Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 197 : Yêu thú cự ngô công

    trước sau   
cauzếwwivn rồhywki, đauwxâzplny làgxoivcpsi sơadhan đauwxmlvxng đauwxófuql?" Sau hai canh giờzmkb, Hàgxoin Lậflprp đauwxuublng ởorjj trêevjjn mộmlvxt vávcpsch đauwxávcps đauwxen cao nửfvuta ngưvhtyzmkbi, đauwxávcpsnh giávcps mộmlvxt cávcpsi đauwxmlvxng khẩooqxu cao mấavfhy trưvhtynsleng cávcpsch đauwxófuql khôcauzng xa, lẩooqxm bẩooqxm.

"Xem ra, thựytufc khôcauzng cófuqlorjj đauwxfklsc thùsanc cảunxb!"gxoin Lậflprp khôcauzng cófuql lỗbxwqadhang xôcauzng vàgxoio, màgxoigxoi tạriyhi phụflpr cậflprn cẩooqxn thậflprn quan sávcpst mộmlvxt lávcpst. Tuy rằdbzkng thờzmkbi gian thựytufc sựytuf gấavfhp gávcpsp nhưvhtyng cũafhgng khôcauzng thểpffk bởorjji vìorjj thếwwivgxoi chuốauwxc lấavfhy nguy hiểpffkm.

pzgg đauwxmlvxng nàgxoiy theo nhưvhty lờzmkbi trêevjjn tưvhty liệccyzu, từhqfpevjjn ngoàgxoii nhìorjjn qua đauwxípzggch xávcpsc rấavfht bìorjjnh thưvhtyzmkbng, cùsancng vớeoifi mấavfhy sơadhan đauwxmlvxng hoang dãadha trêevjjn đauwxưvhtyzmkbng màgxoigxoin Lậflprp nhìorjjn thấavfhy quảunxb thựytufc giốauwxng nhau nhưvhty đauwxúamaic, thựytufc làgxoiadhai khôcauzng cófuql chúamait gìorjj đauwxávcpsng chúamai ýflpr. Cũafhgng khôcauzng biếwwivt lúamaic trưvhtyeoifc ngưvhtyzmkbi nọyeqo nhưvhty thếwwivgxoio tìorjjm tớeoifi nơadhai đauwxâzplny, đauwxiềuublu nàgxoiy thậflprt sựytufgxoigxoim cho Hàgxoin Lậflprp cófuqlgxoii phầuubln khâzplnm phụflprc.

Sau thờzmkbi gian mộmlvxt chéuubln tràgxoi nhỏuubl, Hàgxoin Lậflprp mớeoifi xávcpsc nhậflprn chắyeqoc chắyeqon phụflpr cậflprn thựytufc khôcauzng cófuqlevjju thúamaigxoi ngưvhtyzmkbi mai phụflprc, lúamaic nàgxoiy mớeoifi cẩooqxn thậflprn đauwxi vàgxoio trong đauwxmlvxng.

Đcauzmlvxng khẩooqxu hoàgxoin toàgxoin làgxoi do nhiêevjjn nhiêevjjn tạriyho thàgxoinh, khắyeqop nơadhai đauwxuublu làgxoi đauwxávcpsamaii màgxoiu xanh nhạriyht, khôcauzng cófuql mộmlvxt tia dấavfhu vếwwivt nhâzplnn côcauzng đauwxflprc đauwxaimwo. Hàgxoin Lậflprp tiếwwivn vàgxoio đauwxmlvxng khẩooqxu, sau khi liếwwivc mắyeqot nhìorjjn vávcpsch đauwxávcps hai bêevjjn, liềuubln đauwxưvhtya ra kếwwivt luậflprn nhưvhty vậflpry.

Sau đauwxófuql thâzplnn hìorjjnh Hàgxoin Lậflprp chợnslet lófuqle, ngưvhtyzmkbi lặfklsng lẽaimw biếwwivn mấavfht trong đauwxmlvxng, nhưvhtyng sau khi đauwxi vàgxoii chụflprc bưvhtyeoifc, thâzplnn hìorjjnh Hàgxoin Lậflprp dừhqfpng lạriyhi, bởorjji vìorjj trảunxbi qua mộmlvxt, hai cávcpsi gófuqlc rẽaimw, phụflpr cậflprn làgxoi mộmlvxt mảunxbng tốauwxi mờzmkb.


gxoin Lậflprp nhăjiczn màgxoiy, đauwxưvhtya tay vàgxoio trong túamaii trữpfhd vậflprt tìorjjm tòflpri, mộmlvxt viêevjjn Nguyệccyzt Quang thạriyhch to bằdbzkng quảunxb trứuublng gàgxoi xuấavfht hiệccyzn trong tay. Sau khi vậflprt ấavfhy vừhqfpa hiệccyzn, ávcpsnh sávcpsng màgxoiu trắyeqong hòflpra nhãadha lậflprp tứuublc đauwxem phụflpr cậflprn chiếwwivu rõvhtygxoing cófuql thểpffk thấavfhy đauwxưvhtynslec. Hàgxoin Lậflprp thấavfhy đauwxiềuublu nàgxoiy cũafhgng làgxoi bấavfht đauwxyeqoc dĩccyz lắyeqoc đauwxuublu.

Ýwjzt đauwxaawunh lúamaic đauwxuublu củczhma hắyeqon làgxoicauz thanh vôcauz tứuublc tiếwwivn vàgxoio sâzplnu trong đauwxmlvxng, nhìorjjn xem cófuql hay khôcauzng yêevjju thúamai bảunxbo vệccyzadhai đauwxâzplny, nếwwivu làgxoifuql hắyeqon sẽaimwpzgg mậflprt cho mộmlvxt kípzggch trípzgg mạriyhng, giảunxbm bớeoift nhiềuublu hao phípzgg sứuublc lựytufc. Nhưvhtyng hiệccyzn tạriyhi Nguyệccyzt Quang thạriyhch xuấavfht hiệccyzn, chípzggnh mìorjjnh lạriyhi biếwwivn thàgxoinh mộmlvxt cávcpsi đauwxípzggch ngắyeqom rõvhtygxoing, làgxoim sao màgxoiflprn đauwxávcpsnh léuubln đauwxưvhtynslec.

gxoin Lậflprp nhẹomfd nhàgxoing cầuublm Nguyệccyzt Quang thạriyhch vớeoifi ávcpsnh sávcpsng mờzmkb mờzmkb, sau khi do dựytuf mộmlvxt chúamait, dùsancng cávcpsnh tay kia vỗbxwq nhẹomfd tạriyho thàgxoinh mộmlvxt cávcpsi vòflprng bảunxbo hộmlvx thổrgrf thuộmlvxc típzggnh xung quanh ngưvhtyzmkbi, lúamaic nàgxoiy mớeoifi bưvhtyeoifc thấavfhp bưvhtyeoifc cao tiếwwivp tụflprc đauwxi tớeoifi.

Trong sơadhan đauwxmlvxng khôcauzng thểpffk so vớeoifi bêevjjn ngoàgxoii, thâzplnn phávcpsp nhanh nhẹomfdn nhấavfht đauwxaawunh khôcauzng đauwxriyht đauwxưvhtynslec cựytufc hạriyhn, vìorjjfuql tầuublng phòflprng hộmlvx trêevjjn ngưvhtyzmkbi nêevjjn cófuql đauwxiềuublu an tâzplnm. Tuy nhiêevjjn cứuubl nhưvhty vậflpry, sựytuf nhanh nhẹomfdn củczhma thâzplnn thểpffk liềuubln giảunxbm xuốauwxng rấavfht nhiềuublu, nhưvhtyng khôcauzng thểpffk vẹomfdn cảunxb đauwxôcauzi đauwxưvhtyzmkbng. Hàgxoin Lậflprp rấavfht rõvhtygxoing cho nêevjjn cũafhgng khôcauzng cófuqlorjj phàgxoin nàgxoin.

adhan đauwxmlvxng nàgxoiy phi thưvhtyzmkbng hẹomfdp vàgxoigxoii, sau khi Hàgxoin Lậflprp đauwxi đauwxưvhtynslec nửfvuta khắyeqoc vẫgxoin khôcauzng thấavfhy dấavfhu hiệccyzn gìorjjgxoi kếwwivt thúamaic. Đcauziềuublu nàgxoiy làgxoim cho hắyeqon trong lòflprng bắyeqot đauwxuublu lầuublm bầuublm lầuublu bầuublu, khôcauzng khỏuubli hoàgxoii nghi chípzggnh mìorjjnh cófuql phảunxbi làgxoiorjjm nhầuublm chỗbxwq, đauwxâzplnm đauwxuublu vàgxoio trúamaing sàgxoio huyệccyzt củczhma yêevjju thúamai đauwxjybbnh cấavfhp!

May mắyeqon thay, sau khi đauwxi thêevjjm hơadhan mưvhtyzmkbi trưvhtynsleng, trưvhtyeoifc mắyeqot hiệccyzn ra mộmlvxt cávcpsi ngãadha rẽaimw lớeoifn, lo lắyeqong nàgxoiy củczhma Hàgxoin Lậflprp rúamait cuộmlvxc đauwxưvhtynslec giảunxbi trừhqfp. Bởorjji vìorjj từhqfp ngãadha rẽaimw kia, ẩooqxn ẩooqxn lộmlvx ra vàgxoii dảunxbi bạriyhch quang, đauwxiềuublu nàgxoiy nófuqli rõvhty rằdbzkng mụflprc tiêevjju ởorjj trưvhtyeoifc mắyeqot.

gxoin Lậflprp thấavfhy đauwxiềuublu nàgxoiy, trong lòflprng vui vẻpfhd, vộmlvxi vàgxoing thu lạriyhi Nguyệccyzt Quang thạriyhch cầuublm trong tay, ngưvhtyzmkbi nhẹomfd nhàgxoing, lặfklsng lẽaimw lầuubln mòflpr qua. Mộmlvxt khi ởorjj trong nàgxoiy đauwxãadhafuql ávcpsnh sávcpsng, thêevjjm nữpfhda ởorjj chỗbxwqfuqlc, xem ra kếwwiv hoạriyhch lúamaic đauwxuublu cófuql thểpffk tiếwwivp tụflprc tiếwwivn hàgxoinh.

gxoin Lậflprp léuubln lúamait, đauwxuublu dầuubln dầuubln lófuql ra từhqfp sau ngãadha rẽaimw, mộmlvxt màgxoin trưvhtyeoifc mắyeqot làgxoim hắyeqon vui vẻpfhd, nhưvhtyng sau đauwxófuql lạriyhi âzplnm thầuublm kêevjju khổrgrf.

Phípzgga trưvhtyeoifc đauwxípzggch xávcpsc làgxoi đauwxiểpffkm cuốauwxi củczhma sơadhan đauwxmlvxng. Hơadhan nữpfhda làgxoi mộmlvxt cávcpsi sảunxbnh đauwxávcps thiêevjjn nhiêevjjn diệccyzn típzggch khôcauzng nhỏuubl, chẳpfhdng nhữpfhdng cófuql rấavfht nhiềuublu vávcpsch đauwxávcps chung nhũafhgvcpsng lấavfhp lávcpsnh, nhưvhtyng làgxoi trêevjjn mộmlvxt khốauwxi đauwxávcps nhỏuublgxoiu típzggm ởorjj trong cùsancng, cófuql ba, bốauwxn gốauwxc câzplny cófuqlvcpsgxoi hoa nhỏuublgxoiu xanh nhạriyht.

Mấavfhy cávcpsi hoa nàgxoiy lớeoifn nhỏuubl khoảunxbng mộmlvxt tấavfhc, vàgxoii cávcpsnh hoa đauwxuublu uốauwxn quăjiczn kỳblms quávcpsi theo cùsancng mộmlvxt phưvhtyơadhang hưvhtyeoifng, hợnslep lựytufc hìorjjnh thàgxoinh mộmlvxt hìorjjnh dávcpsng đauwxmlvxc đauwxávcpso, xa xa nhìorjjn lạriyhi thấavfhy ngồhywk ngộmlvx, khôcauzi hàgxoii giốauwxng nhưvhty mấavfhy tiểpffku hầuublu tửfvut treo ởorjj đauwxâzplny, thậflprt sựytufgxoi rấavfht ấavfhn tưvhtynsleng.

"Khôcauzng cầuubln hỏuubli, mấavfhy cávcpsi nàgxoiy khẳpfhdng đauwxaawunh chípzggnh làgxoi "Tửfvut hầuublu hoa", xem màgxoiu sắyeqoc lávcps tuy làgxoigxoiu xanh, nhưvhtyng làgxoi do hỏuubla hậflpru còflprn rấavfht kéuublm!"gxoin Lậflprp sau khi vừhqfpa thấavfhy hoa, lậflprp tứuublc vui mừhqfpng thầuublm nghĩccyz.

Nhưvhtyng khi hắyeqon xoay chuyểpffkn ávcpsnh mắyeqot, rơadhai xuốauwxng trêevjjn mặfklst thạriyhch bípzggch màgxoiu típzggm thìorjj sắyeqoc mặfklst trởorjjevjjn khófuql coi, nơadhai đauwxâzplny cófuql mộmlvxt con rếwwivt dàgxoii vàgxoii thưvhtyeoifc đauwxang nằdbzkm. Xem trêevjjn thâzplnn nófuqlfuql da đauwxen bófuqlng loávcpsng, xúamaic tu dàgxoii vàgxoii thưvhtyeoifc, hìorjjnh dávcpsng dữpfhd tợnslen, đauwxávcpsng sợnsle, Hàgxoin Lậflprp còflprn chưvhtya đauwxmlvxng thủczhm, tâzplnm lýflpr đauwxãadha vạriyhn phầuubln sợnsleadhai.

Mặfklsc dùsanc hắyeqon chưvhtya bao giờzmkb giếwwivt yêevjju thúamai đauwxmlvxc trùsancng, nhưvhtyng ávcpsc danh củczhma bọyeqon chúamaing đauwxãadha sớeoifm nghe thấavfhy nhiềuublu lắyeqom.


Theo nhưvhty lờzmkbi ngưvhtyzmkbi ta nófuqli, loạriyhi yêevjju thúamai đauwxmlvxc trùsancng cùsancng cấavfhp bậflprc vớeoifi yêevjju thúamai phi cầuublm, mãadhanh thúamai khófuql chơadhai hơadhan rấavfht nhiềuublu, hơadhan nữpfhda rấavfht hung hãadhan, đauwxmlvxc thuậflprt vớeoifi lựytufc sávcpst thưvhtyơadhang cựytufc lớeoifn, thưvhtyzmkbng xuyêevjjn cófuql khảunxbjiczng làgxoim ngưvhtyzmkbi trúamaing đauwxmlvxc mộmlvxt mạriyhng ôcauzcauz ai tai, cho nêevjjn khôcauzng cầuubln nófuqli, tốauwxt hơadhan làgxoi hoàgxoin toàgxoin đauwxhqfpng trêevjju chọyeqoc loạriyhi yêevjju thúamaigxoiy.

Con rếwwivt trưvhtyeoifc mắyeqot to lớeoifn nhưvhty vậflpry, tốauwxi thiểpffku cũafhgng làgxoievjju thúamai bậflprc trung, cũafhgng khôcauzng phảunxbi khôcauzng cófuql khảunxbjiczng làgxoievjju thúamai bậflprc cao.

gxoin Lậflprp thấavfhy vậflpry khôcauzng thểpffk khôcauzng hípzggt mộmlvxt hơadhai lạriyhnh, cắyeqon răjiczng hávcps miệccyzng cảunxb nửfvuta ngàgxoiy.

Hiệccyzn tạriyhi khôcauzng phảunxbi làgxoi hắyeqon muốauwxn trêevjju chọyeqoc đauwxauwxi phưvhtyơadhang, màgxoigxoi con rếwwivt nàgxoiy chípzggnh làgxoievjju thúamai bảunxbo vệccyz "Tửfvut Hầuublu hoa". Nếwwivu nhưvhty khôcauzng giảunxbi quyếwwivt con đauwxriyhi đauwxmlvxc trùsancng nàgxoiy, việccyzc hávcpsi linh dưvhtynslec trêevjjn thạriyhch bípzggch, thuầuubln túamaiy làgxoiadhavhtyorjjng.

gxoin Lậflprp thu liễblmsm hơadhai thởorjj củczhma bảunxbn thâzplnn, đauwxem đauwxuublu chậflprm rãadhai rụflprt trởorjj vềuubl, đauwxmlvxng távcpsc nhẹomfd nhàgxoing hếwwivt sứuublc, khôcauzng đauwxávcpsnh thứuublc con rếwwivt to nhìorjjn nhưvhty đauwxang ngủczhm say.

Hắyeqon tựytufa vàgxoio thạriyhch bípzggch, nhăjiczn trávcpsn cúamaii đauwxuublu nghĩccyzvcpsch toàgxoin vẹomfdn đauwxauwxi phófuqlevjju thúamaigxoiy.

Dựytufa vàgxoio uy lựytufc củczhma vàgxoii mófuqln phávcpsp khípzgg đauwxjybbnh cấavfhp, mạriyhnh mẽaimw đauwxauwxi đauwxuublu cũafhgng khôcauzng phảunxbi làgxoi khôcauzng đauwxưvhtynslec, dùsancng phùsanc bảunxbo Kim Quang chuyêevjjn, hắyeqon mưvhtyzmkbi phầuubln nắyeqom chắyeqoc cófuql khảunxbjiczng mộmlvxt cúamai liềuubln đauwxem yêevjju thúamai kia đauwxflprp dẹomfdp léuublp. Nhưvhtyng sau lầuubln chéuublm giếwwivt nàgxoiy, phávcpsp lựytufc hắyeqon chỉjybb sợnsle phảunxbi tiêevjju hao khôcauzng ípzggt, khôcauzng thểpffk bảunxbo trìorjj trạriyhng thávcpsi tốauwxt nhấavfht củczhma chípzggnh mìorjjnh.

Đcauzưvhtyzmkbng đauwxi tiếwwivp theo sau còflprn dàgxoii. Đcauzauwxi mặfklst vớeoifi nguy hiểpffkm khẳpfhdng đauwxaawunh cũafhgng sẽaimwgxoing ngàgxoiy càgxoing nhiềuublu, màgxoi hắyeqon bởorjji vìorjj muốauwxn đauwxuổrgrfi theo thờzmkbi gian, lạriyhi khôcauzng cófuql khảunxbjiczng tiêevjju phípzgg nửfvuta ngàgxoiy ngồhywki xuốauwxng khôcauzi phụflprc phávcpsp lựytufc. Cho nêevjjn lấavfhy sựytuf tiêevjju hao đauwxriyhi lưvhtynsleng phávcpsp lựytufc đauwxpffk đauwxrgrfi cơadha hộmlvxi thắyeqong lợnslei lầuubln nàgxoiy, Hàgxoin Lậflprp nhưvhty thếwwivgxoio cũafhgng khôcauzng tìorjjnh nguyệccyzn.

Sau khi suy nghĩccyzvcpst ófuqlc trong chốauwxc lávcpst, Hàgxoin Lậflprp trong lòflprng sávcpsng ngờzmkbi, đauwxãadhafuql mộmlvxt chủczhm ýflpr tốauwxt.

Trưvhtyeoifc khi hàgxoinh đauwxmlvxng, hắyeqon trưvhtyeoifc tiêevjjn cẩooqxn thậflprn lófuql đauwxuublu, nhìorjjn thoávcpsng qua con rếwwivt kia, thấavfhy nófuql vẫgxoin khôcauzng nhúamaic nhípzggch, lúamaic nàgxoiy mớeoifi yêevjjn lòflprng. Vìorjj thếwwivgxoin Lậflprp sau khi mỉjybbm cưvhtyzmkbi, liềuubln biếwwivn mấavfht trong bófuqlng đauwxêevjjm trêevjjn con đauwxưvhtyzmkbng phípzgga sau.

Sau mộmlvxt thờzmkbi gian khôcauzng lâzplnu, Hàgxoin Lậflprp mặfklst đauwxuubly vui mừhqfpng đauwxãadha trởorjj lạriyhi.

Lầuubln nàgxoiy khôcauzng thấavfhy vòflprng bảunxbo hộmlvx trêevjjn ngưvhtyzmkbi hắyeqon, hơadhan nữpfhda khôcauzng cófuqlgxoinh đauwxmlvxng léuubln léuubln lúamait lúamait nữpfhda, màgxoigxoi nghêevjjnh ngang trựytufc tiếwwivp rẽaimwvhtyeoifc đauwxi vàgxoio trong đauwxriyhi sảunxbnh đauwxauwxi phófuql vớeoifi con rếwwivt.

Đcauzmlvxng tĩccyznh củczhma Hàgxoin Lậflprp lớeoifn nhưvhty vậflpry, con rếwwivt yêevjju thúamai kia nếwwivu khôcauzng cófuql phávcpst hiệccyzn, chỉjybb sợnsle khôcauzng phảunxbi làgxoievjju thúamai, màgxoigxoi "Xuẩooqxn thúamai". Cho nêevjjn con cựytuf trùsancng dàgxoii hơadhan mộmlvxt trưvhtynsleng lậflprp tứuublc cảunxbnh giávcpsc hưvhtyeoifng vềuubl phípzgga Hàgxoin Lậflprp ngẩooqxng cao đauwxuublu lêevjjn, hai xúamaic tu thôcauz, dàgxoii múamaia may khôcauzng ngừhqfpng, phávcpst ra âzplnm thanh xuy xuy quávcpsi lạriyh, làgxoim cho ngưvhtyzmkbi ta nhìorjjn thấavfhy rấavfht làgxoi sợnsleadhai.

gxoin Lậflprp thấavfhy thếwwivafhgng khôcauzng nófuqli gìorjj, giưvhtyơadhang tay lêevjjn, vàgxoii quảunxb hỏuubla cầuublu nhỏuubl bay ra cựytufc nhanh, khi đauwxflprp vàgxoio phầuubln đauwxuublu, phávcpst ra âzplnm thanh bạriyho liệccyzt liêevjjn tiếwwivp.

Áfuqlnh lửfvuta qua đauwxi, Hàgxoin Lậflprp rõvhtygxoing thấavfhy rằdbzkng đauwxuublu yêevjju thúamai bịaawu hỏuubla cầuublu đauwxávcpsnh trúamaing vẫgxoin đauwxen bófuqlng loávcpsng, khôcauzng cófuql dấavfhu vếwwivt lưvhtyu lạriyhi bêevjjn ngoàgxoii da, đauwxiềuublu nàgxoiy làgxoim cho hắyeqon kinh ngạriyhc khôcauzng thôcauzi, xem ra ngưvhtyzmkbi ta nófuqli khôcauzng sai, loạriyhi yêevjju thúamai đauwxmlvxc trùsancng nàgxoiy quảunxb nhiêevjjn cựytufc kỳblms khófuql chơadhai.

Mặfklsc dùsanc con rếwwivt to bựytuf khôcauzng cófuql bịaawu thưvhtyơadhang, nhưvhtyng vừhqfpa rồhywki đauwxãadha bịaawugxoin Lậflprp châzplnm ngòflpri, hoàgxoin toàgxoin bịaawu chọyeqoc giậflprn.

Hai răjiczng cửfvuta sắyeqoc béuubln gầuubln miệccyzng nófuql chìorjja ra, mộmlvxt cổrgrf đauwxmlvxc vụflprgxoiu đauwxuubl từhqfp trong miệccyzng mạriyhnh mẽaimw bắyeqon tớeoifi, khípzgg thếwwiv hung hăjiczng, long trờzmkbi lởorjj đauwxavfht hưvhtyeoifng Hàgxoin Lậflprp vọyeqot đauwxếwwivn, ýflpr tứuubl xem ra muốauwxn đauwxem Hàgxoin Lậflprp hófuqla thàgxoinh đauwxmlvxc thủczhmy.

gxoin Lậflprp tựytuf nhiêevjjn sẽaimw khôcauzng ngâzplny ngốauwxc đauwxuublng tạriyhi chỗbxwq, mấavfhy cávcpsi nàgxoiy màgxoipzggnh vàgxoio mộmlvxt chúamait thìorjj vừhqfpa nhìorjjn đauwxãadha biếwwivt kỳblms đauwxmlvxc vôcauzsancng. Hắyeqon khôcauzng cófuqlflprng bảunxbo hộmlvx xung quanh, mủczhmi châzplnn đauwxiểpffkm mộmlvxt chúamait, lậflprp tứuublc bay ra đauwxriyhi sảunxbnh vớeoifi tốauwxc đauwxmlvx so vớeoifi đauwxmlvxc vụflpr kia mau hơadhan vàgxoii phầuubln, sau đauwxófuql liềuubln xoay ngưvhtyzmkbi hưvhtyeoifng con đauwxưvhtyzmkbng lúamaic trưvhtyeoifc chạriyhy nhưvhty đauwxevjjn, tựytufa hồhywk e ngạriyhi đauwxmlvxc vụflpr củczhma yêevjju thúamaigxoiy, màgxoi phảunxbi chạriyhy bávcpsn sốauwxng bávcpsn chếwwivt.

Con rếwwivt tựytuf nhiêevjjn khôcauzng chịaawuu đauwxpffk cho Hàgxoin Lậflprp rờzmkbi đauwxi dễblmsgxoing, vôcauz sốauwx châzplnn tay trávcpsi phảunxbi củczhma nófuql cửfvut đauwxmlvxng cựytufc nhanh, thâzplnn hìorjjnh nhưvhty giófuql đauwxuổrgrfi theo, xem ra tốauwxc đauwxmlvx hoàgxoin toàgxoin khôcauzng dưvhtyeoifi tốauwxc đauwxmlvxgxoin Lậflprp đauwxang chạriyhy nhưvhty đauwxevjjn kia. Hàgxoin Lậflprp quay đauwxuublu lạriyhi nhìorjjn nhưvhty vậflpry liềuubln chấavfhn đauwxmlvxng, thâzplnn hìorjjnh vộmlvxi vàgxoing gia tăjiczng vàgxoii phầuubln, mớeoifi đauwxem con rếwwivt bỏuubl xa mộmlvxt khoảunxbng cávcpsch nhấavfht đauwxaawunh, biếwwivn mấavfht tạriyhi trong thôcauzng đauwxriyho.

Con rếwwivt thấavfhp giọyeqong kêevjju mộmlvxt trậflprn xùsancy xùsancy, khôcauzng chậflprm trễblms theo sávcpst sau. Thôcauzng đauwxriyho nàgxoiy yêevjju thúamai đauwxãadha đauwxi vôcauz sốauwx lầuubln, tựytuf nhiêevjjn quen thuộmlvxc hơadhan nhiềuublu so vớeoifi Hàgxoin Lậflprp, cho nêevjjn sau thờzmkbi gian khôcauzng lâzplnu đauwxãadha đauwxuổrgrfi đauwxếwwivn, thấavfhy rõvhtygxoing bófuqlng dávcpsng Hàgxoin Lậflprp.

Con rếwwivt yêevjju thúamai mừhqfpng rỡmkcj, tay châzplnn huy đauwxmlvxng càgxoing thêevjjm cấavfhp tốauwxc, ávcpsc đauwxmlvxc hung hăjiczng vọyeqot mạriyhnh đauwxếwwivn.

gxoiamaic nàgxoiy, Hàgxoin Lậflprp phípzgga đauwxauwxi diệccyzn đauwxmlvxt nhiêevjjn dừhqfpng cưvhtyeoifc bộmlvx, quay đauwxuublu cưvhtyzmkbi hìorjjorjj nhìorjjn yêevjju thúamai, khôcauzng hềuubl đauwxàgxoio tẩooqxu vềuubl phípzgga trưvhtyeoifc. Tựytufa hồhywk hoàgxoin toàgxoin buôcauzng tha ýflpr niệccyzm chạriyhy trốauwxn trong đauwxuublu.

Sau đauwxófuql, con rếwwivt to trong chớeoifp mắyeqot nhảunxby đauwxếwwivn mộmlvxt nơadhai cávcpsch Hàgxoin Lậflprp chỉjybbfuql ba, bốauwxn trưvhtynsleng. Nófuql mừhqfpng rỡmkcj đauwxang muốauwxn dùsancng răjiczng đauwxem têevjjn tiểpffku nhâzplnn trưvhtyeoifc mắyeqot xéuubl tan thàgxoinh từhqfpng mảunxbnh thìorjj bụflprng bỗbxwqng truyềuubln đauwxếwwivn mộmlvxt trậflprn đauwxau đauwxeoifn kịaawuch liệccyzt, thâzplnn hìorjjnh nófuql đauwxìorjjnh trệccyz, lậflprp tứuublc sựytuf đauwxau đauwxeoifn thốauwxng khổrgrf khófuqlgxoi chịaawuu đauwxưvhtynslec xuấavfht hiệccyzn trêevjjn toàgxoin thâzplnn, tiếwwivp theo mộmlvxt lưvhtynsleng đauwxmlvxc huyếwwivt màgxoiu đauwxen từhqfpvhtyeoifi thâzplnn nhanh chófuqlng tuôcauzn ra, chảunxby ra khắyeqop mặfklst đauwxavfht.

Thìorjj ra chẳpfhdng biếwwivt khi nàgxoio, bụflprng – bộmlvx phậflprn yếwwivu nhấavfht củczhma con rếwwivt bịaawuvhtymkcji dao cựytufc kỳblms sắyeqoc béuubln bấavfht tri bấavfht giávcpsc đauwxmlvxt nhiêevjjn xẻpfhd ra, làgxoim ngựytufc vàgxoirgrf bụflprng củczhma yêevjju thúamai mởorjj banh ra, khófuql trávcpsch con rếwwivt nàgxoiy thốauwxng khổrgrf nhưvhty vậflpry.

gxoigxoin Lậflprp đauwxuublng ởorjj mộmlvxt bêevjjn đauwxưvhtyơadhang nhiêevjjn cũafhgng sẽaimw khôcauzng bỏuubl qua cơadha hộmlvxi đauwxávcpsnh gụflprc đauwxauwxi thủczhm. Hắyeqon khoávcpst tay, mộmlvxt đauwxriyho kim quang hìorjjnh tròflprn cùsancng mộmlvxt thanh phi đauwxao màgxoiu xanh sávcpsng chófuqli liềuubln rờzmkbi tay xuấavfht ra, trựytufc tiếwwivp cắyeqot vềuubl phípzgga hai xúamaic tu thôcauz, dàgxoii củczhma con rếwwivt.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.