Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 174 : Lý sư tổ

    trước sau   
Sau khi nghe Chưlphfhgegng môjxobn Chung Linh Đusbsupdmo pháknhnt biểwwtbu cổoofmxkdm xong, hai gãwzte chấcpzbp sựiois đcgrdejbn tửdfzt đcgrdem hai cáknhni khay vàbocxo trong đcgrdiệejbnn.

Mộbilat cáknhni bêljfmn trêljfmn cóerqhgfgli trữwuvr vậivfqt bằzctrng tơfcofbocxng, cáknhni còzsrgn lạupdmi chứukbja linh thạupdmch bậivfqc trung đcgrdqlmn loạupdmi màbocxu sắzzbkc, xem ra làbocx thựioisc hiệejbnn lờjxobi hứukbja trưlphfvqboc, xem nhưlphfbocxqlmnng hộbila trưlphfvqboc khi ra trậivfqn! Hàbocxn Lậivfqp cóerqh chúgfglt áknhnc ýwutw thầwddem nghĩcfcf.

Mộbilat lưlphfuuszng lớvqbon linh thạupdmch bậivfqc trung đcgrdwwtb cho mọrlhei ngưlphfjxobi tựiois do lựioisa chọrlhen. Hàbocxn Lậivfqp đcgrdãwzteerqh mộbilat khốhemii linh thạupdmch thuộbilac tíoofmnh thổoofm, nêljfmn lấcpzby thêljfmm mộbilat khốhemii linh thạupdmch thuộbilac tíoofmnh thủqlmny, cũxkdmng khôjxobng ai tranh giàbocxnh cùyerhng vớvqboi hắzzbkn.

Nhưlphfng đcgrdếgfgln thờjxobi đcgrdiểwwtbm lấcpzby mẫndihu linh khíoofm trong túgfgli trữwuvr vậivfqt, cáknhnc đcgrdejbn tửdfzt thầwdden sắzzbkc cũxkdmng thậivfqn trọrlheng hẳakahn lêljfmn.

gfgli trữwuvr vậivfqt nàbocxy so vớvqboi cáknhnc túgfgli trữwuvr vậivfqt bìapdsnh thưlphfjxobng khôjxobng giốheming nhau, cáknhnc túgfgli trữwuvr vậivfqt kháknhnc, thìapds chỉdrim cầwdden đcgrdưlphfa thầwdden thứukbjc vàbocxo, sau đcgrdóerqhyerhng linh lựioisc đcgrdwwtb lấcpzby vậivfqt ra, màbocxknhni túgfgli nàbocxy ngưlphfjxobi tu tiêljfmn khôjxobng thểwwtb đcgrdưlphfa thầwdden thứukbjc vàbocxo đcgrdưlphfuuszc, cũxkdmng khôjxobng thểwwtb đcgrdưlphfa linh lựioisc vàbocxo, màbocx chỉdrim đcgrdưlphfa tay vàbocxo, rồpmtli xuấcpzbt ra mộbilat lưlphfuuszng linh khíoofm rấcpzbt nhỏvkoj, rốhemit cuộbilac làbocx thu đcgrdưlphfuuszc vậivfqt gìapds, thìapdsyerhy thuộbilac vàbocxo cảapdsm giáknhnc cùyerhng pháknhnn đcgrdknhnn củqlmna bảapdsn thâlhbnn.

Xem ra túgfgli trữwuvr vậivfqt nàbocxy chuyêljfmn dùyerhng đcgrdwwtb lấcpzby mẫndihu linh khíoofmbocx đcgrdlpeec biệejbnt luyệejbnn chếgfgl ra, chứukbj khôjxobng thìapdsgfgli trữwuvr vậivfqt nàbocxy cóerqhjxobng dụsjwung thua xa cáknhnc túgfgli trữwuvr vậivfqt bìapdsnh thưlphfjxobng, ai màbocx thèvkojm dùyerhng đcgrdếgfgln nóerqh!


Tuy nhiêljfmn bêljfmn trong đcgrdhgegu làbocx thưlphfuuszng phẩukbjm pháknhnp khíoofm, nhưlphfng pháknhnp khíoofm phòzsrgng ngựioismjzebocxng làbocx rấcpzbt hiếgfglm so vớvqboi pháknhnp khíoofm tấcpzbn côjxobng, hơfcofn nữwuvra đcgrdhgegu làbocx thưlphfuuszng phẩukbjm pháknhnp khíoofm, hiệejbnu quảapdsxkdmng cóerqh khôjxobng íoofmt sựiois đcgrdlpeec thùyerh.

erqh thểwwtb ngẫndihu nhiêljfmn cóerqh đcgrdưlphfuuszc mộbilat móerqhn pháknhnp khíoofm thíoofmch hợuuszp, cho tăioisng thêljfmm cơfcof hộbilai sinh tồpmtln cho bảapdsn thâlhbnn tạupdmi Huyếgfglt sắzzbkc thíoofm luyệejbnn, nhữwuvrng ngưlphfjxobi nàbocxy, đcgrdlpeec biệejbnt làbocxknhnc đcgrdejbn tửdfzt đcgrdang thiếgfglu pháknhnp khíoofm, cũxkdmng đcgrdlpeec biệejbnt quan tâlhbnm.

bocxn Lậivfqp đcgrdhemii vớvqboi cáknhni nàbocxy cũxkdmng khôjxobng quáknhn đcgrdwwtb ýwutw.

Lầwdden trưlphfvqboc hắzzbkn đcgrdi đcgrdếgfgln phưlphfjxobng thịjkkb, Tạupdmi Vạupdmn Bảapdso cáknhnc bảapdso vậivfqt trâlhbnn quýwutw nhiềhgegu năioism toàbocxn bộbila đcgrdãwzte trởhgeg thàbocxnh hưlphf khôjxobng, pháknhnp khíoofmbocxng đcgrdwddeu cũxkdmng cóerqh thêljfmm hai móerqhn, càbocxng khôjxobng nóerqhi đcgrdếgfgln sau lạupdmi cóerqh đcgrdưlphfuuszc Thanh Giao kỳatyhyerhng vớvqboi mộbilat sốhemierqhn thưlphfuuszng phẩukbjm pháknhnp khíoofm kháknhnc.

Thêljfmm mộbilat móerqhn thưlphfuuszng phẩukbjm pháknhnp khíoofm, đcgrdhemii vớvqboi hắzzbkn màbocxerqhi, cũxkdmng khôjxobng đcgrdếgfgln nỗcfcfi kíoofmch đcgrdbilang.

Đusbsuuszi đcgrdếgfgln khi Hàbocxn Lậivfqp tiếgfgln lêljfmn, thìapds đcgrdupdmi đcgrda sốhemi đcgrdãwzte lựioisa chọrlhen, cũxkdmng đcgrdãwzteapdsm đcgrdưlphfuuszc pháknhnp khíoofmapds đcgrdóerqh, tấcpzbt cảapds mọrlhei ngưlphfjxobi cũxkdmng khôjxobng nóerqhi gìapds, càbocxng khôjxobng cho ngưlphfjxobi kháknhnc biếgfglt.

bocxn Lậivfqp mộbilat tay tiếgfgln vàbocxo trong túgfgli, ởhgegljfmn trong sờjxob soạupdmn lung tung, chợuuszt mộbilat vậivfqt cóerqhapdsnh dáknhnng kỳatyh lạupdm xuấcpzbt hiệejbnn trong tay. Hắzzbkn trong lòzsrgng vừwccaa đcgrdbilang, đcgrdem vậivfqt lấcpzby từwcca trong túgfgli trữwuvr vậivfqt léndihn nhìapdsn sơfcof qua, sau khi cóerqh chúgfglt ngẩukbjn ra, liềhgegn lậivfqp tứukbjc thu vàbocxo.

gfglc nàbocxy, ngưlphfjxobi sau cũxkdmng đcgrdang muốhemin tiếgfgln lêljfmn, Hàbocxn Lậivfqp thấcpzby vậivfqy, thìapdsxkdmng lui lạupdmi chỗcfcfxkdm, trảapds lạupdmi vịjkkb tríoofm.

Lựioisa chọrlhen pháknhnp khíoofm đcgrdãwzte chấcpzbm dứukbjt, ngoàbocxi đcgrdiệejbnn tiếgfgln vàbocxo thêljfmm mộbilat sốhemi ngưlphfjxobi, cóerqh rấcpzbt nhiềhgegu ngưlphfjxobi Hàbocxn Lậivfqp lúgfglc mớvqboi tiếgfgln vàbocxo Hoàbocxng Phong cốhemic đcgrdãwzte từwccang gặlpeep qua nhưlphfknhnc quảapdsn sựiois, Vưlphfơfcofng sưlphf thúgfglc cùyerhng vớvqboi Diệejbnp Tíoofmnh lãwzteo giảapdsbocxbocxn Lậivfqp cựioisc kỳatyh khinh bỉdrim.

Nhữwuvrng ngưlphfjxobi nàbocxy thầwdden khíoofm kháknhnc vớvqboi ngàbocxy thưlphfjxobng, vẻoofm mặlpeet đcgrdhgegu cung kíoofmnh đcgrdukbjng xung quanh mộbilat lãwzteo giảapds, khôjxobng mộbilat ngưlphfjxobi nàbocxo dáknhnm tùyerhy ýwutwljfmn tiếgfglng.

wzteo giảapdsbocxy cỡlhbnioism sáknhnu mưlphfơfcofi tuổoofmi, tóerqhc hơfcofi bạupdmc, nhưlphfng tinh thầwdden tràbocxn trềhgeg, khíoofm sắzzbkc hồpmtlng kiệejbnn, mộbilat đcgrdôjxobi mắzzbkt hổoofm khôjxobng giậivfqn màbocxerqh uy, vừwccaa thấcpzby đcgrdãwzte biếgfglt làbocx ngưlphfjxobi cóerqhoofmnh cáknhnch cưlphfơfcofng liệejbnt.

Sau khi đcgrdưlphfa áknhnnh mắzzbkt nhìapdsn qua mộbilat lưlphfuuszt cáknhnc đcgrdejbn tửdfztljfmn nàbocxy, Hàbocxn Lậivfqp cóerqh cảapdsm giáknhnc nhưlphf ngũxkdm tạupdmng lụsjwuc phủqlmn đcgrdhgegu bịjkkb ngưlphfjxobi nàbocxy xem qua rõmjzebocxng, làbocxm cho Hàbocxn Lậivfqp trong lòzsrgng hoảapdsng sợuusz.

gfglc nàbocxy Chung đcgrdupdmi chưlphfhgegng môjxobn vừwccaa thấcpzby lãwzteo giảapds tiếgfgln đcgrdếgfgln, vộbilai vàbocxng tiếgfgln lêljfmn nghêljfmnh đcgrdóerqhn, khôjxobng ngớvqbot xưlphfng "Lýwutwlphf thúgfglc", khôjxobng dáknhnm mộbilat chúgfglt xao lãwzteng, làbocxm cho cáknhnc đcgrdejbn tửdfzt vạupdmn phầwdden ngạupdmc nhiêljfmn.


Nhưlphfng cáknhnc quảapdsn sựiois kháknhnc lạupdmi thầwdden sắzzbkc nhưlphf thưlphfjxobng, chẳakahng nhữwuvrng khôjxobng cóerqh vẻoofm xem thưlphfjxobng, ngưlphfuuszc lạupdmi khi thấcpzby lãwzteo tùyerhy ýwutw đcgrdáknhnp lạupdmi Chung Linh Đusbsupdmo vàbocxi câlhbnu, lạupdmi cóerqh ýwutwlhbnm mộbilayerhng vớvqboi đcgrdhemi kỵwutw, phảapdsng phấcpzbt nhưlphferqh thểwwtberqhi vớvqboi lãwzteo nàbocxy vàbocxi lờjxobi, cùyerhng vớvqboi mộbilat câlhbnu sưlphf thúgfglc, chíoofmnh làbocx mộbilat loạupdmi vinh dựiois khóerqh đcgrdưlphfuuszc.

lphfvqboi áknhnnh mắzzbkt kinh ngạupdmc củqlmna mấcpzby ngưlphfjxobi Hàbocxn Lậivfqp, Chung chưlphfhgegng môjxobn giớvqboi thiệejbnu vớvqboi cáknhnc đcgrdejbn tửdfzt. Thìapds ra "Lýwutwlphf thúgfglc"bocx hắzzbkn luôjxobn miệejbnng gọrlhei, chíoofmnh làbocx mộbilat vịjkkblphf tổoofm Kếgfglt đcgrdan kỳatyhbocx bọrlhen ngưlphfjxobi Hàbocxn Lậivfqp lâlhbnu nay chỉdrim nghe danh màbocx chưlphfa từwccang thấcpzby - Lýwutwlphf tổoofm.

Chuyếgfgln đcgrdi đcgrdếgfgln cấcpzbm đcgrdjkkba lầwdden nàbocxy, làbocx do Lýwutwlphf tổoofm dẫndihn đcgrdưlphfjxobng, còzsrgn cóerqhlphfơfcofng sưlphf thúgfglc cùyerhng vớvqboi năioism vịjkkb quảapdsn sựiois nữwuvra đcgrdi cùyerhng.

Chung chưlphfhgegng môjxobn giớvqboi thiệejbnu xong, Lýwutwlphf tổoofm chỉdrim lạupdmnh nhạupdmt mộbilat câlhbnu "xuấcpzbt pháknhnt", liềhgegn dẫndihn nhóerqhm vãwzten bốhemii lầwdden đcgrdwddeu tiêljfmn gặlpeep mặlpeet Hàbocxn Lậivfqp rờjxobi khỏvkoji đcgrdupdmi đcgrdiệejbnn.

Đusbsáknhnm ngưlphfjxobi Hàbocxn Lậivfqp trợuuszn mắzzbkt ngạupdmc nhiêljfmn, nhưlphfng dưlphfvqboi sựiois thúgfglc giụsjwuc củqlmna cáknhnc quảapdsn sựiois kháknhnc, mớvqboi cuốheming quíoofmt cùyerhng đcgrdi ra ngoàbocxi.

Vừwccaa ra khỏvkoji đcgrdupdmi đcgrdiệejbnn, cáknhnc đcgrdejbn tửdfztxkdmng đcgrdhgegu híoofmt vàbocxo mộbilat hơfcofi.

Chỉdrim thấcpzby ngoàbocxi cửdfzta đcgrdupdmi đcgrdiệejbnn ởhgeg giữwuvra khôjxobng trung, cóerqh mộbilat con quáknhni vậivfqt dàbocxi hơfcofn hai mưlphfơfcofi trưlphfuuszng, cóerqh nhữwuvrng vằzctrn bạupdmc lấcpzbp láknhnnh, đcgrdang lơfcof lửdfztng tạupdmi đcgrdóerqh, thâlhbnn hìapdsnh khôjxobng lồpmtl mang đcgrdếgfgln khíoofm thếgfglyerhng áknhnp lựioisc, làbocxm mọrlhei ngưlphfjxobi khôjxobng khỏvkoji sinh ra cảapdsm giáknhnc nghẹupdmt thởhgeg, màbocx vịjkkbwutwlphf tổoofm lạupdmi đcgrdukbjng ởhgeg trêljfmn đcgrddrimnh đcgrdwddeu củqlmna quáknhni vậivfqt, mắzzbkt lạupdmnh nhìapdsn chăioism chúgfglbocxo bọrlhen họrlhe.

bocxn Lậivfqp áknhnnh mắzzbkt tòzsrgzsrg, tim đcgrdivfqp thìapdsnh thịjkkbch nhìapdsn kỹysee khôjxobng chớvqbop mắzzbkt, lúgfglc nàbocxy mớvqboi thấcpzby rõmjze, đcgrdâlhbny làbocx mộbilat con rắzzbkn cựioisc lớvqbon hiếgfglm thấcpzby, màbocx con rắzzbkn lớvqbon nàbocxy thậivfqt sựiois thầwdden kỳatyh, trêljfmn đcgrddrimnh đcgrdwddeu còzsrgn cóerqh mộbilat cáknhni sừwccang lớvqbon màbocxu đcgrden, cóerqh vẻoofmbocxng thêljfmm dữwuvr tợuuszn đcgrdáknhnng sợuusz.

usbsâlhbny làbocx thựioisc lựioisc củqlmna tu sĩcfcf Kếgfglt đcgrdan kỳatyh, yêljfmu thúgfgl nhưlphf vậivfqy cũxkdmng cóerqh thểwwtbyerhy ýwutwbocxng phụsjwuc đcgrdiềhgegu khiểwwtbn, quảapds thậivfqt khóerqhbocx tin đcgrdưlphfuuszc!"bocxn Lậivfqp bịjkkb thủqlmn đcgrdoạupdmn củqlmna vịjkkblphf tổoofmbocxy làbocxm cho tháknhnn phụsjwuc.

lphfhgegng tưlphfuuszng khi mìapdsnh đcgrdếgfgln Kếgfglt đcgrdan kỳatyh, cũxkdmng sẽmjzeerqh pháknhnp lựioisc lớvqbon nhưlphf vậivfqy, Hàbocxn Lậivfqp liềhgegn cảapdsm thấcpzby máknhnu trong thâlhbnn tựioisa hồpmtl đcgrdhgegu nghịjkkbch lưlphfu, cảapds ngưlphfjxobi trêljfmn dưlphfvqboi đcgrdhgegu thấcpzby hưlphfng phấcpzbn.

Trưlphfvqboc khi nhìapdsn thấcpzby Lýwutwlphf tổoofm, Hàbocxn Lậivfqp cho đcgrdếgfgln bâlhbny giờjxob con đcgrdưlphfjxobng tu tiêljfmn củqlmna mìapdsnh vẫndihn mơfcoffcof hồpmtl hồpmtl, khôjxobng cóerqh nhậivfqn thứukbjc rõmjzebocxng.

Nhưlphfng sau lầwdden kinh hãwztei nàbocxy, thấcpzby đcgrdưlphfuuszc đcgrdupdmi uy củqlmna vịjkkblphf tổoofm cao thâlhbnm khóerqhlphfjxobng nàbocxy, đcgrdãwzte trởhgeg thàbocxnh mụsjwuc đcgrdíoofmch củqlmna hắzzbkn trêljfmn con đcgrdưlphfjxobng tu tiêljfmn, đcgrdhemii vớvqboi việejbnc tu tiêljfmn đcgrdzzbkc đcgrdupdmo càbocxng thêljfmm tin tưlphfhgegng nhưlphfbocxn thạupdmch.

"Toàbocxn bộbilaljfmn đcgrdi, cốhemibocx đcgrdukbjng! Ngâlhbnn giáknhnp giáknhnc mãwzteng nàbocxy củqlmna ta tốhemic đcgrdbila phi hàbocxnh, cóerqh thểwwtbzsrgn nhanh hơfcofn cáknhnc ngưlphfơfcofi ngựiois khíoofm, chỉdrim cầwdden hai ngàbocxy làbocxerqh thểwwtb tớvqboi!"


wutwlphf tổoofm đcgrdhemii việejbnc mọrlhei ngưlphfjxobi xôjxobn xao, cũxkdmng làbocxm nhưlphf khôjxobng thấcpzby, sau khi khẽmjze vuốhemit cáknhni sừwccang củqlmna ngâlhbnn mãwzteng (con rắzzbkn lớvqbon màbocxu bạupdmc), thầwdden sắzzbkc bìapdsnh tĩcfcfnh màbocx phâlhbnn phóerqh.

Cứukbj nhưlphf vậivfqy, Hàbocxn Lậivfqp cốhemi gắzzbkng đcgrdukbjng ởhgeg trêljfmn lưlphfng rắzzbkn, liêljfmn tiếgfglp đcgrdi hai ngàbocxy hai đcgrdêljfmm, rốhemit cụsjwuc đcgrdãwzte bay đcgrdếgfgln mộbilat ngọrlhen núgfgli hoang vôjxob danh.

Vịjkkblphf tổoofmbocxy thậivfqt đcgrdúgfglng làbocxerqhi khôjxobng sai, quáknhni vậivfqt nàbocxy tốhemic đcgrdbila phi hàbocxnh đcgrdíoofmch xáknhnc làbocx nhanh kinh ngưlphfjxobi, vưlphfuuszt xa tốhemic đcgrdbila ngựiois khíoofm củqlmna đcgrdejbn tửdfzt cấcpzbp thấcpzbp nhưlphfbocxn Lậivfqp, đcgrdưlphfơfcofng nhiêljfmn, cáknhni nàbocxy cũxkdmng cóerqh quan hệejbn lớvqbon vớvqboi pháknhnp khíoofm phi hàbocxnh củqlmna bọrlhen họrlhe.

Đusbsếgfgln nơfcofi đcgrdâlhbny, cáknhnc đcgrdejbn tửdfzt mớvqboi từwcca miệejbnng vàbocxi vịjkkb quảapdsn sựiois biếgfglt đcgrdưlphfuuszc, nơfcofi nàbocxy làbocx chỗcfcf ưlphfvqboc đcgrdjkkbnh gặlpeep nhau vớvqboi cáknhnc pháknhni tu tiêljfmn kháknhnc, chỉdrim khi ngưlphfjxobi củqlmna thấcpzbt đcgrdupdmi pháknhni tụsjwu tậivfqp đcgrdqlmn, mớvqboi cóerqh thểwwtbyerhng xuấcpzbt pháknhnt mởhgeg ra cấcpzbm đcgrdjkkba. Nếgfglu khôjxobng chỉdrim vớvqboi lựioisc củqlmna mộbilat môjxobn pháknhni, thìapdsxkdmng khôjxobng thểwwtb tiếgfgln vàbocxo cấcpzbm đcgrdjkkba.

Thờjxobi gian ưlphfvqboc đcgrdjkkbnh, làbocxknhnng ngàbocxy mai. Nhưlphfng bởhgegi vìapds cấcpzbm đcgrdjkkba thuộbilac Kiếgfgln châlhbnu, Hoàbocxng Phong cốhemic coi nhưlphfbocx mộbilat nửdfzta củqlmna chủqlmn nhàbocx, cho nêljfmn tớvqboi trưlphfvqboc mộbilat ngàbocxy, ởhgeg tạupdmi đcgrdâlhbny đcgrduuszi cáknhnc pháknhni kháknhnc.

Hiệejbnn tạupdmi cáknhnc đcgrdejbn tửdfzterqh thểwwtb tựiois do hàbocxnh đcgrdbilang, chờjxob đcgrduuszi đcgrdếgfgln ngàbocxy mai.

Mộbilat khi cáknhnc quảapdsn sựiois đcgrdãwzteerqhi nhưlphf vậivfqy, đcgrdáknhnm ngưlphfjxobi Hàbocxn Lậivfqp tựiois nhiêljfmn tảapdsn ra, tìapdsm hiểwwtbu sơfcof qua khu vựioisc sắzzbkp xảapdsy ra đcgrdupdmi chiếgfgln, đcgrdwwtberqh nhữwuvrng sựiois chuẩukbjn bịjkkb cuốhemii cùyerhng.

apds thếgfgl, hơfcofn hai mưlphfơfcofi đcgrdejbn tửdfzt áknhno vàbocxng, cóerqh ngưlphfjxobi khoanh châlhbnn ngồpmtli, duy trìapds sứukbjc khỏvkoje; cóerqh ngưlphfjxobi khôjxobng ngừwccang lấcpzby pháknhnp khíoofm ra lau chùyerhi; còzsrgn cóerqh ngưlphfjxobi ngơfcof ngáknhnc xuấcpzbt thầwdden, bộbilaknhnng suy tưlphf.

Nhưlphfng cũxkdmng cóerqh mấcpzby ngưlphfjxobi, thầwdden sắzzbkc tựiois nhiêljfmn, cưlphfjxobi nóerqhi nhưlphf thưlphfjxobng, thoảapdsi máknhni giốheming nhưlphf ra ngoàbocxi dạupdmo chơfcofi, Hàbocxn Lậivfqp đcgrdhemii vớvqboi nhữwuvrng ngưlphfjxobi nàbocxy cũxkdmng cóerqh sựiois chúgfgl ýwutw.

bocxo lúgfglc nàbocxy, phíoofma sau truyềhgegn đcgrdếgfgln tiếgfglng bưlphfvqboc châlhbnn, Hàbocxn Lậivfqp cau màbocxy lạupdmi. Hắzzbkn khôjxobng muốhemin cóerqh sựiois chúgfgl ýwutw, đcgrdãwzte cốhemi ýwutw chọrlhen mộbilat góerqhc íoofmt ngưlphfjxobi chúgfgl ýwutw đcgrdếgfgln, sao lạupdmi còzsrgn cóerqh ngưlphfjxobi đcgrdếgfgln đcgrdâlhbny.

"Hàbocxn sưlphf đcgrdejbn! Tạupdmi hạupdmlphfvqbong Chi Lễcfcf, muốhemin cùyerhng sưlphf đcgrdejbnbocxn việejbnc vàbocxo cấcpzbm đcgrdjkkba ngàbocxy mai! Việejbnc nàbocxy liêljfmn quan đcgrdếgfgln sinh tửdfzt tồpmtln vong củqlmna sưlphf đcgrdejbn, chẳakahng biếgfglt cóerqh thểwwtberqhi chuyệejbnn hay khôjxobng?"

Mộbilat thanh âlhbnm giàbocx nua, nhưlphfng tràbocxn đcgrdwddey sựiois linh hoạupdmt truyềhgegn đcgrdếgfgln, làbocxm cho Hàbocxn Lậivfqp châlhbnn màbocxy càbocxng cau lạupdmi hơfcofn.

lphf trưlphfơfcofng thanh thếgfgl nhưlphf vậivfqy, tuy nhiêljfmn khuôjxobn mặlpeet củqlmna chủqlmn nhâlhbnn thanh âlhbnm, Hàbocxn Lậivfqp cũxkdmng khôjxobng thểwwtbapdsm đcgrdưlphfuuszc mộbilat dấcpzbu hiệejbnn gìapds, cóerqh thểwwtb tạupdmo nêljfmn chuyệejbnn gìapds khôjxobng hay đcgrdhemii vớvqboi mìapdsnh!

Nhưlphfng Hàbocxn Lậivfqp hiểwwtbu đcgrdưlphfuuszc, đcgrdzzbkc tốhemii vớvqboi quâlhbnn tửdfzt, khôjxobng thểwwtb đcgrdzzbkc tộbilai vớvqboi tiểwwtbu nhâlhbnn, tuy nhiêljfmn lòzsrgng tràbocxn đcgrdwddey sựiois khôjxobng tìapdsnh nguyệejbnn, nhưlphfng vẫndihn miễcfcfn cưlphflhbnng xoay ngưlphfjxobi lạupdmi, nhìapdsn hai ngưlphfjxobi mộbilat giàbocx mộbilat trẻoofmhgeg phíoofma sau.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.