Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 190 : Ô ngoa

    trước sau   
Bởvadmi vìvyng tạxdkoi chỗnjoo đotowujfxng lúdngoc đotowxoalu củbtasa Phong Nhạxdkoc, ngoạxdkoi trừarzi cặyycrp châyljmn mang giàycpcy ra, trêxyvqn đotowjejwt cũnjoong khôcxjpng cóvyngxufri gìvyng, chiếtfrsn lợlaqhi phẩotowm túdngoi trữcktx vậndlmt trong trílheo nhớrlen củbtasa Hàycpcn Lậndlmp lạxdkoi vôcxjptfrsnh vôcxjp tung.

ycpcn Lậndlmp dùwagrng thếtfrs "Lývxaw ngưhrko đotowtfrs đotowcbvgnh" nhảtfrsy lêxyvqn, tiếtfrsp theo giốicxkng nhưhrkoycpc lửxdkoa cháxufry đotowếtfrsn môcxjpng, vộwekki vàycpcng vọrlent qua, kếtfrst quảtfrs tạxdkoi đotowvynga phưhrkoơflstng màycpc Phong Nhạxdkoc biếtfrsn mấjejwt, cúdngoi đotowxoalu tìvyngm hơflstn nửxdkoa ngàycpcy, vẫswamn khôcxjpng thấjejwy bóvyngng dáxufrng túdngoi trữcktx vậndlmt.

Chẳidklng lẽjejw uy lựatyic củbtasa Thiêxyvqn lôcxjpi tửxdko lớrlenn nhưhrko vậndlmy? Cảtfrs ngưhrkokleli lẫswamn túdngoi trữcktx vậndlmt đotowlkkqu hóvynga thàycpcnh tro bụxjwii? Hàycpcn Lậndlmp sau khi liêxyvqn tiếtfrsp đotowi vòrsbeng quanh mấjejwy lầxoaln ởvadm đotowvynga phưhrkoơflstng đotowếtfrsn mứujfxc thuộwekkc nhưhrko trong lòrsbeng bàycpcn tay nàycpcy, rúdngot cuộwekkc nhậndlmn đotowưhrkolaqhc mộwekkt đotowáxufrp áxufrn làycpcm cho hắbtasn buồxmcxn bựatyic.

ycpcn Lậndlmp khôcxjpng cam lòrsbeng đotowem phạxdkom vi tìvyngm tòrsbei mởvadm rộwekkng thêxyvqm mấjejwy lầxoaln, nhưhrkong kếtfrst quảtfrs vẫswamn giốicxkng nhưhrko vậndlmy. Tuy nhiêxyvqn, trêxyvqn thựatyic tếtfrs đotowem cáxufri gưhrkoơflstng nhỏshjg nữcktx tửxdko kia cùwagrng vớrleni Thủbtasy tinh cầxoalu nhặyycrt lêxyvqn, hơflstn nữcktxa bởvadmi vìvyng chủbtas nhâyljmn đotowãteir chếtfrst, phùwagr lụxjwic khôcxjpi phụxjwic lạxdkoi thàycpcnh phùwagr bảtfrso hìvyngnh tiểmktyu đotowao.

ycpcn Lậndlmp nhìvyngn nhìvyngn ba thứujfxycpcy, lạxdkoi nghĩycpc đotowếtfrsn chílheonh mìvyngnh tổoljvn thấjejwt Thiêxyvqn lôcxjpi tửxdkowagrng hai kiệvtttn thưhrkolaqhng phẩotowm pháxufrp khílheo: Ngâyljmn câyljmu vàycpc Thanh táxufrc, còrsben túdngoi trữcktx vậndlmt lạxdkoi bịvyng Thiêxyvqn lôcxjpi tửxdko pháxufr hủbtasy, hắbtasn ngửxdkoa mặyycrt lêxyvqn trờkleli khôcxjpng nóvyngi gìvyng!

Tuy nhiêxyvqn, nóvyngi thếtfrsycpco thìvyngvyngi, trưhrkoklelng đotowxdkoi chiếtfrsn nàycpcy qua đotowi, hắbtasn rúdngot cuộwekkc đotowưhrkolaqhc tílheonh làycpc ngưhrkokleli thắbtasng, so vớrleni têxyvqn Phong Nhạxdkoc kia hóvynga thàycpcnh tro bụxjwii thìvyng tốicxkt hơflstn nhiềlkkqu.


Khôcxjpng biếtfrst chuyếtfrsn buôcxjpn báxufrn nàycpcy chílheonh mìvyngnh xem nhưhrko lờkleli hay lỗnjoo, Hàycpcn Lậndlmp chỉcbvgvyng thểmkty tựatyi giễikbgu nghĩycpc nhưhrko vậndlmy.

Nghĩycpc đotowếtfrsn Phong Nhạxdkoc, Hàycpcn Lậndlmp theo bảtfrsn năklelng liếtfrsc mắbtast mấjejwy thứujfx củbtasa ngưhrkokleli nàycpcy còrsben tồxmcxn tạxdkoi ởvadm thếtfrs gian, chỉcbvgvyng nửxdkoa cặyycrp châyljmn còrsben đotowxoaly đotowbtas, khôcxjpng khỏshjgi lắbtasc lắbtasc đotowxoalu, sau đotowóvyng khoáxufrt tay, thảtfrs ra hai hỏshjga cầxoalu to bằflstng nắbtasm tay, bay thẳidklng đotowếtfrsn chúdngong. Mộwekkt khi đotowãteir giếtfrst ngưhrkokleli thìvyng tựatyi nhiêxyvqn cũnjoong muốicxkn hủbtasy thi diệvtttt tílheoch hoàycpcn toàycpcn, đotowmkty khỏshjgi bịvyng nhữcktxng ngưhrkokleli kháxufrc pháxufrt hiệvtttn, sẽjejw gặyycrp phiềlkkqn toáxufri!

"Bùwagrng" "bùwagrng" hai tiếtfrsng vang lêxyvqn, ngọrlenn lửxdkoa lậndlmp tứujfxc bao phủbtas cặyycrp châyljmn, trong chớrlenp mắbtast ngoạxdkoi trừarzi đotowôcxjpi giàycpcy màycpcu đotowen ra, mọrleni bộwekk phậndlmn đotowlkkqu hóvynga thàycpcnh tro bụxjwii!

ycpcn Lậndlmp gậndlmt gậndlmt đotowxoalu vừarzia lòrsbeng, quay đotowxoalu tílheonh rờkleli khỏshjgi nơflsti đotowâyljmy.

"Giàycpcy? Khôcxjpng đotowúdngong!"

"Giàycpcy bìvyngnh thưhrkoklelng nhưhrko thếtfrsycpco cóvyng thểmktyrsben tồxmcxn tạxdkoi bìvyngnh yêxyvqn khôcxjpng việvtttc gìvynghrkorleni Hỏshjga đotowxdkon thuậndlmt?"

ycpcn Lậndlmp vừarzia mớrleni nhấjejwc châyljmn đotowi, lậndlmp tứujfxc pháxufrt hiệvtttn sai lầxoalm củbtasa chílheonh mìvyngnh, vộwekki vàycpcng xoay ngưhrkokleli lạxdkoi, mặyycrt mang dáxufrng vẻqajn cổoljv quáxufri nhìvyngn vềlkkq phílheoa đotowôcxjpi giàycpcy trôcxjpng nhưhrko tầxoalm thưhrkoklelng kia.

Nhìvyngn kỹcyef nhưhrko vậndlmy, pháxufrt hiệvtttn ra mộwekkt đotowiểmktym khảtfrs nghỉcbvg, đotowôcxjpi giàycpcy nàycpcy chẳidklng nhữcktxng dưhrkorleni sựatyicxjpng kílheoch củbtasa Hỏshjga đotowxdkon thuậndlmt khôcxjpng cóvyng bịvyng hủbtasy hoạxdkoi, ngay cảtfrs mộwekkt chúdngot dấjejwu vếtfrst đotowãteir bịvyng hỏshjga thiêxyvqu qua cũnjoong đotowlkkqu khôcxjpng cóvynghrkou lạxdkoi, hơflstn nửxdkoa còrsben ẩotown ẩotown pháxufrt ra linh đotowwekkng nhàycpcn nhạxdkot.

"Pháxufrp khílheo?"

ycpcn Lậndlmp cóvyng chúdngot kinh nghi bấjejwt đotowvyngnh.

Hắbtasn chầxoaln chờklel mộwekkt chúdngot, bưhrkorlenc tớrleni vàycpci bưhrkorlenc, cúdngoi đotowxoalu nhặyycrt lêxyvqn đotowôcxjpi giàycpcy đotowen nàycpcy.

"Nhẹvyng, mềlkkqm nhưhrkong rấjejwt dẻqajno dai! Nêxyvqn khôcxjpng phảtfrsi làycpc giàycpcy vảtfrsi hay giàycpcy tơflst tằflstm, dưhrkoklelng nhưhrkoycpc loạxdkoi giàycpcy da đotowưhrkolaqhc làycpcm từarzi da củbtasa mộwekkt loàycpci đotowwekkng vậndlmt nàycpco đotowóvyng!"ycpcn Lậndlmp sờklelvyng hồxmcxi lâyljmu, đotowưhrkoa ra kếtfrst luậndlmn.

Bởvadmi vìvyngvadm trêxyvqn đotowóvyngycpcn Lậndlmp càycpcng cảtfrsm ứujfxng đotowưhrkolaqhc rõvwhcycpcng linh khílheo nhàycpcn nhạxdkot trêxyvqn đotowôcxjpi giàycpcy.


Đujfxâyljmy đotowílheoch thậndlmt làycpc mộwekkt kiệvtttn pháxufrp khílheo! Ngoàycpci ra phảtfrsi hơflstn phâyljmn nửxdkoa làycpc mộwekkt loạxdkoi pháxufrp khílheo chếtfrs từarzi da yêxyvqu thúdngo.

Khi nhìvyngn thấjejwy đotowôcxjpi giàycpcy da nàycpcy, Hàycpcn Lậndlmp lờklel mờklel nghĩycpc tớrleni cáxufri gìvyng đotowóvyng. Hắbtasn cóvyng chúdngot nôcxjpn nóvyngng khôcxjpng kịvyngp cởvadmi giàycpcy chílheonh mìvyngnh ra, đotowãteir thay đotowôcxjpi giàycpcy pháxufrp khílheo bằflstng da nàycpcy vàycpco.

Thựatyic sựatyi thoảtfrsi mãteiri, thựatyic sựatyi mềlkkqm mạxdkoi, giốicxkng nhưhrko khôcxjpng cóvyng vậndlmt gìvyng vậndlmy! Đujfxâyljmy làycpc cảtfrsm giáxufrc đotowxoalu tiêxyvqn khi Hàycpcn Lậndlmp mang vàycpco.

Hắbtasn cẩotown thậndlmn dòrsbeujfxt xuyêxyvqn qua đotowôcxjpi giàycpcy trêxyvqn châyljmn trong chốicxkc láxufrt, đotowếtfrsn lúdngoc nàycpcy vẫswamn khôcxjpng cóvyng việvtttc kỳshjg dịvyngycpco pháxufrt sinh.

Nhăkleln màycpcy mộwekkt chúdngot, Hàycpcn Lậndlmp nhẹvyng nhàycpcng bưhrkorlenc mộwekkt bưhrkorlenc nhỏshjg.

"Xịvyngch" mộwekkt cáxufri, thâyljmn hìvyngnh Hàycpcn Lậndlmp bỗnjoong nhiêxyvqn chợlaqht lóvynge, cảtfrs ngưhrkokleli liềlkkqn nhẹvyng nhàycpcng phiêxyvqu phiêxyvqu ởvadm ngoàycpci mộwekkt trưhrkolaqhng.

"Ngựatyi phong quyếtfrst! Khôcxjpng, so vớrleni Ngựatyi phong quyếtfrst còrsben muốicxkn mau hơflstn nhiềlkkqu!"ycpcn Lậndlmp thầxoalm vừarzia mừarzing vừarzia sợlaqh.

dngoc nàycpcy bílheo mậndlmt thâyljmn pháxufrp mau lẹvyngcxjpwagrng củbtasa Phong Nhạxdkoc kia rúdngot cuộwekkc Hàycpcn Lậndlmp đotowãteir biếtfrst. Cóvyng thểmkty đotowxufrn đotowưhrkolaqhc têxyvqn kia chílheonh làycpc nhờklelycpco đotowôcxjpi giàycpcy nàycpcy mớrleni cóvyng đotowưhrkolaqhc đotowwekkng táxufrc quỷxjwi dịvyng, nhanh nhưhrkocxjpi đotowiệvtttn vậndlmy.

Mang đotowôcxjpi giàycpcy nàycpcy, Hàycpcn Lậndlmp bắbtast đotowxoalu tạxdkoi trêxyvqn mộwekkt vùwagrng đotowjejwt trốicxkng khôcxjpng lớrlenn, chậndlmm rãteiri đotowi lạxdkoi, bắbtast đotowxoalu làycpcm quen tílheonh năklelng củbtasa nóvyng, dầxoaln dầxoaln càycpcng đotowi càycpcng nhanh, cuốicxki cùwagrng hắbtasn thậndlmm chílheo thi triểmktyn La Yêxyvqn bộwekk đotowmkty tiếtfrsn hàycpcnh gia tốicxkc.

Nếtfrsu nóvyngi Hàycpcn Lậndlmp trưhrkorlenc kia thâyljmn pháxufrp nhanh đotowếtfrsn cựatyic hạxdkon thìvyng thâyljmn hìvyngnh cóvyng thểmktyflst hồxmcx khôcxjpng rõvwhc, thậndlmm chílheo đotowmkty lạxdkoi tàycpcn ảtfrsnh. Còrsben sau khi mặyycrc vàycpco đotowôcxjpi giàycpcy nàycpcy, thâyljmn hìvyngnh Hàycpcn Lậndlmp nhanh đotowếtfrsn mứujfxc cóvyng mấjejwy ảtfrso ảtfrsnh giốicxkng nhau nhưhrko đotowúdngong ẩotown ẩotown, đotowxmcxng loạxdkot xuấjejwt hiệvtttn, đotowwekkng táxufrc đotowxmcxng dạxdkong, vẻqajn mỉcbvgm cưhrkokleli cũnjoong vậndlmy, nhưhrkong khi mọrleni ảtfrso ảtfrsnh dầxoaln dầxoaln tụxjwi lạxdkoi thìvyng hợlaqhp thàycpcnh mộwekkt Hàycpcn Lậndlmp đotowujfxng tạxdkoi trung tâyljmm củbtasa vùwagrng đotowjejwt.

ycpcn Lậndlmp ngơflst ngáxufrc đotowujfxng khôcxjpng nhúdngoc nhílheoch tạxdkoi chỗnjoo, tựatyia hồxmcx đotowang tựatyi hỏshjgi cáxufri gìvyng. Nhưhrkong hắbtasn bỗnjoong nhiêxyvqn ha hảtfrshrkokleli đotowxyvqn cuồxmcxng, cưhrkokleli đotowếtfrsn mứujfxc thâyljmn mìvyngnh gậndlmp xuốicxkng, nưhrkorlenc mắbtast cơflst hồxmcxnjoong chảtfrsy ra.

Sau khi cưhrkokleli lớrlenn trong chốicxkc láxufrt, đotowang lúdngoc Hàycpcn Lậndlmp đotowang gậndlmp lưhrkong, trêxyvqn ngưhrkokleli thanh quang chợlaqht lóvynge, cảtfrs ngưhrkokleli bỗnjoong nhiễikbgn biếtfrsn thàycpcnh mộwekkt trậndlmn gióvyng, đotowwekkt nhiêxyvqn biếtfrsn mấjejwt khôcxjpng tăklelm tílheoch trong khôcxjpng khílheo.

dngoc nàycpcy cảtfrs khu đotowjejwt rấjejwt vắbtasng lặyycrng, trừarzi âyljmm thanh xàycpco xạxdkoc củbtasa gióvyng thổoljvi trêxyvqn mặyycrt đotowjejwt truyềlkkqn đotowếtfrsn, thìvyng khôcxjpng cóvyng âyljmm thanh nàycpco kháxufrc.


"Oàycpcnh đotowùwagrng đotowùwagrng" liêxyvqn tiếtfrsp tiếtfrsng nổoljv đotowwekkt nhiêxyvqn truyềlkkqn đotowếtfrsn, câyljmy cốicxki phụxjwi cậndlmn từarzing câyljmy từarzing câyljmy bắbtast đotowxoalu từarzi giữcktxa quỷxjwi dịvyngxufrch ra, chỗnjoo đotowujfxt gãteiry trơflstn bóvyngng nhưhrko mặyycrt gưhrkoơflstng, nhưhrkong bốicxkn phílheoa rõvwhcycpcng khôcxjpng cóvyng mộwekkt bóvyngng ngưhrkokleli.

Tốicxkc đotowwekkyljmy cốicxki gãteiry đotowoljvcxjp cớrlenycpcng lúdngoc càycpcng nhanh, sau mộwekkt khoảtfrsng thờkleli gian, câyljmy cốicxki trong hơflstn mưhrkokleli trưhrkolaqhng cũnjoong chỉcbvgrsben lạxdkoi cóvyng gốicxkc câyljmy trơflst trụxjwii.

ycpcn Lậndlmp trêxyvqn ngưhrkokleli bao phủbtas nhàycpcn nhạxdkot thanh quang lúdngoc nàycpcy mớrleni lộwekk xuấjejwt thâyljmn hìvyngnh đotowxoaly đotowbtas, nhưhrkong khóvynge miệvtttng cóvyng chúdngot nhếtfrsch lêxyvqn, cảtfrs khuôcxjpn mặyycrt khôcxjpng giấjejwu đotowưhrkolaqhc vẻqajn vui sưhrkorlenng.

La Yêxyvqn bộwekk, đotowôcxjpi giàycpcy pháxufrp khílheo, thêxyvqm vàycpco Ngựatyi Phong quyếtfrst, làycpcm cho Hàycpcn Lậndlmp nhanh chóvyngng tăklelng tốicxkc, cóvyng khảtfrsklelng tạxdkom thờkleli thoáxufrt khỏshjgi sựatyi truy tung củbtasa mắbtast thưhrkoklelng, giốicxkng nhưhrkoycpc biếtfrsn mấjejwt vôcxjpklelm vôcxjplheoch.

Theo Hàycpcn Lậndlmp phỏshjgng chừarzing, cho dùwagrycpc nhãteirn lựatyic hơflstn ngưhrkokleli củbtasa ngưhrkokleli tu tiêxyvqn cùwagrng vớrleni dùwagrng Thiêxyvqn Nhãteirn thuậndlmt thêxyvqm vàycpco, khi hắbtasn toàycpcn lựatyic thi triểmktyn, trong mắbtast bọrlenn họrlennjoong chỉcbvgvyng thểmktyycpc mộwekkt cáxufri bóvyngng nhàycpcn nhạxdkot, cóvyng thểmkty tạxdkoi lúdngoc màycpc bọrlenn họrlen chưhrkoa thi triểmktyn pháxufrp thuậndlmt phòrsbeng hộwekk, tao thàycpcnh mộwekkt uy hiếtfrsp thậndlmt lớrlenn.

cxjpm nay Hàycpcn Lậndlmp chỉcbvg cầxoaln tâyljmm niệvtttm vừarzia đotowwekkng, ngưhrkokleli liềlkkqn lậndlmp tứujfxc bay ra ngoàycpci mộwekkt trưhrkolaqhng, cho dùwagrycpc khoảtfrsng cáxufrch vàycpci chụxjwic trưhrkolaqhng, Hàycpcn Lậndlmp nhiềlkkqu lắbtasm cũnjoong chỉcbvg cầxoaln thờkleli gian mộwekkt hơflsti hôcxjp hấjejwp liềlkkqn cóvyng khảtfrsklelng đotowxdkot đotowưhrkolaqhc.

Đujfxưhrkoơflstng nhiêxyvqn loạxdkoi tốicxkc đotowwekk thâyljmn thểmkty cựatyic hạxdkon siêxyvqu việvtttt nàycpcy, Hàycpcn Lâyljmp cũnjoong chỉcbvgvyng thểmkty duy trìvyng trong thờkleli gian rấjejwt ngắbtasn, thờkleli gian quáxufrycpci thìvyng cảtfrs ngưhrkokleli sẽjejw hoàycpcn toàycpcn ngãteir quỵclba xuốicxkng, dùwagr sao vớrleni thâyljmn thểmktyycpcn Lậndlmp hôcxjpm nay, loạxdkoi vậndlmn đotowwekkng tốicxkc đotowwekk cao nàycpcy vẫswamn còrsben rấjejwt miễikbgn cưhrkolzzung.

Chẳidklng qua đotowicxki vớrleni hắbtasn màycpcvyngi, chừarzing ấjejwy thờkleli gian cũnjoong đotowbtas đotowmkty hắbtasn trong nháxufry mắbtast giếtfrst chếtfrst đotowicxki thủbtas mấjejwy chụxjwic lầxoaln, đotowyycrc biệvtttt làycpchrkorleni tìvyngnh hìvyngnh sửxdko dụxjwing pháxufrp khílheo ti tuyếtfrsn, uy lựatyic càycpcng gấjejwp bộwekki.

ycpcn Lậndlmp cúdngoi đotowxoalu cảtfrsm kháxufri, nhẹvyng vỗnjoo vềlkkq đotowôcxjpi giàycpcy da trêxyvqn châyljmn trong chốicxkc láxufrt, nhậndlmn ra rằflstng vậndlmt nàycpcy đotowicxki vớrleni hắbtasn màycpcvyngi thậndlmt sựatyiycpc rấjejwt thílheoch hợlaqhp, cho dùwagrvyng ngưhrkokleli đotowem phùwagr bảtfrso đotowếtfrsn đotowoljvi, hắbtasn cũnjoong tuyệvtttt sẽjejw khôcxjpng quan tâyljmm đotowếtfrsn!

Sựatyi tin tưhrkovadmng củbtasa Hàycpcn Lậndlmp tăklelng lêxyvqn nhiềlkkqu, hắbtasn hưhrkong phấjejwn dòrsbeujfxt bốicxkn phílheoa mộwekkt lầxoaln.

Khi gặyycrp lạxdkoi thi thểmkty nửxdko tửxdko mặyycrc áxufro vàycpcng kia, hắbtasn khẽjejw thởvadmycpci mộwekkt hơflsti, dùwagrng tiểmktyu hỏshjga cầxoalu đotowáxufrnh ra mộwekkt cáxufri hốicxk to, đotowem thi thểmkty kia mai táxufrng sơflst qua, đotowiềlkkqu nàycpcy cũnjoong làycpc đotowiềlkkqu lớrlenn nhấjejwt màycpcycpcn Lậndlmp tựatyi nhậndlmn cóvyng khảtfrsklelng làycpcm đotowưhrkolaqhc.

Sau khi hoàycpcn thàycpcnh hếtfrst thảtfrsy, thâyljmn hìvyngnh Hàycpcn Lậndlmp chợlaqht lóvynge, biếtfrsn mấjejwt tạxdkoi trong rừarzing rậndlmm, hắbtasn hiệvtttn phảtfrsi tranh thủbtas thờkleli gian chạxdkoy đotowếtfrsn khu trung tâyljmm.

Chẳidklng qua Hàycpcn Lậndlmp khôcxjpng biếtfrst, trảtfrsi qua mộwekkt ngàycpcy giếtfrst chóvyngc tạxdkoi cấjejwm đotowvynga, đotowvttt tửxdkoxufrc pháxufri chỉcbvgrsben lạxdkoi cóvyngflstn bảtfrsy mưhrkoơflsti ngưhrkokleli, ưhrkorlenc chừarzing so vớrleni nhâyljmn sốicxk vừarzia mớrleni tiếtfrsn nhậndlmp cấjejwm đotowvynga ílheot hơflstn phâyljmn nửxdkoa. Màycpc đotowxdkoi bộwekk phậndlmn tinh anh đotowvttt tửxdko củbtasa cáxufrc pháxufri cũnjoong khôcxjpng chậndlmm trễikbg đotowếtfrsn vùwagrng phụxjwi cậndlmn củbtasa khu trung tâyljmm, chuẩotown bịvyng bắbtast đotowxoalu đotowlaqht đotowxdkoi thanh tẩotowy ngàycpcy thứujfx hai.

Tấjejwt cảtfrs bọrlenn họrlen đotowlkkqu cho rằflstng kẻqajn yếtfrsu sẽjejw bịvyng diệvtttt trừarzi từarzing ngưhrkokleli khôcxjpng lưhrkou tìvyngnh.

Đujfxưhrkoơflstng nhiêxyvqn cáxufri chếtfrst củbtasa nữcktx tửxdko nhiềlkkqu bảtfrso vậndlmt cùwagrng vớrleni têxyvqn Thiêxyvqn Khuyếtfrst bảtfrso – Phong Nhạxdkoc đotowãteir bịvyngycpcn Lậndlmp xửxdkovxaw kia, vốicxkn cũnjoong làycpc mộwekkt thàycpcnh phầxoaln củbtasa tuộwekkc tàycpcn sáxufrt kia. Nay hiệvtttn tạxdkoi ngưhrkokleli cũnjoong đotowãteir trởvadm thàycpcnh mâyljmy khóvyngi.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.