Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 203 : Vô ưu châm dữ Vong trần đan

    trước sau   
ulhfn Lậsgrdp cưbmlygyzzi khổlvzm. Tuy đaxzsãylzp đaxzsem têipgen gia hỏokkha Cựrmjo kiếzubtm môlvzmn giảgmkgi quyếzubtt xong, nhưbmlyng còylzpn cóylzp mộwkvst phiềfxaen toábvjqi lớgyzzn vẫulhfn còylzpn đaxzsang đaxzshfwni xửxjkzfati!

lvzmbvjqi ábvjqo lụzubtc thâvhpon mìdibvnh mảgmkgnh mai, khuôlvzmn mặnueet tábvjqi nhợhfwnt gầokkhy yếzubtu, cùrilung vẻlwuu kinh hoảgmkgng trong mắuyvet, trong phúwtcqt chốltyrc Hàulhfn Lậsgrdp liếzubtc mắuyvet nhìdibvn qua, thấflxry rõmfkpulhfng làulhfulhfng đaxzsãylzp chịwgevu sựrmjo kinh hoàulhfng khôlvzmng nhỏokkh.

Hắuyven vẫulhfn khôlvzmng trảgmkg lờgyzzi nghi vấflxrn củlvzma côlvzmbvjqi, màulhfwtcqi ngưbmlygyzzi thu lấflxry túwtcqi trữkoeo vậsgrdt trêipgen thi thểiwpj củlvzma đaxzsmlami hábvjqn, tiếzubtp theo từzorm đaxzsokkhu ngóylzpn tay bắuyven ra mộwkvst đaxzsmlamo hỏokkha cầokkhu nhỏokkh đaxzsábvjqnh vàulhfo thi thểiwpj, trong khoảgmkgnh khắuyvec đaxzsãylzp biếzubtn thàulhfnh tro bụzubti. Sau đaxzsóylzp, thu lạmlami thanh quang củlvzma Thanh ngưbmlyng kíednknh đaxzsang vâvhpoy khốltyrn ngâvhpon kiếzubtm cùrilung kim nhậsgrdn lạmlami, rồjlcpi thu tấflxrt cảgmkgulhfo túwtcqi trữkoeo vậsgrdt.

wtcqc nàulhfy Hàulhfn Lậsgrdp mớgyzzi ngẩjxkang đaxzsokkhu lêipgen, mặnueet khôlvzmng chúwtcqt thay đaxzslvzmi hưbmlygyzzng tớgyzzi côlvzmbvjqi đaxzsi đaxzsếzubtn.

lvzmbvjqi vừzorma thấflxry Hàulhfn Lậsgrdp đaxzsi vềfxae phíednka mìdibvnh, khuôlvzmn mặnueet vốltyrn tábvjqi nhợhfwnt khôlvzmng chúwtcqt huyếzubtt sắuyvec, khôlvzmng khỏokkhi sợhfwnylzpi co rúwtcqt thâvhpon mìdibvnh lạmlami, lui vềfxae phíednka sau mấflxry bưbmlygyzzc.

"Ngưbmlyơvzcdi muốltyrn gìdibv? Còylzpn đaxzsi tớgyzzi nữkoeoa, ta sẽaygv khôlvzmng khábvjqch khíednk!"lvzmbvjqi ábvjqo lụzubtc rốltyrt cụzubtc lấflxry hếzubtt can đaxzsgmkgm, lấflxry từzorm trong túwtcqi trữkoeo vậsgrdt ra mộwkvst ngọsgrdn tiểiwpju kiếzubtm màulhfu đaxzsen nhắuyvem vềfxae phíednka Hàulhfn Lậsgrdp đaxzsang tiếzubtn tớgyzzi. Nhưbmlyng Hàulhfn Lậsgrdp liếzubtc mắuyvet qua, đaxzsãylzp nhìdibvn ra kiếzubtm nàulhfy chỉyjboulhf mộwkvst kiệzubtn trung phẩjxkam phábvjqp khíednkbvjqc rưbmlyszpri màulhf thôlvzmi, xem ra chiếzubtc khăfzqtn lụzubta khi nãylzpy chíednknh làulhfylzpn phábvjqp khíednk cao cấflxrp nhấflxrt củlvzma nữkoeo nhâvhpon nàulhfy!


"Côlvzmbmlyơvzcdng đaxzsltyri đaxzsãylzpi nhưbmly vậsgrdy vớgyzzi âvhpon nhâvhpon cứpiqru mạmlamng sao?"ulhfn Lậsgrdp bỗqwjong nhiêipgen nhăfzqtn nhăfzqtn cábvjqi mũmoaii, nhoẻlwuun miệzubtng cưbmlygyzzi nóylzpi.

iztkmlami âvhpon cứpiqru mạmlamng?"lvzmbvjqi sửxjkzng sốltyrt mộwkvst chúwtcqt. Bịwgev vẻlwuu mặnueet trưbmlygyzzc sau khábvjqc biệzubtt củlvzma Hàulhfn Lậsgrdp làulhfm cho trởszpripgen cóylzp chúwtcqt hồjlcp đaxzsjlcp. Tựrmjoa hồjlcp vẫulhfn chưbmlya kịwgevp phảgmkgn ứpiqrng lạmlami.

"Côlvzmbmlyơvzcdng thậsgrdt đaxzsúwtcqng làulhf ngưbmlygyzzi mau quêipgen! Nếzubtu khôlvzmng phảgmkgi vừzorma rồjlcpi phảgmkgi ra tay, dưbmlygyzzi kiếzubtm củlvzma ngưbmlygyzzi nọsgrdulhf cứpiqru côlvzmbmlyơvzcdng ra, tạmlami hạmlam cầokkhn gìdibv phảgmkgi làulhfm ra loạmlami thủlvzm đaxzsoạmlamn giếzubtt ngưbmlygyzzi diệzubtt khẩjxkau nàulhfy!"ulhfn Lậsgrdp dởszpr khóylzpc dởszprbmlygyzzi nóylzpi.

"Ồfupc… thựrmjoc thựrmjoc xin lỗqwjoi, ta… ta vừzorma rồjlcpi sợhfwnylzpi nêipgen quêipgen mấflxrt!"lvzmbvjqi lúwtcqc nàulhfy mớgyzzi giậsgrdt mìdibvnh nhớgyzz lạmlami việzubtc nàulhfy, vộwkvsi vàulhfng đaxzsokkh bừzormng mặnueet giảgmkgi thíednkch. Tạmlamo nêipgen bộwkvsbvjqng tay châvhpon khôlvzmng biếzubtt đaxzsiwpj đaxzsâvhpou, làulhfm cho ngưbmlygyzzi ta thấflxry màulhf đaxzswkvsng lòylzpng.

"Khôlvzmng cóylzpdibv! Nhưbmlyng thậsgrdt ra hai ngưbmlygyzzi chúwtcqng ta cũmoaing cóylzp duyêipgen, ởszpr trong nàulhfy còylzpn cóylzp thểiwpj gặnueep mặnueet, thậsgrdt cóylzp chúwtcqt kỳuaqj lạmlam!"ulhfn Lậsgrdp thâvhpon thiếzubtt nóylzpi, chẳemybng biếzubtt vìdibv sao, vừzorma thấflxry bộwkvsbvjqng thẹropen thùrilung củlvzma côlvzmbvjqi, Hàulhfn Lậsgrdp đaxzsãylzp cảgmkgm thấflxry đaxzsnueec biệzubtt yêipgeu mếzubtn, cứpiqr giốltyrng nhưbmlyulhf thấflxry tiểiwpju muộwkvsi ởszpr nhàulhf vậsgrdy.

"Tạmlami hạmlamulhfn Lậsgrdp, khôlvzmng biếzubtt côlvzmbmlyơvzcdng xưbmlyng hôlvzm thếzubtulhfo?"ulhfn Lậsgrdp phi thưbmlygyzzng tùriluy ýfati mởszpr miệzubtng hỏokkhi.

"Ta… ta gọsgrdi làulhf Hạmlamm Vâvhpon Chi"lvzmbvjqi sau khi do dựrmjo mộwkvst chúwtcqt, gưbmlyơvzcdng mặnueet ửxjkzng đaxzsokkhulhfylzpi ra, nghĩvhpo thấflxry trưbmlygyzzc mặnueet mộwkvst thanh niêipgem nam tửxjkzulhf chủlvzm đaxzswkvsng nóylzpi ra phưbmlyơvzcdng danh củlvzma mìdibvnh, cảgmkgm thấflxry cựrmjoc kỳuaqj ngưbmlyhfwnng ngùrilung.

"Hạmlamm Vâvhpon Chi? Cábvjqi têipgen rấflxrt hay, rấflxrt xứpiqrng vớgyzzi côlvzmbmlyơvzcdng!"ulhfn Lậsgrdp lặnueep lạmlami têipgen củlvzma côlvzmbvjqi, khẽaygvbmlygyzzi nóylzpi.

"Vậsgrdy sao!" Hạmlamm Vâvhpon Chi trêipgen mặnueet lạmlami đaxzsokkhxjkzng lêipgen.

"Chẳemybng qua, Hạmlamm côlvzmbmlyơvzcdng sao lạmlami gia nhậsgrdp Linh thúwtcqvzcdn, lạmlami tớgyzzi tham gia Huyếzubtt sắuyvec thíednk luyệzubtn nàulhfy?"ulhfn Lậsgrdp tòylzpylzp hỏokkhi.

"Cábvjqi nàulhfy…" Hạmlamm Vâvhpon Chi trêipgen mặnueet đaxzsokkhy vẻlwuu khóylzp xửxjkz, trùrilu trừzormmoaing khôlvzmng nóylzpi ra.

"Ha ha! Mộwkvst khi đaxzsãylzpylzp chúwtcqt khôlvzmng tiệzubtn, thìdibvmoaing khôlvzmng cầokkhn nóylzpi vớgyzzi tạmlami hạmlam, tạmlami hạmlammoaing chỉyjboulhf thuậsgrdn miệzubtng hỏokkhi màulhf thôlvzmi!"ulhfn Lậsgrdp khôlvzmng quan tâvhpom nóylzpi ra, làulhfm cho Hạmlamm Vâvhpon Chi rấflxrt làulhf cảgmkgm kíednkch.

iztkúwtcqng rồjlcpi, hay làulhfulhfo trong thạmlamch ốltyrc lấflxry linh dưbmlyhfwnc đaxzsi! Điztkulhf phảgmkgi đaxzsêipgem dàulhfi lắuyvem mộwkvsng, lạmlami cóylzp nhữkoeong ngưbmlygyzzi khábvjqc đaxzsếzubtn!"ulhfn Lậsgrdp sau khi cùrilung côlvzmbvjqi tùriluy ýfatibvjqn gẫulhfu vàulhfi câvhpou, đaxzswkvst nhiêipgen nóylzpi.


Hạmlamm Vâvhpon Chi vừzorma nghe, liêipgen tụzubtc gậsgrdt đaxzsokkhu, nhưbmlyng sau đaxzsóylzp lạmlami cóylzp chúwtcqt ngưbmlyhfwnng ngùrilung nhỏokkh giọsgrdng nóylzpi:

"Hàulhfn đaxzsmlami ca, cóylzp thểiwpj cho ta vàulhfi đaxzsóylzpa Liệzubtt dưbmlyơvzcdng hoa kia đaxzsưbmlyhfwnc khôlvzmng, ta chỉyjbo cầokkhn mấflxry đaxzsóylzpa hoa nàulhfy, nhữkoeong thứpiqr khábvjqc ta đaxzsfxaeu khôlvzmng cầokkhn!"

iztkưbmlyơvzcdng nhiêipgen làulhf khôlvzmng thàulhfnh vấflxrn đaxzsfxae, cho dùrilu Hạmlamm côlvzmbmlyơvzcdng khôlvzmng nóylzpi, ta cũmoaing đaxzswgevnh làulhfm nhưbmly vậsgrdy!"ulhfn Lậsgrdp vừzorma nghe, mỉyjbom cưbmlygyzzi đaxzsábvjqp ứpiqrng.

iztka tạmlamulhfn đaxzsmlami ca!"lvzmbvjqi vừzorma nghe, sắuyvec mặnueet lậsgrdp tứpiqrc lộwkvs vẻlwuu vui mừzormng liêipgen tụzubtc cảgmkgm ơvzcdn, đaxzsltyri vớgyzzi Hàulhfn Lậsgrdp sựrmjo cảgmkgm kíednkch càulhfng sâvhpou hơvzcdn.

"Mộwkvst khi đaxzsãylzp nhưbmly vậsgrdy, hay làulhf Hạmlamm côlvzmbmlyơvzcdng cứpiqr lấflxry Liệzubtt dưbmlyơvzcdng hoa trưbmlygyzzc đaxzsi! Điztkiwpj ta lấflxry sau!"ulhfn Lậsgrdp khẽaygvbmlygyzzi, vẻlwuu mặnueet thoảgmkgi mábvjqi đaxzsfxae nghịwgev.

"Vậsgrdy cũmoaing đaxzsưbmlyhfwnc!"lvzmbvjqi nghe xong, nghĩvhpo thấflxry cóylzp chúwtcqt đaxzsmlamo lýfati, liềfxaen cúwtcqi đaxzsokkhu hưbmlygyzzng tớgyzzi Hàulhfn Lậsgrdp thi lễcqmd, rồjlcpi xoay ngưbmlygyzzi đaxzsi vàulhfo thạmlamch ốltyrc.

Nhưbmlyng khi côlvzmbvjqi vừzorma mớgyzzi quay ngưbmlygyzzi, lạmlami nghe Hàulhfn Lậsgrdp thởszprulhfi mộwkvst tiếzubtng, tiếzubtp theo thấflxry sau đaxzsokkhu nhóylzpi lêipgen, trưbmlygyzzc mắuyvet tốltyri sầokkhm lạmlami, liềfxaen bấflxrt tỉyjbonh nhâvhpon sựrmjo ngãylzp ra đaxzsflxrt. Nhưbmlyng ngưbmlygyzzi còylzpn cábvjqch mặnueet đaxzsflxrt thìdibv đaxzsãylzp đaxzsưbmlyhfwnc ngưbmlygyzzi ởszpr sau đaxzsulhf ôlvzmm lấflxry.

Thìdibv ra Hàulhfn Lậsgrdp thừzorma dịwgevp côlvzmbvjqi xoay ngưbmlygyzzi lạmlami, bỗqwjong nhiêipgen vọsgrdt tớgyzzi phíednka sau Hạmlamm Vâvhpon Chi, nhẹrope nhàulhfng mộwkvst chưbmlyszprng đaxzsábvjqnh hôlvzmn mêipge bấflxrt tỉyjbonh, sau đaxzsóylzp đaxzsưbmlya tay đaxzsulhf lấflxry thâvhpon hìdibvnh mềfxaem mạmlami đaxzsóylzp.

ulhfn Lậsgrdp ôlvzmm lấflxry thâvhpon thểiwpj mềfxaem mạmlami củlvzma côlvzmbvjqi, nghe mùrilui thơvzcdm thanh nhãylzp củlvzma cơvzcd thểiwpjlvzmbvjqi, tâvhpom thầokkhn khôlvzmng khỏokkhi rung đaxzswkvsng! Khôlvzmng tựrmjodibvm hãylzpm đaxzsưbmlyhfwnc cúwtcqi đaxzsokkhu hôlvzmn lêipgen mábvjqlvzmbvjqi mộwkvst cábvjqi. Nhưbmlyng lậsgrdp tứpiqrc lýfati tríednk tỉyjbonh lạmlami, cắuyven đaxzsokkhu lưbmlyulhfi ngưbmlygyzzi liềfxaen lậsgrdp tứpiqrc tỉyjbonh tábvjqo lạmlami, sau đaxzsóylzp nhìdibvn khuôlvzmn mặnueet củlvzma côlvzmbvjqi, cưbmlygyzzi khổlvzm khôlvzmng thôlvzmi!

Hắuyven trưbmlygyzzc tiêipgen đaxzsem côlvzmbvjqi dựrmjoa vàulhfo vábvjqch tưbmlygyzzng thạmlamch ốltyrc, sau đaxzsóylzp thâvhpon hìdibvnh chợhfwnt lóylzpe tiếzubtn vàulhfo phòylzpng. Mộwkvst lábvjqt sau, Hàulhfn Lậsgrdp sau khi đaxzsãylzp thu thậsgrdp hếzubtt linh dwocj trong phòylzpng đaxzsi ra, lạmlami ôlvzmm lấflxry côlvzmbvjqi, thâvhpon hìdibvnh nhoábvjqng cábvjqi đaxzsãylzp biếzubtn mấflxrt khỏokkhi đaxzsyjbonh núwtcqi.

Trong mộwkvst sơvzcdn đaxzswkvsng thiêipgen nhiêipgen ởszpr trêipgen đaxzsyjbonh núwtcqi phụzubt cậsgrdn, Hàulhfn Lậsgrdp đaxzsnueet côlvzmbvjqi nằcfkfm xuốltyrng, sau đaxzsóylzp ngồjlcpi xếzubtp bằcfkfng ởszpr mộwkvst bêipgen, nhắuyvem mắuyvet dưbmlyulhfng thầokkhn.

ulhfn Lậsgrdp rốltyrt cụzubtc mởszpr hai mắuyvet ra, trong mắuyvet thầokkhn quang chợhfwnt lóylzpe lêipgen, thâvhpon thểiwpj thi triểiwpjn thâvhpon phábvjqp cựrmjoc nhanh, cuốltyri cùrilung đaxzsãylzp khôlvzmi phụzubtc lạmlami thểiwpj lựrmjoc. Lúwtcqc nàulhfy mớgyzzi từzorm trong túwtcqi trữkoeo vậsgrdt lấflxry ra mộwkvst cábvjqi hộwkvsp bạmlamc lớgyzzn bằcfkfng bàulhfn tay.

ulhfn Lậsgrdp nhìdibvn cábvjqi hộwkvsp nàulhfy, cóylzp chúwtcqt ngơvzcd ngábvjqc xuấflxrt thầokkhn.


Mộwkvst lábvjqt sau, mớgyzzi im lặnueeng mởszprbvjqi hộwkvsp ra, lộwkvs ra bêipgen trong mộwkvst bộwkvs ngâvhpon châvhpom! Điztkúwtcqng làulhf vậsgrdt màulhf hắuyven trưbmlygyzzc kia tạmlami Thấflxrt huyềfxaen môlvzmn thưbmlygyzzng xuyêipgen dùrilung đaxzsiwpj châvhpom cứpiqru.

ulhfn Lậsgrdp đaxzsưbmlya ngóylzpn tay nhẹrope nhàulhfng vuốltyrt ve ngâvhpon châvhpom. Hìdibvnh ảgmkgnh củlvzma mấflxry ngưbmlygyzzi Mặnueec đaxzsmlami phu, Lịwgevch Phi Vũmoai khôlvzmng khỏokkhi xuấflxrt hiệzubtn trưbmlygyzzc mắuyvet, cuộwkvsc sốltyrng tạmlami Thảgmkgi hàulhfvzcdn, Thầokkhn thủlvzm cốltyrc, cứpiqr tựrmjoa hồjlcp nhưbmly chỉyjboulhf chuyệzubtn hôlvzmm qua màulhf thôlvzmi. Cábvjqi nàulhfy khôlvzmng khỏokkhi làulhfm cho hắuyven vạmlamn phầokkhn cảgmkgm khábvjqi!

ulhfn Lậsgrdp suy nghĩvhpo, rốltyrt cụzubtc sau mộwkvst hồjlcpi thầokkhn du thiêipgen ngoạmlami, đaxzsãylzp trởszpr vềfxae lạmlami. Hắuyven ổlvzmn đaxzswgevnh lạmlami tâvhpom thầokkhn, dùrilung hai ngóylzpn tay linh xảgmkgo thuầokkhn thụzubtc rúwtcqt ra mộwkvst câvhpoy ngâvhpon châvhpom.

Sau đaxzsóylzp, Hàulhfn Lậsgrdp nhìdibvn côlvzmbvjqi, lạmlami nhìdibvn ngâvhpon châvhpom trêipgen tay, ábvjqnh mắuyvet đaxzsokkhy vẻlwuu bấflxrt đaxzsuyvec dĩvhpo.

"Hạmlamm côlvzmbmlyơvzcdng, nếzubtu khôlvzmng cóylzp bộwkvslvzm ưbmlyu châvhpom phábvjqp nàulhfy, cóylzp thểiwpjylzpa đaxzsi tríednk nhớgyzz củlvzma ngưbmlygyzzi ta trong mộwkvst khoảgmkgng thờgyzzi gian, nếzubtu khôlvzmng ta thậsgrdt khôlvzmng biếzubtt nêipgen làulhfm thếzubtulhfo đaxzsiwpjpiqrng phóylzp vớgyzzi việzubtc bảgmkgo vệzubtednk mậsgrdt! Tuy ta tin tưbmlyszprng rằcfkfng, nàulhfng sẽaygv thàulhfnh tâvhpom giữkoeoednk mậsgrdt cho ta. Nhưbmlyng thếzubt gian nàulhfy, cóylzp rấflxrt nhiềfxaeu việzubtc ngoàulhfi ýfati muốltyrn phábvjqt sinh, nóylzpi khôlvzmng chừzormng nàulhfng trong lúwtcqc vôlvzm ýfati lộwkvs ra, hoặnueec làulhf bịwgev ngưbmlygyzzi khábvjqc dùrilung bíednk phábvjqp màulhfulhfm lộwkvs ra việzubtc nàulhfy màulhf khôlvzmng biếzubtt, ta khôlvzmng thểiwpj khôlvzmng phòylzpng!"ulhfn Lậsgrdp thìdibv thàulhfo lẩjxkam bẩjxkam.

Lậsgrdp tứpiqrc hắuyven lạmlami từzorm trong túwtcqi trữkoeo vậsgrdt, lấflxry ra mộwkvst cábvjqi bìdibvnh hồjlcpng, từzorm trong đaxzsóylzp lấflxry ra mộwkvst viêipgen thuốltyrc sắuyvec đaxzsokkh nhưbmly lẳemyb, khôlvzmng nhanh khôlvzmng chậsgrdm nhéuaqjt vàulhfo miệzubtng côlvzmbvjqi.

"May mắuyven còylzpn mang theo Vong Trầokkhn hoàulhfn màulhf trưbmlygyzzc đaxzsâvhpoy tiệzubtn tay chếzubt ra bêipgen ngưbmlygyzzi, nhưbmly vậsgrdy mớgyzzi cóylzp thểiwpj thi triểiwpjn Vôlvzm ưbmlyu châvhpom phábvjqp tớgyzzi mứpiqrc hoàulhfn mỹzchp. Tuy nhiêipgen cóylzp thểiwpjylzpn cóylzp chúwtcqt nguy hiểiwpjm, nhưbmlyng cũmoaing khôlvzmng cóylzp vấflxrn đaxzsfxaedibv lớgyzzn, nàulhfng chỉyjbo quêipgen đaxzsi tấflxrt cảgmkg mọsgrdi chuyệzubtn đaxzsãylzp phábvjqt sinh trong nửxjkza ngàulhfy vừzorma qua. Thựrmjoc khôlvzmng nghĩvhpo tớgyzzi, lúwtcqc trưbmlygyzzc từzorm trong di vậsgrdt củlvzma Mặnueec đaxzsmlami phu họsgrdc đaxzsưbmlyhfwnc bộwkvs châvhpom phábvjqp nàulhfy, tạmlami tu tiêipgen giớgyzzi lạmlami cóylzp mộwkvst ngàulhfy dùrilung tớgyzzi"ulhfn Lậsgrdp vúwtcqôlvzmt vuốltyrt mábvjqi tóylzpc củlvzma côlvzmbvjqi, yếzubtu mếzubtn nóylzpi.

Mấflxry canh giờgyzz sau, Hàulhfn Lậsgrdp sắuyvec mặnueet tábvjqi nhợhfwnt từzorm trong sơvzcdn đaxzswkvsng đaxzsi ra, nhanh chóylzpng nấflxrp ởszpr sau mấflxry câvhpoy đaxzsmlami thụzubtszpr phụzubt cậsgrdn, sau đaxzsóylzp tậsgrdp trung tinh thầokkhn nhìdibvn chăfzqtm chúwtcq vềfxae cửxjkza đaxzswkvsng.

Mộwkvst khắuyvec sau, Hạmlamm Vâvhpon Chi tay cầokkhm mấflxry đaxzsóylzpa Liệzubtt dưbmlyơvzcdng hoa, vẻlwuu mặnueet mờgyzz mịwgevt đaxzsi ra. Nàulhfng nhìdibvn vàulhfo trong đaxzswkvsng mấflxry lầokkhn, trábvjqn nhăfzqtn lạmlami, trong mắuyvet dầokkhn dầokkhn lộwkvs ra thầokkhn sắuyvec kỳuaqj quábvjqi.

Bỗqwjong nhiêipgen, nàulhfng tựrmjoa hồjlcp nhớgyzz tớgyzzi sựrmjodibvnh trọsgrdng yếzubtu gìdibv đaxzsóylzp, vộwkvsi vàulhfng đaxzsem Liệzubtt dưbmlyơvzcdng hoa bỏokkhulhfo túwtcqi trữkoeo vậsgrdt, rồjlcpi vộwkvsi vàulhfng rờgyzzi khỏokkhi nơvzcdi đaxzsâvhpoy, nhằcfkfm vềfxae phíednka dưbmlygyzzi núwtcqi màulhf chạmlamy đaxzsi.

Sau khi nàulhfng ta rờgyzzi đaxzsi khôlvzmng lâvhpou, Hàulhfn Lậsgrdp mớgyzzi từzorm trêipgen câvhpoy nhảgmkgy xuốltyrng, nhìdibvn vềfxae phíednka côlvzmbvjqi biếzubtn mấflxrt, thởszprulhfi mộwkvst hơvzcdi, rồjlcpi hưbmlygyzzng vềfxae trong rừzormng rậsgrdm màulhf chậsgrdm rãylzpi đaxzsi vàulhfo.

Ngàulhfy thứpiqr ba trong cấflxrm đaxzswgeva rốltyrt cụzubtc đaxzsãylzp qua, màulhf ngàulhfy thứpiqrbmly đaxzsãylzp đaxzsếzubtn, đaxzsltyri vớgyzzi Hàulhfn Lậsgrdp màulhfylzpi, khôlvzmng đaxzsưbmlyhfwnc thuậsgrdn lợhfwni nhưbmly ngàulhfy hôlvzmm qua.

Khôlvzmng phảgmkgi làulhf trêipgen đaxzsưbmlygyzzng gặnueep phảgmkgi yêipgeu thúwtcq lợhfwni hạmlami truy đaxzsuổlvzmi, màulhfulhfbmly liệzubtu cóylzp chỗqwjo sai, nhữkoeong đaxzswgeva đaxzsiểiwpjm ghi làulhfylzp linh dưbmlyhfwnc thìdibv lạmlami khôlvzmng phảgmkgi loạmlami màulhfulhfn Lậsgrdp cầokkhn. Màulhfipgeu thúwtcq bảgmkgo hộwkvs linh dưbmlyhfwnc, cũmoaing đaxzswkvst nhiêipgen nhiềfxaeu hẳemybn lêipgen, ngắuyven ngủlvzmi chỉyjbo trong nửxjkza ngàulhfy, Hàulhfn Lậsgrdp trưbmlygyzzc sau đaxzsãylzp đaxzsábvjqnh chếzubtt ba yêipgeu thúwtcq bậsgrdc trung, hai yêipgeu thúwtcq bậsgrdc cao, làulhfm cho Hàulhfn Lậsgrdp vôlvzm luậsgrdn làulhf thểiwpj lựrmjoc hay làulhf phábvjqp lựrmjoc, đaxzsfxaeu cảgmkgm thấflxry khóylzpulhf nuốltyrt trôlvzmi nổlvzmi!

Hiệzubtn tạmlami Hàulhfn Lậsgrdp đaxzsang đaxzspiqrng ởszprbmlygyzzi mộwkvst khốltyri đaxzsábvjq lớgyzzn, đaxzsang tíednknh toábvjqn lạmlami thu hoạmlamch. Tuy sốltyrbmlyhfwnng ba loạmlami linh dưbmlyhfwnc, vẫulhfn chưbmlya đaxzsmlamt tớgyzzi mụzubtc tiêipgeu dựrmjoednknh, nhưbmlyng cũmoaing miễcqmdn cưbmlyulhfng đaxzslvzmrilung, cho dùrilu hiệzubtn tạmlami rờgyzzi khỏokkhi cấflxrm đaxzswgeva, cũmoaing khôlvzmng phảgmkgi làulhf chuyệzubtn khôlvzmng thểiwpj đaxzsưbmlyhfwnc.

vzcdn nữkoeoa trong tưbmly liệzubtu củlvzma Hoàulhfng phong cốltyrc, đaxzsãylzpmfkpulhfng ghi lạmlami cábvjqc đaxzswgeva đaxzsiểiwpjm còylzpn cóylzp linh dưbmlyhfwnc chưbmlya trưbmlyszprng thàulhfnh, cũmoaing khôlvzmng còylzpn chỗqwjoulhfo. Nhữkoeong nơvzcdi còylzpn cóylzp thểiwpjdibvm đaxzsưbmlyhfwnc, đaxzsfxaeu làulhf theo tưbmly liệzubtu củlvzma têipgen Chung Ngôlvzmwtcqc trưbmlygyzzc, hơvzcdn nữkoeoa cũmoaing khábvjq nhiềfxaeu!

Chẳemybng qua, trưbmlygyzzc đaxzsóylzpulhfn Lậsgrdp cũmoaing sợhfwn tin tứpiqrc củlvzma đaxzsltyri phưbmlyơvzcdng khôlvzmng thậsgrdt, khôlvzmng dábvjqm đaxzsếzubtn mấflxry chỗqwjoulhfy, sợhfwn lạmlami chậsgrdm trễcqmd thờgyzzi gian củlvzma mìdibvnh. Nhưbmlyng hiệzubtn tạmlami Hàulhfn Lậsgrdp trởszpr lạmlami đaxzsgmkgo qua mấflxry chỗqwjoulhfy, thìdibv lậsgrdp tứpiqrc phábvjqt hiệzubtn cábvjqch vịwgev tríednk hiệzubtn tạmlami củlvzma hắuyven khôlvzmng xa, thậsgrdt đaxzsúwtcqng làulhfylzpn cóylzp chỗqwjoednk mậsgrdt còylzpn cóylzp khôlvzmng íednkt linh dưbmlyhfwnc.

vzcdi đaxzsâvhpoy chẳemybng nhữkoeong cóylzp linh dưbmlyhfwnc chưbmlya trưbmlyszprng thàulhfnh, màulhf ngay cảgmkg linh dưbmlyhfwnc đaxzsãylzp trưbmlyszprng thàulhfnh cũmoaing khábvjq nhiềfxaeu. Điztkiềfxaeu nàulhfy làulhfm cho Hàulhfn Lậsgrdp khôlvzmng khỏokkhi cóylzp chúwtcqt đaxzswkvsng tâvhpom. Dựrmjoa theo tíednknh toábvjqn củlvzma hắuyven, linh dưbmlyhfwnc đaxzsãylzp trưbmlyszprng thàulhfnh tạmlami chỗqwjo đaxzsóylzp cho dùrilu khôlvzmng bịwgev Chung Ngôlvzm lấflxry đaxzsi rồjlcpi, thìdibvmoaing cóylzp thểiwpj sớgyzzm đaxzsãylzp bịwgev nhữkoeong ngưbmlygyzzi khábvjqc đaxzsãylzp xuốltyrng tay trưbmlygyzzc. Nhưbmlyng nhữkoeong linh dưbmlyhfwnc chưbmlya trưbmlyszprng thàulhfnh, phảgmkgi còylzpn lạmlami mớgyzzi đaxzsúwtcqng!

Mộwkvst khi thờgyzzi gian còylzpn sớgyzzm, bảgmkgn thâvhpon cũmoaing khôlvzmng cóylzpmfkpulhfng đaxzswgeva đaxzsiểiwpjm, chi bằcfkfng tớgyzzi xem mộwkvst chuyếzubtn, cho dùriludibvnh bábvjqo khôlvzmng thậsgrdt, hắuyven cũmoaing khôlvzmng cóylzp tổlvzmn thấflxrt gìdibv!

ulhfn Lậsgrdp sau khi suy nghĩvhpo xong, rốltyrt cuộwkvsc cũmoaing khôlvzmng nhẫulhfn nai nữkoeoa, sau khi nghỉyjbo ngơvzcdi mộwkvst lábvjqt, liềfxaen chuyểiwpjn thâvhpon đaxzsi tớgyzzi nơvzcdi đaxzsóylzp.

Quyểiwpjn 3 - Quyểiwpjn 4: Phong khởszpri hảgmkgi ngoạmlami

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.