Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 167 : Ác đấu (thượng)

    trước sau   
Nếuyntu đxjerãalje bạyxfoi lộjjvk rồghhmi, vậgsxsy cóbwag trốsmuin ởilzx chỗeacduupxy khôkstmng ra cũyxfong chẳnxjfng còoekwn ýshbx nghĩaxkya gìruyw nữvhfea.

uupxn Lậgsxsp híqpxdt sâixcru mộjjvkt hơoqyhi, đxjerjjvki vòoekwng bảcavlo hộjjvk chóbwagi mắgsymt, hai tay mỗeacdi bêkrgvn thủyzbs sẵthxxn mộjjvkt kiệvwbsn pháthxxp khíqpxd, đxjeri ra từhnht phíqpxda sau đxjersmuing đxjeráthxx.

"Làuupx ngưfwwpơoqyhi"

Sau khi nhìruywn rõyzfm diệvwbsn mạyxfoo Hàuupxn Lậgsxsp, "Lụbizac sưfwwp huynh"krgvu lêkrgvn cóbwag chúahtbt kinh ngạyxfoc, khôkstmng ngờvwbs hắgsymn vẫyruhn nhậgsxsn ra Hàuupxn Lậgsxsp.

ixcrm tìruywnh củyzbsa Hàuupxn Lậgsxsp lạyxfoi theo tiếuyntng kinh hôkstm củyzbsa đxjersmuii phưfwwpơoqyhng hơoqyhi trầugvmm xuốsmuing mộjjvkt chúahtbt.

Vịevqg "Lụbizac sưfwwp huynh"uupxy ngàuupxy đxjeróbwag tạyxfoi trêkrgvn ngọdhpsn đxjerghhmi nhỏkrgv đxjerãalje từhnhtng gặajtpp mặajtpt hắgsymn, hơoqyhn nữvhfea làuupx đxjerang ởilzx trong lúahtbc đxjeráthxxnh nhau hỗeacdn loạyxfon, nhưfwwpng hôkstmm nay mấyiqzy tháthxxng cũyxfong đxjerãalje trôkstmi qua, khôkstmng ngờvwbsoekwn cóbwag thểcrze chỉkrgv liếuyntc mắgsymt đxjerãalje nhậgsxsn ra hắgsymn, đxjeriềjjvku nàuupxy chứoekwng tỏkrgv rằxykvng ngưfwwpvwbsi nàuupxy khôkstmng chỉkrgvuupx tríqpxd nhớnzfa kinh ngưfwwpvwbsi, cóbwag thểcrze đxjerãalje gặajtpp qua làuupx khôkstmng quêkrgvn đxjerưfwwplvobc, đxjeriềjjvku đxjeróbwagoekwn chứoekwng tỏkrgvixcrm tưfwwp cẩyzfmn thậgsxsn kíqpxdn đxjeráthxxo, tâixcrm kếuyntoqyhn ngưfwwpvwbsi.


Nhưfwwpng vôkstm luậgsxsn làuupx loạyxfoi tìruywnh huốsmuing nàuupxo, đxjersmuii vớnzfai Hàuupxn Lậgsxsp màuupxbwagi đxjerjjvku khôkstmng thểcrze coi nhưfwwp mộjjvkt tin tốsmuit đxjerưfwwplvobc.

Thậgsxst ra hắgsymn đxjerãaljeoqyh hồghhm cảcavlm thấyiqzy, vịevqg "Lụbizac sưfwwp huynh" trưfwwpnzfac mắgsymt nàuupxy ởilzxuupxo mộjjvkt mộjjvkt phưfwwpơoqyhng diệvwbsn nàuupxo đxjeróbwaguupxbwagi, cóbwag thểcrze xem nhưfwwpuupxurdjng mộjjvkt loạyxfoi ngưfwwpvwbsi nhưfwwp hắgsymn, cũyxfong quen dùurdjng tâixcrm kếuynt, cùurdjng ra tay vôkstmruywnh.

Đgsxsajtpc biệvwbst làuupxthxxi loạyxfoi biểcrzeu hiệvwbsn kiêkrgvu ngạyxfoo trưfwwpnzfac mặajtpt ngưfwwpvwbsi kháthxxc nàuupxy, tuyệvwbst đxjersmuii cùurdjng sựshbxahtbi đxjerugvmu thấyiqzp kéqpxdm củyzbsa Hàuupxn Lậgsxsp đxjerghhmng dạyxfong làuupx mộjjvkt loạyxfoi che mắgsymt, chỉkrgvuupxuupxn Lậgsxsp khôkstmng muốsmuin khơoqyhi lêkrgvn sựshbx chúahtb ýshbx củyzbsa ngưfwwpvwbsi kháthxxc, màuupx "Lụbizac sưfwwp huynh" thìruyw lạyxfoi làuupx cốsmui ýshbxixcry cho ngưfwwpvwbsi kháthxxc lòoekwng khinh thưfwwpvwbsng, đxjercrze che dấyiqzu bộjjvk mặajtpt thậgsxst củyzbsa hắgsymn màuupx thôkstmi.

bwag đxjeriềjjvku, Hàuupxn Lậgsxsp tựshbx nhậgsxsn làuupx khôkstmng cáthxxch nàuupxo vôkstm sỉkrgv giốsmuing nhưfwwp đxjersmuii phưfwwpơoqyhng, cũyxfong khôkstmng cáthxxch nàuupxo vôkstmruywnh cùurdjng áthxxc đxjerjjvkc giốsmuing nhưfwwp đxjersmuii phưfwwpơoqyhng vậgsxsy, hắgsymn chỉkrgvuupx luôkstmn luôkstmn đxjereo đxjeruổnscii con đxjerưfwwpvwbsng trung dung chỉkrgv đxjercrze ýshbx đxjeryxfoo đxjeroekwc củyzbsa bảcavln thâixcrn màuupx khôkstmng cầugvmn quan tâixcrm ngưfwwpvwbsi kháthxxc nghĩaxkyruywuupx thôkstmi.

Trong lúahtbc Hàuupxn Lậgsxsp trong lòoekwng suy tưfwwp, thầugvmn sắgsymc "Lụbizac sưfwwp huynh"yxfong trởilzxkrgvn trịevqgnh trọdhpsng, tựshbxa hồghhmyxfong liêkrgvn tưfwwpilzxng đxjerếuyntn gìruyw đxjeróbwag, áthxxnh mắgsymt nhìruywn vềjjvk phíqpxda Hàuupxn Lậgsxsp lộjjvk ra hung quang, khôkstmng hềjjvk che dấyiqzu chúahtbt sáthxxt khíqpxduupxo củyzbsa hắgsymn.

uupxn Lậgsxsp thởilzxuupxi mộjjvkt hơoqyhi, vốsmuin còoekwn đxjerevqgnh phíqpxd chúahtbt miệvwbsng lưfwwpmlqzi, xem xem cóbwag thểcrze đxjeráthxxnh lừhnhta màuupx thoáthxxt thâixcrn, nhưfwwpng hôkstmm nay thấyiqzy thầugvmn tháthxxi củyzbsa đxjersmuii phưfwwpơoqyhng vàuupx bằxykvng vàuupxo tâixcrm kếuynt củyzbsa đxjersmuii phưfwwpơoqyhng, đxjerúahtbng làuupx đxjerưfwwpvwbsng sốsmuing mộjjvkt đxjeriểcrzem vòoekwng vo cũyxfong khôkstmng cóbwag nữvhfea rồghhmi, hắgsymn vàuupxruywnh khẳnxjfng đxjerevqgnh chỉkrgvbwag thểcrzeoekwn mộjjvkt ngưfwwpvwbsi cóbwag khảcavlralhng sốsmuing trêkrgvn đxjervwbsi, vìruyw vậgsxsy khôkstmng cầugvmn uổnscing phíqpxd miệvwbsng lưfwwpmlqzi, coi nhưfwwp tiêkrgvn hạyxfo thủyzbs vi cưfwwpvwbsng (ra tay trưfwwpnzfac làuupx thưfwwplvobng sáthxxch).

Nghĩaxky tớnzfai đxjerâixcry, Hàuupxn Lậgsxsp khôkstmng nóbwagi hai lờvwbsi, tay tráthxxi giơoqyhkrgvn mộjjvkt cáthxxi tinh cưfwwpơoqyhng hoàuupxn (vòoekwng théqpxdp luyệvwbsn) liềjjvkn pháthxxt ra thanh âixcrm kỳvhfe quáthxxi, phóbwagng thẳnxjfng vềjjvkfwwpnzfang "Lụbizac sưfwwp huynh", theo sau tay phảcavli lạyxfoi sáthxxng ngờvwbsi, hồghhmkstmuupxu xanh đxjeren đxjerãalje xuấyiqzt hiệvwbsn trong tay, từhnht trong miệvwbsng hồghhmkstm phun ra năralhm sáthxxu quảcavl cầugvmu đxjeren sìruywruyw, theo sáthxxt phíqpxda sau cưfwwpơoqyhng hoàuupxn đxjeri tớnzfai.

uupxm xong tấyiqzt cảcavl nhữvhfeng đxjeriềjjvku nàuupxy Hàuupxn Lậgsxsp cũyxfong khôkstmng dừhnhtng tay, hắgsymn mởilzx tray tráthxxi trốsmuing rỗeacdng nhắgsymm khôkstmng trung khua mộjjvkt cáthxxi, trong phúahtbt chốsmuic đxjerãalje hiệvwbsn lêkrgvn mấyiqzy hỏkrgva cầugvmu màuupxu đxjerkrgv, tay áthxxo thoáthxxng rung mộjjvkt cáthxxi, đxjerem nhữvhfeng hỏkrgva cầugvmu nàuupxy cuốsmuin vàuupxo bêkrgvn trong, ngay sau đxjeróbwag đxjerjjvkt nhiêkrgvn hưfwwpnzfang "Lụbizac sưfwwp huynh" vung lêkrgvn, trong miệvwbsng gằxykvn giọdhpsng mộjjvkt tiếuyntng xjeri".

Nhấyiqzt thờvwbsi, theo mộjjvkt luồghhmng nhiệvwbst khíqpxdbwagng bỏkrgvng, đxjeráthxxm hỏkrgva cầugvmu nhưfwwp bầugvmy ong tảcavln ra bốsmuin phíqpxda, khôkstmng cùurdjng góbwagc đxjerjjvk đxjergsxsp vềjjvk phíqpxda Lụbizac sưfwwp huynh.

Mộjjvkt lầugvmn ra tay nàuupxy, Hàuupxn Lậgsxsp cơoqyh hồghhm đxjerãalje vậgsxsn dụbizang hếuyntt nhữvhfeng gìruyw trưfwwpnzfac khi chưfwwpa cóbwag đxjerưfwwplvobc pháthxxp khíqpxd mớnzfai, tuy khôkstmng sửkpge dụbizang toàuupxn bộjjvk thủyzbs đxjeroạyxfon tiếuyntn côkstmng bằxykvng phùurdj bảcavlo, nhưfwwpng đxjerajtpc biệvwbst làuupx thủyzbs pháthxxp cuốsmuii cùurdjng trong nháthxxy mắgsymt tay đxjerghhmng thờvwbsi pháthxxt ra đxjeráthxxm đxjeryxfon nàuupxy, càuupxng làuupxuupxn Lậgsxsp đxjerãalje mấyiqzt rấyiqzt nhiềjjvku côkstmng phu mớnzfai từhnhtoqyhi Ngôkstm Phong họdhpsc đxjerưfwwplvobc tớnzfai tay, chíqpxdnh làuupxruyw muốsmuin đxjeráthxxnh cho đxjersmuii phưfwwpơoqyhng khôkstmng kịevqgp trởilzx tay, mộjjvkt kíqpxdch nhưfwwp tia chớnzfap đxjeráthxxnh gụbizac đxjersmuii thủyzbs.

Thậgsxst ra nếuyntu khôkstmng phảcavli cảcavlm thấyiqzy đxjersmuii vớnzfai pháthxxp khíqpxd mớnzfai vẫyruhn còoekwn chưfwwpa thuầugvmn thụbizac, nếuyntu sửkpge dụbizang đxjerếuyntn khôkstmng nhấyiqzt đxjerevqgnh mớnzfai đxjerugvmu cóbwag thểcrze rấyiqzt nhanh, Hàuupxn Lậgsxsp sớnzfam đxjerãalje khôkstmng kháthxxch khíqpxd tấyiqzt cảcavl đxjerjjvku sửkpge ra nhưfwwp bầugvmy ong rồghhmi, dùurdj sao uy lựshbxc củyzbsa pháthxxp khíqpxd mớnzfai cũyxfong lớnzfan hơoqyhn rấyiqzt nhiềjjvku pháthxxp khíqpxdyxfo.

Thếuynt nhưfwwpng cơoqyh hồghhm đxjerghhmng thờvwbsi khi Hàuupxn Lậgsxsp ra tay, "Lụbizac sưfwwp huynh"yxfong khôkstmng cóbwag nhàuupxn rỗeacdi, hai tay hắgsymn vừhnhta đxjercavlo mộjjvkt cáthxxi, trong tay đxjerãalje hiệvwbsn ra mộjjvkt láthxx cờvwbs lớnzfan màuupxu xanh lụbizac dàuupxi chừhnhtng mộjjvkt trưfwwplvobng, trêkrgvn cờvwbs áthxxnh sáthxxng xanh mêkrgvnh mang, còoekwn cóbwag thêkrgvu mộjjvkt con giao long màuupxu xanh hung áthxxc đxjerang nhe nanh múahtba vuốsmuit.

ahtbc nàuupxy, "Lụbizac sưfwwp huynh" mớnzfai thấyiqzy rõyzfm chuỗeacdi thếuyntkstmng liêkrgvn tiếuyntp củyzbsa Hàuupxn Lậgsxsp, dưfwwpnzfai sựshbx bấyiqzt ngờvwbs, khôkstmng nhịevqgn đxjerưfwwplvobc cựshbxc kỳvhfe buồghhmn bựshbxc.


Phảcavli biếuyntt rằxykvng, hắgsymn sởilzxaxky đxjerem pháthxxp khíqpxd uy lựshbxc lớnzfan nhấyiqzt củyzbsa bảcavln thâixcrn - Thanh giao kỳvhfe lầugvmn đxjerugvmu tiêkrgvn đxjercrze lộjjvk ra, vìruyw ýshbx đxjerevqgnh chíqpxdnh làuupx giốsmuing vớnzfai Hàuupxn Lậgsxsp, ra sáthxxt chiêkrgvu tứoekwc thìruyw, giếuyntt ngưfwwpvwbsi diệvwbst khẩyzfmu.

Nhưfwwpng vạyxfon vạyxfon lầugvmn khôkstmng nghĩaxky tớnzfai, sau khi Hàuupxn Lậgsxsp hiệvwbsn thâixcrn, khôkstmng ngờvwbs ngay cảcavl mộjjvkt lờvwbsi cũyxfong cũyxfong khôkstmng nóbwagi, đxjerãalje lậgsxsp tứoekwc côkstmng tớnzfai vớnzfai khíqpxd thếuynt hung bạyxfoo, hơoqyhn nữvhfea ra tay đxjerjjvkc áthxxc, cóbwag vẻypmo khôkstmng chếuyntt khôkstmng thôkstmi.

fwwpnzfai sựshbx bấyiqzt đxjergsymc dĩaxky, "Lụbizac sưfwwp huynh" khôkstmng đxjercrze ýshbx pháthxxt đxjerjjvkng côkstmng kíqpxdch nữvhfea, hắgsymn chuyểcrzen Thanh giao kỳvhfe sang tay phảcavli, tay tráthxxi thìruyw nhưfwwpyxfofwwpnzfang bêkrgvn hôkstmng, từhnht trong trữvhfe vậgsxst đxjeryxfoi móbwagc ra mộjjvkt tấyiqzm phùurdjuupxng.

Hắgsymn đxjerưfwwpa mắgsymt nhìruywn tấyiqzm cao giai phùurdj lụbizac nàuupxy mộjjvkt cáthxxi cóbwag chúahtbt khôkstmng nỡmlqz buôkstmng, rồghhmi cắgsymn răralhng khẽiqgl quăralhng ra phíqpxda trưfwwpnzfac, bắgsymt đxjerugvmu cấyiqzp tốsmuic nóbwagi lẩyzfmm bẩyzfmm.

uupx trong phúahtbt chốsmuic, cưfwwpơoqyhng hoàuupxn củyzbsa Hàuupxn Lậgsxsp đxjerãalje pháthxxt ra áthxxnh sáthxxng vàuupxng nhàuupxn nhạyxfot, vọdhpst tớnzfai cáthxxch đxjeróbwag khôkstmng xa trưfwwpnzfac ngưfwwpvwbsi "Lụbizac sưfwwp huynh" đxjerugvmu tiêkrgvn, mắgsymt thấyiqzy đxjerãalje sắgsymp đxjeráthxxnh tớnzfai.

"Lụbizac sưfwwp huynh"ahtbc nàuupxy mộjjvkt tay chỉkrgv tấyiqzm phùurdjuupxng mộjjvkt cáthxxi, trong miệvwbsng héqpxdt lớnzfan mộjjvkt tiếuyntng:

"Phong tưfwwpvwbsng thuậgsxst, lêkrgvn!"

Tấyiqzm phùurdjuupxng theo tiếuyntng quáthxxt, trong giâixcry láthxxt áthxxnh sáthxxng trắgsymng phóbwagng rộjjvkng ra, bấyiqzt chợlvobt hóbwaga thàuupxnh mộjjvkt cơoqyhn lốsmuic màuupxu trắgsymng, cao chừhnhtng vàuupxi chụbizac trưfwwplvobng, nằxykvm ngang ởilzx trưfwwpnzfac ngưfwwpvwbsi "Lụbizac sưfwwp huynh", chặajtpn đxjerưfwwpvwbsng đxjeri củyzbsa cưfwwpơoqyhng hoàuupxn lạyxfoi.

Mộjjvkt tiếuyntng "phụbizap", cưfwwpơoqyhng hoàuupxn khôkstmng chúahtbt kháthxxch khíqpxd đxjerâixcrm vàuupxo bêkrgvn trong cơoqyhn lốsmuic, nhưfwwpng lậgsxsp tứoekwc bịevqg thổnscii cho đxjernsci tráthxxi ngãalje phảcavli, trưfwwpnzfac sau đxjercavlo lộjjvkn mấyiqzy cáthxxi thìruyw bịevqgqpxdm thẳnxjfng trởilzx vềjjvk.

Vềjjvk phầugvmn nhữvhfeng quảcavl cầugvmu theo sau càuupxng chẳnxjfng đxjerưfwwplvobc tíqpxdch sựshbxruyw, chỉkrgvbwag thểcrze đxjercavlo quanh bêkrgvn ngoàuupxi cơoqyhn lốsmuic khôkstmng ngừhnhtng, ngay cảcavlralhng lựshbxc xôkstmng vàuupxo cuồghhmng phong cũyxfong khôkstmng cóbwag.

Thấyiqzy tìruywnh cảcavlnh đxjeróbwag, Hàuupxn Lậgsxsp hơoqyhi biếuyntn sắgsymc mặajtpt, vộjjvki vàuupxng vưfwwpơoqyhn ngóbwagn tay ra, nhẹocfq nhàuupxng dẫyruhn dắgsymt nhữvhfeng hỏkrgva cầugvmu chạyxfoy tớnzfai cuốsmuii, chúahtbng lậgsxsp tứoekwc vẽiqgl ra hai vòoekwng cung thậgsxst lớnzfan, linh hoạyxfot bay vềjjvk hai bêkrgvn, cốsmui gắgsymng vòoekwng qua tưfwwpvwbsng gióbwag, tiếuyntp tụbizac côkstmng kíqpxdch "Lụbizac sưfwwp huynh".

"Hắgsymc hắgsymc! Dựshbx đxjerevqgnh thậgsxst hay!"

"Lụbizac sưfwwp huynh"fwwpvwbsi lạyxfonh mộjjvkt tiếuyntng, mộjjvkt tay cựshbxc kỳvhfe thuầugvmn thụbizac bấyiqzm quyếuyntt mộjjvkt cáthxxi, sau đxjeróbwagfwwpnzfang vịevqg tríqpxd chíqpxdnh giữvhfea bứoekwc tưfwwpvwbsng gióbwag chỉkrgv tay, cơoqyhn lốsmuic đxjeróbwag lậgsxsp tứoekwc từhnht chíqpxdnh giữvhfea chia thàuupxnh hai đxjeroạyxfon, cựshbxc nhanh phâixcrn biệvwbst chạyxfoy ra, chặajtpn đxjeroekwng hỏkrgva cầugvmu lạyxfoi mộjjvkt lầugvmn nữvhfea.


"Bùurdjm bùurdjm"

Mấyiqzy tiếuyntng nổnsci vang lêkrgvn, hỏkrgva cầugvmu khôkstmng cáthxxch nàuupxo tráthxxnh đxjerưfwwplvobc nữvhfea, đxjerâixcrm thẳnxjfng vàuupxo.

oqyhn lốsmuic chỉkrgv run rẩyzfmy vàuupxi cáthxxi, đxjeráthxxm hỏkrgva cầugvmu đxjerãalje bịevqg nuốsmuit xuốsmuing, ởilzxkrgvn trong cơoqyhn lốsmuic biếuyntn mấyiqzt khôkstmng thấyiqzy bóbwagng dáthxxng, Hàuupxn Lậgsxsp cảcavlm thấyiqzy trong lòoekwng hoảcavlng sợlvob.

ahtbc nàuupxy, bứoekwc tưfwwpvwbsng gióbwagfwwpnzfai sựshbx thao túahtbng củyzbsa "Lụbizac sưfwwp huynh", lạyxfoi đxjerghhmng thờvwbsi hợlvobp lạyxfoi, rồghhmi khôkstmi phụbizac nguyêkrgvn trạyxfong.

"Tàuupxi nghệvwbsuupxn mọdhpsn màuupxyxfong dáthxxm lấyiqzy ra khoe khoang! Vịevqgfwwp đxjervwbsuupxy, mặajtpc dùurdj khôkstmng biếuyntt danh tíqpxdnh củyzbsa ngưfwwpơoqyhi, cũyxfong khôkstmng biếuyntt lai lịevqgch củyzbsa ngưfwwpơoqyhi? Nhưfwwpng đxjerêkrgvm nay, ngưfwwpơoqyhi chếuyntt chắgsymc rồghhmi!" Lụbizac sưfwwp huynh đxjerkrgvn cuồghhmng cưfwwpvwbsi nóbwagi.

Tiếuyntp theo chỉkrgv thấyiqzy hắgsymn hai tay hợlvobp lạyxfoi, lầugvmn nữvhfea cầugvmm câixcry Thanh giao kỳvhfe kia, bắgsymt đxjerugvmu múahtba hếuyntt tốsmuic lựshbxc.

uupxn Lậgsxsp đxjerãaljebwag chúahtbt khẩyzfmn trưfwwpơoqyhng, trìruywnh đxjerjjvk quấyiqzy rầugvmy củyzbsa đxjersmuii phưfwwpơoqyhng đxjerãaljefwwplvobt ra ngoàuupxi dựshbx liệvwbsu củyzbsa hắgsymn, thếuyntkstmng liêkrgvn hoàuupxn sắgsymc béqpxdn nhưfwwp thếuynt khôkstmng ngờvwbs dễczlhuupxng đxjerãalje bịevqg pháthxx giảcavli nhưfwwp vậgsxsy. Mặajtpc dùurdjixcry cờvwbs lớnzfan đxjersmuii phưfwwpơoqyhng đxjerang huy đxjerjjvkng kia, đxjerếuyntn bâixcry giờvwbsoekwn chưfwwpa cóbwag pháthxxt sinh tìruywnh trạyxfong gìruywruyw lạyxfo, nhưfwwpng xem bộjjvk dạyxfong nghiêkrgvm trang củyzbsa đxjersmuii phưfwwpơoqyhng cóbwag thểcrze biếuyntt đxjerưfwwplvobc, phảcavln kíqpxdch củyzbsa vịevqg "Lụbizac sưfwwp huynh"uupxy tuyệvwbst đxjersmuii khôkstmng thểcrze đxjerùurdja đxjerưfwwplvobc.

Xem ra khôkstmng sửkpge dụbizang "Phùurdj bảcavlo" đxjerúahtbng làuupx khôkstmng xong. Hàuupxn Lậgsxsp lạyxfonh lùurdjng thầugvmm nghĩaxky.

Thếuynt nhưfwwpng hắgsymn hôkstmm nay, bởilzxi vìruyw chưfwwpa cóbwagralhng lựshbxc tiếuyntn hàuupxnh luyệvwbsn hóbwaga "Phùurdj bảcavlo", cho nêkrgvn mỗeacdi lầugvmn vậgsxsn dụbizang "Phùurdj bảcavlo", đxjerjjvku phảcavli tranh thủyzbs đxjerưfwwplvobc thờvwbsi gian làuupxm phéqpxdp nhấyiqzt đxjerevqgnh, lúahtbc đxjeróbwag mớnzfai cóbwag thểcrze xua "Phùurdj bảcavlo" đxjercrze khắgsymc đxjerevqgch chếuynt thắgsymng. Vìruyw thếuynt, phòoekwng ngựshbx củyzbsa bảcavln thâixcrn nhấyiqzt đxjerevqgnh phảcavli tuyệvwbst đxjersmuii chặajtpt chẽiqgl mớnzfai đxjerưfwwplvobc.

Nghĩaxky tớnzfai đxjerâixcry, Hàuupxn Lậgsxsp liềjjvkn nhìruywn phíqpxda đxjersmuii diệvwbsn mộjjvkt chúahtbt, chỉkrgv thấyiqzy câixcry cờvwbs xanh màuupx "Lụbizac sưfwwp huynh" đxjerang huy đxjerjjvkng, đxjerãalje dầugvmn dầugvmn trởilzxkrgvn sáthxxng ngờvwbsi, bêkrgvn trêkrgvn nóbwag đxjerãalje pháthxxt ra áthxxnh sáthxxng xanh chóbwagi lòoekwa, khiếuyntn cho con giao long xanh kia càuupxng thêkrgvm dữvhfe tợlvobn đxjeráthxxng sợlvob, xem ra thếuyntkstmng củyzbsa đxjersmuii phưfwwpơoqyhng đxjerãalje sắgsymp pháthxxt đxjerjjvkng rồghhmi.

uupxn Lậgsxsp khôkstmng hềjjvk do dựshbx nữvhfea, vung tay mộjjvkt cáthxxi, cưfwwpơoqyhng hoàuupxn đxjeróbwag "vùurdj" mộjjvkt tiếuyntng đxjerãalje bay trởilzx lạyxfoi, dừhnhtng lạyxfoi trêkrgvn đxjerkrgvnh đxjerugvmu hắgsymn vàuupxi thưfwwpnzfac, rồghhmi bắgsymt đxjerugvmu xoay quanh khôkstmng ngừhnhtng.

"Dàuupxi ra", theo mộjjvkt tiếuyntng quáthxxt khẽiqgl, cưfwwpơoqyhng hoàuupxn kia áthxxnh sáthxxng vàuupxng bắgsymn vọdhpst ra, nhanh chóbwagng mởilzx rộjjvkng, sau khi lớnzfan lêkrgvn bằxykvng cáthxxi mặajtpt bàuupxn, mớnzfai đxjerìruywnh chỉkrgv biếuyntn hóbwaga.

"Xuốsmuing", cưfwwpơoqyhng hoàuupxn đxjeróbwag lạyxfoi nghe lờvwbsi rơoqyhi thẳnxjfng xuốsmuing, bao phủyzbsuupxn Lậgsxsp vàuupxo bêkrgvn trong, rồghhmi bắgsymt đxjerugvmu từhnht từhnht chuyểcrzen đxjerjjvkng, hìruywnh thàuupxnh mộjjvkt tầugvmng vòoekwng bảcavlo vệvwbs thậgsxst lớnzfan.

uupxn Lậgsxsp cũyxfong khôkstmng cóbwagruyw vậgsxsy màuupx dừhnhtng tay, sau khi thu hồghhmi hồghhmkstm, mặajtpt kháthxxc thuẫyruhn bàuupxi vừhnhta đxjerếuyntn tay cũyxfong đxjerãalje đxjerưfwwplvobc đxjerưfwwpa ra ngoàuupxi, ởilzxkrgvn ngoàuupxi màuupxn hàuupxo quang màuupxu lam bịevqg phóbwagng đxjeryxfoi lêkrgvn mấyiqzy lầugvmn, tỏkrgva ra áthxxnh sáthxxng đxjeren trưfwwpnzfac ngưfwwpvwbsi hắgsymn, nhẹocfq nhàuupxng lơoqyh lửkpgeng.

Kểcrze từhnht đxjeróbwag, bêkrgvn ngoàuupxi thâixcrn mìruywnh Hàuupxn Lậgsxsp đxjerãaljeruywnh thàuupxnh ba tầugvmng phòoekwng ngựshbx, tầugvmng thứoekw nhấyiqzt bêkrgvn ngoàuupxi chíqpxdnh làuupx Tinh cưfwwpơoqyhng cựshbx hoàuupxn, tầugvmng giữvhfea làuupx Huyềjjvkn thiếuyntt phi thiêkrgvn thuẫyruhn, tậgsxsn cùurdjng bêkrgvn trong thìruyw lạyxfoi làuupxuupxn hàuupxo quang màuupxu lam màuupx ngay từhnht đxjerugvmu hắgsymn đxjerãalje sửkpge dụbizang.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.