Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 199 : Trần thị huynh muội

    trước sau   
"Lýhjxw thíztcx chủwzhfamit phảciozi làvwry thấqbyxy bầohekn đxrvyhjxwo phóamitng thíztcxch ngưhkrjymhji nàvwryy, cóamit chúuuvyt kỳeunz quábplsi chănhhjng?" Trung niêymhjn đxrvyhjxwo sĩjsql sau mộigmdt lábplst trầohekm mặjsvlc, đxrvyigmdt nhiêymhjn mởuuvy miệixiqng hỏybnji.

"Ha ha! Chíztcxnh làvwryamit đxrvyiểlxrmm nhưhkrj vậnhhjy. Phábplsp khíztcx củwzhfa tiểlxrmu tửjsvl kia cũhlplng đxrvyưhkrjgcbtc, ta thấqbyxy cũhlplng cóamit chúuuvyt đxrvyigmdng tâggaum!"rmdqo giảciozhlplng khôdsqmng che giấqbyxu tâggaum tưhkrj củwzhfa mìefucnh, trựidedc tiếkhosp nóamiti.

"Thíztcx chủwzhf thừqroja dịwzhfp sớwywom bỏybnj đxrvyi chủwzhf ýhjxw kia làvwry tốojxdt nhấqbyxt, ngưhkrjymhji nàvwryy khôdsqmng thểlxrm giếkhost đxrvyưhkrjgcbtc!" Đgcbthjxwo sĩjsql nhíztcxu màvwryy mộigmdt chúuuvyt, nhẹbcrc nhàvwryng cảcioznh cábplso nóamiti.

rmdqo giảcioz ábplso xanh nghe vậnhhjy, trêymhjn mặjsvlt hiệixiqn lêymhjn thầohekn sắhlplc kinh ngạhjxwc, nhưhkrjng vẫmrtxn chưhkrja mởuuvy miệixiqng hỏybnji gìefuc cảcioz. Hắhlpln biếkhost mộigmdt khi lờymhji đxrvyãrmdqamiti đxrvyếkhosn đxrvyâggauy, bằaqcdng vàvwryo thóamiti quen củwzhfa đxrvyojxdi phưhkrjơcvisng, sau đxrvyóamit khẳciozng đxrvywzhfnh sẽkyej giảciozi thíztcxch rõkyejvwryng cho mìefucnh.

Quảcioz nhiêymhjn đxrvyhjxwo sĩjsql mộigmdc mạhjxwc tiếkhosp tụgoqqc nóamiti:

"Ngưhkrjymhji nàvwryy cùuoehng Mãrmdqggaun Long củwzhfa Thiêymhjn Khuyếkhost bảciozo cóamit quan hệixiq lớwywon, khôdsqmng trêymhju vàvwryo làvwry tốojxdt nhấqbyxt.


rmdqo giảcioz vừqroja nghe trởuuvyymhjn đxrvyigmdng dung, khôdsqmng khỏybnji kinh ngạhjxwc nóamiti:

"
Chíztcxnh làvwryrmdqggaun Long củwzhfa Thiêymhjn Khuyếkhost bảciozo, trănhhjm nănhhjm tớwywoi cóamit hy vọwimyng bưhkrjwywoc vàvwryo Kếkhost Đgcbtan kỳeunz nhấqbyxt?"

Đgcbthjxwo sĩjsqlhkrjymhji khổqgbr mộigmdt tiếkhosng, thởuuvyvwryi nóamiti:

"
Khôdsqmng phảciozi ngưhkrjymhji nàvwryy, còlpxun cóamit thểlxrmvwry ai? Ta từqrojng gặjsvlp qua mặjsvlt ngưhkrjymhji nàvwryy. Thanh niêymhjn kia trong tay cầohekm Lạhjxwc Trầohekn châggauu, chíztcxnh làvwry phábplsp khíztcx thàvwrynh danh củwzhfa ngưhkrjymhji kia, đxrvyiềvlqyu nàvwryy tuyệixiqt khôdsqmng sai! Cho nêymhjn thanh niêymhjn nàvwryy cùuoehng Mãrmdqggaun Long ắhlplt cóamit quan hệixiq lớwywon, khôdsqmng đxrvyigmdng vàvwryo làvwry tốojxdt hơcvisn!"

"
Tốojxdt quábpls, thậnhhjt may đxrvyhjxwo hữgifnu đxrvyãrmdq nhắhlplc nhởuuvy! Nếkhosu khôdsqmng ta thựidedc phạhjxwm phảciozi mộigmdt sai lầohekm lớwywon! Khụgoqq, hay làvwry sớwywom đxrvyem linh dưhkrjgcbtc hábplsi đxrvyi. Khôdsqmng lạhjxwi cóamit khábplsch khôdsqmng mờymhji màvwry đxrvyếkhosn!" Lãrmdqo giảciozuuvyt cuộigmdc từqroj trong kinh ngạhjxwc khôdsqmi phụgoqqc trạhjxwng thábplsi bìefucnh thưhkrjymhjng, lậnhhjp tứidedc đxrvyvlqy nghịwzhfamiti.

Đgcbthjxwo sĩjsql tựided nhiêymhjn vui vẻokkz đxrvyloseng ýhjxw, sau đxrvyóamit hai ngưhkrjymhji mộigmdt trábplsi mộigmdt phảciozi đxrvyvlqyu hábplsi mộigmdt gốojxdc Tửjsvl Hầoheku hoa, lậnhhjp tứidedc chia đxrvyưhkrjymhjng màvwry đxrvyi.

Sựidedefucnh tạhjxwi mấqbyxy chỗoubx khábplsc diễwywon ra đxrvyloseng thờymhji cũhlplng nhưhkrj vậnhhjy, chỉtzeramit đxrvyiềvlqyu xung đxrvyigmdt củwzhfa bọwimyn họwimy, khôdsqmng cóamitefucnh yêymhjn nhưhkrj vậnhhjy, màvwryvwry cựidedc kỳeunz kịwzhfch liệixiqt đxrvyqbyxt đxrvyábpls lửjsvla khóamiti tưhkrjng bừqrojng.

ymhjn cạhjxwnh mộigmdt thạhjxwch ốojxdc ởuuvy trêymhjn đxrvytzernh núuuvyi, bốojxdn ngưhkrjymhji chia làvwrym hai phe, đxrvyiềvlqyu khiểlxrmn cábplsc loạhjxwi phábplsp khíztcx đxrvyang tranh đxrvyqbyxu.

Trong đxrvyóamit mộigmdt nam mộigmdt nữgifn mặjsvlc phụgoqqc sứidedc màvwryu vàvwryng, làvwry đxrvyixiq tửjsvl củwzhfa Hoàvwryng Phong cốojxdc.

Nam chừqrojng bốojxdn mưhkrjơcvisi tuổqgbri, vẻokkz mặjsvlt cóamit khíztcx chấqbyxt thưhkrj sinh, trong tay cóamit mộigmdt cábplsi búuuvyt lớwywon bằaqcdng gỗoubx ngâggaun quang lậnhhjp lòlpxue cùuoehng mộigmdt quyểlxrmn kim thưhkrj kim quang rựidedc rỡdeha, trong khi thi triểlxrmn ngâggaun phùuoeh kim quang khắhlplp cảcioz trờymhji đxrvyqbyxt, đxrvyem hai ngưhkrjymhji đxrvyojxdi diệixiqn đxrvyábplsnh cho đxrvyếkhosn mứidedc mồlosedsqmi thấqbyxm đxrvymrtxm lưhkrjng, sắhlplc mặjsvlt chuyểlxrmn xanh.

Mặjsvlc dùuoeh nữgifn tửjsvl xinh đxrvybcrcp, trẻokkz tuổqgbri cũhlplng chỉtzer huy hai kiệixiqn phábplsp khíztcx phi kiếkhosm mộigmdt lam mộigmdt vàvwryng ởuuvy mộigmdt bêymhjn giúuuvyp sứidedc, nhưhkrjng ngưhkrjymhji sábplsng suốojxdt liếkhosc mắhlplt lậnhhjp tứidedc cóamit thểlxrm thấqbyxy đxrvyưhkrjgcbtc, nữgifn tửjsvlvwryy đxrvyqrojng nóamiti cóamit thểlxrm so sábplsnh vớwywoi đxrvyloseng bọwimyn củwzhfa nàvwryng, chíztcxnh làvwry so vớwywoi hai gãrmdq đxrvyojxdi diệixiqn cũhlplng làvwry mộigmdt trờymhji mộigmdt vựidedc, cănhhjn bảciozn làvwry khôdsqmng cóamitbplsc dụgoqqng gìefuc, ngưhkrjgcbtc lạhjxwi thỉtzernh thoảciozng cầohekn đxrvyloseng bọwimyn cựidedc kỳeunz lợgcbti hai kia cứidedu giúuuvyp vàvwryi lầohekn.

vwry nhóamitm đxrvyojxdi thủwzhf củwzhfa hắhlpln lạhjxwi khôdsqmng phảciozi làvwry hai ngưhkrjymhji cùuoehng môdsqmn phábplsi.

Mộigmdt hábplsn tửjsvl xấqbyxu xíztcx trêymhjn đxrvytzernh đxrvyoheku cóamitlpxung hàvwryo quang màvwryu xanh biếkhosc, sửjsvl dụgoqqng mộigmdt phi xàvwry miệixiqng thôdsqm to nhưhkrjbplsi bábplst cùuoehng mộigmdt đxrvyábplsm ong vàvwryng to lớwywon, đxrvyymhjn cuồloseng ngănhhjn cảciozn sựided tấqbyxn côdsqmng củwzhfa luồloseng kim quang củwzhfa nam tửjsvl Hoàvwryng Phong cốojxdc, chíztcxnh làvwry vịwzhf Linh Thúuuvycvisn Chung Ngôdsqm đxrvyãrmdq trao đxrvyqgbri tưhkrj liệixiqu vớwywoi Hàvwryn Lậnhhjp.


Mộigmdt ngưhkrjymhji khábplsc làvwry mộigmdt nam thanh niêymhjn tưhkrjwywong mạhjxwo âggaum nhu tuấqbyxn mỹuoeh, thâggaun mặjsvlc ábplso xanh, chíztcxnh làvwry đxrvyixiq tửjsvlamita Đgcbtao ổqgbr.

Hai đxrvyhjxwo phi đxrvyao màvwryu đxrvyybnj bay múuuvya trưhkrjwywoc mặjsvlt hắhlpln, hàvwryo quang bắhlpln ra bốojxdn phíztcxa, vừqroja thấqbyxy đxrvyãrmdq biếkhost khôdsqmng phảciozi phábplsp khíztcxefucnh phàvwrym. Màvwry nguyêymhjn phábplsp khíztcx phi đxrvyao cóamitztcxnh chấqbyxt tấqbyxn côdsqmng nàvwryy, nay lạhjxwi biếkhosn thàvwrynh hai màvwryn chắhlpln sábplsng rựidedc rỡdeha cỡdeha nhưhkrj hai cábplsi bábplsnh xe, cậnhhjt lựidedc ngănhhjn cảciozn vôdsqm sốojxd đxrvyiểlxrmm ngâggaun phùuoeh nhưhkrj sao đxrvyoheky trờymhji.

"
Dừqrojng tay, khôdsqmng đxrvyábplsnh nữgifna, hai ngưhkrjymhji bọwimyn ta nhậnhhjn thua! Họwimy Trầohekn kia, tíztcxnh làvwry ngưhkrjơcvisi giỏybnji, linh thảciozo trong thạhjxwch ốojxdc nàvwryy thuộigmdc vềvlqy ngưhkrjơcvisi" Thanh niêymhjn Hóamita Đgcbtao ổqgbr thậnhhjt sựided chốojxdng đxrvydeha khôdsqmng nổqgbri, rúuuvyt cuộigmdc mởuuvy miệixiqng nhậnhhjn thua trưhkrjwywoc tiêymhjn.

bplsn tửjsvl xấqbyxu xíztcx Chung Ngôdsqmuuvyymhjn nghe xong, ngoạhjxwi trừqroj mộigmdt chúuuvyt khôdsqmng cam lòlpxung, khôdsqmng cóamit mởuuvy miệixiqng ngănhhjn cảciozn. Xem nhưhkrj thuậnhhjn theo lờymhji nóamiti củwzhfa nam thanh niêymhjn, đxrvyem phi xàvwryuoehng bầoheky ong thu vềvlqyymhjn ngưhkrjymhji.

"
Hừqroj! Cábplsc ngưhkrjơcvisi nóamiti nhậnhhjn thua liêymhjn nhậnhhjn thua sao, nàvwryo cóamit việixiqc tiệixiqn nghi nhưhkrj vậnhhjy!" Nữgifn tửjsvl Hoàvwryng Phong cốojxdc thựidedc lựidedc yếkhosu nhấqbyxt, véybnjn tóamitc trêymhjn trábplsn khôdsqmng cam lòlpxung nóamiti. Vừqroja rồlosei nàvwryng trựidedc tiếkhosp bịwzhf bỏybnj mặjsvlc, khôdsqmng khỏybnji cóamit mộigmdt bụgoqqng buồlosen bựidedc, ngữgifn khíztcx trởuuvyymhjn rấqbyxt bấqbyxt thiệixiqn.

"
Ngưhkrjơcvisi muốojxdn thếkhosvwryo, chẳciozng lẽkyejlpxun muốojxdn chéybnjm tậnhhjn giếkhost tuyệixiqt? Sợgcbtbplsc ngưhkrjơcvisi khôdsqmng cóamit bảciozn lĩjsqlnh nàvwryy!" Nam tửjsvlamita Đgcbtao ổqgbr vừqroja nghe, tứidedc giậnhhjn théybnjt to, thanh âggaum giốojxdng nhưhkrj nữgifn tửjsvl sợgcbtrmdqi, làvwrym ba ngưhkrjymhji còlpxun lạhjxwi khôdsqmng khỏybnji nổqgbri da gàvwry.

"
Đgcbtưhkrjơcvisng nhiêymhjn khôdsqmng. Thấqbyxt muộigmdi củwzhfa ta chíztcxnh làvwryamiti lờymhji cóamit chúuuvyt tứidedc giậnhhjn màvwry thôdsqmi! Hai vịwzhf cứided đxrvyi làvwry xong, Trầohekn mỗoubx quyếkhost sẽkyej khôdsqmng làvwrym khóamit!" Trung niêymhjn nam tửjsvl Hoàvwryng Phong cốojxdc kia nhíztcxu màvwryy, lậnhhjp tứidedc dùuoehng ábplsnh mắhlplt chấqbyxm dứidedt ngôdsqmn ngữgifn bấqbyxt thiệixiqn củwzhfa nữgifn tửjsvl, sau đxrvyóamit thầohekn sắhlplc bìefucnh thảciozn nóamiti vớwywoi bọwimyn ngưhkrjymhji Chung Ngôdsqm.

"
Hắhlplc hắhlplc! Trầohekn huynh thựidedc khôdsqmng hổqgbrvwry đxrvyhjxwi côdsqmng tửjsvl củwzhfa Trầohekn thịwzhf gia tộigmdc, khíztcx đxrvyigmd khôdsqmng giốojxdng vớwywoi tiểlxrmu nha đxrvyoheku nàvwryy, chúuuvyng ta cábplso từqroj!" Thanh niêymhjn Hóamita Đgcbtao ổqgbr bỗoubxng nhiêymhjn trởuuvy lạhjxwi bìefucnh tĩjsqlnh, thanh âggaum cũhlplng khôdsqmi phụgoqqc thàvwrynh bìefucnh thưhkrjymhjng.

Âsowdm thanh lậnhhjp tứidedc lạhjxwi cóamit vẻokkz giốojxdng nhưhkrj mỹuoehdsqmng tửjsvl. Trưhkrjwywoc sau làvwrym ngưhkrjymhji cảciozm thấqbyxy kinh ngạhjxwc.

amiti xong lờymhji nàvwryy, thanh niêymhjn cùuoehng Chung Ngôdsqm hai ngưhkrjymhji thêymhjm lầohekn nữgifna quyếkhosn luyếkhosn khôdsqmng buôdsqmng tha, liếkhosc mắhlplt thạhjxwch ốojxdc kia, sau đxrvyóamit đxrvyau lòlpxung ly khai khỏybnji nơcvisi đxrvyâggauy, bóamitng dábplsng biếkhosn mấqbyxt sau núuuvyi đxrvyábpls.

"
Đgcbthjxwi ca, vìefucbplsi gìefuc khôdsqmng giếkhost hai ngưhkrjymhji kia, chỉtzer cầohekn gắhlplng sứidedc thêymhjm nữgifna, lậnhhjp tứidedc cóamit thểlxrm tiêymhju diệixiqt bọwimyn họwimy!" Nữgifn tửjsvl xinh đxrvybcrcp sau khi thấqbyxy tậnhhjn mắhlplt hai ngưhkrjymhji đxrvyi khỏybnji, rúuuvyt cuộigmdc nhịwzhfn khôdsqmng đxrvyưhkrjgcbtc quay đxrvyoheku, hưhkrjwywong trung niêymhjn nam tửjsvl hỏybnji.

"
Thấqbyxt muộigmdi, ta phábplst hiệixiqn từqroj sau khi xảciozy ra chuyệixiqn đxrvyóamit, muộigmdi liềvlqyn trởuuvyymhjn quábpls khíztcxch! Muốojxdn đxrvyigmdng thủwzhf lấqbyxy mạhjxwng ngưhkrjymhji, muộigmdi cóamit biếkhost hai ngưhkrjymhji kia làvwry ngưhkrjymhji nàvwryo khôdsqmng? Gia tộigmdc bọwimyn họwimy xuấqbyxt thâggaun cũhlplng làvwry đxrvyhjxwi gia tộigmdc khábpls danh tiếkhosng, tuy còlpxun lâggauu mớwywoi đxrvyuổqgbri kịwzhfp siêymhju cấqbyxp gia tộigmdc họwimy Trầohekn củwzhfa chúuuvyng ta, nhưhkrjng cũhlplng khôdsqmng thểlxrm coi thưhkrjymhjng. Tốojxdt hơcvisn làvwry khôdsqmng nêymhjn dễwywovwryng kếkhost thùuoeh!"

"
Huốojxdng hồlose chíztcxnh thựidedc muốojxdn giếkhost nhóamitm bọwimyn họwimy, cũhlplng hơcvisn phâggaun nửjsvla làvwry sẽkyej khôdsqmng thàvwrynh côdsqmng! Phảciozi biếkhost rằaqcdng, dựideda vàvwryo uy lựidedc củwzhfa Kim thưhkrjvwry Ngâggaun búuuvyt, nhìefucn nhưhkrjggauy ra cho hai ngưhkrjymhji bọwimyn hắhlpln nguy hiểlxrmm trùuoehng trùuoehng! Nhưhkrjng trêymhjn thựidedc tếkhos, đxrvyóamitvwryhkrjwywoi tìefucnh huốojxdng hai ngưhkrjymhji bọwimyn hắhlpln khôdsqmng cóamit ýhjxw niệixiqm trốojxdn thoábplst mớwywoi cóamit thểlxrmvwrym nhưhkrj thếkhos. Nếkhosu làvwry thựidedc sựided hạhjxwbplst thủwzhf, bọwimyn họwimy lạhjxwi khôdsqmng phảciozi làvwry kẻokkz khờymhj dạhjxwi, đxrvyưhkrjơcvisng nhiêymhjn sẽkyej nhanh châggaun bỏybnj chạhjxwy, kểlxrm từqrojuuvyc đxrvyóamit uy lựidedc kim thưhkrj, ngâggaun búuuvyt củwzhfa ta dùuoeh lớwywon thêymhjm nữgifna, nhưhkrj thếkhosvwryo cũhlplng khôdsqmng cóamit khảcioznhhjng lấqbyxy mạhjxwng bọwimyn họwimy! Chíztcxnh làvwryhkrjwywoc lấqbyxy cừqroju gia màvwry thôdsqmi!"


Ngưhkrjymhji trung niêymhjn Hoàvwryng Phong cốojxdc trưhkrjwywoc tiêymhjn dùuoehng khẩtmufu khíztcx sủwzhfng ábplsi, thoábplsng chúuuvyt trábplsch cứided nữgifn tửjsvl tuổqgbri trẻokkz, tiếkhosp theo cẩtmufn thậnhhjn giảciozng giảciozi mộigmdt phen nguyêymhjn nhâggaun khôdsqmng chịwzhfu hạhjxwbplst thủwzhf, làvwrym nàvwryng kia giậnhhjt mìefucnh hiểlxrmu ra.

"
Đgcbtúuuvyng rồlosei, thấqbyxt muộigmdi! Sau khi tiểlxrmu tửjsvl Lụgoqqc gia kia mưhkrju hạhjxwi muộigmdi, rúuuvyt cuộigmdc khôdsqmng lộigmd mặjsvlt tạhjxwi đxrvywzhfa phưhkrjơcvisng khábplsc, xem ra thậnhhjt sựidedvwry bịwzhf ngưhkrjymhji cứidedu muộigmdi giếkhost chếkhost. Nhưhkrjng nếkhosu quảcioz thựidedc nhưhkrj thếkhos, xem ra tiểlxrmu tửjsvlvwryy thậnhhjt may mắhlpln, nếkhosu khôdsqmng nhấqbyxt đxrvywzhfnh phảciozi bắhlplt hắhlpln sốojxdng khôdsqmng bằaqcdng chếkhost, đxrvylxrm hắhlpln biếkhost sựided đxrvyábplsng sợgcbt khi dábplsm đxrvyojxdi vớwywoi ngưhkrjymhji nhàvwry Trầohekn gia chúuuvyng ta hạhjxw đxrvyigmdc thủwzhf. Nhưhkrjng thậnhhjt ra thâggaun phậnhhjn ngưhkrjymhji cứidedu muộigmdi kia, thựidedc rấqbyxt khóamitefucm! Ta đxrvyãrmdq tốojxdn rấqbyxt nhiềvlqyu khíztcx lựidedc, tra tìefucm đxrvyixiq tửjsvl bổqgbrn cốojxdc khôdsqmng cóamit mặjsvlt trong mấqbyxy ngàvwryy đxrvyóamit, kếkhost quảcioz thựidedc khôdsqmng phábplst hiệixiqn ngưhkrjymhji đxrvyi ra ngoàvwryi màvwryamit khảcioznhhjng tạhjxwo thàvwrynh uy hiếkhosp đxrvyojxdi vớwywoi Lụgoqqc gia tiểlxrmu tửjsvl. Phảciozi biếkhost rằaqcdng, mặjsvlc dùuoeh phábplsp lựidedc têymhjn hỗoubxn đxrvyciozn kia khôdsqmng đxrvyábplsng nhắhlplc tớwywoi, nhưhkrjng Thanh Giao kỳeunz củwzhfa hắhlpln thậnhhjt sựidedvwry mộigmdt kiệixiqn phábplsp khíztcx đxrvytzernh cấqbyxp! Cóamit khảcioznhhjng cứidedu muộigmdi từqroj trong tay hắhlpln, rõkyejvwryng thựidedc lựidedc ngưhkrjymhji nàvwryy khôdsqmng kéybnjm mớwywoi đxrvyúuuvyng, chẳciozng lẽkyejvwry ngưhkrjymhji bêymhjn ngoàvwryi bổqgbrn môdsqmn đxrvyi qua đxrvyưhkrjymhjng?" Đgcbthjxwi ca nữgifn tửjsvl bỗoubxng nhiêymhjn thay đxrvyqgbri ngữgifn khíztcx thưhkrjơcvisng tiếkhosc, đxrvyojxdi vớwywoi thấqbyxt muộigmdi củwzhfa hắhlpln màvwryamiti.

Thìefuc ra vịwzhf "
thấqbyxt muộigmdi" nàvwryy làvwry "Trầohekn sưhkrj muộigmdi" đxrvyãrmdq trởuuvyymhjn lãrmdqnh nhưhkrjgcbtc bănhhjng sưhkrjơcvisng, chíztcxnh ởuuvy trưhkrjwywoc mặjsvlt trung niêymhjn nhâggaun đxrvyhjxwi ca củwzhfa nàvwryng, hiểlxrmn nhiêymhjn khôdsqmi phụgoqqc lạhjxwi vàvwryi phầohekn bảciozn tíztcxnh, bởuuvyi vậnhhjy sau khi vừqroja nghe xong nhữgifnng lờymhji ấqbyxy, lậnhhjp tứidedc trêymhjn mặjsvlt đxrvyybnj bừqrojng, làvwrym nũhlplng nóamiti:

"
Phìefuc! Đgcbtvlqy cậnhhjp têymhjn gia hỏybnja kia làvwrym gìefuc chứided? Cứidedu thìefuc cứidedu đxrvyi! Còlpxun đxrvyem ngưhkrjymhji ta mộigmdt mìefucnh vứidedt tạhjxwi nơcvisi hoang vu, chíztcxnh mìefucnh lạhjxwi lấqbyxy Trúuuvyc Cơcvis đxrvyan ngưhkrjymhji ta rồlosei lủwzhfi đxrvyi, ta xem tábplsm chíztcxn phầohekn cũhlplng khôdsqmng làvwry ngưhkrjymhji tốojxdt!"

Trong miêymhjng Trầohekn sưhkrj muộigmdi cóamit hậnhhjn ýhjxw bấqbyxt bìefucnh rấqbyxt lớwywon.

Kỳeunz thậnhhjt làvwrym cho nàvwryng nổqgbri giậnhhjn nhưhkrj thếkhos thựidedc khôdsqmng phảciozi việixiqc nàvwryy, màvwryvwryhkrjuuvyng tưhkrjgcbtng đxrvyếkhosn ngưhkrjymhji nàvwryy, khiếkhosn cho nàvwryng hồlosei tưhkrjuuvyng đxrvyếkhosn cábplsi đxrvyêymhjm bịwzhf nạhjxwn kia, lúuuvyc cảcioz ngưhkrjymhji trầohekn trụgoqqi nóamitng bỏybnjng, thầohekn tríztcx khôdsqmng rõkyej.

vwry hai têymhjn đxrvyóamit đxrvyãrmdq từqrojng đxrvyem hai tay thôdsqm thiểlxrmn tùuoehy ýhjxw vuốojxdt ve toàvwryn thâggaun trêymhjn dưhkrjwywoi, cùuoehng hơcvisi thởuuvy nồloseng đxrvynhhjm mùuoehi vịwzhf nam tửjsvl trêymhjn ngưhkrjymhji đxrvyojxdi phưhkrjơcvisng, đxrvyếkhosn nay còlpxun làvwrym nàvwryng in sâggauu trong lòlpxung.

Chíztcxnh làvwry thẹbcrcn quábplsamita giậnhhjn, Trầohekn sưhkrj muộigmdi tậnhhjn lựidedc khôdsqmng muốojxdn nhớwywo đxrvyếkhosn việixiqc nàvwryy, màvwry đxrvyem bọwimyn họwimy chôdsqmn sâggauu trong nộigmdi tâggaum, hôdsqmm nay nghe đxrvyhjxwi ca mìefucnh nhắhlplc tớwywoi nhưhkrj vậnhhjy, khôdsqmng thểlxrm kiềvlqym chếkhos trong lòlpxung, làvwrym nàvwryng lâggaum vàvwryo trầohekm tưhkrj, trêymhjn mặjsvlt mộigmdt trậnhhjn trắhlplng hồloseng liêymhjn tụgoqqc thay đxrvyqgbri.

Đgcbtgcbti khi Trầohekn sưhkrj muộigmdi hoảciozng hoảciozng hốojxdt hốojxdt phụgoqqc hồlosei lạhjxwi tinh thầohekn, lạhjxwi phábplst hiệixiqn đxrvyhjxwi ca củwzhfa mìefucnh đxrvyang dùuoehng ábplsnh mắhlplt cưhkrjymhji màvwry khôdsqmng cưhkrjymhji, thâggaum ýhjxwggauu sắhlplc nhìefucn chíztcxnh mìefucnh, tựideda hồlose toàvwryn bộigmdztcx mậnhhjt củwzhfa nàvwryng đxrvyvlqyu bịwzhf đxrvyojxdi phưhkrjơcvisng nhìefucn thấqbyxu hếkhost. Đgcbtiềvlqyu nàvwryy làvwrym cho mặjsvlt nàvwryng đxrvyybnjjsvlng, càvwryng trởuuvyymhjn kiềvlqyu diễwywom.

Trầohekn sưhkrj muộigmdi cảciozm thấqbyxy ngưhkrjgcbtng ngùuoehng, rõkyejvwryng giậnhhjm châggaun nóamiti: "
Muộigmdi đxrvyi hábplsi thuốojxdc!" Rồlosei thẳciozng mộigmdt đxrvyưhkrjymhjng đxrvyi vàvwryo thạhjxwch ốojxdc, ýhjxw đxrvylose che giấqbyxu sựided ngưhkrjgcbtng ngùuoehng khábplsc thưhkrjymhjng ởuuvyggauu trong nộigmdi tâggaum.

Ngưhkrjymhji trung niêymhjn nhìefucn nhìefucn bóamitng dábplsng tiểlxrmu muộigmdi yêymhju thưhkrjơcvisng nhấqbyxt, khôdsqmng khỏybnji mỉtzerm cưhkrjymhji, trong lòlpxung đxrvyãrmdqamit xếkhosp đxrvyjsvlt kếkhosbplsch.

Sau đxrvyóamit, hắhlpln liềvlqyn đxrvyi theo.

Trong mộigmdt chỗoubxvwryo đxrvyóamit củwzhfa rừqrojng rậnhhjm, mộigmdt côdsqmbplsi ábplso lụgoqqc, cắhlpln chặjsvlt đxrvyôdsqmi môdsqmi, chỉtzer huy mộigmdt tiểlxrmu đxrvyymhju màvwryu trắhlplng, đxrvyang gian nan cùuoehng mộigmdt quábplsi xàvwry hai đxrvyoheku tranh đxrvyqbyxu, xem tìefucnh hìefucnh trong nhấqbyxt thờymhji khóamit phâggaun cao thấqbyxp, màvwry phíztcxa sau quábplsi xàvwryamit mộigmdt câggauy đxrvyhjxwi thụgoqq toàvwryn thâggaun màvwryu đxrvyybnj nhưhkrj lửjsvla, trêymhjn cábplsc càvwrynh câggauy củwzhfa nóamitamitvwryi trábplsi màvwryu đxrvyybnj to bằaqcdng nắhlplm đxrvyqbyxm.

Trong mộigmdt sơcvisn đxrvyigmdng hẹbcrcp, dàvwryi dưhkrjwywoi đxrvyqbyxt, mộigmdt hàvwryng nam nữgifn ábplso trắhlplng lặjsvlng lẽkyej, khôdsqmng gâggauy tiếkhosng đxrvyigmdng đxrvyi tớwywoi, xem nhâggaun sốojxd ưhkrjwywoc chừqrojng cóamithkrjymhji lănhhjm, mưhkrjymhji sábplsu ngưhkrjymhji hai bêymhjn trábplsi phảciozi, làvwry đxrvyixiq tửjsvl Yểlxrmm Nguyệixiqt tôdsqmng sốojxdng sóamitt tạhjxwi cấqbyxm đxrvywzhfa cũhlplng đxrvyvlqyu cóamit mặjsvlt tạhjxwi đxrvyâggauy, màvwry đxrvyi ởuuvy đxrvyaqcdng trưhkrjwywoc chíztcxnh làvwry mộigmdt côdsqmbplsi trẻokkz từqrojng xa xa thấqbyxy qua Hàvwryn Lậnhhjp.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.