Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 217 : Kiếm quyết

    trước sau   
Thầtegdn thôuykang củbopwa ba tầtegdng kiếefhzm quyếefhzt cuốyubpi làveta phásutxp quyếefhzt đpwoiưjzclywkic gọdljci làveta "Kiếefhzm ảpwoinh phâpymen quang thuậyzwut", đpwoiiềnfipu kiệnnenn đpwoitegdu tiêzxtmn đpwoifkpk tu luyệnnenn trưjzclroafc hếefhzt phảpwoii cómixa mộzcfht phásutxp bảpwoio phi kiếefhzm mớroafi đpwoiưjzclywkic, đpwoiưjzclơjzclng nhiêzxtmn nếefhzu làveta phi đpwoiao cũpwoing cómixa thểfkpk!

Sau khi tu thàvetanh, thầtegdn thôuykang nàvetay khi đpwoiyubpi đpwoigdrqch, cómixa thểfkpk từpchy kiếefhzm quang củbopwa phi kiếefhzm, huyễxmeyn hómixaa ra mộzcfht đpwoitulmo kiếefhzm ảpwoinh cùiclang phi kiếefhzm giốyubpng nhau nhưjzcl đpwoiúgtahc, cómixa khảpwoispmnng đpwoii theo bảpwoin thểfkpk đpwoiang côuykang kíoqpzch làvetam mêzxtm huyễxmeyn tầtegdm mắjbmpt đpwoigdrqch nhâpymen. Tuy nhiêzxtmn kiếefhzm ảpwoinh sơjzcl thàvetanh chỉpxhhmixa mộzcfht phầtegdn mưjzcliclai uy lựlxgcc củbopwa bảpwoin thểfkpk, nhưjzclng tăspmnng lêzxtmn theo tầtegdng củbopwa kiếefhzm quyếefhzt, ởljsr tầtegdng thứdkpk chíoqpzn thìqnukmixa thểfkpkmixa mộzcfht phầtegdn ba uy lựlxgcc.

jzcln nữqnswa kiếefhzm ảpwoinh theo sựlxgc tu luyệnnenn thìqnukmixa khảpwoispmnng biếefhzn ảpwoio khôuykang chỉpxhh mộzcfht đpwoitulmo, bắjbmpt đpwoitegdu từpchy tầtegdng thứdkpk bảpwoiy, theo đpwoiómixa thìqnuk mỗddwoi khi tăspmnng lêzxtmn mộzcfht tầtegdng liềnfipn cómixa khảpwoispmnng luyệnnenn hómixaa xuấjzclt thêzxtmm mộzcfht đpwoitulmo kiếefhzm ảpwoinh. Từpchy đpwoiómixa, Thanh nguyêzxtmn kiếefhzm quyếefhzt luyệnnenn tớroafi cựlxgcc hạtulmn liềnfipn khảpwoispmnng đpwoinrkzng thờiclai xuấjzclt ra ba đpwoitulmo kiếefhzm ảpwoinh giốyubpng phi kiếefhzm, nhưjzclng uy lựlxgcc chỉpxhh bằgfwsng mộzcfht phầtegdn ba.

Nhưjzcl vậyzwuy xem ra, thầtegdn thôuykang "Kiếefhzm ảpwoinh phâpymen quang thuậyzwut"vetay tựlxgca hồnrkz khôuykang tồnrkzi, nêzxtmn tu luyệnnenn.

Nhưjzclng Hàvetan Lậyzwup cũpwoing biếefhzt, Hoàvetang phong cốyubpc tu sĩenbb Trúgtahc cơjzcl kỳicla nhiềnfipu nhưjzcl vậyzwuy, thựlxgcc khôuykang cómixa ai trưjzclroafc đpwoiâpymey thâpymem luyệnnenn cásutxi nàvetay, trong đpwoiómixa khẳoqpzng đpwoigdrqnh cómixa nguyêzxtmn nhâpymen khôuykang nhỏqfqd! Bởljsri vậyzwuy, hắjbmpn rấjzclt hốyubpi hậyzwun, vìqnuk sao lúgtahc trưjzclroafc khôuykang cómixa nghe cho rõuutn nguyêzxtmn do trong đpwoiómixa, còycwcn nghĩenbb đpwoiếefhzn khẳoqpzng đpwoigdrqnh sẽyvem khôuykang tu luyệnnenn Thanh nguyêzxtmn kiếefhzm quyếefhzt nàvetay, cho nêzxtmn liềnfipn oai oai phong phong màveta nhậyzwun lấjzcly.

Cho nêzxtmn bâpymey giờicla, Hàvetan Lậyzwup tuy biếefhzt rõuutn phásutxp quyếefhzt nàvetay cómixa vấjzcln đpwoinfip, cũpwoing khôuykang thểfkpk khôuykang liềnfipu mìqnuknh luyệnnenn mộzcfht chúgtaht, chỉpxhh hy vong phásutxp quyếefhzt nàvetay đpwoipchyng cómixa đpwoifkpk lạtulmi hậyzwuu hoạtulmn nhưjzcl tẩokpju hỏqfqda nhậyzwup ma làveta đpwoiưjzclywkic rồnrkzi.


Tuy nhiêzxtmn hắjbmpn cũpwoing nghĩenbb lạtulmi, nhữqnswng ngưjzcliclai khásutxc tuy khôuykang tu luyệnnenn lêzxtmn cao, nhưjzclng cũpwoing cómixa ngưjzcliclai luyệnnenn hai, ba tầtegdng. Nhưjzcl vậyzwuy xem ra luyệnnenn mộzcfht chúgtaht cũpwoing khôuykang cómixa vấjzcln đpwoinfipqnuk lớroafn.

Ôqfqdm loạtulmi ýgdrqjzclljsrng tựlxgc an ủbopwi nàvetay, Hàvetan Lậyzwup bấjzclt đpwoijbmpc dĩenbb dựlxgca theo phásutxp môuykan Thanh nguyêzxtmn kiếefhzm quyếefhzt, bắjbmpt đpwoitegdu hấjzclp thụjbmpjzclywkic lựlxgcc đpwoiang muốyubpn phásutxt tásutxc trong cơjzcl thểfkpk.

uykang phásutxp nàvetay vậyzwun hàvetanh khásutx đpwoiơjzcln giảpwoin, sau mộzcfht vòycwcng tuầtegdn hoàvetan, Hàvetan Lậyzwup thấjzcly đpwoiãpchy thàvetanh mộzcfht chúgtaht, cảpwoim giásutxc loạtulmi hấjzclp thu dưjzclywkic lựlxgcc nàvetay làvetam cho phásutxp lựlxgcc tăspmnng vọdljct, làvetam hắjbmpn thưjzcljzclroafng thiếefhzu chúgtaht nữqnswa kêzxtmu ra tiếefhzng.

vetan Lậyzwup đpwoijbmpm chìqnukm trong loạtulmi tưjzcl vịgdrq tuyệnnent vờiclai nàvetay, khôuykang khỏqfqdi làvetam phásutxp quyếefhzt mộzcfht lầtegdn nữqnswa tiếefhzp tụjbmpc tuầtegdn hoàvetan, màveta thầtegdn tríoqpz lạtulmi dầtegdn dầtegdn thầtegdn du thiêzxtmn ngoạtulmi.

Chẳoqpzng biếefhzt đpwoiãpchy ngồnrkzi bao lâpymeu, khi chúgtaht dưjzclywkic lựlxgcc cuốyubpi cùiclang trong cơjzcl thểfkpkvetan Lậyzwup đpwoiãpchy bịgdrq hấjzclp thu sạtulmch sẽyvem, rốyubpt cuộzcfhc từpchy trong loạtulmi thểfkpk nghiệnnenm tuyệnnent vờiclai nàvetay tỉpxhhnh lạtulmi.

vetan Lậyzwup tỉpxhhnh lạtulmi, hơjzcli ngâpymey ngốyubpc mộzcfht chúgtaht, nhưjzclng sau đpwoiómixa khôuykang nómixai lờiclai nàvetao đpwoidkpkng dậyzwuy. Áyhlmnh mắjbmpt nheo lạtulmi cúgtahi đpwoitegdu mộzcfht chúgtaht, đpwoizcfht nhiêzxtmn nâpymeng cásutxnh tay lêzxtmn trưjzclroafc ngưjzcliclai, nhấjzclt thờiclai theo ngómixan tay thoásutxt ra mộzcfht đpwoitulmo kiếefhzm quang dàvetai mộzcfht thưjzclroafc, hàvetan khíoqpz bứdkpkc ngưjzcliclai, bộzcfhsutxng vôuykaiclang sắjbmpc bépymen.

Nhìqnukn thấjzcly hàvetan quang nàvetay, Hàvetan Lậyzwup chẳoqpzng nhữqnswng khôuykang cao hứdkpkng, ngưjzclywkic lạtulmi còycwcn cưjzcliclai khổtulm, sau đpwoiómixasutxnh tay đpwoizcfht nhiêzxtmn vung lêzxtmn, thanh quang đpwoizcfht nhiêzxtmn tăspmnng vọdljct, biếefhzn thàvetanh dàvetai hơjzcln mộzcfht trưjzclywking, cơjzcl hồnrkz đpwoijbmpng phảpwoii vásutxch đpwoiásutx đpwoiyubpi diệnnenn.

"Thậyzwut tệnnen, khôuykang nghĩenbb tớroafi dưjzclywkic lựlxgcc còycwcn sómixat lạtulmi mạtulmnh nhưjzcl vậyzwuy, mộzcfht chúgtaht đpwoiãpchy luyệnnenn thàvetanh tầtegdng kiếefhzm quyếefhzt thứdkpkjzcl, khôuykang biếefhzt cómixa gặmcctp phảpwoii vấjzcln đpwoinfipqnuk lớroafn khôuykang đpwoiâpymey!"vetan Lậyzwup trêzxtmn mặmcctt cũpwoing khôuykang đpwoitulmi nómixai mộzcfht mìqnuknh.

"Mặmcctc kệnnen, cùiclang lắjbmpm làveta vềnfip sau khôuykang tu luyệnnenn kiếefhzm quyếefhzt nàvetay làveta đpwoiưjzclywkic!"vetan Lậyzwup lẩokpjm bẩokpjm nómixai, tiếefhzp đpwoiómixa đpwoiem cásutxnh tay phómixang ra mộzcfht cásutxi, thanh sắjbmpc kiếefhzm quang liềnfipn biếefhzn mấjzclt.

Bấjzclt quásutx, lòycwcng hiếefhzu kỳicla củbopwa Hàvetan Lậyzwup đpwoitulmi khởljsri, quay lạtulmi nhặmcctt cuốyubpn Thanh nguyêzxtmn kiếefhzm quyếefhzt kia lêzxtmn, lậyzwut xem phásutxp quyếefhzt cómixa quan hệnnen vớroafi hộzcfh thểfkpk kiễxmeym thuẫvsewn, im lặmcctng ghi nhớroaf.

Tiếefhzp theo, Hàvetan Lậyzwup cúgtahi đpwoitegdu trầtegdm tưjzcl, mộzcfht lásutxt sau nhắjbmpm hai mắjbmpt. Ngay sau đpwoiómixa, lạtulmi mởljsr bừpchyng mắjbmpt ra, trêzxtmn ngưjzcliclai bỗddwong nhiêzxtmn xuấjzclt hiệnnenn mộzcfht cásutxi hộzcfh thuẫvsewn kỳicla lạtulm.

sutxi hộzcfh thuẫvsewn nàvetay màvetau xanh nưjzclroafc biểfkpkn, cùiclang vớroafi đpwoigdrqa vòycwcng phòycwcng ngựlxgcqnuknh thưjzcliclang khôuykang sai biệnnent lắjbmpm vềnfipoqpzch cỡsvfz, nhưjzclng biểfkpku hiệnnenn khôuykang hềnfip trơjzcln nhẵkhcfn nhưjzcl trạtulmng thásutxi thôuykang thưjzcliclang, màveta nhôuyka ra nhữqnswng mũpwoii nhọdljcn giốyubpng con nhíoqpzm, nhìqnukn qua ẩokpjn chứdkpka loạtulmi sásutxt khíoqpz lộzcfh ra ngoàvetai.

xmeyâpymey làveta hộzcfh thểfkpk kiếefhzm thuẫvsewn?"vetan Lậyzwup cẩokpjn thậyzwun quan sásutxt thứdkpk thuẫvsewn trêzxtmn ngưjzcliclai, cómixa chúgtaht kinh ngạtulmc.


"Trêzxtmn kiếefhzm quyếefhzt nómixai, thuẫvsewn nàvetay cómixa thểfkpk tựlxgc đpwoizcfhng phómixang thíoqpzch kiếefhzm quang, phảpwoin kíoqpzch đpwoigdrqch nhâpymen. Đxmeyásutxng tiếefhzc hiệnnenn tạtulmi khôuykang thểfkpk thíoqpz nghiệnnenm mộzcfht chúgtaht!"vetan Lậyzwup tiếefhzc nuốyubpi nghĩenbb thầtegdm.

Tiếefhzp theo, Hàvetan Lậyzwup hoạtulmt đpwoizcfhng tay châpymen, lạtulmi tra xépymet châpymen nguyêzxtmn trong cơjzcl thểfkpk mộzcfht lầtegdn nữqnswa, sau khi phásutxt hiệnnenn thựlxgcc khôuykang cómixa chỗddwovetao khôuykang ổtulmn, mớroafi yêzxtmn tâpymem thu thậyzwup vậyzwut phẩokpjm rờiclai khỏqfqdi phòycwcng đpwoigdrqa hỏqfqda, vừpchya lúgtahc gặmcctp đpwoitulmi hásutxn ngốyubpc nghếefhzch.

Nghĩenbb lạtulmi biểfkpku tìqnuknh kinh ngạtulmc củbopwa đpwoitulmi hásutxn khi thấjzcly mìqnuknh, Hàvetan Lậyzwup đpwoidkpkng ởljsr khôuykang trung khôuykang khỏqfqdi cưjzcliclai thầtegdm trong bụjbmpng.

gtahc nàvetay, trờiclai vừpchya mớroafi sásutxng, Hàvetan Lậyzwup trêzxtmn đpwoiưjzcliclang vềnfipsutxch dưjzclywkic viêzxtmn mộzcfht ngưjzcliclai cũpwoing khôuykang gặmcctp.

Hắjbmpn lúgtahc trưjzclroafc lấjzcly cớroafqnukm đpwoigdrqa phưjzclơjzclng bếefhz quan Trúgtahc Cơjzcl, dưjzclywkic viêzxtmn tựlxgc nhiêzxtmn trảpwoi lạtulmi cho lãpchyo nhâpymen, làvetam đpwoinrkzi phưjzclơjzclng lòycwcng tràvetan đpwoitegdy ýgdrq khôuykang vui, đpwoiyubpi vớroafi hắjbmpn mộzcfht trậyzwun phùiclang râpymeu trợywkin mắjbmpt.

vetan Lậyzwup tiếefhzn vàvetao trong vưjzcliclan thìqnukpchyo nhâpymen đpwoiang ởljsr trong căspmnn nhàveta cỏqfqd nhắjbmpm mắjbmpt hấjzclp thu thiêzxtmn linh đpwoigdrqa khíoqpz. Tuy khôuykang cómixa mởljsr mắjbmpt, nhưjzclng vẫvsewn chuẩokpjn xásutxc gọdljci ra têzxtmn Hàvetan Lậyzwup, cũpwoing khómixa trásutxch, cấjzclm chếefhz củbopwa Básutxch dưjzclywkic viêzxtmn trừpchypchyo nhâpymen ra, chỉpxhhmixavetan Lậyzwup cómixa thểfkpk ra vàvetao.

Bấjzclt quásutx, vịgdrqpchyjzclsutxvetay trong khoảpwoinh khắjbmpc gọdljci têzxtmn Hàvetan Lậyzwup, liềnfipn bỗddwong nhiêzxtmn cảpwoim ứdkpkng đpwoiưjzclywkic cásutxi gìqnuk.

Mởljsr hai mắjbmpt, khôuykang thểfkpk tin nhìqnukn vềnfip phíoqpza Hàvetan Lậyzwup.

"Thậyzwut sựlxgc Trúgtahc Cơjzcl thàvetanh côuykang?"

"Mãpchyjzclsutx, đpwoinnen tửljsr đpwoiíoqpzch xásutxc may mắjbmpn, tiếefhzn vàvetao Trúgtahc cơjzcl kỳicla!"vetan Lậyzwup khom ngưjzcliclai thi lễxmey, cưjzcliclai nhẹxloymixai.

pchyo nhâpymen tuy kinh ngạtulmc trong chốyubpc lásutxt, nhưjzclng dầtegdn dầtegdn hồnrkzi phụjbmpc thásutxi đpwoizcfhqnuknh thưjzcliclang, nhưjzclng ngoàvetai miệnnenng vẫvsewn lẩokpjm bẩokpjm nómixai:

"Thậyzwut khómixa tin, thựlxgcc sựlxgc tiếefhzn nhậyzwup đpwoiưjzclywkic vàvetao Trúgtahc cơjzcl kỳicla!"

Sau khi nómixai ra hai câpymeu đpwoiómixa, sắjbmpc mặmcctt hắjbmpn bỗddwong nhiêzxtmn nghiêzxtmm lạtulmi, nghiêzxtmm túgtahc nómixai:


"Mộzcfht khi đpwoiãpchy đpwoinrkzng dạtulmng làveta tu sĩenbb Trúgtahc cơjzcl kỳicla, hai chữqnswjzclsutxvetay đpwoipchyng nhắjbmpc tớroafi, sau nàvetay ngưjzcliclai vớroafi ta xưjzclng hôuykajzcl huynh đpwoinnenveta đpwoiưjzclywkic! Tạtulmi hạtulm đpwoiãpchy sốyubpng nhiềnfipu năspmnm, nếefhzu sưjzcl đpwoinnen khôuykang chêzxtm, hãpchyy gọdljci mộzcfht tiếefhzng Mãpchyjzcl huynh làveta đpwoiưjzclywkic rồnrkzi!"

vetan Lậyzwup nghe vậyzwuy, mỉpxhhm cưjzcliclai gậyzwut gậyzwut đpwoitegdu, thựlxgcc khôuykang phảpwoin đpwoiyubpi, loạtulmi lấjzcly sựlxgc việnnenc lấjzcly cảpwoinh giớroafi phâpymen bốyubpi phậyzwun nàvetay ởljsr tu tiêzxtmn giớroafi cũpwoing làveta lệnnen thưjzcliclang, khôuykang cómixaqnuk phảpwoii khiêzxtmm tốyubpn!

Tiếefhzp theo, lãpchyo nhâpymen cũpwoing chíoqpznh làvetajzcl huynh củbopwa Hàvetan Lậyzwup cùiclang vớroafi Hàvetan Lậyzwup vàvetao phòycwcng. Sau đpwoiómixa phâpymen biệnnent ngồnrkzi xuốyubpng bêzxtmn bàvetan, trêzxtmn đpwoimcctt mộzcfht ấjzclm tràveta ngon.

Vừpchya ngồnrkzi xuốyubpng khôuykang lâpymeu, lãpchyo nhâpymen khẩokpjn trưjzclơjzclng khôuykang kịgdrqp đpwoiywkii đpwoiãpchy hỏqfqdi quásutx trìqnuknh Trúgtahc Cơjzcl củbopwa Hàvetan Lậyzwup.

vetan Lậyzwup tựlxgc nhiêzxtmn sẽyvem khôuykang nómixai cho đpwoiyubpi phưjzclơjzclng sựlxgc thậyzwut, nhưjzclng việnnenc Trúgtahc Cơjzcl tai phòycwcng đpwoigdrqa hỏqfqda lạtulmi khôuykang cómixa giấjzclu giếefhzm, thàvetanh thàvetanh thậyzwut thậyzwut nómixai ra cho đpwoiyubpi phưjzclơjzclng. Bởljsri vìqnuk chỉpxhh cầtegdn hơjzcli truy ra mộzcfht chúgtaht, đpwoiyubpi phưjzclơjzclng cómixa thểfkpk dễxmeyvetang thásutxm thíoqpznh việnnenc nàvetay.

Hắjbmpn chíoqpznh làvetamixai, đpwoiãpchy thuêzxtm mộzcfht gian đpwoigdrqa hỏqfqda tạtulmi Nhạtulmc lộzcfhc đpwoiiệnnenn sau đpwoiómixa liềnfipn uốyubpng vàvetao Trúgtahc cơjzcl đpwoian màvetajzcluykan thưjzclljsrng cho rồnrkzi bếefhz quan ởljsr trong đpwoiómixa gầtegdn mộzcfht năspmnm, chẳoqpzng biếefhzt nhưjzcl thếefhzvetao liềnfipn may mắjbmpn thàvetanh côuykang.

Tiêzxtmu lãpchyo nhâpymen mộzcfht bêzxtmn nhậyzwup thầtegdn nghe Hàvetan Lậyzwup nómixai, mộzcfht bêzxtmn chépymep miệnnenng kỳicla quásutxi khôuykang ngừpchyng.

Sau khi nghe xong Hàvetan Lậyzwup kểfkpk lạtulmi cốyubp sựlxgc củbopwa hắjbmpn, liềnfipn trừpchyng mắjbmpt nhìqnukn hắjbmpn nómixai:

"Hàvetan sưjzcl đpwoinnen! Theo nhưjzcl lờiclai ngưjzclơjzcli nómixai, quásutx trìqnuknh Trúgtahc Cơjzcl củbopwa ngưjzclơjzcli so vớroafi ngưjzcliclai khásutxc cũpwoing khôuykang sai biệnnent lắjbmpm! Bẳoqpzng vàvetao tưjzcl chấjzclt nhưjzcl vậyzwuy cũpwoing cómixa thểfkpk Trúgtahc Cơjzcl thàvetanh côuykang, ta chỉpxhhmixa thểfkpkmixai sưjzcl đpwoinnen gặmcctp đpwoitulmi vậyzwun, ngay cảpwoi mộzcfht phầtegdn trăspmnm xásutxc suấjzclt cũpwoing rơjzcli vàvetao ngưjzclơjzcli!" Tiểfkpku lãpchyo nhâpymen vìqnukvetai năspmnm trưjzclroafc cùiclang Hàvetan Lậyzwup sớroafm vôuykaiclang quen thuộzcfhc, cho lêzxtmn nómixai lờiclai nàvetay đpwoinfipu thậyzwut lòycwcng, khôuykang che dấjzclu sựlxgcpymem mộzcfh đpwoiôuykai vớroafi Hàvetan Lậyzwup, thậyzwum chíoqpz trêzxtmn mặmcctt còycwcn trựlxgcc tiếefhzp hiệnnenn lêzxtmn biểfkpku tìqnuknh đpwoiyubp kỵpzjd.

"Ha, ha! Việnnenc nàvetay chỉpxhhmixa thểfkpkmixai sưjzcl đpwoinnen ta đpwoiưjzclywkic phúgtahc tinh chiếefhzu trúgtahng, chíoqpznh bảpwoin thâpymen ta cũpwoing khôuykang nghĩenbb tớroafi, thựlxgcc sựlxgc dễxmeyvetang tiếefhzn vàvetao Trúgtahc cơjzcl kỳicla nhưjzcl vậyzwuy!"vetan Lậyzwup ha hảpwoijzcliclai nómixai.

"Bấjzclt quásutx, Hàvetan sưjzcl đpwoinnen mộzcfht khi đpwoiãpchy Trúgtahc Cơjzcl thàvetanh côuykang, vậyzwuy nêzxtmn đpwoiếefhzn gặmcctp Chưjzclljsrng môuykan, nómixai Chung chưjzclljsrng môuykan đpwoiem têzxtmn ngưjzclơjzcli viếefhzt lêzxtmn sásutxch, vềnfip sau đpwoiãpchyi ngộzcfh củbopwa sưjzcl đpwoinnen, cứdkpk dựlxgca theo đpwoinnen tửljsr bậyzwuc cao đpwoifkpk xửljsrgdrq, hàvetang năspmnm lĩenbbnh thu cxung khôuykang íoqpzt linh thạtulmch!" Tiểfkpku lãpchyo nhâpymen cưjzcliclai đpwoiùiclaa.

xmeya tạtulmjzcl huynh chỉpxhh đpwoiiểfkpkm!"vetan Lậyzwup nghe xong, thầtegdn sắjbmpc trêzxtmn mặmcctt đpwoizcfhng mộzcfht cásutxi, thậyzwut tâpymem nómixai.

"Khôuykang cómixaqnuk! Mặmcctc kệnnenmixai nhưjzcl thếefhzvetao, ngưjzcliclai vàveta ta cũpwoing ởljsr chung nhiềnfipu năspmnm nhưjzcl vậyzwuy, nêzxtmn việnnenc nhắjbmpc nhởljsr cho ngưjzclơjzcli, ta sẽyvem tậyzwun lựlxgcc nómixai cho ngưjzclơjzcli mộzcfht chúgtaht" Tiểfkpku lãpchyo nhâpymen khoásutxt tay ásutxo ra vẻeusj khôuykang sao cảpwoivetamixai.

"Thậyzwut ra sau khi Trúgtahc Cơjzcl, ưjzclu đpwoiãpchyi lớroafn nhấjzclt đpwoiưjzclywkic bổtulmn môuykan cấjzclp cho, làveta cho phépymep đpwoinnen tửljsr Trúgtahc cơjzcl kỳicla tạtulmi Thásutxi nhạtulmc sơjzcln mạtulmch mộzcfht chỗddwo, tựlxgc khai đpwoizcfhng phủbopwveta tu hàvetanh! Hơjzcln nữqnswa, còycwcn…"

Tiếefhzp theo, lãpchyo đpwoitegdu giảpwoing giảpwoii cho Hàvetan Lậyzwup rấjzclt nhiềnfipu sựlxgc việnnenc nêzxtmn lưjzclu tâpymem, chúgtah ýgdrq, làvetam cho Hàvetan Lậyzwup sau khi nghe xong khôuykang ngừpchyng gậyzwut gùicla.

Khi đpwoiyubpi phưjzclơjzclng hoàvetan tấjzclt việnnenc giảpwoing giảpwoii nàvetay, lạtulmi cùiclang Hàvetan Lậyzwup thuậyzwun miệnnenng tásutxn gẫvsewu, sau vàvetai câpymeu, Hàvetan Lậyzwup khôuykang nhịgdrqn đpwoiưjzclywkic, hưjzclroafng tớroafi đpwoiyubpi phưjzclơjzclng hỏqfqdi vềnfip việnnenc "Thanh nguyêzxtmn kiếefhzm quyếefhzt".

"Thanh nguyêzxtmn kiếefhzm quyếefhzt"pchyo nhâpymen trêzxtmn mặmcctt hiệnnenn vẻeusj nghi ngờicla.

Nhưjzclng hắjbmpn sau khi liếefhzc nhìqnukn Hàvetan Lậyzwup, cũpwoing khôuykang truy vấjzcln gìqnuk, liềnfipn ngẫvsewm nghĩenbbmixai:

"Sựlxgcqnuknh củbopwa Thanh nguyêzxtmn kiếefhzm quyếefhzt nàvetay, ta đpwoiíoqpzch xásutxc cómixa nghe ngưjzcliclai ta nómixai qua mộzcfht íoqpzt, hơjzcln nữqnswa cũpwoing luyệnnenn qua ba tầtegdng. Bộzcfh kiếefhzm quyếefhzt nàvetay thựlxgcc khôuykang phảpwoii làveta bổtulmn môuykan phásutxp quyếefhzt củbopwa Hoàvetan phong cốyubpc chúgtahng ta, màvetaveta tuyệnnent họdljcc trấjzcln phásutxi củbopwa Huyềnfipn kiếefhzm môuykan bịgdrq bổtulmn môuykan tiêzxtmu diệnnent từpchy rấjzclt nhiềnfipu năspmnm trưjzclroafc. Hơjzcln nữqnswa cũpwoing khôuykang phảpwoii cómixa chíoqpzn tầtegdng, màvetavetajzcliclai ba tầtegdng mớroafi đpwoiúgtahng. Nghe nómixai lúgtahc ấjzcly Huyềnfipn kiếefhzm môuykan Môuykan chủbopw mắjbmpt thấjzcly sắjbmpp diệnnent môuykan, tạtulmi đpwoiưjzclơjzclng trưjzcliclang hủbopwy kiếefhzm quyếefhzt, nhưjzclng lúgtahc ấjzcly vàvetai vịgdrqjzcl tổtulm bổtulmn môuykan ra tay rấjzclt nhanh, từpchy trong tay đpwoiyubpi phưjzclơjzclng cưjzclroafp lấjzcly nửljsra bộzcfhuykang phásutxp, màveta nửljsra bộzcfh bịgdrq hủbopwy nêzxtmn đpwoiãpchy thấjzclt truyềnfipn. Cho nêzxtmn bổtulmn môuykan hiệnnenn tạtulmi lưjzclu truyềnfipn chíoqpznh làveta Thanh nguyêzxtmn kiếefhzm quyếefhzt bảpwoin thiếefhzu màveta thôuykai! Nhiềnfipu lắjbmpm cómixa thểfkpk tu luyệnnenn hếefhzt Kếefhzt đpwoian kỳicla, sau đpwoiómixa khôuykang còycwcn cómixa hậyzwuu tụjbmpc côuykang phásutxp. Màveta toàvetan quyểfkpkn kiếefhzm quyếefhzt, nghe nómixai ngay cảpwoi Phâpymen thầtegdn kỳiclauykang phásutxp đpwoinfipu cómixa, chẳoqpzng biếefhzt làveta thậyzwut hay giảpwoi?"

Tiểfkpku lãpchyo nhâpymen lắjbmpc đpwoitegdu nómixai tớroafi đpwoiâpymey, đpwoiưjzcla tay cầtegdm chépymen tràvetazxtmn nhấjzclp mộzcfht cásutxi, lạtulmi tiếefhzp tụjbmpc nómixai:

"Côuykang phásutxp thiếefhzu hậyzwuu tụjbmpc củbopwa Thanh nguyêzxtmn kiếefhzm quyếefhzt, tuy so vớroafi cásutxc nhấjzclt lưjzclu côuykang phásutxp khásutxc khi xuấjzclt ra képymem cỏqfqdi mộzcfht chúgtaht, nhưjzclng uy lựlxgcc kỳicla thậyzwut cũpwoing rấjzclt mạtulmnh! Đxmeymcctc biệnnent chíoqpznh làveta kiếefhzm quang cùiclang hộzcfh thểfkpk kiếefhzm thuẫvsewn đpwoimcctc tíoqpznh thuầtegdn phásutxt, đpwoiưjzclywkic khôuykang íoqpzt đpwoinrkzng môuykan Trúgtahc cơjzcl kỳiclaqnukm hiểfkpku, bởljsri vậyzwuy nếefhzu tu luyệnnenn dễxmeyvetang nhưjzcl lờiclai nómixai, bổtulmn môuykan trêzxtmn dưjzclroafi cómixa khôuykang íoqpzt ngưjzcliclai nguyệnnenn ýgdrq đpwoiem kiếefhzm quyếefhzt nàvetay làvetam chủbopwuykang phásutxp đpwoifkpk tu luyệnnenn! Dùicla sao, Nguyêzxtmn anh kỳiclauykang phásutxp đpwoiyubpi vớroafi chúgtahng ta rấjzclt xa xôuykai, căspmnn bảpwoin làveta khôuykang cómixa khảpwoispmnng dùiclang tớroafi".

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.