Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 219 : Hội đàm

    trước sau   
"Chưhjtukkmxng môpjgkn sưhjtu huynh, sưhjtu đubjaxlst mấmzvsy ngàyfrmy trưhjtugcvbc may mắwhwpn Trúbnvsc Cơcffj thàyfrmnh côpjgkng, bởkkmxi vậgyhoy đubjaếxgion đubjaâyfrmy hy vọgubang Chưhjtukkmxng môpjgkn làyfrmm chủbtmc, cấmzvsp cho quyềlkqrn lợbvdpi khai mởkkmx đubjabvdpng phủbtmc"yfrmn Lậgyhop cũpmrang khôpjgkng dôpjgkng dàyfrmi, trựzwmvc tiếxgiop đubjaem mụmlkac đubjaíxwgpch đubjaếxgion đubjaâyfrmy nónckai ra.

"Vừimkua Trúbnvsc Cơcffj thàyfrmnh côpjgkng?" Chung Linh Đjzwibwevo trưhjtugcvbc tiêcknin ngẩmfhkn ra mộbvdpt lábwevt, nhưhjtung sau đubjaóncka liềlkqrn giậgyhot mìbvdpnh hiểwvrtu ra.

Trưhjtugcvbc kia cũpmrang cóncka khôpjgkng íxwgpt ngưhjtudifti giốlhshng nhưhjtu vậgyhoy, nhậgyhon xong Trúbnvsc cơcffj đubjaan vẫmihxn chưhjtua lậgyhop tứxhvmc phụmlkac dùstqfng màyfrmyfrm đubjabvdpi đubjaếxgion khi tựzwmv thấmzvsy thờdifti cơcffj chíxwgpn muồbnvsi mớgcvbi ăpmran vàyfrmo đubjaan dưhjtubvdpc màyfrm Trúbnvsc Cơcffj thàyfrmnh côpjgkng! Vịuyxx Chung chưhjtukkmxng môpjgkn nàyfrmy đubjaem Hàyfrmn Lậgyhop trởkkmx thàyfrmnh mộbvdpt ngưhjtudifti trong đubjaóncka.

"Ha ha, chúbnvsc mừimkung Hàyfrmn sưhjtu đubjaxlst tiếxgion vàyfrmo trúbnvsc cơcffj kỳdjsa! Đjzwixlst tửkfce bậgyhoc cao củbtmca bổeblan môpjgkn lạbwevi tăpmrang thêcknim mộbvdpt ngưhjtudifti, thậgyhot sựzwmvyfrm mộbvdpt việxlstc đubjaábwevng mừimkung!" Chung Linh Đjzwibwevo vuốlhsht ba chònirnm râyfrmu dàyfrmi, cưhjtudifti nónckai.

"Hàyfrmn mỗkkmx chíxwgpnh làyfrmpmray mắwhwpn màyfrm thôpjgki, cóncka đubjaưhjtubvdpc nhưhjtu vậgyhoy cũpmrang làyfrm nhờdifthjtupjgkn ban thưhjtukkmxng Trúbnvsc cơcffj đubjaan cho!"yfrmn Lậgyhop trêcknin mặcblmt tràyfrmn đubjawqjjy xuâyfrmn phong trảbvdp lờdifti.

Chung Linh Đjzwibwevo sau khi nghe xong Hàyfrmn Lậgyhop khábwevch khíxwgp trảbvdp lờdifti, cưhjtudifti nhạbwevt, vừimkua cẩmfhkn thậgyhon dònirnzqoxt Hàyfrmn Lậgyhop mộbvdpt lầwqjjn nữcblma. Lúbnvsc nàyfrmy, hắwhwpn càyfrmng nhìbvdpn Hàyfrmn Lậgyhop càyfrmng thấmzvsy quen mắwhwpt, tuyệxlstt đubjalhshi trưhjtugcvbc kia đubjaãgcvb gặcblmp qua, nhưhjtung rốlhsht cuộbvdpc làyfrmkkmx chỗkkmxyfrmo, thìbvdp nhấmzvst thờdifti nhưhjtu thếxgioyfrmo cũpmrang nghĩyfrm khôpjgkng ra.


Từimku đubjaóncka, Chung Linh Đjzwibwevo khôpjgkng khỏwqjji tựzwmv vuốlhsht cằzvglm lâyfrmm vàyfrmo trầwqjjm ngâyfrmm, suy nghĩyfrm.

yfrmn Lậgyhop thấmzvsy vậgyhoy, trong lònirnng buồbnvsn cưhjtudifti, cũpmrang khôpjgkng quấmzvsy rầwqjjy đubjalhshi phưhjtuơcffjng, liềlkqrn tựzwmvyfrmng chung tràyfrmcknin, chậgyhom rãgcvbi thưhjtukkmxng thứxhvmc vịuyxx ngon củbtmca tràyfrm.

Mộbvdpt lábwevt sau, Chung Linh Đjzwibwevo trong nãgcvbo linh quang vụmlkat lónckae, nhớgcvb tớgcvbi việxlstc Thăpmrang tiêcknin lệxlstnh. Ngưhjtudifti trẻdlbz tuổeblai lúbnvsc trưhjtugcvbc đubjaxhvmng ởkkmx Nghịuyxx sựzwmv đubjaiệxlstn, cùstqfng vớgcvbi vịuyxxhjtu đubjaxlst vẻdlbz mặcblmt bìbvdpnh tĩyfrmnh trưhjtugcvbc mắwhwpt nàyfrmy rấmzvst giốlhshng nhau!

Chung Linh Đjzwibwevo vừimkua hồbnvsi tưhjtukkmxng chi tiếxgiot vềlkqryfrmn Lậgyhop, khôpjgkng khỏwqjji ngẩmfhkng đubjawqjju lêcknin, vẻdlbz mặcblmt ngạbwevc nhiêcknin kinh hôpjgk:

"Chíxwgpnh làyfrm ngưhjtuơcffji, đubjaxlst tửkfcebnvsc trưhjtugcvbc nhờdiftyfrmo Thăpmrang tiêcknin lệxlstnh mớgcvbi cóncka thểwvrt nhậgyhop cốlhshc! Ngưhjtuơcffji cóncka thểwvrt Trúbnvsc Cơcffj thàyfrmnh côpjgkng?"

"Chưhjtukkmxng môpjgkn sưhjtu huynh, đubjaóncka chíxwgpnh làyfrmyfrmn mỗkkmx! Lúbnvsc trưhjtugcvbc việxlstc bábwevi nhậgyhop Hoàyfrmng phong cốlhshc, thậgyhot đubjaúbnvsng làyfrm phảbvdpi cảbvdpm tạbwevbvdpnh cảbvdpm cảbvdpu Chưhjtukkmxng môpjgkn đubjaãgcvb thàyfrmnh toàyfrmn cho!"yfrmn Lậgyhop thấmzvsy đubjalhshi phưhjtuơcffjng nhậgyhon ra mìbvdpnh, cũpmrang khôpjgkng kinh hoảbvdpng, cưhjtudifti nhẹtxjphjtugcvbng vềlkqr Chung Linh Đjzwibwevo tỏwqjj vẻdlbz cảbvdpm ơcffjn.

Chung Linh Đjzwibwevo nghe thấmzvsy đubjalhshi phưhjtuơcffjng nónckai mộbvdpt câyfrmu Chưhjtukkmxng môpjgkn sưhjtu huynh, lúbnvsc nàyfrmy mớgcvbi ýimku thứxhvmc đubjaưhjtubvdpc đubjalhshi phưhjtuơcffjng bâyfrmy giờdift khôpjgkng phảbvdpi làyfrmbwevn tu đubjaxlst tửkfcebnvsc trưhjtugcvbc bábwevi môpjgkn, màyfrmyfrmncka thâyfrmn phậgyhon tu sĩyfrm Trúbnvsc cơcffj kỳdjsa giốlhshng nhưhjtu hắwhwpn! Vìbvdp thếxgio vẻdlbz kinh ngạbwevc trêcknin mặcblmt lậgyhop tứxhvmc biếxgion mấmzvst, khôpjgki phụmlkac lạbwevi vẻdlbz mặcblmt thong dong khôpjgkng bứxhvmc bábwevch, ôpjgkn hònirna nónckai:

"Cũpmrang khôpjgkng cónckabvdp, bổeblan môpjgkn chủbtmc mấmzvsy năpmram trưhjtugcvbc chíxwgpnh làyfrm chiếxgiou theo quy củbtmcyfrmyfrmm việxlstc! Nhưhjtung thậgyhot ra Hàyfrmn sưhjtu đubjaxlstncka thểwvrt lấmzvsy tưhjtu chấmzvst ngụmlkay linh căpmran đubjawvrt Trúbnvsc Cơcffj thàyfrmnh côpjgkng, đubjaâyfrmy mớgcvbi làyfrm việxlstc khôpjgkng thểwvrt ngờdift tớgcvbi! Nếxgiou truyềlkqrn ra ngoàyfrmi, sưhjtu đubjaxlst chỉwuyl sợbvdp lậgyhop tứxhvmc dưhjtuơcffjng danh trong tu tiêcknin giớgcvbi!"

Cho dùstqf Chung Linh Đjzwibwevo biểwvrtu hiệxlstn nhưhjtu đubjaãgcvb khôpjgki phụmlkac bìbvdpnh thưhjtudiftng, nhưhjtung lờdifti nónckai vẫmihxn đubjawvrt lộbvdp ra sựzwmv kinh ngạbwevc trong lònirnng!

Nhưhjtu vậgyhoy cũpmrang khóncka trábwevch, tìbvdpnh huốlhshng củbtmca Hàyfrmn Lậgyhop lúbnvsc trưhjtugcvbc, vịuyxx Chung chưhjtukkmxng môpjgkn nàyfrmy cũpmrang rấmzvst rõgjmdyfrmng. Mộbvdpt ngụmlkay linh căpmran cảbvdp bốlhshn thuộbvdpc tíxwgpnh nhưhjtu vậgyhoy màyfrmpmrang cóncka thểwvrt Trúbnvsc Cơcffj thàyfrmnh côpjgkng, đubjaíxwgpch xábwevc khónckancka thểwvrt thừimkua nhậgyhon đubjaưhjtubvdpc.

yfrmn Lậgyhop thấmzvsy vậgyhoy, cưhjtudifti cưhjtudifti, dùstqfng giọgubang đubjaiệxlstu nửkfcea đubjaùstqfa nửkfcea thậgyhot nónckai:

"Tạbwevi hạbwevpmrang khôpjgkng nghĩyfrm tớgcvbi, ăpmran vàyfrmo mộbvdpt viêcknin Trúbnvsc cơcffj đubjaan lạbwevi thựzwmvc sựzwmv Trúbnvsc Cơcffj thàyfrmnh côpjgkng. Chỉwuylncka thểwvrtnckai đubjaâyfrmy làyfrm ôpjgkng trờdifti hỗkkmx trợbvdp, xem ra Hàyfrmn mỗkkmxpmrang làyfrm ngưhjtudifti cóncka phúbnvsc lớgcvbn!"

yfrmn Lậgyhop tùstqfy tiệxlstn nónckai mộbvdpt câyfrmu, cũpmrang chỉwuylyfrmnckai cho vui.


"Chẳbvdpng qua, Hàyfrmn sưhjtu đubjaxlst! Lúbnvsc trưhjtugcvbc Trúbnvsc cơcffj đubjaan khôpjgkng phảbvdpi đubjaãgcvb tặcblmng cho chábwevu củbtmca Diệxlstp sưhjtu đubjaxlst sao chứxhvm! Vậgyhoy từimku đubjaâyfrmu lạbwevi cóncka đubjaưhjtubvdpc Trúbnvsc cơcffj đubjaan khábwevc?" Chung chưhjtuơcffjng môpjgkn vừimkua cưhjtudifti hai tiếxgiong, liềlkqrn chuyểwvrtn ýimku niệxlstm nhớgcvb tớgcvbi đubjaiềlkqru khóncka hiểwvrtu nàyfrmy, liềlkqrn mởkkmx miệxlstng hỏwqjji.

"Hắwhwpc hắwhwpc! Chưhjtukkmxng môpjgkn sưhjtu huynh, nónckai vềlkqr viêcknin Trúbnvsc cơcffj đubjaan nàyfrmy, cũpmrang làyfrm ngưhjtuơcffji cho ta đubjamzvsy!"yfrmn Lậgyhop trong lònirnng vui vẻdlbz, cưhjtudifti ha hảbvdpnckai.

"Ta?" Chung Linh Đjzwibwevo khôpjgkng thểwvrtyfrmo nghĩyfrm đubjaếxgion, hắwhwpn nhưhjtu thếxgioyfrmo vớgcvbi việxlstc nàyfrmy khôpjgkng cónckamzvsn tưhjtubvdpng?

"Chưhjtukkmxng môpjgkn chẳbvdpng lẽumad đubjaãgcvb quêcknin, trong mấmzvsy ngưhjtudifti cònirnn sốlhshng từimku cấmzvsm đubjauyxxa đubjai ra, cóncka ba ngưhjtudifti đubjalkqru đubjaưhjtubvdpc thưhjtukkmxng Trúbnvsc cơcffj đubjaan, màyfrm ta chíxwgpnh làyfrm mộbvdpt trong ba ngưhjtudifti đubjaóncka!"yfrmn Lậgyhop rốlhsht cuộbvdpc thu hồbnvsi nụmlkahjtudifti, thậgyhot sựzwmvnckai ra.

"Ngưhjtuơcffji chíxwgpnh làyfrm vịuyxximku danh đubjaxlst tửkfce củbtmca Lýimkuhjtu thúbnvsc kia?" Chung Linh Đjzwibwevo rốlhsht cuộbvdpc khôpjgkng thểwvrt bảbvdpo trìbvdp bộbvdpbwevng trấmzvsn tĩyfrmnh, bắwhwpt đubjawqjju đubjaeblai sắwhwpc.

"Khôpjgkng sai, ta chíxwgpnh làyfrm vịuyxx đubjaxlst tửkfceyfrmimkuhjtu tổebla lầwqjjn đubjaóncka tạbwevi cấmzvsm đubjauyxxa thu nhậgyhon!"yfrmn Lậgyhop khôpjgkng phủbtmc nhậgyhon, mộbvdpt lờdifti liềlkqrn thừimkua nhậgyhon.

"Thìbvdp ra làyfrm thếxgio, ta nónckai têcknin Hàyfrmn Lậgyhop nàyfrmy nhưhjtu thếxgioyfrmo quen tai nhưhjtu vậgyhoy? Thìbvdp ra sưhjtu đubjaxlst chíxwgpnh làyfrm đubjaxlst tửkfceyfrmo hai năpmram trưhjtugcvbc, trong cốlhshc phi thưhjtudiftng nổeblai tiếxgiong!" Chung Linh Đjzwibwevo trong mắwhwpt vẻdlbz ngạbwevc nhiêcknin càyfrmng đubjagyhom, nhưhjtung khẩmfhku khíxwgpnckai chuyệxlstn lạbwevi càyfrmng thâyfrmn thiệxlstn hơcffjn mộbvdpt íxwgpt.

Chung Linh Đjzwibwevo ýimku tứxhvm rấmzvst rõgjmdyfrmng. Hàyfrmn Lậgyhop môpjgkt khi đubjaãgcvb Trúbnvsc Cơcffj thàyfrmnh côpjgkng, sau nàyfrmy sẽumad trởkkmx thàyfrmnh đubjaxlst tửkfce chíxwgpnh thứxhvmc củbtmca Lýimkuhjtu thúbnvsc, hắwhwpn cơcffj bảbvdpn chíxwgpn phầwqjjn mưhjtudifti khôpjgkng muốlhshn cùstqfng Hàyfrmn Lậgyhop kếxgiot oábwevn. Hơcffjn nữcblma, hắwhwpn trong lònirnng thầwqjjm nhủbtmc:

"Nhưhjtu vậgyhoy xem ra, vịuyxxyfrmn sưhjtu đubjaxlstyfrmy hếxgiot sứxhvmc may mắwhwpn mớgcvbi cóncka thểwvrt Trúbnvsc Cơcffj thàyfrmnh côpjgkng, bằzvglng khôpjgkng dựzwmva vàyfrmo tưhjtu chấmzvst củbtmca đubjalhshi phưhjtuơcffjng, Trúbnvsc Cơcffj thàyfrmnh côpjgkng tuyệxlstt đubjalhshi mộbvdpt trăpmram khôpjgkng đubjaưhjtubvdpc mộbvdpt!"

Chung Linh Đjzwibwevo tuy trong lònirnng thầwqjjm nhủbtmc nhưhjtu vậgyhoy, nhưhjtung biểwvrtu hiệxlstn ngoàyfrmi mặcblmt rấmzvst tựzwmv nhiêcknin, hưhjtugcvbng Hàyfrmn Lậgyhop khábwevch khíxwgpyfrmi câyfrmu rồbnvsi mớgcvbi đubjawvrtyfrmn Lậgyhop chờdift mộbvdpt lábwevt, hắwhwpn đubjai lấmzvsy danh sábwevch.

yfrmn Lậgyhop tựzwmv nhiêcknin đubjaábwevp ứxhvmng, sau đubjaónckacknin lặcblmng đubjabvdpi đubjalhshi phưhjtuơcffjng quay trởkkmx lạbwevi.

Quábwev thờdifti gian chừimkung mộbvdpt chung tràyfrm nhỏwqjj, Chung Linh Đjzwibwevo rốlhsht cuộbvdpc tay mang mộbvdpt mónckan ngọgubac đubjaiệxlstp màyfrmu trắwhwpng đubjai đubjaếxgion. Tiếxgiop theo đubjalhshi diệxlstn Hàyfrmn Lậgyhop, dùstqfng mộbvdpt câyfrmy búbnvst cábwevn bằzvglng vàyfrmng, tạbwevi phíxwgpa dưhjtugcvbi cùstqfng củbtmca ngọgubac đubjaiệxlstp đubjaiềlkqrn têcknin Hàyfrmn Lậgyhop vàyfrmo.

yfrmn Lậgyhop thấmzvsy vậgyhoy, trong lònirnng vui vẻdlbz, biếxgiot nhưhjtu vậgyhoy làyfrmncka thểwvrt danh chíxwgpnh ngôpjgkn thuậgyhon cóncka đubjaưhjtubvdpc đubjabvdpng phủbtmc.


Chung Linh Đjzwibwevo thưhjtudiftng xuyêcknin xửkfceimku việxlstc nàyfrmy cho đubjaxlst tửkfce Trúbnvsc Cơcffj mớgcvbi, vừimkua thấmzvsy ýimkuhjtudifti trêcknin mặcblmt Hàyfrmn Lậgyhop, tựzwmv nhiêcknin liềlkqrn đubjabwevn ra vàyfrmi phầwqjjn suy nghĩyfrm trong lònirnng Hàyfrmn Lậgyhop. Vìbvdp thếxgio sau khi mỉwuylm cưhjtudifti, từimku trong túbnvsi trữcblm vậgyhot lấmzvsy ra ba khốlhshi linh thạbwevch bậgyhoc trung vàyfrmbwev cờdift nhỏwqjj trêcknin vẽumadpmram đubjawuylnh núbnvsi sưhjtuơcffjng mùstqf che phủbtmc giao cho Hàyfrmn Lậgyhop.

jzwiâyfrmy làyfrmbwevi gìbvdp?"

yfrmn Lậgyhop đubjalhshi vớgcvbi linh thạbwevch bậgyhoc trung, cònirnn cóncka thểwvrtimku giảbvdpi vàyfrmi phầwqjjn, cábwevi nàyfrmy cóncka thểwvrtyfrm phầwqjjn thưhjtukkmxng môpjgkn phábwevi dàyfrmnh cho đubjaxlst tửkfce Trúbnvsc Cơcffj! Nhưhjtung lábwev cờdift lớgcvbn cỡcrqhyfrmn tay cónckapmram hìbvdpnh nàyfrmy dùstqfng đubjawvrtyfrmm gìbvdp? Theo bộbvdpbwevng vàyfrm linh khíxwgp quỷfwwz dịuyxx củbtmca chúbnvsng cho thấmzvsy, tựzwmva hồbnvs khôpjgkng phảbvdpi phábwevp khíxwgpbvdpnh thưhjtudiftng, rấmzvst làyfrm cổebla quábwevi!

nirnn khôpjgkng đubjabvdpi Hàyfrmn Lậgyhop mởkkmx miệxlstng hỏwqjji, Chung Linh Đjzwibwevo lậgyhot tay, lạbwevi lấmzvsy ra mộbvdpt khốlhshi ngọgubac giảbvdpn cấmzvsp cho Hàyfrmn Lậgyhop, sau đubjaóncka giảbvdpi thíxwgpch:

"Mấmzvsy cábwevi linh thạbwevch nàyfrmy, cứxhvm mỗkkmxi ngưhjtudifti vừimkua thàyfrmnh đubjaxlst tửkfce Trúbnvsc Cơcffjpmrang đubjalkqru đubjaưhjtubvdpc tưhjtukkmxng thưhjtukkmxng mộbvdpt lầwqjjn. Vềlkqr sau hàyfrmng năpmram, cònirnn sẽumadncka mộbvdpt khốlhshi linh thạbwevch bậgyhoc trung phábwevt miễpmran phíxwgpyfrm khôpjgkng cầwqjjn cábwevc ngưhjtuơcffji làyfrmm tạbwevp vụmlkabvdp!"

"Cònirnn Mêckni tung kỳdjsayfrmy làyfrm vậgyhot chuẩmfhkn bịuyxx cho việxlstc khai mởkkmx đubjabvdpng phủbtmc. Tuy Mêckni tung phábwevp trậgyhon bàyfrmy ra làyfrm trậgyhon phábwevp kíxwgpch thưhjtugcvbc nhỏwqjj đubjaơcffjn giảbvdpn nhấmzvst, nhưhjtung đubjabtmc đubjawvrt ngăpmran cảbvdpn phàyfrmm nhâyfrmn hoặcblmc dãgcvb thúbnvsyfrmm nhiễpmram! Đjzwiưhjtuơcffjng nhiêcknin nếxgiou sưhjtu đubjaxlst trêcknin thâyfrmn tinh thôpjgkng trậgyhon phábwevp, tựzwmv nhiêcknin cóncka thểwvrt khôpjgkng cầwqjjn mấmzvsy cábwevi tiểwvrtu kỳdjsayfrmy. Mặcblmt khábwevc, khốlhshi ngọgubac giảbvdpn nàyfrmy cóncka thủbtmc phábwevp bàyfrmy trậgyhon vàyfrm thao túbnvsng trậgyhon ởkkmx trong. Đjzwiưhjtuơcffjng nhiêcknin, vềlkqr mộbvdpt sốlhsh sựzwmvbvdpnh cầwqjjn chúbnvs ýimku sau khi Trúbnvsc Cơcffj, ta cũpmrang đubjawvrtkkmxcknin trong. Sau nàyfrmy, sưhjtu đubjaxlstcknin đubjagubac kỹrzgl mộbvdpt phen.

"
Nhọgubac côpjgkng Chưhjtukkmxng môpjgkn sưhjtu huynh rồbnvsi!" Hàyfrmn Lậgyhop hai tay tiếxgiop nhậgyhon, trong miệxlstng liêcknin tiếxgiop cảbvdpm tạbwev khôpjgkng thôpjgki.

Mấmzvsy cábwevi nàyfrmy đubjaíxwgpch xábwevc đubjalkqru làyfrm thứxhvmyfrmn Lậgyhop trưhjtugcvbc mắwhwpt tốlhshi cầwqjjn nhấmzvst, làyfrmm hắwhwpn khôpjgkng khỏwqjji vui mừimkung!

Sựzwmvbvdpnh sau đubjaónckapmrang khôpjgkng cónckabvdp, Hàyfrmn Lậgyhop sau khi cùstqfng vịuyxx Chung chưhjtukkmxng môpjgkn nàyfrmy lạbwevi tábwevn gẫmihxu chừimkung mộbvdpt nézqoxn hưhjtuơcffjng, mớgcvbi cábwevo từimku ly khai khỏwqjji Nghịuyxx sựzwmv đubjaiệxlstn.

Sau khi rờdifti đubjai khỏwqjji thạbwevch đubjaiệxlstn, Hàyfrmn Lậgyhop vốlhshn đubjauyxxnh lậgyhop tứxhvmc bay ra Hoàyfrmng phong cốlhshc, tựzwmvbvdpnh đubjai tìbvdpm mộbvdpt nơcffji tĩyfrmnh mịuyxxch đubjawvrt khai mởkkmx đubjabvdpng phủbtmc.

Nhưhjtung làyfrm tạbwevi nửkfcea đubjaưhjtudiftng, sau mộbvdpt lầwqjjn lậgyhot xem ngọgubac giảbvdpn Chung Linh đubjabwevo cấmzvsp cho, Hàyfrmn Lậgyhop liềlkqrn lậgyhop tứxhvmc thay đubjaeblai chủbtmc ýimku, ngựzwmv khíxwgp chuyểwvrtn hưhjtugcvbng, bay vềlkqr phíxwgpa đubjauyxxa phưhjtuơcffjng khábwevc.

"
Kỳdjsayfrmn cábwevc" têcknin nàyfrmy rấmzvst cóncka khíxwgp thếxgio, rấmzvst cóncka khíxwgp phábwevch! Đjzwiónckapmrang làyfrm mộbvdpt trong mấmzvsy chỗkkmx trọgubang yếxgiou nhấmzvst củbtmca Hoàyfrmng phong cốlhshc!

Bởkkmxi vìbvdpcffji nàyfrmy làyfrmcffji chuyêcknin môpjgkn nuôpjgki dưhjtucrqhng, thuầwqjjn hónckaa linh thúbnvs.

"
Linh thúbnvs" kỳdjsa thậgyhot chíxwgpnh làyfrmckniu thúbnvs. Yêckniu thúbnvs bịuyxx ngưhjtudifti tu tiêcknin thuầwqjjn phụmlkac, tựzwmv nhiêcknin liềlkqrn biếxgion thàyfrmnh cábwevi gọgubai làyfrm linh thúbnvs.

Linh thúbnvs trong Kỳdjsayfrmn cábwevc nàyfrmy, đubjabwevi đubjaa sốlhshpmrang làyfrm linh thúbnvs cấmzvsp mộbvdpt màyfrm thôpjgki, cho dùstqfnckayfrmi linh thúbnvs cấmzvsp hai cábwev biệxlstt, cũpmrang làyfrm củbtmca nhữcblmng ngưhjtudifti khábwevc gởkkmxi tạbwevi nơcffji nàyfrmy, màyfrm khôpjgkng thểwvrtstqfy ýimku sửkfce dụmlkang đubjaưhjtubvdpc.

Chẳbvdpng qua, cho dùstqfyfrm linh thúbnvs cấmzvsp mộbvdpt, cũpmrang cung cấmzvsp rấmzvst nhiềlkqru tiệxlstn lợbvdpi cho chúbnvsng đubjaxlst tửkfce trong cốlhshc. Tỷfwwz nhưhjtunckai, làyfrmm phưhjtuơcffjng tiệxlstn đubjai lạbwevi, bảbvdpo vệxlstpjgkn hộbvdp, tìbvdpm kiếxgiom linh dưhjtubvdpc, hiệxlstp trợbvdp tấmzvsn côpjgkng đubjauyxxch… Màyfrmyfrmn Lậgyhop chíxwgpnh làyfrmhjtugcvbng vềlkqr mộbvdpt trong sốlhshyfrmy, yêckniu thúbnvs "
Song đubjabnvsng thửkfce" màyfrm đubjaếxgion.

Loạbwevi nàyfrmy ngoạbwevi hìbvdpnh nhưhjtugcvbo thửkfcebvdpnh thưhjtudiftng, nhưhjtung làyfrm linh thúbnvsncka mắwhwpt thầwqjjn trờdifti sinh, đubjaúbnvsng làyfrm loàyfrmi đubjaưhjtubvdpc tiếxgion cửkfce trong ngọgubac giảbvdpn Chung Linh Đjzwibwevo cấmzvsp cho Hàyfrmn Lấmzvsp. Chíxwgpnh làyfrm trợbvdp thủbtmc tốlhsht nhấmzvst cho việxlstc tìbvdpm kiếxgiom đubjabvdpng phủbtmc.

Loạbwevi nàyfrmy làyfrmckniu thúbnvs cấmzvsp mộbvdpt bậgyhoc trung, Song đubjabnvsng thửkfcencka khảbvdppmrang dễpmrayfrmng nhìbvdpn thấmzvsu nhữcblmng trởkkmx ngạbwevi bìbvdpnh thưhjtudiftng che khuấmzvst tầwqjjm mắwhwpt củbtmca ngưhjtudifti tu tiêcknin nhưhjtuhjtuơcffjng mùstqf, sôpjgkng, câyfrmy cốlhshi… Hơcffjn nữcblma thiêcknin tíxwgpnh cònirnn thíxwgpch đubjaếxgion nhữcblmng đubjauyxxa phưhjtuơcffjng cóncka nhiềlkqru linh khíxwgp nhấmzvst màyfrm đubjaàyfrmo đubjabvdpng làyfrmm tổebla.

Bởkkmxi vậgyhoy sau khi đubjaưhjtubvdpc huấmzvsn luyệxlstn thêcknim, Song đubjabnvsng thửkfceyfrmy chíxwgpnh làyfrm loàyfrmi truy tìbvdpm tốlhsht nhấmzvst đubjawvrtbvdpm ra đubjauyxxa phưhjtuơcffjng tậgyhop trung linh khíxwgp! Đjzwiưhjtubvdpc đubjaxlst tửkfce trong cốlhshc phi thưhjtudiftng yêckniu thíxwgpch!

yfrmn Lậgyhop thựzwmvc khôpjgkng phảbvdpi lầwqjjn đubjawqjju tiêcknin đubjaếxgion Kỳdjsayfrmn cábwevc nàyfrmy. Trưhjtugcvbc kia, cónckayfrmi lầwqjjn cóncka việxlstc, phảbvdpi theo đubjaưhjtudiftng cửkfcea trưhjtugcvbc vộbvdpi vàyfrmng màyfrm qua nơcffji đubjaâyfrmy. Bởkkmxi vậgyhoy đubjalhshi vớgcvbi nơcffji nàyfrmy khôpjgkng hoàyfrmn toàyfrmn lạbwev lẫmihxm.

Khi hắwhwpn từimku trêcknin trờdifti hạbwev xuốlhshng, dừimkung ởkkmxnirna tiểwvrtu sơcffjn xanh biếxgioc làyfrm Nghêckninh khábwevch đubjaàyfrmi củbtmca Kỳdjsayfrmn cábwevc thìbvdp lậgyhop tứxhvmc cóncka mộbvdpt nữcblm đubjaxlst tửkfce đubjai tớgcvbi, thi lễpmra vớgcvbi Hàyfrmn Lậgyhop nónckai:

"
Vịuyxxhjtu thúbnvsc nàyfrmy, đubjaếxgion đubjawvrt thuêckni linh thúbnvs phảbvdpi khôpjgkng?" Nữcblm đubjaxlst tửkfceyfrmy mớgcvbi mưhjtudifti sábwevu, mưhjtudifti bảbvdpy tuổeblai, thanh thúbnvsy nónckai xong, khôpjgkng khỏwqjji lộbvdp ra vẻdlbz hy vọgubang.

yfrmn Lậgyhop thấmzvsy vậgyhoy, cưhjtudifti nhẹtxjp mởkkmx miệxlstng hỏwqjji:

Hiệxlstn tạbwevi trêcknin núbnvsi, cònirnn cóncka Song đubjabnvsng thửkfce nhàyfrmn rỗkkmxi khôpjgkng? Ta muốlhshn thuêckni mộbvdpt con, dùstqfng hai ngàyfrmy!"


"Cóncka, đubjaưhjtuơcffjng nhiêcknin cóncka! Ta đubjaưhjtua đubjaếxgion cho sưhjtu thúbnvsc mộbvdpt con!" Nữcblm đubjaxlst tửkfceyfrmy nghe thấmzvsy vậgyhoy, trêcknin mặcblmt vui vẻdlbz, cao hứxhvmng nónckai.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.