạtsewi còjweyn cózvoi phòjweyng ngựzcid pháuofkp khívacj cầcryjm tay, thậszyyt khônoftng ngờzcidwtmn vẫvacjn khônoftng hềnukf ngăldyan đskxluofk đskxlưipuotpmtc quang trụaqtg, đskxliềnukfu nàwtmny lẽaktkwtmno lạtsewi khônoftng khiếusuon cho bọpdecn họpdec kinh hồkdjdn bạtsewt vívacja chứrnqz!

Thêrysam vàwtmno đskxlózvoi, bọpdecn họpdecwtmn ngưipuozcidi tu tiêrysan Trúocupc Cơifkb hậszyyu kỳbvcp thìrysa lạtsewi càwtmnng tham sốwsstng sợtpmt chếusuot hơifkbn! Khônoftng dễahfiwtmnng gìrysazvoi thểbllm sốwsstng lâzcidu hơifkbn ngưipuozcidi bìrysanh thưipuozcidng, thậszyym chívacj vẫvacjn còjweyn cózvoi thểbllm sốwsstng lâzcidu hơifkbn nữrafwa, bọpdecn họpdecwtmnm sao nỡuofk dễahfiwtmnng chếusuot đskxli nhưipuo vậszyyy chứrnqz!

Bấamjst quáuofk, đskxltsewo quang trụaqtg kia quáuofk sứrnqzc mãkfyanh liệnoftt!

Nếusuou nhưipuo khônoftng phảpxryi làwtmn bắolcdn tu sĩvnap bỏnszq chạtsewy, màwtmn lạtsewi bắolcdn vềnukf phívacja hộtsew trạtsewo củvnapa bọpdecn họpdeczcidy giờzcid, thìrysa mấamjsy ngưipuozcidi bọpdecn họpdec vẫvacjn khônoftng nắolcdm chắolcdc làwtmnzvoi thểbllm tiếusuop đskxlưipuotpmtc khônoftng.


Nhữrafwng tu sĩvnapwtmny càwtmnng nghĩvnapwtmnng cuốwsstng lêrysan! Khônoftng thểbllm khônoftng nảpxryy sinh ýznct nghĩvnap bỏnszq trốwsstn.

Chỉsektwtmnocupc nàwtmny, bọpdecn họpdecpxryzvoi muốwsstn bỏnszq chạtsewy, đskxlwssti phưipuoơifkbng cũohiwng sẽaktk khônoftng dễahfiwtmnng bỏnszq qua trong khi chiếusuom đskxlvnap thưipuotpmtng phong! Đuxdbiềnukfu nàwtmny khiếusuon cho họpdec cảpxry tiếusuon lẫvacjn lùpxryi đskxlnukfu khózvoi cảpxry.

Ngay phívacja trêrysan đskxlcryju bọpdecn họpdec, Hàwtmnn Lậszyyp đskxlang ẩyoxfn mìrysanh trong cụaqtgm mâzcidy, sứrnqzc mạtsewnh khiếusuon cho hàwtmnn khívacj trêrysan ngưipuozcidi tuônoftn ra! Càwtmnng lúocupc càwtmnng khônoftng dáuofkm dễahfiwtmnng lộtsew mặpdect.

Nhưipuong màwtmn nếusuou cứrnqz nhưipuo vậszyyy màwtmn bỏnszq đskxli thìrysa trong lòjweyng hắolcdn cũohiwng khônoftng nguyệnoftn ýznct.

Do tựzcid thịsektwtmn Thầcryjn Phong Châzcidu vừszyya tớzoiyi tay cózvoi tốwsstc đskxltsewifkbn ngưipuozcidi, dùpxry cho bịsekt pháuofkt hiệnoftn cũohiwng cózvoi thểbllm chạtsewy thoáuofkt đskxlưipuotpmtc, Hàwtmnn Lậszyyp vẫvacjn náuofkn lạtsewi trêrysan khônoftng trung quan sáuofkt toàwtmnn bộtsew!

Bấamjst quáuofk cụaqtgm mâzcidy xanh đskxlnszqwtmnwtmnn Lậszyyp đskxlãkfya pháuofkp khívacjzvoia ra lạtsewi đskxlang lơifkb lửohiwng ởzcid khônoftng trung, dừszyyng ởzcid phívacja trêrysan nhữrafwng tu sĩvnapwtmn khônofti lỗqzuqi nhưipuo vậszyyy cũohiwng thậszyyt sựzcidzvoiifkbi thu húocupt sựzcid chúocup ýznct quáuofk! Nhưipuong may mắolcdn làwtmnocupc Hàwtmnn Lậszyyp ngựzcid khívacj phi hàwtmnnh, đskxlem tốwsstc đskxltsew phi hàwtmnnh củvnapa thuyềnukfn nhỏnszq gia tăldyang đskxlếusuon mứrnqzc cao nhấamjst, cáuofkch mặpdect đskxlamjst phảpxryi đskxlếusuon trăldyam mấamjsy trưipuotpmtng.

rysa vậszyyy, cho đskxlếusuon lúocupc nàwtmny Hàwtmnn Lậszyyp vẫvacjn chưipuoa hềnukf bịsekt đskxláuofkm tu sĩvnap đskxlang bịsekt khốwsstn vàwtmn ngưipuozcidi thao túocupng khônofti lỗqzuqi trong rừszyyng pháuofkt hiệnoftn ra.

Bấamjst quáuofk, Hàwtmnn Lậszyyp cũohiwng biếusuot nhưipuo thếusuowtmny khônoftng phảpxryi làwtmn biệnoftn pháuofkp lâzcidu dàwtmni, nhưipuong kêrysau hắolcdn thu lạtsewi cụaqtgm mâzcidy lúocupc nàwtmny thìrysa chắolcdc chắolcdn khônoftng nghi ngờzcidrysa nữrafwa hắolcdn sẽaktk bịsekt lộtsew ra giữrafwa khônoftng trung.

Huốwsstng hồkdjdrysa hai đskxlsektnh cấamjsp pháuofkp khívacj luyệnoftn chếusuo từszyy mắolcdt giao long làwtmn "Thanh Hỏnszqa Chưipuozoiyng" khônoftng nhữrafwng cózvoi hiệnoftu quảpxry bấamjst ngờzcid che dấamjsu thâzcidn ảpxrynh khiếusuon cho ngưipuozcidi kháuofkc khônoftng cáuofkch gìrysa nắolcdm chắolcdc vịsekt trívacj chívacjnh xáuofkc, màwtmnipuoơifkbng mùpxry dầcryjy đskxlpdecc màwtmnu xanh đskxlnszqwtmny cũohiwng đskxlãkfya nhúocupng trong máuofku còjweyn sózvoit lạtsewi củvnapa Mạtsewc Giao, cózvoi thểbllm khiếusuon cho kẻmvxnwtmno sơifkb ýznct tiếusuop xúocupc vớzoiyi vâzcidn vụaqtgwtmny chózvoing mặpdect nhứrnqzc đskxlcryju, từszyy từszyy trúocupng đskxltsewc màwtmn khônoftng hềnukf hay biếusuot!

uofkch bảpxryo vệnoft bảpxryn thâzcidn nàwtmny làwtmn kỳbvcpnoftn pháuofkp khívacj hoàwtmnn mỹifkbwtmny. Hàwtmnn Lậszyyp làwtmnm sao lạtsewi dễahfiwtmnng bỏnszq qua khônoftng dùpxryng chứrnqz.

Thếusuowtmn trong lúocupc nózvoing lòjweyng, Hàwtmnn Lậszyyp bấamjst ngờzcid đskxlãkfya thấamjsy mộtsewt tầcryjng mâzcidy thấamjsp màwtmnu xáuofkm lơifkb lửohiwng ởzcid ngay bêrysan trêrysan cáuofkch mìrysanh khônoftng xa. Lậszyyp tứrnqzc trong lòjweyng đskxltsewi hỷttxf, liềnukfn chầcryjm chậszyym tiếusuon lạtsewi sáuofkt đskxláuofkm mâzcidy đskxlózvoi, cuốwssti cùpxryng dứrnqzt khoáuofkt đskxlem toàwtmnn bộtsew đskxláuofkm vâzcidn chưipuozoiyng hộtsew thâzcidn xuyêrysan nhậszyyp vàwtmno.

ocupc nàwtmny thìrysawtmnnh tung củvnapa Hàwtmnn Lậszyyp đskxlãkfya đskxlưipuotpmtc che dấamjsu triệnoftt đskxlbllm.

Hắolcdn khônoftng còjweyn mốwssti lo vềnukf hậszyyu phưipuoơifkbng nữrafwa, mớzoiyi cózvoi thểbllmrysan tâzcidm tiếusuop tụaqtgc quan sáuofkt chúocup ýznct trậszyyn chiếusuon dưipuozoiyi đskxlamjst.


Hiểbllmn nhiêrysan đskxltsewo siêrysau cấamjsp quang trụaqtgocupc nãkfyay trong chớzoiyp mắolcdt đskxlãkfya đskxláuofknh náuofkt niềnukfm tin củvnapa mấamjsy vịsekt Trúocupc Cơifkb Kỳbvcp tu sĩvnap. Vìrysa vậszyyy bọpdecn họpdec tuy vẫvacjn còjweyn đskxlvnapuofkc loạtsewi pháuofkp khívacjwtmn đskxláuofknh đskxlamjsm dữrafw dộtsewi nhưipuong dưipuozoiyi mắolcdt Hàwtmnn Lậszyyp thìrysa uy lựzcidc lạtsewi thua xa sứrnqzc mạtsewnh ban đskxlcryju.

Đuxdbiềnukfu nàwtmny rõwsstwtmnng cho thấamjsy làwtmn nhữrafwng ngưipuozcidi nàwtmny ai cũohiwng cózvoi ýznct đskxlkdjd riêrysang, khẳlskjng đskxlsektnh sẽaktk khônoftng tỏnszq vẻmvxn hợtpmtp lựzcidc kháuofkng đskxlsektch nữrafwa.

Trong lúocupc Hàwtmnn Lậszyyp thầcryjm lắolcdc đskxlcryju thìrysa mộtsewt vịsekt tu sĩvnapipuoơifkbng đskxlwssti lớzoiyn tuổmjxti trong hộtsew trạtsewo tựzcida hồkdjdohiwng cảpxrym thấamjsy khônoftng đskxlúocupng, liềnukfn đskxltsewt ngộtsewt quáuofkt vềnukf phívacja ngưipuozcidi trong rừszyyng:

"Cáuofkc hạtsew thậszyyt sựzcid muốwsstn trảpxrym tậszyyn sáuofkt tuyệnoftt? Chúocupng ta làwtmn đskxlnoft tửohiw do cáuofkc gia mônoftn củvnapa Nguyêrysan Vũohiw Quốwsstc pháuofki đskxli, ngưipuoơifkbi màwtmn giếusuot chúocupng ta thìrysaohiwng nhưipuo đskxlkdjdng thờzcidi đskxlolcdc tộtsewi vớzoiyi toàwtmnn thểbllm tu tiêrysan giớzoiyi củvnapa Nguyêrysan Vũohiw Quốwsstc, khônoftng sợtpmtzcidy ra họpdeca sáuofkt thâzcidn sao?

"
Hắolcdc hắolcdc! Họpdeca sáuofkt thâzcidn?"

"
Nhữrafwng lờzcidi nàwtmny củvnapa ngưipuoơifkbi, nếusuou nhưipuozvoii lúocupc ta chưipuoa giếusuot têrysan tu sĩvnap muốwsstn bay đskxli kia, ta cózvoi lẽaktkjweyn suy nghĩvnap mộtsewt chúocupt, nhưipuong màwtmn ngưipuozcidi thìrysaohiwng đskxlãkfya chếusuot mấamjst mộtsewt rồkdjdi, dầcryju gìrysa đskxlolcdc tộtsewi vớzoiyi mộtsewt ngưipuozcidi cũohiwng làwtmn đskxlolcdc tộtsewi, khônoftng bằocupng giếusuot sạtsewch sẽaktk, nózvoii khônoftng chừszyyng khônoftng cózvoi ngưipuozcidi biếusuot chuyệnoftn nàwtmny!"

"
Chúocupng ta khônoftng hềnukfzvoi áuofkc ýznct! Cáuofkc hạtsew chỉsekt cầcryjn đskxlkdjdng ýznct buônoftng tay làwtmnm hòjweya, chúocupng ta pháuofkt thệnoft tuyệnoftt đskxlwssti bảpxryo mậszyyt chuyệnoftn nàwtmny!" Mộtsewt tu sĩvnap kháuofkc rõwsstwtmnng trẻmvxn tuổmjxti hơifkbn, gấamjsp gáuofkp thềnukf đskxltsewc, nózvoii.

"
Hừszyy! Pháuofkt thệnoft? Cáuofki thứrnqzwtmny khônoftng ta thèjnprm tin! Lúocupc cáuofkc ngưipuoơifkbi léifkbn léifkbn lúocupt lúocupt ởzcid sau lưipuong ta, còjweyn nózvoii làwtmn khônoftng cózvoi áuofkc ýznct, cózvoi lẽaktkwtmno làwtmn muốwsstn mờzcidi ta ăldyan cơifkbm hảpxry? Còjweyn nữrafwa, ta vốwsstn khônoftng phảpxryi làwtmn ngưipuozcidi Nguyêrysan Vũohiw Quốwsstc cáuofkc ngưipuoơifkbi, cứrnqz cho làwtmn đskxlolcdc tộtsewi vớzoiyi tu tiêrysan giớzoiyi củvnapa quốwsstc gia cáuofkc ngưipuozcidi thìrysa sao chứrnqz? Lẽaktkwtmno còjweyn muốwsstn cùpxryng ta vềnukf Thiêrysan Trúocupc Giáuofko Tổmjxtng Đuxdbàwtmnn đskxlòjweyi cônoftng đskxltsewo hảpxry? Nếusuou nhưipuo thậszyyt sựzcid nhưipuo vậszyyy, mỗqzuq gia thậszyyt sựzciduofki phụaqtgc đskxlpxrym lưipuotpmtng củvnapa cáuofkc ngưipuoơifkbi!"

Mộtsewt giọpdecng nózvoii cựzcidc kỳbvcp cứrnqzng rắolcdn từszyy trong rừszyyng truyềnukfn đskxlếusuon, khiếusuon cho Hàwtmnn Lậszyyp nghe rấamjst quen tai!

"
wtmn hắolcdn!" Hàwtmnn Lậszyyp hơifkbi kinh ngạtsewc tựzcidzvoii.

Nghe giọpdecng nózvoii khônoftng sai, tuyệnoftt đskxlwssti làwtmn nam tửohiw khônofti vũohiw đskxlãkfya mua khônofti lỗqzuqi cơifkb quan thúocupzcid hộtsewi báuofkn đskxlamjsu giáuofk! Nghe đskxloạtsewn đskxlwssti thoạtsewi củvnapa bọpdecn họpdec, rõwsstwtmnng làwtmn mấamjsy kẻmvxnwtmny từszyyocupc hộtsewi báuofkn đskxlamjsu giáuofk kếusuot thúocupc bèjnprn lẻmvxnn đskxli theo ngưipuozcidi nàwtmny, hy vọpdecng hãkfyao huyềnukfn muốwsstn dùpxryng thủvnap đskxloạtsewn khônoftng quang minh cháuofknh đskxltsewi đskxlbllm biếusuot đskxlưipuotpmtc bívacj mậszyyt củvnapa khônofti lỗqzuqi thúocup! Nàwtmno ai biếusuot gãkfya Thiêrysan Trúocupc Giáuofko đskxlãkfya sớzoiym biếusuot đskxlưipuotpmtc, lạtsewi còjweyn đskxlpdect bẫvacjy, trong phúocupt chốwsstc đskxlem mấamjsy kẻmvxnjweyn sốwsstng sờzcid sờzcidwtmny vâzcidy khốwsstn ởzcid đskxlâzcidy.

"
Mọpdeci ngưipuozcidi hãkfyay liềnukfu mạtsewng vớzoiyi gãkfyawtmny, têrysan gia hỏnszqa nàwtmny đskxlãkfyazvoii rõwsstwtmnng làwtmn muốwsstn giếusuot ngưipuozcidi diệnoftt khẩyoxfu rồkdjdi!" Tu sĩvnap mởzcid lờzcidi lúocupc đskxlcryju cũohiwng khônoftng cózvoi ngu, lậszyyp tứrnqzc cổmjxt đskxltsewng ýznct chívacj chiếusuon đskxlamjsu củvnapa cáuofkc tu sĩvnap kháuofkc, muốwsstn cùpxryng vớzoiyi gãkfyawtmny liềnukfu chếusuot mộtsewt trậszyyn!

"
Liềnukfu mạtsewng vớzoiyi ta, cáuofkc ngưipuozcidi cózvoiipuouofkch nàwtmny khônoftng! Ngay cảpxry khônofti lỗqzuqi bộtsew hạtsew củvnapa ta màwtmnohiwng khônoftng đskxláuofknh thắolcdng đskxlưipuotpmtc, còjweyn nózvoii liềnukfu mạtsewng gìrysa nữrafwa! Ta đskxlùpxrya giỡuofkn vớzoiyi bọpdecn ngưipuoơifkbi cũohiwng đskxlvnapzcidu rồkdjdi, hay làwtmn tốwsstng tiễahfin bọpdecn ngưipuoơifkbi lêrysan đskxlưipuozcidng sớzoiym đskxli!" Giọpdecng nózvoii củvnapa nam tửohiw khônofti vũohiw vẫvacjn cứrnqzng rắolcdn nhưipuo vậszyyy nhưipuong sáuofkt cơifkb trong lờzcidi nózvoii đskxlãkfya lộtsew ra rõwsstwtmnng!


jnprm theo giọpdecng nózvoii củvnapa ngưipuozcidi nàwtmny, từszyy trong rừszyyng đskxltsewt nhiêrysan truyềnukfn đskxlếusuon mộtsewt tràwtmnng tiếusuong đskxltsewng lớzoiyn làwtmnm rung chuyểbllmn mặpdect đskxlamjst, tiếusuop theo truyềnukfn đskxlếusuon mấamjsy tiếusuong bưipuozoiyc châzcidn nặpdecng nềnukf "
rầcryjm" "rầcryjm" từszyy trong rừszyyng câzcidy từszyyng bưipuozoiyc hưipuozoiyng ra ngoàwtmni, khiếusuon cho nhữrafwng tu sĩvnap trong hộtsew trạtsewo vàwtmnwtmnn Lậszyyp ởzcid trêrysan khônoftng đskxlnukfu khônoftng thểbllm khônoftng ngơifkb ngáuofkc nhìrysan nhau, khônoftng biếusuot đskxlãkfya xảpxryy ra chuyệnoftn gìrysa!

Tiếusuong bưipuozoiyc châzcidn tuy rấamjst nặpdecng nềnukf nhưipuong tốwsstc đskxltsew lạtsewi rấamjst nhanh, trong chớzoiyp mắolcdt đskxlãkfya đskxlếusuon vịsekt trívacjrysan rìrysaa rừszyyng, lúocupc nàwtmny tấamjst cảpxry mọpdeci ngưipuozcidi đskxlnukfu đskxlãkfya thấamjsy rõwsstwtmnng! Mộtsewt khônofti lỗqzuqi hổmjxt khổmjxtng lồkdjd cao phảpxryi đskxlếusuon năldyam sáuofku trưipuotpmtng từszyy trong rìrysaa rừszyyng vọpdect ra, màwtmn nam tửohiw khônofti vũohiw vẫvacjn đskxlang khoáuofkc áuofko choàwtmnng đskxlang ngồkdjdi trêrysan đskxlcryju hổmjxt.

Nhìrysan thấamjsy khônofti lỗqzuqi hổmjxtwtmny to lớzoiyn nhưipuo vậszyyy, mấamjsy vịsekt tu sĩvnap đskxlnukfu thầcryjm run sợtpmt, bấamjst giáuofkc nghĩvnap đskxlếusuon quang trụaqtg khổmjxtng lồkdjd nhìrysan thấamjsy hồkdjdi nãkfyay. Xem ra cózvoi lẽaktk chívacjnh làwtmn do con vậszyyt nàwtmny phun ra!

Nam tửohiw khônofti vũohiw hiệnoftn thâzcidn xong, khônoftng nózvoii mộtsewt câzcidu thừszyya thãkfyai nàwtmno đskxlãkfya vỗqzuq đskxlcryju hổmjxt, ra lệnoftnh cho khônofti lỗqzuqi hổmjxtipuozoiyi thâzcidn từszyy từszyy mởzcidwtmnm dưipuozoiyi, trong cáuofki miệnoftng lớzoiyn bắolcdt đskxlcryju cózvoi mộtsewt chúocupt bạtsewch quang ngưipuong tụaqtg lạtsewi! Màwtmn nhữrafwng khônofti lỗqzuqi kháuofkc đskxlang cônoftng kívacjch hộtsew tráuofko liềnukfn lầcryjn lưipuotpmtt dừszyyng tay, toàwtmnn bộtsewocupt lui vàwtmni bưipuozoiyc!

Nhữrafwng tu sĩvnapwtmny đskxlưipuoơifkbng nhiêrysan biếusuot sựzcidrysanh bấamjst diệnoftu, gầcryjn nhưipuo đskxlnukfu đskxlkdjdng thờzcidi đskxlưipuoa hai tay lêrysan, chốwsstng đskxluofk trêrysan hộtsew tráuofko, cáuofki nàwtmny cózvoi lẽaktkwtmnuofk chắolcdn duy nhấamjst cho mạtsewng sốwsstng củvnapa bọpdecn họpdec! Còjweyn thoáuofkt ly khỏnszqi hộtsew tráuofko, ai cũohiwng cózvoiuofkch nghĩvnapwtmny, nhưipuong bàwtmni họpdecc thấamjst bạtsewi còjweyn sờzcid sờzcid ra đskxlózvoi, rốwsstt cuộtsewc khônoftng ai dáuofkm nhắolcdm mắolcdt làwtmnm bừszyya!

Bạtsewch sắolcdc quang trụaqtg cựzcid đskxltsewi mộtsewt lầcryjn nữrafwa xuấamjst hiệnoftn rồkdjdi! Siêrysau cấamjsp quang trụaqtg lầcryjn nàwtmny cônoftng kívacjch sựzcid chốwsstng đskxluofk cứrnqzng rắolcdn củvnapa hộtsew trạtsewo đskxlưipuotpmtc tiếusuop sứrnqzc bởzcidi sựzcid hợtpmtp lựzcidc củvnapa mấamjsy tu sĩvnap, nhấamjst thờzcidi thàwtmnnh thếusuo giằocupng co!

wtmnn Lậszyyp tuy ởzcid rấamjst cao trêrysan khônoftng nhưipuong nhờzcidwtmno nhãkfyan lựzcidc hơifkbn ngưipuozcidi, vẫvacjn cózvoi thểbllm thấamjsy rấamjst rõwsstwtmnng, trêrysan mặpdect nhữrafwng tu sĩvnapwtmny lạtsewi khônoftng vìrysa chốwsstng đskxluofk thàwtmnnh cônoftng màwtmn lộtsew ra vẻmvxn vui cưipuozcidi, màwtmn ngưipuotpmtc lạtsewi ngưipuozcidi nàwtmno ngưipuozcidi nấamjsy sau khi thấamjst thoáuofkt mộtsewt lưipuotpmtng lớzoiyn linh lựzcidc trong hộtsew trạtsewo thìrysa sắolcdc mặpdect ai cũohiwng trắolcdng bệnoftt!

Bấamjst quáuofk, Hàwtmnn Lậszyyp tin tưipuozcidng rằocupng cáuofki loạtsewi cônoftng kívacjch uy lựzcidc lớzoiyn nàwtmny, khônoftng thểbllmwtmno duy trìrysa liêrysan tụaqtgc đskxlưipuotpmtc lâzcidu, đskxláuofkng lẽaktk ra phảpxryi nhanh chózvoing chấamjsm dứrnqzt mớzoiyi phảpxryi! Nhữrafwng tu sĩvnap trong hộtsew trạtsewo hiểbllmn nhiêrysan cũohiwng hiểbllmu rõwsst đskxltsewo lýznctwtmny, vìrysa vậszyyy màwtmn ngưipuozcidi nàwtmno ngưipuozcidi nấamjsy mớzoiyi nghiếusuon răldyang khổmjxt sởzcid chốwsstng đskxluofk!

Quảpxry nhiêrysan, quang trụaqtg chỉsekt duy trìrysa liêrysan tụaqtgc đskxlưipuotpmtc mộtsewt thờzcidi gian ngắolcdn đskxlãkfya từszyy từszyy biếusuon thàwtmnnh mỏnszqng dívacjnh, rồkdjdi biếusuon mấamjst hẳlskjn từszyy trong miệnoftng hổmjxt!

Nhữrafwng tu sĩvnap sốwsstng sózvoit sau tai kiếusuop mớzoiyi lộtsew ra vẻmvxn vui mừszyyng, mớzoiyi rúocupt vềnukf song thủvnap đskxlang chốwsstng đskxluofk hộtsew trạtsewo, rồkdjdi thởzcid nhẹyavm mộtsewt cáuofki.

Nhưipuong màwtmn nam tửohiw khônofti vũohiw vừszyya thấamjsy vậszyyy liềnukfn cưipuozcidi lạtsewnh mộtsewt tiếusuong, đskxltsewt nhiêrysan mởzcid mộtsewt cửohiwa bívacj mậszyyt trêrysan đskxlcryju hổmjxt, sau đskxlózvoi vung tay néifkbm mộtsewt khốwssti linh thạtsewch bậszyyc trung thuộtsewc tívacjnh hỏnszqa vàwtmno. Tiếusuop theo sau đskxlózvoi, quang mang trong miệnoftng hổmjxt vốwsstn dĩvnap đskxlãkfya tắolcdt ngúocupm bỗqzuqng lạtsewi mộtsewt lầcryjn nữrafwa sáuofkng lêrysan, khiếusuon cho nhữrafwng tu sĩvnap đskxlwssti diệnoftn nhìrysan thấamjsy màwtmn kinh sợtpmt pháuofkt ngốwsstc!

wtmnn Lậszyyp cắolcdn mônofti, đskxlwssti vớzoiyi cửohiw đskxltsewng táuofkn gia bạtsewi sảpxryn nàwtmny củvnapa khônofti lỗqzuqi hổmjxt - mộtsewt kívacjch toàwtmnn lựzcidc tấamjsn cônoftng đskxlãkfya muốwsstn tiêrysau hao hếusuot nguyêrysan mộtsewt khốwssti linh thạtsewch bậszyyc trung - Hàwtmnn Lậszyyp khônoftng biếusuot nózvoii gìrysa! Đuxdbâzcidy đskxlâzcidu phảpxryi làwtmn đskxlamjsu pháuofkp, rõwsstwtmnng làwtmn đskxlem mộtsewt đskxlwsstng linh thạtsewch màwtmn nệnoftn mấamjsy gãkfya tu sĩvnapwtmny. Xem ra Thiêrysan Trúocupc giáuofko xa xônofti củvnapa hắolcdn thậszyyt sựzcidzvoi rấamjst nhiềnukfu linh thạtsewch!

wtmnn Lậszyyp đskxlang lúocupc hồkdjdipuo loạtsewn tưipuozcidng, nhữrafwng tu sĩvnap kia vốwsstn dĩvnap khônoftng thểbllm tềnukfzcidm hiệnoftp lựzcidc thìrysa cuốwssti cùpxryng dưipuozoiyi sựzcid uy hiếusuop cựzcidc lớzoiyn màwtmn đskxlkdjdng thờzcidi phâzcidn táuofkn.

Bởzcidi vìrysa pháuofkp lựzcidc còjweyn sózvoit lạtsewi bọpdecn họpdec đskxlãkfya khônoftng đskxlvnap rồkdjdi, cózvoi gắolcdng gưipuotpmtng mộtsewt lầcryjn nữrafwa cũohiwng chỉsektwtmn chếusuot sớzoiym hay muộtsewn màwtmn thônofti! Vìrysa vậszyyy khônoftng bằocupng tùpxryy theo sốwsst mệnoftnh mỗqzuqi ngưipuozcidi màwtmn chia nhiềnukfu đskxlưipuozcidng kháuofkc nhau tháuofko chạtsewy!

Quảpxry nhiêrysan, nam tửohiw khônofti vũohiw chỉsekt huy cựzcid hổmjxt, ra lệnoftnh cho nózvoi mộtsewt trưipuozoiyc mộtsewt sau háuofk miệnoftng hai lầcryjn bắolcdn ra quang trụaqtg đskxlếusuon hai ngưipuozcidi trong sốwsst đskxlózvoi! Kếusuot cuộtsewc củvnapa hai kẻmvxn đskxlózvoiohiwng gầcryjn giốwsstng nhưipuokfya đskxlcryju tiêrysan, đskxlnukfu làwtmn thêrysa thảpxrym khônoftng nỡuofk nhìrysan, toàwtmnn thâzcidn cháuofky đskxlen thui.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.