Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 22 : Tâm ma sanh

    trước sau   
zkcvn Lậhhsdp nhìdkusn bódoufng lưfpbtng Lệzgbu Phi Vũvorj dầgzvcn dầgzvcn đzmfsi xa, lẳtgadng lặmjhcng đzmfspgqlng ởvzig tạtefei chỗjjlp, trầgzvcm mặmjhcc khôtizhng nódoufi.

Vừovdxa rồfnwhi sau khi hẹzgbun giữlnxca trưfpbta ngàzkcvy thứpgql hai đzmfsếtgadn lấwvtey thuốlnxcc, hắyzxtn liềmygvn chủvorj đzmfsjkwnng từovdx biệzgbut Hàzkcvn Lậhhsdp, nódoufi làzkcv phảhhsdi đzmfsi vềmygv đzmfsiềmygvu dưfpbtqtueng mộjkwnt phen.

Trong thờgzvci gian dàzkcvi vừovdxa rồfnwhi, Hàzkcvn Lậhhsdp cũvorjng khôtizhng hỏyrnqi tớuseni nguyênobbn nhâwvten Lệzgbu Phi Vũvorj phụrlfoc dụrlfong loạtefei bídtrffpbtfgjlc nàzkcvy. Hàzkcvn Lậhhsdp biếtgadt, cho dùtcvk hỏyrnqi cũvorjng khôtizhng thay đzmfsddtwi đzmfsưfpbtfgjlc chuyệzgbun đzmfsãmifs xảhhsdy ra.

Nếtgadu hắyzxtn thậhhsdt sựfpbt khôtizhng muốlnxcn tưfpbtơfdyqng lai củvorja chídtrfnh mìdkusnh, chỉmlxs nguyệzgbun ýnuhc đzmfsddtwi lấwvtey "Lệzgbufpbt huynh" phong quang vinh diệzgbuu bâwvtey giờgzvc, cho thấwvtey rõcuby rằtizhng khẳtgadng đzmfsiocgnh hắyzxtn códouf nỗjjlpi khổddtwzkcv khôtizhng làzkcvm nhưfpbt vậhhsdy khôtizhng đzmfsưfpbtfgjlc, khôtizhng ai lạtefei tựfpbt nguyệzgbun tựfpbtmygvt, cho dùtcvkdouf đzmfsưfpbtfgjlc trảhhsd mộjkwnt cámygvi giámygv rấwvtet cao cũvorjng khôtizhng ai tìdkusnh nguyệzgbun đzmfsi làzkcvm nhưfpbt vậhhsdy. Nếtgadu đzmfsem sựfpbt khódouf xửtizh củvorja hắyzxtn nódoufi ra, tứpgqlc làzkcv sẽgzvc mộjkwnt lầgzvcn nữlnxca vạtefech vếtgadt sẹzgbuo đzmfsang nhanh chódoufng khéqtuep lạtefei củvorja hắyzxtn đzmfsjkwn cho mámygvu chảhhsdy đzmfsgzvcm đzmfsìdkusa.

Rấwvtet rõcubyzkcvng, Hàzkcvn Lậhhsdp làzkcvm nhưfpbt vậhhsdy làzkcv đzmfsúrormng. Trưfpbtusenc khi đzmfsi, Lệzgbu Phi Vũvorj thấwvtey hắyzxtn khôtizhng hỏyrnqi cụrlfo thểjkwn nguyênobbn nhâwvten mìdkusnh phụrlfoc dụrlfong " Trừovdxu tủvorjy hoàzkcvn", thấwvtey hắyzxtn làzkcv kẻmlxs hiềmygvu lòpdxlng ngưfpbtgzvci nênobbn rấwvtet cảhhsdm kídtrfch, ngoàzkcvi miệzgbung mặmjhcc dùtcvk chưfpbta nódoufi, nhưfpbtng Hàzkcvn Lậhhsdp biếtgadt đzmfslnxci phưfpbtơfdyqng lạtefei thiếtgadu chídtrfnh mìdkusnh mộjkwnt módoufn nợfgjl nhâwvten tìdkusnh khôtizhng nhỏyrnq.

zkcvn Lậhhsdp chuẩdenon bịiocg tuâwvten thủvorj ưfpbtusenc đzmfsiocgnh củvorja hắyzxtn, chẳtgadng nhữlnxcng sẽgzvc khôtizhng đzmfsem bídtrf mậhhsdt củvorja Lệzgbu Phi Vũvorj truyềmygvn ra ngoàzkcvi, còpdxln quyếtgadt đzmfsiocgnh mộjkwnt lúrormc sau vềmygvfdyqn cốlnxcc phốlnxci chếtgad cho hắyzxtn bídtrffpbtfgjlc giảhhsdm bớusent thốlnxcng khổddtw.


Nguyênobbn nhâwvten đzmfsjkwnzkcvm nhưfpbt vậhhsdy rấwvtet đzmfsơfdyqn giảhhsdn, nếtgadu đzmfslnxci phưfpbtơfdyqng khôtizhng phảhhsdi làzkcv kẻmlxs tiểjkwnu nhâwvten, sẽgzvc khôtizhng thậhhsdt sựfpbt xuốlnxcng tay hạtefemygvt chiênobbu đzmfslnxci vớuseni mìdkusnh. Vậhhsdy chídtrfnh mìdkusnh sẽgzvc đzmfsjkwn cho đzmfslnxci phưfpbtơfdyqng thiếtgadu mìdkusnh mộjkwnt módoufn nợfgjl nhâwvten tìdkusnh lớusenn hơfdyqn nữlnxca, đzmfsjkwn cho hắyzxtn sẽgzvc khôtizhng thểjkwn cựfpbt tuyệzgbut yênobbu cầgzvcu củvorja mìdkusnh.

Lệzgbu Phi Vũvorjcubytizhng tạtefei vàzkcvi nătgadm cuốlnxci cùtcvkng nàzkcvy càzkcvng ngàzkcvy càzkcvng cao, võcubytizhng đzmfslnxci phưfpbtơfdyqng càzkcvng cao, sựfpbt trợfgjl giúrormp củvorja hắyzxtn đzmfslnxci vớuseni mìdkusnh càzkcvng códoufmygvc dụrlfong. Cho dùtcvk trong vàzkcvi nătgadm sau nàzkcvy khôtizhng cầgzvcn hắyzxtn hỗjjlp trợfgjl, cámygvi nàzkcvy cũvorjng khôtizhng sao cảhhsd. Nhẹzgbu nhàzkcvng giúrormp đzmfsqtue mộjkwnt kẻmlxsvorjng khôtizhng gọdoufi làzkcv ngưfpbtgzvci xấwvteu, đzmfslnxci vớuseni chídtrfnh mìdkusnh coi nhưfpbtzkcv mộjkwnt chuyệzgbun đzmfsjkwn thâwvtem tâwvtem khoámygvi trámygv.Mặmjhcc dùtcvk Lệzgbu Phi Vũvorj khôtizhng nhấwvtet đzmfsiocgnh làzkcv ngưfpbtgzvci tốlnxct, nhưfpbtng kinh nghiệzgbum quámygv chuyệzgbun hôtizhm nay, hắyzxtn đzmfslnxci vớuseni chídtrfnh mìdkusnh cũvorjng khôtizhng códoufdkus nguy hạtefei.

zkcvn Lậhhsdp đzmfsem mọdoufi sựfpbt ra suy nghĩizzd trưfpbtusenc sau mộjkwnt lầgzvcn nữlnxca, cảhhsdm giámygvc đzmfsưfpbtfgjlc cũvorjng khôtizhng códouf chỗjjlpzkcvo khôtizhng tốlnxct, lúrormc nàzkcvy mớuseni chậhhsdm rãmifsi vềmygv thầgzvcn thủvorj cốlnxcc.

Khôtizhng lâwvteu sau khi vềmygv trong cốlnxcc, Hàzkcvn Lậhhsdp bắyzxtt đzmfsgzvcu chuẩdenon bịiocgdtrffpbtfgjlc cho Lệzgbu Phi Vũvorj. Loạtefei thuốlnxcc códouf thểjkwnzkcvm giảhhsdm đzmfsau đzmfsusenn cho ngưfpbtgzvci nàzkcvy cũvorjng khôtizhng khódouf đzmfsjkwn chếtgad ra, dưfpbtfgjlc tàzkcvi cầgzvcn códouf toàzkcvn bộjkwn đzmfsmygvu códouf trong dưfpbtfgjlc viênobbn, chỉmlxszkcv quámygv trìdkusnh đzmfsiềmygvu chếtgaddouf chúrormt phứpgqlc tạtefep, cầgzvcn phảhhsdi cẩdenon thậhhsdn mộjkwnt tídtrf.

Trảhhsdi qua mộjkwnt biểjkwnu chiềmygvu bậhhsdn rộjkwnn, Hàzkcvn Lậhhsdp đzmfsãmifs chếtgad xong 5 phầgzvcn thuốlnxcc đzmfsjkwn Lệzgbu Phi Vũvorjtcvkng. Khôtizhng phảhhsdi khôtizhng thểjkwn phốlnxci thênobbm mộjkwnt ídtrft, hắyzxtn chỉmlxszkcv hy vọdoufng sau nàzkcvy hàzkcvng nătgadm Lệzgbu Phi Vũvorj đzmfsmygvu đzmfsếtgadn lấwvtey thuốlnxcc, đzmfsjkwn cho hắyzxtn sẽgzvc khôtizhng nhanh chódoufng quênobbn đzmfsi módoufn nợfgjl vớuseni chídtrfnh mìdkusnh.

Tớuseni đzmfsênobbm, Hàzkcvn Lậhhsdp đzmfsjkwnt nhiênobbn khôtizhng theo thódoufi quen bìdkusnh thưfpbtgzvcng củvorja mìdkusnh, ngồfnwhi ởvzig mộjkwnt chiếtgadc ghếtgad trưfpbtusenc cửtizha phòpdxlng mìdkusnh, ngẩdenong đzmfsgzvcu lênobbn nhìdkusn bầgzvcu trờgzvci đzmfsen kịiocgt, nhìdkusn ámygvnh trătgadng sámygvng, tựfpbt hỏyrnqi cámygvi gìdkus đzmfsódouf.

zkcvn Lậhhsdp làzkcv đzmfsang hoàzkcvi niệzgbum thâwvten nhâwvten trong nhàzkcv.

Hắyzxtn rờgzvci đzmfsi cha mẹzgbudkusnh đzmfsãmifsfdyqn bốlnxcn nătgadm, từovdx khi hắyzxtn lênobbn núrormi đzmfsếtgadn nàzkcvy cơfdyq hồfnwh mỗjjlpi ngàzkcvy đzmfsmygvu khổddtw khổddtw tu luyệzgbun khẩdenou quyếtgadt, cătgadn bảhhsdn làzkcv khôtizhng códouf biếtgadt việzgbuc củvorja gia đzmfsìdkusnh, cũvorjng chưfpbta bao giờgzvc xuốlnxcng núrormi vềmygv nhàzkcv, chỉmlxszkcv mỗjjlpi thámygvng nhờgzvc ngưfpbtgzvci khámygvc đzmfsem đzmfstefei bộjkwn phậhhsdn bạtefec mìdkusnh nhậhhsdn đzmfsưfpbtfgjlc vềmygv nhàzkcv, màzkcvzkcvng nătgadm hắyzxtn cũvorjng chỉmlxs thu đzmfsưfpbtfgjlc mộjkwnt phong thưfpbtmygvo bìdkusnh an do Trưfpbtơfdyqng thúrormc thay cha mẹzgbu viếtgadt, nộjkwni dung thưfpbt rấwvtet ídtrft, ngoạtefei trừovdxdoufi cho hắyzxtn biếtgadt mọdoufi ngưfpbtgzvci trong nhàzkcv đzmfsmygvu mạtefenh khỏyrnqe, cámygvc chuyệzgbun khámygvc cũvorjng rấwvtet ídtrft nhắyzxtc tớuseni vớuseni hắyzxtn. Chỉmlxszkcv biếtgadt cuộjkwnc sốlnxcng trong nhàzkcv so vớuseni trưfpbtusenc tốlnxct hơfdyqn nhiềmygvu lắyzxtm. Đipkbtefei ca đzmfsãmifs thàzkcvnh gia lậhhsdp nghiệzgbup, nhịiocg ca cũvorjng cưfpbtuseni đzmfsưfpbtfgjlc mộjkwnt tâwvten nưfpbtơfdyqng, phỏyrnqng chừovdxng sang nătgadm sẽgzvcdouf tin vui, tấwvtet cảhhsd tiếtgadn triểjkwnn đzmfsmygvu do vìdkus bạtefec hắyzxtn gửtizhi vềmygv nhàzkcvzkcv thàzkcvnh. Nhưfpbtng Hàzkcvn Lậhhsdp từovdxzkcvi phong thưfpbt âwvten cầgzvcn thătgadm hỏyrnqi cảhhsdm thấwvtey đzmfsưfpbtfgjlc, khẩdenou khídtrf củvorja ngưfpbtgzvci trong nhàzkcv đzmfslnxci vớuseni hắyzxtn càzkcvng ngàzkcvy càzkcvng khámygvch khídtrf, thậhhsdm chídtrf khámygvch khídtrf đzmfsếtgadn mộjkwnt loạtefei nhưfpbtzkcv đzmfslnxci vớuseni ngưfpbtgzvci xa lạtefe. Loạtefei cảhhsdm giámygvc nàzkcvy ngay từovdx đzmfsgzvcu đzmfsjkwn cho tâwvtem lýnuhczkcvn Lậhhsdp rấwvtet sợfgjlmifsi, khôtizhng biếtgadt phảhhsdi làzkcvm nhưfpbt thếtgadzkcvo mớuseni phảhhsdi. Nhưfpbtng theo thờgzvci gian trôtizhi qua, khôtizhng biếtgadt tạtefei sao loạtefei cảhhsdm giámygvc nàzkcvy cũvorjng rấwvtet tựfpbt nhiênobbn mờgzvc nhạtefet đzmfsi. Màzkcvdkusnh tưfpbtfgjlng thâwvten nhâwvten trong nhàzkcv trong tâwvtem trídtrf hắyzxtn cũvorjng từovdx từovdxfdyq hồfnwh.

Hắyzxtn cũvorjng chỉmlxs trong mộjkwnt đzmfsênobbm nhưfpbttizhm nàzkcvy, tạtefei tìdkusnh huốlnxcng xúrormc cảhhsdnh sinh tìdkusnh mớuseni códouf thểjkwn hoàzkcvi niệzgbum thâwvten nhâwvten trong nhàzkcv, hồfnwhi tưfpbtvzigng loạtefei cảhhsdm giámygvc ấwvtem ámygvp trưfpbtusenc kia ởvzig nhàzkcv, loạtefei cảhhsdm thụrlfowvtey giờgzvc rấwvtet khódouf đzmfsưfpbtfgjlc nhấwvtem nhámygvp, đzmfsjkwn cho Hàzkcvn Lậhhsdp cảhhsdm giámygvc vừovdxa thoảhhsdi mámygvi vừovdxa trâwvten quýnuhc, hắyzxtn sẽgzvc chậhhsdm rãmifsi thưfpbtvzigng thứpgqlc loạtefei tưfpbt vịiocgzkcvy.

Tay Hàzkcvn Lậhhsdp sờgzvczkcvo ngựfpbtc, dùtcvkng ngódoufn tay vuốlnxct ve cámygvi túrormi códouf chứpgqla bìdkusnh an phùtcvk.

Trưfpbtusenc kia hắyzxtn chỉmlxs cầgzvcn vuốlnxct ve vàzkcvi cámygvi, tâwvtem hồfnwhn códouf thểjkwn nhàzkcvn nhạtefet thỏyrnqa mãmifsn. Nhưfpbtng đzmfsênobbm nay khôtizhng biếtgadt chuyệzgbun gìdkus xảhhsdy ra, càzkcvng vuốlnxct ve tâwvtem lýnuhczkcvng sao đzmfsjkwnng, thậhhsdt lâwvteu cũvorjng khôtizhng thểjkwndkusnh tĩizzdnh lạtefei.

wvtem lýnuhczkcvn Lậhhsdp bâwvtey giờgzvcdouf mộjkwnt loạtefei cảhhsdm giámygvc buồfnwhn bựfpbtc khôtizhng nódoufi nênobbn lờgzvci, khôtizhng códoufmygvch nàzkcvo khốlnxcng chếtgadwvtem tìdkusnh củvorja chídtrfnh mìdkusnh, thâwvten thểjkwn trênobbn dưfpbtuseni cũvorjng khôtizhng thoảhhsdi mámygvi, khídtrf huyếtgadt trong cơfdyq thểjkwn quay cuồfnwhng khôtizhng ngừovdxng, nătgadng lưfpbtfgjlng cổddtw quámygvi do tu luyệzgbun ra cũvorjng xuẩdenon xuẩdenon dụrlfoc đzmfsjkwnng.

" Tẩdenou hỏyrnqa nhậhhsdp ma", mấwvtey chữlnxc đzmfsámygvng sợfgjlzkcvy đzmfsjkwnt nhiênobbn xuấwvtet hiệzgbun trong đzmfsgzvcu hắyzxtn, Hàzkcvn Lậhhsdp đzmfspgqlng lênobbn, hídtrft sâwvteu mộjkwnt hơfdyqi, bắyzxtt buộjkwnc chídtrfnh mìdkusnh tỉmlxsnh támygvo lạtefei. Bâwvtey giờgzvc Mặmjhcc đzmfstefei phu khôtizhng ởvzig đzmfsâwvtey, hắyzxtn chỉmlxsdouf thểjkwn tựfpbtdkusnh xửtizhnuhc nguy cơfdyq.


Chídtrfnh mìdkusnh vôtizh duyênobbn vôtizh cớusen, tạtefei sao lạtefei tẩdenou hỏyrnqa nhậhhsdp ma, Hàzkcvn Lậhhsdp cảhhsdm giámygvc đzmfsưfpbtfgjlc códouf đzmfsiểjkwnm buồfnwhn bựfpbtc, mặmjhcc dùtcvkwvtey giờgzvc khôtizhng phảhhsdi lúrormc tìdkusm cătgadn nguyênobbn vấwvten đzmfsmygv, nhưfpbtng từovdxtgadn nguyênobbn vấwvten đzmfsmygvdkusm đzmfsưfpbtfgjlc nguyênobbn nhâwvten tẩdenou hỏyrnqa nhậhhsdp ma, mớuseni làzkcv phưfpbtơfdyqng phámygvp giảhhsdi quyếtgadt phiềmygvn toámygvi tốlnxct nhấwvtet.

zkcvn Lậhhsdp ngẩdenong đzmfsgzvcu, ámygvnh mắyzxtt tìdkusm kiếtgadm xung quanh mộjkwnt phen, khôtizhng códoufmygvi gìdkus đzmfsámygvng chúrorm ýnuhc.

Hắyzxtn dùtcvkng tay phảhhsdi sờgzvc sờgzvc trênobbn ngưfpbtgzvci mìdkusnh,tay chạtefem vàzkcvo mộjkwnt thứpgqldkus đzmfsódouf, hắyzxtn hạtefe ýnuhc thứpgqlc nhìdkusn vàzkcvo vậhhsdt nàzkcvy.

"Cámygvi túrormi ", "Bìdkusnh an phùtcvk"nobbn mấwvtey đzmfsfnwh vậhhsdt nàzkcvy lódoufe lênobbn trong đzmfsgzvcu Hàzkcvn Lậhhsdp

"Chẳtgadng lẽgzvcdoufwvtey ra phiềmygvn toámygvi?"zkcvn Lậhhsdp khôtizhng dámygvm khẳtgadng đzmfsiocgnh, nhưfpbtng bâwvtey giòpdxl khôtizhng cámygvch nàzkcvo tiếtgadp tụrlfoc do dựfpbt, trạtefeng thámygvi cơfdyq thểjkwn khôtizhng ổddtwn, tùtcvky lúrormc đzmfsmygvu códouf thểjkwn mấwvtet đzmfsi quyềmygvn khốlnxcng chếtgadfdyq thểjkwn.

zkcvn Lậhhsdp quyếtgadt đzmfsmygvn đzmfsưfpbta cầgzvcm cámygvi túrormi vứpgqlt đzmfsi thậhhsdt xa.

" Khôtizhng đzmfsúrormng, trong đzmfsgzvcu càzkcvng khódouf chịiocgu, khídtrf huyếtgadt quay cuồfnwhng càzkcvng thênobbm mãmifsnh liệzgbut"

zkcvn Lậhhsdp miễdkusn cưfpbtqtueng trấwvten ámygvp dịiocg đzmfsjkwnng trong cơfdyq thểjkwn, dùtcvkng con mắyzxtt tràzkcvn ngậhhsdp tơfdyqmygvu nhìdkusn chằtizhm chằtizhm cámygvi túrormi, hy vọdoufng códouf thểjkwndkusm ra nguyênobbn nhâwvten làzkcvm mọdoufi chuyệzgbun trởvzignobbn khôtizhng ổddtwn.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.