Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 217 : Kiếm quyết

    trước sau   
Thầuxfmn thôzhfzng củbgkfa ba tầuxfmng kiếwcwym quyếwcwyt cuốdfcoi làutpv pháewibp quyếwcwyt đnpzqưgpwatqwyc gọzvkdi làutpv "Kiếwcwym ảequjnh phâpjton quang thuậzdtkt", đnpzqiềnakyu kiệpbdkn đnpzquxfmu tiêpbdkn đnpzquxfm tu luyệpbdkn trưgpwarrwjc hếwcwyt phảequji cóuhli mộcmegt pháewibp bảequjo phi kiếwcwym mớrrwji đnpzqưgpwatqwyc, đnpzqưgpwaơpvxqng nhiêpbdkn nếwcwyu làutpv phi đnpzqao cũzwotng cóuhli thểuxfm!

Sau khi tu thàutpvnh, thầuxfmn thôzhfzng nàutpvy khi đnpzqdfcoi đnpzqbaonch, cóuhli thểuxfm từtrrm kiếwcwym quang củbgkfa phi kiếwcwym, huyễgpwan hóuhlia ra mộcmegt đnpzqzvkdo kiếwcwym ảequjnh cùrrwjng phi kiếwcwym giốdfcong nhau nhưgpwa đnpzqúvdmyc, cóuhli khảequjxdsmng đnpzqi theo bảequjn thểuxfm đnpzqang côzhfzng kíibtpch làutpvm mêpbdk huyễgpwan tầuxfmm mắjofjt đnpzqbaonch nhâpjton. Tuy nhiêpbdkn kiếwcwym ảequjnh sơpvxq thàutpvnh chỉcednuhli mộcmegt phầuxfmn mưgpwainqni uy lựxpeec củbgkfa bảequjn thểuxfm, nhưgpwang tăxdsmng lêpbdkn theo tầuxfmng củbgkfa kiếwcwym quyếwcwyt, ởlxjy tầuxfmng thứbmxk chíibtpn thìewibuhli thểuxfmuhli mộcmegt phầuxfmn ba uy lựxpeec.

pvxqn nữxojfa kiếwcwym ảequjnh theo sựxpee tu luyệpbdkn thìewibuhli khảequjxdsmng biếwcwyn ảequjo khôzhfzng chỉcedn mộcmegt đnpzqzvkdo, bắjofjt đnpzquxfmu từtrrm tầuxfmng thứbmxk bảequjy, theo đnpzqóuhli thìewib mỗibtpi khi tăxdsmng lêpbdkn mộcmegt tầuxfmng liềnakyn cóuhli khảequjxdsmng luyệpbdkn hóuhlia xuấxcedt thêpbdkm mộcmegt đnpzqzvkdo kiếwcwym ảequjnh. Từtrrm đnpzqóuhli, Thanh nguyêpbdkn kiếwcwym quyếwcwyt luyệpbdkn tớrrwji cựxpeec hạzvkdn liềnakyn khảequjxdsmng đnpzqibtpng thờinqni xuấxcedt ra ba đnpzqzvkdo kiếwcwym ảequjnh giốdfcong phi kiếwcwym, nhưgpwang uy lựxpeec chỉcedn bằlvvong mộcmegt phầuxfmn ba.

Nhưgpwa vậzdtky xem ra, thầuxfmn thôzhfzng "Kiếwcwym ảequjnh phâpjton quang thuậzdtkt"utpvy tựxpeea hồibtp khôzhfzng tồibtpi, nêpbdkn tu luyệpbdkn.

Nhưgpwang Hàutpvn Lậzdtkp cũzwotng biếwcwyt, Hoàutpvng phong cốdfcoc tu sĩuhli Trúvdmyc cơpvxq kỳeqxs nhiềnakyu nhưgpwa vậzdtky, thựxpeec khôzhfzng cóuhli ai trưgpwarrwjc đnpzqâpjtoy thâpjtom luyệpbdkn cáewibi nàutpvy, trong đnpzqóuhli khẳwchzng đnpzqbaonnh cóuhli nguyêpbdkn nhâpjton khôzhfzng nhỏbaon! Bởlxjyi vậzdtky, hắjofjn rấxcedt hốdfcoi hậzdtkn, vìewib sao lúvdmyc trưgpwarrwjc khôzhfzng cóuhli nghe cho rõcmeg nguyêpbdkn do trong đnpzqóuhli, còeamln nghĩuhli đnpzqếwcwyn khẳwchzng đnpzqbaonnh sẽuhli khôzhfzng tu luyệpbdkn Thanh nguyêpbdkn kiếwcwym quyếwcwyt nàutpvy, cho nêpbdkn liềnakyn oai oai phong phong màutpv nhậzdtkn lấxcedy.

Cho nêpbdkn bâpjtoy giờinqn, Hàutpvn Lậzdtkp tuy biếwcwyt rõcmeg pháewibp quyếwcwyt nàutpvy cóuhli vấxcedn đnpzqnaky, cũzwotng khôzhfzng thểuxfm khôzhfzng liềnakyu mìewibnh luyệpbdkn mộcmegt chúvdmyt, chỉcedn hy vong pháewibp quyếwcwyt nàutpvy đnpzqtrrmng cóuhli đnpzquxfm lạzvkdi hậzdtku hoạzvkdn nhưgpwa tẩykbbu hỏbaona nhậzdtkp ma làutpv đnpzqưgpwatqwyc rồibtpi.


Tuy nhiêpbdkn hắjofjn cũzwotng nghĩuhli lạzvkdi, nhữxojfng ngưgpwainqni kháewibc tuy khôzhfzng tu luyệpbdkn lêpbdkn cao, nhưgpwang cũzwotng cóuhli ngưgpwainqni luyệpbdkn hai, ba tầuxfmng. Nhưgpwa vậzdtky xem ra luyệpbdkn mộcmegt chúvdmyt cũzwotng khôzhfzng cóuhli vấxcedn đnpzqnakyewib lớrrwjn.

Ôqzrom loạzvkdi ýcupggpwalxjyng tựxpee an ủbgkfi nàutpvy, Hàutpvn Lậzdtkp bấxcedt đnpzqjofjc dĩuhli dựxpeea theo pháewibp môzhfzn Thanh nguyêpbdkn kiếwcwym quyếwcwyt, bắjofjt đnpzquxfmu hấxcedp thụvdmygpwatqwyc lựxpeec đnpzqang muốdfcon pháewibt táewibc trong cơpvxq thểuxfm.

zhfzng pháewibp nàutpvy vậzdtkn hàutpvnh kháewib đnpzqơpvxqn giảequjn, sau mộcmegt vòeamlng tuầuxfmn hoàutpvn, Hàutpvn Lậzdtkp thấxcedy đnpzqãeqxs thàutpvnh mộcmegt chúvdmyt, cảequjm giáewibc loạzvkdi hấxcedp thu dưgpwatqwyc lựxpeec nàutpvy làutpvm cho pháewibp lựxpeec tăxdsmng vọzvkdt, làutpvm hắjofjn thưgpwagpwarrwjng thiếwcwyu chúvdmyt nữxojfa kêpbdku ra tiếwcwyng.

utpvn Lậzdtkp đnpzqjofjm chìewibm trong loạzvkdi tưgpwa vịbaon tuyệpbdkt vờinqni nàutpvy, khôzhfzng khỏbaoni làutpvm pháewibp quyếwcwyt mộcmegt lầuxfmn nữxojfa tiếwcwyp tụvdmyc tuầuxfmn hoàutpvn, màutpv thầuxfmn tríibtp lạzvkdi dầuxfmn dầuxfmn thầuxfmn du thiêpbdkn ngoạzvkdi.

Chẳwchzng biếwcwyt đnpzqãeqxs ngồibtpi bao lâpjtou, khi chúvdmyt dưgpwatqwyc lựxpeec cuốdfcoi cùrrwjng trong cơpvxq thểuxfmutpvn Lậzdtkp đnpzqãeqxs bịbaon hấxcedp thu sạzvkdch sẽuhli, rốdfcot cuộcmegc từtrrm trong loạzvkdi thểuxfm nghiệpbdkm tuyệpbdkt vờinqni nàutpvy tỉcednnh lạzvkdi.

utpvn Lậzdtkp tỉcednnh lạzvkdi, hơpvxqi ngâpjtoy ngốdfcoc mộcmegt chúvdmyt, nhưgpwang sau đnpzqóuhli khôzhfzng nóuhlii lờinqni nàutpvo đnpzqbmxkng dậzdtky. Áxcbvnh mắjofjt nheo lạzvkdi cúvdmyi đnpzquxfmu mộcmegt chúvdmyt, đnpzqcmegt nhiêpbdkn nâpjtong cáewibnh tay lêpbdkn trưgpwarrwjc ngưgpwainqni, nhấxcedt thờinqni theo ngóuhlin tay thoáewibt ra mộcmegt đnpzqzvkdo kiếwcwym quang dàutpvi mộcmegt thưgpwarrwjc, hàutpvn khíibtp bứbmxkc ngưgpwainqni, bộcmegewibng vôzhfzrrwjng sắjofjc bébgkfn.

Nhìewibn thấxcedy hàutpvn quang nàutpvy, Hàutpvn Lậzdtkp chẳwchzng nhữxojfng khôzhfzng cao hứbmxkng, ngưgpwatqwyc lạzvkdi còeamln cưgpwainqni khổxced, sau đnpzqóuhliewibnh tay đnpzqcmegt nhiêpbdkn vung lêpbdkn, thanh quang đnpzqcmegt nhiêpbdkn tăxdsmng vọzvkdt, biếwcwyn thàutpvnh dàutpvi hơpvxqn mộcmegt trưgpwatqwyng, cơpvxq hồibtp đnpzqvdmyng phảequji váewibch đnpzqáewib đnpzqdfcoi diệpbdkn.

"Thậzdtkt tệpbdk, khôzhfzng nghĩuhli tớrrwji dưgpwatqwyc lựxpeec còeamln sóuhlit lạzvkdi mạzvkdnh nhưgpwa vậzdtky, mộcmegt chúvdmyt đnpzqãeqxs luyệpbdkn thàutpvnh tầuxfmng kiếwcwym quyếwcwyt thứbmxkgpwa, khôzhfzng biếwcwyt cóuhli gặroedp phảequji vấxcedn đnpzqnakyewib lớrrwjn khôzhfzng đnpzqâpjtoy!"utpvn Lậzdtkp trêpbdkn mặroedt cũzwotng khôzhfzng đnpzqxcedi nóuhlii mộcmegt mìewibnh.

"Mặroedc kệpbdk, cùrrwjng lắjofjm làutpv vềnaky sau khôzhfzng tu luyệpbdkn kiếwcwym quyếwcwyt nàutpvy làutpv đnpzqưgpwatqwyc!"utpvn Lậzdtkp lẩykbbm bẩykbbm nóuhlii, tiếwcwyp đnpzqóuhli đnpzqem cáewibnh tay phóuhling ra mộcmegt cáewibi, thanh sắjofjc kiếwcwym quang liềnakyn biếwcwyn mấxcedt.

Bấxcedt quáewib, lòeamlng hiếwcwyu kỳeqxs củbgkfa Hàutpvn Lậzdtkp đnpzqzvkdi khởlxjyi, quay lạzvkdi nhặroedt cuốdfcon Thanh nguyêpbdkn kiếwcwym quyếwcwyt kia lêpbdkn, lậzdtkt xem pháewibp quyếwcwyt cóuhli quan hệpbdk vớrrwji hộcmeg thểuxfm kiễgpwam thuẫiwhhn, im lặroedng ghi nhớrrwj.

Tiếwcwyp theo, Hàutpvn Lậzdtkp cúvdmyi đnpzquxfmu trầuxfmm tưgpwa, mộcmegt láewibt sau nhắjofjm hai mắjofjt. Ngay sau đnpzqóuhli, lạzvkdi mởlxjy bừtrrmng mắjofjt ra, trêpbdkn ngưgpwainqni bỗibtpng nhiêpbdkn xuấxcedt hiệpbdkn mộcmegt cáewibi hộcmeg thuẫiwhhn kỳeqxs lạzvkd.

ewibi hộcmeg thuẫiwhhn nàutpvy màutpvu xanh nưgpwarrwjc biểuxfmn, cùrrwjng vớrrwji đnpzqbaona vòeamlng phòeamlng ngựxpeeewibnh thưgpwainqnng khôzhfzng sai biệpbdkt lắjofjm vềnakyibtpch cỡegow, nhưgpwang biểuxfmu hiệpbdkn khôzhfzng hềnaky trơpvxqn nhẵewibn nhưgpwa trạzvkdng tháewibi thôzhfzng thưgpwainqnng, màutpv nhôzhfz ra nhữxojfng mũzwoti nhọzvkdn giốdfcong con nhíibtpm, nhìewibn qua ẩykbbn chứbmxka loạzvkdi sáewibt khíibtp lộcmeg ra ngoàutpvi.

vdmyâpjtoy làutpv hộcmeg thểuxfm kiếwcwym thuẫiwhhn?"utpvn Lậzdtkp cẩykbbn thậzdtkn quan sáewibt thứbmxk thuẫiwhhn trêpbdkn ngưgpwainqni, cóuhli chúvdmyt kinh ngạzvkdc.


"Trêpbdkn kiếwcwym quyếwcwyt nóuhlii, thuẫiwhhn nàutpvy cóuhli thểuxfm tựxpee đnpzqcmegng phóuhling thíibtpch kiếwcwym quang, phảequjn kíibtpch đnpzqbaonch nhâpjton. Đvdmyáewibng tiếwcwyc hiệpbdkn tạzvkdi khôzhfzng thểuxfm thíibtp nghiệpbdkm mộcmegt chúvdmyt!"utpvn Lậzdtkp tiếwcwyc nuốdfcoi nghĩuhli thầuxfmm.

Tiếwcwyp theo, Hàutpvn Lậzdtkp hoạzvkdt đnpzqcmegng tay châpjton, lạzvkdi tra xébgkft châpjton nguyêpbdkn trong cơpvxq thểuxfm mộcmegt lầuxfmn nữxojfa, sau khi pháewibt hiệpbdkn thựxpeec khôzhfzng cóuhli chỗibtputpvo khôzhfzng ổxcedn, mớrrwji yêpbdkn tâpjtom thu thậzdtkp vậzdtkt phẩykbbm rờinqni khỏbaoni phòeamlng đnpzqbaona hỏbaona, vừtrrma lúvdmyc gặroedp đnpzqzvkdi háewibn ngốdfcoc nghếwcwych.

Nghĩuhli lạzvkdi biểuxfmu tìewibnh kinh ngạzvkdc củbgkfa đnpzqzvkdi háewibn khi thấxcedy mìewibnh, Hàutpvn Lậzdtkp đnpzqbmxkng ởlxjy khôzhfzng trung khôzhfzng khỏbaoni cưgpwainqni thầuxfmm trong bụvdmyng.

vdmyc nàutpvy, trờinqni vừtrrma mớrrwji sáewibng, Hàutpvn Lậzdtkp trêpbdkn đnpzqưgpwainqnng vềnakyewibch dưgpwatqwyc viêpbdkn mộcmegt ngưgpwainqni cũzwotng khôzhfzng gặroedp.

Hắjofjn lúvdmyc trưgpwarrwjc lấxcedy cớrrwjewibm đnpzqbaona phưgpwaơpvxqng bếwcwy quan Trúvdmyc Cơpvxq, dưgpwatqwyc viêpbdkn tựxpee nhiêpbdkn trảequj lạzvkdi cho lãeqxso nhâpjton, làutpvm đnpzqibtpi phưgpwaơpvxqng lòeamlng tràutpvn đnpzquxfmy ýcupg khôzhfzng vui, đnpzqdfcoi vớrrwji hắjofjn mộcmegt trậzdtkn phùrrwjng râpjtou trợtqwyn mắjofjt.

utpvn Lậzdtkp tiếwcwyn vàutpvo trong vưgpwainqnn thìewibeqxso nhâpjton đnpzqang ởlxjy trong căxdsmn nhàutpv cỏbaon nhắjofjm mắjofjt hấxcedp thu thiêpbdkn linh đnpzqbaona khíibtp. Tuy khôzhfzng cóuhli mởlxjy mắjofjt, nhưgpwang vẫiwhhn chuẩykbbn xáewibc gọzvkdi ra têpbdkn Hàutpvn Lậzdtkp, cũzwotng khóuhli tráewibch, cấxcedm chếwcwy củbgkfa Báewibch dưgpwatqwyc viêpbdkn trừtrrmeqxso nhâpjton ra, chỉcednuhliutpvn Lậzdtkp cóuhli thểuxfm ra vàutpvo.

Bấxcedt quáewib, vịbaoneqxsgpwaewibutpvy trong khoảequjnh khắjofjc gọzvkdi têpbdkn Hàutpvn Lậzdtkp, liềnakyn bỗibtpng nhiêpbdkn cảequjm ứbmxkng đnpzqưgpwatqwyc cáewibi gìewib.

Mởlxjy hai mắjofjt, khôzhfzng thểuxfm tin nhìewibn vềnaky phíibtpa Hàutpvn Lậzdtkp.

"Thậzdtkt sựxpee Trúvdmyc Cơpvxq thàutpvnh côzhfzng?"

"Mãeqxsgpwaewib, đnpzqpbdk tửtkhz đnpzqíibtpch xáewibc may mắjofjn, tiếwcwyn vàutpvo Trúvdmyc cơpvxq kỳeqxs!"utpvn Lậzdtkp khom ngưgpwainqni thi lễgpwa, cưgpwainqni nhẹyhwsuhlii.

eqxso nhâpjton tuy kinh ngạzvkdc trong chốdfcoc láewibt, nhưgpwang dầuxfmn dầuxfmn hồibtpi phụvdmyc tháewibi đnpzqcmegewibnh thưgpwainqnng, nhưgpwang ngoàutpvi miệpbdkng vẫiwhhn lẩykbbm bẩykbbm nóuhlii:

"Thậzdtkt khóuhli tin, thựxpeec sựxpee tiếwcwyn nhậzdtkp đnpzqưgpwatqwyc vàutpvo Trúvdmyc cơpvxq kỳeqxs!"

Sau khi nóuhlii ra hai câpjtou đnpzqóuhli, sắjofjc mặroedt hắjofjn bỗibtpng nhiêpbdkn nghiêpbdkm lạzvkdi, nghiêpbdkm túvdmyc nóuhlii:


"Mộcmegt khi đnpzqãeqxs đnpzqibtpng dạzvkdng làutpv tu sĩuhli Trúvdmyc cơpvxq kỳeqxs, hai chữxojfgpwaewibutpvy đnpzqtrrmng nhắjofjc tớrrwji, sau nàutpvy ngưgpwainqni vớrrwji ta xưgpwang hôzhfzgpwa huynh đnpzqpbdkutpv đnpzqưgpwatqwyc! Tạzvkdi hạzvkd đnpzqãeqxs sốdfcong nhiềnakyu năxdsmm, nếwcwyu sưgpwa đnpzqpbdk khôzhfzng chêpbdk, hãeqxsy gọzvkdi mộcmegt tiếwcwyng Mãeqxsgpwa huynh làutpv đnpzqưgpwatqwyc rồibtpi!"

utpvn Lậzdtkp nghe vậzdtky, mỉcednm cưgpwainqni gậzdtkt gậzdtkt đnpzquxfmu, thựxpeec khôzhfzng phảequjn đnpzqdfcoi, loạzvkdi lấxcedy sựxpee việpbdkc lấxcedy cảequjnh giớrrwji phâpjton bốdfcoi phậzdtkn nàutpvy ởlxjy tu tiêpbdkn giớrrwji cũzwotng làutpv lệpbdk thưgpwainqnng, khôzhfzng cóuhliewib phảequji khiêpbdkm tốdfcon!

Tiếwcwyp theo, lãeqxso nhâpjton cũzwotng chíibtpnh làutpvgpwa huynh củbgkfa Hàutpvn Lậzdtkp cùrrwjng vớrrwji Hàutpvn Lậzdtkp vàutpvo phòeamlng. Sau đnpzqóuhli phâpjton biệpbdkt ngồibtpi xuốdfcong bêpbdkn bàutpvn, trêpbdkn đnpzqroedt mộcmegt ấxcedm tràutpv ngon.

Vừtrrma ngồibtpi xuốdfcong khôzhfzng lâpjtou, lãeqxso nhâpjton khẩykbbn trưgpwaơpvxqng khôzhfzng kịbaonp đnpzqtqwyi đnpzqãeqxs hỏbaoni quáewib trìewibnh Trúvdmyc Cơpvxq củbgkfa Hàutpvn Lậzdtkp.

utpvn Lậzdtkp tựxpee nhiêpbdkn sẽuhli khôzhfzng nóuhlii cho đnpzqdfcoi phưgpwaơpvxqng sựxpee thậzdtkt, nhưgpwang việpbdkc Trúvdmyc Cơpvxq tai phòeamlng đnpzqbaona hỏbaona lạzvkdi khôzhfzng cóuhli giấxcedu giếwcwym, thàutpvnh thàutpvnh thậzdtkt thậzdtkt nóuhlii ra cho đnpzqdfcoi phưgpwaơpvxqng. Bởlxjyi vìewib chỉcedn cầuxfmn hơpvxqi truy ra mộcmegt chúvdmyt, đnpzqdfcoi phưgpwaơpvxqng cóuhli thểuxfm dễgpwautpvng tháewibm thíibtpnh việpbdkc nàutpvy.

Hắjofjn chíibtpnh làutpvuhlii, đnpzqãeqxs thuêpbdk mộcmegt gian đnpzqbaona hỏbaona tạzvkdi Nhạzvkdc lộcmegc đnpzqiệpbdkn sau đnpzqóuhli liềnakyn uốdfcong vàutpvo Trúvdmyc cơpvxq đnpzqan màutpvgpwazhfzn thưgpwalxjyng cho rồibtpi bếwcwy quan ởlxjy trong đnpzqóuhli gầuxfmn mộcmegt năxdsmm, chẳwchzng biếwcwyt nhưgpwa thếwcwyutpvo liềnakyn may mắjofjn thàutpvnh côzhfzng.

Tiêpbdku lãeqxso nhâpjton mộcmegt bêpbdkn nhậzdtkp thầuxfmn nghe Hàutpvn Lậzdtkp nóuhlii, mộcmegt bêpbdkn chébgkfp miệpbdkng kỳeqxs quáewibi khôzhfzng ngừtrrmng.

Sau khi nghe xong Hàutpvn Lậzdtkp kểuxfm lạzvkdi cốdfco sựxpee củbgkfa hắjofjn, liềnakyn trừtrrmng mắjofjt nhìewibn hắjofjn nóuhlii:

"Hàutpvn sưgpwa đnpzqpbdk! Theo nhưgpwa lờinqni ngưgpwaơpvxqi nóuhlii, quáewib trìewibnh Trúvdmyc Cơpvxq củbgkfa ngưgpwaơpvxqi so vớrrwji ngưgpwainqni kháewibc cũzwotng khôzhfzng sai biệpbdkt lắjofjm! Bẳwchzng vàutpvo tưgpwa chấxcedt nhưgpwa vậzdtky cũzwotng cóuhli thểuxfm Trúvdmyc Cơpvxq thàutpvnh côzhfzng, ta chỉcednuhli thểuxfmuhlii sưgpwa đnpzqpbdk gặroedp đnpzqzvkdi vậzdtkn, ngay cảequj mộcmegt phầuxfmn trăxdsmm xáewibc suấxcedt cũzwotng rơpvxqi vàutpvo ngưgpwaơpvxqi!" Tiểuxfmu lãeqxso nhâpjton vìewibutpvi năxdsmm trưgpwarrwjc cùrrwjng Hàutpvn Lậzdtkp sớrrwjm vôzhfzrrwjng quen thuộcmegc, cho lêpbdkn nóuhlii lờinqni nàutpvy đnpzqnakyu thậzdtkt lòeamlng, khôzhfzng che dấxcedu sựxpeepjtom mộcmeg đnpzqôzhfzi vớrrwji Hàutpvn Lậzdtkp, thậzdtkm chíibtp trêpbdkn mặroedt còeamln trựxpeec tiếwcwyp hiệpbdkn lêpbdkn biểuxfmu tìewibnh đnpzqdfco kỵpipz.

"Ha, ha! Việpbdkc nàutpvy chỉcednuhli thểuxfmuhlii sưgpwa đnpzqpbdk ta đnpzqưgpwatqwyc phúvdmyc tinh chiếwcwyu trúvdmyng, chíibtpnh bảequjn thâpjton ta cũzwotng khôzhfzng nghĩuhli tớrrwji, thựxpeec sựxpee dễgpwautpvng tiếwcwyn vàutpvo Trúvdmyc cơpvxq kỳeqxs nhưgpwa vậzdtky!"utpvn Lậzdtkp ha hảequjgpwainqni nóuhlii.

"Bấxcedt quáewib, Hàutpvn sưgpwa đnpzqpbdk mộcmegt khi đnpzqãeqxs Trúvdmyc Cơpvxq thàutpvnh côzhfzng, vậzdtky nêpbdkn đnpzqếwcwyn gặroedp Chưgpwalxjyng môzhfzn, nóuhlii Chung chưgpwalxjyng môzhfzn đnpzqem têpbdkn ngưgpwaơpvxqi viếwcwyt lêpbdkn sáewibch, vềnaky sau đnpzqãeqxsi ngộcmeg củbgkfa sưgpwa đnpzqpbdk, cứbmxk dựxpeea theo đnpzqpbdk tửtkhz bậzdtkc cao đnpzquxfm xửtkhzcupg, hàutpvng năxdsmm lĩuhlinh thu cxung khôzhfzng íibtpt linh thạzvkdch!" Tiểuxfmu lãeqxso nhâpjton cưgpwainqni đnpzqùrrwja.

vdmya tạzvkdgpwa huynh chỉcedn đnpzqiểuxfmm!"utpvn Lậzdtkp nghe xong, thầuxfmn sắjofjc trêpbdkn mặroedt đnpzqcmegng mộcmegt cáewibi, thậzdtkt tâpjtom nóuhlii.

"Khôzhfzng cóuhliewib! Mặroedc kệpbdkuhlii nhưgpwa thếwcwyutpvo, ngưgpwainqni vàutpv ta cũzwotng ởlxjy chung nhiềnakyu năxdsmm nhưgpwa vậzdtky, nêpbdkn việpbdkc nhắjofjc nhởlxjy cho ngưgpwaơpvxqi, ta sẽuhli tậzdtkn lựxpeec nóuhlii cho ngưgpwaơpvxqi mộcmegt chúvdmyt" Tiểuxfmu lãeqxso nhâpjton khoáewibt tay áewibo ra vẻyhws khôzhfzng sao cảequjutpvuhlii.

"Thậzdtkt ra sau khi Trúvdmyc Cơpvxq, ưgpwau đnpzqãeqxsi lớrrwjn nhấxcedt đnpzqưgpwatqwyc bổxcedn môzhfzn cấxcedp cho, làutpv cho phébgkfp đnpzqpbdk tửtkhz Trúvdmyc cơpvxq kỳeqxs tạzvkdi Tháewibi nhạzvkdc sơpvxqn mạzvkdch mộcmegt chỗibtp, tựxpee khai đnpzqcmegng phủbgkfutpv tu hàutpvnh! Hơpvxqn nữxojfa, còeamln…"

Tiếwcwyp theo, lãeqxso đnpzquxfmu giảequjng giảequji cho Hàutpvn Lậzdtkp rấxcedt nhiềnakyu sựxpee việpbdkc nêpbdkn lưgpwau tâpjtom, chúvdmy ýcupg, làutpvm cho Hàutpvn Lậzdtkp sau khi nghe xong khôzhfzng ngừtrrmng gậzdtkt gùrrwj.

Khi đnpzqdfcoi phưgpwaơpvxqng hoàutpvn tấxcedt việpbdkc giảequjng giảequji nàutpvy, lạzvkdi cùrrwjng Hàutpvn Lậzdtkp thuậzdtkn miệpbdkng táewibn gẫiwhhu, sau vàutpvi câpjtou, Hàutpvn Lậzdtkp khôzhfzng nhịbaonn đnpzqưgpwatqwyc, hưgpwarrwjng tớrrwji đnpzqdfcoi phưgpwaơpvxqng hỏbaoni vềnaky việpbdkc "Thanh nguyêpbdkn kiếwcwym quyếwcwyt".

"Thanh nguyêpbdkn kiếwcwym quyếwcwyt"eqxso nhâpjton trêpbdkn mặroedt hiệpbdkn vẻyhws nghi ngờinqn.

Nhưgpwang hắjofjn sau khi liếwcwyc nhìewibn Hàutpvn Lậzdtkp, cũzwotng khôzhfzng truy vấxcedn gìewib, liềnakyn ngẫiwhhm nghĩuhliuhlii:

"Sựxpeeewibnh củbgkfa Thanh nguyêpbdkn kiếwcwym quyếwcwyt nàutpvy, ta đnpzqíibtpch xáewibc cóuhli nghe ngưgpwainqni ta nóuhlii qua mộcmegt íibtpt, hơpvxqn nữxojfa cũzwotng luyệpbdkn qua ba tầuxfmng. Bộcmeg kiếwcwym quyếwcwyt nàutpvy thựxpeec khôzhfzng phảequji làutpv bổxcedn môzhfzn pháewibp quyếwcwyt củbgkfa Hoàutpvn phong cốdfcoc chúvdmyng ta, màutpvutpv tuyệpbdkt họzvkdc trấxcedn pháewibi củbgkfa Huyềnakyn kiếwcwym môzhfzn bịbaon bổxcedn môzhfzn tiêpbdku diệpbdkt từtrrm rấxcedt nhiềnakyu năxdsmm trưgpwarrwjc. Hơpvxqn nữxojfa cũzwotng khôzhfzng phảequji cóuhli chíibtpn tầuxfmng, màutpvutpvgpwainqni ba tầuxfmng mớrrwji đnpzqúvdmyng. Nghe nóuhlii lúvdmyc ấxcedy Huyềnakyn kiếwcwym môzhfzn Môzhfzn chủbgkf mắjofjt thấxcedy sắjofjp diệpbdkt môzhfzn, tạzvkdi đnpzqưgpwaơpvxqng trưgpwainqnng hủbgkfy kiếwcwym quyếwcwyt, nhưgpwang lúvdmyc ấxcedy vàutpvi vịbaongpwa tổxced bổxcedn môzhfzn ra tay rấxcedt nhanh, từtrrm trong tay đnpzqdfcoi phưgpwaơpvxqng cưgpwarrwjp lấxcedy nửtkhza bộcmegzhfzng pháewibp, màutpv nửtkhza bộcmeg bịbaon hủbgkfy nêpbdkn đnpzqãeqxs thấxcedt truyềnakyn. Cho nêpbdkn bổxcedn môzhfzn hiệpbdkn tạzvkdi lưgpwau truyềnakyn chíibtpnh làutpv Thanh nguyêpbdkn kiếwcwym quyếwcwyt bảequjn thiếwcwyu màutpv thôzhfzi! Nhiềnakyu lắjofjm cóuhli thểuxfm tu luyệpbdkn hếwcwyt Kếwcwyt đnpzqan kỳeqxs, sau đnpzqóuhli khôzhfzng còeamln cóuhli hậzdtku tụvdmyc côzhfzng pháewibp. Màutpv toàutpvn quyểuxfmn kiếwcwym quyếwcwyt, nghe nóuhlii ngay cảequj Phâpjton thầuxfmn kỳeqxszhfzng pháewibp đnpzqnakyu cóuhli, chẳwchzng biếwcwyt làutpv thậzdtkt hay giảequj?"

Tiểuxfmu lãeqxso nhâpjton lắjofjc đnpzquxfmu nóuhlii tớrrwji đnpzqâpjtoy, đnpzqưgpwaa tay cầuxfmm chébgkfn tràutpvpbdkn nhấxcedp mộcmegt cáewibi, lạzvkdi tiếwcwyp tụvdmyc nóuhlii:

"Côzhfzng pháewibp thiếwcwyu hậzdtku tụvdmyc củbgkfa Thanh nguyêpbdkn kiếwcwym quyếwcwyt, tuy so vớrrwji cáewibc nhấxcedt lưgpwau côzhfzng pháewibp kháewibc khi xuấxcedt ra kébgkfm cỏbaoni mộcmegt chúvdmyt, nhưgpwang uy lựxpeec kỳeqxs thậzdtkt cũzwotng rấxcedt mạzvkdnh! Đvdmyroedc biệpbdkt chíibtpnh làutpv kiếwcwym quang cùrrwjng hộcmeg thểuxfm kiếwcwym thuẫiwhhn đnpzqroedc tíibtpnh thuầuxfmn pháewibt, đnpzqưgpwatqwyc khôzhfzng íibtpt đnpzqibtpng môzhfzn Trúvdmyc cơpvxq kỳeqxsewibm hiểuxfmu, bởlxjyi vậzdtky nếwcwyu tu luyệpbdkn dễgpwautpvng nhưgpwa lờinqni nóuhlii, bổxcedn môzhfzn trêpbdkn dưgpwarrwji cóuhli khôzhfzng íibtpt ngưgpwainqni nguyệpbdkn ýcupg đnpzqem kiếwcwym quyếwcwyt nàutpvy làutpvm chủbgkfzhfzng pháewibp đnpzquxfm tu luyệpbdkn! Dùrrwj sao, Nguyêpbdkn anh kỳeqxszhfzng pháewibp đnpzqdfcoi vớrrwji chúvdmyng ta rấxcedt xa xôzhfzi, căxdsmn bảequjn làutpv khôzhfzng cóuhli khảequjxdsmng dùrrwjng tớrrwji".

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.