Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 175 : Thanh Hư môn

    trước sau   
Nhưbcpong sau khi xem rõgmlx khuôlybjn mặaqizt củgsjla hai ngưbcpofvhfi, Hàpagnn Lậmaeyp trong lònfqang thầttkqm thởqjdj phàpagno, hai ngưbcpofvhfi kia cũdplcng chỉtsqfpagn đtsqfdclj tửzcaelybjng pháoepvp tầttkqng mưbcpofvhfi mộyldkt nhưbcpo hắlybjn. Mộyldkt ngưbcpofvhfi khuôlybjn mặaqizt giàpagn nua, nhưbcpong trong mắlybjt lộyldk ra vẻbczs giảnhiwo hoạbczst, mộyldkt ngưbcpofvhfi kháoepvc thìcvzkpagnm hàpagnm hồcasd hồcasd, rõgmlxpagnng làpagn tiểrhidu tửzcae miệdcljng cònfqan hôlybji sữrytua.

Mộyldkt tổlglk hợttkqp kỳrhid quáoepvi nhưbcpo vậmaeyy, tìcvzkm tớrxghi mìcvzknh, thựmsgcc làpagnm cho Hàpagnn Lậmaeyp cólybj chúdzxgt ngoàpagni ýfgnn muốjpxnn. Chẳgmlxng qua, đtsqfttkqu ólybjc vừbxaya chuyểrhidn, Hàpagnn Lậmaeyp đtsqfãowcg thầttkqm đtsqfoepvn đtsqfưbcpottkqc vàpagni phầttkqn ýfgnn đtsqfabgmnh củgsjla bọfgnnn họfgnn.

"Hai vịabgmbcpo huynh, cólybj việdcljc gìcvzk?"pagnn Lậmaeyp vẫdplcn lễnfqa phédplcp, mởqjdj miệdcljng lãowcgnh đtsqfbczsm nólybji, nhưbcpong giọfgnnng đtsqfiệdclju khôlybjng muốjpxnn thâtlcxn cậmaeyn, biểrhidu lộyldk khôlybjng thểrhid nghi ngờfvhf. Ýjspi đtsqfcasdpagnm cho hai ngưbcpofvhfi nàpagny thấcfbly khólybjpagn đtsqfi.

Hiểrhidn nhiêrbfin, vịabgmbcporxghng sưbcpo huynh nàpagny da mặaqizt so vớrxghi sựmsgcbcpoqjdjng tưbcpottkqng củgsjla Hàpagnn Lậmaeyp cònfqan dàpagny hơmpvbn, chẳgmlxng nhữrytung khôlybjng đtsqfrhid ýfgnn tớrxghi ngữrytu khítjti khôlybjng thítjtich gặaqizp ngưbcpofvhfi kháoepvc củgsjla Hàpagnn Lậmaeyp, ngưbcpottkqc lạbczsi nhiệdcljt tìcvzknh nólybji:

"Ha ha, chẳgmlxng biếbczst Hàpagnn sưbcpo đtsqfdclj đtsqfjpxni vớrxghi việdcljc đtsqfi vàpagno cấcfblm đtsqfabgma ngàpagny mai, cólybj đtsqfjpxni sáoepvch gìcvzk khôlybjng? Phảnhiwi biếbczst rằucpvng, ba ngưbcpofvhfi chúdzxgng ta cólybj pháoepvp lựmsgcc thấcfblp kédplcm nhấcfblt, nếbczsu màpagn đtsqfdzpsng đtsqfyldk vớrxghi cáoepvc pháoepvi kháoepvc, chắlybjc chắlybjn làpagn tiêrbfiu đtsqfttkqu tiêrbfin! Khôlybjng bằucpvng mọfgnni ngưbcpofvhfi cùaqizng nhau thưbcpoơmpvbng nghịabgm mộyldkt chúdzxgt, đtsqfưbcpoa ra đtsqfjpxni sáoepvch đtsqfưbcpottkqc khôlybjng?"

pagnn Lậmaeyp nghe xong, áoepvnh mắlybjt chớrxghp chớrxghp, khôlybjng cólybj mởqjdj miệdcljng nólybji, lạbczsi hoàpagnn toàpagnn khẳgmlxng đtsqfabgmnh dụdzpsng ýfgnn củgsjla đtsqfjpxni phưbcpoơmpvbng, đtsqfjpxni vớrxghi ýfgnn củgsjla ngưbcpofvhfi nàpagny muốjpxnn nólybji, cũdplcng đtsqfoepvn ra đtsqfưbcpottkqc táoepvm chítjtin phầttkqn mưbcpofvhfi.


Xem ra vịabgmowcgo hoạbczst đtsqfttkqu nàpagny, đtsqfabgmnh mưbcpottkqn sứrytuc củgsjla cáoepvc đtsqfdclj tửzcae pháoepvp lựmsgcc thấcfblp kédplcm, cùaqizng nhau hàpagnnh đtsqfyldkng cùaqizng nhau táoepvc chiếbczsn, nhưbcpo vậmaeyy sẽohai an toàpagnn hơmpvbn nhiềnfqau, khảnhiwycbing sinh tồcasdn cũdplcng tăycbing lêrbfin khôlybjng ítjtit.

Nhưbcpong Hàpagnn Lậmaeyp rấcfblt rõgmlxpagnng, hậmaeyu quảnhiw củgsjla việdcljc làpagnm nhưbcpo vậmaeyy, lợttkqi ítjtich cũdplcng rấcfblt thấcfblp.

Bởqjdji vìcvzk mọfgnni ngưbcpofvhfi tậmaeyp trung cùaqizng nhau, diệdcljn títjtich cólybj thểrhidcvzkm kiếbczsm sẽohai ítjtit đtsqfi rấcfblt nhiềnfqau, sốjpxnbcpottkqng linh dưbcpottkqc tìcvzkm đtsqfưbcpottkqc cũdplcng ítjtit đtsqfếbczsn đtsqfáoepvng thưbcpoơmpvbng. Hơmpvbn nữrytua cho dùaqizcvzkm đtsqfưbcpottkqc mộyldkt ítjtit linh dưbcpottkqc, nhữrytung linh dưbcpottkqc nàpagny cuốjpxni cùaqizng thuộyldkc vềnfqa ai, cũdplcng rấcfblt khólybjlybji! Hơmpvbn phâtlcxn nửzcaea làpagndplcng phảnhiwi lấcfbly thựmsgcc lựmsgcc đtsqfrhid quyếbczst đtsqfabgmnh.

pagnn Lậmaeyp tựmsgc nhiêrbfin đtsqfjpxni vớrxghi dạbczsng liêrbfin minh nhưbcpo vậmaeyy cũdplcng khôlybjng cólybj chúdzxgt hứrytung thúdzxg, đtsqfếbczsn lúdzxgc đtsqfólybj chẳgmlxng nhữrytung mộyldkt chúdzxgt ưbcpou đtsqfãowcgi cũdplcng khôlybjng cólybj, màpagn khẳgmlxycbing bịabgm ngưbcpofvhfi kháoepvc sửzcae dụdzpsng làpagnm vậmaeyt hy sinh cũdplcng rấcfblt lớrxghn.

Cho nêrbfin vịabgmowcgo hoạbczst đtsqfttkqu nàpagny, chỉtsqf sợttkqdplcng khôlybjng cólybj ýfgnn tốjpxnt gìcvzk, khẳgmlxng đtsqfabgmnh làpagn muốjpxnn đtsqfdzpsc nưbcporxghc bédplco cònfqa.

owcgo giảnhiw sau khi nólybji xong, thấcfbly Hàpagnn Lậmaeyp vẫdplcn im lặaqizng khôlybjng nólybji, trong lònfqang khôlybjng khỏttdci cólybj chúdzxgt gấcfblp rúdzxgt, liềnfqan nhịabgmn khôlybjng đtsqfưbcpottkqc nólybji tiếbczsp:

"Ta cũdplcng cólybj chủgsjl ýfgnn, chẳgmlxng biếbczst sưbcpo đtsqfdcljlybj muốjpxnn nghe khôlybjng? Tuyệdcljt đtsqfjpxni cólybj thểrhidpagnm mọfgnni ngưbcpofvhfi cùaqizng an toàpagnn vưbcpottkqt qua việdcljc nàpagny!"

owcgo giảnhiwpagnm ra vẻbczs cao thâtlcxm khólybjbcpofvhfng, bộyldkoepvng thầttkqn bítjti, cáoepvc nếbczsp nhăycbin trêrbfin tráoepvn cũdplcng nhítjtiu lạbczsi thàpagnnh mộyldkt khốjpxni, làpagnm cho Hàpagnn Lậmaeyp thấcfbly vừbxaya tứrytuc giậmaeyn vừbxaya buồcasdn cưbcpofvhfi.

pagn ngưbcpofvhfi bêrbfin cạbczsnh, tựmsgca hồcasd đtsqfjpxni vớrxghi lãowcgo hoạbczst đtsqfttkqu nàpagny rấcfblt làpagn khâtlcxm phụdzpsc, tuy nhiêrbfin khôlybjng nólybji đtsqfưbcpottkqc mộyldkt lờfvhfi, cũdplcng làpagnm ra vẻbczs mặaqizt giốjpxnng nhưbcpopagnowcgo nàpagny.

Mộyldkt khi đtsqfãowcg khôlybjng muốjpxnn tham gia liêrbfin minh củgsjla đtsqfjpxni phưbcpoơmpvbng, Hàpagnn Lậmaeyp cũdplcng khôlybjng muốjpxnn dâtlcxy dưbcpoa nữrytua, vìcvzk thếbczslybji thẳgmlxng cựmsgc tuyệdcljt:

"Thậmaeyt cólybj lỗfkxzi! Tạbczsi hạbczs khôlybjng cólybj thólybji quen cùaqizng hàpagnnh đtsqfyldkng vớrxghi ngưbcpofvhfi kháoepvc, lầttkqn nàpagny cũdplcng khôlybjng cólybjtjtinh nhưbcpo vậmaeyy, sưbcpo huynh nếbczsu muốjpxnn liêrbfin thủgsjl, hay làpagncvzkm sưbcpo huynh đtsqfdclj kháoepvc vậmaeyy!"

pagnn Lậmaeyp nólybji rấcfblt làpagn thẳgmlxng thắlybjn.

Hắlybjn biếbczst, chỉtsqflybj thểrhid hiệdcljn rõgmlxcvzknh khôlybjng phảnhiwi làpagn tay mơmpvb, mớrxghi cólybj thểrhid hoàpagnn toàpagnn làpagnm cho đtsqfjpxni phưbcpoơmpvbng bỏttdc ýfgnn đtsqfabgmnh, sẽohai khôlybjng tiếbczsp tụdzpsc dâtlcxy dưbcpoa vớrxghi mìcvzknh. Nếbczsu khôlybjng cứrytu đtsqfrhid vịabgmbcporxghng sưbcpo huynh nàpagny nghĩdcljpagnnfqan cólybj thểrhid, chăycbic hẳgmlxn làpagn sẽohainfqan tiếbczsp tụdzpsc lôlybji kédplco. Hàpagnn Lậmaeyp cũdplcng khôlybjng muốjpxnn bịabgmpagnm phiềnfqan nữrytua.


bcporxghng Títjtinh lãowcgo giảnhiw sau khi nghe xong, ýfgnn thứrytuc đtsqfưbcpottkqc tìcvzkm sai mụdzpsc tiêrbfiu, ngưbcpofvhfi trưbcporxghc mắlybjt tuy tuổlglki cònfqan trẻbczs, lờfvhfi nólybji lạbczsi thuầttkqn thụdzpsc lãowcgo luyệdcljn, rõgmlxpagnng làpagn ngưbcpofvhfi đtsqfãowcg trảnhiwi qua mưbcpoa giólybj, nêrbfin cũdplcng khôlybjng nólybji lờfvhfi thừbxaya nữrytua, lộyldk ra vẻbczs xấcfblu hổlglkpagnoepvo từbxay.

Xem phưbcpoơmpvbng hưbcporxghng bọfgnnn họfgnn rờfvhfi đtsqfi, làpagn mộyldkt vịabgm đtsqfdclj tửzcae đtsqfang ngồcasdi trêrbfin mộyldkt tảnhiwng đtsqfáoepv.

pagnn Lậmaeyp mỉtsqfm cưbcpofvhfi, liềnfqan quay trởqjdj vềnfqa, tiếbczsp tụdzpsc chúdzxg ýfgnn quan sáoepvt đtsqfáoepvng giáoepv mấcfbly vịabgm đtsqfcasdng môlybjn. Nhưbcpong lúdzxgc nàpagny đtsqfâtlcxy lạbczsi thấcfbly đtsqfưbcpottkqc "Trầttkqn sưbcpo muộyldki"aqizng vớrxghi mộyldkt nữrytu tửzcae kháoepvc tưbcporxghng mạbczso bìcvzknh thưbcpofvhfng đtsqfang ởqjdjaqizng mộyldkt chỗfkxz, bêrbfin cạbczsnh cũdplcng đtsqfang tụdzps tậmaeyp mộyldkt sốjpxn nam tửzcae đtsqfang bắlybjt chuyệdcljn.

pagnn Lậmaeyp khólybje miệdcljng đtsqfyldkng vàpagni cáoepvi, chẳgmlxng biếbczst vìcvzk sao thấcfbly mấcfbly ngưbcpofvhfi nọfgnn, lạbczsi cảnhiwm thấcfbly khôlybjng vừbxaya mắlybjt. Cuốjpxni cùaqizng nhậmaeyn thấcfbly mắlybjt khôlybjng thấcfbly làpagn tốjpxnt nhấcfblt, nêrbfin tìcvzkm mộyldkt chỗfkxz khôlybjng ai màpagn nhắlybjm mắlybjt dưbcpooqdgng thầttkqn.

Cứrytu nhưbcpo vậmaeyy, đtsqfếbczsn sáoepvng hôlybjm sau, cáoepvc đtsqfdclj tửzcae lạbczsi tụdzps tậmaeyp trêrbfin đtsqftsqfnh núdzxgi, sắlybjp xếbczsp lạbczsi thàpagnnh hàpagnng, chờfvhfoepvc tiêrbfin pháoepvi kháoepvc đtsqfếbczsn.

pagn đtsqfttkqi đtsqfãowcg mấcfbly canh giờfvhf, mộyldkt bólybjng ngưbcpofvhfi cũdplcng khôlybjng thấcfbly, đtsqfiềnfqau nàpagny làpagnm cho Hàpagnn Lậmaeyp trong lònfqang mắlybjng to khôlybjng thôlybji, cơmpvb hồcasd hoàpagni nghi cáoepvc pháoepvi kháoepvc, đtsqfang bàpagny trònfqa đtsqfrhid tiêrbfiu hao thểrhid lựmsgcc củgsjla nhữrytung ngưbcpofvhfi Hoàpagnng Phong cốjpxnc.

pagnng làpagnm cho Hàpagnn Lậmaeyp tâtlcxm phiềnfqan ýfgnn loạbczsn chítjtinh làpagn, khôlybjng biếbczst làpagn do vôlybjcvzknh, màpagn lạbczsi đtsqfưbcpottkqc an bàpagni đtsqfrytung ngay bêrbfin cạbczsnh "Trầttkqn sưbcpo muộyldki", mùaqizi thơmpvbm củgsjla cơmpvb thểrhid củgsjla nữrytu nhâtlcxn quen thuộyldkc thỉtsqfnh thoảnhiwng lạbczsi chui vàpagno mũdplci hắlybjn, làpagnm cho hắlybjn cólybj chúdzxgt nhớrxgh nhung mơmpvbpagnng, tựmsgca hồcasd lạbczsi nhớrxgh tớrxghi mộyldkt đtsqfêrbfim cựmsgcc kỳrhidbcpoơmpvbng diễnfqam kia.

Vi che dấcfblu sựmsgc mấcfblt tựmsgc nhiêrbfin trêrbfin mặaqizt, dưbcporxghi bấcfblt đtsqflybjc dĩdclj, Hàpagnn Lậmaeyp cúdzxgi thấcfblp đtsqfttkqu, giảnhiw bộyldk ra bộyldkoepvng sốjpxnt ruộyldkt bấcfblt an, nhưbcpong trong lònfqang lạbczsi hếbczst sứrytuc bựmsgcc bộyldki bảnhiwn thâtlcxn, chỉtsqfpagn mộyldkt nữrytu nhâtlcxn xinh đtsqfxsalp màpagn thôlybji, lạbczsi cólybj thểrhidpagnm cho hắlybjn thấcfblt thốjpxn nhưbcpo thếbczs.

Bấcfblt quáoepv, Hàpagnn Lậmaeyp rấcfblt bộyldki phụdzpsc vịabgmfgnnbcpo tổlglk đtsqfrytung phítjtia trưbcporxghc kia, tưbcpo thếbczs củgsjla lãowcgo nhìcvzkn bầttkqu trờfvhfi, thếbczs nhưbcpong cólybj thểrhid duy trìcvzktlcxu nhưbcpo vậmaeyy màpagn mộyldkt chúdzxgt nhúdzxgc nhítjtiich cũdplcng khôlybjng cólybj, cũdplcng khôlybjng biếbczst làpagn thầttkqn du thiêrbfin ngoạbczsi, hay làpagn đtsqfang suy nghĩdcljoepvi gìcvzk!

Đwwpeyldkt nhiêrbfin, Hàpagnn Lậmaeyp cảnhiwm thấcfbly chung quanh cólybj mộyldkt trậmaeyn xao đtsqfyldkng, tựmsgca hồcasdlybj sựmsgccvzknh gìcvzk đtsqfólybj đtsqfãowcg xảnhiwy ra!

Hắlybjn nhịabgmn khôlybjng đtsqfưbcpottkqc, ngẩlzheng đtsqfttkqu lêrbfin.

oepvc đtsqfcasdng môlybjn xung quanh tấcfblt cảnhiw đtsqfnfqau ngẩlzheng cổlglk, hưbcporxghng tớrxghi châtlcxn trờfvhfi màpagn nhìcvzkn lạbczsi, Hàpagnn Lậmaeyp cũdplcng theo áoepvnh mắlybjt màpagn nhìcvzkn vềnfqa phítjtia đtsqfólybj.

Chỉtsqf thấcfbly trêrbfin bầttkqu trờfvhfi, xuấcfblt hiệdcljn mấcfbly đtsqfiểrhidm áoepvnh sáoepvng chợttkqt lólybje lêrbfin, rồcasdi càpagnng ngàpagny càpagnng to lêrbfin, mộyldkt lúdzxgc sau, lạbczsi liêrbfin tiếbczsp xuấcfblt hiệdcljn nhữrytung đtsqfiểrhidm màpagnu đtsqfen.


Phítjtia dưbcporxghi nhữrytung chùaqizm đtsqfiểrhidm đtsqfen nàpagny, ngâtlcxn quang chớrxghp đtsqfyldkng, tựmsgca hồcasd nhữrytung đtsqfiểrhidm đtsqfen nàpagny đtsqfang ngồcasdi trêrbfin tinh quang, từbxay trêrbfin trờfvhfi màpagn đtsqfếbczsn.

Thấcfbly kỳrhid cảnhiwnh nhưbcpo vậmaeyy, mọfgnni ngưbcpofvhfi càpagnng thêrbfim xao đtsqfyldkng.

"Im lặaqizng! Cáoepvc ngưbcpoơmpvbi thàpagnnh ra bộyldkoepvng gìcvzk vậmaeyy! Đwwpeólybjpagn pháoepvp khítjti phi hàpagnnh củgsjla Thanh Hưbcpolybjn - Tuyếbczst Hồcasdng Lăycbing, khôlybjng cầttkqn kinh hãowcgi kỳrhid quáoepvi, đtsqfáoepvnh mấcfblt thểrhid diệdcljn củgsjla Hoàpagnng Phong cốjpxnc chúdzxgng ta" Mộyldkt vịabgm trung niêrbfin quảnhiwn sựmsgc tứrytu chi thôlybj đtsqfoảnhiwn ởqjdj phítjtia trưbcporxghc sắlybjc mặaqizt trầttkqm xuốjpxnng, quay đtsqfttkqu lạbczsi mắlybjng vàpagni câtlcxu.

Lờfvhfi nàpagny quảnhiw nhiêrbfin cólybjoepvc dụdzpsng, sựmsgc xao đtsqfyldkng lậmaeyp tứrytuc bìcvzknh lặaqizng, đtsqfưbcpoơmpvbng nhiêrbfin nhũdplcng tiếbczsng thìcvzk thầttkqm nhỏttdc giọfgnnng vẫdplcn cólybj.

dzxgc nàpagny, đtsqfiểrhidm đtsqfen đtsqfãowcggmlxpagnng, đtsqfólybjpagn mộyldkt đtsqfáoepvm ngưbcpofvhfi tu tiêrbfin mặaqizc đtsqfbczso bàpagno màpagnu xáoepvm, trong đtsqfólybj đtsqfbczsi bộyldk phậmaeyn đtsqfnfqau làpagn đtsqfbczso sĩdclj châtlcxn chítjtinh, tay cầttkqm phấcfblt trầttkqn, đtsqfttkqu đtsqfyldki đtsqfbczso kếbczs. Nhưbcpong cũdplcng chỉtsqflybjpagni vịabgm đtsqfbczso bàpagno kháoepvc, cònfqan lạbczsi tấcfblt cảnhiw đtsqfnfqau cólybjcvzknh dáoepvng nhưbcpo thếbczs tụdzpsc, xem ra làpagn tụdzpsc gia đtsqfdclj tửzcae.

pagn mấcfbly ngưbcpofvhfi Hàpagnn Lậmaeyp thấcfbly rõgmlxpagnng, dưbcporxghi châtlcxn củgsjla bọfgnnn họfgnnpagn mộyldkt cáoepvi hồcasdng kiềnfqau, trêrbfin hồcasdng kiềnfqau cso rấcfblt nhiềnfqau đtsqfiểrhidm ngâtlcxn quang, rấcfblt làpagn chólybji mắlybjt, chẳgmlxng biếbczst làpagn đtsqfưbcpottkqc khảnhiwm vậmaeyt gìcvzk.

pagnn Lậmaeyp đtsqfang cẩlzhen thậmaeyn quan sáoepvt, thìcvzkoepvi hồcasdng kiềnfqau chởqjdj mấcfbly ngưbcpofvhfi củgsjla Thanh Hưbcpolybjn kia, đtsqfãowcg hạbczs xuốjpxnng trêrbfin núdzxgi, đtsqfang dừbxayng ởqjdj đtsqfjpxni diệdcljn mấcfbly ngưbcpofvhfi Hoàpagnng Phong cốjpxnc.

Cầttkqm đtsqfttkqu làpagn mộyldkt vịabgm trung niêrbfin đtsqfbczso sĩdclj, lấcfbly tay nhẹxsal nhàpagnng phấcfblt lêrbfin, sau đtsqfólybj bạbczsch quang chợttkqt lólybje, Tuyếbczst Hồcasdng Lăycbing hólybja thàpagnnh hồcasdng kiềnfqau đtsqfãowcg biếbczsn mấcfblt khôlybjng thấcfbly, chỉtsqfpagn trong tay đtsqfjpxni phưbcpoơmpvbng, đtsqfãowcglybj thêrbfim mộyldkt mólybjn đtsqfcasd nhưbcpopagn bằucpvng gấcfblm.

"Khôlybjng ngờfvhf lạbczsi làpagnfgnn thítjti chủgsjl dẫdplcn đtsqfyldki, bầttkqn đtsqfbczso Phùaqiztlcxn Tửzcae hữrytuu lễnfqa!" Đwwpebczso sĩdcljpagny, vàpagni bưbcporxghc đtsqfi đtsqfếbczsn trưbcporxghc mặaqizt Lýfgnnbcpo tổlglk, đtsqfttkqy mặaqizt xuâtlcxn phong màpagnlybji, nghe giọfgnnng đtsqfiệdclju, tựmsgca hồcasdpagnlybj quen biếbczst.

"Hừbxay! Lỗfkxzdplci trâtlcxu ngưbcpoơmpvbi cólybj thểrhid đtsqfếbczsn, Lýfgnn mỗfkxz lạbczsi khôlybjng thểrhid tớrxghi sao?"fgnnbcpo tổlglk hai tay chắlybjp lạbczsi, khôlybjng kháoepvch khítjtilybji.

"Hắlybjc hắlybjc, đtsqfnfqau làpagncvzklybjn pháoepvi thôlybji, ngưbcpoơmpvbi vàpagn ta đtsqfnfqau tiếbczsn vàpagno Kếbczst đtsqfan kỳrhid lạbczsi phảnhiwi làpagnm cáoepvi côlybjng táoepvc nàpagny, chúdzxgng ta khôlybjng làpagnm thìcvzkdplcng khôlybjng cólybj ai làpagnm" Đwwpebczso sĩdcljdplcng khôlybjng thèrhidm đtsqfrhid ýfgnn, phấcfblt trầttkqn vung lêrbfin, trêrbfin mặaqizt nụdzpsbcpofvhfi khôlybjng đtsqflglki.

"Lỗfkxzdplci trâtlcxu ngưbcpoơmpvbi quỷpbfb kếbczs đtsqfa đtsqfoan, lầttkqn trưbcporxghc dãowcg lậmaeyp kếbczs lừbxaya ta, lầttkqn nàpagny đtsqfbxayng tưbcpoqjdjng đtsqfưbcpottkqc nhưbcpo vậmaeyy nữrytua!"

"Lýfgnn thítjti chủgsjllybji gìcvzk vậmaeyy, đtsqfáoepvnh cuộyldkc chịabgmu thua cũdplcng đtsqfâtlcxu phảnhiwi làpagn chuyệdcljn gìcvzk kinh thiêrbfin đtsqfyldkng đtsqfabgma, nàpagno cso chuyệdcljn ai lừbxaya ai?" Đwwpebczso sĩdcljbcpofvhfi cưbcpofvhfi.

fgnnbcpo tổlglk nghe vậmaeyy, hai mắlybjt hàpagnn quang chợttkqt lólybje, tựmsgca hồcasd muốjpxnn nổlglki giậmaeyn, nhưbcpong lậmaeyp tứrytuc nghĩdclj tớrxghi cáoepvi gìcvzk, khítjti thếbczs lạbczsi hạbczs xuốjpxnng, tràpagnn đtsqfttkqy khôlybjng cam lònfqang nólybji:

"Khốjpxni thiếbczst tinh củgsjla ta, đtsqfãowcg luyệdcljn nhậmaeyp vàpagno Thanh Quâtlcxn kiếbczsm củgsjla ngưbcpoơmpvbi, làpagnm cho uy lựmsgcc củgsjla nólybjycbing lêrbfin nhiềnfqau! Lýfgnn mỗfkxz vấcfblt vảnhiwmpvbn mưbcpofvhfi năycbim, mớrxghi luyệdcljn ra mộyldkt khốjpxni nhưbcpo vậmaeyy, lạbczsi tiệdcljn nghi cho lỗfkxzdplci trâtlcxu nhàpagn ngưbcpoơmpvbi!"

Lờfvhfi nólybji củgsjla hắlybjn, mưbcpofvhfi phầttkqn cay đtsqflybjng, hiểrhidn nhiêrbfin đtsqfjpxni vớrxghi cáoepvi gọfgnni làpagn thiếbczst tinh kia, cảnhiwm thấcfbly đtsqfau lònfqang.

"Ha ha, thìcvzk ra đtsqftsqfnh đtsqftsqfnh đtsqfbczsi danh Lýfgnn tiêrbfin sưbcpo, lạbczsi đtsqfjpxni vớrxghi mộyldkt chúdzxgt thiếbczst tinh lạbczsi đtsqfrhidtlcxm nhưbcpo thếbczs! Đwwpeưbcpottkqc rồcasdi, lầttkqn nàpagny ta mang đtsqfếbczsn mộyldkt mólybjn đtsqfcasd, tuyệdcljt đtsqfjpxni làpagnmpvbn hẳgmlxn thiếbczst tinh kia, chỉtsqf cầttkqn lầttkqn nàpagny đtsqfáoepvnh cuộyldkc thắlybjng, cólybj thểrhidaqiz lạbczsi tổlglkn thấcfblt lầttkqn trưbcporxghc củgsjla ngưbcpoơmpvbi" Đwwpebczso sĩdclj vuốjpxnt râtlcxu, cưbcpofvhfi nólybji.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.