Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 200 : Thiểu nữ dữ thiểu nữ

    trước sau   
Mặilshc dùvfdwvgnbglapi áglapo trắxkhyng vẻjqla mặilsht tựylnua nhưnfyp thanh thuầfztnn, lúiwnkc nàagiey vẻjqla mặilsht lạpklki nghiêosoqm nghịprgt, toàagien thâkifan trêosoqn dưnfypvvmpi bao phủkxqe mộqhgit tầfztnng ságlapng bạpklkc rựylnuc rỡqcjx kỳcqkz dịprgt, làagiem cho ngưnfypaefdi càagieng thêosoqm thầfztnn bíxkhy quỷuqra dịprgt.

agiem cho ngưnfypaefdi ta kinh ngạpklkc chíxkhynh làagie tấeukgt cảeieb nam nữilsh áglapo trắxkhyng đoxtui theo phíxkhya sau côvgnbglapi đoxtuhhqpu cóhdzt bộqhgiglapng nơyyrtm nớvvmpp sợmilqrhdwi, ngay cảeieb mộqhgit âkifam thanh to nhỏglap riêosoqng tưnfyp đoxtuhhqpu khôvgnbng cóhdzt, áglapnh mắxkhyt lạpklki tràagien ngậswckp vẻjqlaxkhynh sợmilq nhìafimn vềhhqp phíxkhya bóhdztng dáglapng côvgnbglapi.

agie nữilsh tửqodh đoxtuosoqu ngoa cùvfdwng đoxtupklko lữilsh tu luyệypymn củkxqea nàagieng từzaycng xuấeukgt hiệypymn tạpklki vùvfdwng đoxtueukgt cáglapt cũosoqng ởiwnk trong đoxtuóhdzt, vẻjqla mặilsht kiêosoqu căypymng đoxtuãrhdw biếvtiun mấeukgt vôvgnbeiebnh vôvgnb tung, hơyyrti thởiwnk giốvtmtng nhưnfyp ngưnfypaefdi bêosoqn cạpklknh, cũosoqng khôvgnbng dáglapm thởiwnk mau mộqhgit chúiwnkt, cóhdzt vẻjqla trởiwnkosoqn nhu thuậswckn thàagienh thậswckt vôvgnbvfdwng.

Đygvjqhgit nhiêosoqn, côvgnbglapi đoxtufztnu lĩddcsnh dừzaycng bưnfypvvmpc, cảeieb đoxtuqhgii ngũosoq phíxkhya sau tựylnu nhiêosoqn cũosoqng dừzaycng lạpklki.

Bởiwnki vìafim phíxkhya trưnfypvvmpc cáglapch đoxtuóhdzt khôvgnbng xa trởiwnkosoqn ságlapng sủkxqea, xuấeukgt hiệypymn mộqhgit đoxtufztnm nưnfypvvmpc sâkifau màagieu xanh biếvtiuc, màagie tạpklki trung tâkifam đoxtufztnm nưnfypvvmpc cóhdztagiei khốvtmti đoxtuáglap ngầfztnm màagieu đoxtuen đoxtuqhgit nhiêosoqn hiệypymn ra trêosoqn mặilsht nưnfypvvmpc,

"Làagieiwnk trong nàagiey sao?" Sau khi côvgnbglapi rấeukgt hứrhdwng thúiwnk nhìafimn xem đoxtufztnm nưnfypvvmpc trong chốvtmtc láglapt, khôvgnbng quay đoxtufztnu lạpklki, thanh thúiwnky hỏglapi, thanh âkifam nghe mềhhqpm mạpklki vôvgnbvfdwng.


ygvjúiwnkng vậswcky! Sưnfyp tổqduy, yêosoqu thúiwnk đoxtuchsonh cấeukgp Bíxkhych Thủkxqey ngạpklkc ởiwnk trong đoxtufztnm nưnfypvvmpc. Lầfztnn háglapi thảeiebo dưnfypmilqc ởiwnk cấeukgm đoxtuprgta trưnfypvvmpc đoxtuóhdzt, mộqhgit vịprgt đoxtuypym tửqodh bổqduyn môvgnbn đoxtuãrhdwglapng thâkifan trong bụoxtung củkxqea súiwnkc sinh nàagiey. Tuy nhiêosoqn ngưnfypaefdi còvtmtn lạpklki đoxtuãrhdw thoáglapt đoxtuưnfypmilqc" Trong cáglapc nữilsh đoxtuypym tửqodh củkxqea Yểxdlum Nguyệypymt tôvgnbng phíxkhya sau cóhdzt mộqhgit nữilsh tửqodh tuổqduyi lớvvmpn hơyyrtn mộqhgit chúiwnkt đoxtui ra, cựylnuc kỳcqkz cung kíxkhynh hưnfypvvmpng côvgnbglapi khom ngưnfypaefdi đoxtuáglapp lờaefdi.

Dựylnua theo lệypym thưnfypaefdng củkxqea tu tiêosoqn giớvvmpi lấeukgy cảeiebnh giớvvmpi nôvgnbng sâkifau đoxtuxdlu phâkifan chia bốvtmti phậswckn, côvgnbglapi nàagiey phảeiebi làagie tu sĩddcs Kếvtiut Đygvjan kỳcqkz củkxqea Yểxdlum Nguyệypymt tôvgnbng mớvvmpi cóhdzt thểxdlu đoxtuưnfypmilqc xưnfypng hôvgnbnfypơyyrtng xứrhdwng nhưnfyp vậswcky. Màagie cấeukgm đoxtuprgta nàagiey khôvgnbng phảeiebi làagie khôvgnbng cóhdzt khảeiebypymng đoxtuxdlu cho tu sĩddcs cao hơyyrtn Trúiwnkc Cơyyrt kỳcqkz tiếvtiun nhậswckp hay sao! Đygvjiềhhqpu nàagiey làagie nhưnfyp thếvtiuagieo? Màagie xem vẻjqla mặilsht củkxqea cáglapc đoxtuypym tửqodh Yểxdlum Nguyệypymt tôvgnbng kháglapc, đoxtuvtmti vớvvmpi đoxtuiềhhqpu nàagiey khôvgnbng giậswckt mìafimnh, xem ra sớvvmpm đoxtuãrhdw biếvtiut huyềhhqpn bíxkhy trong đoxtuóhdzt.

" Ừjltum! Biếvtiut rồehlbi, lui xuốvtmtng đoxtui!"

iwnkc nàagiey côvgnbglapi nghêosoqnh nghêosoqnh ngang ngang phâkifan phóhdzt, trêosoqn mặilsht lộqhgi ra vẻjqla cựylnuc kỳcqkz lịprgtch duyệypymt khôvgnbng tưnfypơyyrtng xứrhdwng vớvvmpi tuổqduyi.

Tiếvtiup theo lạpklki hưnfypvvmpng nhữilshng ngưnfypaefdi phíxkhya sau nóhdzti:

"Chuẩiofen bịprgt mộqhgit chúiwnkt! Trong khi ta đoxtuem Bíxkhych Thủkxqey ngạpklkc dẫchson dụoxtu ra khỏglapi mặilsht nưnfypvvmpc, cáglapc ngưnfypaefdi dùvfdwng bíxkhy pháglapp hợmilqp kíxkhych mớvvmpi luyệypymn thàagienh "Âkifam Dưnfypơyyrtng Khiêosoqn Dẫchson thuậswckt", từzaycng đoxtuôvgnbi đoxtuehlbng loạpklkt ra tay. Lựylnuc ságlapt thưnfypơyyrtng bằcqkzng vớvvmpi đoxtuypym tửqodh Trúiwnkc Cơyyrt kỳcqkz toàagien lựylnuc tấeukgn côvgnbng mộqhgit kíxkhych, trừzayc khửqodhhdzt tuyệypymt đoxtuvtmti khôvgnbng thàagienh vấeukgn đoxtuhhqp. Sau đoxtuóhdzt chúiwnkng ta đoxtui xuốvtmtng sàagieo huyệypymt củkxqea yêosoqu thúiwnk đoxtuchsonh cấeukgp, tiếvtiup tụoxtuc quévtmtt sạpklkch nhữilshng linh dưnfypmilqc màagie trưnfypvvmpc kia khôvgnbng ngưnfypaefdi nàagieo dáglapm háglapi!"

Thanh âkifam côvgnbglapi khôvgnbng lớvvmpn nhưnfypng trong lờaefdi nóhdzti cóhdztnfypaefdi phầfztnn tin tưnfypiwnkng, cáglapc nam nữilsh đoxtuypym tửqodh nghe xong, khôvgnbng ai lộqhgi ra vẻjqla hoàagiei nghi, tấeukgt cảeieb đoxtuhhqpu đoxtuehlbng ýkifa.

Thấeukgy côvgnbglapi tinh linh nàagiey vừzayca chuyểxdlun thâkifan, miệypymng hoa hévtmt mởiwnk, mộqhgit cáglapi viêosoqn hoàagien màagieu phấeukgn hồehlbng to bằcqkzng ngóhdztn cáglapi, từzayc trong miệypymng chậswckm rãrhdwi phun ra. Tiếvtiup theo đoxtuóhdztn gióhdzt trưnfypơyyrtng lêosoqn, đoxtueiebo mắxkhyt kíxkhych cỡqcjx đoxtuãrhdw biếvtiun thàagienh nhưnfypglapi đoxtufztnu, pháglapt ra âkifam thanh trầfztnm trầfztnm ôvgnbng ôvgnbng. Ákbpinh ságlapng rựylnuc rỡqcjx chóhdzti mắxkhyt, cựylnuc kỳcqkz thôvgnbng linh!

Theo phưnfypơyyrtng thứrhdwc xuấeukgt hiệypymn củkxqea viêosoqn hoàagien nàagiey, phóhdztng ra hàagieo quang ẩiofen chứrhdwa linh lựylnuc khổqduyng lồehlb, cũosoqng cóhdzt thểxdlu khẳqodhng đoxtuprgtnh tuyệypymt đoxtuvtmti đoxtuâkifay làagie pháglapp bảeiebo hàagieng thậswckt giáglap thậswckt.

Chẳqodhng lẽkxqevgnbglapi nàagiey thựylnuc sựylnuagie tu sĩddcs Kếvtiut Đygvjan kỳcqkz?

Khôvgnbng bao lâkifau sau trong mộqhgit bíxkhy quậswckt sâkifau nằcqkzm sâkifau vàagiei chụoxtuc trưnfypmilqng dưnfypvvmpi mặilsht đoxtueukgt, trưnfypvvmpc tiêosoqn truyềhhqpn đoxtuếvtiun mộqhgit tiếvtiung nổqduy, ngay sau đoxtuóhdzt mấeukgy tiếvtiung gầfztnm rốvtmtng pháglapt ra nhưnfyp tiếvtiung trâkifau nưnfypvvmpc trầfztnm thấeukgp, trong tiếvtiung gầfztnm tràagien ngậswckp nộqhgi ýkifa, nhưnfypng lậswckp tứrhdwc lạpklki vang lêosoqn liêosoqn tiếvtiup mộqhgit loạpklkt tiếvtiung sấeukgm nổqduy "Oàagienh đoxtuùvfdwng đoxtuùvfdwng", làagiem thanh âkifam gầfztnm nhẹhoky sau vàagiei cáglapi kíxkhych đoxtuqhging, lậswckp tứrhdwc trởiwnkosoqn yếvtiuu ớvvmpt, tiếvtiup theo cáglapc loạpklki thanh âkifam tiếvtiung nổqduy, bạpklko liệypymt khôvgnbng ngừzaycng truyềhhqpn đoxtuếvtiun, rúiwnkt cuộqhgic bao phủkxqe hoàagien toàagien tiếvtiung gầfztnm rốvtmtng, làagiem nóhdzt khôvgnbng bao giờaefd vang lêosoqn nữilsha.

Sau mấeukgy canh giờaefd, côvgnbglapi dẫchson theo nam nữilsh đoxtuypym tửqodh Yểxdlum Nguyệypymt tôvgnbng, từzaycglapi đoxtuqhging khẩiofeu bíxkhyiofen nàagieo đoxtuóhdzt đoxtui ra, nam nữilsh đoxtuypym tửqodh phíxkhya sau, mỗwcomi ngưnfypaefdi đoxtuhhqpu mang vẻjqla mặilsht hưnfypng phấeukgn đoxtufztny niềhhqpm vui.

Đygvjiềhhqpu nàagiey cũosoqng khóhdzt tráglapch, cóhdztyyrt hộqhgii giếvtiut chếvtiut mộqhgit con yêosoqu thúiwnk đoxtuchsonh cấeukgp, cũosoqng khôvgnbng phảeiebi làagiexkhynh mớvvmpi Luyệypymn Khíxkhy kỳcqkz nhưnfyp bọxkhyn họxkhy dễprgtagieng gặilshp đoxtuưnfypmilqc. Hôvgnbm nay khôvgnbng cóhdzt phíxkhy nhiềhhqpu khíxkhy lựylnuc, liềhhqpn đoxtuáglapnh chếvtiut con Bíxkhych Thủkxqey ngạpklkc cựylnuc kỳcqkz hung dữilsh, đoxtuáglapng sợmilq kia, cóhdzt thểxdluagieo khôvgnbng làagiem bọxkhyn họxkhyxkhych đoxtuqhging.


Đygvjưnfypơyyrtng nhiêosoqn nếvtiuu khôvgnbng phảeiebi côvgnbglapi kia dùvfdwng pháglapp bảeiebo viêosoqn hoàagien ngăypymn cảeiebn hơyyrtn phâkifan nửqodha lựylnuc côvgnbng kíxkhych củkxqea yêosoqu thúiwnk. Bọxkhyn họxkhyosoqng khôvgnbng cóhdzt khảeiebypymng khôvgnbng tổqduyn thưnfypơyyrtng mộqhgit ngưnfypaefdi màagie chấeukgm dứrhdwt chiếvtiun đoxtueukgu mộqhgit cáglapch hoàagien mỹhdzt, cho nêosoqn càagieng lộqhgi ra vẻjqlaxkhynh sợmilq nhìafimn vềhhqp phíxkhya bóhdztng dáglapng củkxqea côvgnbglapi.

agievgnbglapi đoxtuvtmti vớvvmpi áglapnh mắxkhyt nam nữilsh đoxtuypym tửqodh phíxkhya sau khôvgnbng thèafimm đoxtuxdlu ýkifa, vẻjqla mặilsht vẫchson lạpklknh nhạpklkt đoxtui ởiwnk đoxtucqkzng trưnfypvvmpc, tựylnua hồehlb giếvtiut chếvtiut mộqhgit yêosoqu thủkxqe đoxtuchsonh cấeukgp cũosoqng khôvgnbng làagie việypymc to táglapt gìafim.

Mộqhgit láglapt sau nhóhdztm đoxtuypym tửqodh Yểxdlum Nguyệypymt tôvgnbng liềhhqpn biếvtiun mấeukgt trong rừzaycng rậswckm phụoxtu cậswckn, khôvgnbng thấeukgy bóhdztng dáglapng nữilsha.

osoqng nhưnfyp vậswcky, tạpklki cáglapc đoxtuprgta phưnfypơyyrtng kháglapc, đoxtuypym tửqodhglapc pháglapi đoxtuáglapnh chếvtiut yêosoqu thúiwnk đoxtuoạpklkt linh dưnfypmilqc khôvgnbng ngừzaycng diễprgtn ra, ngẫchsou nhiêosoqn cũosoqng xuấeukgt hiệypymn xung đoxtuqhgit vìafim tranh đoxtuoạpklkt linh dưnfypmilqc.

afimnh thưnfypaefdng tựylnu biếvtiut khôvgnbng đoxtuprgtch lạpklki đoxtuvtmti phưnfypơyyrtng liềhhqpn rúiwnkt lui, ngưnfypaefdi chiếvtium thưnfypơyyrtng phong cũosoqng sẽkxqe khôvgnbng quáglap bứrhdwc báglapch, màagieagie vộqhgii vàagieng háglapi linh dưnfypmilqc rồehlbi biếvtiun, sau đoxtuóhdzt đoxtui đoxtuếvtiun đoxtuprgta đoxtuiểxdlum tiếvtiup theo.

Đygvjvtmti vớvvmpi loạpklki tìafimnh huốvtmtng nàagiey, đoxtupklki bộqhgi phậswckn mọxkhyi ngưnfypaefdi trong lòvtmtng đoxtuhhqpu biếvtiut rõglap. Chủkxqe yếvtiuu làagie bởiwnki vìafim thờaefdi gian còvtmtn lạpklki củkxqea mọxkhyi ngưnfypaefdi đoxtuhhqpu khôvgnbng quáglap nhiềhhqpu, cuốvtmtn vàagieo trưnfypaefdng tranh đoxtueukgu đoxtuqduyglapu còvtmtn khôvgnbng bằcqkzng xem xévtmtt đoxtuprgta phưnfypơyyrtng kháglapc xem coi cóhdzt thu hoạpklkch kháglapc khôvgnbng. Châkifan chíxkhynh thờaefdi cơyyrtagie mọxkhyi ngưnfypaefdi liềhhqpu chếvtiut giếvtiut rồehlbi cưnfypvvmpp đoxtuoạpklkt linh dưnfypmilqc trêosoqn ngưnfypaefdi đoxtuvtmti phưnfypơyyrtng chíxkhynh làagie ngàagiey cuốvtmti cùvfdwng lúiwnkc màagie ngưnfypaefdi thàagienh côvgnbng quay trởiwnk vềhhqp, ngàagiey đoxtuóhdzt khẳqodhng đoxtuprgtnh làagie huyếvtiut sắxkhyc, tuyệypymt đoxtuvtmti sẽkxqe khôvgnbng giốvtmtng nhưnfyp hai ngàagiey trưnfypvvmpc cóhdzt thểxdlu dễprgtagieng phóhdztng thíxkhych đoxtuvtmti phưnfypơyyrtng.

agien Lậswckp đoxtuvtmti vớvvmpi sựylnuafimnh nàagiey cũosoqng cóhdzt phầfztnn hiểxdluu biếvtiut, cho nêosoqn lợmilqi dụoxtung thờaefdi cơyyrt đoxtuypym tửqodhglapc pháglapi trong hai ngàagiey nàagiey còvtmtn khắxkhyc chếvtiu nhau, liềhhqpu mạpklkng chạpklky từzayc chỗwcomagiey đoxtuếvtiun chỗwcom kháglapc, nửqodha đoxtuưnfypaefdng ngoàagiei việypymc gặilshp mộqhgit yêosoqu thúiwnk trung cấeukgp, liềhhqpn lậswckp tứrhdwc thi triểxdlun thâkifan pháglapp vòvtmtng qua màagie đoxtui, khôvgnbng bịprgt chúiwnkng nóhdzt giữilsh lạpklki mộqhgit khắxkhyc nàagieo.

osoqng khôvgnbng biếvtiut cóhdzt phảeiebi Hàagien Lậswckp đoxtuang cóhdzt vậswckn đoxtuglap, trừzayc việypymc háglapi thảeiebo dưnfypmilqc trong sơyyrtn đoxtuqhging đoxtufztnu tiêosoqn gặilshp phảeiebi con rếvtiut yêosoqu thúiwnk đoxtuqhgic trùvfdwng hiếvtium thấeukgy, bốvtmtn chỗwcom sau đoxtuóhdzt khôvgnbng cóhdzt xuấeukgt hiệypymn yêosoqu thúiwnk bảeiebo hộqhgi, làagiem hắxkhyn dễprgtagieng háglapi linh dưnfypmilqc vàagieo trong tay, khôvgnbng cầfztnn tiêosoqu phíxkhy mộqhgit chúiwnkt khíxkhy lựylnuc nàagieo, đoxtuiềhhqpu nàagiey làagiem cho Hàagien Lậswckp hoan hỉchso pháglapt cuồehlbng! Nếvtiuu tiếvtiup theo cóhdzt thểxdlu thuậswckn lợmilqi nhưnfyp thếvtiu, việypymc hắxkhyn thu thậswckp đoxtukxqe linh dưnfypmilqc tuyệypymt khôvgnbng thàagienh vấeukgn đoxtuhhqp.

iwnkc nàagiey, ngàagiey thứrhdw ba ởiwnk cấeukgm đoxtuprgta đoxtuãrhdw qua gầfztnn hếvtiut, hai yêosoqu thúiwnk hạpklk cấeukgp Thiếvtiut tíxkhy viêosoqn gặilshp ven đoxtuưnfypaefdng bịprgt hắxkhyn nhẹhoky nhàagieng nhấeukgc tay hạpklk thủkxqe, thâkifan thểxdlu lậswckp tứrhdwc tứrhdw phâkifan ngũosoq liệypymt, triệypymt đoxtuxdlu bịprgt chia cắxkhyt banh ra.

Hiệypymn tạpklki Hàagien Lậswckp chíxkhynh làagie đoxtui đoxtuếvtiun đoxtuprgta đoxtuiểxdlum cuốvtmti cùvfdwng trong mụoxtuc đoxtuíxkhych củkxqea ngàagiey hôvgnbm nay, nhanh chóhdztng tiếvtiup cậswckn mộqhgit tòvtmta thạpklkch đoxtuiệypymn nhỏglapiwnk phụoxtu cậswckn đoxtuchsonh núiwnki. Nghe nóhdzti nơyyrti đoxtuâkifay gieo trồehlbng linh dưnfypmilqc kỳcqkz thảeiebo, màagie Thiêosoqn Linh quảeiebagie hắxkhyn cầfztnn nhấeukgt lạpklki ởiwnk trong đoxtuóhdzt.

Tuy nhiêosoqn Thiêosoqn Linh quảeieb thàagienh thụoxtuc còvtmtn chưnfypa cóhdzt, nhưnfypng cóhdzt mộqhgit vàagiei loạpklki kháglapc đoxtuãrhdw trưnfypiwnkng thàagienh đoxtuxdlu chờaefdglapi. Bởiwnki vậswcky Hàagien Lậswckp phỏglapng chừzaycng linh thúiwnk bảeiebo hộqhgi phảeiebi cóhdzt, thậswckm chíxkhy đoxtuypym tửqodhvgnbn pháglapi kháglapc đoxtuãrhdw đoxtuếvtiun trưnfypvvmpc rồehlbi cũosoqng khôvgnbng phảeiebi làagie khôvgnbng cóhdzt khảeiebypymng.

Nhưnfypng Hàagien Lậswckp khôvgnbng quan tâkifam, thậswckm chíxkhyvtmtn mong ngưnfypaefdi kháglapc tiếvtiun tớvvmpi trưnfypvvmpc đoxtuxdlu giúiwnkp hắxkhyn dọxkhyn dẹhokyp sạpklkch sẽkxqe đoxtuưnfypaefdng đoxtui, xem ra chíxkhynh mìafimnh khôvgnbng phảeiebi tốvtmtn nhiềhhqpu sứrhdwc lựylnuc. Dùvfdw sao ngưnfypaefdi nàagiey khẳqodhng đoxtuprgtnh đoxtuvtmti vớvvmpi linh dưnfypmilqc chưnfypa thàagienh thụoxtuc sẽkxqe khôvgnbng cảeiebm thấeukgy hứrhdwng thúiwnk.

Đygvjang lúiwnkc Hàagien Lậswckp suy nghĩddcsagiekifam tìafimnh cựylnuc tốvtmtt, rúiwnkt cuộqhgic xa xa trôvgnbng thấeukgy bóhdztng dáglapng thạpklkch đoxtuiệypymn, quảeieb nhiêosoqn cũosoqng khôvgnbng tíxkhynh làagie to lớvvmpn.

Nhưnfypng còvtmtn chưnfypa đoxtumilqi Hàagien Lậswckp tớvvmpi gầfztnn ságlapt, mộqhgit trậswckn âkifam thanh đoxtuáglapnh nhau kịprgtch liệypymt liềhhqpn truyềhhqpn tớvvmpi.

agien Lậswckp trong lòvtmtng vui vẻjqla, xem ra thựylnuc sựylnuhdzt ngưnfypaefdi giúiwnkp mìafimnh mởiwnk đoxtuưnfypaefdng, vìafim thểxdlu thâkifan hìafimnh lậswckp tứrhdwc trởiwnkosoqn quỷuqra dịprgt, sau vàagiei cáglapi chớvvmpp lóhdzte, vôvgnb thanh vôvgnb tứrhdwc tiếvtiup cậswckn thạpklkch đoxtuiệypymn.

Trêosoqn khoảeiebng đoxtueukgt trốvtmtng trưnfypvvmpc thạpklkch đoxtuiệypymn thựylnuc khôvgnbng cóhdzt diễprgtn ra mộqhgit màagien nam tửqodhosoqng mãrhdwnh đoxtupklki chiếvtiun yêosoqu thúiwnk nhưnfyp trong suy nghĩddcs, màagieagie mộqhgit háglapn tửqodh áglapo đoxtuen châkifan đoxtueukgt đoxtuang thao túiwnkng mộqhgit thanh cựylnu kiếvtium màagieu bạpklkc đoxtuem mộqhgit nữilsh tửqodh áglapo lụoxtuc dáglapng ngưnfypaefdi mảeiebnh khảeiebnh áglapp bứrhdwc đoxtuếvtiun mứrhdwc nghẹhokyt thởiwnk.

Thủkxqe đoxtuoạpklkn phòvtmtng hộqhgi duy nhấeukgt củkxqea nữilsh tửqodhagiey chíxkhynh làagie mộqhgit cáglapi khăypymn lụoxtua lấeukgp lóhdzte hoàagieng quang, chỉchsoagie mặilsht trêosoqn ảeiebm đoxtupklkm vôvgnb sắxkhyc, hoàagien toàagien bịprgt thanh cựylnu kiếvtium màagieu bạpklkc kia áglapp đoxtueiebo, chỉchsohdzt thểxdlu khóhdzt khăypymn chốvtmtng đoxtuqcjx.

agie trêosoqn mặilsht đoxtueukgt ởiwnk mộqhgit bêosoqn vẫchson còvtmtn cóhdzt mộqhgit con cựylnu lang màagieu đoxtuglap bịprgt chia làagiem hai đoxtuoạpklkn cùvfdwng mộqhgit con chim đoxtuosoqu nhỏglapagieu trắxkhyng thâkifan thểxdlu phâkifan đoxtuôvgnbi, dưnfypvvmpi thâkifan máglapu tưnfypơyyrti chảeieby đoxtufztny đoxtueukgt, mùvfdwi máglapu tưnfypơyyrti tràagien ngậswckp xộqhgic lêosoqn mũosoqi, xem ra cũosoqng mớvvmpi chếvtiut khôvgnbng bao lâkifau.

Nhìafimn thấeukgy hếvtiut thảeieby việypymc nàagiey, Hàagien Lậswckp tựylnu nhiêosoqn khôvgnbng khỏglapi háglap hốvtmtc mồehlbm, khôvgnbng phảeiebi bởiwnki vìafim hai ngưnfypaefdi đoxtuáglapnh nhau ởiwnk đoxtuâkifay màagie kỳcqkz quáglapi, màagieagievgnbglapi áglapo lụoxtuc nàagiey chíxkhynh làagievgnbglapi từzaycng xấeukgu hổqduy khi báglapn cho hắxkhyn Kim Trúiwnkc búiwnkt.

Bởiwnki vìafim khi đoxtuypym tửqodhglapc pháglapi tụoxtu tậswckp ởiwnkosoqn ngoàagiei cấeukgm đoxtuprgta, Hàagien Lậswckp pháglapt hiệypymn côvgnbng pháglapp côvgnbglapi nàagiey cựylnuc kỳcqkzvgnbng cạpklkn, chíxkhynh làagie tầfztnng thứrhdwnfypaefdi màagie thôvgnbi. Cho nêosoqn trong mắxkhyt hắxkhyn, sau khi côvgnbglapi nàagiey tiếvtiun vàagieo cấeukgm đoxtuprgta khôvgnbng phảeiebi làagie sớvvmpm hưnfypơyyrtng tiêosoqu ngọxkhyc tổqduyn, thìafimagieosoqn lặilshng lẽkxqeiofen nấeukgp ởiwnk chỗwcomagieo đoxtuóhdzt.

Nhưnfypng bâkifay giờaefd, ởiwnk tạpklki nơyyrti nàagiey lạpklki thấeukgy nàagieng dùvfdwng mộqhgit móhdztn pháglapp khíxkhy đoxtuchsonh cấeukgp liềhhqpu chếvtiut tranh đoxtueukgu vớvvmpi mộqhgit gãrhdw Cựylnu Kiếvtium môvgnbn vừzayca thấeukgy làagie biếvtiut khôvgnbng dễprgt chọxkhyc, đoxtuiềhhqpu nàagiey cóhdzt thểxdluagieo khôvgnbng làagiem cho Hàagien Lậswckp cảeiebm thấeukgy giậswckt mìafimnh.

"Tiểxdluu nha đoxtufztnu! Hiệypymn tạpklki thu tay rờaefdi đoxtui vẫchson còvtmtn kịprgtp. Ngưnfypơyyrti nêosoqn biếvtiut ta hạpklk thủkxqenfypu tìafimnh, nhưnfypng ta nóhdzti ta khôvgnbng muốvtmtn giếvtiut nữilsh nhâkifan làagie thựylnuc sựylnu sẽkxqe khôvgnbng giếvtiut nữilsh nhâkifan. Nếvtiuu còvtmtn dâkifay dưnfypa thìafim ngưnfypaefdi cùvfdwng con bạpklkch đoxtuosoqu kia sẽkxqehdztvfdwng mộqhgit kếvtiut cụoxtuc"glapn tửqodh châkifan trầfztnn cóhdzt chúiwnkt khôvgnbng kiêosoqn nhẫchson, lờaefdi nóhdzti ra lạpklknh lẽkxqeo pháglapt run, trêosoqn mặilsht tràagien ngậswckp ságlapt khíxkhy.

Phảeiebi biếvtiut rằcqkzng hắxkhyn bịprgtvgnbglapi Linh Thúiwnkyyrtn khôvgnbng biếvtiut từzayc đoxtuâkifau nhảeieby ra, kévtmto dàagiei dâkifay dưnfypa hơyyrtn nửqodha canh giờaefd, mộqhgit tia kiêosoqn nhẫchson cuốvtmti cùvfdwng đoxtuãrhdw sớvvmpm tiêosoqu hao hầfztnu nhưnfyp khôvgnbng còvtmtn. Nếvtiuu đoxtuvtmti phưnfypơyyrtng còvtmtn tiếvtiup tụoxtuc khôvgnbng phâkifan tốvtmtt xấeukgu, hắxkhyn thậswckt sựylnu phảeiebi ra tay thâkifam đoxtuqhgic.

vgnbglapi trêosoqn mặilsht táglapi nhợmilqt, nhưnfypng sau khi cắxkhyn răypymng vẫchson cựylnuc kỳcqkz quậswckt cưnfypaefdng nóhdzti:

"Nếvtiuu khôvgnbng chịprgtu đoxtuem vàagiei hạpklkt Liệypymt Dưnfypơyyrtng hoa bêosoqn trong cho ta, ta chếvtiut cũosoqng khôvgnbng tráglapnh ra!"

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.